Для студентів спеціальності 050100 „облік І аудит” Харків – хнамг- 2006 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Фінансовий облік” icon

Для студентів спеціальності 050100 „облік І аудит” Харків – хнамг- 2006 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Фінансовий облік”
НазваДля студентів спеціальності 050100 „облік І аудит” Харків – хнамг- 2006 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Фінансовий облік”
Сторінка1/7
Дата23.06.2012
Розмір1.34 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВАМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Фінансовий облік”

(для студентів спеціальності 6.050100 „ОБЛІК І АУДИТ”)


Харків – ХНАМГ- 2006


Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Фінансовий облік” (для студентів спеціальності 6.050100 “Облік і аудит”). – Укл.: Гордієнко Н.І., Левченко Н.А.- Харків: ХНАМГ, 2006.- 97 с.


Укладачі: проф., канд.екон.наук Н.І.Гордієнко, ст.викл. Н.А.Левченко


Рецензент : д-р екон. наук, професор кафедри бізнесу та підприємництва Харківського національного економічного університету В.М Гриньова


Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту, протокол № 6 від 30.11.2006


Зміст

Розділ 1. Фінансовий облік. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.1. Основи побудови фінансового обліку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

1.2. Облік грошових коштів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.3. Облік (довгострокових і поточних) фінансових інвестицій. . . . . . . . . .14

1.4. Облік основних засобів та інших необоротних
матеріальних активів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

1.5. Облік нематеріальних активів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

1.6. Облік дебіторської заборгованості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

1.7. Облік запасів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

1.8. Облік витрат виробництва й випуску готової продукції. . . . . . . . . . . . 52

Розділ 2. Фінансовий облік. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

2.1. Облік формування і змін у власному капіталі. Облік резервного капіталу, вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

2.2. Облік зобов’язань по довгострокових позиках та векселях. . . . . . . . . .66

2.3. Облік довгострокових зобов’язань по облігаціях та
фінансовій оренді. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

2.4. Облік короткострокових зобов’язань по розрахунках з
банками та іншими позиками. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

2.5. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками та поточної заборгованості за розрахунками. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

2.6. Облік розрахунків з оплати праці. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

2.7. Облік доходів і фінансових результатів діяльності. . . . . . . . . . . . . . . . 87

2.8. Забалансовий облік активів і зобов’язань. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Список літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

РОЗДІЛ 1. ^ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК — 1


1.1. Основи побудови фінансового обліку

(Кількість годин для вивчення – 2)

Нормативні документи:

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» №996 — ХIV від 16.07.1999р.;

План рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій і установ, затверджений наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999р.;

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку – 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.1999р.;

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку – 2 «Баланс», затверджене наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.1999р.;

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку – 3 «Звіт про фінансові результати», затверджене наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.1999р.;

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку – 4 «Звіт про рух грошових коштів», затверджене наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.1999р.;

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку – 5 «Звіт про власний капітал», затверджене наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.1999р.;

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку – 6 «Виправлення помилок і змін у фінансовій звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України №137 від 28.05.1999р.;

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку – 19 «Об’єднання підприємств», затверджене наказом Міністерства фінансів України №163 від 07.07.1999р.;

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку – 20 «Консолідована фінансова звітність», затверджене наказом Міністерства фінансів України №176 від 30.07.1999р.


Бухгалтерський облік — процес виявлення, виміру, реєстрації, нагромадження, узагальнення, збереження і передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

^ Тести і завдання

 1. За якими принципами підприємство здійснює фінансовий (бухгалтерський) облік:

а) періодичності;

б) автономності;

в) послідовності;

г) усіма переліченими?

^ 2. Активи підприємства — це:

а) ресурси підприємства;

б) ресурси , які контролює підприємство;

в) ресурси , які контролює підприємство в результаті минулих подій;

г) ресурси, які контролює підприємство в результаті минулих подій і використання яких призведе до одержання економічних вигод.

3. Зобов’язання — це:

а) заборгованість підприємства;

б) заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій;

в) заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій, погашення якої призведе до зменшення ресурсів;

г) заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій, погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів, що втілюють економічні вигоди.

^ 4. Бухгалтерський облік призначений:

а) зафіксувати всі можливі зміни в активах підприємства;

б) визначати розмір цих змін у грошовому вираженні;

в) реєструвати, накопичувати й зберігати інформацію;

г) все перелічене.

^ 5. Фінансовий облік — це:

а) комплексний синтетичний облік усіх видів коштів і всієї економічної діяльності підприємства;

б) облік розрахунків з постачальниками й покупцями;

в) аналітичний облік фінансових операцій;

г) облік розрахунків з підрядчиками й замовниками.

^ 6. Принципи, що забезпечують якість бухгалтерського обліку:

а) обачливість;

б) повнота;

в) автономність;

г) продовжити перелік.

^ 7. Методично бухгалтерський облік в Україні поділений на:

а) управлінський і внутрішньогосподарський;

б) фінансовий і податковий;

в) управлінський і податковий;

г) управлінський і фінансовий.

^ 8. Облікова політика — це:

а) сукупність принципів, методів і процедур, які використовує підприємство для складання фінансової звітності;

б) вибрана підприємством форма бухгалтерського обліку;

в) затверджені підприємством правила документообігу;

г) все перелічене.

^ 9. В обов’язки керівника підприємства входить:

а) створювати необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку;

б) брати участь в оформленні матеріалів, які пов’язані з нестачами й крадіжками;

в) дотримувати єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку;

г) організовувати контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку усіх господарських операцій.

^ 10. В обов’язки головного бухгалтера входить:

а) створювати необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку;

б) забезпечувати виконання всіма службами й підрозділами дотримання порядку оформлення та подання первинних документів;

в) дотримання єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку;

г) затверджувати облікову політику підприємства.


Запитання для контролю засвоєння знань

 1. Яка мета бухгалтерського обліку?

 2. На яких принципах базується бухгалтерський облік?

 3. Як організований бухгалтерський облік в Україні?

 4. Які існують форми державного регулювання бухгалтерського

обліку?

 1. Які органи здійснюють державне регулювання бухгалтерського

обліку?

 1. Які принципи бухгалтерського обліку забезпечують його якість?

 2. Що є об’єктом бухгалтерського обліку?

 3. Що таке облікова політика?

1.2. Облік грошових коштів

(Кількість годин для вивчення – 8)


Нормативні документи:

Інструкція про роботи по готівковому обороту в установах банків України : Постанова правління Національного банку України від 19.02.2001р. №69;

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №4 / Звіт про рух коштів від 21.06.1999р. №398;

Закон України «Про внесення змін у Закон України про використання електронних контрольних касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках зі споживачами у сферах торгівлі, громадського харчування і послуг» від 1.06.2000р. №177;

Правила визначення платіжності банкнот і монет Національного банку України від 31.03.1999р. №152;

Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 29.03.01 №135;

Положення про ведення касових операцій у національній валюті України: Постанова правління Національного банку України від 19.02.2001р. №72;

Положення про ведення касових операцій в Україні. / Постанова правління Національного банку України від 1.08.2001р. №311;

Інструкція про організацію роботи з наявного звертання банків України від 12.03.2001р. №216;

Наказ Державного комітету статистики України від 15.02.1996р. (стосується форм первинного обліку);

Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання руху готівки», прийнятий 12.07.1995р. №436/95, зміни 7.09.2001р.;

Закон України «Про обертання векселів в Україні» від 05.04.2001р №2374.

Терміни і визначення

Кошти ? готівка, гроші на рахунках у банках і депозити до запитання.

Валюта України — грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських квитків, монет, що перебувають в обороті.

Іноземна валюта — іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських квитків, що перебувають в обороті на території іноземної держави, платіжні документи та інші цінні папери в іноземній валюті.

^ Каса підприємства — приміщення або інше місце, призначене для прийняття і видачі, зберігання готівки та інших касових документів і цінностей.

Касові операції — операції підприємств між собою і з фізичними особами, пов’язані з прийомом і видачею готівки, при здійсненні розрахунків через касу з відображенням цих операцій у касовій книзі.

^ Тести і завдання

1.Чи прийме банк платіжне доручення від юридичної особи, складене в довільній формі?

а) Ні, оскільки є законодавчо затверджена форма платіжного доручення.

б) Так, при будь-яких обставинах, за бажанням юридичної особи.

в) Так, при будь-яких безготівкових розрахунках, за умови, що це передбачено договором про розрахунково-касове обслуговування між банком і юридичною особою.

г) Так, але за умови внесення наявних коштів у касу банку для подальшого їхнього зарахування на поточний рахунок юридичної особи.

^ 2. Які документи юридична особа подає додатково в банк разом із грошовим чеком для одержання з поточного рахунку в касу коштів на виплату зарплати працівникам?

а) Тільки грошовий чек на одержання зарплати.

б) Завірену керівником і головним бухгалтером копію платіжної або розрахунково-платіжної відомості на виплату зарплати працівникам.

в) Платіжні доручення на перерахування сум, утриманих із зарплати працівників податків, внесків і обов’язкових платежів.

^ 3. Які дії повинен здійснити покупець із платіжним вимогою-дорученням, отриманим від продавця при згоді його оплатити?

а) Передати платіжну вимогу-доручення, що надійшла, в обслуговуючий його банк.

б) Дооформити нижню частину платіжної вимоги-доручення, завірити її підписами і печаткою, повернути продавцеві.

в) Надати продавцеві підтверджуючі документи про наявність коштів на своєму поточному рахунку

г) Дооформити нижню частину платіжної вимоги-доручення, завірити її підписами і печаткою, передати в обслуговуючий банк.

4. Якщо юридична особа бажає використовувати при безготівкових розрахунках рахункові чеки, чи повинні депонуватися грошові кошти на окремому банківському рахунку для їхньої гарантованої оплати?

а) За бажанням юридичної особи.

б) Так, обов’язково, при одержанні чекової книжки.

в) Ні, не повинні.

г) Так, повинні при видачі рахункового чека продавцеві продукції (товарів, робіт, послуг).

^ 5. Чи може юридична особа одержати розрахункову чекову книжку для розрахунків тільки з одним конкретним постачальником?

а) Так, може як для розрахунків з конкретним постачальником, так і для розрахунків з різними постачальниками. Це вирішує одержувач чекової книжки.

б) Ні, не може, оскільки розрахункова чекова книжка оформляється банком для безготівкових розрахунків як мінімум з трьома різними постачальниками, що вказуються в заяві на одержання розрахункової чекової книжки.

в) Так, може, але тільки при згоді банку і наданні банком додаткових гарантій щодо забезпечення оплати за виданими розрахунковими чеками.

г) Ні, не може, оскільки для розрахунків з одним конкретним постачальником банк повинен оформити окремий рахунковий чек.

^ 6. Ліміт каси для підприємства оптової торгівлі встановлюється:

а) наказом керівника підприємства без повідомлення банку, який здійснює касове обслуговування;

б) головним бухгалтером за узгодженням з керівником підприємства;

в) обслуговуючим банком на основі представленого підприємством розрахунку.

^ 7. В якому випадку підпис керівника підприємства (або особи, що його заміщує) на видатковому касовому ордері не є обов'язковим?

а) У випадку його відсутності через відрядження.

б) У випадку, коли виплата коштів проводиться на витрати, пов’язані з обставинами форс-мажору.

в) У випадку, коли на прикладених до видаткового касового ордера документах є дозвільний підпис керівника.

^ 8. Послідовність оформлення видаткового касового ордера така:

а) 1) Бухгалтерія – виписка; 2) Керівник – підпис; 3) Головний бухгалтер – підпис; 4) Бухгалтерія – реєстрація; 5) Касир – видача готівки, підтверджена підписом одержувача, і реєстрація в «Касовій книзі».

б) 1) Керівник – розпорядження або наказ; 2) Бухгалтерія – виписка і реєстрація; 3) Головний бухгалтер – підпис; 4) Керівник – підпис; 5) Касир – видача готівки, підтверджена підписом одержувача, і реєстрація в «Касовій книзі».

в) 1) Бухгалтерія – виписка і реєстрація; 2) Керівник – підпис; 3) Головний бухгалтер – підпис; 4) Касир – видача готівки, підтверджена підписом одержувача, і реєстрація в «Касовій книзі»

^ 9. Який документ не підписує керівник підприємства?

а) Видатковий касовий ордер.

б) Платіжну відомість.

в) Авансовий звіт.

г) Прибутковий касовий ордер.

^ 10.Термін збереження касових документів на підприємстві складає:

а) три роки, за умови проведення за вказаний період документальної перевірки;

б) один рік, за умови проведення за вказаний період документальної перевірки;

в) зберігаються безстроково.


Завдання 1.2.1


Дані для виконання:

Підприємством були здійснені наступні операції:

- оприбутковані внески до статутного капіталу, здійснені засновником готівкою – 7 тис. грн.;

- перераховані кошти постачальнику як передплата за товари – 12 тис. грн. (в т.ч. ПДВ);

- отримані кошти в касу: на виплату заробітної плати – 52 тис. грн, дивідендів – 900 грн., на відрядження  – 620 грн.

- видана заробітна плата – 52000 грн.;

- видано на відрядження – 620 грн.

- видані дивіденди – 900 грн.

- повернені невикористані грошові кошти в касу від підзвітної особи – 420 грн.

- повернені кошти в банк – 80 грн.

Необхідно: відобразити операції з руху грошових коштів в обліку.


Завдання 1.2.2


Дані для виконання:

Підприємством було здійснено такі господарські операції:

— отримані грошові кошти з банку на виплату зарплати – 3 тис. грн.;

— видана зарплата працівникам – 3 тис. грн.;

— отримані грошові кошти з банку на господарчі потреби і відрядження – 600 грн.;

— видані кошти підзвітній особі на придбання канцелярських товарів – 200 грн.;

— видані кошти на відрядження директору – 400 грн.;

— повернені в касу грошові кошти, отримані працівником як позички – 2,8 тис. грн.;

— наданий авансовий звіт працівником за придбання канцелярських товарів – 220 грн.;

— наданий авансовий звіт на суму за відрядженням – 370 грн.;

— повернуто в касу невикористану суму на відрядження  –? грн.;

— відшкодовані з каси грошові кошти працівникові –? грн.

Необхідно: відобразити операції з руху грошових коштів в обліку.


Завдання 1.2.3


Дані для виконання:

Підприємством були здійснені наступні операції:

-отримана на поточний рахунок оплата від покупця за готову продукцію – 3,8 тис. грн.;

-перераховані кошти постачальнику за матеріали – 1,2 тис. грн.;

-отримані кошти в касу на виплату: заробітної плати – 5 тис. грн, дивідендів – 300 грн., на відрядження – 180 грн.

-видана заробітна плата – 5 тис. грн.;

-видано на відрядження – 180 грн.

-видані дивіденди – 300 грн.

-повернені невикористані грошові кошти в касу від підзвітної особи – 190 грн.

-повернені кошти в банк – 190грн.

Необхідно: відобразити операції з руху грошових коштів в обліку.


Завдання 1.2.4


Дані для виконання:

Підприємством були здійснені наступні операції:

-зараховані грошові кошти на поточний рахунок як внесок до статутного капіталу, зроблений засновником – 5 тис. грн.;

-перераховані кошти постачальнику як передплата за сировину – 1,8 тис. грн. (в т.ч. ПДВ);

-отримані кошти в касу на виплату: заробітної плати – 2 тис. грн, дивідендів – 100 грн., на відрядження – 280 грн.

-видана заробітна плата – 2 тис. грн.;

-видано на відрядження – 280 грн.

-видани дивіденди – 100 грн.

- повернені невикористані грошові кошти в касу від підзвітної особи – 360 грн.

-повернені кошти в банк – 360грн.

Необхідно: відобразити операції з руху грошових коштів в обліку.


Завдання 1.2.5


Дані для виконання:

Підприємством були здійснені такі операції:

- отримана на поточний рахунок передплата від покупця за послуги – 4,8 тис. грн. (в т.ч. ПДВ)

- перераховані кошти постачальнику за матеріали – 3,4 тис. грн.

-оттримані кошти в касу на виплату: заробітної плати – 1 тис. грн, дивідендів – 500 грн., на відрядження – 480 грн.

-видана заробітна плата – 1 тис. грн.;

-видано на відрядження – 480 грн.

-видані дивіденди – 500 грн.

- повернені невикористані грошові кошти в касу від підзвітної особи – 290 грн.

Необхідно: відобразити операції з руху грошових коштів в обліку.


Завдання 1.2.6


Дані для виконання:

Підприємством було здійснено наступні господарські операції:

- повернена фізичною особою – робітником - позичка до каси – 3 тис. грн.;

- погашена нестача винною особою в сумі 360 грн.;

- оприбутковані надлишки готівки в сумі 13грн. 10 коп., виявлені внаслідок інвентаризації каси;

- видано під звіт бухгалтеру на придбання бланків звітності - 5 грн.;

- виплачено дивіденди засновникам – 1 тис. грн.;

- внесені кошти робітником за придбану продукцію підприємства - 200 грн.

Необхідно: відобразити господарські операції з руху грошових коштів на рахунках і регістрах бухгалтерського обліку.


^ Завдання для самостійної роботи:


Завдання 1.2.7


Дані для виконання:

Підприємством були здійснені наступні операції:

-оприбутковані внески до статутного капіталу, зроблені засновником готівкою – 32 тис. грн.;

-перераховані кошти постачальнику як передплата за товари – 18 тис. грн. (в т.ч ПДВ);

-отримані кошти в касу на виплату: заробітної плати – 25 тис. грн, дивідендів – 300 грн., на відрядження – 560 грн.

-видана заробітна плата – 25 тис. грн.;

-видано на відрядження – 560 грн.

-видані дивіденди – 300 грн.

- повернені невикористані грошові кошти в касу від підзвітної особи – 120 грн.

-повернені кошти в банк – 360грн.

Необхідно: відобразити операції з руху грошових коштів в обліку.


Завдання 1.2.8


Дані для виконання:

Підприємством були здійснені наступні операції:

- отримана на поточний рахунок передплата від покупця за товари – 5,4 тис. грн. (в т.ч. ПДВ)

-перераховані кошти постачальнику за товари – 36 тис. грн.

-отримані кошти в касу на виплату: заробітної плати – 4 тис. грн, дивідендів – 200 грн., на відрядження – 740 грн.

-видана заробітна плата – 4000;

-видано на відрядження – 740 грн.

-видані дивіденди – 200 грн.

- повернені невикористані грошові кошти в касу від підзвітної особи – 90 грн.

Необхідно: Відобразити операції з руху грошових коштів в обліку.


Запитання для контролю засвоєння знань


 1. Який порядок організації розрахунків готівкою діє в Україні?

 2. Що таке ліміт каси, як він установлюється?

 3. Які терміни повернення готівки, взятої під звіт, у касу

підприємства?

 1. Якими документами оформляються касові операції?

 2. Який порядок ведення касової книги?

 3. Які обов’язки має касир підприємства?

 4. Який діє порядок відкриття рахунків у банку?

 5. Який порядок проведення розрахунків за допомогою платіжних

доручень та платіжних вимог-доручень?

 1. Як організувати і відобразити в обліку розрахунки за допомогою

акредитивів?

 1. Як організувати і відобразити в обліку операції по розрахунках за

допомогою чеків?


1.3. Облік (довгострокових і поточних) фінансових інвестицій

(Кількість годин для вивчення – 6)


Нормативні документи:

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» №996- ХIV від 16.07.99р.;

План рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій та установ, затверджений наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.99р.;

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.;

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджене наказом Міністерства фінансів України №20 від 31.01.2000р.;

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом Міністерства фінансів України №91 від 23.03.2000р.;

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств», затверджене наказом Міністерства фінансів України №163 від 7 липня 1999р.


^ Терміни і визначення

Фінансові інвестиції — активи, які утримує підприємство з метою збільшення прибутку (у вигляді відсотків і дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

^ Довгострокові фінансові інвестиції — фінансові інвестиції на період більше одного року, а також всі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані у будь-який час.

^ Поточні фінансові інвестиції — інвестиції, які підприємство утримує на строк, що перевищує один рік і які можуть бути вільно реалізовані в будь-який час (крім інвестицій, що є еквівалентами грошових коштів).

^ Зменшення корисності — витрата економічної вигоди в сумі перевищення балансової вартості інвестиції над сумою, яку підприємство очікує отримати за час утримання інвестиції.

^ Амортизаційна собівартість фінансової інвестиції — собівартість фінансової інвестиції з урахуванням часткового її списання внаслідок зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) на суму накопиченої амортизації дисконту (премії).

^ Дисконт — сума перевищення вартості погашення боргових цінних паперів над їх собівартістю.

Премія — сума перевищення собівартості боргових цінних паперів над вартістю їх погашення.

^ Тести і завдання

1. Фінансові інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі на останній день місяця, в якому об’єкт інвестування відповідає визначенню асоційованого підприємства:

а) так, б) ні.

2. При суттєвому впливі об’єкт інвестування здійснює фінансовий, господарський та комерційний контроль:

а) так, б) ні.

3. Якщо придбання фінансових інвестицій здійснюється шляхом обміну на інші активи, то їх собівартість визначається за:

а) справедливою вартістю цих активів;

б) залишковою вартістю цих активів;

в) первісною вартістю цих активів.

^ 4. Фінансові інвестиції, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату балансу за:

а) собівартістю;

б) первісною вартістю;

в) залишковою вартістю;

г) собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестицій.

^ 5. Фінансові інвестиції, що утримуються підприємством до їх погашення, відображаються на дату балансу за:

а) собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестицій;

б) собівартістю;

в) справедливою вартістю;

г) амортизованою собівартістю.

^ 6. Амортизована собівартість інвестицій визначається як різниця між:

а) сумою амортизації премії за звітний період і вартістю інвестицій на

попередню дату;

б) вартістю інвестицій за звітний період і сумою амортизації на

попередню дату;

в) вартістю інвестицій на попередню дату і сумою амортизації за звітний

період.

^ 7. Сума амортизації дисконту визначається як:

а) різниця між вартістю інвестицій на попередню дату і сумою

амортизації премії за звітний період;

б) різниця між номінальною сумою відсотка і сумою відсотка за

ефективною ставкою;

в) добуток вартості інвестицій на попередню дату та ефективної ставки

відсотка.

^ 8. Собівартість фінансової інвестиції складається з:

а) ціни її придбання;

б) комерційних винагород, мита;

в) податків, зборів, обов’язкових платежів та інших витрат,

безпосередньо пов’язаних з придбанням фінансових інвестицій;

г) всіх вищеперерахованих відповідей.

^ 9. Витрати, що відображаються у складі інших витрат з одночасним зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій називаються:

а) витратами від корисності фінансових інвестицій;

б) витратами від збільшення корисності фінансових інвестицій;

в) всі вищеперераховані варіанти правильні.

^ 10. Різниця між собівартістю і вартістю погашення фінансових інвестицій амортизується інвестором протягом періоду:

а) з дати придбання;

б) з дати придбання до погашення за методом ефективної ставки

відсотка;

в) з дати погашення.


Завдання 1.3.1


Дані для виконання:

ВАТ “Квітка» здійснило довгострокові фінансові інвестиції у ТОВ «Посмішка» в сумі 100 тис.грн., що становить 30% капіталу об’єкта інвестування. У березні ТОВ “Посмішка» отримало чистий прибуток у сумі 40 тис.грн. і прийняло рішення розподілити його на дивіденди. У березні інвестор має визначити дохід у сумі 12 тис. грн. (40 тис. грн. х 0,3). Наступного року товариство отримало збитки в сумі 50 тис. грн., а інвестор має визначити витрати у сумі 15 тис. грн. (50 тис. грн. х 0,3).

Необхідно: Відобразити операції з обліку фінансової інвестиції, визначити вартість фінансової інвестиції на кінець наступного року.


Завдання 1.3.2


Дані для виконання:

2 січня 2004р. підприємство «АВС» придбало облігації номінальною вартістю 1 млн.грн. з річною фіксованою ставкою 10% з метою утримання до погашення. Ціна придбання облігацій 900 тис.грн. Облігації випущені строком на три роки. Виплата відсотків — щорічно у кінці року.

Необхідно: Розрахувати амортизаційну собівартість фінансової інвестиції, визначити суму амортизації дисконту, відобразити операції в обліку.


Завдання 1.3.3


Дані для виконання:

2 січня 2004р. підприємство «АВС» придбало облігації номінальною вартістю 1 млн.грн. з річною фіксованою ставкою 15% з метою утримання до погашення. Ціна придбання облігацій 1090 тис.грн. Облігації випущені строком на три роки. Виплата відсотків — щорічно у кінці року.

Необхідно: Розрахувати амортизаційну собівартість фінансової інвестиції, визначити суму амортизації премії, відобразити операції в обліку.


Завдання 1.3.4


Дані для виконання:

Підприємство «Букет» 2 січня 2004р. придбало частку в розмірі 25% у власному капіталі підприємства «Квітка» за 150 тис.грн. Підприємство «Квітка» – асоційоване підприємство щодо підприємства «Букет».

У результаті діяльності підприємства «Квітка» у 2004р. відбувся рух власного капіталу, що наведено в табл. 1:


Таблиця 1

Власний капітал, тис.грн.

На 01.01.2004

На 31.12.2004

Статутний капітал

600,0

600,0

Інший додатковий капітал

90,0

140,0

Резервний капітал

35,0

35,0

Нерозподілений прибуток

400,0

500,0

Усього за розділом 1

1125,0

1275,0

Інформація щодо результатів діяльності підприємства „Квітка”:

 1. Інший додатковий капітал підприємства «Квітка» зріс на 50 тис.грн. за рахунок безоплатно отриманих необоротних активів.

 2. Чистий прибуток підприємства «Квітка» за 2004р. становить 130 тис.грн.

 3. За результатами діяльності підприємства «Квітка» у 2004р. зборами акціонерів були оголошені дивіденди до виплати в сумі 30 тис.грн.

 4. На 31.12.2004. у складі нерозподіленого прибутку є прибуток від реалізації товарів підприємства «Квітка» підприємству «Букет» у сумі 20 тис.грн.

 5. Товари, придбані підприємством «Букет» в його асоційованого підприємства «Квітка», не були реалізовані в 2004р.

Необхідно: Відобразити в обліку інвестиції за методом участі в капіталі в підприємстві «Букет».


Завдання 1.3.5


Дані для виконання:

Підприємство 3.01.2004р. придбало облігації номінальною вартістю 10 тис.грн. за 7 тис.грн., тобто дисконт становив 3 тис.грн. (10 тис.-7 тис.). Фіксована ставка відсотка за облігацію встановлена 10% річних. Дата погашення облігацій відбудеться через 5 років. Виплати відсотків здійснюються щорічно в кінці року, номінальна сума відсотка становить 1 тис. грн.(10 тис.*10%)

Необхідно: Розрахувати амортизаційну собівартість фінансової інвестиції, визначити суму амортизації дисконту, відобразити операції в обліку.

Завдання 1.3.6


Дані для виконання:

Фірмі "Альфа" належить 60% акцій заводу ТОВ «Полімерконтейнер» на суму 2,2 млн. грн. ТОВ „Полімерконтейнер” отримало чистий прибуток у розмірі 360 тис.грн., з них 2,5 тис.грн. – від реалізації товарів фірмі «Альфа». Ці товари ще не реалізовані і знаходяться на складі фірми «Альфа». Прибуток, отриманий заводом, розподілений таким чином: 60 тис. грн. спрямовано на збільшення резервного капіталу, 150 тис. грн. – на виплату дивідендів. Протягом цього періоду завод провів дооцінку власних активів на 26,5 тис. грн.

Необхідно: Визначити вартість фінансових інвестицій, відобразити операції в обліку.


Завдання 1.3.7


Дані для виконання:

Підприємство придбало облігації номінальною вартістю 2 тис. грн. за 2,3 тис. грн. терміном на 4 роки. Фіксована ставка відсотка по облігації — 10% річних, виплата відсотків здійснюється щорічно, наприкінці року.

Необхідно: Визначити ефективну ставку відсотка, річну амортизацію премії по облігаціях, амортизовану собівартість інвестицій і відобразити ці операції в обліку.


Завдання 1.3.8


Дані для виконання:

Підприємство придбало облігації номінальною вартістю 2 тис.грн. за 1,8 тис. грн. терміном на 5 років. Фіксована ставка відсотка по облігації — 10% річних. Виплата відсотків здійснюється наприкінці року.

Необхідно: визначити ефективну ставку відсотка, річну амортизацію дисконта по облігаціях, амортизовану собівартість інвестицій і відобразити ці операції в обліку.


Завдання 1.3.9


Дані для виконання:

У січні 2004 р. підприємство придбало 3000 акцій, що становить 15% випущених акцій, за ринковою ціною 2 грн. за акцію з метою довгострокового розпорядження. При цьому підприємство оплатило за брокерські послуги фондовій біржі 200 грн. На 31.12.2004р. котирування однієї акції знизилося до 1,5 грн.

Необхідно: Визначити первісну вартість акцій та їхню вартість на 31.12.2004 р. з урахуванням зниження котирування і відобразити ці операції в бухгалтерському обліку.


Завдання 1.3.10


Дані для виконання:

Підприємство „Сяйво” у жовтні 2005р. придбало 10 тис. акцій ВАТ „Ватра” на загальну суму 20 тис.грн. , що становить 10% випущених акцій. Номінальна вартість акції – 1 грн. 31 грудня 2005р. ринкова вартість акцій становить 1,8 грн. У березні 2006р. ВАТ „Ватра” оголосило дивіденди в розмірі 5% від номінальної вартості акцій. У квітні підприємство „Сяйво” отримало дивіденди. У липні 2006р. підприємством „Сяйво” продано 5 тис. акцій ВАТ „Ватра” за ціною 2,5 грн. за акцію.

Необхідно: Визначити вартість фінансових інвестицій, відобразити операції в обліку.


Завдання 1.3.11


Дані для виконання:

Підприємство „Адан” у серпні 2005р. придбало 15 тис. акцій ВАТ „Перлина”, що становить 15% випущених акцій. Ціна придбання однієї акції – 1 грн., номінальна вартість акції – 1 грн. 31 грудня 2005р. ринкова вартість акцій становить 1,2 грн. У червні 2006р. ВАТ „Перлина” оголосило дивіденди в розмірі 3% від номінальної вартості акцій. У липні підприємство „Адан” отримало дивіденди.

Необхідно: Визначити вартість фінансових інвестицій, відобразити операції в обліку.


^ Завдання для самостійної роботи:


Завдання 1.3.12


Дані для виконання:

Підприємство “МАМА” 2 січня 2005р. придбало частку в розмірі 30% у власному капіталі підприємства “ДОНЬКА” за 180 тис. грн. За результатами 2005 р. підприємство “ДОНЬКА” отримало прибуток у розмірі 60 тис.грн., крім того, власний капітал підприємства “ДОНЬКА” змінився за рахунок:

 • уцінки необоротних активів – на 12 тис.грн.;

 • безоплатно одержаних необоротних активів – на 16 тис.грн.

Необхідно: Розрахувати вартість фінансових інвестицій за методом участі у капіталі, відобразити операції в обліку.


  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Для студентів спеціальності 050100 „облік І аудит” Харків – хнамг- 2006 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Фінансовий облік” iconМіністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до виконання самостійної та курсової роботи з дисципліни “Фінансовий облік” для студентів спеціальності 050100...
Для студентів спеціальності 050100 „облік І аудит” Харків – хнамг- 2006 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Фінансовий облік” iconХарківська національна академія
Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни „Біржова діяльність” (для студентів 4 курсу спеціальності...
Для студентів спеціальності 050100 „облік І аудит” Харків – хнамг- 2006 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Фінансовий облік” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „система національних рахунків”
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Система національних рахунків” (для студентів денної...
Для студентів спеціальності 050100 „облік І аудит” Харків – хнамг- 2006 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Фінансовий облік” iconХарківська націоНАльна академія міського господарства методичні вказівки до вивчення, самостійної роботи та практичних занять з дисципліни "Облік цінних паперів" І завдання до виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до вивчення, самостійної роботи та практичних занять з дисципліни "Облік цінних паперів" І завдання до виконання...
Для студентів спеціальності 050100 „облік І аудит” Харків – хнамг- 2006 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Фінансовий облік” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу "облік зовнішньоекономічної діяльності"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів...
Для студентів спеціальності 050100 „облік І аудит” Харків – хнамг- 2006 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Фінансовий облік” iconХарківська державна академія міського господарства н.І. Гордієнко методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання самостійної та курсової роботи з дисципліни з дисципліни "Фінансовий облік 1" І "Фінансовий облік...
Для студентів спеціальності 050100 „облік І аудит” Харків – хнамг- 2006 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Фінансовий облік” iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент»
«Менеджмент» (для студентів 3 курсу напряму підготовки 050100 “Економіка підприємства” та 050100 “Облік та аудит” денної та заочної...
Для студентів спеціальності 050100 „облік І аудит” Харків – хнамг- 2006 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Фінансовий облік” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «господарське право»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Господарське право» (для студентів 2,4 курсів денної форми навчання спеціальностей...
Для студентів спеціальності 050100 „облік І аудит” Харків – хнамг- 2006 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Фінансовий облік” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу "облік зовнішньоекономічної діяльності"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів...
Для студентів спеціальності 050100 „облік І аудит” Харків – хнамг- 2006 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Фінансовий облік” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Податковий облік”
Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Податковий облік» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи