О. С. Основи управління якістю icon

О. С. Основи управління якістю
НазваО. С. Основи управління якістю
Сторінка1/5
Дата23.06.2012
Розмір0.87 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України

Національний транспортний університет

ІНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ


Андрусенко С.І., Бугайчук О.С.


ОСНОВИ управління якістю


ПРОГРАМА КУРСУ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

для студентів спеціальності

„Автомобілі та автомобільне господарство”

заочної форми навчання


Київ 2008

Міністерство освіти і науки України

Національний транспортний університет

^ ІНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ


Кафедра “Виробничі системи та сервіс на транспорті”


Андрусенко С.І., Бугайчук О.С.


ОСНОВИ управління якістю


^ ПРОГРАМА КУРСУ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

для студентів спеціальності

„Автомобілі та автомобільне господарство”

заочної форми навчання


ЗатверджЕНО

на засіданні навчально-методичної Ради

Національного транспортного університету

Протокол №___від“___”____________2008 р.

Перший проректор, професор


_____________________М.О. Білякович


Київ 2008

Основи управління якістю. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство” заочної форми навчання / Укл.: С.І.Андрусенко, О.С.Бугайчук. – К.: НТУ, 2008. – 56 с.


Укладачі: Андрусенко Сергій Іванович, канд. техн. наук, професор

Бугайчук Олександр Сергійович, асистент


Відповідальний за випуск: С.І.Андрусенко, канд. техн. наук, професор

© С.І.Андрусенко, О.С.Бугайчук, 2008

© Національний транспортний університет, 2008

З М І С Т

Стор.

І. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ…………………………………..

5

ІІ. Короткий виклад елементів курсу…………………………..

11

1. Продукт в автосервісі..................................................................

11

2. Поняття якості в автосервісі та її оцінка........................

12

3. Методологія управління якістю...........................................

14

4. Поняття стабільної та нестабільної систем..................

16

5. Механізм постійного поліпшення якості.......................

23

6. Інструменти якості........................................................................

6.1. Таблиці даних....................................................................................

6.2. Гістограми..........................................................................................

6.3. Контрольні карти ..............................................................................

6.4. Діаграма Парето................................................................................

6.5. Діаграма «причини-наслідки» (Ішикави)........................................

6.6. Діаграми кореляції............................................................................

6.7. Групування даних..............................................................................

24

24

24

27

31

33

35

38

7. ВИЗНАЧЕННЯ ПРИХОВАНИХ РЕЗЕРВІВ ПРОДУКТИВНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПРОЯВАМИ НЕЯКОСТІ В РОБОТІ ПІДПРИЄМСТВ АВТОСЕРВІСУ……………………………………...42

8. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ…………………………….

54

9. ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ………..

55

ЛІТЕРАТУРА................................................................................................

55І. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ


 1. Опис предмету курсу


Характерстика курсу наведена в табл.1.


Таблиця 1

Структура курсу «Основи управління якістю»

Курс:

Повна вища освіта

Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень


Характеристика

навчального курсу

Кількість кредитів ECTS: 2


Модулів: ^ 7


Змістових модулів: 7


Загальна кількість годин: 54


Тижневих годин: 3


Галузь знань 0701 «Транспорт та транспортна інфраструктура»


Напрям підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт»


Спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»


ОКР «Спеціаліст», «Магістр»


За вибором

10 семестр


Лекції

(теоретична підготовка):

^ 6 год.


Практичні заняття:

2 год.


Самостійна робота:

36 год.

Індивідуальна робота:

10 год.


Вид контролю: залікМетою вивчення курсу є засвоєння поняття, сутності, методів забезпечення та управління якістю як продукції так і підприємства в цілому, набуття навичок використання цих методів у практичній діяльності.

У наш час передові підприємства в розвинутих країнах для підвищення конкурентноздатності своєї продукції все в більшій мірі стають на шлях якості. Якість стала однією з найбільш важливих конкурентних переваг, яку в стратегічному плані взяли на озброєння багато виробників матеріальних товарів та надавачів послуг для забезпечення свого успіху на національних та інтернаціональних ринках. Все ширше впроваджується в роботу підприємств міжнародні стандарти якості серії ISO 9000. На цей час вже є чинною третя редакція цих стандартів. На їх основі в підприємствах створюються і впроваджуються системи якості (СЯ). Застосування в роботі підприємств принципів управління якістю, всеохоплюючого управління якістю, впровадження та сертифікація систем управління якістю підіймає організацію на якісно новий рівень сучасного менеджменту, що відкриває перед нею нові ринки та можливості.


^ Цілі і завдання курсу

Після опанування курсу студент повинен:

Мати уяву про:

 • теоретичні джерела та методологічні основи управління якістю;

 • основні ідеї класиків та сучасних вчених щодо управління якістю;

 • основні підходи та концепції управління якістю;

 • інструментарій управління якістю на підприємствах та в організаціях.

Розуміти і вміти інтерпретувати:

зміст та основні поняття менеджменту якості, принципи управління якістю, принципи функціонування системи управління якістю, її склад та призначення основних елементів СЯ.

Вміти:

 • визначати потреби споживачів і проектувати характеристики продукту у відповідності до них;

 • організовувати виробництво та продаж такої продукції, проектувати додаткові послуги, розробляти;

 • формулювати місію фірми, політику якості, визначати цілі якості;

 • представляти діяльність організації як мережу процесів;

 • визначати входи, виходи окремих процесів, потрібні ресурси, керування у вигляді нормативної документації, призначати власника процесу;

 • впроваджувати в підприємстві систему якості у відповідності до стандартів ISO 9000 – 9004, підтримувати досконалість її роботи;

 • використовувати інструментарій менеджменту якості: аналіз Парето, контрольні аркуші для реєстрації даних, стратифікацію даних, статистичний аналіз даних, контрольні карти, діаграму „причини-наслідки” та інші;

 • вимірювати характеристики продукції та ступінь задоволення споживачів;

 • започаткувати в підприємстві діяльність, спрямовану на постійне поліпшення якості.


^ Міждисциплінарні зв’язки

Дисципліна вивчається в Х семестрі в циклі підготовки спеціаліста.

Опорними дисциплінами є статистика, інформатика, основи економічних теорій, автомобілі, експлуатація та обслуговування машин, економіка підприємства, технічна експлуатація автомобілів. Використовуються такі базові поняття, як випадкові величини, закон розподілу, середнє значення, середньоквадратичне відхилення, ймовірність, елементи конструкції автомобіля, технологічні процеси обслуговування та ремонту, організаційна структура підприємств автомобільного транспорту та ін.

Паралельно вивчаються такі дисципліни, як сучасні комп’ютерні технології, виробничі системи на транспорті, основи підприємництва, менеджмент, організація, планування та управління виробництвом.

Наступним елементом навчання є виконання дипломного проекту.

Знання та навики, отримані при вивченні дисципліни, використовуються для обґрунтування рішень, які розробляються в дипломному проекті спеціаліста або магістерській випускній роботі.


 1. ^ Програма курсу


Змістовий модуль 1. Поняття продукту та якості

Тема 1. Поняття продукту

Поняття продукту. Продукт матеріальний та нематеріальний. Особливості послуги як товару. Продукт автосервісу. Особливості виробництва послуг. Якісні та кількісні характеристики послуг.

^ Тема 2. Поняття якості

Поняття якості. Визначення якості. Вимірювання якості. Кількісні та якісні показники. Атрибути якості. Характеристики якісної послуги. Ідеал якості у виробництві та обслуговуванні. Сприйняття якості обслуговування клієнтом. Підходи до оцінки якості: індустріальний, маркетинговий, психосоціальний.

  1   2   3   4   5

Схожі:

О. С. Основи управління якістю iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу " основи стандартизації, сертифікації І управління якістю" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 "Маркетинг"
Щодо виконання контрольної роботи з курсу “ основи стандартизації, сертифікації І управління якістю”
О. С. Основи управління якістю iconЛекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності
Менеджмент якості являється спеціалізованим видом управлінської діяльності. До таких спеціалізованих видів управлінської діяльності...
О. С. Основи управління якістю iconТематика рефератів по курсу «Управління якістю»
Сутність якості. Актуальність проблеми управління якістю в умовах ринкової економіки
О. С. Основи управління якістю iconЄвропейська кредитно-трансферна система як інструмент управління якістю вищої освіти
М. С. Європейська кредитно-трансферна система як інструмент управління якістю вищої освіти у вищому навчальному закладі / М. С. Головань...
О. С. Основи управління якістю iconКод модуля: пз 6040 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Принципи системного підходу до розробки пз. Шаблони проектування. Специфікація та документування вимог. Технології розробки пз. Процеси...
О. С. Основи управління якістю iconУправління якістю. Вимоги
Внесено: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних І управляючих систем» (дп «нді «Система») спільно...
О. С. Основи управління якістю iconПринципи побудови трьохрівневої моделі Моніторинг систем управління якістю внз
Одним з найбільш ефективних методів досягнення цієї мети є використання ідеології загального управління якістю (tqm) та основаних...
О. С. Основи управління якістю iconПринципи побудови трьохрівневої моделі Моніторинг систем управління якістю внз
Одним з найбільш ефективних методів досягнення цієї мети є використання ідеології загального управління якістю (tqm) та основаних...
О. С. Основи управління якістю icon7 квітня 2010 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про аналіз переліку та затвердження перспективного плану розробки документів щодо управління якістю освіти в університеті»
...
О. С. Основи управління якістю iconФормат опису модуля
Контроль обсягу робіт проекту. Управління часом проекту. Управління вартістю проекту. Управління якістю проекту. Управління персоналом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи