Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 316.6 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата02.06.2012
Розмір316.6 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ
(для студентів 1 курсу заочної форми навчання спец.: 7.092101 “Промислове та цивільне будівництво”, 7.092108 “Теплогазопостачання і вентиляція”,

7.092202 “Електричний транспорт”, 7.050106 “Облік і аудит”,

7.050107 “Економіка підприємства”, 7.050201 “Менеджмент організацій”)


ХНАМГ - ХАРКІВ – 2005


Методичні вказівки та контрольні роботи з української мови професійного спілкування (для студентів 1 курсу заочної форми навчання). Укл.: Жигло О.О., Кір’янова О.В. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 24 с.


Укладачі: Жигло О.О.

Кір’янова О.В.


Рецензент: доц., к.псих.н. Золотарьова І.М.


Рекомендовано кафедрою Української та російської мов,

Протокол № 5 від 24.12.2004р.


ВСТУП

Дані тестові завдання та контрольні роботи розраховані на студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей. Головна мета – перевірити рівень сформованості навичок оволодіння лексичним і граматичним матеріалом при складанні ділових паперів різного характеру.

Методичні вказівки упорядковані у відповідності з програмою з ділової української мови та української мови професійного спілкування і охоплюють певний лексичний і граматичний матеріал для написання ділових паперів. Використаний у контрольних роботах і тестових завданнях матеріал підібрано відповідно до частотності його вживання у діловому професійному мовленні. Крім того, автори звертали увагу на ті граматичні особливості, що притаманні саме українській мові на відміну від російської.

Дані методичні вказівки рекомендовано як для практичних занять з ділової української мови, так і для самостійної роботи студентів.

^ Вимоги до оформлення контрольної роботи

 1. контрольну роботу слід виконувати власноручно у зошиті шкільного зразку;

 2. на обкладинці мають бути вказані українською мовою прізвище, ім’я та по батькові, факультет, спеціальність, група студента;

 3. виконання 1 завдання передбачає складання власних зразків ділових документів.ТЕСТ 1

1. Вища форма загальнонародної мови – це:

а) територіальні діалекти;

б) наріччя;

в) сучасна українська літературна мова.

^ 2. Мовний стиль – це:

а) різновиди текстів певного стилю;

б) сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання;

в) різновид національної мови, який є засобом спілкування людей, об’єднаних спільністю території.

^ 3. Державна мова – це:

а) закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої є обов’язковим в органах державного управління та діловодства;

б) єдина національна мова українського народу;

в) найважливіший універсальний засіб спілкування.

^ 4. Літературна мова – це:

а) національна мова;

б) унормована, відшліфована форма загальнонародної мови, що обслуговує найрізноманітніші сфери суспільної діяльності людей;

в) нижча форма загальнонародної мови.


^ 5. Літературна мова реалізується:

а) в усній і писемній формах;

б) в сучасній українській літературній мові й територіальних діалектах.

6. Українська мова належить до:

а) західнослов’янської групи;

б) південнослов’янської групи;

в) східнослов’янської групи.

^ 7. Офіційно-діловий стиль - це:

а) мова ділових паперів;

б) єдність художніх образів і форм їх вираження;

в) письмове знаряддя, яке використовувалося в часи середньовіччя.

^ 8. Основною ознакою офіційно-ділового стилю є:

а) вживання побутової лексики;

б) широке використання емоційно-забарвленої лексики;

в) наявність реквізитів, що мають певну черговість.

^ 9. Тексти офіційно-ділового стилю вимагають:

а) двозначності тлумачення змісту;

б) точності формулювань, документації тверджень;

в) суто розмовної лексики.

^ 10. Зачинателем нової української літературної мови був:

а) Т.Г.Шевченко;

б) І.П.Котляревський;

в) Панас Мирний.

11. Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, що закріплюються в процесі суспільної комунікації, - це:

а) орфоепічні норми;

б) стилі української літературної мови;

в) норми літературної мови.

^ 12. Сукупність правил вимови – це:

а) орфоепічні норми;

б) орфографічні норми;

в) морфологічні норми.

13. Нормативним є наголошення дієслівних форм:

а) нести, везти, несемо, веземо;

б) нести, везти, несемо, веземо;

в) нести, везти, несемо, веземо.

^ 14. У текстах офіційно-ділового стилю вживають такі словесні формули:

а) у відповідності до, згідно, взяти участь;

б) відповідно до, згідно з, взяти участь;

в) відповідно, згідно з, приймати участь.

^ 15. Головна ознака літературної мови:

а) варіативність;

б) черговість;

в) унормованість.


16. Культура писемного й усного мовлення всіх, хто користується українською мовою як засобом спілкування, полягає в тому, щоб:

а) досконало знати мовні норми й послідовно дотримуватися їх;

б) користуватися мовою в повсякденному житті;

в) добирати варіанти форм, слів, словосполучень, конструкцій речень.

^ 17. Нормативним є вживання таких словосполучень:

а) телерадіомовна кампанія, виборча компанія, весела компанія, посівна кампанія;

б) телерадіомовна кампанія, виборча кампанія, весела компанія, посівна компанія;

в) телерадіомовна компанія, виборча кампанія, весела компанія, посівна кампанія.

^ 18. Виберіть правильні варіанти слововживання:

а) оцінки по предметах, працюють за обраними спеціальностями, гід по магазинам;

б) оцінки з предметів, працюють за обраними спеціальностями, гід по магазинам;

в) оцінки по предметах, працюють за обраними спеціальностями, гід по магазинам.

^ 19. Нормативним є таке слововживання:

а) вільна вакансія, написати свою автобіографію, захисний імунітет;

б) вакансія, написати автобіографію, імунітет;

в) вільна вакансія, написати автобіографію, імунітет.

21. Мова – це:

а) найважливіший, універсальний засіб спілкування, організації та координації всіх видів суспільної діяльності;

б) сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи;

в) вища форма національної мови.

^ 22. Мовний етикет – це:

а) використання різноманітних засобів вираження думок;

б) типові формули вітання, побажання, прощання, запрошення;

в) виділення найважливіших місць свого висловлювання.

ТЕСТ 2


^ 1. За стадіями створення документа виділяють:

а) оригінали, виписки, копії;

б) стандартні й індивідуальні;

в) оформлені на папері, диску, фотоплівці.

^ 2. Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку, називається:

а) трафаретним шрифтом;

б) заявою;

в) формуляром.

^ 3. За призначенням виділяють документи:

а) довідки, інструкції, протоколи;

б) внутрішні й зовнішні;

в) інформаційні, статутні, виконавчі, розпорядчі.


^ 4. Основний вид ділового мовлення, що фіксує та передає інформацію, підтверджує її достовірність, об’єктивність, називається:

а) дублікатом;

б) документом;

в) випискою.

^ 5. За строками виконання виділяють документи:

а) секретні й несекретні;

б) звичайні, термінові, дуже термінові;

в) рукописні.

6. Якщо документ адресується установі, її структурному підрозділу без зазначення посадової особи, їх найменування подаються у:

а) називному відмінку;

б) родовому відмінку;

в) давальному відмінку.

^ 7. Виберіть правильний варіант оформлення підпису й дати під документом:

а) підпис дата;

б) дата

підпис;

в) підпис

дата;

г) дата підпис.

^ 8. Друкована стандартна форма документа з реквізитами, що містять постійну інформацію, - це:

а) бланк;

б) формуляр-зразок;

в) реквізит.

9. За походженням документи поділяються на:

а) внутрішні й зовнішні;

б) організаційні, розпорядчі, інформаційні;

в) службові (офіційні) й особисті.

^ 10.У документах варто вживати стандартизовані сполучення типу:

а) згідно з, у відповідності, у зв’язку;

б) згідно, відповідно, у зв’язку з;

в) згідно з, відповідно до, у зв’язку з.

^ 11.Під час складання документів текст слід викладати від:

а) другої особи однини;

б) третьої особи;

в) другої особи множини.

12.Реквізит “адресат” у документах розташовується:

а) з правого боку у верхній частині сторінки;

б) з правого боку у нижній частині сторінки;

в) з лівого боку у верхній частині сторінки.


^ 13.Підпис у документі слід оформляти так:

а) Директор училища прізвище, ініціали підпис;

б) Директор училища підпис ініціали, прізвище;

в) Директор училища ініціали, прізвище підпис.

^ 14.Підписуються, як правило:

а) всі примірники документа;

б) два примірники документа;

в) перший примірник документа.

15.Відступ управо у початковому рядку, яким починається виклад нової думки у документі, називається:

а) рубрикацією;

б) абзацом;

в) текстом.

^ 16.За формою документи поділяються на:

а) службові й особисті;

б) стандартні й індивідуальні;

в) зовнішні й внутрішні.

17.Точне відтворення оригіналу – це:

а) копія;

б) відпуск;

в) витяг.

^ 18.Організація роботи з документами та діяльність щодо їх створення називається:

а) етикетом;

б) діловодством;

в) літературною нормою.

^ 19.Текст документа складається з таких логічних елементів:

а) вступу, доказу, закінчення;

б) зачину, фрази, коментарів,

в) вступу, зачину, коментарів.

^ 20.Дослівне відтворення постійної інформації однотипної групи документів з пропусками для подальшого заповнення конкретного документа – це:

а) бланк;

б) формуляр;

в) трафаретний текст.


ТЕСТ 3

^ 1. До документів щодо особового складу належать:

а) заява, трудовий договір, доручення;

б) автобіографія, резюме, заява, розписка;

в) автобіографія, заява, резюме, характеристика, трудова книжка.


^ 2. За строками зберігання трудова книжка належить до документів:

а) постійного зберігання;

б) тривалого зберігання;

в) тимчасового зберігання.

3. Заява – це:

а) документ, в якому особа (установа) вказує на порушення її прав та інтересів з боку іншої особи (установи) і пропонує вжити належних заходів для ліквідації такого порушення;

б) документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника за підписами представників адміністрації;

в) офіційне повідомлення, в якому викладається певне прохання з коротким його обґрунтуванням.

^ 4. Текст характеристики викладають від:

а) першої особи;

б) третьої особи;

в) другої особи.

5. За місцем виникнення розрізняють заяви:

а) службові та особисті;

б) внутрішні та зовнішні;

в) стандартні та індивідуальні.

^ 6. Наказ щодо особового складу – це:

а) розпорядчий документ, що регламентує прийняття на роботу, звільнення, переміщення, відрядження, відпустки працівників;

б) правовий акт, що приймається вищими й деякими центральними органами колегіального управління та стосується кардинальних проблем;

в) правовий акт, що видається установою, закладом з метою регламентації організаційно-правового статусу працівника, його обов’язків, прав, відповідальності та забезпечення належних умов для його ефективної праці.

^ 7. В автобіографії відомості подаються в:

а) будь-якій послідовності;

б) послідовності, яку визначає сама особа;

в) хронологічній послідовності.

8. Резюме – це:

а) опис свого життя;

б) документ, що служить для встановлення загального, безперервного й спеціального стажу;

в) документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає.

^ 9. За походженням характеристика належить до:

а) офіційного документа;

б) особистого документа;

в) типового документа.


10.Кожний пункт наказу починається з дієслова:

а) у формі наказового способу;

б) у формі умовного способу;

в) у формі дійсного способу.

^ 11.Характеристика має такі реквізити:

а) адресат, адресант, назва виду документа, текст, дата, підпис;

б) назва підприємства або установи, назва виду документа, текст, підстава, підпис;

в) назва документа, прізвище, ім’я, по батькові особи, рік народження, освіта, текст, дата, підпис.

^ 12.Автобіографія – це:

а) документ, у якому фіксуються автобіографічні відомості;

б) документ, у якому особа у хронологічній послідовності описує своє життя;

в) документ, у якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає.

^ 13.У тексті резюме зазначають такі відомості:

а) перебування за кордоном, наявність прав водія, прізвище, ім’я, по батькові, мета складання резюме;

б) назва документа, прізвище, ім’я, по батькові, мета, освіта, склад сім’ї, зріст, вік;

в) назва документа, прізвище, ім’я, по батькові, мета, досвід роботи, освіта, знання мов, контактний телефон.

^ 14.У характеристиці слід вживати такі мовні звороти:

а) народився в, закінчив університет, працює викладачем;

б) вивчає наполегливо, має ґрунтовні знання, виявляє інтерес, ввічливий та коректний;

в) просимо надати, вивчити питання, наполегливо вивчає.

^ 15.В автобіографії слід писати:

а) народився в 1956 році 28 серпня;

б) народився 28.08.1956 року;

в) народився 28 серпня 1956 року.

16.Перелік документів, що додаються до заяви, можна оформити так:

а) до заяви додаю слідуючі документи;

б) до заяви додаю такі документи;

в) до заяви прикладаються такі документи.

^ 17.Характеристика – це:

а) опис життя працівника;

б) документ, у якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи особи, яка його складає;

в) документ, у якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника.

^ 19.Автобіографію слід починати:

а) Я, Олена Володимирівна Гришко;

б) Я, Гришко О.В.;

в) Я, Гришко Олена Володимирівна.


20.Виберіть правильний варіант оформлення адресата в заяві:

а) Директорові загальноосвітньої

середньої школи №15

Івченку І.В.;

б) Директору загальноосвітньої

середньої школи №15

Івченку І.В.;

в) Директор загальноосвітньої

середньої школи №15

Івченко І.В.


ТЕСТ 4

^ 1. Протокол загальних зборів підписують:

а) голова зборів і секретар;

б) голова зборів і керівник структурного підрозділу;

в) голова зборів і керівник.

^ 2. Документ, що укладається на підтвердження фактів, подій, пов’язаних із діяльністю установ та окремих осіб, називається:

а) звіт;

б) довідка;

в) заява.

^ 3. Доповідні записки поділяються на:

а) внутрішні та зовнішні;

б) організаційні, розпорядчі, інформаційні;

в) звичайні та термінові.

4. Основною метою рецензії є:

а) швидко ознайомити читачів з твором;

б) висловити пропозиції;

в) рекомендувати твір до друку чи захисту.

^ 5. Документ, в якому дається коротка, стисла характеристика змісту книги, статі, рукопису, називається:

а) анотацією;

б) відгуком;

в) рефератом.

^ 6. Коротка форма протоколу, що відтворює лише одне питання порядку денного, називається:

а) витягом із протоколу;

б) стислим протоколом;

в) коротким протоколом.

^ 7. Довідка може бути:

а) індивідуальною та стандартною;

б) секретною і несекретною;

в) особистою й службовою.


8. Документ, що містить письмовий виклад наукової статті, монографії, результатів наукового дослідження, змісту книги, називається:

а) рецензією;

б) рефератом;

в) прес-реліз.

^ 9. За кількістю адресатів службові листи поділяються на:

а) секретні й несекретні;

б) колективні, звичайні, циркулярні;

в) внутрішні й зовнішні.

^ 10.За надану допомогу, послугу, підтримку висловлюємо подяку так:

а) Щиро дякуємо Вас за привітання з нагоди ювілею училища;

б) Щиро дякуємо Вам за привітання з приводу ювілею училища;

в) Щиро дякуємо Вам за привітання з нагоди ювілею училища.

^ 11.Поширеними вступними фразами у ділових листах є посилання на попередню домовленість, яке оформлюють так:

а) У відповідності з нашою домовленістю;

б) Відповідно нашої домовленості;

в) Згідно з нашою домовленістю.

^ 12.Документ, укладений на вимогу керівника, в якому ви пояснюєте певні свої вчинки, називається:

а) звітом;

б) пояснювальною запискою;

в) доповідною запискою.

^ 13.Відмову слід формулювати так:

а) На жаль, ми не можемо прийняти Вашої пропозиції;

б) Ми не можемо прийняти Вашої пропозиції;

в) Не приймаємо Вашу пропозицію.

^ 14.Виберіть правильний варіант:

а) Виписка з протоколу №8 загальних зборів педколективу від 3 травня 2003р.;

б) Виписка з протоколу №8 загальних зборів педколективу, що відбулися 3 травня 2003 р.

в) Витяг із протоколу №8 загальних зборів педколективу від 3 травня 2003 року.

^ 15.Питання, які їх розглядають на зборах, нараді або конференції, становлять:

а) порядок денний;

б) повістку дня;

в) питання протоколу.


ТЕСТ 5

^ 1. За походженням розписки поділяються на:

а) внутрішні й зовнішні;

б) особисті й службові;

в) організаційні й розпорядчі.


2. Трудовий договір – це:

а) угода між особою, що наймається на роботу, та керівником установи;

б) договір, за яким підрядник зобов’язується виконати певний обсяг робіт;

в) договір, за яким установа зобов’язується в певні терміни передати іншій установі у власність свою продукцію.

^ 3. Якщо передаються суми грошей, то у розписці вказують:

а) адресу й місце роботи того, хто їх отримує;

б) адресу, номер і серію паспорта того, хто їх отримує;

в) номер і серію паспорта, освіту того, хто їх отримує.

^ 4.Офіційні доручення можуть бути:

а) разовими, загальними й постійними;

б) разовими, спеціальними й загальними;

в) спеціальними, загальними й тимчасовими.

5. Акт – це:

а) офіційний документ, що підтверджує факти, події, вчинки, пов’язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб;

б) офіційний документ, що підтверджує певні дії, які мали місце, - передача й отримання документів, грошей, матеріальних цінностей;

в) письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні чинності.

^ 6. Доручення – це:

а) офіційний документ, що підтверджує факти, події, вчинки, пов’язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб;

б) офіційний документ, що підтверджує певні дії, які мали місце, - передача й отримання документів, грошей, матеріальних цінностей;

в) письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні чинності.

^ 7.Розписка й доручення за призначенням належать до:

а) обліково-фінансових документів;

б) інформаційних документів;

в) договірних документів.

^ 8. За походженням доручення поділяються на:

а) особисті й офіційні;

б) особисті й загальні;

в) особисті й службові.

9.Реквізити особистого доручення:

а) штамп; номер; дата; назва виду документа; текст; зразок підпису особи, якій видано доручення; підпис керівника установи; печатка;

б) назва документа; текст; дата; підпис особи, яка склала доручення; завірення підпису;

в) назва документа; тематичний заголовок; основна частина.

^ 10.Обов’язковою умовою правомірності особистого доручення є:

а) наявність підпису службової особи й печатка установи, що засвідчує підпис довірителя;

б) наявність підпису службової особи й печатка установи, що засвідчує підпис особи, яка отримуватиме певні цінності;

в) наявність підпису керівника установи.

^ 11.Розписка оформлюється:

а) машинописним способом в одному примірнику;

б) від руки в одному примірнику;

в) від руки у двох примірниках.

^ 12.Договір про спільну діяльність – це:

а) договір, що спрямований на організацію асоціацій, малих підприємств, комерційних банків;

б) договір, що закріплює взаємні права та обов’язки всіх учасників;

в) договір, що укладається між двома й більше організаціями для проведення спільних робіт.

^ 13.Договір вважають укладеним тоді, коли:

а) сторони дійшли згоди з усіх пунктів і оформили його письмово;

б) сторони дійшли згоди усно з усіх пунктів;

в) його затвердила вища інстанція.


ТЕСТ 6

^ 1. Мовний етикет – це:

а) сукупність речень, об’єднаних у тематичну й структурну цілісність за правилами певної мовної системи;

б) правила мовленнєвої поведінки, прийняті національним колективом мовців;

в) модель побудови однотипних документів.

^ 2. Стандартна послідовність фраз у зверненні до незнайомої людини може мати таку послідовність:

а) Щиро вдячний за ...; Добрий день!; Чи не могли б Ви сказати ...;

б) Вибачте, що затримую Вас; Скажіть, будь ласка, ...; Добрий день!;

в) Добрий день!; Будьте ласкаві, скажіть ...; Щиро дякую Вам.

^ 3. Відповідь адресата на зауваження може являти собою:

а) вибачення, подяку, співчуття;

б) заперечення, розраду, згоду;

в) вибачення, заперечення, з’ясування.

^ 4. Спілкування – це:

а) один із виявів соціальної взаємодії, в основі якого лежить обмін думками, почуттями, волевиявленнями з метою інформування;

б) не тільки все те, що створене руками й розумом людини, а й вироблений століттями спосіб суспільного поводження, що виражається в народних звичаях, у ставленні один до одного;

в) найважливіший, універсальний засіб організації та координації всіх видів суспільної діяльності.

^ 5. Щоб досягти успіху під час бесіди, треба:

а) ретельно готуватися до неї, основну увагу зосереджувати на власному “я”, говорити швидко;

б) ретельно готуватися до неї, бути уважним, тактовним, враховувати точку зору співбесідника;

в) ретельно готуватися до неї, висловлювати думки точно, логічно, постійно перебивати співрозмовника, щоб встигнути все сказати.

6. Бесіда – це:

а) розмова двох або більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих ознак нації;

б) одна з найістотніших ознак нації;

в) сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються у процесі суспільної комунікації.

^ 7. Будь-яку телефонну розмову починаємо коротким виявом ввічливості:

а) Я Вас вітаю;

б) Добрий день (ранок, вечір);

в) Вельмишановний добродію!

^ 8. Якщо телефонуєте ви, то:

а) насамперед запитайте, чи є у вашого співрозмовника достатньо часу для бесіди;

б) насамперед запитайте прізвище, ім’я, по батькові свого співрозмовника;

в) насамперед привітайтеся, назвіть організацію, яку ви представляєте, також своє прізвище, ім’я та по батькові.

^ 9. Телефонна розмова – це:

а) розмова двох і більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем;

б) один із різновидів усного мовлення, що характеризується специфічними ознаками, зумовленими екстра мовними причинами;

в) одна з найпоширеніших форм публічного виступу.

^ 10.Доповідь слід будувати, дотримуючись таких вимог:

а) суцільний текст, без ліричних відступів, висновки узгоджені зі вступом;

б) висвітленню кожного питання приділяти однакову кількість часу;

в) теоретична обґрунтованість, опора на фактичний матеріал, наведення переконливих прикладів.

^ 11.Телефонна розмова складається з таких етапів:

а) вступ, основна частина, закінчення;

б) момент налагодження контакту, викладення суті справи, закінчення розмови;

в) момент налагодження контакту, прощання.

^ 12.Щоб утримувати увагу слухачів, потрібно:

а) говорити надто голосно;

б) говорити тихо;

в) пристосовувати свій голос до тієї обстановки, де відбувається спілкування.

^ 13.Якщо до телефону підійшов не той, хто вам потрібен, ви повинні:

а) покласти слухавку й ще раз зателефонувати;

б) з’ясувати причину своєї невдачі;

в) перепросити і звернутися з проханням покликати потрібну вам людину.


^ КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1

1. Складіть зразки документів:

 • заява про зарахування на посаду;

 • доручення на одержання заробітної плати;

 • розписка про одержання трудової книжки;

 • пояснювальна записка;

 • довідка з місця навчання;

 • автобіографія;

 • характеристика на учня школи;

 • протокол засідання студентської Ради;

 • витяг із протоколу.

^ 2. Запишіть подані слова та словосполучення у Кличному відмінку однини:

Олег, круча, дім, бурлака, Оксана Яківна, швець, товариш, пан Сорока, Ілля, президент, професор, батько, місяць, Віталій, Київ, колега, чумак, заєць, слухач, мрія, Харків, луг, добродій, друг, кінь, Дніпро, Василь.

^ 3. Запишіть подані імена українською мовою:

Артём, Филипп, Александр, Савва, Геннадий, Алексей, Виталий, Святослав, Кирилл, Ипполит, Елизар, Прокоп, Пётр, Фадей, Тихон, Клим, Кондрат, Яков, Фома, Игорь.

Магдалина, Ольга, Аэлита, Матильда, Эдита, Василиса, Тамила, Сусанна, Ядвига, Анисия, Диана, Валентина, Люсьена, Инна, Кира, Раиса, Людмила, Алевтина, Майя, Полина.

^ 4. Запишіть подані прізвища українською мовою:

Алёхин, Ткачёв, Волобуев, Чичиков, Свечкарёв, Расцветаев, Грачёв, Баранцевич, Григорьев, Бабич, Дергачёв, Дрёмова, Кочеев, Секешев, Белов, Каменев, Меньшиков, Репин, Евдокимов, Бессонов, Зверев.

^ 5. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі форми імен по батькові:

Арсен, Купріян, Аскольд, Тадей, Аполлон, Орест, Анатолій, Денис, Лев, Святослав, Гордій, Зиновій, Пилип, Панкрат, Парамон, Остап, Порфир, Капітон, Павло, Олексій, Полікарп.

^ 6. Провідміняйте подані прізвища, імена та по батькові, попередньо записавши їх українською мовою:

Мотрич Ольга Ильинична, Гречко Федор Моисеевич, Беспалько Илья Филиппович, Гречуха Таисия Игнатовна, Зорькина Вера Прокоповна, Хмелёв Геннадий Фомич.

^ 7. Провідміняйте власне прізвище, ім’я та по батькові.

8. Напишіть з великої чи малої літери подані слова та словосполучення:

(в)інницька область, (м)ексиканські (с)получені (ш)тати, (о)стрів (с)вятої (є)лени, (о)б’єднані (а)рабські (е)мірати, (л)івобережна (у)країна, (б)лизький (с)хід, (є)врейська (а)втономна (о)бласть, (н)адністрянщина, (х)олодна (г)ора, (п)івнічний (п)олюс, (б)ермудські (о)строви, (с)півдружність (б)агамських (о)стровів, (к)риворіжжя.

^ 9.Запишіть подані слова українською мовою:

Керчь, трельяж, кутюрье, барьер, Мольер, фьючерсный, адыгеец, каньон, ателье, виньетка, крупье, пюре, Кордильеры, фейерверк, жюри, Тьер, конвейер, бельэтаж, курьер, Вьетнам, фюзеляж, медальон, Йена, грильяж, рюш, Нью-Йорк, гравюра, бюст, кальян, гетьман, инъекция, Поволжье, премьер-министр, маньяк, фюрер, парашют, дезинформация.

^ 10.Утворіть прикметники від поданих слів:

тюрк, гігант, юнак, контраст, солдат, ілюзіоніст, баск, пацифіст, завод, волох, грек, казах, невістка, егоїст, зап’ястя, захист, дочка, агент, об’їзд, заздрість, асистент, пропаганда, інститут, запуск, емігрант, масло.

^ 11.Запишіть подані словосполучення разом, окремо, через дефіс. Вставте, де потрібно, пропущену букву чи знак:

пів/кілометр..., пів/Єрусал...м..., пів/остров..., на/пів/оф...ц...йний, пів/стол..., полу/мисок, пів/віковий, пів/юрти, на/пів/заповнен...ий, пів/на/с...ому, пів/степ..., на/пів/автомат, пів/їдал...ні, пів/океан..., пів/Яви, пів/підвал, пів/сторіч....

^ 12.Запишіть подані іменники у Родовому відмінку однини:

Прут, прут, жар, нацизм, пенс, вибух, курсант, рахунок, місяць, виступ, початок, бас, тур, тир, склад, конкурс, шинок, перукар, мікрофон, маршал, гриб, граб, дієз, плакат, правопис, віз, мазок, карат, вердикт, мазут, землетрус, вулкан, залп, дух, відмінок, хід, постріл, зразок, стук, випадок, фах, ступінь, тиждень, гріх, джоуль, диспут, поштамт.

^ 13.Перекладіть подані словосполучення українською мовою:

противопожарные правила, поставлять некачественное сырьё, удачное разрешение конфликта, поставить все точки над “и”, обрисовать действующее положение, завершить в текущем году, товарищеские отношения, получить строгий выговор, явиться не вовремя, поступить на курсы водителей, поступить согласно инструкции, товар поступил испорченным.

^ 14.Перекладіть поданий текст:

Утверждения, содержащиеся в формулировках основных свойств простейших фигур, не доказываются и называются аксиомами. Слово «аксиома» происходит от греческого слова «аксиос» и означает утверждение, не вызывающее сомнений. При доказательстве теорем разрешается пользоваться свойствами простейших фигур, то есть аксиомами, а также свойствами уже доказанными, то есть доказанными теоремами. Никакими другими свойствами фигур, даже если они нам кажутся очевидными, пользоваться нельзя.


^ КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2.

1. Складіть зразки документів:

 • заява про переведення на іншу посаду;

 • доручення на одержання грошового переказу;

 • розписка про одержання 5 комп’ютерів;

 • пояснювальна записка;

 • довідка з місця роботи;

 • автобіографія;

 • характеристика на студента;

 • протокол засідання профспілкового комітету;

 • витяг із протоколу.

^ 2. Запишіть подані слова та словосполучення у Кличному відмінку однини:

Петро, тітка, поляк, тополя, китаєць, студент, дівчина, Яків Анатолійович, лікар, ректор, книжка, Марія, курсант, Львів, смерть, весна, шлях, рибалка, брат, Дністер, небіж, вітер, ніч, нічка, парубок, сестра, рід.

^ 3. Запишіть подані імена українською мовою:

Афанасий, Евгений, Архип, Василий, Михаил, Фёдор, Емельян, Павел, Даниил, Гелий, Гордей, Николай, Лев, Егор, Осип, Семён, Виссарион, Лазарь, Сергей, Дмитрий, Вячеслав.

Виолетта, Анжелика, Анфиса, Жозефина, Лукьяна, Мстислава, Лидия, Мария, Беатриса, Евдокия, Жанна, Татьяна, Инга, Галина, Клариса, Ирина, Вячеслава, Валерия, Юлия, Любовь.

^ 4. Запишіть подані прізвища українською мовою:

Хлебодаров, Вячеславова, Ветрова, Тихонов, Вяльцева, Кириллов, Парфёнов, Воробьёва, Всеволожский, Хоролец, Григорьев, Любич, Грабарь, Киселёва, Козинец, Козырев, Комиссар, Кощеева, Седелкин, Снегов, Алябьев.

^ 5. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі форми імен по батькові:

Артур, Данило, Корній, Ничипір, Руслан, Савелій, Ілля, Густав, Захар, Ізмаїл, Лука, Семен, Іван, Мина, Потап, Яким, Альфонс, Тит, Григорій, Дмитро, Микита.

^ 6. Провідміняйте подані прізвища, імена та по батькові, попередньо записавши їх українською мовою:

Гречка Инга Вячеславовна, Лукьянов Филипп Глебович, Пескова Раиса Артёмовна, Мажуга Кирилл Васильевич, Комарь Ольга Прокофьевна, Хмелёв Виктор Анатольевич.

^ 7. Провідміняйте власне прізвище, ім’я та по батькові.

8. Напишіть з великої чи малої літери подані слова та словосполучення:

(п)івострів (ю)катан, (м)агдебурзьке (п)раво, (б)урсацький (у)звіз, (в)елика (м)агелланова (х)мара, (я)сна (п)оляна, (н)ові (с)анжари, (т)унгуський (м)етеорит, (к)арські (в)орота, (у)олл-(с)тріт, (м)иколаївські (ч)аси, (п)очесний (з)нак (п)резидента (у)країни, (д)руга (с)вітова (в)ійна, (п)риморський (к)рай, (н)ародний (а)ртист (у)країни.

^ 9. Запишіть подані слова українською мовою:

Залучье, терьер, марсельеза, компьютер, Женевьева, бюджет, шампиньон, колье, Фурье, модельер, сеньор, донья, гильотина, коньяк, секвойя, фельетон, адъютант, Обь, мюзикл, мышьяк, брошюра, кинжал, карабахский, портьера, дезинфекция, бюрократ, шансонье, кабальеро. Пьемонт, бильярд, курьёз, компаньйон, Йемен, Донахью, фельдъегерь, гравюра, ревю, ринди, пленер, Вячеслав, зигзаг, пол-ямы.


^ 10.Утворіть прикметники від поданих слів:

Опонент, радість, область, честь, виїзд, хвастати, сонце, пристрасть, тітка, баласт, людина, університет, юнак, випуск, кріпак, чех, контраст, сирота, бурят, вояк, латиш, ткач, калмик, печеніг, якість, нацист.

^ 11.Запишіть подані словосполучення разом, окремо, через дефіс. Вставте, де потрібно, пропущену букву чи знак:

пів/пал...ти, пів/пал...то, пів/ю...ки, пів/єпархії, пів/нічний, напів/фабр...кат, пів/фінал, полу/станок, пів/центнер..., пів/Харк...в..., пів/дюж...н..., полу/кіпок, пів/на/оди...надцяту, пів/кільце, пів/віковий, пів/остр...в, пів/захис...ник, полу/день, на/пів/голос..., пів/Єр...ван..., пан/амер...канс...кий, полу/ниці, пів/літр....

^ 12.Запишіть подані іменники у Родовому відмінку однини:

Тигр, тигр, крах, майдан, крем, екстаз, дефіс, крок, вензель, десяток, абзац, аудитор, бал, рік, квартал, бридж, корпус, нежить, дьоготь, косинус, життєпис, камінь, бланк, клин, меморандум, став, рак, луг, рух, лужок, текст, відрізок, теніс, відсоток, снігопад, папір, страх, декан, коридор, формуляр, час, ліс, ставок, удар, потяг, долар, адрес, анекдот, тиск, насип, телеграф, танк, чагарник, аеродром, з’їзд.

^ 13.Перекладіть подані словосполучення українською мовою:

участник сделки, уход на другую работу, потеря трудоспособности, значительная стоимость, фальсификация данных, несоответствие денежных поступлений, лечебно-оздоровительное заведение, послать информацию по интернету, отремонтировать текущую крышу, составить докладную записку, прибыль составила четыре процента, составьте мне компанию.

^ 14.Перекладіть поданий текст:

Текущая переписка между учреждениями применяется для разрешения оперативных вопросов и обеспечения управленческих аппаратов необходимой информацией. В целях упорядочения переписки следует четко определить учреждения, в которые направляется и откуда поступает информация, установить её периодичность и состав.


^ КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3.

1. Складіть зразки документів:

 • заява про надання відпустки;

 • доручення на одержання грошового вкладу;

 • розписка про одержання 10 словників;

 • пояснювальна записка;

 • довідка з місця навчання;

 • автобіографія;

 • характеристика на співробітника;

 • протокол зборів трудового колективу;

 • витяг із протоколу.


^ 2. Запишіть подані слова та словосполучення у Кличному відмінку однини:

Петро Михайлович, Людмила Василівна, голова зборів, доповідач, пан директор, шановний президент компанії, високоповажний суддя, засновник фірми, редактор, поетеса, вчителька, секретар, референт, перекладач, економіст, громада.

^ 3. Запишіть подані імена українською мовою:

Иоганн, Архимед, Исаак, Эжен, Юрий, Владимир, Дмитрий, Виктор, Леонид, Александр, Игорь, Иван, Зиновий, Тимур, Филипп, Денис, Фёдор, Илья, Геннадий, Вячеслав, Артём.

Эмма, Фаина, Надежда, Таисия, Зинаида, Екатерина, Раиса, Вера, Елена, Луиза, Ирина, Жанна, Татьяна, Валерия, Евгения, Юлия, Ульяна, Софья, Стелла, Альбина, Светлана.

^ 4. Запишіть подані прізвища українською мовою:

Артёменко, Звягинцев, Николаев, Хлебодаров, Лесникова, Меньшов, Рассыпкин, Виноградов, Вяземский, Веткин, Донской, Пономарёв, Водолажский, Мотрич, Бессонов, Бондарев, Пирожков, Малинин, Царьков, Лебедев, Семёнов.

^ 5. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі форми імен по батькові:

Ілля, Кузьма, Сава, Броніслав, Лука, Валерій, Олексій, Микола, Василь, Сергій, Микита, Данило, Єлизар, Пантелеймон, Юлій, Устим, Тихін, Тимофій, Станіслав. Мойсей, Григорій.

^ 6. Провідміняйте подані прізвища, імена та по батькові, попередньо записавши їх українською мовою:

Василенко Татьяна Михайловна, Семенюк Григорий Ильич, Скляренко Оксана Петровна, Ващук Екатерина Николаевна, Зайчук Анатолий Васильевич, Романчук Василий Николаевич, Кияшко Александр Александрович.

^ 7. Провідміняйте власне прізвище, ім’я та по батькові.

8. Напишіть з великої чи малої літери подані слова та словосполучення:

(з)бройні (с)или (у)країни, (н)аціональне (а)гентство (м)орських (д)осліджень та (т)ехнологій, (а)кт (п)роголошення (н)езалежності (у)країни, (с)лужба (б)езпеки (у)країни, (р)адянська (в)лада, (б)удинок (у)чених (н)аціональної (а)кадемії (н)аук (у)країни, (м)арсове (п)оле, (б)ожа (м)ати, (в)еликий (п)іст, (х)арківська (а)строномічна (о)бсерваторія.

^ 9. Запишіть подані слова українською мовою:

Диксон, эмбрион, диез, парфюмерия, дирижабль, президиум, Чикаго, диапазон, стоик, Тибет, принцип, графин, дирижёр, инквизиция, пируэт, абитуриент, Ватикан, кардиология, Гаити, аудиенция, кредитор, арахис, пол-апельсина, Сицилия, инцидент, приоритет, Каир, архивариус, диаметр, Скандинавия, фаэтон, миля, тирания, Жигули, Сибирь, миллион, паранойя, Козерог.

^ 10.Утворіть прикметники від поданих слів.

Вартість, комендант, усно, екстреміст, серце, кількість, кар’єрист, кістка, публіцист, жалість, форпост, ненависть, студент, пропагандист, злість, щастя, тиск, кореспондент, захист, інгуш, компост, президент, тиждень.

^ 11.Запишіть подані словосполучення разом, окремо, через дефіс, вставте, де потрібно, пропущену букву чи знак:

Велико/бурлу...кий, багато/стовбурний, суспільно/небе...печний, військово/зобов’яза...ий, м...ясо/росли...ий, грануло/метр...чний, експре.../лаб...раторний, біло\хвостий, густо/зелений, густо/посадже...ий, мото/стр...лец...кий, авіа/десантний, нормативно/правовий, фото/репортерс...кий, віце/чемп...он, синьо/жовтий.

^ 12.Запишіть подані іменники у Родовому відмінку однини:

Амур, амур, цукор, шлунок, добродій, фунт, вальс, сміх, камінь, синус, білль, градус, степ, сніг, мільйон, атом, дім, знак, приплив, ангар, поштовх, чоловік, жах, екіпаж, журнал, зріст, хліб, майданчик, листопад, іній, максимум, циклон, біль, монітор, кілометр, квадрат, процес, фальш, корінь, екватор, аудит, майор, тягар, район, четвер, сертифікат, апостроф, десяток, референдум.

^ 13.Перекладіть подані словосполучення українською мовою:

Срочная командировка, необоснованные обвинения, дать верное указание, расчётная ведомость, получить основательные доказательства, краткосрочное соглашение, рассчитаться наличными, действующий устав, составить смету на текущие расходы, вплоть до исключения, перевести деньги на счёт, напрасно тратить время, перевести с хинди, оказывать значительное влияние.

^ 14.Перекладіть поданий текст:

Иногда встречаются сотрудники с неадекватной оценкой собственных возможностей, так называемой «звездной болезнью». Таких, к счастью, немного и выделять их в отдельную категорию нет смысла. Из них не получится руководитель и эффективно действующий подчиненный. Заразившиеся «звездной болезнью» очень опасны.


^ КОНТРОЛЬНА РОБОТА №4.

1. Складіть зразки документів:

 • заява про надання грошової допомоги;

 • доручення на одержання стипендії;

 • розписка про одержання грошей в позику;

 • пояснювальна записка;

 • довідка з місця тимчасового проживання;

 • автобіографія;

 • характеристика на військовослужбовця;

 • протокол засідання виборчої комісії;

 • витяг із протоколу.

^ 2. Запишіть подані слова та словосполучення у Кличному відмінку однини.

Ударник, слухач, тато, Степан Петрович, пан капітан, чумак, хлопець, товариш Віталій, друг Карпо, місяць, козак, лікар, край, Київ, сокіл, школяр, маляр, сторож, міст, дід, Володимир Хомич, Жак, знавець.


^ 3. Запишіть подані імена українською мовою:

Ефим, Савелий, Евгений, Лукьян, Демьян, Виталий, Мирослав, Ярослав, Павел, Георгий, Леонид, Валерий, Валентин, Иван, Максим, Аркадий, Богдан, Пётр, Василий, Владлен, Владислав.

Ревекка, Наталья, Надежда, Таисия, Любовь, Матрёна, Лукерья, Инесса, Дарья, Карина, Вячеслава, Елизавета, Агнесса, Анна, Александра, Белла, Марина, Лариса, Полина.

^ 4. Запишіть подані прізвища українською мовою:

Гётте, Аньези, Ньютон, Шевелёв, Фурье, Вашингтон, Винниченко, Мицкевич, Менделеев, Гюго, Тимирязев, Магеллан, Канторович, Шиллер, Меньшиков, Ильинский, Капица, Тургенев, Хмельницкий, Тамерлан, Иванов.

^ 5. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі форми імен по батькові:

Євген, Едуард, Анастас, Олександр, Юрій, Віталій, Віктор, Мирослав, Ярослав, Дмитро, Олег, Павло, Геннадій, Георгій, Михайло, Леонід, Валерій, Валентин, Іван, Микола, Максим, Володимир, Хома, Кузьма.

^ 6. Провідміняйте подані прізвища, імена та по батькові, попередньо записавши їх українською мовою:

Ильинский Игорь Петрович, Капица Александр Владимирович, Николаев Филипп Геннадиевич, Меньшикова Ольга Петровна, Воеводина Татьяна Сергеевна, Малько Инна Андреевна.

^ 7. Провідміняйте власне прізвище, ім’я та по батькові.

8. Напишіть з великої чи малої літери подані слова та словосполучення:

(Д)ержавна (а)втомобільна (і)нспекція, (м)іжнародний (в)алютний (ф)онд, (м)іністерство (ю)стиції, (н)арада з (б)езпеки та (с)півробітництва в (є)вропі, (м)але (п)риватне (п)ідприємство, (т)вариство з (о)бмеженою (в)ідповідальністю, (м)іністерство (п)обутового (о)бслуговування (н)аселення.

^ 9. Запишіть подані слова українською мовою:

Приморье, Иордания, Пермь, Турция, Пятигорск, Сирия, Магнитогорск, Ривьера, Приднестровье, Кременчук, Диксон, Тверь, Запорожье, Корсика, Иерусалим, Одесса, Йемен, Железногорск, Кишинёв, Венгрия, Гурьев, Днепр, Рыбачье, Псёл.

^ 10.Утворіть прикметники від поданих слів:

Гамбург, Кривий Ріг, Париж, Сиваш, Балатон, Карабах, Гадяч, Камчатка, Білопілля, Коростень, Овруч, Владивосток, Тибет, Балхаш, Булонь, Полісся, Великий Устюг, Дрогобич, Виборг, Волга, Прип’ять, Бангладеш, Біла Церква, Прут, Буг, Цюрих, Умань, Прага, Рига, Мерефа.

^ 11.Запишіть подані словосполучення разом, окремо, через дефіс. Вставте, де потрібно, пропущену букву чи знак:

Чес...ко/російс...ко/укра...нс...кий, складно/сурядний, ліжко/диван, клас...ко/романт...чний,внутр...шн...о/ринковий,с...м...д...сят..../п...ят...річний,

само/закохан...ий, д...ам...трально/прот...лежний, к...слувато/соло...кий, соціал/демократ...чний, червоно/блак...тно/зелений, радіо/т...л...в...з...йний, давн...о/минулий, обер/прокурор.

^ 12.Запишіть подані іменники у Родовому відмінку однини:

Лабрадор, лабрадор, стандарт, диплом, цикл, симптом, азимут, мінімум, радіатор, спосіб, волейбол, шум, стенд, клімат, банк, кабель, козачок, телефон, електроліз, статус, статут, об’єкт, хор, балет, патент, стаціонар, фільм, вибір, язик, атлас, акредитив, фільтр, успіх, кіловат, штаб, спорт, хлів, глобус, атлас, фокус, дух, вік, оператор, полин, шампунь, термін, сміх, часопис, лід, перепис, балкон, ривок, сектор.

^ 13.Перекладіть подані словосполучення українською мовою:

Наложить штраф, вызвать по служебным делам, обрисовать способы исследования, появиться вовремя, принять к сведению, объявить выговор, выплатить пособие, начать в 10.00, объяснить поступок, прийти к началу, рассказать подробно, пересесть на другое место, отправить по почте, отправиться в командировку, быть рядом, сообщить немедленно, перевести на конкретный счет.

^ 14.Перекладіть поданий текст:

В условиях, когда рыночная система цен не выделяет ресурсы на общественные блага, а на квазиобщественные выделяет их недостаточно, каким же должен быть механизм, обеспечивающий их производство? В отличии от товаров индивидуального потребления, покупаемых у частных предприятий на основе самостоятельных решений самих индивидов, общественные блага приобретают через посредство правительства на основе групповых или коллективных решений.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бибик С. Та інш. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів.- 2-е вид., випр. і допов. – К., 1997.

 2. Бурячок А. Та інш. Довідник з українського правопису. – 3-е вид.- К., 1984.

 3. Бурячок А. Универсальный русско-украинский словарь. – К., 2000.

 4. Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К., 2001.

 5. Зубков М. Російсько-український, українсько-російський словник. –Х., 2001.

 6. Зубков М. Сучасний український правопис. Комплексний довідник. – 6-те вид. – Х., 2002.

 7. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 3-тє вид., допов. – Х.: Торсінг, 2003.

 8. Коваль А. Культура ділового спілкування, - К., 1982.

 9. Наконечна Г. Українська науково-технічна термінологія. - Л., 1999.

 10. Русско-украинский словарь. Фамилии, имена, отчества, области, районы, города, поселки городского типа, села. – Х., 1997.

 11. Український правопис / АН України. Ін-т мовознавства ім.О.Потебні; Ін-т укр. мови. – К., 2000.

 12. Шевчук С. Українське ділове мовлення. - К., 2000.

 13. Ющук І. Практичний довідник з української мови. – К., 2000.Навчальне видання


Методичні вказівки та контрольні роботи з української мови професійного спілкування (для студентів 1 курсу заочної форми навчання)


Укладачі: ЖиглоОксана Олександрівна

Кір’янова Олена Василівна


Відповідальний за випуск: І.М.Золотарьова


Редактор: М.З.Аляб’єв


План 2005 , поз. 285


Підп. до друку 11.03.05. Формат 60х84. 1/16 Папір офісний

Друк. на ризографі Обл..-вид. арк. 1,2 Ум.-друк. арк.0,8

Тираж 50 прим. Зам №

____________________________________________________________________


Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи