Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Скачати 187.71 Kb.
НазваЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата23.06.2012
Розмір187.71 Kb.
ТипДокументиЧернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича
“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Декан юридичного факультету

_________________(Пацурківський П.С.)

“ 31 ” серпня 2009 р.


Робоча ПРограма
(за кредитно-модульною системою)

курсу „ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ ПРАВА”

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр


для спеціальності 8.06.01.01 ”Право”

Спеціалізації філософія права

Факультет: юридичний

Кафедра теорії та історії держави і права

Форма навчання

Курс

Семестр

Загальний

обсяг год.


Кількість

кредитів

У тому числі (год.):

Самостійна робота (год.)

Контрольні (модульні) роботи (шт.)

Розрахунково-графічні роботи (шт.)

Курсові проекти (роботи) (шт.)

Залік (сем.)

Екзамен (сем.)

Лекції

Лабора-торні

Семінарські заняття

Денна

V

9

108

3

24

-

10

74

-

-

-

9

-

Заочна

V

9

108

3

8

-

2

98

-

-

-

9

-Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми

напряму____06.01.“Право” спеціальності 8.06.01.01 ”Право”

Робоча програма складена асист. Боднаром С.Б.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави і права


протокол № 1.

29 ” серпня 2009 р.


Завідувач кафедри ___________________________ /Никифорак М. В./


Схвалено методичною радою юридичного факультету


30” серпня 2009 р.

Голова методичної ради

юридичного факультету _____________________ /Савчук С.В./


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Мета вивчення навчальної дисципліни

Однією із фундаментальних засад Конституції України є положення про те, що «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю». Аксіологічний (ціннісний) та антропологічний (людинознавчий) вимір цього та інших гуманістичних положень потребує філософсько-правового розуміння не тільки змісту приписів чинного законодавства, але й основних напрямків розвитку державно-правових явищ та процесів. Ця вимога особливо стосується магістрів юридичних спеціальностей, оскільки достовірні знання про місце та значення людини в умовах сучасної правової реальності є неодмінною передумовою правильного розуміння, засвоєння та ефективної реалізації на практиці своїх прав і свобод.

Однією із закономірностей розвитку теоретичної думки про співвідношення людини і права став розвиток ідеї прав людини. Нинішнє піднесене значення прав людини на міжнародному та національному рівнях, потреба в забезпеченні ефективного механізму їхньої реалізації та захисту в Україні вимагає переосмислення усталених наукових підходів до розкриття сутності права, його цінності й функцій. У цьому зв’язку зростає роль юридичної науки і філософії, й зокрема такого їхнього міждисциплінарного поєднання як філософія права, котрі покликані пропонувати шляхи вирішення актуальних науково-практичних завдань. Цінність звернення до філософії права стає очевидною при застосуванні доробку таких її розділів, як правова аксіологія (аксіологія права) та правова антропологія (антропологія права) задля поглиблення розроблення вказаної проблематики.

Все це вимагає комплексного дослідження відношення людини та права з використанням здобутків різних напрямів наукового знання. Тим самим “Філософська антропологія права” як навчальна дисципліна стає необхідним і незамінним компонентом сучасної юридичної освіти.

Програма курсу “Філософська антропологія права” побудована з метою найбільш оптимального дослідження необхідного навчального матеріалу. В ній висвітлено визначальні положення антропологічного напрямку філософсько-правових досліджень.

В основу дисципліни покладено вихідні положення філософії права, юридичної антропології, теорії держави та права, вироблені і перевірені багаторічною практикою застосування основні філософсько-правові інститути і категорії, а також науковий аналіз їх законодавчого оформлення.

^ Метою курсу є з’ясування аксіологічних та антропологічних засад проблематики людини в праві задля обґрунтування й утвердження гуманістичної природи права, зокрема в контексті реалізації гуманістичних положень Конституції України, підготовка до можливого застосування цих знань в науковій та практичній діяльності, формування належного, якісного рівня правосвідомості.

Після вивчення даної дисципліни студенти повинні:

 1. знати предмет та історію розвитку філософської антропології права;

 2. володіти знаннями з основних філософсько-антропологічних питань права;

 3. розуміти зміст термінів та понять з даної проблематики;

 4. вміти застосовувати одержані знання до конкретних фахових досліджень.

Навчання будується з використанням активних методів: сполучення аудиторних занять із самостійною роботою. До аудиторних занять належать лекції, семінарські заняття, консультації. У поняття самостійної роботи входить робота з літературою і нормативними актами, огляд бібліографії та інші форми. Кожна тема супроводжується переліком основних питань і списком літератури. При підготовці до занять студент не повинний обмежуватися списком літератури, зазначеної в посібнику, але й здійснювати пошук самостійно.


^ ЗАВДАННЯ КУРСУ:

1) формування уявлень про еволюцію поглядів на проблематику «людина-право»;

2) розгляд основних підходів та наукових засад дослідження людини в праві;

3) збагачення знань про зміст понять і термінологію філософської антропології права;

4) розкриття питання «правового людинорозуміння» та окреслених напрямків його дослідження;

5) ознайомлення із методологічними основами досліджень проблематики людини в праві через формулювання філософсько-правових положень про здійснення гуманістичної природи права;

6) з’ясування основних тенденції процесу здійснення гуманістичної природи права – як у загальноцивілізаційному, так і в сучасному українському вимірах (у контексті реалізації гуманістичних положень Конституції України).


2. Основні знання, уміння та навички, що будуть сформовані у процесі вивчення курсу.

Вивчення курсу дозволяє студентові сформувати знання про місце та значення людини в умовах сучасної правової реальності є неодмінною передумовою правильного розуміння, засвоєння та ефективної реалізації на практиці своїх прав і свобод. "Філософська антропологія права" як навчальна дисципліна слугує інструментом з’ясування магістрами аксіологічних та антропологічних засад проблематики людини в праві задля обґрунтування й утвердження гуманістичної природи права, зокрема в контексті реалізації гуманістичних положень Конституції України., підготовка їх до можливого застосування цих знань в науковій та практичній діяльності, формування належного, якісного рівня правосвідомості.


Кількість кредитів – 3.

Курс складається з 2 модулів, 10 навчальних елементів. 100 балів у дев'ятому семестрі.

 1. Загальна кількість годин.

108.


 1. Кількість годин на тиждень.

2.


 1. Обов’язкова дисципліна чи за вибором.

Обов’язкова.


 1. Семестр, в якому читається.

Дев'ятий семестр.


 1. Кількість годин відведених на лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття та самостійну роботу студентів.

Лекції – 24 години, практичні – 10 годин, самостійна робота студентів – 74 години.


 1. Вид підсумкового контролю

Видом підсумкового контролю по навчальній дисципліні “Філософська антропологія права” є залік у дев'ятому семестрі.


Форми контролю

Основними формами контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентами навчального матеріалу є:

- усні опитування;

- фронтальні опитування;

 • самостійні роботи;

 • тестові завдання;

 • реферативні доповіді;

 • підсумкові контрольні роботи;

 • залік.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю, якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом, не має невідпрацьованих занять з пропущених тем.


Плани семінарських занять із курсу

Філософська антропологія права”


Тема 1. Сутність та предмет філософської антропології права


 1. Людина у співвідношенні з божественним, абсолютним, суспільним, трансцендентним. Сутність антропоцентризму.

 2. Антропологія як галузь наукових знань. Міждисциплінарні зв’язки різних видів антропології.

 3. Філософська антропологія, характеристика її предмету.

 4. Юридична антропологія (антропологія права)

 5. Філософська антропологія права, її місце в системі юридичних та філософських наук.


Література:


 1. Бачинін В. Соціально-правові суперечності як предмет філософії права // Вісник Академії правових наук України. — 1999. — № 1. — С. 157-164.

 2. Бігун В. С. Актуальні проблеми філософії права («круглий стіл» в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України) // Часопис Київського університету права. — 2003. — № 2. — С. 97-102.

 3. Гарник А. В. Философия права: предметная специфика, место и значение в системе социально-гуманитарного знания. — Д. : Вид- во Дніпропетровського ун-ту, 1998. – С. 9-15.

 4. Ковлер А. И. Антропология права: Учебник для вузов. — М. : Издательство НОРМА, 2002. — С. 7-17.

 5. Рабінович П. Філософії права: деякі наукознавчі аспекти // Вісник Академії правових наук України. — 1997. — № 1. — С. 36-46.

 6. Рулан Норбер. Юридическая антропология: Учебник. / пер. с фр.; В. С. Нерсесянц (отв.ред.). — М. : Норма, 1999. — С. 5-9.Тема 2. Характеристика основних філософсько-антропологічних концепцій, їх вплив на визначення правопорядку


 1. Традиціоналізм, персоналізм, індивідуалізм та гуманізм в історії антропологічно-правових вчень.

 2. Об’єктивна зумовленість множинності сучасних філософсько-антропологічних концепцій.

 3. Суб’єктивістські концепції філософської антропології права (екзистенціоналізм, прагматизм).

 4. Об’єктивістські філософсько-правові антропологічні концепції (неопозитивізм, біхевіоризм).

 5. Інтегральні концепції філософської антропології права (феноменологія, психоаналіз, німецька філософсько-антропологічна школа)


Література:


 1. Гордієнко А. Т. Аксіологічна драма ХХ століття. — К. : Інститут філософії НАНУ, 1994. — С. 15-19.

 2. Гордієнко А. Т., Пазенок В. С., Ситниченко Л. А., Кошарний С. О., Курганський В. О. Ціннісні орієнтації : аналіз соціально-філософських концепцій Заходу 80-90-х років / НАН України; Інститут філософії / А. Т. Гордієнко (відп. ред.). — К. : Наукова думка, 1995. — С. 36-44.

 3. Графский В. Г. Право и мораль в истории: проблемы ценностного подхода // Государство и право.— 1998. — № 8. — С. 114-119.

 4. Мироненко О. М. Права і свободи людини у західній політико-правовій ідеології ХVІІ-XVІІІ ст. — К: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 1995. — С. 12-18.

 5. Саарнійт Ю. Р. Про співвідношення основних теорій цінності // Філософська думка. — 1987. — № 5. — С. 21-27.^

Тема 3. Права людини як форма взаємодії індивіда, суспільства та держави

 1. Форми співвідношення індивіда та суспільства: соціоцентризм і гуманізм.

 2. Активність індивіда у державному житті: суб’єктивне право, воля, свобода.

 3. Вплив філософської антропології права на генезис ідей правової соціальної держави.

 4. Взаємодія та суперечливість антропологічних засад природного права та правовї держави.

 5. Соціальна держава як форма реалізації прав людини у правовій державі.


Література:


 1. Бабкін В. Д. Конституційні засади соціальної держави України // Правова держава. — 2000. — № 11. — С. 126-134.

 2. Бабкін В. Д. Від правової до соціальної держави // Правова держава. — 2001. — № 12. — С. 270-281.

 3. Брюґґер Вінфрід. Образ людини у концепції прав людини // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 136-146.

 4. Заєць А. П. Біосоціальні передумови правової регуляції у суспільстві та формальні соціальні атрибути права (історико-гносеологічний аспект) // Вісник Академії правових наук України. — 1997. — № 1(8). — С. 47-58.

 5. Козюбра М. Теоретико-методологічні аспекти прав людини // Український часопис прав людини. — 1997. — № 3-4. — С. 7-11.

 6. Скибицький В. В. Гуманізм нового кримінального законодавства України // Правова держава. — Вип. 8. — К., 1997. — С. 198-205.Тема 4. Міжнародне право як універсальна форма розвитку інституту прав людини та проблема його втілення у правореалізації країн світу


 1. Статус індивіда у міжнародному праві.

 2. Правовий механізм міжнародних гарантій і захисту прав людини: норми, принципи, інститути.

 3. Міжнародні стандарти прав людини та проблема міжнародної правосуб’єктності особи.

 4. Проблеми взаємодії міжнародного права та правових систем країн світу.


Література:


 1. Добрянський С. Поняття прав людини: деякі питання загальної теорії // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали III регіональної наук. конф. (лютий 2001 р.) / Львівський Національний ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2001. — С. 42-44.

 2. Костенко О. М. Розвиток кримінального права в незалежній Україні // Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи / Ю.С. Шемшученко (ред.). — К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. — С. 562-576.

 3. Права человека. Учебник для вузов / отв. редактор Е. А. Лукашева. — М.: Норма, 1999. — С. 95-102.

 4. Тацій В. Я. Утвердження і забезпечення прав та свобод людини — головний конституційний обов’язок демократичної, правової, соціальної держави // Вісник Академії правових наук України. — 2000. — № 4. — С.3-18.Тема 5. Філософсько-правовий аспект проблеми буття людини в об’єктивно існуючу епоху глобалізації


 1. Людина як представник єдиного біологічного виду та як неповторний біосоціальний індивід.

 2. Вплив глобалізації на формування системи прав людини.

 3. Проблема „статичності” прав людини у міжнародно-правових актах.

 4. Загострення соціально гуманітарних проблем у сучасних правовідносинах

 5. Національно-юридичний статус особи та правове буття людини.


Література:


 1. Гарник А. В. Социально-аксиологический контекст исследования проблем современной философии права // Зб. наук. праць. Філософія і соціологія в контексті сучасної культури. Дніпроп. держ ун-т. — 1999. — С. 128-135.

 2. Королев С. В. Апоретика прав человека: Против европоцентризма в юриспруденции. — М.: Теллер, 1998. — С. 21-28.

 3. Петрухин И. Л. Человек как социально-правовая ценность // Государство и право. — 1999. — № 10. — С. 83-90.

 4. Свечникова Л. Г. Понятие обычая в современной науке: подходы, традиции, проблемы (на материалах юридической и этнологической наук) // Государство и право. — 1998. — № 9. — С. 38-43.

 5. Усенко І. Б. Звичаєве право // Юридична енциклопедія. — Т. 2. — К., 1999. — С. 566-568.


Залікові питання

з курсу “Філософська антропологія права”


 1. Людина у співвідношенні з божественним, абсолютним, суспільним, трансцендентним. Сутність антропоцентризму.

 2. Антропологія як галузь наукових знань. Міждисциплінарні зв’язки різних видів антропології.

 3. Філософська та юридична антропології: порівняльна характеристика предметів дослідження.

 4. Філософська антропологія права, її місце в системі юридичних та філософських наук.

 5. Методологічний апарат філософської антропології права, його специфіка.

 6. Зміст, ознаки та значення філософсько-антропологічного дослідницького підходу.

 7. Специфіка філософсько-антропологічних досліджень античності.

 8. Середньовічний етап в розвитку природно-правових уявлень.

 9. Розуміння сутності інституту прав людини в епоху Відродження.

 10. Формування передумов виникнення філософської антропології права у Нові часи.

 11. Сучасний етап розвитку філософсько-антропологічних досліджень права.

 12. Традиціоналізм, персоналізм, індивідуалізм та гуманізм в історії антропологічно-правових вчень.

 13. Суб’єктивістські концепції філософської антропології права (екзистенціоналізм, прагматизм).

 14. Об’єктивістські філософсько-правові антропологічні концепції (неопозитивізм, біхевіоризм).

 15. Інтегральні концепції філософської антропології права (феноменологія, психоаналіз, німецька філософсько-антропологічна школа).

 16. Вплив антропологічних засад на формування поняття „людинорозуміння” у філософії права.

 17. Поняття людинорозуміння у правовій науці.

 18. Особливості сучасного поняттєвого апарату людинорозуміння у філософській антропології права.

 19. Людина та правова реальність: основні проблеми взаємодії.

 20. Форми співвідношення індивіда і суспільства: соціоцентризм і гуманізм.

 21. Активність індивіда у державному житті: суб’єктивне право, воля, свобода.

 22. Вплив філософської антропології права на генезис ідей правової соціальної держави.

 23. Взаємодія та суперечливість антропологічних засад природного права та правової держави.

 24. Соціальна держава як форма реалізації прав людини у правовій державі.

 25. Формування уявлень про людину як біосоціального індивіда.

 26. Філософія людини як основа сучасного природного праворозуміння.

 27. Філософсько-антропологічна характеристика суб’єктивного права.

 28. Теорія сучасного природного права та інститут прав людини.

 29. Безперешкодна реалізація прав людини в умовах державності як вираз особистісної цінності права.

 30. Статус індивіда у міжнародному праві.

 31. Правовий механізм міжнародних гарантій і захисту прав людини: норми, принципи, інститути.

 32. Проблеми взаємодії міжнародного права та правових систем країн світу.

 33. Людина як представник єдиного біологічного виду та як неповторний біосоціальний індивід.

 34. Вплив глобалізації на формування системи прав людини.

 35. Проблема „статичності” прав людини у міжнародно-правових актах.

 36. Загострення соціально гуманітарних проблем у сучасних правовідносинах.

 37. Національно-юридичний статус особи та правове буття людини.

 38. Проблема людини в українській філософській традиції.

 39. Сучасний етап філософсько-антропологічних досліджень права в Україні.

 40. Державно-правова антропологічна проблематика, як предмет дослідження інших вітчизняних наук.


Література до курсу

Філософська антропологія права”


 1. Алексеев С. С. Философия права: История и современность. Проблемы. Тенденции. Перспективы. — М. : Норма, 1998. — 336 с.

 2. Бабкін В. Д. Конституційні засади соціальної держави України // Правова держава. — 2000. — № 11. — С. 126—134.

 3. Бабкін В. Д. Від правової до соціальної держави // Правова держава. — 2001. — № 12. — С. 270—281.

 4. Бабкін В. Д. Взаємозв’язки філософії права та загальної теорії держави і права // Проблеми філософії права. — 2003. — Т. І. — С. 56—60.

 5. Бачинін В. Соціально-правові суперечності як предмет філософії права // Вісник Академії правових наук України. — 1999. — № 1. — С. 157—164.

 6. Бігун В. С. Актуальні проблеми філософії права («круглий стіл» в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України) // Часопис Київського університету права. — 2003. — № 2. — С. 97—102.

 7. Брюґґер Вінфрід. Образ людини у концепції прав людини // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 136—146.

 8. Вдовина Г. А. Новітні англо-американські теорії природного права // Часопис Київського університету права. — 2001. — № 1. — С. 9—16.

 9. Гарник А. В. Философия права: предметная специфика, место и значение в системе социально-гуманитарного знания. — Д. : Вид- во Дніпропетровського ун-ту, 1998. — 160 с.

 10. Гарник А. В. Социально-аксиологический контекст исследования проблем современной философии права // Зб. наук. праць. Філософія і соціологія в контексті сучасної культури. Дніпроп. держ ун-т. — 1999. — С. 128—135.

 11. Головко Б. А. Філософська антропологія : Навч. посібник / Національний аграрний ун-т. — К. : ІЗМН, 1997. — 239 с.

 12. Гордієнко А. Т. Аксіологічна драма ХХ століття. — К. : Інститут філософії НАНУ, 1994. — 63 с.

 13. Графский В. Г. Право и мораль в истории : проблемы ценностного подхода // Государство и право.— 1998. — № 8. — С. 114—119.

 14. Добрянський С. Поняття прав людини: деякі питання загальної теорії // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали III регіональної наук. конф. (лютий 2001 р.) / Львівський Національний ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2001. — С. 42—44.

 15. Заєць А. П. Біосоціальні передумови правової регуляції у суспільстві та формальні соціальні атрибути права (історико-гносеологічний аспект) // Вісник Академії правових наук України. — 1997. — № 1(8). — С. 47—58.

 16. Карбонье Жан. Юридическая социология / Жан Карбонье; Пер. с фр. и вступ. ст. В. А. Туманова. — М. : Прогресс, 1986. — 351 с.

 17. Ковлер А. И. Антропология права: Учебник для вузов. — М. : Издательство НОРМА, 2002. — 480 с.

 18. Козловський А. А. Право як пізнання: Вступ до гносеології права. — Чернівці : Рута, 1999. — 295 с.

 19. Козюбра М. Теоретико-методологічні аспекти прав людини // Український часопис прав людини. — 1997. — № 3—4. — С. 7—11.

 20. Костенко О. М. Розвиток кримінального права в незалежній Україні // Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи / Ю.С. Шемшученко (ред.). — К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. — С. 562—576.

 21. Кузнєцов В. І. Напрямки філософії права та деякі їхні ознаки // Часопис Київського університету права. — 2002. — № 1. — С. 15—26.

 22. Макарова М. А. Традиции и обновления в праве: проблемы ценностного подхода // Государство и право. — 1996. — № 5. — С. 105—108.

 23. Максимов С. Суб’єкт права в філософсько-антропологічному вимірі // Вісник Академії правових наук України. — № 4 (23). — C. 170—178.

 24. Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления / Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого. — Х. : Право, 2002. — 328 с.

 25. Марчук В. М., Ніколаєва Л. В. Основні поняття та категорії права. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К. : Істина, 2001. — 144 с.

 26. Мироненко О. М. Права і свободи людини у західній політико-правовій ідеології ХVІІ-XVІІІ ст. — К : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 1995. — 41 с.

 27. Оборотов Ю. М. Філософія права і методологія юриспруденції // Проблеми філософії права. — 2003. — Том I. — 41—43.

 28. Петрухин И. Л. Человек как социально-правовая ценность // Государство и право. — 1999. — № 10. — С. 83—90.

 29. Проблеми філософії права. Міжнародний часопис. — Київ-Чернівці : Рута, 2003. — Т. І. — 228 с.

 30. Проблеми методології сучасного правознавства // Вісник Академії правових наук України. — 1997. — № 1. — С. 143—150.

 31. Рабінович П. Філософії права: деякі наукознавчі аспекти // Вісник Академії правових наук України. — 1997. — № 1. — С. 36—46.

 32. Рабінович П. Філософія прав людини у Конституції України // Юридический вестник. — 1997. — № 2. — С. 57—60.

 33. Рабінович П. М. та ін. Права людини і громадянина: проблеми реалізації в Україні : Праці Львівської лабораторії прав людини Академії правових наук України / П. Рабінович та ін. (ред.); АПН України. — К. : Ін Юре, 1998. — 119 с.

 34. Рабінович П. Конституційні права людини в Україні. Юридичні проблеми реалізації // Правова держава: Щорічник наукових праць. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — 1999. — № 9. — С. 14—18.

 35. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Навчальний посібник. — К. : Атіка, 2001 — 176 с.

 36. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: Навчальний посібник. Видання 6-те. — Х. : Консум. 2002 — 160 с.

 37. Рабінович П. Трансформація методології вітчизняного праводержавознавства: досягнення і проблеми // Юридична Україна. — 2003. — № 1. — С. 20—25.

 38. Рулан Норбер. Юридическая антропология: Учебник. / пер. с фр.; В. С. Нерсесянц (отв.ред.). — М. : Норма, 1999. — 310 с.

 39. Саарнійт Ю. Р. Про співвідношення основних теорій цінності // Філософська думка. — 1987. — № 5. — С. 21—27.

 40. Свечникова Л. Г. Понятие обычая в современной науке: подходы, традиции, проблемы (на материалах юридической и этнологической наук) // Государство и право. — 1998. — № 9. — С. 38—43.

 41. Сегеда С. Антропологія: Навчальний посібник. — К. : Либідь, 2001. — 336 с.

 42. Селіванов В. До проблеми розроблення концепції розвитку вітчизняної юридичної науки // Право України. — 2000. — № 7. — С. 11—18.

 43. Скибицький В. В. Гуманізм нового кримінального законодавства України // Правова держава. — Вип. 8. — К., 1997. — С. 198—205.

 44. Солдатенко С. М. До питання про співвідношення права і закону в історії правової думки // Правова держава. — Випуск 11. — К., 2000. — С. 95—102.

 45. Соловьев В. С. Право и нравственность. — Мн. : Харвеси, М. : Аст, 2001. — 192 с.

 46. Сливка С. С. Українська національна філософія права: антологічний ракурс. — Л. : Воля, 2001. — 168 с.

 47. Філософія. Світ людини: Курс лекцій / Інститут філософії НАН України;. Антропологічне відділення Українського філос. фонду. — К. : Стилос, 1999. — 310 с.

 48. Філософія права / За заг. ред. М.В. Костицького та Б.Ф. Чміля. — К. : Юрінком Інтер, 2000. — 336 с.

 49. Філософія права : Навчальний посібник / П. Д. Біленчук, В. Д. Гвоздецький, С. С. Сливка; За ред. П.Д. Біленчука. — К. : Атіка, 1999. — 208 с.

 50. Філософія права : Навчальний посібник / О. Г. Данільян, Л. Д. Байрачна, С. І. Максимов та ін.; За заг. ред. О. Г. Данільяна. — К. : Юрінком Інтер, 2002. — 272 с.

 51. Усенко І. Б. Звичаєве право // Юридична енциклопедія. — Т. 2. — К., 1999. — С. 566—568.

 52. Усенко І. Б.,Мироненко О. М.,Чехович В. А.,Снісаренко Л. Ю., Музика І. В. Правова ідеологія і право України на етапі становлення тоталітарного режиму (1929-1941) / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького / О. М. Мироненко (ред.), І. Б. Усенко (ред.). — К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, 2001. — 220 с.

 53. Хамітов Н. В., Гармаш Л. Н., Крилова С. А. Історія філософії. Проблема людини та її меж. — К. : Наукова думка, 2000. — 272 с.

 54. Харт Х. Л. А. Концепція права. — К. : Сфера, 1998. — 236 с.

 55. Хёффе Отфрид. Политика, право, справедливость : Основоположения критич. философии права и государства : [Пер. с нем.] / Отфрид Хеффе. — М. : Гнозис, 1994. — 319 с.

 56. Циппеліус Райнгольд. Філософія права / Є. М. Причепій (пер.з нім.). — К. : Тандем, 2000. — 300 с.

 57. Шемшученко Ю. С. Праворозуміння // Юридична енциклопедія. — Т. 5. — К., 2003. — С. 48—49.

 58. Шилов В. Н. Политическая аксиология: Конспект лекций. — Белгород : Логия, 2001. — 96 с.

 59. Шкода В. В. Вступ до правової філософії / Міжнародний фонд «Відродження». — Х. : Фоліо, 1997. — 223 с.

 60. Юркевич П. Д. Історія філософії права; Філософія права; Філософський щоденник : Рукописна спадщина / В. Нічик (заг. ред.), Роланд Піч (упоряд.), В. Бишовець (дешифрування, пер. з рос. та нім.), М. Лук (упоряд.). — 2. вид. — К. : Редакція журналу «Український світ», 2000. — 752 с.Схожі:

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича
Конференція відбудеться 01 березня 2012 р на базі факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного...
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича "затверджую"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи