Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Скачати 168.76 Kb.
НазваЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата23.06.2012
Розмір168.76 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича
“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Декан юридичного факультету

_________________(Пацурківський П.С.)

“ 31 ” серпня 2009 р.


Робоча ПРограма

курсу „СВОБОДА ЯК КАТЕГОРІЯ ПРАВА”

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр


для спеціальності 8.06.01.01 ”Право”

Спеціалізації філософія права

Факультет: юридичний

Кафедра теорії та історії держави і права

Форма навчання

Курс

Семестр

Загальний

Обсяг год.

К-ть кредитів

У тому числі (год.):

Самостійна робота (год.)

Контрольні (модульні) роботи (шт.)

Розрахунково-графічні роботи (шт.)

Курсові проекти (роботи) (шт.)

Залік (сем.)

Екзамен (сем.)

Лекції

Лабора-торні

Семінарські

Денна

V

IX

108

3

24

-

10

74

-

-

-

9

-

Заочна

V

ІХ

108

3

8

-

2

98

-

-

-

9

-


Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми

Напряму 06.01 “Право” спеціальності 8.06.01.01 “Право”


Робоча програма складена асистентом О. П. Донченко


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави і права


протокол № 1 .

29” серпня 2009 р.


Завідувач кафедри ___________________________ /Никифорак М.В./


Схвалено методичною радою юридичного факультету


“ 30”серпня 2009 р.

Голова методичної ради

юридичного факультету _____________________ /Савчук С.В./


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


МЕТА І ЗАВДАННЯ СПЕЦКУРСУ

СВОБОДА ЯК КАТЕГОРІЯ ПРАВА”


Для набуття правом нових якостей, властивих демократичній, соціальній державі, стає необхідним формулювання концепції, яка б в якості базової категорії у визначенні поняття права розглядала свободу. Адже саме свобода відіграє провідну роль у визначенні специфічної природи людини, яка із своїми правами і законними інтересами проголошена в Україні найвищою цінністю, найголовнішою метою діяльності держави.

Свобода має фундаментальне значення у визначенні індивіда як мислячого та самостійно діючого суб’єкта, наділеного можливістю вибору у відповідності зі своєю волею, цілями та інтересами. У зв’язку з цим свобода індивіда і суспільства в цілому, яка є критерієм прогресу цивілізацій, повинна тепер, в період формування персоналістичного права (права людини і права для людини), стати також критерієм і методологічним орієнтиром правотворчої і правозастосовної діяльності.

Розкриття природи права засобом категорії „свобода” потрібне саме зараз, коли ще досить розповсюдженою є думка про несумісність права і свободи в силу їх ніби протилежності. Це обумовлено, з одного боку, підходом, згідно якого, законодавство за своєю суттю є системою нормативних актів, які обмежують свободу. З іншого боку, існуючий плюралізм концепцій про „першопричину” права створює ситуацію, в якій співвідношення права і свободи, особливо визначальна роль останньої, затьмарюється багатоманітністю інших факторів, що складають основну детермінанту походження права.

Все це викликає необхідність теоретичного узагальнення взаємозв’язку „права” і „свободи” в категоріально-понятійному апараті юридичної науки. Тим самим спецкурс „Свобода як категорія права” для студентів-магістрів спеціальності 12.00.12. „Філософія права” стає необхідним компонентом сучасної освіти.

Метою спецкурсу є комплексний історико-правовий, філософський, теоретичний, із застосуванням інструментарію галузевих юридичних наук, перш за все, конституційного, цивільного і кримінального права, аналіз свободи як категорії права.

^ Завдання спецкурсу:

 • узагальнення змісту свободи як філософської категорії з одночасним визначенням її місця і ролі в житті людини;

 • аналіз розвитку ідеї свободи в історії політико-правової думки, визначення основоположних підходів, теорій, концепцій;

 • характеристика з теоретичних позицій свободи як категорії права, її особливостей;

 • розкриття змісту та основних функції категорії свободи в праві;

 • виявлення особливостей реалізації принципу свободи в правовій системі України, зокрема, в конституційному, цивільному, кримінальному праві;

 • формування в студентів-магістрів власних позицій щодо визначення ролі свободи як методологічного орієнтиру в правотворчій і правозастосовній діяльності.

Для досягнення поставлених завдань аудиторні заняття поєднуються із активною самостійною роботою студентів (написання рефератів, робота з літературою, внесення пропозицій щодо обговорення дискусійних питань, запропонованих для самостійного опрацювання).

^

Плани семінарських занять зі спецкурсу

„Свобода як категорія права”
НЕ 1.1. СВОБОДА ЯК ФІЛОСОФСЬКА КАТЕГОРІЯ

 1. Генеалогія поняття свободи у філософії Античності, Середньовіччя і Нового часу.

 2. Свобода духу в російській філософії.

 3. Екзистенціальні трактовки свободи вибору.

 4. Релігійна філософія С.Л. Франка: гріх і свобода.


ЛІТЕРАТУРА:


1. Аббаньяно Н. Экзистенция как свобода // Вопросы философии. – 1992. – № 8. – С. 146-157.

2. Гертых В. Свобода и моральный закон у Фомы Аквинского // Вопросы философии. – 1994. – № 1. – С. 87-101.

^ 3. Ильин И.А. Собрание сочинений: В 10 т. Т.1. Путь духовного обновления. – М.: Русская книга, 1993. – 400 с. – (О свободе. – С. 88-109).

4. Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство.– М.: Политиздат, 1990. – 415 с. – (Абсурдная свобода. – С. 51-60).

^ 5. Людина в цивілізації ХХІ століття: проблема свободи / В.Г. Табачковський, М.О. Булатов, Т.В.Лютий, Г.І. Шалашенко, Є.І. Андрос, А.М. Дондюк, Г.П. Ковадло, Н.В. Хамітов, О.А. Ярош, В.П.Загороднюк. – К.: Наук. думка, 2005. – С. 5-44.

^ 6. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. – М.: Политиздат, 1989. – С. 319-344.

7. Соловьев В.С. Право и нравственность. – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2001. – С. 6-21.

8. Франк С.Л. Реальность и человек. – М.: Республика, 1997. – 497 с. – (Грех и свобода. – С. 367-394).


НЕ 1.5. ^ АКСІОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ СВОБОДИ В ПРАВІ


 1. Свобода як цінність права.

 2. Взаємозв’язок принципів свободи, рівності і справедливості.

 3. Правова рівність як умова свободи.

 4. Справедливість як духовна основа права і дійсність свободи.

 5. Аксіологія свободи в лібертарно-юридичній концепції праворозуміння.


ЛІТЕРАТУРА:


^ 1. Бачинин В.А. Философия права: Конспект лекций. – Харьков: Консум, 2002. – Лекция 19. «Аксиология права». – С. 212-231.

2. Гаєк Ф.А. Рівність, цінність і чесноти // Сучасна політична філософія: Антологія. – К.: Основи, 1998. – C. 114-136.

^ 3. Горбатенко В.П. Справедливість як соціально-правова цінність // Проблеми філософії права. Том І. – Київ-Чернівці: Рута, 2003. – С. 150-153.

4. Васильчук В.О. Формальна та реальна справедливість у концепції прав людини // Проблеми філософії права. Том І. – Київ-Чернівці: Рута, 2003. – С. 147-149.

^ 5. Козловський А.А. Ціннісно-нормативне пізнання в структурі права // Острозька Академія. Наукові записки. – Том 1. – Частина II. – Острог, 1998. – С.214-220.

6. Нерсесянц В.С. Философия права // Проблеми філософії права. Том ІІ. – Київ-Чернівці: Рута, 2004. – С. 7-18.

7. Нерсесянц В.С. Ценность права как триединства свободы, равенства и справедливости // Проблемы ценностного подхода в праве: традиции и обновление. – М.: ИГП РАН, 1996. – С. 4-11.

^ 8. Оборотов Ю.Н. Традиции и новации в правовом развитии. – Одесса: «Юридична література», 2001. – 157 с. – (Правовая аксиология и правовые ценности. – С. 32-42).

9. Тихонравов Ю.В. Основы философии права Учебное пособие для вузов. – M.: Вестник, 1997. – С. 190-200.

НЕ 2.3. ^ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПОЛІТИЧНИХ СВОБОД


 1. Політична свобода як право на вид вільної поведінки.

 2. Свобода слова в демократичному суспільстві.

 3. Методологічні засади принципу вільного виборчого права.

 4. Політичні свободи і влада: функції взаємовпливу.

 5. Різновиди політичних режимів і реалізація особистісної автономії.


ЛІТЕРАТУРА:


^ 1. Конституція України від 28.06.96р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.

2. Вступ до політології: Екскурс в історію правничо-політичної думки / Скиба В.Й., Горбатенко В.П., Туренко В.В. – К.: Основи, 1996. – С. 580-619.

^ 2. Козловський А.А. Право як пізнання: Вступ до гносеології права. – Чернівці: Рута, 1999. – С. 144-156.

3. Круглашов А. Політична свобода: панацея чи паліатив? // Вісник НАН України. – 1999. – № 11. – С. 50-60.

^ 4. Кэмпбелл Дж. Свобода и сообщество // Вопросы философии. – 1992. – № 12. – С. 112-126.

5. Прокопчук І. Імовірність конфлікту цінностей “свобода / демократія” // Віче. – 2000. – № 4. – С. 140-148.

6. Стоун Д. Парадокс політики. Мистецтво ухвалення політичних рішень. – К.: Видавничий дім “Альтернативи”, 2000. – 303 с. – (Свобода. – С. 93–110).

^ 7. Тиковенко А.Г. Власть и свобода: некоторые проблемы соотношения // Актуальные вопросы государства и права. – Минск, 1992. – Вып. 2. – С. 70-84.

8. Ясперс К. Смысл и назначение истории: Пер. с нем. 2-е изд. – М.: Республика, 1994. – С. 166-183.


НЕ 2.4. ^ СПЕЦИФІКА СВОБОДИ В СУЧАСНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ


 1. Свобода суб’єктів цивільних правовідносин як загальний принцип цивільного права.

 2. Поняття принципу свободи договору:

А) Методологічні основи свободи договору;

Б) Реалізація принципу свободи договору в правових нормах;

В) Форми практичної реалізації принципу свободи договору.

 1. Правова свобода у відносинах власності.


ЛІТЕРАТУРА:


^ 1. Цивільний кодекс України: Офіційний текст. – К.: Кондор, 2004.

2. Замошкин Ю.А. Частная жизнь, частный интерес, частная собственность // Вопросы философии. – 1991. – № 1, 2. – С. 3-12.

^ 3. Ильин И.А. О частной собственности // Ильин И. А. Путь к очевидности. – М.: Республика, 1993. – С. 271-287.

4. Луць А.В. Свобода договору в цивільному праві України: Навч. посіб. – К.: Школа, 2004. – С. 50-118.

^ 5. Мадіссон В.В. Основи філософії приватного права: Навч. посіб. – К.: Школа, 2004. – С. 86-100.

6. Папаян Р.А. Христианские корни современного права. – М.: Норма, 2002. – 416 с. – (Право на собственность. – С. 129-146).

^ 7. Филатов В.В. Власть и собственность // Сов. государство и право. – М., 1989. – № 9. – С. 120-124.

8. Циппеліус Р. Філософія права: Підручник. – К.: Тандем, 2000. – (Власність. – С. 233-238).

9. Цікало В. Свобода укладення договору та її межі // Вісник Львів. ун-ту. Серія юридична. – Львів, 1999. – Вип. 34. – С. 169-173.


НЕ 2.5. ^ ПРОБЛЕМА СВОБОДИ ЯК УМОВИ КРИМІНАЛЬНО- ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ


 1. Відповідальність – органічна властивість свободи.

 2. Свобода волі і суб’єктивна сторона складу злочину.

 3. Кримінально-правова відповідальність як наслідок свободи вибору.

 4. Детермінізм людських вчинків і проблема відповідальності.


ЛІТЕРАТУРА:


^ 1. Кримінальний кодекс України від 05.04.01р. (із змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

2. Бачинин В.А. Философия права: Конспект лекций. – Харьков: Консум, 2002. – Лекция 28. «Философия преступления и наказания». – С. 331-345.

^ 3. Иконникова Г.И., Ляшенко В.П. Основы философии права. – М.:ИНФРА-М, Издательство “Весь Мир”, 2001. – 256 с. – (Право как свобода и ответственность. – С. 165-177).

4. Козловський А.А. Онтологія юридичної відповідальності // Проблеми філософії права. Том ІІ. – Київ-Чернівці: Рута, 2004. – С. 98-111.

^ 5. Лазорик Н.В. Свобода і відповідальність як філософські та соціологічні категорії // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Філософія. – Чернівці, 1998. – С. 61-64.

6. Малахов В.А. Етика: Курс лекцій: Навч. посібник. – 3-тє вид. – К.: Либідь, 2001. – С. 189-196.

7. Матузов Н.И. Право как мера свободы и ответственности личности // Теория государства и права. Курс лекций. – Саратов, 1995. – С. 206-211.

^ 8. Селіванов В.М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти. – Монографія. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2002. – С. 584-621.


Питання до заліку: “Свобода як категорія права”


 1. Генеалогія поняття свободи у філософії Античності, Середньовіччя і Нового часу.

 2. Свобода як усвідомлена необхідність (Б. Спіноза, Г. Гегель, Ф. Енгельс).

 3. Свобода духу в російській філософії.

 4. Екзистенціальні трактовки свободи вибору.

 5. Основні підходи до співвідношення права і свободи в історії правової думки.

 6. Свобода в концепціях лібералізму ХХ ст. (Гвідо Де Руджеро, Ф. Гаєк, М.Фрідман, І. Берлін).

 7. Автономія індивіда в сучасних концепціях природного права.

 8. Категорія свободи в позитивному праві.

 9. „Права і свободи” в загальній теорії прав людини.

 10. Ідея особистісної автономії в загальних принципах права.

 11. Свобода як всезагальний принцип права.

 12. Свобода як умова розвитку індивіда і суспільства.

 13. Співвідношення індивідуальної і соціальної свободи.

 14. Правова свобода як фрагмент соціальної свободи.

 15. Право як міра обмеження свободи: поняття і основні риси.

 16. Підстави і мета правового обмеження свободи.

 17. Способи і результати правового обмеження свободи.

 18. Правове регулювання як засіб досягнення свободи суб’єктом суспільних відносин.

 19. Природне право як субстанційна основа свободи.

 20. Свобода як метод співвідношення природного і позитивного права.

 21. Філософія свободи в приватному і публічному праві.

 22. Політична свобода як право на вид вільної поведінки.

 23. Свобода слова в демократичному суспільстві.

 24. Методологічні засади принципу вільного виборчого права.

 25. Політичні свободи і влада: функції взаємовпливу.

 26. Різновиди політичних режимів і реалізація особистісної автономії.

 27. Антиномії політичної свободи.

 28. Воля і волевиявлення у сучасній цивілістиці.

 29. Свобода суб’єктів цивільних правовідносин як загальний принцип цивільного права.

 30. Поняття принципу свободи договору.

 31. Правова свобода у відносинах власності.

 32. Відповідальність – органічна властивість свободи.

 33. Свобода волі і суб’єктивна сторона складу злочину.

 34. Кримінально-правова відповідальність як наслідок свободи вибору.

 35. Свобода і несвобода – діалектика співвідношення.

 36. Право як форма свободи.

 37. Свобода злочину: самореалізація або деконструкція.

 38. Антицінність свободи.

 39. Свобода і мораль.

 40. Проблема свободи у сучасній вітчизняній філософії права.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО СПЕЦКУРСУ:

 1. Аббаньяно Н. Экзистенция как свобода // Вопросы философии. – 1992. – № 8. – С. 146-157.

 2. Абрамов М.А. Неопределенность свободы // Вопросы философии. – 1996. – № 11. – С. 58-70.

 3. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: опыт комплексного исследования. – М.: Статут, 1999. – 712 с.

 4. Алексеев С.С. Тайна права. Его понимание, назначение, социальная ценность. – М.: Изд-во НОРМА, 2001. – 176 с.

 5. Алексеев С.С. Философия права. – М.: Издательская группа НОРМА, 1997. – 336 с.

 6. Андрусяк Т. Шлях до свободи. (Михайло Драгоманов про права людини). – Львiв: Свiт, 1998. – 192 с.

 7. Баглай М. Очерки о свободе // Диалог. – 1991. – № 17. – С. 88-92.

 8. Бандура О.О. Деякі аспекти взаємного зв’язку цінностей та істини у праві // Проблеми філософії права. Том І. – Київ-Чернівці: Рута, 2003. – С. 111-115.

 9. Бачинин В.А. Философия права и преступления. – Харьков: Фолио, 1999. – 607с.

 10. Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека / Царство Духа и царство Кесаря. – М.: Республика, 1995. – 383 с.

 11. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М.: Правда, 1989. – 607 с.

 12. Берлин И. Философия свободы. Европа. – М.: Новое лит. обозрение, 2001. – 448 с.

 13. Біленчук П.Д. та ін. Філософія права: Навчальний посібник для вузів. – К.: Атіка, 1999. – 207 с.

 14. Борiнштейн Є. Свобода особистості: Правові аспекти // Філософ. і соціол. думка. – 1996. – № 3-4. – С. 196-199.

 15. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 2-е изд. – М.: Статут, 2005. – 842 с.

 16. Виндельбанд В. О свободе воли. – Мн.: Харвест; М.: АСТ, 2000. – 208 с.

 17. Возна Л., Мулер В. Солодкість і гіркота свободи (людини) // Віче. – 1996. – № 1. – С. 110-122.

 18. Габермас Ю. Залучення іншого: Студії з політичної теорії / Перекл. з нім. Андрій Дахній; наук. ред. Борис Поляруш. – Львів: Астролябія, 2006. – 416 с.

 19. Гегель Г.В.Ф. Философия права. – М.: Мысль, 1990. – 526 с.

 20. Гертых В. Свобода и моральный закон у Фомы Аквинского // Вопросы философии. – 1994. – № 1. – С. 87-101.

 21. Гоббс Т. Избранные произведения в 2-х т. Т.1. – М.: “Мысль”, 1965. – 583 с. – (Свобода. – С. 298 – 342; О свободе и необходимости. – С. 517-562).

 22. Гольбах П.А. Избранные произведения в 2-х т. Т.2. – М.: Соцэкгиз, 1963. – 563 с. – (О свободе. – С. 289-342). 23. Грушин Б.А. Возможность и перспективы свободи (10 полемических вопросов и ответов) // Вопросы философии. – 1998. – № 5. – С. 3-18.

 24. Гусев В. Драмы свободы // Вопросы философии. – 1990. – № 3. – С. 170-172.

 25. Дворкін Р. Серйозний погляд на права. – К.: Основи, 2000. – 519 с. – (Свобода та моралізм. – С. 340-364; Свобода та лібералізм. – С. 365-373).

 26. Жоль К.К. Философия и социология права: Учебн. пособие. – К.: Юринком Интер, 2000. – 480 с.

 27. Іван Павло ІІ. Пам’ять та ідентичність. Бесіди на зламі століть / Переклала з італійської Мар’яна Прокопович. – Львів: Літопис, 2005. – 168 с.

 28. Иванов А.В. О свободе определения и об определении свободы // Филос. науки. – 1990. – № 11. – С. 100-105.

 29. Иконникова Г.И., Ляшенко В.П. Основы философии права. – М.:ИНФРА-М, Издательство „Весь Мир”, 2001. – 256 с. – (Право как свобода и ответственность. – С. 165-177).

 30. Ильин И.А. Собрание сочинений: В 10 т. Т.1. Путь духовного обновления. – М.: Русская книга, 1993. – 400 с. – (О свободе. – С. 88-109).

 31. Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. – М.: Политиздат, 1990. – 415 с. – (Абсурдная свобода. – С. 51-60).

 32. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане / Соч.: В 6 т. – М.: „Мысль”, 1966. – Т. 6. – 743 с.

 33. Кант И. Критика чистого разума / Соч.: В 6 т. – М.: “Мысль”, 1964.– Т. 3. – 799 с.

 34. Кельзен Г. Чисте Правознавство: З дод.: Пробл. справедливості / Пер. з нім. О. Мокровольського. – К.: Юніверс, 2004. – 496 с.

 35. Кемпбел Дж. Свобода и сообщество // Вопросы философии. – 1992. – № 12. – С. 112-126.

 36. Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). – М.: Аванта+, 2000. – 560 с.

 37. Князєв В. Конституційні гарантії прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні // Право України. – 1998. – № 11. – С. 29 – 31.

 38. Козловський А.А. Онтологія юридичної відповідальності // Проблеми філософії права. Том ІІ. – Київ-Чернівці: Рута, 2004. – С. 98-111.

 39. Козловський А.А. Право як пізнання: Вступ до гносеології права. – Чернівці: Рута, 1999. – 295 с.

 40. Коментар до Конституції України. – К.: Інститут зак-ва ВРУ, 1996. – 378 с.

 41. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін.; За ред. професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Київ-Харків: Юрінком Інтер-Право, 2001. – 416 с.

 42. Круглашов А. Політична свобода: панацея чи паліатив? // Вісник НАН України. – 1999. – № 11. – С. 50-60.

 43. Кузнєцов В.І. Філософія права. Історія та сучасність: Навчальний посібник. – К.: ВД „Стилос”: ПЦ „Фоліант”, 2003. – 382 с.

 44. Лазорик Н.В. Свобода і відповідальність як філософські та соціологічні категорії // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Філософія. – Чернівці, 1998. – С. 61-64.

 45. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. – М.: Зерцало-М, 2002. – 288 с.

 46. Луць А.В. Свобода договору у цивільному праві України: Навч. посіб. – К.: Школа, 2004. – 160 с.

 47. Людина в цивілізації ХХІ століття: проблема свободи / В.Г. Табачковський, М.О. Булатов, Т.В. Лютий, Г.І. Шалашенко, Є.І. Андрос, А.М. Дондюк, Г.П. Ковадло, Н.В. Хамітов, О.А. Ярош, В.П. Загороднюк. – К.: Наук. думка, 2005. – 272 с.

 48. Мадіссон В. В. Основи філософії приватного права: Навч. посіб. – К.: Школа, 2004. – 144 с.

 49. Максимов С.И. Правовая реальность: опыт философского осмысления: Монография. – Харьков: Право, 2002. – 328 с.

 50. Малахов В.А. Етика: Курс лекцій: Навч. посібник. – 3-тє вид. – К.: Либідь, 2001. – 384 с.

 51. Малахов В.П. Основы философии права: Учебное пособие. – М.: Академический Проект: Культура, 2005. – 240 с.

 52. Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. – Саратов: Изд-во Сарат. гос. академии права, 2003. – 512 с.

 53. Міл Д. С. Про свободу: Есе. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2000. – 463 с.

 54. Монтескье Ш.Л. О духе законов. – М.: Мысль, 1999. – 672 с.

 55. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Т. І. – 832 с.

 56. Нерсесянц В. С. Право – математика свободы. Опыт прошлого и перспективы. – М.: Юрист, 1996. – 160 с.

 57. Нерсесянц В. С. Право и закон: их различение и соотношение // Вопросы философии. – 1988. – № 5. – С. 19-31.

 58. Нерсесянц В. С. Философия права. Учебник для вузов. – М.: Издательская группа ИНФРА; М.: Норма, 1997. – 652 с.

 59. Нерсесянц В. С. Ценность права как триединства свободы, равенства и справедливости // Проблемы ценностного подхода в праве: традиции и обновление. – М.: ИГП РАН, 1996. – С. 4-11.

 60. Оборотов Ю.М. Традиції та новації у правовому розвитку: Монографія. – Одеса: Юридична література, 2001. – 160 с.

 61. Огородник І. В., Огородник В. В. Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1999. – 543 с.

 62. Ойгензихт В. А. Воля и волеизъявление: (очерки теории, философии и психологии права). – Душанбе: Дониш, 1983. – 256 с.

 63. Орзих М. Ф. Право и личность. Вопросы теории правового воздействия на личность социалистического общества. – К.: Издательское объединение «Вища школа», 1978. – 143 с.

 64. Пайпс Р. Собственность и свобода / Пер. с англ. Васильева Д. – М.: Моск. шк. полит. исслед., 2000. – 415 с.

 65. Патей-Братасюк М.Г. Неправовий закон як особлива форма несвободи: українська специфіка. – Тернопіль, 1999. – 28 с.

 66. Патей-Братасюк М.Г. Нариси з філософії права. – Тернопіль, 2002. – 131 с.

 67. Пацурківський П.С. Сучасні прооблеми правопізнання. Навч. посібник. – Чернівці: Рута, 2001. – 340 с.

 68. Пермяков Ю.Е. Лекции по философии права: Учеб. пособие. – Самара: Изд-во „Самарский университет”, 1995. – 120 с.

 69. Петрова Л.В. О естественном и позитивном праве (Критические заметки по поводу учебника С. С. Алексеева) // Государство и право. – М., 1995. – № 2. – С. 32-41.

 70. Прокопчук І. Імовірність конфлікту цінностей “свобода / демократія” // Віче. – 2000. – № 4. – С. 140-148.

 71. Проценко О., Чепинога В. Походження свободи: осмислення витоків та розвитку концепції громадянського суспільства. – К., 1996. –238 с.

 72. Рабінович П. М., Хавронюк М. І. Права людини і громадянина: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004. – 464 с.

 73. Радбрух Г. Философия права / Пер. с нем. – М.: Междунар. отношения, 2004. – 240 с.

 74. Речицкий В. В. Свобода и государство. – Харьков: Фолио, 1998. – 144 с.

 75. Рікер П. Право і справедливість / Пер. із фр. – К.: Дух і літера, 2002. – 216 с.

 76. Самченко В.Н. Размышления о свободе // Филос. науки. – 1991. – № 4. – С. 3-15.

 77. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. – М.: Политиздат, 1989. – С. 319-344.

 78. Свірський В. Мораль і духовна свобода особи. (Конспект лекції). – Чернівці, 1968. – 33 с.

 79. Селіванов В.М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти. – Монографія. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2002. – 724 с.

 80. Синха Сурия Пракаш. Юриспруденция. Философия права. Краткий курс. – М.: Издательский центр “Академия”, 1996. – 304 с.

 81. Скакун О. Ф. Теория государства и права. Учебник. – Харьков: Консум, 2000. – 704 с.

 82. Сливка С. С. Українська національна філософія права: антологічний ракурс. – Львів, 2001. – 167 с.

 83. Стоун Д. Парадокс політики. Мистецтво ухвалення політичних рішень. – К.: Видавничий дім „Альтернативи”, 2000. – 303 с. – (Свобода. – С. 93-110).

 84. Сучасна політична філософія: Антологія. – К.: Основи, 1998. – 575с.

 85. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. – К.: Видавництво „Генеза”, 1996. – 368 с. – (Особистість в історії: парадокси та безвихідь особистої свободи. – С. 199-220).

 86. Сущук З. І. Свобода і відповідальність. – К.: Радянська школа, 1979. – 127 с.

 87. Табачковский В.Г. Социально-исторические и мировоззренческие аспекты философских категорий. – К.: Наукова думка, 1978. – 340 с.

 88. Тихонравов Ю. В. Основы философии права. Учебное пособие для вузов. – М.: Вестник, 1997. – 608 с.

 89. Філософія права: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 336с.

 90. Фридман М. и Хайек Ф. О свободе / Пер. с англ. под ред. А. Бабича. – Репринт. изд. – Минск: Полифакт-Референдум, 1990. – 126 с.

 91. Фромм Э. Бегство от свободы. – М.: Прогресс, 1990. – 271 с.

 92. Цалін С. Д. Принципи свободи волі в історії соціальної філософії та філософії права. – Харків: Основи, 1998. – 328 с.

 93. Чичерин Б. Н. Философия права. – СПб.: Наука, 1998. – 656с.

 94. Шкода В. Бути вільним – немає нічого більш складного ( поняття “свобода”) // День. – 2001. – № 70. – С. 5.

 95. Шкода В. В. Вступ до правової філософії. – Харків: Фоліо, 1997. – 223 с.

 96. Якобс В. Происхождение зла и человеческая свобода или трансцендентальная философия и метафизика // Вопросы философии. – 1994.– № 1. – С. 102-110.

Схожі:

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича
Конференція відбудеться 01 березня 2012 р на базі факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного...
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича "затверджую"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи