Система національних рахунків” (для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 050100 “облік І аудит”) харків хнамг 2006 icon

Система національних рахунків” (для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 050100 “облік І аудит”) харків хнамг 2006
Скачати 143.42 Kb.
НазваСистема національних рахунків” (для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 050100 “облік І аудит”) харків хнамг 2006
Дата23.06.2012
Розмір143.42 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ”


(ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ І ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.050100 “ОБЛІК І АУДИТ”)


ХАРКІВ - ХНАМГ - 2006


Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни „Система національних рахунків" (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 6.050100 "Облік і аудит" )- Укл.: Левченко Н.А.- Харків:ХНАМГ, 2006.- 12 с.


Укладач:. Н.А. Левченко


Рецензент: професор, к.е.н. Н.І.Гордієнко


Рекомендовано кафедрою обліку та аудиту, протокол №17 від 30.06.06 р.


Навчальна дисципліна “Система національних рахунків” дозволяє усвідомити систему взаємопов’язаних статистичних показників, що відображають найважливіші аспекти економічної діяльності країни з виробництва і споживання продукції, розподілу і перерозподілу доходів та формування національного багатства. Базується на узагальненні й систематизації даних суцільних і вибіркових обстежень, статистичної звітності. Є видом балансових побудов.
^

Мета дисципліни: надання знань щодо побудови системи національних рахунків (СНР) та загальних закономірностей функціонування й розвитку економіки.

Завдання дисципліни: вивчення основних категорій та принципів побудови СНР, методів аналізу структури і динаміки економічних процесів; набуття вмінь і навичок використання даних СНР .

^

Предмет дисципліни: методологія вимірювання соціально-економічних явищ і процесів.

Об’єкт дисципліни: процес розширеного відтворення з урахуванням елементів, умов, стадій цього процесу і зовнішніх факторів (демографічних, природних, екологічних та ін.), тобто вся економіка в цілому.


Дисципліна “Система національних рахунків” спирається на такі дисципліни: макроекономіка, статистика, фінанси, фінанси підприємства, фінансовий облік 1, фінансовий облік 2.


^ РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


Тема 1. Джерела виникнення системи національних рахунків

  1. Процес розширеного відтворення і системи макроекономічного рахівництва

  2. Балансовий метод

  3. Теорія трудової вартості, її економічний зміст та значення для побудови СНР

  4. Принцип маржиналізму і теорія граничної корисності в побудові СНР

  5. Теорія факторів виробництва, її зміст та значення для побудови СНР

  6. Концепція первинних доходів та її застосування в новій СНР 1993р.

  7. Концепція економічного виробництва та її використання в СНР

Тема 2. Етапи розвитку міжнародної системи національних рахунків

2.1. Перший етап – система статистичного обліку у формі БНГ

2.2. Другий етап – функціонування двох систем макроекономічних показників (СНР, БНГ)

  1. Третій етап – використання СНР

  2. Системи макроекономічного обліку (СНР ООН, ЄСІЕР,БНГ)

Тема 3. Загальна характеристика СНР ООН – 1993

  1. Визначення системи національних рахунків

  2. Основні категорії та класифікації СНР

  3. Принципи побудови та зв’язок з бухгалтерським обліком

  4. Загальна характеристика рахунків

Тема 4. Поточні рахунки

  1. Показники, структура і методика розробки рахунків утворення доходу

  2. Показники, структура і методика розробки рахунків розподілу первинного доходу

  3. Показники, структура і методика розробки рахунків вторинного розподілу доходів

  4. Показники, структура і методика утворення рахунків використання доходу (рахунку використання наявного доходу, рахунку скоригованого наявного доходу)

Тема 5. Рахунки нагромадження

5.1. Класифікація економічних активів

5.2. Показники, структура і методика розробки рахунку капіталу, фінансового рахунку

Тема 6. Баланси активів і пасивів

  1. Баланс активів і пасивів кожного сектора

  2. Міжгалузеві баланси – таблиця “витрати-випуск”

Тема 7. Рахунки операцій

  1. Рахунок товарів і послуг

  2. Рахунок виробництва (галузі, інституційного сектора, економіки в цілому)

Тема 8. Агрегати в СНР та їх взаємозв’язок

  1. Класифікація видів економічної діяльності

  2. Групування за інституційними секторами економіки

  3. Групування операцій згідно з їх природою

Тема 9. Особливості побудови національних рахунків України

  1. Причини застосування СНР в Україні

  2. Сучасний стан національного рахівництва і проблеми його розвитку

  3. Валовий внутрішній продукт

  4. Річні національні рахунки

  5. Короткострокові національні рахунки

  6. Таблиці “витрати – випуск”

  7. Регіональні рахунки

  8. Розвиток системи класифікацій

  9. Побудова цілісної системи даних

Тема 10. Використання даних СНР в макроекономічному аналізі та моделюванні

  1. Показники виробництва товарів і послуг

  2. Показники утворення і розподілу доходів

  3. Показники використання доходів і заощадження

  4. Аналітичні можливості, завдання і основні напрямки аналізу СНР


2.2. Тематичний план


(розподіл часу за темами, формами і видами навчальної роботи)

Обсяг у годинах

Зміст навчальної дисципліни (теми,

Денне навчання

Заочне навчання

підтеми)

Л

П

Лз

СРС

Л

П

Лз

СРС

Тема 1. Джерела виникнення системи національних рахунків


2


2

Тема 2. Етапи розвитку міжнародної

системи національних рахунків

2

2
3


7

Тема 3. Загальна характеристика СНР

ООН - 1993

2

2
6

28

Тема 4. Поточні рахунки

2

2
4

17
Тема 5. Рахунки нагромадження

2

2
4

17

Тема 6. Баланси активів і пасивів

2

2
4

17

Тема 7. Рахунки операцій

2

2
4

17

Тема 8. Агрегати в СНР та їх взаємозв’язок

2

2
4
2
6

Тема 9. Особливості побудови національних рахунків України


6


6

Тема10. Використання даних СНР в макроекономічному аналізі та моделюванні

2

2
12

2

2
12

Разом

16

16
49

8

4
69Контрольна робота студентів заочної форми навчання складається з двох частин: перша – написання реферату за однією з наведених нижче тем; друга – додаток до роботи форми статистичної звітності № 1-підприємство “Звіт про основні показники діяльності підприємства” за останній звітний рік підприємства, на якому працює студент.

Вибір номера теми реферату здійснюється на підставі двох останніх цифр номера залікової книжки студента, що наведено в таблиці:


 1. ^

  ВИБІР НОМЕРА ТЕМИ РЕФЕРАТУ
 1. Номер теми реферату


Останні дві цифри номера залікової книжки

1

00, 20, 40, 60, 80

2

01, 21, 41, 61, 81

3

02, 22, 42, 62, 82

4

03, 23, 43, 63, 83

5

04, 24, 44, 64, 84

6

05, 25, 45, 65, 85

7

06, 26, 46, 66, 86

8

07, 27, 47, 67, 87

9

08, 28, 48, 68, 88

10

09, 29, 49, 69, 89

11

10, 30, 50, 70, 90

12

11, 31, 51, 71, 91

13

12, 32, 52, 72, 92

14

13, 33, 53, 73, 93

15

14, 34, 54, 74, 94

16

15, 35 55, 75, 95

17

16, 36, 56, 76, 96

18

17, 37, 57, 77, 97

19

18, 38, 58, 78, 98

20

19, 39, 59, 79, 99 1. ^

  Тематика і плани рефератів за темами дисципліни
Тема 1. Джерела виникнення системи національних рахунків1. Процес розширеного відтворення і системи макроекономічного рахівництва

2. Балансовий метод

3. Теорія трудової вартості, її економічний зміст і значення для побудови СНР

4. Принцип маржиналізму і теорія граничної корисності в побудові СНР

5. Теорія факторів виробництва, її зміст і значення для побудови СНР

6. Концепція первинних доходів та її застосування в новій СНР 1993 р.

7. Концепція економічного виробництва та її використання в СНР

   1. ^

    Тема 2. Становлення і розвиток СНР1. Баланс народного господарства

2. Ідея національного рахівництва

3. Втілення потреб глобалізації економіки в СНР


Тема 3. Класифікації в СНР


1. Класифікація видів економічної діяльності

2. Класифікація суб’єктів за формами власності

3. Класифікація продуктів, товарів та послуг зовнішньоекономічної діяльності

4. Класифікація об’єктів адміністративно-териториального устрою

5. Класифікація видів економічної діяльності

    1. ^

     Тема 4. Групування в СНР
1. Групування інституційних резидентних і нерезидентних одиниць за секторами

2. Групування за операціями

3. Групування за змістом операцій

    1. ^

     Тема 5. Техніка макроекономічного обліку в СНР

 1. Подвійний запис

 2. Система рахунків

 3. Схема рахунку за СНР    1. ^

     Тема 6. Принципи побудови СНР

 1. Концепції опису економічних процесів

 2. Основні принципи , що покладено в основу СНР

 3. Облік за методом чотирьох записів


Тема 7. Зв’язок СНР з бухгалтерським обліком

1. Загальний принцип у національній системі обліку

2. Оцінка операцій

3. Консолідація в СНР
    1. ^

     Тема 8. Категорії, визначення і принципи побудови СНР1. Виробництво, споживання, нагромадження

2. Основні поняття, методологічні принципи і правила в СНР


Тема 9. Показники результатів економічної діяльності на мікроекономічному рівні 1. 1. Випуск товарів і послуг

 2. 2. Проміжне споживання

 3. 3. Валова додана вартість

 4. 4. Чиста додана вартість

 5. 5. Валовий та чистий прибуток


Тема 10. Показники результатів відтворення на макроекономічному рівні


1. Валовий внутрішній продукт

2. Валовий прибуток економіки

3. Валовий національний дохід

4. Взаємозв`язок основних макроекономичних показників


Тема 11. Методи обчислення валового внутрішнього продукту


1. Основний макроекономічний показник – ВВП

2. Виробничий метод

3. Розподільний метод

4. Метод кінцевого споживання


Тема 12. Методологія складання і аналізу національних рахунків


1. Рахунок виробництва.

2. Поточні рахунки утворення, розподілу, перерозподілу і використання

доходів

3. Рахунки нагромадження

4. Особливості побудови рахунків для сектора “Фінансові установи”

5. Баланс активів і пасивів

6. Рахунки зовнішніх операцій (“іншого світу”)

7. Рахунок товарів і послуг


Тема 13. Рахунок виробництва


1. Методологічні принципи побудови рахунку

2. Методологія обчислення показників рахунку виробництва

3. Основні напрямки аналізу рахунку виробництва

Тема 14. Показники, структура і методика розробки рахунку утворення доходів


1. Побудова рахунку утворення доходів за галузями чи сектором

2. Складання зведеного (консолідованого) рахунку утворення доходів

3. Структурний аналіз показників рахунку

4. Дослідження динаміки показників рахунку


Тема 15. Показники, структура і методика розробки рахунку розподілу первинних доходів


1. Складання рахунку розподілу первинних доходів для сектора

2. Побудова зведеного (консолідованого) рахунку розподілення первинних доходів

3. Основні напрямки аналізу рахунку розподілу первинних доходів


Тема 16. Показники, структура і методика розробки рахунку вторинного розподілу доходів


1. Трансферти - група операцій перерозподілу доходів

2. Побудова рахунку вторинного розподілу доходів для сектора

3. Складання зведеного (консолідованого) рахунку вторинного розподілу

доходів

4. Використання показників рахунку в аналізі


Тема 17. Показники, структура і методика розробки рахунків використання доходів


1. Використання наявного доходу

2. Побудова рахунку використання наявного доходу для секторів

3. Складання зведеного (консолідованого) рахунку використання

національного наявного доходу

4. Основні напрямки аналізу рахунків використання доходів


Тема 18. Показники, структура і методика розробки рахунку операцій з капіталом


1. Побудова рахунку операцій з капіталом сектора

2. Складання зведеного (консолідованого) рахунку операцій з капіталом

3. Аналіз рахунку операцій з капіталом


Тема 19. Показники, структура і методика розробки фінансового рахунку


1. Побудова фінансового рахунку

2. Основні категорії фінансових активів і пасивів

3. Спеціальні права запозичення


Тема 20. Рахунок зовнішніх операцій («іншого світу»)


1. Побудова рахунку зовнішніх операцій з товарами і послугами

2. Побудова рахунку зовнішніх первинних доходів і поточних трансфертів

3. Побудова рахунку операцій з капіталом

4. Побудова фінансового рахунку


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Концепція розвитку системи національних рахунків, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 року № 413–р.
 1. Економічна статистика: Навч. посібник. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 208 с.
 1. Курс социально-экономической статистики: Учебник для вузов/ Под ред. проф. М.Г.Назарова. – М.:Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 771 с.
 1. Салин В.Н., Медведев В. Г., Кудряшова С.И., Шпаковская Е.П. Макроэкономическая статистика: Уч. пособие. – М.: Дело, 2001. – 336 с.
 1. Статистика финансов: Учебник/Под. Ред. проф. В.Н. Салина. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 816 с.
 1. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2004. – 444 с.Навчальне видання


Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни „Система національних рахунків" (для студентів усіх форм навчання спеціальності 6.050100 "Облік і аудит" )


Укладач: Левченко Надія Анатоліївна


Редактор М.З. Алябєв

Коректор З.І. ЗайцеваПлан 2006, поз. 295

Підп. до друку 6.07.06 Формат 60x84 1/16.

Папір офісний Друк на ризографі.

Обл. - вид. арк. 1,0 Зам. № Тираж 50 прим.ХНАМГ ,61002, Харків, вул. Революції,12

61002, Харків-2, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ
Схожі:

Система національних рахунків” (для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 050100 “облік І аудит”) харків хнамг 2006 icon«система національних рахунків» (для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 050100 «облік І аудит») харків – хнамг – 2009
Для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 050100 «облік І аудит»
Система національних рахунків” (для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 050100 “облік І аудит”) харків хнамг 2006 iconКонспект лекцій з дисципліни «система національних рахунків»
Для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 050100 «облік І аудит» та напряму підготовки 030509 «облік І аудит»
Система національних рахунків” (для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 050100 “облік І аудит”) харків хнамг 2006 icon«система національних рахунків» (для студентів денної І заочної форм навчання напряму підготовки 030509 «облік І аудит» ) харків – хнамг 2009
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Система національних рахунків» (для студентів денної І заочної форм напряму підготовки...
Система національних рахунків” (для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 050100 “облік І аудит”) харків хнамг 2006 iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „система національних рахунків”
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Система національних рахунків” (для студентів денної...
Система національних рахунків” (для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 050100 “облік І аудит”) харків хнамг 2006 iconСистема національних рахунків» для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 050100 «облік І аудит»
Методичні вказівки до самостійного вивчення І виконання контрольної роботи з дисципліни «система національних рахунків»
Система національних рахунків” (для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 050100 “облік І аудит”) харків хнамг 2006 iconДля студентів 3 курсу денної форми навчання І 4 курсу заочної форми навчання спеціальності 050100 030509)„облік І аудит”)
Фінансовий облік 1” та „Фінансовий облік 2” (для студентів 3 курсу денної форми навчання І 4 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Система національних рахунків” (для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 050100 “облік І аудит”) харків хнамг 2006 iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни "мікроекономіка" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей
Мікроекономіка” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 050100 – “Економіка підприємства”, 050100 – “Облік...
Система національних рахунків” (для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 050100 “облік І аудит”) харків хнамг 2006 icon«Облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів денної форми навчання спец. 050100, 050100 «Облік І аудит»
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” (для студентів...
Система національних рахунків” (для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 050100 “облік І аудит”) харків хнамг 2006 icon«фінансова статистика» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 050100 «Облік І аудит»)
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання з курсу «Фінансова статистика» (для студентів 3 курсу заочної форми...
Система національних рахунків” (для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 050100 “облік І аудит”) харків хнамг 2006 iconКонспект лекцій з курсу «Податковий облік»
Конспект лекцій з курсу «Податковий облік» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи