“Економіка підприємства” icon

“Економіка підприємства”
Назва“Економіка підприємства”
Сторінка4/6
Дата23.06.2012
Розмір0.82 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6
^

Практичні задачіЗадача 26. Встановити величину виробничих запасів (сировини і матеріалів), коли відомо, що за один день витрачається 8,5 т. сировини, ціна 1 т – 8 тис. грн. Сировина і матеріали доставляються на підприємство кожні 20 днів, транспортний запас - 3 дні, підготовчий запас – 5 днів, страховий – половина поточного запасу в днях.


Задача 27. Визначити норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві, якщо виробнича собівартість виробу за плановою калькуляцією 2000 грн. (в тому числі витрати на сировину, основні матеріали і куповані напівфабрикати – 1200 грн.), тривалість виробничого циклу 20 робочих днів, а річний план випуску продукції 8 тис. шт.


Задача 28. Визначити норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві, коли протягом року буде зроблено 264 вироби собівартістю 1240 грн. за штуку. На початку циклу виготовлення, тривалість якого 41 день, витрачається 210 грн.


Задача 29. Визначити показники оборотності оборотних засобів підприємства, коли відомо, що обсяг реалізованої продукції за рік склав 5670 тис грн., а середній залишок нормованих оборотних засобів 394 тис. грн. Якою є швидкість обороту ?


Задача 30. Визначити коефіцієнт оборотності оборотних засобів і середню тривалість одного обороту за даними табл. 11.


Таблиця 11

Підприємство

Обсяг реалізованої продукції за рік, грн.

^ Середня сума оборотних засобів за рік., грн.

Завод залізобетонних виробів

22474

3808

Комбінат керамічних виробів

10897

1395

Цегельний завод

3159

337

Об’єднання „Будпластмасс”

161761

15487

Кабінобудівний завод

12350

999


Задача 31. Норматив оборотних засобів підприємства у звітному році склав 958 тис. грн., а обсяг реалізованої продукції 1560 тис. грн. Як повинен змінитися коефіцієнт оборотності, якщо в плановому році передбачається збільшення обсягу реалізованої продукції на 15%, а нормативу оборотних засобів тільки на 10% ?


Задача 32. Розрахувати плановий норматив оборотних засобів в запасах готової продукції на складах підприємства. що випускає вироби трьох видів (А,Б,В) і норму їх запасу в днях. Вихідні дані: річний обсяг випуску по повній собівартості (тис. грн.); виріб А–1512, виріб Б–2484, виріб С–3024.

Середні витрати часу на підбір, комплектування і накопичення транспортних партій за нарядами і замовленнях споживачів: виріб А–3 дні, Виріб Б–2 дні, виріб В–5 днів; середній час від відвантаження партій виробів, оформлення і подання в банк на інкасо платіжних документів на відвантаження вироби 3 дні.


Задача 33. Розрахувати норматив оборотних засобів у виробничих запасах по основних матеріалах і напівфабрикатах. Програма випуску виробів у четвертому кварталі планового року: виріб А – 200 шт.; виріб Б – 50 шт. Вихідні дані - в табл. 12.

Таблиця 12

Види матеріалів

Норма витрат на один виріб, кг

Інтервал між поставками,

днів

Транспортній запас,

днів

Ціна,

тис. грн./т

А

Б

Сталь вуглецева

100

200

20

5

15

Сталь якісна

10

30

60

5

38

Чавун

200

150

30

-

12і

Кольорові метали

10

50

90

10

200Задача 34. Обсяг товарної продукції, виготовленої підприємством у звітному році, становив 100млн. грн., залишки готової продукції на складах на початок року - 12 млн. грн., на кінець – 15,2 млн. грн. У плановому році обсяг товарної продукції зросте на 8%, а різниця залишків готової продукції зменшиться на 2,2%. Середній залишок оборотних засобів у звітному році був 0,88 млн. грн. Визначити суму абсолютного і відносного вивільнення оборотних засобів у результаті прискорення їх оборотності.


Задача 35. Визначити показники оборотності оборотних засобів та їх відносне вивільнення, якщо при за плановому випуску продукції 80 млн. грн. і нормативі оборотних засобів 10 млн. грн. фактичний випуск склав 95 млн. грн.


Задача 36. Розрахувати коефіцієнти оборотності і завантаження оборотних засобів, а також тривалість одного обороту, використовуючи такі дані:

 1. річна сума реалізованої продукції, млн. грн. – 8,0;

 2. норматив власних оборотних коштів, млн. грн:

на 1,01 планового року 0,82;

на 1,04 планового року 0,83;

на 1,07 планового року 0,84;

на 1,10 планового року 0,84;

на 1,01 планового року 0,85.


Задача 37. Встановити необхідний приріст нормативу власних оборотних засобів підприємства за таких умов: обсяг реалізованої продукції в попередньому році склав 3500 тис. грн. при нормативі оборотних засобів 350 тис. грн.; в плановому році обсяг продукції збільшиться на 30% при скороченні тривалості обороту оборотних засобів на 5 днів.

Запитання для перевірки

 1. Поняття та матеріальний склад оборотних фондів і оборотних
  засобів підприємства.

 2. Джерела формування оборотних засобів підприємства.

 3. Нормування оборотних засобів підприємства.

 4. Оборотність оборотних засобів, показники оборотностіТема 5. Кадри підприємства та продуктивність праці


Теоретичні відомості

Кадри – це сукупність робітників різних прфесіонально-кваліфікаційних груп, які зайняті на підприємстві й входять до його спискового складу.

Кадри підприємства, безпосередньо зв’язані з процесом виробництва продукції (послуги), представляють собою виробничий персонал. До нього відносяться всі робітники основних допоміжних та обслуговуючих цехів, працівники науково-дослідних, конструкторських, технологічних відділів, що знаходяться на балансі підприємства; відділи й служби управління підприємством тощо.

Виробничий персонал поділяється на:

 • робітників – робітники, безпосередньо зайняті створенням матеріальних цінностей, ремонтом основних засобів, наданням послуг тощо. У свою чергу робітники поділяються на основних та допоміжних;

 • керівників – працівники, які займають посади керівників підприємства та їх структурних підрозділів, їх заступники та головні спеціалісти (головний бухгалтер, головний інженер, головний економіст та інші) ;

 • спеціалістів – працівники, зайняті інженерно-технічними, економічними, бухгалтерськими, юридичними іншими аналогічними видами діяльності;

 • службовців – працівники, які здійснюють підготовку та оформлення документації, облік та контроль, господарське обслуговування та керування справами.

Залежно від характеру трудової діяльності кадри підприємства розрізняються за професіями, спеціальностями, рівнем кваліфікації.

Професія – особливий вид трудової діяльності, що потребує теоретичних знань та практичних навичок.

Спеціальність – вид діяльності в межах професії, який має специфічні особливості й потребує від робітників додаткових спеціальних знань та навичок.

Рівень кваліфікації – ступінь оволодіння робітниками тією чи іншою професією або спеціальністю.

На сьогоднішній день співвідношення між категоріями персоналу на пересічному підприємстві України є приблизно таким: 18% - керівники, спеціалісти, службовці; 82% - робітники.

Продуктивність праці - це показник, що характеризує її ефективність і показує здатність працівників випускати певну кількість продукції за одиницю часу.


Розрахунок планової чисельності промислово-виробничого персоналу ПВП.ПЛ) здійснюють за формулою

ЧПВП.ПЛ = ЧПВП.Б Ч, чол. ,

де: ЧПВП.Б - базова чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.;

Іq - індекс росту обсягу виробництва в плановому році;

Іnn - запланований індекс росту продуктивності праці.

Планова чисельність основних робітниківор) визначають, як

Чор = чол,

де Тсум- сумарна трудомісткість виробничої програми, нормо/год;

Фд - дійсний фонд часу роботи одного середньоспискового робітника, год (визначається за балансом робочого часу середньоспискового робітника); Квн - середній коефіцієнт виконання норм по підприємству.


Чисельність керівників, спеціалістів, службовців визначається на основі затвердженого на підприємстві штатного розпису, в якому встановлюється кількість працівників по кожній з вказаних груп згідно з діючими нормативами чисельності.

Важливим моментом в обчисленні чисельності робітників підприємства є правильне встановлення дійсного (корисного) фонду часу роботи одного середньооблікового робітника. Цей фонд визначається шляхом складання балансу робочого часу середньооблікового робітника.

У цьому балансі явочне число днів виходу визначається шляхом віднімання від номінального фонду робочого часу в днях (календарний фонд мінус кількість вихідних і святкових днів) кількості цілоденних невиходів. Фактичну тривалість робочої зміни визначають відніманням від номінальної тривалості робочої зміни в годинах кількості годин скорочення робочої зміни.

Добуток явочного числа днів виходу на фактичну тривалість робочої зміни дає дійсний річний фонд робочого часу середньоспискового робітника в годинах.

Рух кадрів на підприємстві характеризується за допомогою коефіцієнтів:

а) коефіцієнт обороту кадрів з прийому (Коп):

Коп =

де Чn - чисельність прийнятих на роботу за відповідний період, чол.;

Чcc - середньоспискова чисельність працівників у цьому ж періоді, чол.;

б) коефіцієнт обороту кадрів з вибуття(Коз):

Коз=

де Чзв. заг - загальна чисельність звільнених за відповідний період з будь-яких причин, чол..;

в) коефіцієнт плинності (Кпл):

Кпл=

де Чзв - чисельність звільнених за власним бажанням, за порушення трудової дисципліни або з інших причин, не пов'язаних з виробництвом, чол.


^ Практичні задачі

Задача 38. У механічному цеху є 24 автомати. Цех функціонує у дві зміни. Норма обслуговування для наладчика 8 одиниць обладнання. Номінальний фонд часу робітника 256 днів, тарифні й додаткові відпустки 28 днів, невиходи по хворобі 3 дні. Розрахувати спискову потребу в наладчиках.


Задача 39. Обсяг виробничої програми підприємства в базовому періоді становив 400 млн. шт., зросте в плановому періоді на 11%. Виробіток на одного працюючого в базовому періоді становив 2,3 млн. шт. За рахунок поліпшення організації виробництва чисельність виробничого персоналу зменшиться в плановому періоді на 9 чол. Визначити процент росту продуктивності праці і чисельність працюючих на підприємстві в плановому році.


Задача 40. Трудомісткість одного виробу дорівнює 0,74 нормо/год, річний обсяг виробництва – 1 млн. шт. Підприємство працює у дві зміни, тривалість зміни – 8,1 год. Втрати часу на регламентовані простої – 5%. Середній процент виконання норм виробітку – 104%. Визначити планову чисельність робітників - відрядників


Задача 41. Планова трудомісткість виробничої програми 5120 нормо/год, корисний фонд часу робітника – 1860 год., плановий середній процент виконання норм виробітку – 110%. Якою повинна бути планова чисельність відрядників.


Задача 42. Розрахувати планову чисельність робітників за професіями на основі таких даних: виробнича програма підприємства складає 120 тис. т./рік. Трудомісткість виконання окремих видів робіт на один виріб: токарні роботи – 10 нормо/год, свердлильні роботи – 17 нормо/год, фрезерні роботи – 8 нормо/год, шліфувальні роботи – 6 нормо/год. Середній процент виконання норм складає 109%, реальний фонд робочого часу одного робітника – 1780 год. Чисельність допоміжних робітників – 23% від числа відрядників.

Задача 43. Визначити виробіток на одного працюючого і його відносне зростання, коли відомо, що в році 245 робочих днів, річний виробіток у базовому періоді складає 456 тис. грн./чол.


Задача 44. Виробіток на одного працюючого в базовому періоді – 70 тис. грн., чисельність працюючих -254 чол. Обсяг товарної продукції в плановому році збільшився на 6%, питома вага купованих напівфабрикатів у вартості продукції знизиться на 3%. За планом підвищення ефективності виробництва передбачено умовно вивільнити 35 чол. Визначити планові показники виробітку на одного працюючого і підвищення продуктивності праці.


Задача 45. Обчислити економію чисельності робітників завдяки впровадженню технічного засобу, що має знизити трудомісткість виготовлення виробу з 0,8 до 0,5 нормо/год. Плановий річний обсяг виробництва цього виробу становитиме 32 тис. одиниць. Дійсний річний фонд робочого часу одного робітника – 1300 год. Коефіцієнт виконання робітниками норми виготовлення виробу 0,96.


Задача 46. За 40 років національний дохід виріс у 8,5 раза, чисельність населення – на 23%. Частка зайнятих у матеріальному виробництві в загальній чисельності населення знизилась на 11%. На скільки відсотків підвищилась продуктивність праці ?


Задача 47. Робітник протягом місяця за 176 год. роботи виготовляє 352 деталей. При здійсненні заходів з покращення організації робочих місць трудомісткість деталей знизилась на 0,1 год. Скільки деталей робітник виготовить в нових умовах праці, на скільки відсотків підвищиться його продуктивність праці?


Задача 48. На обробіток деталі затрачалося 14 хв. Норми часу переглянули і встановили на рівні 12 хв. На скільки відсотків знизилась трудомісткість роботи і підвищилась продуктивність праці ?

Запитання для перевірки

 1. Кадри підприємства, їх склад і структура.

 2. Класифікація персоналу підприємства.

 3. Продуктивність праці, показники й методи її вимірювання.

 4. Розрахунок чисельності працюючих на підприємстві.

 5. Баланс робочого часу одного середньооблікового робітника.

 6. Показники руху робочої сили на підприємстві.Тема 6. Оплата праці


Теоретичні відомості

Основою організації заробітної плати на підприємствах є тарифна система, яка містить такі елементи:

 • тарифні ставки – величина оплати праці за одиницю робочого часу;

 • тарифна сітка – кількісне співвідношення в оплаті праці різного рівня складності;

 • тарифно-кваліфікаційні довідники – характеристика робот та кваліфікацій робітників;

 • надбавки й доплати – винагорода за одну й ту саму працю, але в різних умовах.

Середній тарифний коефіцієнт (Ксер) визначається як середньозважена величина добутку чисельності погодинників певного розряду і відповідного тарифного коефіцієнта або добутку трудомісткості робіт за певним розрядом відповідного тарифного коефіцієнта для відрядників.

Тарифно-кваліфікаційні довідники містять систему цензів, яким повинні відповідати робітники певної професії і кваліфікації.

Система посадових окладів передбачає віднесення працівників до певної групи оплати праці на підставі відповідних характеристик.

Оплата праці складається з основної та додаткової заробітної плати ій інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

Фонд основної заробітної плати включає нараховані винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування, посадових обов'язків) за тарифними ставками, відрядними розцінками і посадовими окладами.

У фонд додаткової заробітної плати включаються доплати, надбавки, гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій, що мають систематичний характер.

До інших заохочувальних і компенсаційних виплат входять винагороди й премії, що мають одноразовий характер, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, не передбачені актами чинного законодавства або які проводяться понад установлені норми.

Підприємства самостійно встановлюють форми, системи і розміри оплати праці, а державні тарифні ставки можуть служити орієнтиром у процесі організації оплати праці.

На підприємствах найчастіше використовують дві форми оплати праці: погодинну і відрядну.

Погодинна форма передбачає оплату праці залежно від відпрацьованого часу і рівня кваліфікації. Ця форма має такі системи:

1. Пряма погодинна. Заробіток при цій системі (3п.пог) обчислюється як

3п.пог = Фміс Ч Сг грн.,

де Фміс - фактично відпрацьований за місяць час, год./міс.;

Сг - годинна тарифна ставка за розрядом робітника, грн.

2. Погодинно-преміальна система, при якій заробіток (3п.прем) обчислюється як

Зп.прем = Зтар + Д грн. ,

де Зтар - сума заробітку, нарахованого за прямою погодинною системою оплати праці, грн.,

Д - сума преміальних доплат за досягнення певних якісних або кількісних показників, грн.

Сума доплат визначається із залежності3. Система посадових окладів є різновидом погодинно-преміальної системи. За цією системою оплачуються працівники, робота яких має стабільний характер.

Відрядна форма передбачає залежність суми заробітку від кількості виготовлених виробів або обсягу виконаних робіт за певний проміжок часу.

Відрядна форма має такі системи:

1. Пряма відрядна. Заробіток (3п.відр) при цьому обчислюється за

формулоюде Рі - відрядний розцінок за виготовлення одного виробу і-го виду, грн./шт.;

Nфі - фактична кількість виробів і-го виду, виготовлених робітником за певний час (найчастіше місяць), шт.;

n - кількість видів виробів.

Рі = Тшт Ч Сг грн.,

де Тшт - час на виготовлення одного виробу і-го виду, год.

2. Відрядно-преміальна. Сума заробітку в.прем) при цій системі
визначається із залежності

Зв.прем = Зтар.в + Дв грн.,

де Зтар.в - тарифний заробіток робітника при прямій відрядній системі оплати праці, грн;

Дв - сума преміальних доплат, що обчислюється за формулою:де ПІ - процент доплат за виконання плану;

П2 - процент доплат за кожен процент перевиконання плану;

Ппп - процент перевиконання плану, який можна знайтиде Nф Nпл - відповідно фактичний і запланований обсяг випуску продукції за місяць, шт/міс.

3. Відрядно - прогресивна. Заробітна плата (Зв.прогр) обчислюється

за формулою

Зв.прогр = Nвб Ч Рзв + (Nф - Nвб)Ч Рпідв грн.,

де Nвб - вихідна база для нарахування доплат (встановлюється на рівні 110 -115% Nпл), шт./міс.;

Рзв - звичайний розцінок за один виріб, грн./шт.;

Рпідв - підвищений розцінок за один виріб, грн./шт.

Рпідв = Рзв Ч


Практичні задачі

Задача 49. Бригадою було зібрано 15 технологічних вузлів. За умовами оплати праці на підприємстві розцінка за один зібраний вузол складає 120 грн. У разі перевищення планового завдання на 10% відрядна розцінка збільшується на 5%. Якщо план перевиконується на 25%, відрядна розцінка зростає на 20%. Визначити відрядний заробіток бригади, якщо планом було передбачено зібрати 11 вузлів.


Задача 50. Робітник виготовив 570 деталей замість 520 за планом. За умовами оплати за одну виготовлену деталь виплачується 0,86 грн., у разі виконання плану премія становить 10%, за перевиконання плану – додатково 10% від планового заробітку. Визначити заробітну плату робітника.


Задача 51. Посадовий оклад інженера становить 660 грн. за місяць. Із 24 днів за графіком ним відпрацьовано 19 днів (5 днів хворів). З фонду матеріального заохочення йому нарахована премія в розмірі 25% фактичного заробітку. Обчислити місячну заробітну плату інженера з урахуванням премії.


Задача 52. Робітник IV розряду виготовив за місяць 1700 деталей. Годинна тарифна ставка I розряду – 2,2 грн.; тарифний коефіцієнт IV розряду – 1,33; норма виробітку – 5 деталей за годину. Визначити відрядний заробіток робітника за місяць.


Задача 53. Погодинник VI розряду відпрацював за місяць184 год. Годинна тарифна ставка робітника VI розряду 4,06 грн. За діючим на підприємстві положенням за виконання місячного завдання виплачується премія в розмірі 5%, за кожен процент перевиконання завдання - 2% заробітку працівника за тарифом. Завдання виконано на 108%. Визначити заробіток робітника при погодинно-преміальній системі оплати праці.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

“Економіка підприємства” iconВідомост І про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 08.
Економіка та управління підприємствами (підприємства промислові; підприємства апк; підприємства ринкової інфраструктури ); 08. 00....
“Економіка підприємства” iconН. В. Внутрішній економічний механізм підприємства конспект лекцій
«Економіка підприємства» І слухачів другої вищої освіти, спеціальності «Економіка підприємства»
“Економіка підприємства” iconН.І. Склярук методичні вказівки з курсу «Економіка підприємства» до виконання контрольної роботи
Економіка І підприємництво”, напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства»
“Економіка підприємства” iconН. В. Внутрішній економічний механізм підприємства методичні вказівки для самостійної роботи студентів І проведення практичних занять
«Економіка підприємства» І слухачів другої вищої освіти, спеціальності «Економіка підприємства»
“Економіка підприємства” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тестовий контроль потенціал підприємства: формування та оцінювання
«Економіка підприємства», «Економіка будівельного підприємства», «Економіка підприємств міського господарства» / Укл. Мамаєва Т....
“Економіка підприємства” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тестовий контроль потенціал підприємства: формування та оцінювання
«Економіка підприємства», «Економіка будівельного підприємства», «Економіка підприємств міського господарства» / Укл. Мамаєва Т....
“Економіка підприємства” iconН.І. Склярук економіка підприємства конспект
Економіка І підприємництво”, напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства»
“Економіка підприємства” iconХарківська національна академія міського господарства ю. Ю. Леонт’єва конспект лекцій з курсу «страхування»
Економіка І підприємництво” (напрямом підготовки 0501 – «Економіка І підприємництво»), напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства»...
“Економіка підприємства” iconПрограма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень – «магістр» Полтава 2012 загальні положення
...
“Економіка підприємства” iconТ. А. Пушкар національна економіка методичні вказівки
«бакалавр», за галуззю знань 0305 «Економіка І підприємництво» напряму підготовки 030509 – «Облік І аудит» І 030504 “Економіка підприємства”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи