“Економіка підприємства” icon

“Економіка підприємства”
Назва“Економіка підприємства”
Сторінка3/6
Дата23.06.2012
Розмір0.82 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6
^

Теоретичні відомості


Основні фонді підприємств - це засоби праці, які мають вартість, функціонують у виробничому процесі тривалий час, не змінюючи при цьому своїх форм і розмірів, а свою вартість переносять на вартість готової продукції поступово, шляхом амортизаційних відрахувань.

Не є виробничими фондами засоби праці, не залучені в процес виробництва (не введені в дію підприємства, засоби праці в стадії монтажу, демонтоване обладнання).

Основні фонди підприємства поділяються на виробничі (функціонують у сфері матеріального виробництва підприємства) і невиробничі (фонди невиробничої сфери підприємства).

Залежно від функцій, які виконують засоби праці у виробничому процесі, вони класифікуються за виробничим призначенням на такі групи:

 1. будівлі;

 2. споруди;

 3. передавальні пристрої;

 4. машини і обладнання;

 5. транспортні засоби;

 6. інструмент;

 7. виробничий інвентар;

 8. господарський інвентар.

За ступенем участі у процесі виробництва розрізняють такі виробничі основні фонди:

 • активні, що беруть безпосередню участь у виробничому процесі, забезпечують належний обсяг та якість продукції;

 • пасивні, що створюють умови для здійснення процесу виробництва.

Оцінка основних фондів підприємства є грошовим вираженням їхньої вартості. Вона необхідна для правильного визначення загального обсягу основних фондів, розрахунку економічних показників господарської діяльності за певний період.

Розрізняють такі види оцінки основних фондів:

Первісна вартість – фактична вартість основних фондів на момент введення їх в дію або придбання.

Переоцінена вартість – вартість діючих основних фондів за сучасних умов виробництва.

Повна вартість (ПВ) – вартість основних фондів у новому, не зношеному стані (первісна або переоцінена вартість).

Залишкова вартість (ЗВ) – вартість основних фондів, ще не перенесена на вартість виготовленої продукції.

Ліквідаційна вартість (ЛВ) – залишкова вартість основних фондів на момент їхнього вибуття внаслідок спрацювання.

Амортизаційна вартість (вартість, яка амортизується) - первісна або переоцінена вартість основних фондів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.

Балансова вартість (БВ) групи основних фондів на початок розрахункового періоду обчислюється за формулою

БВ(а)=БВ(а-1)н(а-1)в(а-1)-АВ(а-1),

де БВ(а-1) - балансова вартість групи основних фондів на початок періоду, що передував розрахунковому;

Вн(а-1) – вартість основних фондів, що надійшли на підприємство у період, що передував розрахунковому, внаслідок придбання, капітального ремонту, реконструкції і модернізації;

Вв(а-1) – вартість виведених з експлуатації основних фондів протягом періоду, що передував розрахунковому;

АВ(а-1) – сума амортизаційних відрахувань у період, що передував розрахунковому.

Середньорічна вартість (ОФс.р.) - середньозважена повна вартість основних фондів за рік:

ОФс.р. = ПВп.р. +ПВн.*к/12 – ПВв.*(12-)/12

де ПВп.р. – повна вартість основних фондів на початок року;

ПВн. – повна вартість основних фондів, що надійшли у розрахунковому році;

ПВв. – повна вартість основних фондів, що вибули з експлуатації у розрахунковому році.


Знос – це втрата основними фондами початкових техніко-експлуатаційних якостей (споживчої вартості) і реальної вартості.

Розрізняють дві форми зносу:

 • фізичний;

 • моральний (функціональний, технологічний, соціальний, екологічний).

Фізичний знос – втрата основними фондами початкових якостей внаслідок експлуатації та /або впливу природно-кліматичних умов.

Величина фізичного зносу визначається як сума амортизаційних відрахувань за весь період експлуатації основних фондів.

Моральний знос – знецінення діючих засобів праці до настання повного фізичного зносу під впливом науково-технічного прогресу.

Функціональний знос – знецінення основних фондів внаслідок появи більш продуктивних засобів праці за тією самою повною вартістю, що дозволяє конкурентам знизити витрати на виробництво продукції. Величину функціонального зносу можна визначити таким чином:

ЗМф = ПВд – (ПВддд – ПВннн)* Тздд,

де ПВд, ПВн – повна вартість діючого й нового засобу праці;

Тд, Тн – нормативний термін використання діючого й нового засобу праці;

Пд, Пн – продуктивність діючогой нового засобу праці;

Тзд –термін використання діючого засобу праці, що залишився.

Технологічний знос – знецінення основних фондів внаслідок появи більш дешевих аналогічних засобів праці, що дозволяє конкурентам знизити витрати на їх придбання.. Величина технологічного зносу встановлюється за формулою

ЗМт = ПВ – ВВ,

де ПВ – первісна вартість діючих основних фондів;

ВВ – відновлена вартість діючих основних фондів.

Соціальний знос - втрата споживчих якостей основних фондів внаслідок невідповідності вимогам безпеки праці або ергономіки.

Екологічний знос - втрата споживчих якостей основних фондів внаслідок невідповідності щодо вимог екологічної безпеки.

Рівень технічного стану основних фондів визначається такими показниками:

 • коефіцієнтом зносу, що характеризує ступінь фізичного зносу основних фондів:

Кз = З/ПВ,

де З – величина зносу основних фондів на момент розрахунку;

ПВ – повна (первісна) вартість основних фондів на момент розрахунку.

 • коефіцієнтом придатності, що характеризує ступінь придатності до експлуатації основних фондів:

Кп = ЗВ/ПВ=(ПВ-З)/ПВ,

де ЗВ – залишкова вартість основних фондів.


Амортизація – це процес поступового відшкодування зносу основних фондів шляхом включення частини їх вартості у витрати на виробництво продукції.

Амортизаційні відрахування – частина вартості основних фондів у грошовому вираженні, що включається до собівартості продукції.

У загальному вигляді величина амортизаційних відрахувань визначається як добуток вартості основних фондів (Воф) і норми амортизаційних відрахувань (?а):

АВ=Воф*?а/100 .

Норма амортизаційних відрахувань – частина вартості основних фондів у відсотковому вираженні, що підлягає перенесенню на собівартість продукції.


Методи, якими може здійснюватися розрахунок амортизаційних відрахувань, поділяються на рівномірні й нерівномірні.

^ Рівномірний метод передбачає процес рівномірного зносу основних фондів протягом терміну використання. Річна сума амортизаційних відрахувань визначається діленням вартості, що амортизується, на очікуваний період часу використання об'єкта основних засобів:

АВ=ПВ*?а/100,

?а=100/Т,

де Т – нормативний строк функціонування основних фондів у роках.

^ Нерівномірні методи амортизації дозволяють відшкодувати більшу частину (до 60-75%) вартості основних фондів у першу половину терміну їх використання, що сприяє оновленню основних фондів.

^ Кумулятивний метод (метод суми чисел років строку використання), за яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, що амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного строку використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання:

АВ=ПВ*?а/100,

?а=(Т-i+1)*100/?Т,

де Т – нормативний термін використання основних фондів у роках.

i - порядковий номер року строку використання, на момент якого здійснюється розрахунок.


^ Метод зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею і результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість:

АВ=ЗВ*?а/100,
^ Метод прискореного зменшення залишкової вартості передбачає розрахунок амортизаційних відрахуваннь як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року та річної норми амортизації, що обчислюється, виходячи із строку корисного використання об'єкта, і подвоюється:

АВ=ЗВ*?а/100,

?а=2*100/Т.

^ Виробничий метод, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (у натуральному вираженні) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, що амортизується, на загальний обсяг продукції, який підприємство очікує виробити з використанням об'єкта основних фондів:

АВ=Q міс*?а/100,

?а=ПВ/?Qзаг *100,

де Qміс - місячний обсяг виробництва продукції;

i - порядковий номер року строку використання, на момент якого здійснюється розрахунок.


Для оцінки інтенсивності руху основних фондів на підприємстві використовують такі показники:

Коефіцієнт надходження: Кн=,

де Вн – вартість фондів, що надійшли за певний період часу на підприємство;

ОФк.р. – вартість основних фондів (повна) на кінець року.

Коефіцієнт вибуття: Кв = ,

де Вв - вартість фондів, що вибули з підприємства за певний період часу;

ОФп.р. – вартість основних фондів (повна ) на початок року.


Ефективність використання основних фондів характеризується такими показниками:

фондовіддача (Фв):

Фв =

де Q - обсяг товарної (валової, чистої) продукції підприємства за рік, грн.;

Sсер- середньорічна вартість основних фондів підприємства, грн.

Оберненим показником до фондовіддачі є фондоємкість (Фм):

Фм =


Фондоозброєність праці (Фо) обчислюється за формулою

Фо =

де Ч - середньоспискова чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.

Практичні задачі

Задача 13. Визначити середньорічну вартість і зміну структури основних фондів цеху. Вартість основних виробничих фондів (у тис. грн.) наведена в табл. 5.

Таблиця 5

Види основних фондів

На 1.01 поточного року

Надійшло з 1.05

Вибуло з 1.09

Будівлі

4500

450

200

Споруди250Електро-і тепломережа

450100

Силове обладнання

1050

280

130

Засоби автоматизації

850

Підйомно-транспортне обладнання

330

70Інструмент

150

100

80

Господарський інвентар

200

50

100


Задача 14. Визначити балансову вартість основних фондів (у тому числі за видами) виробничого об’єднання на кінець планового року. Вихідні дані наведені в табл. 6.

Таблиця 6

Показники

Звітний рік

Плановий рік

Залишкова вартість основних фондів на початок року, тис. грн.:

2500

?

в тому числі: будівлі

1200

?

транспортні засоби

220

?

машини і обладнання

1080

?

Амортизаційні відрахування основних фондів за рік, тис. грн.

будівлі


260

240

транспортні засоби

55

50

машини і обладнання

120

140

Введено обладнання, тис. грн.:

у березні54

в липні

72Виведено обладнання, тис. грн.

у травні25

у червні

12

Задача 15. Визначити величину морального зносу токарного верстата, коли відомо, що на придбання, доставку і монтаж 10 верстатів підприємство витратило 135 тис. грн. Через 4 роки підприємством було придбано ще п’ять таких верстатів сумарною вартістю 50 тис. грн.


Задача 16. У цеху в наявності є вісім свердлильних верстатів, які придбані чотири роки тому за ціною 10 тис. грн. за одиницю. Нормативний строк служби цієї групи устаткування 5,2 роки. Відновна вартість верстата 8,5 тис. грн. Розрахувати величину морального зносу верстатів.


Задача 17. Визначити зміну технологічної структури основних фондів виробничого об’єднання за розрахунковий період, проаналізувати й виявити вплив зміни питомої ваги активної частини. Вихідні дані – в табл. 7.

Таблиця 7

Показники

На початок періоду

На кінець періоду

Балансова вартість основних фондів, млн. грн., в тому числі:

10,0

10,6

будівлі і споруди

3,9

4,0

передавальні пристрої

0,1

0,1

машини та обладнання

5,7

6,1

транспортні засоби

0,2

0,2

інші групи

0,1

0,2


Задача 18. Визначити величину фізичного й морального зносу верстата на основі таких даних : початкова вартість верстата – 10 тис. грн., нормативний строк служби – 9 років. Верстат знаходиться в експлуатації три роки, сума нарахованої амортизації – 3,75 тис. грн. У результаті підвищення ефективності виробництва затрати на виготовлення верстата знижені на 2 тис. грн.


Задача 19. Визначити коефіцієнт оновлення і вибуття в цілому і по кожній групі основних фондів. Відомі такі дані про наявність та рух основних фондів підприємства за звітний рік.(табл. 8).

Таблиця 8

Види основних фондів

На початок року, тис. грн.

Надійшло за рік, тис. грн.

Вибуло за рік, тис. грн.

На кінець року, тис. грн.

Всього

?

?

?

?

Будівлі

2300

?

Споруди

500

30

40

?

Машини і обладнання

120

20

10

?

Інші основні фонди

1160

50

70

?


Задача 20. Визначити залишкову вартість машини на 4-й рік використання і річну норму амортизації, коли відомо, що її початкова вартість 10000 грн., амортизаційний період 8 років, щорічні амортизаційні відрахування 820 грн., ліквідаційна вартість машини 260 грн.


Задача 21. Мале підприємство придбало новий токарний верстат з числовим програмним керуванням вартістю 23 тис. грн. Нормативний строк служби верстата 6 років. Визначити норму амортизації третього року служби верстата і накопичену суму амортизаційних відрахувань у цьому ж році, якщо амортизацію нараховують методом подвійно-зменшуваного залишку.


Задача 22. Визначити первісну і залишкову вартість основних фондів на кінець року, а також коефіцієнти надходження і вибуття основних фондів за такими даними:

Таблиця 9

Показники

Величина, тис. грн.

Первісна вартість основних фондів на початок року

2850

Сума зносу на початок року

465

Введено в експлуатацію нових основних фондів

850

Вибуло у зв’язку із зношенням основних фондів

60

Первісна вартість фондів, які вибули

360

Норма амортизації, %

15Задача 23. Підприємство здійснює прискорену амортизацію активної частини основних фондів, зокрема нових фрезерних верстатів з ЧПУ. Визначте, яким методом краще нарахувати цю амортизацію (методом зменшуваного залишку або кумулятивним методом), якщо початкова вартість верстата 40 тис. грн., а нормативний строк служби 5 років.

Задача 24. Визначити повну вартість основних фондів підприємства, коли відомо, що річна норма амортизаційних відрахувань складає 15%, а сума щорічних амортизаційних відрахувань 35800 грн.


Задача 25. Встановити відповідність даних показникам табл. 9, заповнити її і зробити перевірку показників:

Таблиця 9

25,53

350

17,50

60,00

2050

2050

900

12,77

300

800

43,90

40,00

2350

600

2,44

19,51

400
14,63

2000

900

1000

56,10
Таблиця 10


Показники

2005 р.

2006 р.

Балансова вартість на початок року, тис. грн.

 

 

Знос на початок року, тис. грн.

 

 

Надійшло за рік, тис. грн.

 

 

Вибуло за рік, тис. грн.

 

 

Балансова вартість на кінець року, тис. грн.

 

 

Знос на кінець року, тис. грн.

 

 

Коефіцієнт зносу на початок року, %

 

 

Коефіцієнт придатності на початок року, %

 

 

Коефіцієнт надходження, %

 

 

Коефіцієнт вибуття, %

 

 

Коефіцієнт приросту, %

 

 Запитання для перевірки

 1. Поняття і класифікація основних фондів підприємства.

 2. Види оцінки основних фондів.

 3. Види і показники зносу основних фондів.

 4. Показники руху основних фондів підприємства.

 5. Методи амортизації основних фондів.

 6. Показники ефективності використання основних фондів.Тема 4. Оборотні кошти підприємства

Теоретичні відомості

Оборотні фонди - це частина виробничих фондів підприємства, яка повністю споживається в кожному технологічному циклі виготовлення продукції і повністю переносить свою вартість на вартість цієї продукції.

Речовим змістом оборотних фондів є предмети праці. а також деякі засоби праці (які мають вартість меншу, ніж 100 одиниць національної валюта або термін служби менше одного року).

Оборотні фонди поділяються на :

 1. ^ Виробничі запаси (предмети праці, які ще не включені у
  виробничий процес і знаходяться на складах підприємства у вигляді
  запасів).

 2. Незавершене виробництво (продукція, яка ще не пройшла всі
  стадії обробки).

 3. ^ Витрати майбутніх періодів (витрати на підготовку та освоєння
  нової продукції, що мають місце в даний період, але будуть погашені в
  майбутньому).

Поряд з оборотними фондами існують фонди обігу. тобто ті, які функціонують у сфері обігу (реалізації продукції) До них відносяться:

 1. готова продукція на складах підприємства;

 2. готова продукція, яка відвантажена і знаходиться в дорозі;

 3. грошові кошти на розрахунковому та інших рахунках;

 4. грошові кошти у незавершених розрахунках;

 5. готівка в касі.

Сукупність оборотних фондів і фондів обігу підприємства становлять його оборотні засоби (або оборотні кошти).

Оборотні засоби поділяються на нормовані й ненормовані. До нормованих належать всі оборотні фонди і готова продукція на складах підприємства. До ненормованих відносяться відвантажена готова продукція та готівкові й безготівкові грошові кошти підприємства.

Джерелом формування оборотних засобів підприємства є власні й залучені кошти. До власних належать виділені підприємству при його утворенні кошти (якщо підприємство державне), статутні фонди недержавних підприємств, а також поповнення цих фондів. Залученими оборотними коштами є кредити банків, якими покривається нестача власних оборотних засобів.

Норматив власних оборотних засобів у виробничих запасах (Нвир. зап) визначається шляхом множення денної потреби в певному виді матеріальних ресурсів (Д) на норму запасу в днях (Здн):


Нвир. зап = Д Ч Здн .


Норматив власних оборотних засобів у незавершеному виробництві (Ннзв) визначається за формулою:де Ср - собівартість річного випуску продукції, грн.;

Тц - тривалість циклу виготовлення продукції, днів;

Кн з- коефіцієнт наростання затрат.

Норматив оборотних засобів на готову продукцію (Нгп) визначається як добуток одноденного випуску продукції за виробничою собівартістю (Вд) на норму запасу готової продукції на складі в днях (Здн):

НгпдЧЗдн грн.

Норматив оборотних засобів у витратах майбутніх періодів (Нмайб.пер) розраховують, виходячи із залишків коштів на початок періоду (Впоч) і суми витрат, які слід буде зробити в плановому році (Впл), за мінусом суми для майбутнього погашення витрат за рахунок собівартості продукції (Впогаш.пл):

Нмайб.пер = Впоч + Впл - Впогаш.пл, грн.

Оборотні засоби підприємства знаходяться у безперервному русі, переходячи із однієї стадії кругообігу в іншу. Оборот оборотних засобів, виміряний в часі, називається їх оборотністю. Показниками оборотності оборотних засобів є:

 • коефіцієнт оборотності;

 • коефіцієнт завантаження;

 • тривалість одного обороту.

Коефіцієнт оборотності (Кобор) показує кількість оборотів за рік, визначається відношенням реалізованої за рік продукції (РП) до середньорічного залишку нормованих оборотних засобів (Sноз):

оборотів.

Коефіцієнт завантаження (Кзав) - величина, обернена коефіцієнту оборотності:Цей показник показує, скільки оборотних коштів підприємства припадає на одну гривню реалізованої продукції.

Тривалість обороту об) показує тривалість одного обороту оборотних засобів в днях, визначається як

Тоб = днів.

Середньомісячний залишок нормованих оборотних засобів (Sноз.міс) обчислюється як

Sноз.міс = . ,

де Sп, Sк - відповідно залишок нормованих оборотних засобів на
початок і кінець місяця, грн. .

Середньорічний залишок нормованих оборотних засобів (Sноз)
можна знайти із залежностіде S1 S2…S12 - середньомісячні залишки нормованих оборотних засобів, грн.

Якщо відомі суми нормованих оборотних засобів на перше число кожного місяця, то Sноз можна обчислити якде S1 S2…S12 - відповідно залишки нормованих оборотних засобів на перше число кожного місяця розрахункового періоду, включаючи перше січня наступного року, грн.

^ Суму вивільнених в результаті прискорення оборотності оборотних засобів (∆Sноз) можна обчислити за формулоюде РПзв - обсяг реалізації у звітному році, грн.;

Тоб.баз, Тоб.зв - середня тривалість одного обороту оборотних засобів відповідно у базовому і звітному роках, днів.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

“Економіка підприємства” iconВідомост І про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 08.
Економіка та управління підприємствами (підприємства промислові; підприємства апк; підприємства ринкової інфраструктури ); 08. 00....
“Економіка підприємства” iconН. В. Внутрішній економічний механізм підприємства конспект лекцій
«Економіка підприємства» І слухачів другої вищої освіти, спеціальності «Економіка підприємства»
“Економіка підприємства” iconН.І. Склярук методичні вказівки з курсу «Економіка підприємства» до виконання контрольної роботи
Економіка І підприємництво”, напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства»
“Економіка підприємства” iconН. В. Внутрішній економічний механізм підприємства методичні вказівки для самостійної роботи студентів І проведення практичних занять
«Економіка підприємства» І слухачів другої вищої освіти, спеціальності «Економіка підприємства»
“Економіка підприємства” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тестовий контроль потенціал підприємства: формування та оцінювання
«Економіка підприємства», «Економіка будівельного підприємства», «Економіка підприємств міського господарства» / Укл. Мамаєва Т....
“Економіка підприємства” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тестовий контроль потенціал підприємства: формування та оцінювання
«Економіка підприємства», «Економіка будівельного підприємства», «Економіка підприємств міського господарства» / Укл. Мамаєва Т....
“Економіка підприємства” iconН.І. Склярук економіка підприємства конспект
Економіка І підприємництво”, напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства»
“Економіка підприємства” iconХарківська національна академія міського господарства ю. Ю. Леонт’єва конспект лекцій з курсу «страхування»
Економіка І підприємництво” (напрямом підготовки 0501 – «Економіка І підприємництво»), напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства»...
“Економіка підприємства” iconПрограма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень – «магістр» Полтава 2012 загальні положення
...
“Економіка підприємства” iconТ. А. Пушкар національна економіка методичні вказівки
«бакалавр», за галуззю знань 0305 «Економіка І підприємництво» напряму підготовки 030509 – «Облік І аудит» І 030504 “Економіка підприємства”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи