Б. К. Зеленський, Т. Г. Молодченко-Серебрякова методичні вказівки для проходження ознайомлювальної практики icon

Б. К. Зеленський, Т. Г. Молодченко-Серебрякова методичні вказівки для проходження ознайомлювальної практики
Скачати 97.44 Kb.
НазваБ. К. Зеленський, Т. Г. Молодченко-Серебрякова методичні вказівки для проходження ознайомлювальної практики
Дата23.06.2012
Розмір97.44 Kb.
ТипДокументиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Б.К. Зеленський,

Т.Г. Молодченко-Серебрякова


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


для проходження ознайомлювальної практики


(для студентів 1 курсу денної форми навчання

спеціальності 6.030601 – «Менеджмент організацій»)


Харків – 2008


Методичні вказівки для проходження ознайомлювальної практики з спеціальності 6.030601 “Менеджмент організацій” (для студентів 1 курсу денної форми навчання) /Укл.: Зеленський Б.К., Молодченко-Серебрякова Т.Г. – Харків: ХНАМГ, 2008. - с. 11.


Укладачі: Б.К. Зеленський,

Т.Г. Молодченко-Серебрякова


Рецензент: к.е.н., доц. Г.В. Висоцька


Рекомендовано кафедрою управління проектами в міському господарстві і будівництві, протокол № 5 від 28.01.2008 р.


ВСТУП


Мета ознайомчої практики – пізнання на базі академічних підрозділів, установ та організацій основних напрямків їх діяльності та можливості використання для підготовки майбутніх фахівців в сфері менеджменту.

Основними завданнями практики є знайомство з основними напрямками діяльності підрозділів академії, історії її розвитку, досвіду науково-технічних розробок, публікації досягнень, загальне оглядове знайомство з практичною діяльністю різних підприємств комунальної власності міста.

Ознайомча практика студентів є складовою частиною і важливішим станом початкового навчального процесу підготовки спеціалістів.

Ознайомча практика проводиться після вивчення на першому курсі загальноосвітніх дисціплін та перших загальних курсів щодо майбутньої фахової діяльності.

В умовах ринкових відносин суттєво зростає необхідність підвищення зв`язку теоретичних знань студентів з практичними навиками, діяльністю організацій, установ, підприємств.

Студенти спеціальності “Менеджмент організацій” мають проходити практику на базових комплексах академії (історичний музей, центр “Мегаполіс”) на підприємствах комунальної власності міста (Міськсвітло, Харківкомуночиствод, Харківліфт та ін.).

Згідно з навчальним планом студенти мають ознайомчу практику після закінчення другого семестру навчання. Звіт з практики та оцінка є одним з етапів підготовки студентів до майбутнього навчання та роботи за фахом.

Навчально-методичне керівництво ознайомчою практикою здійснюють викладачі кафедри управління проектами і закріплені керівники комплексів академії, а також закріплені керівники та провідні спеціалісти відділів і установ за місцем проходження практики.

До ознайомчої практики можуть бути допущені студенти, які в установленому порядку виконали навчальний план двох семестрів, склали відповідні заліки, чи захистили курсові роботи та звіти про попередні практики.

^ 1. МЕТА ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ


  1. Закріплення, поглиблення й систематизація теоретичних знань студентів, одержаних на початку вивчення загальноосвітніх та загальноекономічних дисциплін.

  2. Ознайомлення з освітньою діяльністю академії, її історичним минулим та напрямками науково-педагогічної діяльності в нинішній час і в майбутньому.

  3. Вивчення інформаційних технологій, використовуваних в академії, роботи науково-дослідного прогнозно-аналітичного центру “Мегаполіс”.

Перше знайомство з діяльністю одного із підприємств комунальної власності Харківського міськвиконкому.

  1. Вивчення конкретних завдань підприємств в реальних конкретних умовах ринку, виробництва, управління міським середовищем.

  2. Набуття перших самостійних навичок в спілкуванні з керівниками підприємств та організацій міського самоврядування.

  3. Ознайомлення з методами інформаційно-диспетчерского управління на підприємстві комунальної власності органів місцевого самоврядування.

  4. Освоєння прийомів та методів узагальнення оглядового досвіду діяльності виробничих підрозділів академії та органів самоврядування.


^ 2. ЗАВДАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ


Для ефективного досягнення цілей, перерахованих у першому розділі, студенти повинні виконати наступні завдання.

  1. Розуміти сутність і соціальну значимість майбутньої своєї професії, практичного використання знань, одержаних при вивченні загальноосвітніх та спеціальних дисциплін.

  2. Мати орієнтацію на майбутню професійну майстерність та можливість творчого розвитку у професійній діяльності.

  3. Познайомитись з етичними і правовими нормами, що регулюють відносини людей, суспільства, навколишнього середовища та уміти їх застосовувати в професійній діяльності.

  4. Готуватись до вміння на науковій основі організовувати свою працю і володіти комп’ютерними методами сбору, зберігання, систематизації та редагування інформації.


^ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ


  1. Строки проведення ознайомчої практики встановлює керівництво академії відповідно до навчального плану.

  2. Ознайомча практика організуєтся на об`єктах науково-педагогічної діяльності академії (Музейний комплекс, науково-дослідний прогнозно-аналітичний центр “Мегаполіс”) шляхом пізнання діяльності деяких підприємств органів місцевого самоврядування, таких, як “Міськсвітло”, “Харківліфт”, “Харківкомуночиствод” та ін.

Практика на підприємствах здійснюєтся на основі домовлені кафедри з підприємствами.

  1. Тривалість рабочого дня студентів при проходженні практики на навчальних комплексах та підприємствах становить для студентів у віці до 18 років, не більше 36 годин на тиждень, у віці від 18 років і більше – не більше 40 годин на тиждень.

  2. З моменту початку ознайомчої практики на студентів поширюются правила охорони праці та правила внутрішнього розпорядку, що діють на підриємстві, з якими вони повинні бути ознайомлені.

  3. Студентів, які не виконали програму практики з поважної причини, направляють на практику повторно, у вільний від навчання час.

  4. Студенти, які не виконали програму ознайомчої практики з неповажних причин, або ті, які одержали на захисті звітів незадовільну оцінку, можуть бути відраховані з навчального закладу, як маючі академічну заборгованість, згідно з порядком, передбаченим уставом академії.

  5. Обов`язки студентів при проходженні ознайомчої практики:

   1. До початку практики пройти співбесіду з керівником практики від кафедри.

   2. Строго дотримуватися встановленого графіку практики.

   3. У період проходження практики: вивчити та строго дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії й пожежної безпеки. Про це повинні бути відповідні підписи в спеціальному журналі. Додержуватися трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства. Вести щоденник і робочий журнал, виконувати робочу програму практики й завдання керівника від кафедри. Написати звіт, вчасно його здати й захистити на кафедрі.

  6. Проходження практики включає п`ять етапів.

Перший етап – підготовка до виходу на практику. Всі студенти повинні:

 • самостійно проробити дані методичні вказівки з метою організованого проходження ознайомчої практики;

 • пройти загальний інструктаж на кафедрі: мета й завдання практики, правила безпеки на шляху до місця практики, форма зв`язку з відповідальним за організацію практики на кафедрі, одержати завдання від керівника практики;

 • одержати й оформити необхідні документи: завдання на практику, щоденник установленого зразка.

Другий етап. Студенти прибувають на об`єкт, на якому проводиться ознайомлення. Інформують керівника від кафедри щодо прибуття на означений об`єкт та реєструються в журналі. Про всі виниклі складності й непорозуміння. Якщо такі будуть, студенти повинні повідомляти керівника.

Наказом по академії і підприємству, з яким знайомляться студенти-практиканти, назначають провідних фахівців відділів, які проводять екскурсійне ознайомлення з діяльністю комплексів академії або відповідного підпрємства міського призначення.

Третій етап. Збір, накопичення та обробка матеріалів з ознайомленням зі структурою управління підприємством занести в щоденник та розділи звіту. Вся діяльність студентів на третьому етапі проходить під спостереженням відповідальних фахівців академії та підпрємства, до яких студенти звертаються з усіх питань практики.

Четвертий етап (2-3 дні до закінчення практики) присвячуєтся остаточному оформленню звіту і передачі його на перевірку керівникові від кафедри.

П`ятий етап – захист звіту на кафедрі. У тижневий строк після закінчення практики студенти зобов`язані здати звіт керівнику від кафедри на перевірку при необхідності доробити окремі розділи.

Оцінка з ознайомлювальної практики прирівнюється до оцінок теоретичного навчання, ураховується при підведенні підсумків загальної успішності студентів і призначенні на стипендію за підсумками зимової екзаменаційної сесії в 2-му семестрі.


^ 4. СТРУКТУРА Й ЗМІСТ ЗВІТУ З ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ


Форма й вид (щоденник, звіт і т.п.) студентів про проходження ознайомчої практики визначені навчальним відділом ХНАМГ.

Нижче приводиться структура звіту з ознайомлювальної практики.

Розглянуті структурні елементи розташовуються у звіті в наведеній послідовності.

4.1. Титульний аркуш (форма титульного аркушу наведена в додатку 1).

4.2. Завдання на ознайомчу практику видаєтся з переліком об`єктів та організацій (підприємств), з якими студент-практикант буде знайомитись. Структура завдання, яке рекомендують є така: тема роботи, звіт про ознайомлення з об`єктами та організаціями.

  1. Звіт з ознайомлювальної практики містить кількісну характеристику звіту

(число сторінок, рисунків, ілюстрацій, таблиць, використані джерела, додатки і т.п.) та коротку текстову частину.

   1. Зміст.

   2. Введення.

Відомості про структурний підрозділ академії чи підприємство, на якому проходила практика: адміністративне положення, структура, взаємодія його окремих частин, профіль діяльності, розв`язування завдання, інформційна структура організації.

  1. Опис підприємств, в яких проходила ознайомча практика.

  2. Висновок. Обговорення результатів виконання практики.

  3. Список використаної літератури і джерел.

  4. Додатки (ілюстрації, таблиці, карти, рекламні листівки). Додатки можуть

бути оформлені окремою папкою.

Оформлення звіту з ознайомлювальної практики виконують відповідно до вимог ДСТУ 3008-95, ДСТУ 2.105-95.

Звіт складається кожним студентом індівідуально.

5. Захист звіту.

  1. Захист звіту з ознайомлювальної практики відбувається відповідно до розкладу. Розклад захистів вивішується на кафедральний інформаційний стенд і доводиться до старост груп. Оскількі студенти повинні регулярно переглядати інформацію на стенді, відповідальність за власну інформованість про строки захисту вони несуть самі.

  2. Неявка студента на захист звіту про практику у встановлені строки призводить до автоматичного зниження оцінки на один бал. Перенос строків особистого захисту здійснюєтся тільки на підставі попередньої домовленості з керівником при наявності поважної причини.

  3. На захист студент повинен представити керівникові звіт з практики,

оформлений відповідно до зазначених раніше вимог, залікову книжку.

  1. Оцінку практики визначають з урахуванням:

 • актуальності і відпрацьованості результатів виконання завдань практики;

 • якості і оформлення звіту;

 • якості інформаційної доповіді та відповіді на питання.

  1. Захист практики проходить в наступному порядку: студент на п’ять хвилин робить інформаційну доповідь, в якій викладає підсумки ознайомчої практики.

Оцінку за практику керівник виставляє в залікову книжку та відомість, яка представляється деканату.

Додаток 1

^

Титульний аркуш звітуМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Факультет Менеджменту


Кафедра: “Управління проектами в міському господарстві і будівництві”


Спеціальність “Менеджмент організацій”


Спеціалізація “Менеджмент організацій місцевого самоврядування”

Звіт


з оознайомлювальної практики

Виконав студент гр. ___________


___________________________

(ф.і.о.)


_____________________

(підпис)


Перевірили:


____________________________

(посада керівника від кафедри) (ф.і.о.)

___________ ____________

(оцінка) (підпис)

______________

(дата)


Харків 200__
Навчальне видання


Методичні вказівки для проходження ознайомлювальної практики спеціальності 6.030601 - «Менеджмент організацій» (для студентів 1 курсу денної форми навчання)


Укладачі: Борис Костянтинович Зеленський,

Таїсія Геннадіївна Молодченко-Серебрякова


Редактор: М.З. Аляб’єв


План 2008, поз. 98М

__________________________________________________________________

Підп. до друку 3.04.2008 Формат 60(84 1/16) Папір офісний

Друк на ризографі. Обл.- вид. арк. 0,5

Замовл. №_________ Тираж 50 прим.

__________________________________________________________________
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12.

__________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

__________________________________________________________________


Схожі:

Б. К. Зеленський, Т. Г. Молодченко-Серебрякова методичні вказівки для проходження ознайомлювальної практики iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки для виконання практичних завдань з курсу «Управління проектами» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності...
Б. К. Зеленський, Т. Г. Молодченко-Серебрякова методичні вказівки для проходження ознайомлювальної практики iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічного завдання з курсу «Оцінка нерухомості» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання...
Б. К. Зеленський, Т. Г. Молодченко-Серебрякова методичні вказівки для проходження ознайомлювальної практики iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
«Оцінка нерухомості» для студентів заочної форми навчання спеціальності 050200 – «Менеджмент організацій» / Укл.: Висоцька Г. В.,...
Б. К. Зеленський, Т. Г. Молодченко-Серебрякова методичні вказівки для проходження ознайомлювальної практики iconМетодичні вказівки до проходження маркетингової практики для студентів спеціальності 050108 «Маркетинг»
Методичні вказівки до проходження маркетингової практики для студентів спеціальності 050108 «Маркетинг» / Укладач І.І. Гончарова...
Б. К. Зеленський, Т. Г. Молодченко-Серебрякова методичні вказівки для проходження ознайомлювальної практики iconМетодичні вказівки до проходження виробничої практики „ Догляд за хворими
Методичні вказівки до проходження виробничої практики „Догляд за хворими”з навчальної дисципліни „Пропедевтична педіатрія” (згідно...
Б. К. Зеленський, Т. Г. Молодченко-Серебрякова методичні вказівки для проходження ознайомлювальної практики iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства кафедра управління проектами в міському господарстві І будівництві методичні вказівки для проходження науково-дослідної практики
Методичні вказівки для проходження науково-дослідної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 000003; 000003...
Б. К. Зеленський, Т. Г. Молодченко-Серебрякова методичні вказівки для проходження ознайомлювальної практики iconХарківська національна академія міського господарства б. К. Зеленський Методичні вказівки
Методичні вказівки для виконання ргр та самостійної роботи з дисципліни „Муніципальна соціально-економічна політика” (для студентів...
Б. К. Зеленський, Т. Г. Молодченко-Серебрякова методичні вказівки для проходження ознайомлювальної практики iconМетодичні вказівки до організації проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Методичні вказівки до організації проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» освітньо-кваліфікаційного...
Б. К. Зеленський, Т. Г. Молодченко-Серебрякова методичні вказівки для проходження ознайомлювальної практики iconМетодичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фінансового обліку І для студентів 3 курсу
Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фінансового обліку І для студентів III курсу напряму підготовки 030509...
Б. К. Зеленський, Т. Г. Молодченко-Серебрякова методичні вказівки для проходження ознайомлювальної практики iconМетодичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фаху студентами VІ курсу заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фаху студентами спеціальності 050106 “Облік і аудит” підготували
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи