Національна металургійна академія україни кафедра історії та українознавства icon

Національна металургійна академія україни кафедра історії та українознавства
Скачати 149.24 Kb.
НазваНаціональна металургійна академія україни кафедра історії та українознавства
Дата23.06.2012
Розмір149.24 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


КАФЕДРА ІСТОРІЇ ТА УКРАЇНОЗНАВСТВА


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор

Професор В.П. Іващенко


“___” ___________ _____р.


Робоча програма навчальної дисципліни


з дисципліни ОСНОВИ ТЕРМІНОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ


Напрям 0305 ФІЛОЛОГІЯ

Кваліфікаційний напрям 7.030507 Переклад

Розподіл навчальних годин (денна форма навчання)
Усього

семестри

ХVІІ

XVІІІ

Усього годин за навчальним планом


72


72
у тому числі:

аудиторні заняття


32


32
з них:

лекції


16


16
лабораторні заняття


практичні заняття

16

16
семінарські заняття

-

-^

Самостійна робота


40

40
у тому числі при:

підготовці до аудиторних занять


підготовці до контрольних заходів

40

40
виконанні курсових проектів (робіт)

-

-
виконанні індивідуальних завдань

-

-
опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях

-

-
Підсумковий контроль

залік

залік

^ Характеристика дисципліни


Навчальна дисципліна “Основи термінології сучасної української мови” є нормативною і входить до циклу фундаментальних загальнонаукових лінгвістичних дисциплін.

^ Мета вивчення дисципліни – розуміння та засвоєння сутності, сукупності проблем пов’язаних з особливостями граматичної і стилістичної структур української термінології; особливостями використання науково-технічної, економічної та інших (спеціальних) видів термінології; класифікаційних методик, шляхів виникнення, семантичних особливостей термінів залежно від вузькопрофесійної сфери застосування і перекладу, принципів укладання багатомовних термінологічних словників. Формування знань та придбання навичок аналізу терміносистеми як сегменту лінгвосистеми в цілому.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

- поняття терміну та терміносистеми, словотворчі типи термінів;

- принципи класифікації (екстралінгвістичний, психолінгвістичний, соціолінгвістичний тощо) мовних інтерференцій;

- побудова, шляхи запозичення термінів, роль перекладу в поповненні термінологічної лексики сучасної української мови;

- проблеми термінологічного планування як складової частини мовного планування;

- принципи укладання термінологічних словників;

вміти:

- застосовувати базові концепції і методики укладання словників для оптимізації процесу перекладу тексту, насиченого термінологічною лексикою;

- використовувати існуючі в мові словотворчі моделі для аналізу термінів;

- вмотивовано вживати терміни українського та іншомовного походження під час перекладання спеціальних текстових одиниць;

^ Критерії успішності – отримання позитивних оцінок при виконанні контрольної роботи і залікових завдань.

Засоби діагностики успішності навчання – опитування на практичних заняттях, комплекти тестових завдань для проведення поточного контролю, залікових завдань.

^ Зв’язок з іншими дисциплінами – дисципліна є нормативною при підготовці бакалаврів напряму “Філологія”. Їй передує вивчення дисциплін “Вступ до мовознавства”, “Порівняльна лексикологія англійської і української мови”, “Порівняльна стилістика англійської і української мови”, “ Порівняльна граматика англійської і української мови”. Паралельно з дисципліною “Основи термінології сучасної української мови” викладаються дисципліни “Теорія і практика перекладу технічних текстів”, “Перекладацький аналіз технічних текстів”.

Набуті знання і вміння використовуються при перекладі текстових одиниць різної специфікації, укладанні тематичних фахових термінологічних словників тощо.


^ Структура дисципліни

Тема лекції (практичного заняття) та обсяг/ годин
Вид підсумкового контролю
1

Лекції

1. ^ Українська термінологія. Поняття терміна і терміносистеми. Зв’язок термінології з лінгвістичними дисциплінами (термінознавство як наука: основні напрями та проблематика; українська термінографія). Генетична класифікація, склад української термінологічної лексики


2

^ 2. Українська термінологія в її історії, функціонуванні і розвитку. Сакральна термінологія. Суспільно-політична термінологія. Лінгвістична термінологія. Специфічні види термінології (економічна, металургійна, військова, фізико-хімічна тощо). Інститут української наукової мови у розбудові української сучасної термінології

2

^ 3. Шляхи виникнення термінів і їх словотворчі типи. Семантичні особливості терміна. Професіоналізми та номенклатурні найменування. Роль перекладу в поповненні термінологічної лексики. Поняття і сутність мовної адаптації. Мовні інтерференції і принципи їхньої класифікації: екстралінгвістичні і лінгвістичні, психолінгвістичний, соціолінгвістичний4

^ 4. Типові ознаки сучасної української терміносистеми. Соціолінгвістичний аспект творення і розвитку української термінології як науки. Системні ознаки сучасної української термінології. Типологічна характеристика граматичної і стилістичної структур термінології сучасної української мови

2

^ 5. Структурна класифікація зовнішньої і внутрішньої форм термінологічних одиниць. Внутрішня форма та етимологія. Способи побудови нових термінів. шляхом використання внутрішніх ресурсів мови; шляхом прямого запозичення; шляхом запозичення з : класичних мов, з сучасних європейських мов. Етимологічна паронімія. Інтернаціоналізм, поняття і проблема визначення інтернаціоналізму. Класифікація інтернаціоналізмів. Інтернаціоналізм та ареальна лексика. Принципи перекладу технічного та науково-технічного тексту у світлі теорії інтернаціонального та національного в термінотворчому процесі.

4

^ 6. Термінологічне планування як складова частина мовного планування. Термінологічне планування в розвинених країнах та Україні. Методичні рекомендації до побудови та стандартизації нових термінів. Принципи укладання багатомовних тлумачних словників та побудови української фахової термінології

2

Усього:

16

Практичні заняття

1. Зв’язок термінології з лінгвістичними дисциплінами. Склад української термінологічної лексики2

2. Суспільно-політична і науково-технічна термінологія. Специфічні види термінології

2

3. Словотворчі типи термінів. Роль перекладу в поповненні термінологічної лексики.

2

4. Системні ознаки сучасної української термінології. Граматична і стилістична структура термінології сучасної української мови

2

5. Внутрішня форма та етимологія термінів. Способи побудови нових термінів

2

6. Етимологічна паронімія. Класифікація інтернаціоналізмів. Інтернаціоналізм та ареальна лексика
7. Укладання вузькоспеціалізованих і термінологічних словників української мови

2

8. Принципи укладання багатомовних тлумачних словників та побудови української фахової термінології

2

Усього:

16

Контрольна робота (тестування)


Залік

Зміст дисципліни

^ Лекційний курс / 16 год. /
теми

Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість (годин)


1

^ Українська термінологія. Поняття терміна і терміносистеми. Зв’язок термінології з лінгвістичними дисциплінами (термінознавство як наука: основні напрями та проблематика; українська термінографія). Генетична класифікація, склад української термінологічної лексики2

2

^ Українська термінологія в її історії, функціонуванні і розвитку. Сакральна термінологія. Суспільно-політична термінологія. Лінгвістична термінологія. Специфічні види термінології (економічна, металургійна, військова, фізико-хімічна тощо). Інститут української наукової мови у розбудові української сучасної термінології

2

3

^ Шляхи виникнення термінів і їх словотворчі типи. Семантичні особливості терміна. Професіоналізми та номенклатурні найменування. Роль перекладу в поповненні термінологічної лексики. Поняття і сутність мовної адаптації. Мовні інтерференції і принципи їхньої класифікації: екстралінгвістичні і лінгвістичні, психолінгвістичний, соціолінгвістичний

4

4

^ Типові ознаки сучасної української терміносистеми. Соціолінгвістичний аспект творення і розвитку української термінології як науки. Системні ознаки сучасної української термінології. Типологічна характеристика граматичної і стилістичної структур термінології сучасної української мови

2

5

^ Структурна класифікація зовнішньої і внутрішньої форм термінологічних одиниць. Внутрішня форма та етимологія. Способи побудови нових термінів. шляхом використання внутрішніх ресурсів мови; шляхом прямого запозичення; шляхом запозичення з : класичних мов, з сучасних європейських мов. Етимологічна паронімія. Інтернаціоналізм, поняття і проблема визначення інтернаціоналізму. Класифікація інтернаціоналізмів. Інтернаціоналізм та ареальна лексика. Принципи перекладу технічного та науково-технічного тексту у світлі теорії інтернаціонального та національного в термінотворчому процесі

4

6^ Термінологічне планування як складова частина мовного планування. Термінологічне планування в розвинених країнах та Україні. Методичні рекомендації до побудови та стандартизації нових термінів. Принципи укладання багатомовних тлумачних словників та побудови української фахової термінології

2

^ Практичні заняття / 16 год. /
заняття

Назва заняття

Тривалість (годин)

1


Зв’язок термінології з лінгвістичними дисциплінами. Склад української термінологічної лексики2

2

Суспільно-політична і науково-технічна термінологія. Специфічні види термінології

2

3

Словотворчі типи термінів. Роль перекладу в поповненні термінологічної лексики

2

4


Системні ознаки сучасної української термінології. Граматична і стилістична структура термінології сучасної української мови

25

Внутрішня форма та етимологія термінів. Способи побудови нових термінів


2

6


Етимологічна паронімія. Класифікація інтернаціоналізмів. Інтернаціоналізм та ареальна лексика


2

7


Укладання вузькоспеціалізованих і термінологічних словників української мови


2

8

Принципи укладання багатомовних тлумачних словників та побудови української фахової термінології

2^ Контрольні роботитеми


Назва теми
1

Тестування і контрольні опитування із загальних теоретичних і практичних питань основ термінології сучасної української мови


^ Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціяхтеми


Назва теми
1

Синонімія в термінології. Паронімія в термінології
2

Термінологія в навчальному процесі

3

Роль термінології у формуванні мовно-професійної компетентності фахівців різного профілю
4

Розвиток і перспективи металургійної термінологічної лексики


Рекомендована література


 1. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. Морфологія. – К.: Либідь, 1993. – 336 с.

 2. Божно Л.И. Научно-техническая терминология как один из объектов изучения закономерностей развития языка // Филологические науки. – 1971. – № 5. – С. 102-108.

 3. Борисюк І. Явище синонімії в термінології // Дивослово. – 2000. – № 4. – С. 27-28.

 4. Вербицька О.А. Термінологічна лексика і метафоризація // Мовознавство. – 1983. – № 6. – С. 47-50.

 5. Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова: Вступ. Фонетика. Орфоепія. Графіка і орфографія. Лексика. Словотвір. – К.: Вища шк., 1986.

 6. Д’яков А.С., Кияк Т.Р.Основи термінотворення. – К.: КМ Аcademia – 2000.–216 с.

 7. Етимологічний словник української мови: В 7-ми т. – Т. 1-3. – К., 1982-1989. – Т. 1. – 631 с.; Т. 2. – 570 с.; Т. 3. – 549 с.

 8. Жовтобрюх М. А. Развитие терминологического словаря украинского языка в дооктябрьский период // Вопросы филологии. МГПИ им. В.И. Ленина. Уч. зап. – 1969. – № 341. – С. 92-99.

 9. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови. Морфологія. – Донецьк: Вид-во Донецьк. ун-ту, 1996. – 437 с.

 10. Загнітко А.П. Український синтаксис (науково-теоретичний і навчально-практичний комплекс). – У 2-ох част. Ч. 1-2: Навч. посіб. – К.: ІЗМН, 1996. – Ч. 1. – 202 с., Ч. 2. – 240 с.

 11. Малевич Л. Теоретичні питання термінологічної варіантності // Вісник: Проблеми української термінології. – Львів: Нац. ун-т “Львівська політехніка”, 2002. – 453. – С. 75-82.

 12. Михайленко Т. Українська військова термінологія // Військо України. – 1993. – № 12. – С. 95-98.

 13. Михайлишин Б.П. Проблеми історії та розвитку української термінології (кінець XIX – 70-80-ті рр. XX ст.) // Другий міжнародний конгрес україністів. Мовознавство. – Львів, 1993. – С. 236-240.

 14. Національні та інтернаціональні компоненти в сучасних терміносистемах: Монографія / Л.О. Симоненко, С.О. Соколова та ін. – К.: Наук. думка, 1993. – 238 с.

 15. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство: Підручник. – Львів: Світ, 1994. – 216 с.

 16. Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки / Й.Ф. Андерш, С.А. Воробйова, М.В. Кравченко та ін. – К.: Наук. думка, 1994. – 600 с.

 17. Російсько-українсько-англійсько-німецький юридичний словник / В.Г. Гончаренко, В.Ю. Залевська та ін. – К.: Либідь, 1995. – 240 с.

 18. Склад і структура термінологічної лексики української мови / Ред. А.В. Крижанівська. – К.: Наук. думка, 1984. – 194 с.

 19. Словник іншомовних слів. – К.: Головна редакція УРЕ, 1975. – 776 с.

 20. Словник іншомовних слів / Кол. авт. Л.О. Пустовіт, О.І. Скопненко, Г.М. Сюта, Т.В. Цимбалюк. – К.: Довіра; УНВЦ “Рідна мова”, 2000. – 1018 с.

 21. Словник іншомовних слів / Укл. С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута. – К.: Наук. думка, 2000. – 680 с.Укладач ст. викладач

/ Н.В. Леонова /


Завідувач кафедри історії та українознавства

доцент, к.філол.н.

/ В.Т. Британ/


Програму затверджено на засіданні НМК за напрямом 0305 – Філологія

Протокол № ______ від “___” ______________ _____ р.


Голова навчально-методичної комісії

за напрямком доцент, к.філол.н. / В.В.Прутчикова /


Узгоджено


Начальник навчального відділу / А.І. Демченко /

Схожі:

Національна металургійна академія україни кафедра історії та українознавства iconНаціональна металургійна академія україни кафедра історії та українознавства
Навчальна дисципліна “Основи термінології сучасної української мови” є нормативною І входить до циклу фундаментальних загальнонаукових...
Національна металургійна академія україни кафедра історії та українознавства iconМіністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра

Національна металургійна академія україни кафедра історії та українознавства iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України Ідентифікаційний код за єдрпоу
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія україни кафедра історії та українознавства iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України Ідентифікаційний код за єдрпоу
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія україни кафедра історії та українознавства iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України Ідентифікаційний код за єдрпоу
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія україни кафедра історії та українознавства iconУкраїна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії
Національному науково-дослідному інституті українознавства та всесвітньої історії
Національна металургійна академія україни кафедра історії та українознавства iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія україни кафедра історії та українознавства iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія україни кафедра історії та українознавства iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія україни кафедра історії та українознавства iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи