Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича




Скачати 169.19 Kb.
НазваЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата23.06.2012
Розмір169.19 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича




“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Декан юридичного факультету

_________________ (Пацурківський П.С.)

“ 31 ” серпня 2009 р.


робоча програма
(за кредитно-модульною системою)
курсу “СУЧАСНА РЕЛІГІЙНА ФІЛОСОФІЯ ПРАВА”

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр


для спеціальності 8.06.01.01 ”Право”


Спеціалізації філософія права

Факультет: юридичний




Кафедра теорії та історії держави і права





Форма

навчання

Курс

Семестр

Всього годин

К-ть кредитів

Лекції (год.)

Семінарські заняття (год.)

Самостійна

робота (год.)

Контрольні (модульні) роботи (шт.)

Курсові роботи (шт.)


Залік (сем.)


Екзамен (сем.)


Денна

5

10

72

2

16

8

48

-

-

-

10

Заочна

5

10

72

2

6

2

64

-

-

-

10


Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06.01. “Право" спеціальності 06.01.01. «Право»


Робоча програма складена к.ю.н., доцентом Місевичем С. В. ________________________


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави і права


протокол № 1 .

29” серпня 2009 р.


Завідувач кафедри ___________________________ /Никифорак М.В./


Схвалено методичною радою юридичного факультету


30” серпня 2009 р.

Голова методичної ради

юридичного факультету _____________________ /Савчук С.В./


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


 1. Мета вивчення навчальної дисципліни.

Метою курсу «Сучасна релігійна філософія права: компаративістський аспект» є досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності сучасних релігійно-правових систем, підготовка їх до можливого застосування цих знань в практичній діяльності, формування належного, якісного рівня правосвідомості та правової культури.


2. Завдання дисципліни.

I. Формування уявлень про предмет курсу: 1) “пасивне” сприйняття і нагромадження інформації; 2) придбання навичок цілеспрямованого сприйняття релігійно-правових явищ; 3) розширення обсягу уявлень про конкретні предмети і явища, що входять у сферу релігійно-правового регулювання.

II. Засвоєння основних понять з курсу: 1) збагачення словника термінів; 2) оволодіння прийомами групування, класифікації й узагальнення знань про релігійно-правові предмети і явища з метою формування відповідних понять.

III. Володіння релігійно-правовими знаннями, вміннями і поняттями в практичній діяльності: 1) навчання застосуванню теоретичних знань у самостійній практичній діяльності; 2) навчання застосуванню теоретичних знань у самостійній науково-практичній діяльності, сполучення їх з новими поняттями, виробленню нових знань.


 1. Перелік основних знань, умінь та навичок, що будуть сформовані у процесі вивчення курсу.

У процесі вивчення курсу студенти повинні:

  1. набути базисних знань з основ релігійного права;

  2. розуміти зміст релігійно-правових інститутів та норм;

  3. знати особливості окремих найбільш типових релігійно-правових систем.

  4. усвідомити загальнокультурну та методологічну цінність релігії, знання основ якої є важливим елементом освіти.




 1. Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки, шифр та назва напряму, спеціальності, для якої читається курс.

Правознавство. Магістерський освітньо-кваліфікаційний рівень. 06.01 Право 8.060101.



 1. Кількість кредитів – 2.

Курс складається з 3 модулів, 7 навчальних елементів. 100 балів.


 1. Загальна кількість годин.

72.


 1. Кількість годин на тиждень. 2.




 1. Обов’язкова дисципліна чи за вибором.

Обов’язкова.


 1. Семестр, в якому читається.

Десятий семестр.


 1. Кількість годин відведених на лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття та самостійну роботу студентів.

Лекції – 16 годин, семінарські – 8 годин, самостійна робота студентів – 48 годин.


 1. Вид підсумкового контролю

Видом підсумкового контролю по навчальній дисципліні «Сучасна релігійна філософія права: компаративістський аспект» є іспит.

Плани семінарських занять


ТЕМА 1. Сутність права та праворозуміння: релігійно-правовий підхід. Поняття релігійного об’єднання та його юридична природа.


 1. Три основні тенденції праворозуміння: 1) позитивно-нормативна; 2) природно-правова; 3) соціологічна. Проблема сутності права у теорії та філософії права. Взаємозв’язок права та держави. Варіанти взаємовідношення права та моралі.

 2. Взаємозв’язок права та релігії. Право як складне багатогранне явище соціальної дійсності.

 3. Поняття, різновиди та особливості релігійної філософії та релігійної філософії права.

 4. Поняття релігійного об’єднання (церкви). Ознаки релігійного об’єднання. Правовий характер релігійних об’єднань.

 5. Кордони релігійних об’єднань. Соціальне значення релігійних об’єднань. Церква як суб’єкт правотворчості.

 6. Специфіка релігійних об’єднань у різних релігійних деномінаціях (індуїзм, буддизм, іудаїзм, християнство, іслам).


Література


 1. Академічне релігієзнавство / За ред. А. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – С. 412-440.

 2. Бажан Т.А., Старков О.В. Религиоведение для юристов. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2007. – С. 71-85.

 3. Бачинин В.А. Философия права и преступления. – Харьков: Фолио, 1999. – С. 335-345.

 4. Варьяс М.Ю. Краткий курс церковного права. – М.: МЗ-Пресс, 2001. – С. 14-22.

 5. Джероза Л. Каноническое право в католической церкви. – М.: Христианская Россия, 1995. – С. 18-23.

 6. Лубський В.І., Борис В.Д. Мусульманське право. – К.: ВІЛБОР, 1997. – С. 3-35.

 7. Мальцев Г.В. Социальные основания права. – М.: Норма, 2007. – С. 52-77.

 8. Папаян Р.А. Христианские корни современного права. – М.: Норма, 2002. – С. 169-179.

 9. Сорокин В.В. Понятие и сущность права в духовной культуре России. – М.: Юрлитинформ, 2007. – С. 256-298.

 10. Хашматулла, Бехруз. Исламские традиции права. – Одесса: Юридична література, 2006. – С. 10-34.

 11. Цыпин В.А. Церковное право. – М., 1996. – С. 5-15.



ТЕМА 2. Предмет та регулятивна методологія релігійно-правових систем. Релігійне право в системах права та правових системах.


 1. Предмет релігійного права. Церковний устрій. Церковне управління. Зовнішні відносини церкви.

 2. Методологія релігійного права.

 3. Релігійне право в національних системах права та правових системах.

 4. Система релігійного права.

 5. Моделі взаємовідносин між релігійними об’єднаннями та державою.


Література

 1. Варьяс М.Ю. Краткий курс церковного права. – М.: МЗ-Пресс, 2001. – С. 23-39.

 2. Джероза Л. Каноническое право в католической церкви. – М.: Христианская Россия, 1995. – С. 24-41, 308-326.

 3. Суворов Н.С. Учебник церковного права. – М.: Зерцало, 2004. – С. 1-8, 417-461.

 4. Поспішіл В.Д. Східне католицьке церковне право. – Л.: Свічадо, 1997. – С. 70-80.

 5. Цыпин В.А. Церковное право. – М., 1996. – С. 5-14, 404-425.


ТЕМА 3. Джерела (форми) релігійного права.

Тлумачення релігійно-правових норм.


 1. Поняття та види джерел релігійного права. Матеріальні джерела релігійного права. Формальні джерела релігійного права.

 2. Загальні джерела релігійного права. Священні тексти як фундаментальне джерело релігійного права.

 3. Юридична доктрина як джерело релігійного права.

 4. Поняття, способи та види тлумачення релігійно-правових норм.

 5. Специфіка джерел права індуїстського, буддистського, іудейського, християнського та мусульманського релігійного права.


Література

 1. Бажан Т.А., Старков О.В. Религиоведение для юристов. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2007. – С. 193-200.

 2. Варьяс М.Ю. Краткий курс церковного права. – М.: МЗ-Пресс, 2001. – С. 40-49.

 3. Джероза Л. Каноническое право в католической церкви. – М.: Христианская Россия, 1995. – С. 85-100.

 4. Курс церковного права заслуженного профессора императорского Московского университета А.С. Павлова, читанный в 1900-1902 г. – СПб.: Лань, 2002. – С. 13-17.

 5. Мальцев Г.В. Социальные основания права. – М.: Норма, 2007. – С. 126-140, 250-264.

 6. Цыпин В.А. Церковное право. – М., 1996. – С. 15-27.


ТЕМА 4. Релігійно-правові норми в системі соціальних норм.


   1. Поняття, ознаки та специфіка релігійно-правових норм.

   2. Види релігійно-правових норм.

   3. Співвідношення релігійно-правових норм з релігійними та правовими нормами.

   4. Специфіка норм індуїстського, буддистського, іудейського, християнського та мусульманського релігійного права.


Література

 1. Варьяс М.Ю. Краткий курс церковного права. – М.: МЗ-Пресс, 2001. – С. 86-97.

 2. Джероза Л. Каноническое право в католической церкви. – М.: Христианская Россия, 1995. – С. 71-84.

 3. Курс церковного права заслуженного профессора императорского Московского университета А.С. Павлова, читанный в 1900-1902 г. – СПб.: Лань, 2002. – С. 32-37.

 4. Лубський В.І., Борис В.Д. Мусульманське право. – К.: ВІЛБОР, 1997. – С. 55-69.

 5. Мальцев Г.В. Социальные основания права. – М.: Норма, 2007. – С. 418-448.

 6. Поспішіл В.Д. Східне католицьке церковне право. – Л.: Свічадо, 1997. – С. 31-37.

 7. Скакун О.Ф. Сравнительное правоведение. – К.: Інюре, 2008. – С. 299-390.

 8. Суворов Н.С. Учебник церковного права. – М.: Зерцало, 2004. – С. 123-139.

 9. Туркало Я.К. Нарис історії вселенських соборів (325-787). – Нью Гейвен-Брюсель, 1974.

 10. Цыпин В.А. Церковное право. – М., 1996. – С. 28-80.


ТЕМА 5. Релігійні правові відносини.


 1. Поняття, загальна характеристика та види релігійних правових відносин.

 2. Суб’єкти релігійного права. Об’єкти релігійних правових відносин. Зміст релігійних правових відносин.

 3. Поняття та види юридичних фактів в релігійному праві.

 4. Специфіка релігійних правових відносин індуїстського, буддистського, іудейського, християнського та мусульманського релігійного права.


Література

 1. Каноны или Книга правилъ святыхъ апостолъ, святыхъ соборовъ вселенскихъ и поместныхъ и святыхъ отецъ. – Монреалъ, 1974.

 2. Кодекс канонів східних Церков проголошений Іваном Павлом ІІ. – Л.: В-во ОО. Василіян, 1995. – С. 18-26.

 3. Лубський В.І., Борис В.Д. Мусульманське право. – К.: ВІЛБОР, 1997. – С. 236-250.

 4. Мальцев Г.В. Социальные основания права. – М.: Норма, 2007. – С. 513-644.


ТЕМА 6. Релігійно-правові санкції та відповідальність.


 1. Поняття та загальна характеристика відповідальності в релігійному праві.

 2. Поняття та види правопорушень у релігійному праві.

 3. Поняття, види та форми релігійно-правових покарань.

 4. Специфіка санкцій та інституту відповідальності у індуїстському, буддистському, іудейському, християнському та мусульманському релігійному праві.


Література


 1. Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. – М.: Инфра-М, 1998. – С. 165-195.

 2. Варьяс М.Ю. Краткий курс церковного права. – М.: МЗ-Пресс, 2001. – С. 98-112.

 3. Джероза Л. Каноническое право в католической церкви. – М.: Христианская Россия, 1995. – С. 157-163.

 4. Каноническое право о народе Божием и о браке / Сост. И. Юркович. – М.: Истина и жизнь, 2000. – С. 484-486.

 5. Курс церковного права заслуженного профессора императорского Московского университета А.С. Павлова, читанный в 1900-1902 г. – СПб.: Лань, 2002. – С. 213-225.

 6. Суворов Н.С. Учебник церковного права. – М.: Зерцало, 2004. – С. 304-318.

 7. Цыпин В.А. Церковное право. – М., 1996. – С. 128-187.



Екзаменаційні питання з курсу:

Сучасна релігійна філософія права: компаративістський аспект”


 1. Позитивно-нормативне праворозуміння: філософсько-релігійний аспект.

 2. Природно-правове праворозуміння: філософсько-релігійний аспект.

 3. Соціологічне праворозуміння: філософсько-релігійний аспект.

 4. Філософсько-правове розуміння співвідношення права та держави.

 5. Взаємозв’язок права та релігії.

 6. Поняття, ознаки та види релігійних об’єднань.

 7. Правовий характер релігійних об’єднань. Кордони релігійних об’єднань. Соціальне значення релігійних об’єднань.

 8. Церква як суб’єкт правотворчості.

 9. Специфіка релігійних об’єднань у індуїзмі, буддизмі та іудаїзмі.

 10. Специфіка релігійних об’єднань у християнстві та ісламі.

 11. Предмет релігійного права. Церковний устрій.

 12. Церковне управління. Зовнішні відносини церкви.

 13. Методологія релігійного права.

 14. Релігійне право в національних системах права та правових системах.

 15. Система релігійного права.

 16. Моделі взаємовідносин між релігійними об’єднаннями та державою.

 17. Поняття та види джерел релігійного права.

 18. Матеріальні джерела релігійного права.

 19. Формальні джерела релігійного права.

 20. Священні тексти як фундаментальне джерело релігійного права.

 21. Юридична доктрина як джерело релігійного права.

 22. Поняття, способи та види тлумачення релігійно-правових норм.

 23. Специфіка джерел індуїстського, буддистського та іудейського релігійного права.

 24. Специфіка джерел християнського та мусульманського релігійного права.

 25. Поняття, ознаки та специфіка релігійно-правових норм.

 26. Види релігійно-правових норм.

 27. Співвідношення релігійно-правових норм з релігійними та правовими нормами.

 28. Специфіка норм індуїстського, буддистського та іудейського релігійного права.

 29. Специфіка норм християнського та мусульманського релігійного права.

 30. Поняття, загальна характеристика та види релігійних правових відносин.

 31. Суб’єкти релігійного права.

 32. Об’єкти релігійних правових відносин.

 33. Зміст релігійних правових відносин.

 34. Поняття та види юридичних фактів в релігійному праві.

 35. Специфіка релігійних правових відносин індуїстського, буддистського та іудейського релігійного права.

 36. Специфіка релігійних правових відносин християнського та мусульманського релігійного права.

 37. Поняття та загальна характеристика відповідальності в релігійному праві.

 38. Поняття та види правопорушень у релігійному праві.

 39. Поняття, види та форми релігійно-правових покарань.

 40. Специфіка санкцій та інституту відповідальності у індуїстському, буддистському та іудейському релігійному праві.

 41. Специфіка санкцій та інституту відповідальності у християнському та мусульманському релігійному праві.

Література до курсу


 1. Александров А.С. Юридическая техника – судебная лингвистика – грамматика права // Проблемы юридической техники. – Н. Новгород, 2000.

 2. Александров Н.Г. Понятие источника права // Ученые записки ВИЮН. – Вып. VIII. – М.: Юриздат, 1946.

 3. Алексеев Н.Н., проф. Религия, нравственность и право.- Париж, 1930.

 4. Алмазов А.И. Законоправильник при русском Требнике.- СПб., 1902.- 214 с.

 5. Алмазов А.И. Краткий курс церковного права. Лекции, читанные в Императорском Новороссийском университете проф. А.Алмазовым. - Одесса, 1899.- 214 с.

 6. Алфавитная Синтагма М. Властаря. – М., 1996. – 477 с.

 7. Альбов М.П., проф. Краткий курс лекций по церковному праву.- Б.м., 1882.- 249 с.

 8. Амфилохий [Сергиевкий]. О греческой Кормчей древнего состава.- Б.м., 1867.- 10 с.

 9. Андрусяк Т. Олександр Лотоцький і розвиток науки українського церковного права // Історія релігій в Україні. Тези повідомлень Міжнародного V круглого столу (Львів, 3-5 травня 1995 року). – Т. 1. – К.-Львів, 1995. – С. 38-41.

 10. Апенченко Ю. Обычай и закон. Как они уживаются // Юридический вестник. – 1996. - № 10.

 11. Афанасьев Н.Н. Вступление в церковь.- М.: Паломник: Центр по изучению религии, 1993.- 205 с.

 12. Афанасьев Н.Н. Неизменное и временное в церковных канонах.- Париж.

 13. Бакаев Ю.Н. История государственно-церковных отношений в России: Учебное пособие.- Хабаровск, 1994.- 83 с.

 14. Баренбойм П.И. И судили они народ во всякое время… //Российская юстиция.- М., 1997.- №3.- С.13-15.

 15. Барсов Т.В. О каноническом елементе в церковном управлении.- М., 1882.- 260 с.

 16. Баскин Ю.Я. Святоотечественная литература о власти и государстве. //Известия вузов. Правоведение.- СПб., 1997.- №1.- С.52-69.

 17. Бенешевич В.Н. Канонический сборник XIV титулов со второй четверти VII века до 883 г.- Спб., 1905.

 18. Бенешевич В.Н. Синагога в 50 титулах и другие юр. Зборники Иоанна Схоластика.- Спб., 1914.

 19. Бердников И. Основные начала церковного права православной церкви.- Казань, 1902.- 393 с.

 20. Бердников И.С. Церковное право.- Казань, 1887.- 493 с.

 21. Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. – М.: Инфра-М-Норма, 1998. – 623 с.

 22. Билимович А.Д. О каноническом преобразовании.- Киев, 1913.- 16 с.

 23. Бобчев С.С. Черковно право. Съкратен курс из лекциите по черковно право чтени на юридический факультет.- София, 1927.- 419 с.

 24. Богословский М.И., протопр. Курс общаго церковного права.- М.:

 25. Варьяс М.Ю. Краткий курс церковного права. – М., 2001. – 127 с.

 26. Варьяс М.Ю. Церковное право как корпоративная правовая система: опыт теоретико-правового исследования. //Известия вузов. Правоведение.- СПб., 1995.- № 6.- С.76-85.

 27. Верховской П.В. Правовое положение христианских Церквей на Западе и в России. Программа специального курса.- Варшава, 1911.- 212 с.

 28. Верховской П.В. Сущность и характер церковной власти.- Сергиев Посад, 1916.- 15 с.

 29. Вишневский А.А. Брачно-семейные отношения в средневековом каноническом праве. //Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: юридические науки.- М., 1997.- №2.- С.41-48.

 30. Владимирский, свящ., проф. Казанского ун-та. О законе внутреннем и откровенном, о законах церковных и гражданских. //Журнал Министерства народного просвещения, 1852.- №12.- От.ІІ.- Т.LXXVI.

 31. Властарь, Матфей. Собрание по алфавитному порядку всех предметов, содержащихся в священных и божественных канонах, составленное и обработанное смиреннейшим иеромонахом Матфеем, или Алфавитная Синтагма М.Властаря.- М., 1996.- 479 с.

 32. Гидулянов П.В. Сущность и юридическая природа церковного властвования.- Петроград, 1916.- 40 с.

 33. Гидулянов П.В. Юридическая природа церкви. //Журнал Министерства народного просвещения, 1917.- №9.- С.81-88.

 34. Глубоководский Н.Н. Дидаскалия и Апостольские Постановления по их происхождению, взаимоотношению и значению.- София, 1935. – 465 с.

 35. Горчаков М., проф., свящ. О тайне супружества, происхождении, историко-юридическом значении и каноническом достоинстве 50 гл. печатной кормчей книги.- Спб., 1880.

 36. Горчаков М.И. К истории эпитемийных номоканонов (пенитенциалов) православной церкви.- СПб., 1814.- 119 с.

 37. Горчаков М.И. Краткий курс лекций заслуж.проф.прот. М.И. Горчакова. Необходимое пособие студентам при слушании лекций и для приготовления к экзаменам. - СПб., 1909.- 338 с.

 38. Давид Р. Основные правовые системы современности. – М.: Прогресс, 1988. – 496 с.

 39. Джероза Л. Каноническое право в католической церкви. – М.: ”Христианская Россия”, 1996. – 379 с.

 40. Ельчанинов А.В. Каноны и церковная организации.- М., 1910.

 41. Заозерский Н. Историческое обозрение источников права православной церкви.- Вып.1.- М., 1891. – 237 с.

 42. Заозерский Н. О церковной власти.- Сергиев Посад, 1894.

 43. Заозерский Н.А. О главных формах канонического процеса. //Чтения в обществе любителей духовного просвещения, 1880.- Ч.2.- От.1.- 409 с.

 44. Заозерский Н.А. О желательной постановке преподавания Церковного права в наших учебных заведениях.- М., 1910.- 12 с.

 45. Заозерский Н.А. О сущности церковного права.- Сергиев Посад, 1911.- 95 с.

 46. Заозерский Н.А. Очерки из истории кодификации канонического права Восточной церкви /Отттиск/.- Б.м. и г.- 33 с.

 47. Заозерский Н.А. Право православной греко-восточной русской церкви как предмет специальной юридической науки.- М., 1888.- 143 с.

 48. Заозерский Н.А. Точный смысл и значение апостольского 34-го правила.- Сергиев Посад, 1908.

 49. Заозерский Н.О. О церковной власти (основоположения, характер и способы применения церковной власти в различных формах устройства церкви по учению православно-канонического права).- Сергиев Посад, 1894.- 458 с.

 50. Заозерский Н.О. Церковный суд в первые три века христианства.- Кострома, 1879.

 51. Зызыкин М.В. Патриарх Никон: Его государственные и канонические идеи.- В 3-х частях.- М.: Ладомир, 1995.- 1083 с.

 52. Из истории государственно-церковных отношений в России. //Религия, церковь в России и за рубежом.- М., 1996.- №7.- С.38-56.

 53. Ильинский Н.И. Синтагма Матфея Властаря.- М., 1892.- 239 с.

 54. Иоанн (Соколов). Опыт курса церковного законоведения Архимандрита Иоанна.- Т.1.- СПб., 1851.- 515 с.- Т.2.- СПб., 1851.- 593 с.

 55. История Поместных Православных Церквей.- Т.1-2.- М., 1994.

 56. Іларіон, митр. Церковне право.- Вінніпег, 1990.- 151 с.

 57. Каноническое право о браке. De matrimonio : Учебное пособие.- М., 1994.- 144 с.

 58. Каноны или книга правил святых соборов вселенских и поместных и святых отец. – Монреаль, 1974.

 59. Карбонье Ж. Юридическая социология. – М.: Прогресс, 1986.

 60. Кашанина Т.В. Корпоративное право. – М.: Норма-Инфра-М, 1999. – 802 с.

 61. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. – Москва: Юристъ, 1999. – 333 с.

 62. Климов Н. К вопросу о методах изложения истории и догмы церковного права. - Спб., 1903.- 22 с.

 63. Клочков В.В. Религия, государство, право. – М., 1978.

 64. Книга правил святыхъ апостолъ, святыхъ соборовъ вселенскихъ и поместныхъ, и святыхъ отецъ. – Москва, 1993. – 562 с.

 65. Кодекс канонів східних церков. – Рим, 1993. – 845 с.

 66. Козлов И.К. К вопросу о «Цезарепапизме». //Миссионерское обозрение.- Спб., 1909.- №1.

 67. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. – СПб., 1908. – 364 с.

 68. Красножен М. Краткий курс церковного права.- Юрьев, 1900.- 160 с.

 69. Красножен М.Е. Литература церковного права.- Юрьев, 1917.- 104-189 с.

 70. Красножен М.Т. Толкователи канонического кодекса Восточной Церкви: Аристин, Зонара и Вальсамон.- Юрьев, 1911.

 71. Кураев А., диакон. Православие и право: Церковь в светском государстве.- Издание Сретинского монастыря, 1997.- 64 с.

 72. Ламанов А.А. Церковное право.- СПб., б.г.- 175 с.

 73. Лапин П. Собор как высший орган Церковной власти.- Казань, 1909.

 74. Лапин П.Д. О необходимости церковного права, его сущности и положении в общей системе права.- Казань, 1911.- 20 с.

 75. Лашкарев П. Право церковное в его основах, видах и источниках. Из чтений по церковному праву.- Киев, 1886.- 224 с.

 76. Лашкарев П.А. Право Церкви Православной в ряду других юридических наук.- К.: Университетская типография.- 1886.

 77. Лебедев А.П. Духовенство древней Вселенской Церкви.- Москва, 1905.

 78. Левада Ю.С. Социальная природа религии. – М., 1965.

 79. Лопухин А. Законодательство Мойсея: Исследование о семейных, социально-економических и государственных законах Мойсея, с приложением трактата: Суд над Иисусом Христом, рассматриваемый с юридической точки зрения.- Спб., 1882.- 313 с.

 80. Лотоцький О. Українські джерела церковного права. – Нью-Йорк, 1984. – 306 с.

 81. Лотоцький О., проф. Автокефалія.- Т.1.- Варшава, 1935. – 206 с.

 82. Лотоцький О., проф. Конспект лекцій по Церковному Праву в Українськім університеті в Празі., 1923.

 83. Малышев Курс общаго граждаского права России, І, 1878.

 84. Марков С.О. О праве церкви изменять церковные постановления, обряды и обычаи, существа веры не касающиеся.- М., 1901.- 46 с.

 85. Марченко М.Н. Основные принципы иудейского права // Вестник Московского университета. – Сер. 11. – Право. – 2001. - № 1.

 86. Марченко М.Н. Правовые системы современности. – М.: Зерцало-М, 2001. – 393 с.

 87. Масцюхъ, Василій, д-р. Церковне право супруже. - Перемишль, 1910.- 671 с.

 88. Матфей Властарь. Алфавитная Синтагма.- Симферополь, 1901.

 89. Мирлес А.А. Краткий курс церковного права.- К., 1912.- 112 с.

 90. Місевич С.В. Біблія як джерело канонічного права // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 75. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 27-31.

 91. Місевич С.В. Поняття джерел канонічного права // Ерліхівський збірник юридичного факультету Чернівецького національного університету ім.. Ю. Федьковича. – Вип. 3. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 117-120.

 92. Муравьев И.Б. Диалогичность морали и права. // Актуальные проблемы юриспруденции.- Тюмень, 1996.- Вып.1.- С.28-31.

 93. Мышцин В. Устройство Христианской Церкви в первые два века.- Сергиев Посад, 1909.

 94. Нарбеков В. Номоканон Константинопольского патриарха Фотия с толкованием Вальсамона.- Ч.1.- Казань, 1899.- Ч.2.- Казань, 1899.

 95. Никодим (Милаш), еп. Правила православной церкви с толкованиями. – Т. І. - М., 1996. – 648 с.

 96. Ніканор, архиєпископ. Догматично-канонічний устрій Св. Православної Вселенської Церкви. - УАПЦ, 1948.- 23 с.

 97. Остроумов М.А. Очерк православного церковного права.- Ч.1.- Харьков, 1893.- Ч.1 : Введение в православное церковное право.- Т.1., 1893.- 672 с.

 98. Павлов А. Номоканон при Большом Требнике.- Одесса, 1872.

 99. Павлов А.С. Курс церковного права.- Сергиев Посад, 1902.- 539 с.



Схожі:

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича
Конференція відбудеться 01 березня 2012 р на базі факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного...
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича "затверджую"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи