Методичні вказівки до проведення навчальної геодезичної практики icon

Методичні вказівки до проведення навчальної геодезичної практики
НазваМетодичні вказівки до проведення навчальної геодезичної практики
Сторінка1/5
Дата23.06.2012
Розмір0.81 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України

Харківська державна академія міського господарства


Методичні вказівки


до проведення навчальної геодезичної практики

(польові роботи)

(для студентів 1 курсу спеціальностей

7.092101; 7.092101.03; 7.092108 і 7.120102)


Харків – ХДАМГ – 2003

Методичні вказівки до проведення навчальної геодезичної практики (польові роботи для студентів 1 курсу спеціальностей: 7.092101; 7.092101.03; 7.092108 і 7.120102). – Харків; ХДАМГ, 2003., - 92 с.


Укладачі: к.т.н., доц. В.Д.Шипулін

ст. викл. М.С.Шевчун


Рецензент к.т.н., доц. В.О.Пєньков


Рекомендовано кафедрою геоінформаційних систем та геодезії,


протокол № 1 від 4.10.2003 р.


Зміст


Розділ І. Загальні положення ……………………………………

§1... Організація практики ...………………………………….....

§2. Робочі програми навчальних геодезичних практик ...…

§3... Інструкція з техніки безпеки ...…………………......

§4. Одержання і здача геодезичного інструмента ...………

§5......Звертання з геодезичним приладом ...…………………

§6......Перевірки і юстировки геодезичних приладів …………

Розділ ІІ. Знімальна геодезична мережа і виробництво зйомок у масштабі 1:500 (1:1000) ……………………………………………

§7. Вивчення ділянки місцевості; проектування теодолітного ходу; закріплення крапок ходу ...………………………………......

§8. Вимір кутів і ліній теодолітного ходу ...…………......

§9. Проложение нівелірного ходу по крапках знімальної геодезичної мережі ...…………………………………………….......

§10. Горизонтальна (теодолітна) зйомка ...……………….......

§11. Висотна зйомка забудованої території ...……………

§12......Мензульна зйомка ...……………………………………..

§13. Тахеометрична зйомка ...………………………………

§14......Геометричне нівелювання поверхні ………….....

Розділ ІІІ. Геодезичні роботи при вишукуваннях лінійних споруджень …………………………………………………………...

§15. Розбивка пікетажу і кривих трас ...…………………......

§16. Зйомка смуги місцевості уздовж траси ...………………

§17......Нівелювання траси ...…………………………………....

Розділ ІV. Геодезичні разбивочные роботи і прикладні задачі ...

§18......Підготовка даних для перенесення об'єктів генплану на місцевість ...………………………………………………………..

§19. Елементи геодезичних побудов ...…………………...........

§20. Побудова на місцевості основних осей будинків ...……...

§21. Побудова на місцевості лінії з заданим ухилом ................

§22. Побудова на місцевості похилої площини ...……..............

§23. Визначення планово-висотних координат недоступної крапки ...……………………………………………………………….

§24. Визначення висоти спорудження ...…………………….....

§25. Визначення крену спорудження ...………………………...

§26. Перевірка вертикальності архітектурно-будівельних конструкцій ..........................................................................................

§27. Перевірка створности архітектурно-будівельних конструкцій ...………………………………………………………...

§28......Проектування горизонтальної площадки ...………………...

Додатки

 1. Зразок оформлення рамки планів масштабів 1:1000, 1:500 ........................................................................................

 2. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:1000, 1:500 ...........................................................................

 3. Журнал вимірювання кутів і довжини ліній .......................

 4. Журнал тахометричної зйомки ............................................

 5. Журнал технічного геометричного нівелювання ...............

 6. Абрис теодолітної зйомки ....................................................

 7. Схема теодолітного ходу ......................................................

 8. Схема нівелірного ходу .........................................................

 9. Схема нівелювання траси .....................................................

 10. Пікетажна книжка ..................................................................

 11. Повздовжний профіль траси автодороги ............................

 12. Поперечні профілі траси автодороги ...................................

 13. Схема детальної розбивки кривої ........................................

 14. Журнал-схема нівелювання місцевості по квадратах ........

 15. Головні установки теодоліту 2Т30М................................... 16. Головні установки нівеліру Н-3 ...........................................

РОЗДІЛ I


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


§1. Організація практики


Навчальна геодезична практика проводиться з метою придбання навичок самостійного виконання польових і камеральних геодезичних робіт; закріплення і поглиблення знань курсу прикладної геодезії.

Навчальну геодезичну практику студенти проходять по-бригадно. Склад бригади – 5-6 студентів. Бригада очолюється бригадиром, обраним членами бригади і затвердженим керівником практики. Склад бригади не міняється протягом усього періоду практики.

В обов'язку бригадира входить:

1. Організація роботи в бригаді – одержання завдань; розподіл роботи серед членів бригади так, щоб кожен студент в однаковій мірі брав участь у всіх видах робіт; дотримання графіка виконання видів робіт.

2. Одержання і здача геодезичних приладів. Щоденна перевірка наявності приладів як при виході на роботу, так і при поверненні з роботи. Організація схоронності приладів в обідню перерву (див. §4).

3. Контроль трудової дисципліни в бригаді. Усі студенти зобов'язані бути на місці роботи в призначений час. Бригадир щодня відзначає в щоденнику відсутніх, спізнілих і раніше встановленого терміну, що пішли з роботи, із указівкою причин. Викладач щодня переглядає щоденник, перевіряє запису бригадира, дає необхідні роз'яснення і вказівки по ходу роботи і підписує щоденник.

Тривалість практики:

- 144 години (4 робочих тижня по 6 годин на день) для студентів спеціальностей ПЦБ, МБГ, ОПБ, ТОРБ;

- 72 години (2 робочих тижня по 6 годин на день) для студентів спеціальності Архітектура;

- 108 годин (3 робочих тижня) для студентів спеціальності ТВ.

До заліку по практиці допускається бригада, що представила оформлені «Матеріали навчальної геодезичної практики». Залікова оцінка по практиці ставиться керівником практики на підставі індивідуального опитування студента і ступені участі його у всіх видах робіт.


§2. Робочі програми навчальних геодезичних практик

2.1. Спеціальність 7.120102 «Архітектура»


Мети і задачі практики:

У результаті проходження практики студент повинний опанувати прийомами вимірів на місцевості за допомогою основних геодезичних приладів кутів, ліній і перевищень крапок з метою прив'язки проектованих будинків і споруджень, виробництва архітектурних обмірювань і виконання найпростіших видів зйомки.

У результаті проходження практики студенти повинні:

Знати:

- склад геодезичних робіт, необхідних для виконання найпростіших видів зйомки; виробництва архітектурних обмірювань, основні вимоги для виконання цих робіт і за результатами.

Уміти:

- самостійно робити геодезичні нескладні виміри і роботи, зв'язані з виконанням найпростіших видів зйомок і виробництва архітектурних обмірювань, вільно читати топографічну карту і вирішувати на е основі відповідні задачі.

Одержувати навички:

- складання топографічного плану невеликої ділянки місцевості і рішення типових геодезичних задач, виконуваних на будівельному майданчику в процесі зведення будинків і споруджень.


^ Зміст практики і календарний графік робіт


№ п/п


Зміст робіт

Тривалість робіт
І. Геодезичні виміри. Топографічні зйомки


8 днів

1.

Перевірки теодоліта. Вивчення ділянки місцевості. Закріплення п'яти крапок теодолітного ходу


1 день

2.

Вимір кутів і ліній у полігоні з п'яти крапок


1,5 дня

3.

Обчислення координат крапок теодолітного ходу

0,5 дня

4.

Горизонтальна зйомка ділянки місцевості

0,5 дня

5.

Перевірка нівеліра і геометричне нівелювання крапок теодолітного ходу


1 день

6.

Тахеометрична зйомка з 1-2 станцій

1день

7.

Обробка журналів і складання схем

0,5 дня

8.

Складання плану зйомки в масштабі 1:500

1 день
ІІ. Архітектурні обмірювання геодезичними методами, елементи геодезичного обґрунтування будівництва4 дні

1.

Вимір горизонтальних і вертикальних кутів і базисів з метою визначення архітектурних розмірів деталей споруджень1 день

2.

Визначення недоступної відстані висоти спорудження


1 день

3.

Побудова на місцевості проектних значень кута, лінії й оцінки


1 день

4.

Оформлення рішень інженерних задач

0,5 дня

5.

Звіт

0,5 дня


Звітний матеріал


 1. Робочий зошит (перевірки теодоліта, визначення МО).

 2. Польові журнали виміру кутів і ліній, тахеометричної зйомки.

 3. Схема теодолітного ходу.

 4. План зйомки ділянки.

 5. Журнал геометричного нівелювання.

 6. Схема нівелювання крапок теодолітного ходу.

 7. П'ять схем інженерних задач.


Література


 1. Геодезія. Частина перша (за загальною редакцією професора, д.т.зв. Могильного С.І. і професора, д.т.зв. Войтенко С.П.) – Чернігів, КП Видавництво „чернігівські обережи”, 2002 р. – 408 с.

 2. Інженерна геодезія. Підручник для вузів /Е.Б. Клюшин, М.И. Кисельов, Д.М. Михелев, В.Д. Фельдман. За редакцією Д.М.Михелева – М., Вища шк. 2001 – 464 с.

 3. Інструкція з топографічного знімання в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА – 2.04-02-98).

 4. Методичні вказівки по проведенню навчальної геодезичної практики (польові роботи) ХІІКБ, Харків, 1984.

 5. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 – К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, 2001.


2.2. Спеціальність 7.092101 – Промислове та цивільне будівництво

Мети і задачі практики:

Придбання студентами знань, умінь і навичок з комплексу геодезичних робіт, необхідних для проектування, будівництва й експлуатації будинків і споруджень.

^ У результаті проходження практики студенти повинні

Знати:

- зміст і технологію одержання топографічних планів, профілів і ін. геодезичних документів, точність, повноту і детальність відображення предметів місцевості і рельєфу;

- область і можливість застосування геодезичних знань;

- методику, послідовність і технологію виробництва геодезичних вимірів;

- технологію й організацію виробництва геодезичних побудов, контрольних вимірів і вивірок;

- методику обґрунтування точності геодезичних побудов.

Уміти:

- вільно читати топографічні плани і карти, профілі і вільно вирішувати на їхній основі інженерні задачі;

- самостійно робити нескладні геодезичні виміри, побудови і роботи, зв'язані з розбивкою споруджень, контролем їхніх геометричних форм у процесі зведення, визначенням деформацій споруджень, установкою устаткування;

- організувати геодезичне забезпечення будівництва;

- обґрунтувати точність геодезичних побудов;

- обґрунтоване визначати завдання на виробництво складних геодезичних робіт.

Одержувати навички:

- складання топографічних планів і профілів;

- геодезичного проектування інженерних мереж;

- організації виробництва найпростіших геодезичних робіт.

^ Зміст практики і календарний графік робіт


№ п/п


Зміст робіт

Тривалість робіт
І. Геодезичні виміри. Топографічні зйомки


11днів

1.

Перевірки теодоліта. Вивчення ділянки місцевості. Закріплення семи крапок теодолітного ходу1 день

2.

Вимір 7 кутів і 7 ліній теодолітного ходу


1,5 дня

3.

Обчислення координатних крапок ходу

0,5 дня

4.

Горизонтальна зйомка ділянки місцевості

0,5 дня

5.

Перевірки нівеліра і геометричне нівелювання крапок теодолітного ходу


1,5 дня

6.

Тахеометрична зйомка з крапок теодолітного ходу


2 дні

7.

Нівелювання поверхні 200х100 м по квадратах зі сторонами 20 м

1 день

8.

Обробка журналів

1 день

9.

Побудова плану зйомки в масштабі 1:500, плану нівелювання поверхні і схем


2 дні
ІІ. Геодезичні вишукування

4 дні

1.

Розбивка пікетажу, зйомка смуги місцевості і нівелювання траси довжиною 1 км


2,5 дні

2.

Детальна розбивка кривої

0,5 дня

3.

Складання профілів траси і схем

1 день
ІІІ. Елементи геодезичного забезпечення будівництва


8 днів

1.

Побудова на місцевості опорних осей будинку

1,5 дня

2.

Побудова на місцевості лінії з заданим ухилом на ділянці траси довжиною 150-200 м


1 день

3.

Визначення планово-висотних координат недоступної крапки


1 день

4.

Перевірка вертикальності і створности архітектурно-будівельних конструкцій


0,5 дня

5.

Розрахунок планування горизонтальної площадки

0,5 дня

6.

Побудова на місцевості похилої площини

1 день

7.

Визначення недоступної відстані

0,5 дня

8.

Визначення висоти і крену спорудження

1 день

9.

Графічне оформлення рішень інженерних задач


1 день

10.

Звіт

1 день


Звітний матеріал:


 1. Робочий зошит (перевірки теодоліта, нівеліра) визначення коефіцієнта далекоміра, МО.

 2. Журнал виміру кутів і ліній теодолітного ходу.

 3. Журнал геометричного нівелювання теодолітного ходу.

 4. Журнал тахеометричної зйомки.

 5. Схема теодолітного ходу. Відомість координат.

 6. Схема нівелірного ходу.

 7. План топографічної зйомки місцевості.

 8. Журнал-схема нівелювання поверхні по квадратах.

 9. План нівелювання поверхні по квадратах.

 10. Пікетажна книжка.

 11. Журнал геометричного нівелювання траси.

 12. Схема нівелювання траси.

 13. Подовжній і поперечний профілі траси в масштабах: 1:2000, 1:200.

 14. Схема детальної розбивки кривої.

 15. Проект геодезичної розбивки осей спорудження.

 16. Журнал виміру кутів і ліній, побудованих у першому наближенні.

 17. Схема побудови лінії з заданим ухилом.

 18. Схема побудови похилої площини.

 19. Визначення планово-висотних координат недоступної крапки.

 20. Перевірка вертикальності і створности архітектурно-будівельних конструкцій.

 21. Розрахунок планування горизонтальної площини.

 22. Схема визначення недоступної відстані.

 23. Схема визначення висоти спорудження.

 24. Схема визначення крену спорудження.Література


 1. Геодезія. Частина перша (за загальною редакцією професора, д.т.зв. Могильного С.І. і професора, д.т.зв. Войтенко С.П.) – Чернігів, КП Видавництво „чернігівські обережи”, 2002 р. – 408 с.

 2. Інженерна геодезія. Підручник для вузів /Е.Б. Клюшин, М.И. Кисельов, Д.М. Михелев, В.Д. Фельдман. За редакцією Д.М.Михелева – М., Вища шк. 2001 – 464 с.

 3. Інструкція з топографічного знімання в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГОНТА – 2.04-02-98).

 4. Методичні вказівки по проведенню навчальної геодезичної практики (польові роботи) ХІІКБ, Харків, 1984.

 5. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 – К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, 2001.2.3. Спеціальність 7.092103 – Міське будівництво та господарство


Мети і задачі практики:

Придбання студентами знань, умінь і навичок з комплексу геодезичних робіт, необхідних для проектування, будівництва й експлуатації будинків і споруджень.

^ У результаті проходження практики студенти повинні

Знати:

- зміст і технологію одержання топографічних планів, профілів і ін. геодезичних документів, точність, повноту і детальність відображення предметів місцевості і рельєфу;

- область і можливість застосування геодезичних знань;

- методику, послідовність і технологію виробництва геодезичних вимірів;

- технологію й організацію виробництва геодезичних побудов, контрольних вимірів і вивірок;

- методику обґрунтування точності геодезичних побудов.

Уміти:

- вільно читати топографічні плани і карти, профілі і вільно вирішувати на їхній основі інженерні задачі;

- самостійно робити нескладні геодезичні виміри, побудови і роботи, зв'язані з розбивкою споруджень, контролем їхніх геометричних форм у процесі зведення, визначенням деформацій споруджень, установкою устаткування;

- організувати геодезичне забезпечення будівництва;

- обґрунтувати точність геодезичних побудов;

- обґрунтоване визначати завдання на виробництво складних геодезичних робіт.

Одержувати навички:

- складання топографічних планів і профілів;

- геодезичного проектування інженерних мереж;

- організації виробництва найпростіших геодезичних робіт.

^ Зміст практики і календарний графік робіт


№ п/п


Зміст робіт

Тривалість робіт
І. Геодезичні виміри. Топографічні зйомки


11днів

1.

Перевірки теодоліта. Вивчення ділянки місцевості. Закріплення семи крапок теодолітного ходу


1 день

2.

Вимір 7 кутів і 7 ліній теодолітного ходу


1,5 дня

3.

Обчислення координатних крапок ходу

0,5 дня

4.

Горизонтальна зйомка ділянки місцевості

0,5 дня

5.

Перевірки нівеліра і геометричне нівелювання крапок теодолітного ходу


1,5 дня

6.

Тахеометрична зйомка з крапок теодолітного ходу


2 дні

7.

Нівелювання поверхні 200х100 м по квадратах зі сторонами 20 м

1 день

8.

Обробка журналів

1 день

9.

Побудова плану зйомки в масштабі 1:500, плану нівелювання поверхні і схем


2 дні
ІІ. Геодезичні вишукування

4 дні

1.

Розбивка пікетажу, зйомка смуги місцевості і нівелювання траси довжиною 1 км


2,5 дні

2.

Детальна розбивка кривої

0,5 дня

3.

Складання профілів траси і схем

1 день
ІІІ. Елементи геодезичного забезпечення будівництва


8 днів

1.

Побудова на місцевості опорних осей будинку

1,5 дня

2.

Побудова на місцевості лінії з заданим ухилом на ділянці траси довжиною 150-200 м


1 день

3.

Визначення планово-висотних координат недоступної крапки


1 день

4.

Перевірка вертикальності і створности архітектурно-будівельних конструкцій


0,5 дня

5.

Розрахунок планування горизонтальної площадки

0,5 дня

6.

Побудова на місцевості похилої площини

1 день

7.

Визначення недоступної відстані

0,5 дня

8.

Визначення висоти і крену спорудження

1 день

9.

Графічне оформлення рішень інженерних задач


1 день

10.

Звіт

1 день


Звітний матеріал:


 1. Робочий зошит (перевірки теодоліта, нівеліра) визначення коефіцієнта далекоміра, МО.

 2. Журнал виміру кутів і ліній теодолітного ходу.

 3. Журнал геометричного нівелювання теодолітного ходу.

 4. Журнал тахеометричної зйомки.

 5. Схема теодолітного ходу. Відомість координат.

 6. Схема нівелірного ходу.

 7. План топографічної зйомки місцевості.

 8. Журнал-схема нівелювання поверхні по квадратах.

 9. План нівелювання поверхні по квадратах.

 10. Пікетажна книжка.

 11. Журнал геометричного нівелювання траси.

 12. Схема нівелювання траси.

 13. Подовжній і поперечний профілі траси в масштабах: 1:2000, 1:200.

 14. Схема детальної розбивки кривої.

 15. Проект геодезичної розбивки осей спорудження.

 16. Журнал виміру кутів і ліній, побудованих у першому наближенні.

 17. Схема побудови лінії з заданим ухилом.

 18. Схема побудови похилої площини.

 19. Схема визначення недоступної відстані.

 20. Схема визначення висоти спорудження.

 21. Схема визначення крену спорудження.

 22. Визначення планово-висотних координат недоступної крапки.

 23. Перевірка вертикальності і створности архітектурно-будівельних конструкцій.

 24. Розрахунок планування горизонтальної площини.

Література


 1. Геодезія. Частина перша (за загальною редакцією професора, д.т.зв. Могильного С.І. і професора, д.т.зв. Войтенко С.П.) – Чернігів, КП Видавництво „чернігівські обережи”, 2002 р. – 408 с.

 2. Інженерна геодезія. Підручник для вузів /Е.Б. Клюшин, М.И. Кисельов, Д.М. Михелев, В.Д. Фельдман. За редакцією Д.М.Михелева – М., Вища шк. 2001 – 464 с.

 3. Інструкція з топографічного знімання в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГОНТА – 2.04-02-98).

 4. Методичні вказівки по проведенню навчальної геодезичної практики (польові роботи) ХІІКБ, Харків, 1984.

 5. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 – К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, 2001.2.5. Спеціальність 7.092103 – Технічне обслуговування ремонт

та реконструкція будівель


Мети і задачі практики:

Придбання студентами знань, умінь і навичок з комплексу геодезичних робіт, вироблених при вишукуваннях у проектуванні ремонтно-будівельних робіт у будинках, що підлягають капітальному ремонту і реконструкції, при експлуатації цивільних будинків, їхніх комплексів, що забезпечують нормальне функціонування будинків, інженерних мереж і устаткування.


^ У результаті проходження практики студенти повинні

Знати:

- методику, послідовність і технологію виробництва геодезичних робіт при капітальному ремонті і реконструкції будинків, вимоги до їхньої точності;

- геодезичні роботи, вироблені для забезпечення нормальної експлуатації будинків, інженерних комунікацій, систем, вимоги до їхньої точності;

- зміст планів, профілів і ін. геодезичних документів, точність, повноту і детальність відображення елементів будинків і споруджень на планах і профілях;

- область застосування геодезичних знань.

Уміти:

- вільно читати топографічний план, профіль, вирішувати на їхній основі інженерні задачі;

- самостійно робити нескладні геодезичні виміри, зв'язані з рішенням типових ремонтно-будівельних задач;

- робити найпростіші геодезичні побудови при ремонтно-будівельних роботах, геодезичний контроль і вивірки геометрії об'єктів;

- робити геодезичні виміри для визначення деформацій будинків і устаткування;

- обґрунтовано визначати завдання по виробництву складних геодезичних робіт.

Одержувати навички:

- складання топографічних планів і профілів;

- складання схем абрисів, замальовок;

- геодезичного проектування інженерних мереж;

- організації виробництва найпростіших геодезичних робіт.

^ Зміст практики і календарний графік робіт


№ п/п


Зміст робіт

Тривалість робіт
І. Геодезичні виміри. Топографічні зйомки


11днів

1.

Перевірки теодоліта. Вивчення ділянки місцевості. Закріплення семи крапок теодолітного ходу


1 день

2.

Вимір 7 кутів і 7 ліній теодолітного ходу

1,5 дня

3.

Обчислення координатних крапок ходу

0,5 дня

4.

Горизонтальна зйомка ділянки місцевості

0,5 дня

5.

Перевірки нівеліра і геометричне нівелювання крапок теодолітного ходу


1,5 дня

6.

Тахеометрична зйомка з крапок теодолітного ходу


2 дні

7.

Нівелювання поверхні 200х100 м по квадратах зі сторонами 20 м

1 день

8.

Обробка журналів

1 день

9.

Побудова плану зйомки в масштабі 1:500, плану нівелювання поверхні і схем


2 дні
ІІ. Геодезичні вишукування

4 дні

1.

Розбивка пікетажу, зйомка смуги місцевості і нівелювання траси довжиною 1 км


2,5 дні

2.

Детальна розбивка кривої

0,5 дня

3.

Складання профілів траси і схем

1 день
ІІІ. Елементи геодезичного забезпечення будівництва


8 днів

1.

Побудова на місцевості опорних мереж будинку

1,5 дня

2.

Побудова на місцевості лінії з заданим ухилом на ділянці траси довжиною 150-200 м


1 день

3.

Визначення планово-висотних координат недоступної крапки


1 день

4.

Перевірка вертикальності і створности архітектурно-будівельних конструкцій


0,5 дня

5.

Розрахунок планування горизонтальної площини

0,5 дня

6.

Побудова на місцевості похилої площини

1 день

7.

Визначення недоступної відстані

0,5 дня

8.

Визначення висоти і крену спорудження

1 день

9.

Графічне оформлення рішень інженерних задач


1 день


Звітний матеріал:


 1. Робочий зошит (перевірки теодоліта, нівеліра) визначення коефіцієнта далекоміра, МО.

 2. Журнал виміру кутів і ліній теодолітного ходу.

 3. Журнал геометричного нівелювання теодолітного ходу.

 4. Журнал тахеометричної зйомки.

 5. Схема теодолітного ходу.

 6. Схема нівелірного ходу.

 7. Відомість обчислення координат крапок теодолітного ходу.

 8. План топографічної зйомки місцевості.

 9. Журнал-схема нівелювання поверхні по квадратах.

 10. План нівелювання поверхні по квадратах.

 11. Пікетажна книжка.

 12. Журнал геометричного нівелювання траси.

 13. Схема нівелювання траси.

 14. Подовжній і поперечний профілі траси в масштабах 1:2000, 1:200.

 15. Схема детальної розбивки кривої.

 16. Проект геодезичної розбивки осей спорудження.

 17. Журнал виміру кутів і ліній, побудованих у першому наближенні.

 18. Схема побудови лінії з заданим ухилом.

 19. Схема побудови похилої площини.

 20. Схема визначення недоступної відстані.

 21. Схема визначення висоти спорудження.

 22. Схема визначення крену спорудження.

 23. Визначення планово-висотних координат недоступної крапки.

 24. Перевірка вертикальності і створности архітектурно-будівельних конструкцій.

 25. Розрахунок планування горизонтальної площини.


Література


 1. Геодезія. Частина перша (за загальною редакцією професора, д.т.зв. Могильного С.І. і професора, д.т.зв. Войтенко С.П.) – Чернігів, КП Видавництво „чернігівські обережи”, 2002 р. – 408 с.

 2. Інженерна геодезія. Підручник для вузів /Е.Б. Клюшин, М.И. Кисельов, Д.М. Михелев, В.Д. Фельдман. За редакцією Д.М.Михелева – М., Вища шк. 2001 – 464 с.

 3. Інструкція з топографічного знімання в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГОНТА – 2.04-02-98).

 4. Методичні вказівки по проведенню навчальної геодезичної практики (польові роботи) ХІІКБ С, Харків, 1984.

 5. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 – К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, 2001.2.4. Спеціальність 7.092103 – Тепловодопостачання та вентиляція


Мети і задачі практики:

Закріпити безпосередньо на місцевості знання, уміння і навички, отримані в процесі навчання на лекціях і лабораторно-практичних заняттях.

^ У результаті проходження практики студенти повинні

Знати:

- методику, послідовність і технологію виробництва топографо-геодезичних робіт для проектування інженерних споруджень, зміст планів, профілів і ін. топографо-геодезичних документів. Точність, повноту і детальність відображення окремих елементів місцевості на планах, профілях і ін.

Уміти:

- виконувати найпростіші геодезичні виміри; робити найпростіші разбивочные дії на місцевості (створ, прямий кут, лінія заданого ухилу); читати план і профіль; бачити і розуміти рельєф місцевості.

Одержувати навички:

- відображення рельєфу горизонталями на плані; складання схем, абрисів, замальовок; трасування інженерних споруджень і геодезичного проектування на профілі траси.

^ Зміст практики і календарний графік робіт


№ п/п


Зміст робіт

Тривалість робіт
І. Геодезичні виміри. Топографічні зйомки


8 днів

1.

Перевірки теодоліта. Вивчення ділянки місцевості. Закріплення семи крапок теодолітного ходу з діагональною стороною


1 день

2.

Вимір горизонтальних кутів і довжин ліній теодолітного ходу


2 дні

3.

Обчислювальна обробка теодолітного ходу

0,5 дня

4.

Горизонтальна зйомка ділянки місцевості

2 дні

5.

Перевірки і юстировки нівеліра, розбивка на місцевості сітки квадратів, нівелювання поверхні по квадратах


1,5 дня

6.

Складання і креслення планів і схем

1 день
ІІ. Геодезичні вишукування

4 дні

1.

Розбивка пікетажу, зйомка смуги місцевості і нівелювання траси довжиною 1 км


2,5 дні

2.

Детальна розбивка кривої

0,5 дня

3.

Складання профілів траси і схем

1 день
ІІІ. Елементи геодезичного забезпечення будівництва


8 днів

1.

Побудова на місцевості опорних осей будинку

1,5 дня

2.

Побудова на місцевості лінії з заданим ухилом на ділянці траси довжиною 150-200 м


1 день

3.

Побудова на місцевості похилої площини

1 день

4.

Визначення недоступної відстані

0,5 дня

5.

Визначення висоти і крену спорудження

1 день

6.

Графічне оформлення рішень інженерних задач

1 день

7.

Звіт

1 день


Звітний матеріал:


 1. Робочий зошит (перевірки теодоліта, перевірки нівеліра).

 2. Журнал виміру кутів і ліній теодолітного ходу.

 3. Схема теодолітного ходу.

 4. Відомість обчислення координат крапок теодолітного ходу.

 5. Абрис горизонтальної зйомки.

 6. План ділянки, складений за матеріалами горизонтальної зйомки.

 7. Схема нівелювання поверхні по квадратах.

 8. План ділянки з зображенням рельєфу горизонталями.

 9. Пікетажний журнал.

 10. Журнал нівелювання траси.

 11. Схема нівелірного ходу.

 12. Подовжній профіль траси.

 13. Схеми і розрахунки по спеціальних геодезичних роботах.


Література


 1. Геодезія. Частина перша (за загальною редакцією професора, д.т.зв. Могильного С.І. і професора, д.т.зв. Войтенко С.П.) – Чернігів, КП Видавництво „чернігівські обережи”, 2002 р. – 408 с.

 2. Інженерна геодезія. Підручник для вузів /Е.Б. Клюшин, М.И. Кисельов, Д.М. Михелев, В.Д. Фельдман. За редакцією Д.М.Михелева – М., Вища шк. 2001 – 464 с.

 3. Інструкція з топографічного знімання в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГОНТА – 2.04-02-98).

 4. Методичні вказівки по проведенню навчальної геодезичної практики (польові роботи) ХІІКБ, Харків, 1984.

 5. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 – К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, 2001.


  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до проведення навчальної геодезичної практики iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма навчальної практики
Методичні вказівки та робоча програма навчальної практики (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 09 06 03 “Електротехнічні...
Методичні вказівки до проведення навчальної геодезичної практики iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, навчальної геодезичної практики І курсового проектування за темою «Нівелювання ІІІ, ІV класів» з дисципліни «Геодезія»
«Нівелювання ІІІ, ІV класів» з дисципліни «Геодезія» для студентів 2 курсу денної І заочної форм навчання напряму підготовки 080101...
Методичні вказівки до проведення навчальної геодезичної практики iconМетодичні вказівки Для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 "Правознавство"
Програма навчальної практики студентів 3 курсу та методичні рекомендації складені на підставі “Положення про проведення практики...
Методичні вказівки до проведення навчальної геодезичної практики iconО. П., Мізік Ю.І. Методичні вказівки з проведення комплексного тренінгу (техніко-економічної практики) на підприємстві та написання звіту
Методичні вказівки з проведення комплексного тренінгу (техніко-економічної практики) на підприємстві та написання звіту для студентів...
Методичні вказівки до проведення навчальної геодезичної практики iconМетодичні вказівки до проведення педагогічної практики з української мови та літератури для студентів 4-5 курсів
Педагогічна практика студентів-філологів: Методичні вказівки до проведення педагогічної практики з української мови та літератури...
Методичні вказівки до проведення навчальної геодезичної практики iconМетодичні вказівки до проходження виробничої практики „ Догляд за хворими
Методичні вказівки до проходження виробничої практики „Догляд за хворими”з навчальної дисципліни „Пропедевтична педіатрія” (згідно...
Методичні вказівки до проведення навчальної геодезичної практики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Програма та робоча програма з навчальної геодезичної практики для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 060101...
Методичні вказівки до проведення навчальної геодезичної практики iconМетодичні вказівки щодо проведення виробничої практики для студентів зі спеціальності
Методичні вказівки щодо проведення виробничої практики для студентів зі спеціальності 050100 «Маркетинг»
Методичні вказівки до проведення навчальної геодезичної практики iconМетодичні вказівки щодо проведення переддипломної практики магістра для студентів зі спеціальності
Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики магістра для студентів зі спеціальності 050108 «Маркетинг»
Методичні вказівки до проведення навчальної геодезичної практики iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Товарна політика підприємства” для студентів зі спеціальностей:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи