Змістово-діяльнісна структура модулів навчальііої дисципліни icon

Змістово-діяльнісна структура модулів навчальііої дисципліни
Скачати 150.74 Kb.
НазваЗмістово-діяльнісна структура модулів навчальііої дисципліни
Дата23.06.2012
Розмір150.74 Kb.
ТипДокументи

ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ НАВЧАЛЬІІОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№НЕНазва модуля (М) або навчального елементу (НЕ)Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного контролюКількість балів за вид роботи

Індз

(за вибором)Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕЛ

С

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

^ Модуль 1. Поняття свободи у філософії та праві, зміст категорії свободи в праві

НЕ 1..1

^

Свобода як філософська категорія

Генеалогія поняття свободи у філософії Античності, Середньовіччя і Нового часу. Свобода як усвідомлена необхідність (Б. Спіноза, Г. Гегель, Ф.Енгельс). Свобода духу в російській філософії . Екзистенціальні трактовки свободи вибору. Свобода волі в концепції В. Віндельбанда. Релігійна філософія С.Л. Франка: гріх і свобода.


Література:

1. Аббаньяно Н. Экзистенция как свобода // Вопросы философии. – 1992. – № 8. – С. 146-157.

2. Виндельбанд В. О свободе воли. – Мн.: Харвест; М.: АСТ, 2000. – С. 87-99.

3. Ильин И.А. О свободе // Собрание сочинений: В 10 т. Т.1. Путь духовного обновления. – М.: Русская книга, 1993. – С. 88-109.

4. Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство.– М.: Политиздат, 1990. – 415 с. – (Абсурдная свобода. – С. 51-60).

5. Людина в цивілізації ХХІ століття: проблема свободи / В.Г. Табачковський, М.О. Булатов, Т.В.Лютий, Г.І. Шалашенко, Є.І. Андрос, А.М.Дондюк, Г.П. Ковадло, Н.В. Хамітов, О.А.Ярош, В.П.Загороднюк. – К.: Наук. думка, 2005. – С. 5-44.

7. Соловьев В.С. Право и нравственность. – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2001. – С. 6-21.

8. Франк С.Л. Реальность и человек. – М.: Республика, 1997. – 497 с.– (Грех и свобода. – С. 367-394).2

2Тестування; усне опитування


5

38

НЕ 1.2

Інтерпретація свободи в історії політико-правових вчень


Взаємозв’язок „права” і „свободи” в категоріально-понятійному апараті юридичної науки. Основні підходи до співвідношення права і свободи в історії правової думки: А) Тотожність права і свободи (Цицерон, І. Кант, Г. Гегель, Г. Пухта); Б) Право як міра свободи (Ф. Аквінський, Б. М. Чичерін, С.С. Алексєєв); В) Право як міра обмеження свободи (Платон, І. Бентам, Т. Гоббс).

Література:

1. Матузов Н.И. О принципе “все, что не запрещенно законом, дозволено” // Сов. государство и право. – 1989. – № 8. – С. 3-9.

2. Нерсесянц В.С. Право и закон: их различение и соотношение // Вопросы философии. – 1988. – № 5. – С. 19-31.

3. Столяров А.А. Античность // Столяров А.А. Свобода воли как проблема европейского морального сознания. Очерки истории: от Гомера до Лютера. – М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1999. – С. 20-103.2
Реферативна доповідь на тему: „Функції права: інструменталізація свободи”.


5
НЕ 1.3

Свобода в сучасних західних правових концепціях

Свобода в концепціях лібералізму ХХ ст. (Ф. Гаєк, І.Берлін). Економічна свобода в концепції М. Фрідмана. Концепція „відкритого суспільства” К. Поппера. Автономія індивіда в сучасних концепціях природного права. Нормативізм і свобода.

Література:

1. Дворкін Р. Серйозний погляд на права. – К.: Основи, 2000. – Свобода та моралізм. – С. 340-364; Свобода та лібералізм. – С. 365-373.

2. Кельзен Г. Чисте Правознавство: З дод.: Пробл. справедливості / Пер. з нім. О. Мокровольського. – К.: Юніверс, 2004. – С. 109-117.

2.Кемпбел Дж. Свобода и сообщество // Вопросы философии. – 1992. – № 12. – С. 112-126.

3. Лібералізм: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002. – С. 483-567.2

НЕ 1.4

Загальнотеоретичні характеристики свободи як принципу права

Категорія свободи в позитивному праві. „Права і свободи” в загальній теорії прав людини. Ідея особистісної автономії в загальних принципах права. Свобода як всезагальний принцип права. Свобода як зміст права.

Література:

1. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / М.В. Цвік, В.Д. Ткаченко, Л.Л.Богачова та ін.; За ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. – Харків: Право, 2002. – С. 193-201.

2. Донченко О.П. Свобода як всезагальний принцип права // Проблеми філософії права. Том ІІ. – Київ-Чернівці, 2004 – С. 395-398.

3. Рабінович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004. – С. 4-19.


2
Реферативна доповідь на тему: „Фактична і юридична свобода”.


5
НЕ 1..5

Аксіологічний зміст категорії свободи в праві

Свобода як цінність права. Взаємозв’язок принципів свободи, рівності і справедливості. Правова рівність як умова свободи. Справедливість як духовна основа права і дійсність свободи. Аксіологія свободи в лібертарно-юридичній концепції праворозуміння. Свобода як творча самореалізація особистості. Антицінність свободи.

Література:

1. Бачинин В.А. Философия права: Конспект лекций. – Харьков: Консум, 2002. – Лекция 19. «Аксиология права». – С. 212-231.

2. Козловський А.А. Право як пізнання: Вступ до гносеології права. – Чернівці: Рута, 1999. – С. 178-193.

3. Нерсесянц В.С. Ценность права как триединства свободы, равенства и справедливости // Проблемы ценностного подхода в праве: традиции и обновление. – М.: ИГП РАН, 1996. – С. 4-11.

4. Оборотов Ю.Н. Традиции и новации в правовом развитии. – Одесса: «Юридична література», 2001. – Праовоая аксиология и правовые ценности. – С.32-42.2

1Усне опитування;

складання таблиць

5

38

НЕ 1.6

Онтологічний зміст правової свободи

Свобода як умова розвитку індивіда і суспільства. Співвідношення індивідуальної і соціальної свободи. Правова свобода як фрагмент соціальної свободи. Трансформація українського суспільства – складний шлях до свободи.

Література:

1. Кули Ч.Х. Человеческая природа и социальный порядок. – М.: Идея–Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000. – 320 с. – (Свобода. – С. 301-309).

2. Мунье Э. Персонализм. – М.: ИНИОН, 1993. – 129 с. – (Гл.5. Свобода при определенных условиях. – С. 70-78).

3. Сучасна соціальна філософія. – К.: „Генеза”, 1996. – 368 с. – (Особистість в історії: парадокси та безвихідь особистої свободи. – С. 199-220).2

1Контрольна робота.


9

Всього за модулем 1

25

^ Модуль 2. Функції категорії свободи в праві, реалізація принципу свободи в правовій системі України

НЕ 2.1

Гносеологічна функція категорії свободи в праві

Право як міра обмеження свободи: поняття і основні риси. Підстави і мета правового обмеження свободи. Способи і результати правового обмеження свободи: А) Зобов’язання; Б) Заборони. Правове регулювання як засіб досягнення свободи суб’єктом суспільних відносин. Фактична і юридична свобода.

Література:

1. Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). – М.: Аванта+, 2000. – С. 443-483.

2. Кудрявцев В.Н. Правовые грани свободы // Сов. государство и право. – М., 1989. – № 11. – С. 3-9.

3. Петрова Л.В. О естественном и позитивном праве (Критичские заметки по поводу учебника С.С. Алексеева) // Государство и право. – М., 1995. – № 2. – С. 32-41.


2

НЕ 2.2

Методологічна функція категорії свободи в праві

Свобода як критерій розмежування права і моралі. Природне право як субстанційна основа свободи. Свобода як метод співвідношення природного і позитивного права. Філософія свободи в приватному і публічному праві. Автономія індивіда як критерій правового закону.

Література:

1. Нерсесянц В.С. Право и закон: их различение и соотношение // Вопросы философии. – 1988. – № 5. – С. 19-31.

2. Пацурківський П.С. Сучасні прооблеми правопізнання. Навч. посібник. – Чернівці: Рута, 2001. – С. 29-35, 55-63.

3. Тарахонич Т.І. Право і мораль в системі соціальної регуляції // Проблеми філософії права. Том І. – Київ-Чернівці: Рута, 2003. – С. 147-149.2
Реферативна доповідь на тему: „Свобода і мораль”.

5
НЕ 2.3

Теоретико-правові проблеми реалізації конституційних політичних свобод

Політична свобода як право на вид вільної поведінки. Політичні свободи і влада: функції взаємовпливу. Різновиди політичних режимів і реалізація особистісної автономії. Принцип народовладдя як самовизначення нації. Сучасна демократія: свобода більшості, захист меншості. Антиномії політичної свободи.

Література:

1. Вступ до політології: Екскурс в історію правничо-політичної думки / Скиба В.Й., Горбатенко В.П., Туренко В.В. – К.: Основи, 1996. – С. 580-619.

2. Круглашов А. Політична свобода: панацея чи паліатив? // Вісник НАН України. – 1999. – № 11. – С. 50-60.

3. Прокопчук І. Імовірність конфлікту цінностей “свобода / демократія” // Віче. – 2000. – № 4. – С. 140-148.

4. Ясперс К. Смысл и назначение истории: Пер. с нем. 2-е изд. – М.: Республика, 1994. – С. 166-183.


2

2Складання схем; усне опитування;

тестування

2

3

27

НЕ 2.4

Специфіка свободи в сучасних цивільних правовідносинах

Свобода як елемент методу цивільного права. Поняття принципу свободи договору: А) Методологічні основи свободи договору; Б) Реалізація принципу свободи договору в правових нормах; В) Форми практичної реалізації принципу свободи договору. Правова свобода у відносинах власності.

Література:

1. Ильин И.А. О частной собственности // Ильин И.А. Путь к очевидности. – М.: Республика, 1993. – С. 271-287.

2. Луць А.В. Свобода договору в цивільному праві України: Навч. посіб. – К.: Школа, 2004. – С. 50-118.

3. Мадіссон В.В. Основи філософії приватного права: Навч. посіб. – К.: Школа, 2004. – С. 86-100.

4. Циппеліус Р. Філософія права: Підручник. – К.: Тандем, 2000. – (Власність. – С. 233-238).


2

2Складання тематичних таблиць і схем; усне опитування


3

47

НЕ 2.5

Проблема свободи як умови кримінально-правової відповідальності

Відповідальність – органічна властивість свободи. Свобода волі і суб’єктивна сторона складу злочину. Вибір як передумова юридичної відповідальності. Кримінально-правова відповідальність як наслідок свободи вибору. Детермінізм людських вчинків і проблема відповідальності.

Література:

1. Козловський А.А. Онтологія юридичної відповідальності // Проблеми філософії права. Том ІІ. – Київ-Чернівці: Рута, 2004. – С. 98-111.

2. Лазорик Н.В. Свобода і відповідальність як філософські та соціологічні категорії // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Філософія. – Чернівці, 1998. – С. 61-64.

3. Малахов В.А. Етика: Курс лекцій: Навч. посібник. – 3-тє вид. – К.: Либідь, 2001. – С. 189-196.

4. Матузов Н.И. Право как мера свободы и ответственности личности // Теория государства и права. Курс лекций. – Саратов, 1995. – С. 206-211.


2

1Тестування; усне опитування

3

36

НЕ 2.6

Порушення права як форма несвободи

Свобода і несвобода – діалектика співвідношення. Право як форма свободи. Порушення права: свобода „Я” і несвобода „Іншого”. Свобода злочину: самореалізація або деконструкція. Анормативність як форма свободи-вседозволеності. Неправовий закон як особлива форма несвободи. Фаталізм як несвобода.

Література:

1. Бачинин В.А. Философия права: Конспект лекций. – Харьков: Консум, 2002. – Лекция 28. «Философия преступления и наказания». – С. 331-345.

2. Малахов В.П. Основы философии права: Учебное пособие. – М.: Академический Проект: Культура, 2005. – С. 67-74.

3. Патей-Братасюк М.Г. Неправовий закон як особлива форма несвободи: українська специфіка. – Тернопіль, 1999. – 28 с.

4. Селіванов В.М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти. – Монографія. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2002. – С. 584-621.

5. Філософія права: Навч. посібн. / О.Г. Данільян, Л.Д. Байрачна, С.І. Максимов та ін.; За заг. ред. О.Г. Данільяна. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 214-220.2

1Контрольна робота


15

Всього за модулем 2

35

Модуль контроль (підсумковий)

40

Всього балів

100Схожі:

Змістово-діяльнісна структура модулів навчальііої дисципліни iconЗмістово-діяльнісна структура модулів навчальііої дисципліни
Модуль Філософська антропологія права як наука. Етапи становлення та розвитку
Змістово-діяльнісна структура модулів навчальііої дисципліни iconЗмістово-діяльнісна структура модулів навчальііої дисципліни
Модуль Філософська антропологія права як наука. Етапи становлення та розвитку
Змістово-діяльнісна структура модулів навчальііої дисципліни iconЗмістово-діяльнісна структура модулів навчальііої дисципліни
Модуль Поняття свободи у філософії та праві, зміст категорії свободи в праві
Змістово-діяльнісна структура модулів навчальііої дисципліни iconЗмістово-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Л: Проблеми поколінь. Відмінності проблем між батьками та дітьми у німецькомовних країнах
Змістово-діяльнісна структура модулів навчальііої дисципліни icon2. змістово-діяльнісна структура модулів курсу „Німецька мова”
Знати твердий приступ голосних звуків, залежність між якісними І кількісними характеристиками
Змістово-діяльнісна структура модулів навчальііої дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)»
move to 0-6209545
Змістово-діяльнісна структура модулів навчальііої дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ”
Знання, пізнання та його форми. Виникнення науки. Наука та практика. Наукове знання як система. Особливості та структура наукового...
Змістово-діяльнісна структура модулів навчальііої дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ”
Знання, пізнання та його форми. Виникнення науки. Наука та практика. Наукове знання як система. Особливості та структура наукового...
Змістово-діяльнісна структура модулів навчальііої дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)»
Предмет юридичної логіки. Історичні етапи розвитку логіки. Основні закони юридичного мислення
Змістово-діяльнісна структура модулів навчальііої дисципліни iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права”
Формування філософської думки на українських землях в період зародження І розвитку феодальних відносин (іх-хш ст.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи