«затверджую» Проректор з навчальної icon

«затверджую» Проректор з навчальної
Скачати 389.76 Kb.
Назва«затверджую» Проректор з навчальної
Дата01.06.2012
Розмір389.76 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчальної

роботи

проф.__________М.Ю.Коломоєць

«___»____________2007р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

на 2007-2008 навчальний рік


Факультет – медичний

Спеціальність – медична психологія

Освітньо-кваліфікаційний

рівень – спеціаліст

Кваліфікація – лікар

Кафедра – психології та соціології

Курс – 1, 2

Семестр – І,ІІ ІІІ

Лекції – 36 год. 18 год.

Практичні заняття – 80 год. 36 год.

Самостійна робота – 55 год. 25 год.

Залік – І,ІІ сем.

Іспит ІІІ семестр

Всього годин 171 год. 79 год.


2007р.

Робоча програма складена доц. Зорій Н.І., Марковим С.Л. на основі програми з загальної психології для студентів медико-психологічних факультетів вищих навчальних медичних закладів ІІІ-ІVрівнів акредитації за спеціальністю 7.110110 – “Медична психологія”. (МОЗ України, К., 2001).Робоча навчальна програма обговорена і схвалена на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007 р. Протокол №18.


Зав. кафедри психології

та соціології, доц. Н.І.Зорій


Робоча навчальна програма схвалена предметно-методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я 20 червня 2007 р. Протокол № 8.


Голова предметної

методичної комісії, доц. Н.І.Зорій

^ Основна мета викладання дисципліни

Загальна психологія”

Курс “Загальна психологія” передбачає ґрунтовне засвоєння методологічних принципів та основних понять загальної психології, змісту, основних закономірностей функціонування психіки та свідомості людини, психічних процесів, індивідуальних властивостей та станів, основних детермінант формування, розвитку та поведінки особистості.

Серед фундаментальних дисциплін у процесі підготовки лікаря-психолога чільне місце посідає “Загальна психологія”, провідною функцією якої у системі наукового знання є синтез та інтеграція наукових дисциплін, об’єктом вивчення яких є людина.

Загальна психологія є інтегративним чинником всіх спеціальних психологічних дисциплін, яка експериментально та теоретично розробляє основні психологічні проблеми, пов’язані з фізичним та психічним здоров’ям людини, її поведінкою та адаптацією до сучасних соціально-економічних умов.

Професійна взаємодія лікаря та пацієнта повинна ґрунтуватися на глибокому усвідомленні та розумінні індивідуально-психологічних, статевих, вікових тощо відмінностей пацієнтів. Сприймання людини як біосоціальної істоти дозволить майбутньому лікарю не тільки оптимізувати процес діагностики, але й підвищити ефективність лікувальних та психотерапевтичних впливів.


^ Студент повинен вміти:

 • розрізняти сучасні психологічні школи і напрямки; обґрунтовувати значення психологічних знань для майбутньої професійної діяльності;

 • охарактеризувати основні етапи розвитку психіки людини;робити порівняльний аналіз особливостей психіки людини й тварини; визначати роль мовлення у функціонуванні людської свідомості; основні напрямки розвитку свідомості в сучасних умовах; прояв підсвідомості в психічних властивостях, процесах та станах людини;

 • визначати внутрішні та зовнішні компоненти діяльності, взаємопереходи між ними; можливості застосування категорії діяльності в майбутній професійній діяльності; розрізняти дії та операції;

 • визначати види та основні характеристики відчуттів; види та властивості сприймань; види та процеси пам’яті; аналізувати сфери застосування закономірностей сприймань у діяльності лікаря- медичного психолога; використовувати засоби, що сприяють привертанню, утриманню та концентрації уваги;

 • порівнювати й аналізувати операції та форми мислення; виділяти типи мислення; визначати фактори та індивідуальні прояви творчого мислення;

 • пояснити функції емоцій, виявляти особливості вираження емоцій, розкривати взаємозв’язок емоцій з іншими психічними процесами;^ Перелік дисциплін,

які є необхідними для вивчення загальної психології
Знання
Нормальна фізіологія

Значення нервової системи ля життєдіяльності організму; відділи нервової системи організму людини; загальний план будови головного мозку; інтелектуальна поведінка тварин, навички, інстинкт.

Гальмування в корі головного мозку. Фізіологічний механізм мовлення. Фізіологічна основа сприймань, відчуттів, уваги, пам’яті. Типи темпераментів.
Філософія

Співвідношення свідомості та матерії, духовності та природи. Філософські методи дослідження: аналіз, синтез, поняття, індукція, дедукція. Людина як суб’єкт предметно-практичної діяльності. Проблема життя та смерті в духовному досвіді людини. Пристосовницька поведінка тварин та практично-перетворююча діяльність людини. Поведінка та діяльність. Форми практичної діяльності. Пізнання як предмет філософського аналізу. Теорія істини. Свобода. Особистість. Необхідність і свобода. Екзистенція Кьєркегора.
Культурологія

Основні форми мистецько-хуожнього зображення станів свідомості.
Релігієзнавство

Основні стани свідомості віруючої людини.
Соціологія

Про форми взаємодії індивідуальної та колективної (суспільної) свідомості. Методи соціології. Соціологія знання. Соціологізація особистості. Міжособистісні стосунки. Метод соціометрії, його застосуваня в психологыъ. Поняття соціальної ролі.
Українська мова

Обґрунтування понять.
Педагогіка

Вікова періодизація. Особливості розвитку дітей різних вікових груп. Педагогічна діяльність як суспільне явище. Потреби і становлення свідомості дітей різноманітних вікових груп. Трудове, моральне та естетичне иховання. Особистість. Сучасні педлдагогічні концепції. Вікові та індивідуальні особливості розвитку. Особистість. Індивід, індивідуальність.^ Зміст програми

Розділ 1. Вступ до спеціальності “Медична психологія”

Предмет, основні завдання медичної психології. Місце медичної психології у системі психологічних та медичних знань. Система феноменів, які вивчаються в медичній психології. Основні галузі застосування. Кваліфікаційні вимоги та функціональні обов’язки спеціаліста.

^ Розділ 2. Вступ до психології

Предмет, завдання та методи загальної психології.

Короткий нарис розвитку психології як науки. Загальна психологія та її структура. Визначення психології як науки. Явища, які вивчає сучасна психологія. Поділ психічних феноменів на процеси, стани та властивості. Основні галузі психології.

^ Методологічні та теоретичні основи психології.

Проблема методу психологічного дослідження. Загальна методологія психології. Методологічні принципи сучасної психології. Вчинок як методологічний принцип побудови теорії психології. Вчинок як осередок психічного. Вчинкова природа психіки. Методи й методики досліджень конкретних психологічних явищ. Методи дослідження в психології: спостереження, експеримент, тестування та його види, опитування, бесіда, контент-аналіз, аналіз продуктів діяльності, біографічний метод. Переваги та недоліки кожного методу, оптимальні умови їхнього застосування на практиці.

^ Природничонаукові основи психології.

Будова, функціонування і властивості центральної нервової системи людини. Психіка та мозок людини. Функціональна система за П.К. Анохіним. Основні функціональні блоки мозку. Домінанта та орієнтувальний рефлекс. Функціональна асиметрія півкуль головного мозку. Анатомо-фізіологічна основа психічних процесів та властивостей.

^ Свідомість як вища форма відображення людиною реальності.

Основні ознаки свідомості. Психологічна характеристика свідомості людини. Умови виникнення й розвиток свідомості. Основні напрямки філо- і онтогенетичного розвитку свідомості. Виникнення в людини здатності до рефлексії. Вплив історичних подій, досягнень науково-технічного прогресу на поведінку людей. Спектр свідомості. Прояви несвідомого в психічних процесах, станах та поведінці людини. Види неусвідомлених психічних явищ. Сновидіння як прояв несвідомого. Співвідношення між свідомою й неусвідомленою регуляцією поведінки людини.


^ Розділ 3. Пізнавальні процеси особистості.

Відчуття. Поняття про відчуття. Фізіологічна основа відчуттів. Виникнення відчуттів. Значення відчуттів у житті людини. Зв’язок різноманітних відчуттів з об’єктивними властивостями середовища. Види відчуттів. Відчуття світла як відображення електромагнітних хвиль. Відчуття слуху як відображення коливань тиску повітря. Специфіка нюхових, слухових, смакових відчуттів. Кінестезичні відчуття. Шкірні відчуття. Кількісні та якісні характеристики відчуттів. Поняття чутливості, абсолютного та відносного порогів відчуттів. Закон Вебера-Фехнера. Приклади порогів відчуттів різних модальностей. Адаптація, сенсибілізація та синестезія.

Сприймання. Фізіологічна основа сприймання. Відмінності сприймання від відчуттів. Основні властивості сприймань: предметність, цілісність, вибірковість, константність, осмисленість, апперцепція. Чинники, що визначають інтеграцію відчуттів у цілісні образи. Основні закони сприймання. Ілюзії сприймань. Сприймання простору, руху та часу. Екстрасенсорне сприймання. Розвиток сприймання у дітей.

Увага. Фізіологічні основи уваги. Особливості уваги як психічного процесу і стану людини. Властивості уваги: обсяг, концентрація, переключення, відволікання, розподіл, стійкість, неуважність. Функції уваги: активізація, забезпечення вибірковості пізнавальних процесів. Види уваги: мимовільна, довільна та післядовільна. Розвиток уваги. Психологічні теорії уваги: Т.Рібо, П.Я.Гальперіна, концепції Д.Н.Узнадзе, Л.С.Виготського.

Пам’ять. Поняття про пам’ять. Фізіологічна основа пам’яті. Значення пам’яті в житті та діяльності людини. Процеси пам’яті: запам’ятовування (мимовільне, довільне, механічне, асоціативне), збереження, відтворення, впізнавання, забування. Критерії для класифікації видів пам’яті. Поділ пам’яті в залежності від тривалості закріплення та збереження матеріалу: короткочасна, оперативна, та генетична; в залежності від форм психічної активності, що переважає в діяльності: рухова, образна, емоційна, словесно-логічна; від характеру мети діяльності: довільна, мимовільна. Акустичне перекодування інформації у короткочасній пам’яті. Несвідомий характер довготривалої пам’яті людини. Смислова організація матеріалу в довготривалій пам’яті. Індивідуальні особливості пам’яті у людей, їхні якісні та кількісні характеристики. Зв’язок ейдетичної пам’яті з уявою та її значення для творчої діяльності. Слухова пам’ять та сфера її професійного використовування. Логічна пам’ять. Ефект Б.Зейгарника та його психологічне обґрунтування. Теорії й закони пам’яті: асоціативна, психоаналітична, гештальт-теорія пам’яті. Діяльнісна теорія пам’яті: концепція Виготського-Леонтьєва. Інформаційно-кібернетична,фізіологічна, хімічна та біохімічна теорії. Формування і розвиток пам’яті. Уява і пам’ять. Мнемотехніка.

Мислення. Фізіологічні основи мислення. Мислення як узагальнене та опосередковане пізнання дійсності. Мислення як розв’язання проблеми. Мислення як процес активного перетворення дійсності. Види мислення в залежності від змісту розв’язуваних проблем: наочно-дійове, наочно-образне, словесно-логічне; за характером перебігу пізнавальних процесів: інтуїтивне, аналітичне; за новизною та оригінальністю вирішуваних проблем: творче і репродуктивне, дивергентне та конвергентне; за характером розв’язуваних проблем: теоретичне та практичне. Операції мислення: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, абстракція, конкретизація. Форми мислення: поняття, судження, умовивід (індукція, дедукція, традукція). Особливості творчого мислення. Поняття інтелекту. Тести інтелекту. Коефіцієнт інтелекту. Теорії мислення в психології: асоціативна теорія, гештальт-теорія, біхевіористська, діяльнісна, інформаційно-кібернетична, інформаційна теорія когнітивного розвитку; концепція дитячого інтелекту і станів його розвитку Ж.Піаже. Розвиток мислення. Групові форми роботи: «Брейн-стормінг» та «Синектика», що стимулюють розвиток мислення.

Уява. Значення уяви в житті та діяльності людини. Види уяви: довільна, мимовільна, репродуктивна, творча. Форми та механізми уяви: аглютинація, гіперболізація, схематизація, типізація. Функції уяви: активізація наочно-образного мислення, керування потребами, довільна регуляція пізнавальних процесів, створення й реалізація внутрішнього плану дій, програмування поведінки, керування фізіологічними станами. Розвиток уяви. Використання уяви в аутотренінзі та психотерапії. Уява й творчість. Творча уява як відображення психологічного стану особистості. Використання уяви при конструюванні проективних методик (ТАТ, тест Роршаха). Взаємозв’язок і взаємодія уяви з органічними процесами.

Мовлення. Анатомо-фізіологічний механізм процесу мовлення. Мовлення, як засіб спілкування. Види мовлення: зовнішнє, усне (монологічне та діалогічне), писемне, внутрішнє, афективне. Відмінності мови від мовлення. Значення та зміст. Слово як поняття. Психолінгвістична модель мовлення. Функції мовлення в спілкуванні (комунікація, експресія, імпресія), в мисленні (сигналізація, узагальнення).Співвідношення мислення і мовлення. Теорія научіння в мовленевому розвитку, когнітивна теорія. Мовлення як засіб спілкування і як інструмент мислення. Розвиток мовлення.


^ Розділ 4. Психологія особистості

Поняття особистості. Основні визначення поняття особистості. Наявність та співіснування багатьох визначень цього поняття - як наслідку багатогранності і складності феномену особистості. Відмінності понять «людина», «особистість», «індивідуальність». Три основних історичних періоди у вивченні особистості: філософсько-літературний, клінічний та експериментальний. Сучасні теорії особистості: психоаналітична, індивідуальна, біхевіористська, соціального научіння, структурна, аналітична, гуманістична, гештальт-теорія. Особистість і діяльність. Основні властивості особистості. Активність та діяльність. Структура діяльності. Засвоєння діяльності.

Спрямованість особистості. Ідеали, цінності, інтереси, установки особистості. Формування і розвиток особистості. Характеристика розвитку особистості в залежності від психологічного напрямку. Тенденція до інтеграції різноманітних точок зору. Стадії розвитку особистості та її вікові етапи. Соціальний розвиток особистості.

Мотивація. Поняття мотиву та мотивації. Психологічні теорії мотивації: У.Макдауголла, біхевіористська. Класифікація людських потреб за А.Маслоу. Теорії мотивації. Мотивація у структурі вчинку. Когнітивні теорії мотивації. Поняття та теорія каузальної атрибуції. Мотивація досягнення успіхів та невдач. Поведінка людей з різноманітною самооцінкою у випадках успіхів та невдач. Мотивація досягнення та тривожності. Модель К.Спілбергера про вплив тривожності на результати діяльності. Мотивація безпорадності. Мотив влади та його прояв. Альтруїзм і емпатія як мотиви. Мотивація агресивності та фрустрація.

^ Емоції і почуття. Поняття про емоції та почуття. Значення емоцій в житті людини. Фізіологічні механізми емоцій.Основні функції емоцій: відображаюча, стимулююча, підкріплююча, переключення, адаптації, комунікативна. Властивості емоцій: полярність, інтегральність, вплив на фізіологічні функції. Психологічні теорії емоцій: Ч.Дарвіна, Джемса-Ланге, Кеннона-Барда, когнітивні теорії емоцій, інформаційна теорія емоцій П.В.Сімонова. Види емоцій: примітивні, вищі, позитивні, негативні, стенічні, астенічні. Основні види емоцій за Ізардом: радість, здивування, страждання, гнів, страх, сором. Психічні стани особистості та основні види емоційних проявів. Афект, стрес, настрій, пристрасть, фрустрація. Емоції та особистість. Совість як одна з вищих емоційно-моральних особистісних якостей людини. Моральні, інтелектуальні та естетичні почуття.

Воля. Поняття про волю.Теорії волі.Основні ознаки волі. Значення волі в життєдіяльності людини. Вольові якості особистості: сила волі, наполегливість, витримка, рішучість, сміливість, впевненість, самоовладання, відповідальність, дисціплінованість, принциповість, ініціативність. Вольова регуляція поведінки. Структура вольового акту. Боротьба мотивів та прийняття і виконання вольового рішення. Виховання та самовдосконалення вольових якостей особистості. Розвиток волі.

Здібності. Основні визначення та теорії здібностей. Різниця між здібностями, знаннями, вміннями та навичками. Вроджені і набуті здібності. Здібності та задатки. Загальні та спеціальні здібності.Теоретичні та практичні, навчальні та творчі. Структура здібностей. Основні ознаки наявності у людини здібностей. Індивідуальні відмінності прояву здібностей, обумовлені генотипічними та анатомо-фізіологічними задатками. Міжстатеві індивідуальні відмінності в задатках та здібностях. Розвиток здібностей. Психологічні вимоги до діяльності, яка формує та розвиває здібності. Обдарованість, талант, геніальність. Теорії геніальності.

Темперамент. Поняття та психологічна характеристика темпераменту. Основні концепції темпераменту Темперамент і основні властивості нервової системи людини. Типи темпераментів: холеричний, сангвінічний, меланхолічний, флегматичний. Позитивні та негативні прояви кожного типу темпераменту. Темперамент та індивідуальний стиль діяльності. Темперамент і характер Зв’язок темпераменту з основними властивостями особистості.

Характер. Визначення характеру. Взаємовідношення характеру та темпераменту. Характер як система ставлень та найбільш стійких рис особистості. Основні критерії побудови типології характерів. Типологія характерів Е.Кречмера та К. Юнга; соціальні типи характерів за Е.Фромом. Поняття акцентуації характеру. Акцентуйовані типи характерів за К.Леонгардом та система акцентуйованих характерів підлітків за А.Личко. Формування характеру. Система внутрішніх та зовнішніх детермінант формування характеру.Проблема самовиховання та перевиховання характеру.


^ Тематичний план лекцій

для студентів 1-го курсу медичного факультету

(спеціальність “медична психологія”)
Назва теми

Кількість

годин

1.

Вступ до спеціальності “Медична психологія”. Предмет, завдання та методи загальної психології. Методологічні та теоретичні основи психології. Пізнавальні, дослідницькі методи в психології

2

2.

Етапи розвитку психології.

2

3.

Психіка людини. Виникнення та розвиток психіки у тварини та людини.

2

4.

Свідомість людини.

2

5.

Спілкування. Діяльність. Психологія вчинку.

2

6.

Відчуття.

2

7.

Сприймання.

2

8.

Увага.

2

9.

Пам’ять.

2

10.

Види та властивості пам’яті.

2

11.

Мислення.

2

12.

Мовлення.

2

13.

Уява. Уява і творчість.

2

14.

Особистість. Індивідуально-типологічні властивості особистості.

2

15.

Історія вивчення особистості. Теорії особистості.

2

16.

Мотиваційна сфера особистості.

2

17.

Емоції і почуття.

2

18.

Воля.

2
Всього

36Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007 р. Протокол №18.


Зав. кафедри психології

та соціології, доц. Н.І.Зорій


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

лекцій для студентів 2 курсу медичного факультету

спеціальність – медична психологія
Найменування тем

К-ть годин

1.

Здібності та задатки. Обдарованість, талант, геніальність.

2

2.

Поняття інтелекту.

2

3.

Психодіагностика інтелекту. Індивідуальні властивості інтелекту.

2

4.

Поняття та психологічна характеристика темпераменту.

2

5.

Типи та основні характеристики темпераментів.

2

6.

Поняття про характер. Класифікація рис характеру.

2

7.

Акцентуації характеру.

2

8.

Вікові особливості характеру. Національно-психологічні властивості характеру.Розвиток психологічних знань у радянський та пострадянський період.

2

9.

Характер і особистість.

2

Всього

18Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007 р. Протокол №18.


Зав. кафедри психології

та соціології, доц. Н.І.Зорій


^ Тематичний план практичних занять

для студентів 1-го курсу медичного факультету (спеціальність “медична психологія”)
Назва теми

К-сть годин

1.

Предмет, завдання та методи психології

2

2.

Особливості проведення психологічного дослідження.

2

3.

Виникнення і розвиток психики.

2

4.

Свідомість людини.

2

5.

Діяльність і активність. Знання, вміння, навички, формування досвіду.

2

6.

Загальне поняття про спілкування його структуру та зміст. Комунікація.

2

7.

Перцепція як сприйняття та взаєморозуміння людьми один одного.

2

8.

Інтеракція як взаємодія.

2

9.

Залік

2

10.

Відчуття.

2

11.

Вивчення видів та закономірностей відчуттів.

2

12.

Сприймання та сприйняття.

2

13.

Особистісний характер сприймань.Види сприймань.

2

14.

Увага.

2

15.

Основні властивості уваги та особливості їх вивчення.

2

16.

Психологічні особливості розвитку уважності.

2

17.

Пам’ять.

2

18.

Види та властивості пам’яті.

2

19.

Мнемотехніка.

2

20.

Мислення.

2

21.

Види та операції мислення.

2

22.

Мислення як процес розв’язування задач.

2

23.

Мовлення.

2

24.

Індивідуально-психологічні особливості мовлення.

2

25.

Уява, види і механізми уяви.

2

26.

Уява і творчість.

2

27.

Особистість.

2

28.

Розвиток особистості.

2

29.

Історія вивчення особистості. Теорії особистості

2

30.

Індивідуально-типологічні відмінності особистості.

2

31.

Діагностика індивідуально-типологічних властивостей особистості.

2

32.

Мотивація, види мотивів.

2

33.

Мотиваційна сфера особистості.

2

34.

Емоції, види емоцій. Емоції і почуття.

2

35.

Емоції і поведінка. Емоційні стани.

2

36.

Діагностика емоційної сфери особистості.

2

37.

Воля.

2

38.

Діагностика вольових якостей особистості.

2

39.

Залік

4

Всього:

80Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007 р. Протокол №18.


Зав. кафедри психології

та соціології, доц. Н.І.Зорій


^ Тематичний план практичних занять

для студентів 2-го курсу медичного факультету

(спеціальність “медична психологія”)
Назва теми

Кількість

годин

1.

Здібності.

2

2.

Розвиток і формування здібностей.

2

3.

Інтелект.

2

4.

Методи дослідження інтелекту.

2

5.

Розвиток інтелекту.

2

6.

Темперамент як вроджений тип психічної саморегуляції. Основні види темпераментів.

2

7.

Діагностика темпераменту.

2

8.

Поняття про характер.

2

9.

Класифікація рис характеру.

2

10.

Типи характеру.

2

11.

Характер та особистість.

2

12.

Характер та воля.

2

13.

Характер та мотивація.

2

14.

Вікові та національно-психологічні особливості характеру.

2

15.

Акцентуації характеру. Акцентуйовані типи характерів за К.Леонгардом.

2

16.

Система акцентуйованих характерів підлітків за А.Личко.

2

17.

Підсумкове заняття.

4

Всього

36Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007 р. Протокол №18.


Зав. кафедри психології

та соціології, доц. Н.І.Зорій


^ Перелік тем,

які виділені для самостійного вивчення

для студентів 1-го курсу медичного факультету

(спеціальність “медична психологія”)
Назва теми

К-ть

годин

1.

Основні галузі психології.

3

2.

Предмет, завдання та методи психології

4

3.

Виникнення і розвиток психіки.

4

4.

Роль спілкування в психічному розвитку людини.

4

5

Фізіологічні механізми пізнавальних процесів.

4

6.

Сприймання та механізми роботи мозку.

4

7.

Індивідуальні відмінності мислення.

4

8.

Порівняльний аналіз основних механізмів пам’яті відповідно до основних психологічних теорій.

4

9.

Особливості та сфера застосування кожного виду мислення.

4

10.

Види мислення.

4

11

Мова та мовлення.

4

12.

Порівняльний аналіз і синтез різноманітних визначень особистості.

4

13.

Концепція розвитку особистості Є Еріксона.

4

14.

Мотивація і діяльність.

4

Всього:

55


Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007 р. Протокол №18.


Зав. кафедри психології

та соціології, доц. Н.І.Зорій


^ Перелік тем,

які виділені для самостійного вивчення

для студентів 2-го курсу медичного факультету

(спеціальність “медична психологія”)
Назва теми

Кількість

годин

1.

Розвиток здібностей в онтогенезі.

4

2.

Темперамент і типи ВНД.

4

3.

Теорії І.Павлова, В.М.Русалова, Стреляу, В.С.Мерліна.

4

4.

Соціальні типи характерів за Е.Фроммом.

4

5.

Сучасні типології особистості.

4

6.

Характер та мотивація.

5

Всього

25Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007 р. Протокол №18.


Зав. кафедри психології

та соціології, доц. Н.І.Зорій


^ Засоби для проведения попереднього, поточного,

тематичного та підсумкового контролю знань студентів


У процесі вивчення курсу “Загальна психологія” застосовуються такі види контролю:

Попередній контроль знань студентів здійснюється в усній та письмові й формах роботи на початку вивчення курсу або перед вивченням нової теми з метою з’ясування загального рівня знань.

Поточний контроль проводиться з метою діагностування рівня знань, умінь та навичок з теми практичного заняття. Передбачае виконання тестових завдань та виконання контрольних та самостійних робіт.

Тематичний контроль проводиться після кожного розділу курсу в письмовій формі на основі питань, які мають на меті перевірити здатність оперувати знаннями та засвоєння практичних навичок.

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку в кінці 1-го та П-го семестрів (перевідного заліку) на основі питань, які готуються та затверджуються на засіданні кафедри і схвалених предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін.


^ Перелік практичних навичок, які повинен опанувати

студент i які підлягають контролю під час проведения іспиту


 • оперувати понятійно-категоріальним апаратом загальної психології у вивченні фундаментальних та професійно-орієнтованих курсів iз психології;

 • застосовувати теоретичні концепції різних психологічних шкіл у тлумаченні основних питань психології;

 • застосовувати теоретичні знання під час проходження практики;

 • використовувати методи психологічних досліджень;

 • використовувати методи привертання та утримання уваги;

 • засобам та прийомам ефективного запам’ятовування (мнемотехніка); визначати індивідуальні властивості пам’яті;

 • використовувати знання про операції, механізму та прийоми мислення;

 • аналізувати діяльність та поведінку з точки зору їхньої макроструктури;

 • за характером діяльності аналізувати мотиваційну сферу особистості;

 • визначити характер емоційних переживань за зовнішніми проявами (виразом обличчя, мімікою, жестами i т.п.);

 • визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та спілкуванні.


Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007 р. Протокол №18.


Зав. кафедри психології

та соціології, доц. Н.І.Зорій


Схвалена предметно-методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я 20 червня 2007 р. Протокол № 8.


Голова предметної

методичної комісії, доц. Н.І.Зорій


^ Білетна програма до проведення іспиту

із дисципліни «Загальна психологія» для студентів 2-го курсу

медичного факультету (спеціальність “медична психологія”)


1. Розкрийте зміст предмета психології та структуру сучасної психології, покажіть її місце в системі наук та зв'язок з іншими науками.

2. Основні завдання сучасноії психології як науки.

3. Проаналізуйте принципи сучасної психології, покажіть необхідність їхнього врахування в процеci психологічних досліджень.

4. Вчинок як методологічний принцип побудови теорії психології.

5. Вчинок як осередок психічного. Вчинкова природа психіки.

6. Основні напрямки сучасної західної психології.

7. Структура загальної психології.

8. Проаналізуйте методи психологічних досліджень, їхні види та вимоги до організації i проведения.

9. Дайте характеристику неекспериментальних методів психологічного дослідження.

10.Розкрийте структуру психіки людини, взаемозв'язок між компонентами психіки.

11.Будова, функціонування i властивості центральноі нервової системи людини.

12.Психіка та мозок людини. Функціональна система за П.К.Анохіним.

13.Спектр свідомості. Прояви несвідомого в психічних процесах, станах та поведінці людини.

14.Психіка i біогенні ритми організму.

15.Поняття про структуру свідомості. Самосвідомість.

16.Розкрийте поняття про процес відчуття.

17.Фізіологічна основа відчуттів. Рецептори та їхні види. Будова аналізатора.

18.Види відчуттів, їхня характеристика та роль в професійної діяльності лікаря-медичного психолога.

19.Характеристика чутливості аналізаторів, пороги чутливості.

20.Характеристика властивостей відчутт1в: адаптація, синестезія,

сенсибілізація.

21.Види сприймання його значения в пізнавальній та професійній діяльності. 22.Загальна характеристика процесу сприймання, властивості сприймань. 23.Ілюзії сприймань. Сприймання простору, руху та часу.

24.Екстрасенсорне сприймання.

25. Фізіологічні механізми уваги. Вчення I.Павлова та О.Ухтомського. 26.Поняття про увагу, її функції та значения в житті i діяльності людини. 27.Значения уваги в професійній діяльності лікаря-медичного психолога. 28.Основи характеристики та властивості уваги.

29. Види уваги. Зовнішні та внутрішні фактори уваги.

30. Методи активізації уваги в навчальному процесі та в професійній діяльності.

31. Дайте визначення поняття пам'яті та розкрийте її значення в житті i діяльності людини.

32. Teopii пам’яті, їхня суть та характеристика.

33. Індиввідальні особливості пам'яті.

34. Характеристика основних процесів пам'яті.

35. Умови ефективного запам'ятовування. Методи активізаци пам'яті, мнемічні прийоми.

36. Покажіть зв'язок пам'яті з іншими пізнавальними процесами: пам'ять i мислення, пам'ять i увага, пам'ять i уява.

37. Класифікація видів пам'яті, їхні характерні особливості.

38. Дайте загальну характеристику та визначення процесу мислення. Покажіть зв'язок чуттєвого пізнання i мислення.

39. Основні теорії процесу мислення.

40. Дайте характеристику видів мислення.

41. Умови формування i розвитку видів мислення.

42. Проаналізуйте операції мислення, покажіть роль операцій мислення в засвоєнні знань, виробленні умінь i навичок.

43. Мотивація мислення.

44. Характеристика форм мислення.

45. Розвиток мислення. Групові форми роботи: «Брейн-стормінг» та «Синектика», що стимулюють розвиток мислення.

46. Розкрийте поняття про уяву. Дайте характеристику видів уяви.

47. Проаналізуйте прийоми створення нових образів уяви. Розкрийте фізіологічні основи уяви.

48. Основн1 механізми уяви. Уява i творчість.

49. Розвиток уяви. Використання уяви в аутотренінзі та психотерапії.

50. Поняття про мовлення. Види та функції мовлення.

51. Співвідношення мови та мовлення.

52. Проаналізуйте зв’язок мислення та мовлення.

53. Поняття про емоції та почуття, їхнє значения в житті людини.

54. Основні функци емоцій.

55.Основні теорії емоцій.

56. Дайте характеристику властивостей почуттів. Вплив емоцій i почуттів на навчальну діяльність, її продуктивність.

57. Основні класифікації емоцій.

58. Дайте характеристику вищих почуттів людини. Як формуються моральні, інтелектуальні, естетичні почуття у дітей різного віку.

59. Емоційні стани людини.Основні види емоційних проявів.

60. Поняття про волю, її значения в організації та регуляції життєдіяльності особистості.

61. Структура вольової дії. Процес прийняття та виконання рішень.

62. Поняття про мотиваційну сферу особистості.

бЗ. Теорії мотивації. Мотивація у структурі вчинку.

64. Основні мотиви поведінки людини. Піраміда мотивів А.Маслоу.


Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007 р. Протокол №18.


Зав. кафедри психології

та соціології, доц. Н.І.Зорій


Схвалена предметно-методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я 20 червня 2007 р. Протокол № 8.


Голова предметної

методичної комісії, доц. Н.І.Зорій


^ Критерії оцінки знань і вмінь

студентов 2-го курсу медичного факультету

(спеціальність “Медична психологія”) на іспиті

із загальної психології


Відмінно”, – якщо студент грунтовно i всебічно зна зміст курсу, рекомендовану літературу, наукові першоджерела, вільно використовує набуті теоретичні знання під час аналізу теми, висловлює своє значення до тих чи інших психологічних проблем, пов’язує програмний матеріал із профілем вищого медичного навчального закладу, вміє оперувати практичними навичками, протягом семестру переважно отримувати відмінні оцінки.

Добре”, – коли студент знає предмет і рекомендовану літературу Добре засвоїв практичні навички, аргументовано викладає матеріал, висловлює свої міркування про ті чи інші психологічні феномени, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу.

Задовільно”, – якщо студент в основному знає курс, рекомендовану літературу, але непереконливо відповідає, плутає поняття, непевний у відповіді, виявляє неточності у теоретичних знаннях та практичних навичках, не вміє оцінювати психологічні факти та явища, пов’язувати їх із майбутнім фахом лікаря-психолога.

Незадовільно”, – коли студент не опанував зміст курсу, не знає наукових фактів, визначень, парвил та теорій. Відсутнє загально гуманітарне та наукове мислення і засвоєння теоретичних умінь та практичних навичок.


Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 20067р. Протокол №18.


Зав. кафедри психології

та соціології, доц. Н.І.Зорій


Схвалена предметно-методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я 20 червня 2007 р. Протокол № 8.


Голова предметної

методичної комісії, доц. Н.І.Зорій

МЕТОДИКА

проведения icпиту з дисципліни “Загальна психологія”

для студентів 2-го курсу медичного факультету

(спеціальність – “Медична психологія”)


Іспит із загальної психології проводиться у відповідності до білетної програми, яка схвалюється щороку на засіданні кафедри психології та соціології на предметній методичній комісії з суспільних та гуманітарних дисциплін.

До іспиту допускаються студенти, які повністю втконали вимоги навчального плану з предмету, не мають заборгованості з практичних занять, підготували реферати лекцій. Пропущених без поважних причин.

Іспит проводиться в усній формі з питань білету, який складений на основі екзаменаційної білетної програми і включає три теоретичних питання.

Оцінка з іспиту виставляється у відповідності з розробленими критеріями оцінки знань та вмінь та урахуванням поточної успішності студента.


Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007 р. Протокол №18.


Зав. кафедри психології

та соціології, доц. Н.І.Зорій


Схвалена предметно-методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я 20 червня 2007 р. Протокол № 8.


Голова предметної

методичної комісії, доц. Н.І.Зорій


Перелік

технічних та навчально-наочних засобів,

які використовуються в навчальному процесі


1. Комп’ютерне забезпечення тестового контролю та психодіагностики.

2. Дидактичний матеріал для визначення контрастів кольору; невербальні способи спілкування.

3. Таблиці: методи психологічного дослідження; ілюзії сприймань: Мюллера-Лiєpa, Поггендорфа, подвійного сприймання; психодіагностика пам’яті, структура особистості.

4. Текстовий матеріал та малюнки для визначення особливостей сприймань.

5. Тексти психологічних задач.

6. Бланки для вимірювання короткочасної пам’яті.


Перелік рекомендованої навчальної

та навчально-методичноі літератури

Основна:

1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике / Отв.ред. С.Б.Крымский. - Киев: Наук.думка, 1989. - 200 с.

2. Вітенко I.C. Загальна та медична психолопгі. -К., 1994.

3. Гальперин П. Я. Введение в психологию. — М.: Изд-во МГУ, 1976.-151 с.

4. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. -М., 1986

5. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2 -х т. -М.: Мир, 1992.

6. Головаха Е.И. Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. -К., 1990.

7. Грановская P.M. Элементы практической психологии. -Л. Изд. Лен. ун-та. 1988.-560с.

8. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. - Спб., 1999. - 368 с.

9. Загальна психологія: Підручник для студентів вищ. Навч. Закладів/ С.Д. Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, В.О. Солов’енко. За загальною редакією акад. С.Д. Максименка. - К., 2000. - 543 с.

10. Изард К.Э. Психология эмоций. - СПб:Питер, 2000. -464 с.

11. И. Ильин Е.П.Мотивация и мотивы. – СПб: Питер, 2000. - 512 с.

12. Ильин Е.П. Психология воли. – СПб: Питер, 2000. – 288 с.

13. История зарубежной психологии психологии / Под ред. П.Я.Гальперина, А.Н. Ждан. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1985,. -344 с.

14. Костюк Г. С. Избранные психологические труды. - М.:Педагогика, 1988. - 304 с

15. Костюк Г.С. Избранные психологические труды.-М.:Педагогика,1988.-304 с.

16. Костюк Г.С. Навчально-виховний прорцес i психічний розвиток особистості. -К.: Рад.школа, 1989. - 608 с.

17. Максименко С.Д., Солов’енко В.О. Загальна психолопя:Навчальний посібник. - К., 2000. - 256 с.

18.Основи загальної психологи / Під ред. С.Д. Максименка. -К., 1998.

19.Основи практичноі психологи: Пщручник для вищих навчальних закладів освіти/Колекив авторів:В.Г.Панок,Н.В.Чепелева,Т.М.Титаренко та ін. -К.:Либідь, 1998.-450с.

20. Основи психологи: Пщручник/ За заг. ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. -К.: Либщь, 1997. -632 с.

21. Практическая психология: Учебник/ Под. Ред. М.К.Тутушкиной. -СПб: Изд-во Дидактика Плюс, 1998. - 336 с.

22. Психология. Словарь / Под общ. Ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского.- М.: Политиздат, 1990. - 494 с.

23. Психология эмоций. Тексты. /Под ред. В. К.Вилюнаса, Ю.Б.Гиппенрейтер. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1984. -287с.

24. Психолопчний словник / За ред. ВЛ.Войтка. - Кш'в: Вища школа. 1982.-216С.

25. Психологія / За ред. Г.С.Костюка. – К.: Радянська школа. 1955. -526 с.

26. Психологія: Підручник / Під ред. Ю.Л. Трофімова. - К., 1998.

27. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. — 2-е изд. —М.:

Педагогика, 1976.—416с.

28. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Введение в психологію субъективности. - М., 1995. - 384 с.

29. Современная психология: Справочное руководство. - М., 1999. - 688с.

30. Хрестоматия по истории психологии / Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1980. -296 с.

31 .Хрестоматия по общей психологии. Психология мшшения. / Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1981. -400 с.

32. Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти. / Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1979. -272 с.

33. Хрестоматия по ощущению и восприятию. / Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1975. -400с.


Додаткова :

1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. — М. Мысль, 1991. – 299 с.

2. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. — М.: Наука, 1977. —380с.

3. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1968. – 339 с. - С.288.

4. Асеев В. Г. Мотивация поведения и формирование личности. – М.: Мысль, 1976.—158с.

5. Ассаджоли Р. Психосинтез: теория и практика.-М.: Refl-Book, 1994. –314с.

 1. Бодалев А. А. Личность в общении. — М.: Педагогика,. 1983. – 272с.

 2. Василюк Ф. Е. Психология переживания. — М.: Изд-во МГУ, 1984.-200 с.

8. Вилюнас В. К. Психологические мотивации человека. — М.: Изд-во МГУ, 1990.-288с.

9. Выготский Л. С. История развития высших психических функций//Собр. соч.: В 6 т. — М.: Педагогика, 1983.—Т. 3. — 328 с.

10. Изард К. Е. Эмоции человека. — М.: Изд-во МГУ, 1980.— 440 с. 11.Лазурский А.Ф. Классификация личностей /Под ред. М.Л.Басова.- Л.: Гос. изд-во, 1925. - 290 с.

12. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – Избр. Психол. произведения.- В 2-х т. - Т.2. - М.: Педагогика, 1983. – С.200. 1

13. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М.: Наука, 1984. – 448с.

14. Лурия А. Р. Об историческом развитии познавательных процессов. – М.: Наука, 1974. —172с.

15. Максименко С.Д. Теорія i практика психолого-педагогічного дослідження. -К.: НДШД990. -240 с. 16.Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб:Питер, 2000. - 720 с.

17. Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии. - М.:Изд-во АН СССР, 1959. – 134 с.

18. Ярошевский М.Г. История психологии. – М.: Мысль. - 463 с.

Схожі:

«затверджую» Проректор з навчальної iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й
Проректор з навчальної роботи практичних занять з дисципліни проф. Ю. Й. Гумінський „Медична І біологічна фізика”
«затверджую» Проректор з навчальної iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й
Проректор з навчальної роботи практичних занять з дисципліни проф. Ю. Й. Гумінський Медична І біологічна фізика”
«затверджую» Проректор з навчальної iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія впливу
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
«затверджую» Проректор з навчальної iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політична психологія
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
«затверджую» Проректор з навчальної iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія влади
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
«затверджую» Проректор з навчальної iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни магістерський семінар
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
«затверджую» Проректор з навчальної icon«затверджую» Проректор з навчальної та

«затверджую» Проректор з навчальної iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни основи європеїстики
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
«затверджую» Проректор з навчальної iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародна безпека
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
«затверджую» Проректор з навчальної iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діаспорна публіцистика
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
«затверджую» Проректор з навчальної iconЗатверджую проректор з навчальної роботи

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи