Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 343.04 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата23.06.2012
Розмір343.04 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України
Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки

з КУРСУ “Державне регулювання економіки”


для самостійної роботи студентів заочної форми навчання

ФПО і ЗН за спец. 7.050106 “Облік і аудит” і

7.050107 “Економіка підприємства”


Харків – ХНАМГ – 2005
Методичні вказівки з курсу “Державне регулювання економіки” для самостійної роботи студентів заочної форми навчання ФПО і ЗН за спец. 7.050106 “Облік і аудит” і 7.050107 “Економіка підприємства”. Укл.: Пушкар Т.А.– Харків: ХНАМГ, 2005. – 28 с.
Укладач: Т.А. Пушкар


Рецензент: д.е.н., доц. Ачкасов А.Є.Рекомендовано кафедрою економіки і управління будівництвом і міським господарством

протокол № 2 від < 14 > вересня 2004 р.

Зміст
Вступ 4

^

Тема 1.Державне регулювання як функція держави 5


Тема 2. Методи державного регулювання економіки 5

Тема 3. Стратегія соціально-економічного розвитку країни 6

Тема 4. Фінансово-кредитна політика держави. Державне

Регулювання цін та інфляції 6

Тема 5. Державне регулювання процесу структурної

перебудови економіки та інвестиційної діяльності 7

Тема 6. Науково-технічна та інноваційна політика держави 8

Тема 7. Державне регулювання виробничої сфери та підприємства 9

Тема 8. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) 9

Тема 9. Державна регіональна політика 10

Тема 11.Соціальна політика держави 10

Тема 12. Державне регулювання природоохоронної діяльності 11

Тема 13. Державне регулювання розвитку окремих

сфер господарської діяльності 11

Глосарій 12

^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

з курсу “ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ” 16

Додаток 1 23

Додаток 2 24

Додаток 3 25

Список рекомендованої літератури 26


вступ


Державне регулювання соціально-економічного розвитку країни є суттєвою ознакою ринкової економіки. Конкретні напрямки, форми і масштаби державного регулювання економіки( ДРЕ) визначаються характером і складністю економічних, соціальних, екологічних і інших проблем у будь-якій країні.

Про активну цілеспрямовану роль держави у реформуванні національної економіки, яка ставить за мету досягнення високих стабільних результатів у цих процесах, свідчить досвід багатьох промислово розвинених країн світу. Так, післявоєнне реформування економіки Японії та Німеччини, зміни в економічному розвитку ряду країн Південно-Східної Азії та Південної Америки відбулися при активній, цілеспрямований участі держави.

Процес регулювання економіки передбачає використання комплексу організаційних, економічних, фінансових та управлінських заходів як складових ефективної соціально-економічної політики держави. Перед економікою України стоять складні й важливі проблеми, вирішення яких багато в чому може вплинути на подальший розвиток держави. Розв’язання цих проблем на сучасному етапі неможливе без активної участі держави, розумного поєднання державного регулювання та економічних важелів впливу на соціально – економічні процеси.

Дисципліна “Державне регулювання економіки” належить до циклу загальноекономічних дисциплін.

Мета курсу – формування системи знань про методологію та методику і організаційні основи державного регулювання.

Предмет курсу – система методів і засобів державного впливу на економічний і соціальний розвиток країни.

Вивчення матеріалу з курсу “ Державне регулювання економіки” передбачає проведення студентом самостійної роботи. Результати останньої роботи подаються у вигляді контрольної роботи.


^ ТЕМА 1

Державне регулювання як функція держави


Питання лекції

 1. Предмет і метод державного регулювання економіки (ДРЕ).

 2. Еволюція систем макроекономічного регулювання.

 3. Основні типи економічних систем та механізми їх регулювання.

 4. Функції, цілі, суб’єкти та об’єкти ДРЕ.

 5. Економічна політика держави.


Ключові поняття:

Національна економіка, ДРЕ як наука, функція держави, навчальна дисципліна. Класична теорія саморегулювання. Кейнсіанство. Монетаризм. Неокласичний синтез. Економічна система. Змішана система макроекономічного регулювання. Моделі ДРЕ. Цілі ДРЕ. Функції ДРЕ. Економічний лібералізм і економічний дирежизм. Інститут соціального партнерства. Трипартизм. Об’єкти і суб’єкти ДРЕ. Макроекономічна ефективність.


Запитання для контролю:

 1. Сутність ДРЕ.

 2. Назвіть моделі ДРЕ, існуючі в світі.

 3. Що виступає об’єктами ДРЕ?

 4. Назвіть основні функції ДРЕ.

 5. Охарактеризуйте основні цілі ДРЕ.


ТЕМА 2

Методи державного регулювання економіки
^

Питання лекції


 1. Сучасні принципи державного регулювання економіки.

 2. Основні форми впливу держави на соціально-економічний розвиток.

 3. Методи державного регулювання економіки.

 4. Система органів державної влади в Україні та їх функції в управлінні.


Ключові поняття:

Принципи ДРЕ. Економічні функції держави. Форми ДРЕ. Бюджетно-податкове регулювання. Кредитно-грошове регулювання. Адміністративно-економічне регулювання. Цінове регулювання. Методи ДРЕ. Методи прямого впливу. Методи непрямого впливу.

Держконтракти. Держзамовлення. Державне асигнування. Держдотації. Субвенції. Трансферні платежі. Субсидії. Ліцензування. Квотування. Прямі витрати уряду. Державні норми і стандарти.

Економічні методи. Адміністративні методи. Система органів державної влади. Міністерства. Державні комітети.


Запитання для контролю:

 1. Назвіть основні принципи ДРЕ.

 2. Охарактеризуйте основні форми ДРЕ.

 3. Назвіть прямі методи ДРЕ.

 4. Що відносять до непрямих методів ДРЕ ?


ТЕМА 3

Стратегія соціально-економічного розвитку країни
^

Питання лекції


 1. Основи макроекономічного прогнозування.

 2. Наукові основи макроекономічного планування.

 3. Основні форми державного планування.

 4. Стратегічне планування та програмування соціально-економічного розвитку.


Ключові поняття:

Економічне прогнозування. Мікро та макропрогноз. Функції макропрогнозвування. Методи макропрогнозування. Макроекономічне планування. Системне планування. Аполітична та критична теорія планування. Мета, цілі, функції макропланування. Принцип макропланування. Об’єкти, суб’єкти та сфера макропланування. Стратегічне макроекономічне планування. Макроекономічне програмування.


Запитання для контролю:

 1. Сутність макроекономічного планування.

 2. Етапи розвитку макроекономічного планування у світі.

 3. Назвіть типи державного планування.

 4. Класифікація макроекономічних програм.


ТЕМА 4

Фінансово-кредитна політика держави.

Державне регулювання цін та інфляції

^

Питання лекції


 1. Фінансово-бюджетне регулювання.

 2. Кредитно-грошова політика держави.

 3. Моделі регулювання ринку цінних паперів.


Ключові поняття:

Фінансово-бюджетне регулювання. Фінансова система країни. Державні фінанси. Державний бюджет. Фінансова політика держави. Типи фінансової політики. Фіскальна політика. Бюджетні доходи. Податки. Податкова система. Дефіцит державного бюджету. Державний борг. Суб’єкти державного регулювання. Фінансово-бюджетна сфера.

Суб’єкти грошово-кредитної політики. Об’єкти кредитно-грошової політики. Центральній банк. Банківська система країни. Основні функції Національного банку України.

Кредитно-грошова політика. Емісія грошей. Облікова політика. Обов’язкові резерви. Інфляція. Дефляція. Методи цінового регулювання. Моделі регулювання ринку цінних паперів.


Запитання для контролю:

 1. Методи бюджетного впливу на соціально – економічні процеси.

 2. Типи фінансової політики держави.

 3. Світовий досвід кредитно – грошового регулювання.

 4. Методи державного регулювання ціноутворення.

 5. Світовий досвід регулювання фондового ринку.


ТЕМА 5

Державне регулювання процесу структурної перебудови економіки та інвестиційної діяльності


Питання лекції

 1. Структура економіки як об’єкт державного регулювання.

 2. Міжгалузевий баланс виробництва і розподілу продукції, його роль у державному регулюванні економіки.

 3. Сучасний стан структури економіки України і заходи щодо його реформування.

 4. Державне регулювання та стимулювання інвестиційної діяльності.


^ Ключові поняття:

Структура економіки. Критерії визначення структури. Основні види структури економіки. Відтворювальна структура. Галузева структура. Види економічної діяльності. Територіальна структура. Соціальна структура

Міжгалузевий баланс виробництва та розподілу продукції (МГБ). Класифікація МГБ за масштабом. Класифікація МГБ за вимірниками. Класифікація МГБ за характером відображення процесу виробництва.

Три складові МГБ. 1-ий квадрат. Коефіцієнт прямих витрат. Коефіцієнт повних витрат. 2-ий квадрат. Валовий випуск продукції. Основне рівняння МГБ. Витрати на випуск продукції. Друге рівняння МГБ. Третє рівняння МГБ. Значення МГБ для ДРЕ.

Основні цілі структурної перебудови економіки. Основні шляхи структурної перебудови. Заходи держави щодо структурного реформування економіки. Конкретні переваги. Пріоритетна галузь. Критерії пріоритетності галузі. Пріоритети структурної політики України.

Державна інвестиційна політика. Фактори, що визначають інвестиційну політику держави. Основні види інвестиційної діяльності як об’єкт ДР. Пряме управління інвестиціями. Державні інвестиції. Регулювання умов інвестиційної діяльності. Механізм реалізації інвестиційної політики. Амортизаційна політика. Фінансові джерела інвестиційної діяльності. Основні шляхи залучення інвестицій.


Запитання для контролю:

 1. Поняття структури економіки.

 2. Які існують види структури економіки?

 3. Світовий досвід структурної перебудови економіки.

 4. Структура МГБ.

 5. Охарактеризуйте значення МГБ для структурної перебудови економіки.

 6. Назвіть основні напрямки ДР інвестиційної діяльності.


ТЕМА 6

Науково – технічна та інноваційна політика держави


Питання лекції

 1. Вплив держави на науково - технічний розвиток.

 2. Державна науково - технічна політика.

 3. Державна інноваційна політика.

 4. Механізми макроекономічного стимулювання, фінансування та регулювання інноваційної діяльності.


Ключові поняття:

Науково - технічний прогрес (НТП). Науково - технічний потенціал. Державна науково - технічна політика. Інновації. Інноваційні процеси. Матеріально - технічна база науки. Фонд винаходів та відкриттів. Інноваційний фонд. Державна інноваційна політика. Інноваційний потенціал держави. Синхронізація інноваційних і інвестиційних циклів. Механізм макроекономічного регулювання інноваційної діяльності. Науково – технічне прогнозування. Інноваційні центри зростання. Технополіси. Технопарки. Венчурні підприємства. Соціальна ефективність впровадження НТП.


Запитання для контролю:

 1. Світовий досвід науково – технічного розвитку держави.

 2. Науковий та інноваційний потенціали держави.

 3. Моделі розвитку наукової та інноваційної держави.

 4. Форми кооперації науки та виробництва.


ТЕМА 7

Державне регулювання виробничої сфери та підприємництва


Питання лекції

 1. Виробнича діяльність як сфера державного регулювання.

 2. Підприємництво як об’єкт державного регулювання.

 3. Інституційні перетворення як передумова становлення та розвитку підприємництва в Україні.

 4. Державне підприємництво та управління державними підприємствами.


^ Ключові поняття :

Виробнича діяльність. Державне регулювання виробничої діяльності. Підприємництво. Мікроекономічна політика. Підприємницьке середовище. Інституціональні перетворення .Конкурентна політика. Антимонопольна політика. Мале підприємство. Система державного регулювання малого підприємництва. Державний сектор економіки. Державне підприємництво. Макро - та мікроекономічна ефективність державного сектора. Казенні підприємства. Унітарні підприємства. Управління державними корпоративними правами. Економіка погоджень.


Запитання для контролю:

 1. Основні положення державної регуляторної політики.

 2. Основні напрямки інституційних перетворень в Україні.

 3. Засоби антимонопольного регулювання.

 4. Функції державного сектора економіки.

 5. Форми державних підприємств.


ТЕМА 8
^
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)


Питання лекції

 1. Сутність, цілі та принципи зовнішньоекономічної політики України.

 2. Особливості державного регулювання ЗЕД у високорозвинених країнах.

 3. Органи державного регулювання ЗЕД.

 4. Основні форми, методи та інструменти впливу держави на ЗЕД.

 5. Платіжний баланс як основний засіб регулювання ЗЕД.

Ключові поняття:

Економічні методи регулювання ЗЕД. Адміністративні методи регулювання ЗЕД. Митно-тарифне регу­лювання. Нетарифне регулювання. Митні тарифи. Прості (одноколонні) тарифи. Складні (багатоколонні) тарифи. Мито. Адвалерне мито. Специфічне і змішане мито. Антидемпінгове мито. Компенсаційне мито. Заборона експорту й імпорту. Квотування. ліцензу­вання. ''Добровільні" обмеження експорту. Антидемпінгові захо­ди. Імпортний депозит.


Запитання для контролю:

 1. Основні завдання зовнішньоекономічної політики держави.

 2. Методи державного регулювання зовнішньоекономічної політики.

 3. Платіжний баланс держави як основний інструмент регулювання ЗЕД.

 4. Структура платіжного балансу країни.


ТЕМА 9

Державна регіональна політика


Питання лекції

 1. Принципи і цілі регіональної політики України.

 2. Основні форми і методи державного розвитку регіонів.

 3. Державні регіональні прогнози і програми.


Ключові поняття:

Регіональна політика держави. Об’єкти та суб’єкти. Принципи економічного районування . Регіональна організація економіки України. Управління регіонами. Принципи державної регіональної політики. Місцеве самоврядування. Територіальна громада. Місцеві бюджети. Державна регіональна бюджетно - фінансова політика. Регіональна соціальна політика. Регіональні програми. Прогнози соціально - економічного розвитку регіонів.


Запитання для контролю:

 1. Цілі державної регіональної політики.

 2. Що включає механізм державного розвитку регіонів?

 3. Що передбачає розробка комплексних програм розвитку регіонів?


ТЕМА 10

Соціальна політика держави


Питання лекції

 1. Соціальна політика держави: цілі, принципи, пріоритети.

 2. Принципи розрахунку системи соціальних норм і нормативів.

 3. Державне регулювання ринку праці, доходів та споживання населення .

 4. Державне регулювання рівня та якості життя.

 5. Основні параметри державного планування соціальної інфраструктури.


^ Ключові поняття:

Соціальна політика. Принципи соціальної політики. Завдання соціальної політики. Соціальні амортизатори. Державне регулювання ринку праці. Мінімальна заробітна плата. Стимулювання попиту на робочу силу. Перерозподіл доходів як функція держави. Споживчий кошик. Рівень життя. Якість життя . Індекс людського розвитку. Прожитковий мінімум. Мінімальний споживчий бюджет. Межа малозабезпеченості. Соціальне страхування. Нормативи мінімального споживання на душу населення. Нормативи споживання платних послуг. Нормативи забезпечення населення об’єктами соціальної інфраструктури. Соціальна інфраструктура. Основні показники розвитку соціальної інфраструктури.


Запитання для контролю:

 1. Принципи соціальної політики держави.

 2. Світовий досвід регулювання соціального розвитку держави.

 3. Суб’єкти і об’єкти державного регулювання ринку праці.

 4. Основні елементи системи соціального захисту.

 5. Структура соціального комплексу країни.


ТЕМА 11

Державне регулювання природоохоронної діяльності


Питання лекції

 1. Природне середовище як об’єкт державного регулювання.

 2. Національний та регіональні рівні державного регулювання природоохоронної діяльності.

 3. Місцевий рівень управління природоохоронною діяльністю.


^ Ключові понятті:

Навколишнє середовище. Екологічна політика. Рівні регулювання природокористування. Основні завдання державного регулювання природокористування. Національний рівень регулювання природокористуванням. Державна регіональна еколого-економічна політика. Регіональні природоохоронні фонди. Місцевий рівень управління природоохоронною діяльністю.


Запитання для контролю:

 1. Рівні державного регулювання природоохоронної діяльності.

 2. Органи державного регулювання природоохоронної діяльності в Україні.

 3. Джерела фінансування регіональних природоохоронних фондів.


ТЕМА 12

Державне регулювання розвитку окремих сфер господарської діяльності
^

Питання лекції


 1. Сутність, цілі й засоби реалізації державної промислової політики.

 2. Державне регулювання відносин в агропромисловому комплексі України.

 3. Вплив держави на розвиток сфери товарного обігу.

 4. Державне регулювання туристичної сфери.


Ключові поняття:

Державна промислова політика. Тактика “пристосування” та “активного формування”. Структура промисловості. Міжгалузевий народногосподарський комплекс (МГНГК). Промисловий комплекс України. Конкурентний національний ринок. Потреби держави в продукції промисловості. Аграрна політика держави. Аграрно – промисловий комплекс (АПК). Структура АПК. Земельна реформа. Торговельна політика держави. Засоби впливу на функціонування сфери товарного обігу.


Питання для контролю:

 1. Основні цілі промислової політики.

 2. Назвіть основні МГНГК України.

 3. Методи впливу держави на вирішення основних проблем аграрного сектору України.

 4. Що таке торговельна політика держави ?


Глосарій

Антиінфляційне регулювання – охоплює насамперед два основних метода усунення інфляції: скорочення бюджетного дефіциту і регулювання цін і доходів

^ Бюджетно-податкова політика – система регулювання, пов’язана з функціонуванням державних фінансів, формуванням державного бюджету та державними витратами і спрямована на реалізацію цілей соціально - економічного розвитку країни.

^ Венчурні підприємства – малі підприємства з високим ступенем ризику, що спеціалізуються на розробці наукових ідей та їх втіленні у нові технології, нові продукти, а також забезпечують зв’язок між фундаментальними дослідженнями і масовим виробництвом.

^ Відтворювальна структура – співвідношення між підрозділами суспільного виробництва , між споживанням і нагромадженням; структура основних фондів.

Грошово – кредитна політика – сукупність заходів у сфері грошового обігу і кредитів, що спрямовані на регулювання економіки.

^ Демпінг – продаж товарів на ринках інших країн за цінами, нижчими від внутрішніх.

Державне економічне програмування – вища форма державного регулювання економіки, завдання якого – комплексне використання у глобальних цілях усіх елементів державного регулювання економіки.

^ Державне регулювання економіки – система типових заходів (форм, методів та інструментів) законодавчого, виконавчого й судового характеру, за допомогою яких держава забезпечує ефективний розвиток національної економіки, реалізацію соціально-економічних цілей суспільства.

^ Державний сектор економіки комплекс суб’єктів господарювання , які повністю або частково належать центральним чи місцевим органам.

Дотація кошти , що передаються з державного бюджету до місцевих бюджетів або з місцевих бюджетів вищого рівня до місцевих бюджетів нижчих рівнів безповоротно з метою збалансування доходів і видатків.

^ Економічна політика держави – система економічних ідей, цілей держави, завдань та засобів їх досягнення, а також діяльність органів державної влади й управління щодо їх реалізації.

^ Зовнішньоекономічна політика – діяльність держави, спрямована на регулювання економічних відносин з іншими країнами, на забезпечення ефективного використання зовнішнього фактора у національній економіці, реалізацію конкурентних переваг країни, раціональне входження у світове господарство.

Інвестиційна політика держави – діяльність держави щодо регулювання інвестиційної діяльності з метою реалізації цілей економічної, науково-технічної та соціальної політики; комплекс економічних, організаційно-правових та інших заходів держави, спрямованих на створення сприятливого інвестиційного клімату, структурну перебудову, підвищення ефективності національної економіки.

Індикативне планування – спосіб регулювання економічних процесів за допомогою розробки планових показників рекомендаційного, орієнтовного характеру, що конкретизують цілі й пріоритети розвитку національної економіки, створення державою відповідних фінансових та інших стимулів для її реалізації.

Інвестиційний клімат – ситуація в країні з погляду іноземних підприємців, які вкладають в її економіку власні капітали.

Інноваційний потенціал країни – здатність фундаментальної науки забезпечити розвиток інноваційних процесів, модернізацію і оновлення виробництва.

Інноваційна політика держави – комплекс економічних організаційно-правових та інших заходів держави, спрямованих на впровадження результатів НТП у виробництво, стимулювання і підтримку інноваційних процесів в економіці.

Кейнсіанство – економічна школа, що відстоює необхідність і важливість державного регулювання економіки, пояснюючи це недосконалістю ринкового механізму на основі використання як прямих, так і опосередкованих економічних методів (бюджетно-фінансове регулювання, стимулювання сукупного попиту та інвестиційної активності, розширення державних витрат, зменшення рівня облікової ставки, збільшення рівня зайнятості).

^ Класична теорія регулювання економіки (саморегулювання) – основним регулятором економічних процесів вважає ринковий механізм, який ефективно регулює розподіл ресурсів, автоматично встановлює економічну рівновагу (між попитом і пропозицією) і забезпечує необхідність втручання держави в економіку.

Ліцензування – видача державними органами дозволу на право займатися певним видом діяльності, в тому числі експортно - імпортними операціями.

^ Митна політика – політика встановлення державою податків на товари, майно, цінності, які перевозяться через кордон країни (митних тарифів) , з метою захисту національних інтересів і наповнення державного бюджету країни.

^ Місцеве самоврядування – гарантоване державою право і реальна здатність територіальної громади самостійно або під відповідальність органів чи посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення у межах чинного законодавства України. Система місцевого самоврядування включає: територіальну громаду; сільську, селищну, міську раду; сільського, селищного, міського голову; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; районні й обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад; органи самоорганізації населення.

Монетаризм – економічна неоліберальна школа, яка не визнає широкого втручання держави в економіку, віддає перевагу непрямим (опосередкованим) методам державного впливу, зокрема регулюванню грошового обороту.

^ Науково-технічна політика – політика держави щодо формування умов для розвитку прикладної та фундаментальної науки, раціонального використання науково-технічного потенціалу країни, впровадження результатів НТП у виробництво з метою підвищення його ефективності, забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Визначає цілі, форми й методи діяльності держави в науково-технічній сфері.

^ Національна економіка – велика, складна економічна система, яка включає комплекс взаємодіючих між собою суб’єктивних (держава, юридичні та фізичні особи) і об’єктивних елементів (відносини, зв’язки, що виникають у процесі взаємодії суб’єктів економіки) і має певні властивості (структуру, цілісність, цілеспрямованість, наявність ресурсів, пропорційність, стійкість, адаптивність, самозбереження, саморегуляцію та самоорганізацію, наявність управляючого центру ).

^ Об’єкти державного регулювання економіки сфери, галузі, а також ситуації, явища та умови соціально - економічного життя країни, виникають або можуть виникнути проблеми, труднощі, що потребують нагального розв’язання задля нормального функціонування національної економіки.

^ Облікова ставка – розмір відсотка, за який національний банк країни продає кредитні ресурси комерційним банкам, а ті під позичковий відсоток кредитують суб’єктів економіки.

^ Платіжний баланс – співвідношення між валютними надходженнями в країну та платежами держави за кордон, які вона здійснює протягом певного часу, тобто це статистичний звіт про результати зовнішньоекономічної діяльності країни за певний період часу, зазвичай за рік.

Активний платіжний баланс – (активне сальдо платіжного балансу) – надходження в країну перевищують платежі країни за кордон.

Пасивний платіжний баланс – (пасивне сальдо платіжного балансу) наявний його дефіцит.

^ Податкова система – сукупність податків і податкових платежів, що сплачуються державі у встановленому законодавством країни порядку.

Політика доходів - державна політика, спрямована на перерозподіл доходів населення через державний бюджет диференційним оподаткуванням різних груп населення залежно від їхніх доходів та соціальних виплат.

^ Селективна державна підтримка – вибіркова фінансова, організаційна, кадрова підтримка юридичних та фізичних осіб за узгодженими та гласними критеріями.

Субвенціякошти, що надаються місцевим бюджетам вищого рівня на фінансування цільових видатків і підлягають поверненню у разі їх неналежного використання

Субсидіякошти, що надаються з державного бюджету місцевим бюджетам або з місцевих бюджетів вищого рівня до місцевих бюджетів нижчого рівня на фінансування цільових видатків.

^ Суспільні товари і блага – це товари і послуги , призначені для задоволення колективних потреб, які неможливо визначити у грошовій формі, й через це не може надати ринок, і які неможливо виключити із споживання. Мають нульові граничні витрати – у разі збільшення споживання зростання витрат не відбувається ( національна оборона, система освіти, охорона громадського порядку, єдина енергетична система тощо)

^ Соціальна політика – діяльність держави, спрямована на створення та регулювання соціально-економічних умов суспільства: підтримка відносин між соціальними групами і всередині їх, забезпечення умов для підвищення добробуту членів суспільства, створення соціальних гарантій, формування ефективних економічних стимулів для участі у виробництві, соціальний захист населення.

^ Структура економіки – співвідношення різних елементів економічної системи, що відбивають народногосподарські пропорції та стан суспільного поділу праці (галузева, відтворювальна, територіальна, соціальна, зовнішньоекономічна структура).

Трансфери – кошти, що надаються з державного бюджету місцевим бюджетам або з місцевих бюджетів вищого рівня до місцевих бюджетів нижчого рівня у вигляді субсидій, субвенцій, дотацій тощо.

^ Управління економікою – свідомий вплив держави на об’єкти і процеси з метою цілеспрямування господарської діяльності, узгодження дій суб’єктів національної економіки й отримання бажаних результатів. Включає макроекономічний аналіз, прогнозування, планування та програмування соціально-економічного розвитку країни, організацію, регламентацію, стимулювання та оперативне регулювання діяльності суб’єктів господарювання, контроль за дотриманням ними правил і норм економічної поведінки.

^ Фінансова політика держави – заходи держави щодо мобілізації фінансових ресурсів, їх розподілу та використання на базі фінансового законодавства для реалізації соціально – економічного розвитку.

^ Фінансова система країни – державний бюджет, позабюджетні фонди (пенсійні, страхові, кредитні та інші фонди); фінанси підприємств; місцеві фінанси (бюджети області, міські, районні, сільські).

^ Фіскальна політика – діяльність держави щодо формування та регулювання державного бюджету (бюджетно–податкова політика), а також мобілізації коштів у державну казну з інших джерел.

^ Харчові стандарти – встановлені державою вимоги щодо якості харчової продукції.

Цінове регулювання – вплив держави на ринкове ціноутворення та ціни за допомогою законодавчих, адміністративних і судових заходів з метою здійснення кон'юнктурної та структурної політики, приборкання інфляції, стимулювання виробництва, його модернізації, посилення конкурентноздатності національної економіки, пом’якшення соціального напруження.

^ Якість життя – характеризується таким показником як індекс якості життя, комбінованого показника, який характеризує рівень освіти, медичного обслуговування, тривалості життя, ступінь зайнятості населення, його платоспроможності, доступ до культурних цінностей, участь у політичному житті тощо.


^ Завдання для виконання контрольної роботи.


Варіант завдання обирається відповідно до першої літери прізвища студента і останньої цифри номера залікової книжки студента по таблиці.

Обсяг контрольної роботи – 10 –12 аркушів друкованого тексту ( формату А4, шрифт 14).

У відповідях на запитання повинні бути висвітлені:

 • основні теоретичні положення питання ( ключові поняття, принципи, класифікації тощо);

 • конкретні приклади їх реалізації у світі та в Україні;

 • посилання на законодавчі та нормативні акти, на базі яких відбувається регулювання тієї чи іншої сфери економічного життя України.

Відповіді на запитання закінчуються висновками.

На останній сторінці контрольної роботи приводиться список літератури, яка була розглянута при написанні.

Після списку літератури студент ставить особистий підпис і дату здачі контрольної роботи.


^

Перша літера прізвища студента.

А, Б, Е(Е), Ж, З, М, Н, Х, Э

В, Г, Д, И,К,Л,Ш,Щ, Ю, Я

П, Р, С,Т, Ц, Ч,О, У, Ф,

1

5

5

17

2

11

19

4

3

7

12

9

4

1

18

20

5

10

2

13

6

12

14

18

7

15

6

3

8

20

16

7

9

3

9

15

0

19

13

10^ Варіанти контрольної роботи


Варіант 1

Економічна природа державного регулювання економіки

План

 1. Необхідність та практичне значення державного регулювання економіки.

 2. Основні напрямки політики державного регулювання економіки.

 3. Роль держави в становленні та регулюванні ринкової економіки.

 4. Історичний аспект зародження і становлення державного регулювання економіки.Варіант 2

Цілі, сфери і принципи державного регулювання економіки

План

 1. Критерії створення і ознаки макроекономічного регулювання.

 2. Цілі державного регулювання економіки.

 3. Сфери державного регулювання економіки.

 4. Принципи державного регулювання економіки.

 5. Система державних органів, які регулюють економічне життя держави.Варіант 3

Планування соціально – економічного розвитку країни

План

 1. Наукові основи макроекономічного планування.

 2. Методи макроекономічного планування.

 3. Принципи макроекономічного планування.

 4. Стратегічне планування і програмування соціально – економічного розвитку країни.

 5. Класифікації державних програм.Варіант 4

Функції державного регулювання

План

 1. Базова форма діяльності уряду.

 2. Захист конкуренції та перерозподіл доходів як функція держави.

 3. Межі товарного ринку і антимонопольне регулювання.

 4. Напрямки і форми впливу держави на економічні процеси.Варіант 5

Інструменти державного регулювання економіки

План

 1. Закони і законодавчі акти.

 2. Основні функції макроекономічного прогнозування.

 3. Методи і моделі макроекономічного прогнозування.

 4. Соціально – економічні та науково – технічні програми реалізації економічної політики держави.Варіант 6

Розподіл функцій державного регулювання за рівнями управління

План

 1. Державний рівень управління і його функції.

 2. Регіональний рівень управління і його функції.

 3. Регулювання діяльності підприємства.Варіант 7

Методи державного регулювання економіки

План

 1. Класифікація методів державного регулювання економіки.

 2. Правові та адміністративні методи державного регулювання економіки.

 3. Економічні методи регулювання соціально – економічного розвитку.

 4. Способи державного регулювання економіки.Варіант 8

Норми і нормативи державного регулювання

План

 1. Системи соціально – економічних норм і нормативів.

 2. Основні принципи розрахунку норм і нормативів.

 3. Схема визначення основних параметрів нормативного планування соціально – економічного розвитку.

 4. Економіко – екологічні норми і нормативи.Варіант 9

Державне регулювання цін і ціноутворення

План

 1. Основні ціни державного регулювання ціноутворення.

 2. Методи цінового регулювання.

 3. Ціни і державне регулювання цін.

Варіант 10

Фінансове регулювання економіки

План

 1. Основні принципи фінансово-кредитного регулювання.

 2. Основні напрямки фінансового регулювання.

 3. Фіскальна політика держави.

 4. Державний бюджет як головний інструмент регулювання економіки.

5. Основні напрямки удосконалення системи оподаткування в Україні.

Варіант 11


Кредитно – грошова політика

План

 1. Сутність кредитно–грошового регулювання.

 2. Кредитно-грошова система країни.

 3. Значення Національного банку України в ДРЕ.

 4. Застосування основних кредитно – грошових інструментів у регулюванні економіки.Варіант 12


Державне регулювання ринку цінних паперів

План

 1. Моделі регулювання ринку цінних паперів у світі..

 2. Державне регулювання фондового ринку

 3. Етапи становлення регулювання фондового ринку в Україні.


Варіант 13

Державне регулювання підприємництва

План

 1. Підприємництво як об’єкт державного регулювання.

 2. Принципи регуляторної політики держави.

 3. Механізми впливу держави на підприємства.

 4. Конкурентна політика держави.


Варіант 14

Державне підприємництво і управління державним сектором економіки

План

 1. Основні функції державного сектора економіки.

 2. Світовий досвід державного сектора економіки.

 3. Форми державних підприємств.

 4. Основні засоби удосконалення управління державним сектором економіки.

Варіант 15

Державне регулювання структурної перебудови економіки

План

 1. Структурна політика в економіці провідних країн світу.

 2. Сутність структурної перебудови. Значення держави.

 3. Міжгалузевий баланс виробництва і розподілу продукції.(МГБ ) Значення МГБ у регулюванні структурної перебудови.

 4. Основні пріоритети структурної політики України.Варіант 16


Державне регулювання інвестиційних процесів

План

 1. Державне регулювання інвестицій у провідних країнах світу.

 2. Державна інвестиційна політика і механізми її реалізації.

 3. Державне регулювання іноземних інвестицій.

 4. Державні інвестиції.

 5. Амортизаційна політика держави.^

Варіант 17

Науково – технічний прогрес і інноваційні процеси


План

 1. Світовий досвід регулювання інноваційних процесів.

 2. Державна науково-технічна та інноваційна політика.

 3. Науково-технічний та інноваційний потенціал країни.

 4. Механізм макроекономічного стимулювання, фінансування і регулювання інноваційних процесів.


Варіант 18

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

План

 1. Форми і методи впливу держави на ЗЕД.

 2. Цілі і принципи зовнішньоекономічної політики держави.

 3. Митне регулювання ЗЕД.

 4. Нетарифне регулювання ЗЕД.

 5. Платіжний баланс як інструмент державного регулювання ЗЕД.


Варіант 19

Державне регулювання природоохоронної діяльності

План

 1. Сутність природного середовища як об’єкта державного регулювання.

 2. Національний рівень державного регулювання охорони природи і природокористування

 3. Регіональний рівень охорони природи і природокористуванняВаріант 20

Соціальна політика держави

План

 1. Світовий досвід регулювання соціальних процесів.

 2. Цілі і принципи соціальної політики держави.

 3. Державне регулювання ринку праці.

 4. Регулювання доходів і споживання.

 5. Регулювання якості і рівня життя.

 6. Система соціального захисту населення.Додаток 1

^

Методи державного регулювання
Методи державного регулюванняПрямі методи

Непрямі методи

( опосередковані)

Адміністративні

Економічні


Держконтракт,

держзамовленняОподаткування, рівень оподаткування

Укази, декрети, розпорядження,

постанови


Ставки податків


Субсидії, субвенції, дотації
Система податкових пільг
Контроль за дотриманням законів і правил


Облікова ставка


Ліцензування , квотуванняРегулювання цінСанкції за порушення


Митні тарифиПрямі витрати уряду


Плата за ресурси


Ліцензування , квотування


Норми амортизації


Встановлення фіксованих ціні тарифів, валютних курсівВідсоткові ставки за кредит і кредитні пільги


Встановлення фіксованих ціні тарифів, валютних курсів

Встановлення державних стандартів і нормативів у різних сферах діяльності
Встановлення державних стандартів і нормативів у різних сферах діяльності


Додаток 2

Суб’єкти державного регулювання економіки

^ Центральні органи виконавчої влади.


Кабінет Міністрів
Міністерства

Державні комітети


Центральні органи виконавчої влади, наділені спеціальним статусом


- економіки

- внутрішніх справ

- фінансів

- закордонних справ

- праці та соціальної політики


-з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення

від наслідків

Чорнобильської катастрофи


- палива та енергетики


- оборони


- аграрної політики


- освіти і науки


- екології та природних ресурсів


- охорони здоров’я


- транспорту


- юстиції


- культури і мистецтв

- енергозбереження


- будівництва, архітектури та житлової політики


- промислової політики


- лісового господарства


- водного господарства


- стандартизації, метрології та сертифікації


- державне казначейство


- зв’язку та інформації


- пенсійний фонд

- Антимонопольний комітет


- Державна податкова адміністрація


- Фонд державного майна


- Державна митна служба


- Державний комітет України з питань регуляторної

політики та підприємництва


- Національна комісія регулювання електроенергетики


- Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку


Додаток 3

Суб’єкти державного регулювання економіки
^
Органи місцевої владиДержадміністрації відповідного рівня (обласні, міські, районні, селищні)


Органи місцевого самоврядування


Ради народних депутатів відповідного рівня (обласні, міські, районні, селищні)


Органи місцевої (регіональної) влади й управління^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Конституція України .- К., 1996.

 2. Бюджетний кодекс України. – К., 2002.

 3. Господарський кодекс України. – К, 2004.

 4. Митний кодекс України. – К., 2004.

 5. Державне регулювання економіки: Навч. посібник / Д.М. Стеченко. – К.,2003.

 6. Державне регулювання економіки: Навч. посібник / С.М.Чистов, А.Е.Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін. – К.,2000.

 7. Державне регулювання економіки: Навч. посібник / Філатов В.М., Липов В.В., Вершинін С.В. – Харків,- 2003

 8. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки. - К., 2001.

 9. Мельник А., Крупка М., Залога З., Державне регулювання економіки: Підручник. – Львів, 1999.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №25.

 2. Про зайнятість населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №42.

 3. Про інвестиційну діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №10.

 4. Про національний банк України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №29.

 5. Про місцеві державні адміністрації: Закон України. – К., 1999.

 6. Про місцеве самоврядування: Закон України. – К., 1999.

 7. Про державне прогнозування і розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2000. – 28 квітня.

 8. Про державні соціальні стандарти й державні соціальні гарантії: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2000. – 7 листопада.

 9. Про захист економічної конкуренції: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2001. – 21 березня.

 10. Про інноваційну діяльність: Закон України. – К., 2002.

 11. Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. - К., 1997.

 12. В. О. Гусєв, Г.М. Довгаль. Державне регулювання діяльності технологічних парків в Україні // Статистика України. - № 1. – 2004.

 13. Государственное регулирование экономики и социальный комплекс: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Т. Г. Морозовой, В. А. Пикулькина. - М., 1997.

 14. Державна власність на сучасному етапі розвитку економіки України/ Камишанська М.О. – Донецьк,2003.

 15. Державне регулювання зайнятості: Навч. посібник / Васильченко В.С. – К.: КНЕУ, 2003

 16. Заболоцький Б. Ф., Кокошко М.Ф., Смовженко Т.С. Економіка України. - Львів, 1997.

 17. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег.- М., 1978.

 18. Конкуренція як засіб антимонопольного регулювання товарних ринків/ Марцин В.// Регіональна економіка. - №3.- 2003.

 19. Костусєв О. Розвиток конкурентних відносин в Україні та завдання конкурентної політики на сучасному етапі.// Економіст. -№1.-2004.

 20. Кузнецова Н. В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Практ. пособие. - К., 1998

 21. Мельник А. Ф. Державне регулювання економіки перехідного періоду. Світовий досвід і проблеми України.- Тернопіль, 1995.

 22. Основы экономической теории / Под. ред. С.В.Мочерного , - К.: Знання , 2000 р.

 23. Опанасюк В. Венчурний капітал в Україні // Економіст. - № 1.-2004.

 24. Структурна перебудова економіки України: основні напрями та пріоритети / За ред. М. Якубовського.- К., 1994.

 25. В.Точилін Ринки базових галузей: напрямки розвитку та державного регулювання// Економіст. - №3.- 2004.

 26. Філіпенко А. С. Світова економіка. - К., 2001.Навчальне видання

Методичні вказівки з курсу “Державне регулювання економіки “для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спец.7.050106 «Облік і аудит» і 7.050107 «Економіка підприємства»


Укладач: Тетяна Андріївна Пушкар .


Відповідальний за випуск: О. В. Жемеренко


Редактор: С.Д. Сусло


Коректор: З.І. Зайцева


План 2005, поз 265

____________________________________________________________________

Підп. до друку 11.02.05 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн. – друк. арк. 1,8 Обл. – вид арк. 2,3

Замов. № Тираж 60 прим. Ціна договірна

____________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

___________________________________________________________________


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХДАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи