Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2011 р icon

Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2011 р
Скачати 238.79 Kb.
НазваАнотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2011 р
Дата30.05.2012
Розмір238.79 Kb.
ТипДокументи


Секція: 9.Охорона навколишнього середовища.

Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2011 р.


1. Тема НДР „Визначення рівнів господарської освоєності природно-ресурсного потенціалу регіонів України як засіб збалансування їх соціально-економічного розвитку”

2. Номер державної реєстрації теми – ДР № 0109U002238.

3. Номер облікової картки заключного звіту –

4. Назва вищого навчального закладу – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

5. Характер НДР: фундаментальне дослідження (код 2201020).

6. Назва бюджетної програми – «Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах» (КПКВ 2201020).

7. Термін виконання: з 01.01.2009 р. до 31.12.2011 р.

8. Фактичний обсяг коштів, виділених на виконання НДР за весь період - 409772 грн.

9. Керівник НДР: Руденко Валерій Петрович, д.геогр.н., проф., декан географічного факультету

10. Короткий зміст викладу запиту: Предметом дослідження були рівні господарської освоєності складових (компонентів) природно-ресурсного потенціалу (ПРП) регіонів України, що оцінювались через системну взаємодію і розвиток основних галузей природокористування Української держави - об’єкт пізнання даної роботи.

Головною метою проекту було кількісне визначення рівнів господарської освоєності природно-ресурсного потенціалу первинних природних та природно-економічних регіонів України для збалансування їх соціально-економічного розвитку. Методологічною основою, що забезпечувала практичну реалізацію даного підходу стало співставлення обсягу фактичного (сучасного) ПРП території (акваторії) з величиною перспективного природно-ресурсного потенціалу регіону, яка визначається потенційною продуктивністю природних ресурсів. Потенційна продуктивність природних ресурсів характеризується максимально можливою та екологічно достатньою ефективністю їх використання з точки зору національного господарства загалом, що може бути досягнута уже на сучасному етапі розвитку продуктивних сил країни при забезпеченні оптимальної відповідності фактичної структури природокористування історично сформованій специфіці місцевих природно-економічних умов.

Різниця між перспективним і фактичним ПРП території (акваторії) як рівень його сучасної господарської освоєності в найбільшій мірі відображає резерви розвитку виробництва і невиробничої сфери з точки зору їх залежності від природи, що є в тому чи іншому регіоні держави.

^ Серед основних завдань роботи були: 1) визначення екологічної та соціально-економічної доцільності використання залучених до господарського обігу природних ресурсів, виходячи з перспектив науково-технічного прогресу і переорієнтації економіки держави на розвиток трудо- і науковоємких, маловідходних виробництв;

2) кількісне обчислення оптимальних, екологічно виправданих, технічно досяжних і економічно ефективних вже в сучасних умовах рівнів потенційної продуктивності природних ресурсів;

3) виявлення перспективних потреб народногосподарських комплексів в об’ємах, якості і різноманітності природних ресурсів з урахуванням можливостей утилізації відходів виробництва, прогресивніших норм використання сировини;

4) обґрунтування найбільш раціональних напрямків розвитку природно-ресурсних комплексів, генетично відповідних місцевому ПРП території (акваторії);

^ Головним очікуваним науковим результатом даного дослідження є розробка пропозицій щодо утвердження методолого-методичних основ виміру величини (обсягу) перспективного та фактичного природно-ресурсного потенціалу території (акваторії) і на його базі розрахунок резервів можливого залучення до загальнодержавного і регіонального соціально-економічного розвитку економічно достатньої та екологічно виправданої частини природних ресурсів. Ця частина є різницею між потенційною і фактичною продуктивністю природних ресурсів тієї чи іншої території (акваторії).

^ Важливішими очікуваними результатами були:

1) теоретико-методологічні основи та методичні положення визначення потенційної продуктивності важливіших складових природно-ресурсного потенціалу території (акваторії);

2) оцінка перспективного ПРП регіону за його важливішими компонентами (водним, фауністичним, природно-рекреаційним, тощо);

3) обґрунтування найбільш раціональних напрямів розвитку природно-ресурсних комплексів, генетично відповідних місцевому ПРП території (акваторії);

4) аналіз конкретного досвіду визначення перспективного ПРП території (акваторії) природних, природно-економічних та адміністративних районів України.

^ 11. Опис процесу наукового дослідження: Потенційна продуктивність природних ресурсів визначається максимально можливою та екологічно достатньою ефективністю їх використання в загальнонаціональному масштабі, що може бути досягнута уже на сучасному етапі розвитку продуктивних сил країни при забезпеченні оптимальної відповідності фактичної структури природокористування історично сформованій специфіці місцевих природно-економічних умов.

Розрахунок потенційної продуктивності потенціалу природних ресурсів, рівня їх господарського освоєння, охорони та відтворення базується на пізнанні режимів функціонування цілісних природно-ресурсних комплексів, виборі оптимальних територіальних одиниць оцінки ПРП, обґрунтуванні схем природно-ресурсного (природно-економічного) районування території, визначенні замикаючих (лімітних) приведених витрат використання природних ресурсів як кількісної основи обчислення кадастрових цін на природні ресурси.

Таке розуміння методології визначення рівня господарської освоєності ПРП виходить з обґрунтування переліку природоохоронних обмежень, що виступають як пріоритетний критерій перспективної територіальної організації виробництва. Екологічна безпека та благополуччя є виміром усякої економічної діяльності як у сфері виробництва, так і поза нею. Для доведення ефективності природоохоронної діяльності необхідне зіставлення екологічних ефекту та витрат у вигляді попереджених збитків, які завдаються національному господарству, суспільству, природі можливим забрудненням навколишнього середовища.

Таким чином, визначення рівнів господарської освоєності ПРП наближається до сутності і завдань (за К.І. Геренчуком) його географічної оцінки як системи якісних і кількісних показників, що характеризує розміри, будову, стан і потенційні можливості природно-господарських комплексів і яка дає змогу з максимальною об’єктивністю порівнювати їх між собою і розробляти плани їх розвитку та реконструкції.

Очікуваними результатами виконання проекту є показники рівнів господарської освоєності природно-ресурсного потенціалу природних, природно-економічних та адміністративних регіонів України як за його окремими компонентами (водному, земельному, лісовому, фауністичному, природно-рекреаційному потенціалах), так і за його сумарною (інтегральною) величиною.

^ Етапи НДР і терміни їх виконання

Номер


етапу_

Очікувані результати

Отримані результати етапу

^ 2009 р. Розробка теоретико-методологічних основ оцінки перспективного природно-ресурсного потенціалу території (акваторії).

Розробка теоретико-методологічних та методичних основи оцінки перспективного ПРП території (акваторії). Наукові публікації, монографія, акт впровадження у виробництво. Захист докторської та кандидатської дисертацій.


Анотований звіт де викладені теоретико-методологічні та методичні основи оцінки перспективного ПРП території (акваторії).

Захищена докторська дисертація доц. П.О.Сухим та кандидатська дисертація В.І.Костащуком, захищено 3 магістерських роботи.

Опубліковано – 3 монографії.

Акт впровадження у виробництво.

^ 2010 р. Визначення рівнів господарської освоєності природно-ресурсного потенціалу регіонів України.

Визначення рівнів господарської освоєності ПРП регіонів України.

Науковий звіт, публікації, підручник, монографії, захист кандидатських дисертацій.

Анотований звіт де визначені рівні господарського освоєння важливіших складових (компонентів) ПРП регіонів України.

Захищені кандидатські дисертації В.О.Івануніком, М.О.Ячнюк, М.М.Цепендою.

Опубліковано – 5 монографій, підручник з грифом МОН України, захищено 5 магістерських робіт.

Акт впровадження в навчальний процес.

^ 2011 Р. Обґрунтування пропозицій щодо залучення природно-ресурсних резервів для збалансування соціально-економічного розвитку регіонів України.

Пропозиції щодо залучення природно-ресурсних резервів для збалансування соціально-економічного розвитку регіонів України.

Науковий звіт, анотований звіт, публікації, навчальний посібник, монографії, захист кандидатських дисертацій, акт впровадження у навчальний процес.

Заключний науковий звіт де обґрунтовані пропозиції щодо залучення природно-ресурсних резервів для збалансування соціально-економічного розвитку регіонів України.

Захищені кандидатські дисертації Г.В. Григор’євою, Т.В.Ємчук. Опубліковано 4 монографії, підручник з грифом МОН України, захищено 4 магістерські роботи.

Акт впровадження в навчальний процес.


^ 12. Отримані найважливіші наукові і (або) науково-технічні результати.

До найважливіших наукових результатів, що мають наукову новизну та значимість, належать:

1. Визначення сутності перспективного ПРП території (акваторії) та обґрунтування теоретико-методологічних і методичних основ вартісної оцінки потенціалу в сучасному вимірі через індексацію кадастрових цін на природні ресурси.

ПРП, який охоплює сукупну продуктивність мінеральних, водних, зе­мельних, лісових, фауністичних, природних рекреаційних ресурсів, є надзви­чайно інерційним і відносно стабільним у своєму кількісному та якісному розвитку. Виходячи з цього, в масштабі всієї держави натуральна переоцінка значної частини природних ресурсів здійснюється не частіше як один раз на десять-двадцять років. Це ж стосується і еколого-економічних оцінок складо­вих ПРП країни. Так, для прикладу, економічну оцінку всіх сільськогосподарських угідь України проведено ще у 1987-1988 pp., пізніше її не викону­вали. Аналогічна ситуація і з мінеральними , водними, лісовими ресурсами.

З одного боку, для проведення такої трудоємної і масштабної операції необхідні чималі фінансові ресурси, з іншого, - беручи до уваги інерційність ПРП, - частіше виконувати такі роботи немає нагальної потреби (середньорі­чний обсяг водних ресурсів України, скажімо, в період 1980-1985 pp. і 2000-2005 pp. практично залишився без змін). У зв'язку з вищевикладеним у центр уваги ресурсознавці в сучасних умовах ставлять проблему індексації кадастрових оцінок природних ресур­сів (в Україні оцінка ПРП проведена у 80-90 pp. минулого століття).

Серед всього розмаїття наукових підходів до визначення земельного потенціалу, вірніше потенціалу сільськогосподарських угідь України, особливої уваги, на нашу думку, заслуговує праця академіка І. Юхновського та к.е.н. Г. Лободи „Ціна землі" (2002 р.). Стрижнева думка цих авторів, що є надзвичайно важливою в умовах нестабільної економіки, - в основу нормативної оцінки слід „покласти природну врожайність українсь­ких земель, тобто врожайність, яку можна одержати за умов дотримання сівозміни культур та застосування комплексу робіт лише з механічного обробі­тку ріллі без додавання добрив.

Виходячи з розрахунків вчених Інституту аграрної економіки УААН, середня нормативна собівартість 1 т зерна в Україні становить 62 $, а його вартість - 97 $. Звідси - величина середнього нормативного прибутку дорів­нюватиме 73,5 $ на 1 га. Взявши цей рівень за основу при процентній ставці за депозитами для фізичних осіб у розмірі 23,5 відсотка та величині абсолют­ної ренти у розмірі 16 $/га, І. Юхновський та Г. Лобода отримали нормативну стартову ціну ріллі - 381 $ за 1 га. Однак, „зважаючи на високу став­ку банківського депозиту, розрахована середня нормативна ціна землі в Україні на теперішній час, як стверджують ці автори, є приблизно у 10 разів нижчою ніж її реальна вартість". Тобто ціна ріллі в Україні нині -3810 $/га.

Беручи до уваги той факт, що оцінка 1 га земель під багаторічними на­садженнями в Україні є приблизно втричі вищою, а природних кормових угідь - більше ніж у два рази нижчою ніж ціна ріллі, отримаємо нормативну стартову ціну потенціалу всіх сільськогосподарських угідь держави на рівні 159,3 млрд. доларів США. Слід зауважити при цьому, що йдеться про так звану капіталізовану оцінку потенціалу сільськогосподар­ських угідь. При середньому для економіки України нормативному коефіціє­нті ефективності капітальних вкладень в 0,15, величина земельного потенціа­лу держави у річній розмірності становитиме 23,9 млрд. доларів США. Виконані В.П. Руденком у 90-х роках минулого століття розрахунки величини стартового природно-ресурсного потенціалу України у поточному доларовому еквіваленті дали змогу оцінити середньорі­чний потенціал сільськогосподарських угідь держави на рівні 24,18 млрд. $ .

Отже, „ціна землі" України за І. Юхновським, Г. Лободою практично збігається з результатами досліджень В.П. Руденка. У цьому випадку дуже важливим є масштаб співставності результатів оцінювання потенціалу най­важливішого природного ресурсу держави, масштаб, що забезпечує можли­вість (з певним припущенням) використовувати відповідні перевідні коефіці­єнти для переходу від величини ПРП у природно-ресурсних цінах 90-х років до його значення у цінах нинішнього етапу розвитку природокористування України. Таким перевідним коефіцієнтом від кадастрових цін на природні ресурси 90-х років XX ст. до їх нинішнього рівня міг би стати курс амери­канського долара до української гривні.

Таким чином, природно-ресурсний потенціал України у річній розмір­ності при нинішньому (за 2004-2008 pp.) рівні цін на природні ресурси ви­значатиметься величиною в 269,76 млрд. грн.


2. Оцінка рівнів господарської освоєності складових (компонентів) ПРП регіонів України.

Величину перспективного ПРП території (ак­ваторії), на нашу думку, можна розрахувати, якщо до величини фактич­ної продуктивності природних ресурсів додати той приріст, який мав би місце при досягненні за допомогою повного використання виробни­чих потужностей максимальних розмірів «віддачі» наявних природних ресурсів. Категорія «перспективний ПРП» необхідна для оцінки можливого майбутнього розви­тку, оскільки враховує поповнення і відтворення ресурсів, що характеризуються як певні резервуари. Отже, перспективний ПРП території (акваторії) - це сукупна максимальна продуктивність природних ресурсів з одиниці площі за одини­цю часу при досягненні уже в нинішніх умовах оптимальних параметрів функціонування природно-економічної системи.

Оцінка рівнів господарської освоєності мінерального, водного, земельного, фауністичного, рекреаційного потенціалу доведена до їх внутрішньо-компонентної структури по регіонах Західної України, Середнього Придністров’я, Чернівецької області.

3. Виявлення природно-ресурсних резервів соціально-економічного розвитку регіонів України. Так, зокрема, встановлено, що залучена до господарського використання частина водно-ресурсного потенціалу Середнього Придністров’я становить лише 1/4 (401,165 млн. грн.) від його інтегральної величини, що свід­чить про потужні резерви подальшого інтенсивного і водночас сталого розвитку водокористування. Рівні господарської освоєності інтег­рального ВРП у розрізі басейнів приток Середнього Дністра довжиною понад 25 км суттєво відрізняються. Найвищі значення характерні для ба­сейну Тлумача (56,8%), Смотрича (53,5), Коропця (43,0), Нічлави (42,4), Серету (41,7), найменші - Лядової (20,6), Карайця (19,8), Дерло (19,0).

4. Обгрунтування пропозицій щодо залучення природно-ресурсних резервів для збалансування соціально-економічного розвитку регіонів України. Основними галузями природокористування регіонів держави, за якими сформульовані конкретні напрями раціоналізації розвитку природно-ресурсних комплексів є: надрокористуваня, водокористування, аграрне природокористування, фауністичний та рекреаційно-туристичний комплекси.


^ 13. Отримана науково-методична і науково-технічна продукція:

Доробок авторів за останні три роки:

 • захищено виконавцями проекту докторські та кандидатські дисертації – 7;

 • опубліковано підручник і 2 навчальні посібника за тематикою проекту, один з яких з грифом МОН України –3;

 • опубліковано монографій за тематикою проекту - 12 (з них 4 колективних);

 • публікації в журналах з імпакт фактором (<) – 3;

 • статей у рейтингових міжнародних журналах – 5;

 • у міжнародних та академічних журналах – 8;

 • у збірниках та вісниках - 27.


Науково-технічна продукція:

1) Соловей Т. Атлас поверхневих вод басейну Прута (в межах України) / Т.Соловей, Т. Грущинський, К. Юзвяк. – Кам‘янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2009. – 21 с.

Атлас складається з 20 вперше розроблених тематичних карт масштабу 1:600000, що презентують окремі морфометричні параметри водозбору, необхідні для аналізу чинників формування стоку, та гідрологічні характеристики основних річок. Тематичні карти розроблені на підставі векторних і растрових топографічних карт масштабу 1:50000.

Серед представлених ГІС-базованих карт, які є основою удосконалення управління водним господарством регіону, особливий науково-технічний інтерес мають:

- Карти рельєфу – поверхні водозабору, що показаний за допомогою растрового шару, створеного у форматі ESRI Grid. Цей шар є цифровою моделлю поверхні водозабору, розроблений за методом TopoToRaster з роздільною здатністю 50*50 м. Основою для інтерпретації поверхні були векторні шари з січенням 20 м, висотні репери та векторні шари з елементами гідрографії. З метою збільшення читабельності окрім шкали кольорів, яка відображає гіпсометрію, застосований тіньовий ефект.

Зображено вигляд поверхні водозбору Верхнього Прута у тримірній проекції 3D. Зображення отримано завдяки цифровій моделі поверхні водозабору, застосовуючи шестикратне перевищення вертикальної шкали масштабу над горизонтальною. Зображення доповнено шаром об’єктів з головними елементами гідрографічної мережі;

- Карта внутрішнього розподілу стоку за багатолітній період – 1981-2001 рр. та карта середньорічних витрат води за багатолітній період – 1954-2001 рр. Карти презентують характеристичні величини середніх місячних витрат води за багатолітній період 1981-2001 рр. у розрізі гідрометричних створів Гідрометслужби України та зображення просторового розподілу величин середньорічних витрат води для багатолітнього періоду: 1954-2001 рр., у розрізі окремих гідрометричних створів Гідрометслужби;

2) Рейтинг основних складових агроресурсного потенціалу території Західної України та методика його розрахунку, а саме: агродемографічний потенціал, потенціал виробництва та забезпеченості населення основними продуктами харчування, інтегральний потенціал, складений П.О. Сухим («Формування та розвиток агропродовольчого комплексу Західноукраїнського регіону (суспільно-географічний аналіз)»: Автореф.дис…: докт.геогр.н. – К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2009 р.).


^ 14. Відмінні риси і переваги отриманих результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами.

Основними відмінними рисами та перевагами отриманих результатів є:

- досягнення комплексності підходу до оцінки рівнів господарської освоєності ПРП території (акваторії). Йдеться про те, що характеризується не тільки внутрішньо-компонентна (повидова) освоєність основних природних ресурсів, але й загальний (інтегральний) рівень використання природно-ресурсних комплексів (систем) по первинних природних районах України;

- системність аналізу ПРП на всіх таксономічних рівнях фізико-географічного районування України, починаючи від рівня природних районів - областей - провінцій (країв) - підзон - зон, і закінчуючи фізико-географічними країнами Української держави;

- виявлення основних типів господарського використання ПРП фізико-географічних регіонів через пізнання їх структури і рівнів продуктивності (ефективності), що дозволить у кінцевому підсумку визначити основні орієнтири у адаптації величини і структури місцевих господарських комплексів до можливостей природних геосистем;

 • чітко виражений акцент на побудову картографічних моделей географічної освоєності ПРП, що посилює прикладну спрямованість даної роботи;

 • вперше запропонований підхід до індексації кадастрових цін на природні ресурси дозволив розрахувати ПРП України в сучасному вимірі та здійснити регіоналізацію вартісної оцінки потенціалу природних ресурсів держави. ПРП України оцінений в 269,76 млрд. грн.

Райони розмістилися у такій послідовності: Донецький (21,0% від усього природно-ресурсного багатства України), Причорноморський (15,5%), Придніпровський (14,8%), Столичний (10,6%), Північно-Східний (10,5%), Карпатський (9,8), Подільський (8,4%), Центральний (6,0%), Північно-Західний (3,4). За територіальною продуктивністю інтегрального ПРП два крайні економічні райони - Донецький і Північно-Західний - співвідносяться між собою як 4,6 до 1,0, за величиною ПРП на 1 особу населення - як 1,8 до 1,0.

Досить чітко простежується загальна закономірність у розвитку інтег­рального ПРП України - зростання його величини, територіальної продукти­вності у напрямку з півночі та північного заходу на південь та південний схід, що пов'язано насамперед з підвищенням ефективності у тому ж напря­мку мінеральних, земельних природних рекреаційних ресурсів;

 • у науковий обіг і для прикладних цілей залучаються близько 30 картографічних моделей ПРП регіонів України, що складені вперше і мають важливе значення для обґрунтування закономірностей розвитку природокористування держави.


^ 15. Практична цінність результатів та продукції.

1) для визначення наявних природно-ресурсних резервів соціально-економічного та екологічного розвитку природно-економічних та адміністративних районів України;

 1. для забезпечення науково обґрунтованого формування, збереження та використання екологічної мережі України;

 2. для підготовки річних Національних доповідей про стан навколишнього природного середовища в Україні (Міністерство охорони навколишнього природного середовища України та його окремі обласні підрозділи);

 3. для відпрацювання та апробації основних шляхів збалансування
  природно-ресурсного розвитку держави на дослідних регіонах (Національний
  природний парк "Вижницький" та інші);

 4. результати розробки використані Обласним управлінням культури і туризму при реалізації заходів спрямованих на комплексне використання природно-рекреаційних ресурсів Чернівецької області для розвитку туристичної інфраструктури (підтверджено Актом впровадження).

Реалізація результатів та ефективність дослідження визначатимуться тим, що вперше кількісно визначені рівні господарської освоєності природно-ресурсного потенціалу (ПРП) природних і природно-економічних регіонів України, виходячи з показників стійкості і розвинутості їх природно-територіальних комплексів і систем. Вони ж, у свою чергу, є похідними від різноманітності ПРП території (акваторії). На підставі кількісної оцінки рівнів господарського використання ПРП регіонів України визначатимуться можливості (резерви, масштаби, обсяги) та напрями перспективного збалансованого розвитку продуктивних сил районів, країв та держави як загалом, так і в розрізі галузевих і міжгалузевих природно-ресурсних комплексів - мінерального, водного, земельного, лісового, фауністичного, природно-рекреаційного.


^ 16. Використання результатів та продукції у навчальному процесі.

Отримані результати використовуються в навчальному процесі при підготовці фахівців за напрямами та спеціальностями: "Економічна і соціальна географія", "Географія", "Туризм", "Менеджмент", "Геодезія, картографія та землеустрій" при обґрунтуванні шляхів
збалансування освоєння ПРП України (вищі навчальні заклади Чернівецького округу, підтверджено Актом впровадження Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича);

Результати фактично впроваджені у навчальні плани та робочі програми з дисциплін "Географія природно-ресурсного потенціалу", "Ресурсний менеджмент", "Водноресурсний менеджмент" та "Оцінка ПРП території (акваторії)" за спеціальностями „Географія", „Економічна і соціальна географія", „Менеджмент організацій", „Екологія та охорона навколишнього середовища". У навчальному процесі подаються результати оцінки господарського освоєння природно-ресурсного потенціалу Західноукраїнського регіону, розкриваються науково-методичні засади дослідження територіальної організації мінерально-сировинного та агропродовольчого комплексу, розглядаються географічні особливості розвитку, типізації і моделювання природно-рекреаційних комплексів природних регіонів України. Аналізуються соціально-економічні аспекти формування агропродовольчого ринку, географічні особливості функціонування сільськогосподарського виробництва, територіальної організації харчової промисловості й актуальні проблеми вдосконалення функціонально-територіальної структури агропродовольчого комплексу Західноукраїнського регіону.

У дисциплінах «Географія населення», «Економічна та соціальна географія України», «Географія населення з основами демографії», «Територіальні системи розселення» розкриваються природно-ресурсні можливості території як чинник формування та розвитку регіональних систем розселення. З метою визначення рівня залежності (тісноти зв’язку ) між потенційною продуктивністю природних ресурсів (як факторної ознаки) й кількістю населення та структурними особливостями розселення (як результативної ознаки) розроблено методику оцінки рівня відповідності розселення населення природно-ресурсними можливостями території. Подається покомпонентна оцінка взаємозв’язків природно-ресурсного потенціалу території та заселеності території, а також визначено рівень демографічного навантаження на природно-ресурсні можливості території Західноукраїнського регіону.


17. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, наукових статей, інших публікацій, дисертацій, які опубліковані за матеріалами досліджень за період виконання НДР.


Монографії:

 • Олійник Я.Б. Методологічні основи розвитку суспільної географії в Україні у ХХ столітті / Олійник Я.Б., Шевчук С.М. – К.: Обрії, 2010. - 209 с.

 • Черней Е.І. Територія державна, морські простори, державний кордон: географічний аналіз поняттєвого взаємозв'язку / Е.І. Черней, Я.Б. Олійник, А.Д. Калько. – Рівне. 2010. – 160 с. 10 д.а.

 • Черней Е.І. Катастрофи в надрах і географічні способи їх прогнозування / Е.І. Черней, Я.Б. Олійник, А.Д. Калько, М.М. Мельничук. – Рівне, 2010. – 104 с. – 6,5 д.а.

 • Соловей Т., Грущинський Т., Юзвяк К. Атлас поверхневих вод басейну Прута (в межах України). – Кам'янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2009. – 21 с.

 • Соловей Т., Юзвяк К. Охорона грунтів і вод та протидія деградації їх якості: Монографія. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2009.– 104 с.

 • Василь Джаман, Іван Костащук. Національна структура населення етноконтактних зон: монографія/ В.О. Джаман, І.І. Костащук – Чернівці: Чернівецький нац-й ун-т, 2009. -288 с.

 • Руденко В.П. Типологія природно-рекреаційних комплексів природних регіонів України /В.П.Руденко, З.Хохмут, М.Ю.Паламарюк, М.О.Ячнюк /Географічні аспекти розвитку туризму (на прикладі України та Польщі): Монографія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С.28-36.

 • Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Теоретичні основи розміщення продуктивних сил і регіональної економіки. К., Обрії, 2011. – 182 с.

 • Олійник Я.Б., Смирнов І.Г. Міжнародна логістика. К., Обрії, 2011. – 341.

 • Олійник Я.Б., Мельник Л.В. Регіональний продовольчий ринок Хмельницької області. К., Обрії, 2011. – 188 с.

 • Соловей Т.В., Грущинський Т., Крогулець Е. Моделювання природних систем. Кам"янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2011 – Том ІІ. – 134 с.

 • Solovey T., Gutkowska A. Siedliska mokradlowe na tle uwarunkowan przyrodniczych i antropogenicznych w powiecie minskim / Woda – Srodowisko – Obszary Wiejskie, Falenty – 2011.


Підручники та навчальні посібники:

 • Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. – У 3-х частинах:підручник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 552 с. (Гриф надано МОНУ № 1/11-3582 від 29.04.2010 р.);

 • Круль Г.Я. Основи готельної справи. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2011 р. – 368 с. (Гриф надано МОНУ);

 • Олійник Я.Б., Степаненко А.В., Обиход Г.О. Безпека життєдіяльності населення при екстремальних температурах за умов глобальних змін клімату / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко, Г.О. Обиход. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 303 с.


Наукові статті у фахових виданнях:

  1. Соловей Т., Юзвяк К. Охорона грунтів і вод та протидія деградації їх якості: Монографія. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2009.– 104 с.

  2. Rudenko Valeriy. Typology of Natural-Recreational Complexes of Ukrainian Natural Regions / Rudenko Valeriy, Rudenko Oksana, Yachnyuk Maryna // Geographia cassoviensis. Rocnik III/ (Kosice). – 2009.- № 2. – S. 156-158.

  3. Solovey T., Jуźwiak K., 2008 – Zmiany chemizmu wod w utworach krasu gipsowego na tle zmian w zagospodarowaniu terenu // Biuleten Panstwowego Instytutu Geologicznego. №436 – Sosnowiec, 2009. – Str. 189-194.

  4. Руденко В.П. Сучасні проблеми еколого-економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу України // Геоінформатика.- 2009 - №4 (32). – C.1-5.

  5. Ячнюк М.О. Географічні проблеми розвитку бджільництва Чернівецької області / Наук. зап. Тернопільського національного педагоггічного ун-ту ім.. В.Гнатюка. Сер. Географія. – 2009. – Вип.25. №1. – С. 85-88.

  6. Соловей Т., Юзвяк K. Зміна хімічного складу вод гіпсового карстового масиву на фоні антропогенних перетворень (Прут-Дністровське межиріччя). / Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Збірник наукових праць. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2009. – Том 17. – С. 134-141.

  7. Руденко В.П. Вартісна оцінка природно-ресурсного потенціалу України в сучасних умовах суспільного розвитку // Український географічний журнал. – 2009 - №4. – С.25-27.

  8. Rudenko S. Natural-Resurce Potential of Regions of Ukraine in Modern Terms / Rudenko S., Rudenko V./ Geographia cassoviensis. – IV. – 2010. - №1. –Р.150-153.

  9. Руденко С.В. Компонентна структура природно-ресурсного потенціалу за вдосконаленою схемою фізико-географічного районування України. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 553-554: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. - С. 143-147.

  10. Соловей Т.В. Залізо у грунтових водах болотних ландшафтів. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 553-554: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. С. 141-150.

  11. В.П. Руденко, С.В. Руденко Стоимостная переоценка природно-ресурсного потенциала Украины / География и природные ресурсы. – 2011. - № 1. – С. 173-176. (I.F. – 0,678);

  12. Руденко С.В., Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал областей за новою (2003 р.) схемою фізико-географічного районування України / Економічна та соціальна географія: Наук.зб. [Ред.кол.: С.І. Іщук (відп.ред) та ін.]. – 2011. –Вип. 61. – С.143-148;

  13. Руденко С.В. Сучасна місія географії в розвитку суспільства. Методології, трансформації й парадигми / С.В. Руденко, В.П. Руденко // Укр. геогр. журнал. – 2011. - № 1. – С. 14.

  14. Руденко С.В., Руденко В.П. Становлення та розвиток оцінного картографування природних ресурсів України / Геоінформатика. – 2011. - № 1. – С. 62-65;

  15. Solovey T. Zastosowanie metod teledekcyjnych do identyfikacji obszarow podmoklych na nizinie Mazowiecko-Podlaskiej / Biuletyn PIG, Warszawa – 2011;

  16. Rudenko V.P., Rudenko S.V. Ukrainian Natural Regions. Geographical Problems of Nature Resource Potential Cost Reestimation / Journal of Settlements and Spatial Planning. – 2010. – № 1. P. 69-72;

  17. Rudenko V.P. Revaluation of the Natural-Resource Potential of Ukraine / V.P. Rudenko/ S.V.Rudenko // Geography and Natural Resources. – 2011 – Vol. 32.- № 1. – P.95-97 (IF – 0,239).Матеріали наукових конференцій:

 1. Руденко В.П. Розвиток вчення про природно-ресурсний потенціал в українській географії // Матеріали міжнар. наук. конференції (7-10 жовтня). – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2009. – С.122-123.

 2. Сухий П.О., Заячук М.Д. Етапи становлення фермерського укладу в Україні // Матеріали міжнар. наук. конференції (7-10 жовтня). – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2009. – С.26-27.

 3. Брижак П.М., Заячук М.Д., Сухий П.О. Розвиток туристичної інфраструктури Придністров’я в межах Чернівецької області // Матеріали міжнар. наук. конференції (7-10 жовтня). – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2009. – С.131-134.

  1. Джаман В.О. Жупанський Я.І. та історія географії в Україні // Матеріали міжнар. наук. конференції (7-10 жовтня). – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2009. – С.24-25.

  2. Джаман В.О., Мручковський П.В. Історичні особливості динаміки міграційних потоків населення України // Матеріали міжнар. наук. конференції (7-10 жовтня). – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2009. – С.68-69.

  3. Явкін В.Г., Гопченко Є.Д. Еволюція досліджень паводкового стоку в Україні // Матеріали міжнар. наук. конференції (7-10 жовтня). – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2009. – С.186.

  4. Руденко В.П. Рівні господарського освоєння природно-рекреаційного потенціалу фізико-географічних районів Середнього Придністер’я / Дністровський каньйон – унікальна територія туризму: Матер. Міжнарод. Наук.-практ. Конф. (16-18 травня 2009 р.). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – С.41.

  5. Соловей Т., Юзвяк K. Застосування геохімічного моделювання в дослідженнях поверхневих і підземних вод / Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції 29 вересня – 2 жовтня 2009 р. – Луганськ: вид-во СНУ, 2009. – С. 189-191.

  6. Rudenko V. Geographical problems of natural resources potential evaluation in Ukraine / Valeriy Rudenko / Selected aspects of transformation in cantries of Central and Central-Eastern Europe / Edited by T. Michalski, A. Kuczabski. – Gdansk: Wydawnictwo “Bernardinum” Sp. z.o.o., Pelplin, 2010. – S.146-152


Захищено 7 дисертацій:

    • Сухий П. О. „Формування та розвиток агропродовольчого комплексу Західноукраїнського регіону (суспільно-географічний аналіз)”, 2009 р. (докторська дисертація);

 • Іванунік Віталій Олександрович «Оцінка рекреаційно-туристичної атрактивності території (на прикладі Чернівецької області)», 2009 р. (кандидатська дисертація);

 • Костащуком Володимира Івановича «Використання та охорона мінерально-сировинних ресурсів Чернівецької області: сучасний стан і перспективи», 2009 р. (кандидатська дисертація);

 • Ячнюк Марина Олександрівна «Оцінка перспективного фауністичного потенціалу регіону (на матеріалах Чернівецької області)», 2010 р. (кандидатська дисертація);

 • Цепенда Микола Михайлович «Оцінка господарської освоєності водноресурсного потенціалу регіону (на матеріалах басейну середнього Дністра)», 2010 р. (кандидатська дисертація);

 • Григор’єва Галина Володимирівна «Суспільно-географічні процеси заселення Північної Бесарабії», 2010 р. (кандидатська дисертація);

 • Ємчук Тетяна Володимирівна «Оцінка природної захищеності підземних вод басейну річки Прут від забруднення (у межах Чернівецької області)», 2011 р. (кандидатська дисертація).^ Магістерські роботи:

Савчук Наталія Степанівна «Оцінка якості води річки Прут нижче скиду стічних вод м. Чернівці»;

Попадюк Руслан Васильович «Особливості природокористування в Чернівецькій області»;

Думенко Дмитро Іванович «Національний природний парк “Винницький” як базовий структурний елемент регіональної екомережі Чернівецької області»;

Сандуляк Інга Григорівна «Механізм розвитку управління водними ресурсами (на прикладі Дністровського водосховища)»;

Семенихіна Анна Ігорівна «Оцінка рекреаційних ресурсів Чернівецької області як основа інфраструктурної розбудови»;

Прокопчук Роман Павлович «Гідроекологічний аналіз басейну річки Черемош в контексті впровадження водної рамкової директиви ЄС»;

Верховлюк Костянтин Сергійович «Природоохоронні території Чернівецької області: сучасний стан, територіальна організація і перспективи розвитку»;

Єреміца Андрій Дмитрович «Гідрохімічний режим та оцінка якості води р. Прут в межах міста Чернівці» ;

Курилюк Андрій Васильович «Екологічні проблеми рекреаційних територій Чернівецької області»;

Чорнищук Юлія Іванівна «Оцінка стану навколишнього природного середовища Чернівецької області»;

Тимко Юлія Валеріївна «Роль екологічного моніторингу в управлінні природоохоронною діяльністю (на прикладі Чернівецької області)»;

Воробйова Ірина Валеріївна «Екологічна стратегія розвитку Чернівецької області в світлі екологічної політики України»;

^ 18. Кількість штатних співробітників – 2,2, сумісників – 13 (по 0,25ставки), з них молодих учених – 8, студентів - 1.

19. Обґрунтування доцільності подальшого проведення наукових досліджень і розробок із даної тематики,орієнтовна тематика досліджень:

Через розробку географічних засад та обґрунтування прикладних напрямів збалансованого розвитку ПРП України та її окремих регіонів як цілого, розв'язуються такі конструктивні завдання: оцінюються сучасний стан, величина та структура ПРП природних регіонів; виявляються основні тенденції, процеси, режими, цикли розвитку ПРП України за основними галузевими та територіальними комплексами природокористування на експериментальних дослідницьких полігонах держави; обґрунтовуються основні напрями, етапи та механізми збалансування розвитку ПРП за галузями природокористування та природно-ресурсними комплексами регіонів України.

Отримані результати виконаного наукового проекту створюють необхідні передумови для наступного етапу подальшого розвитку даної проблематики, що матиме узагальнюючий науковий і прикладний характер, - розробки географічних засад збалансованого розвитку природно-ресурсного потенціалу України.

20. Рішення науково-технічної ради Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича від 14.12.2011 р. протокол № 8 про закінчення роботи.

1. Дослідження виконані у повному обсязі відповідно до календарного плану і ТЗ НДР;

2. Науковий звіт затвердити;

3. Науковому колективу розпочати виконання нового проекту, що пройшов конкурсний відбір проектів МОНСМУ.


Керівник роботи Проректор із наукової роботи


_______________В.П.Руденко ___________________О.Г.Ушенко


Схожі:

Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2011 р iconСекція №11 Машинобудування Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки
Тема ндр: “Дослідження та обґрунтування параметрів сушарки малосипких сільськогосподарських матеріалів”
Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2011 р iconСекція Охорона навколишнього середовища Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки
Назва вищого навчального закладу: Національний лісотехнічний університет України
Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2011 р iconСекція: Охорона навколишнього середовища Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки
Тема ндр: Розробка методів І технологій покращення стану та реконструкції похідних ялинників Карпат
Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2011 р iconАнотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки Тема ндр
Тема ндр: Структуризація території міжнародного біосферного резервату «Розточчя» за аналізом потенціалів транскордонних лісових вододільних...
Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2011 р iconСекція Загальна фізика Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2008-2010 роки
Назва вищого навчального закладу: Національний лісотехнічний університет України
Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2011 р iconСекція 18. Право Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2008-2010 роки
Тема ндр: «Проектно-законодавче та навчально-методичне забезпечення ювенальної юстиції в Україні»
Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2011 р iconАнотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2008-2010 роки
Тема ндр: Підвищення ефективності технологічних процесів тепломасоперенесення на основі розроблення автоматизованих систем досліджень...
Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2011 р iconСекція: №10 – Механіка Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки Тема ндр: «Дослідження динамічних процесів у вібраційних машинах з механічними дебалансними збудниками»
Назва вищого навчального закладу, наукової установи, державного підприємства: Луцький національний технічний університет
Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2011 р iconАнотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2008-2010 роки Тема ндр
Назва вищого навчального закладу, наукової установи, державного підприємства: Національний лісотехнічний університет України
Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2011 р iconАнотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2008-2010 рр. Тема ндр: „Молекулярно-генетичні основи підвищення стійкості хвойних порід до найбільш небезпечних фітозахворювань”
Назва вищого навчального закладу: Національний лісотехнічний університет України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи