Білетні питання до іспиту icon

Білетні питання до іспиту
Скачати 151.55 Kb.
НазваБілетні питання до іспиту
Дата28.07.2012
Розмір151.55 Kb.
ТипДокументи

Білетні питання до іспиту

з основ організації охорони здоров’я та страхової медицини

для студентів V курсу, фармацевтичного факультету

по спеціальності „клінічна фармація


на 2005 – 2006 н.р.


 1. Соціальна медицина та ООЗ як наука. Цілі, задачі, методи. Історія розвитку соціальної медицини в Україні.

 2. Теоретичні та організаційні принципи охорони здоров’я в Україні. Розвиток їх в умовах переходу до ринкової економіки.

 3. Поняття ринкової економіки. Основні закономірності ринкової системи. Функціонування системи медичної допомоги в умовах ринку.

 4. Основні напрямки перебудови управління охороною здоров’я в Україні.

 5. Основи законодавства України про охорону здоров’я.

 6. Економіка охорони здоров’я, завдання та об’єкти вивчення.

 7. Форми фінансування охорони здоров’я (бюджетна, страхова, приватна, змішана).

 8. Медичне страхування населення України: досвід, проблеми, напрямки їх вирішення.

 9. Основи медичного страхування. Особливості обов’язкового та добровільного медичного страхування.

 10. Поняття про страхову медицину. Проблеми впровадження страхової медицини в Україні.

 11. Поняття про чинники ризику. Класифікація. Чинники ризику природного та антропогенного середовища.

 12. Спосіб життя. Роль способу життя в здоров’ї населення. Методи формування здорового способу життя.

 13. Загальна диспансеризація населення. Мета, задачі, проблеми.

 14. Всесвітня організація охорони здоров’я, структура, ціль, форми діяльності. Участь України в діяльності ВООЗ.

 15. Професійні права та обов’язки лікаря. Лікарська етика та деонтологія в лікарській практиці.

 16. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності як соціально-медична проблема. Основні показники.

 17. Інвалідність як соціально-медична проблема. Основні показники.

 18. Серцево-судинні хвороби як соціально-медична проблема.

 19. Онкологічні захворювання як соціально-медична проблема.

 20. Психічні захворювання, алкоголізм та наркоманія як соціально-медичні проблеми.

 21. СНІД як соціально-медична проблема.

 22. Основи використання статистичних методів дослідження в соціальній медицині та організації охорони здоров’я: зміст, джерела інформації.

 23. Основні етапи статистичного дослідження: зміст і використання в практиці охорони здоров’я.

 24. Розробка плану і програми статистичного дослідження.

 25. Поняття “робоча гіпотеза”, “статистична сукупність”, “програма спосте­реження”, в соціально-медичних дослідженнях.

 26. Поняття про генеральну та вибіркову сукупність, кількісна та якісна репрезентативність вибірки.

 27. Поняття про групування статистичних ознак. Види групувань. Роль групувань в соціально-медичних дослідженнях.

 28. Таблиці, види таблиць. Основні вимоги до складання таблиць.

 29. Абсолютні та відносні величини. Види відносних показників в практиці охорони здоров’я. Методи їх обчислення і використання.

 30. Варіаційний ряд, його характеристики, види середніх величин.

 31. Динамічний ряд. Методи математичної обробки та аналізу динамічного ряду, використання в практиці охорони здоров’я.

 32. Методи обчислення середніх величин за способом змішання та моментів. Основні властивості середніх величин.

 33. Поняття про суцільний та вибірковий методи дослідження. Похибка репрезента­тив­ності для відносних та середніх величин.

 34. Основні етапи визначення достовірності результату вибіркового дослідження.

 35. Поняття про малі вибірки та методи оцінки достовірності вибіркового дослідження при малих вибірках.

 36. Методи визначення достовірності різниці при порівнянні показників відносних величин при альтернативній варіації.

 37. Правила порівняння показників в статистичних дослідженнях.

 38. Методи порівняння середніх величин.

 39. Методи визначення необхідного числа спостережень при проведенні статис­тич­них досліджень.

 40. Графічне зображення показників за результатами статистичного дослідження. Вимоги до графічних зображень.

 41. Статистика здоров’я населення і статистика охорони здоров’я в інформаційному забезпеченні управління охороною здоров’я.

 42. Здоров’я населення та методи його вивчення.

 43. Переписи населення. Методи проведення. Значення переписів в організації медичного обслуговування населення.

 44. Народжуваність: реєстрація народжуваності, загальні та спеціальні показники народжуваності.

 45. Смертність населення: реєстрація, рівень, структура, вікові особливості та їх графічне зображення.

 46. Смертність немовлят: реєстрація, рівень, динаміка, структура, вікові особливості.

 47. Перинатальна смертність: реєстрація, рівень, причини.

 48. Сучасна демографічна ситуація в Україні. Проблеми відтворення населення. Основні показники.

 49. Оцінка показників відтворення населення: сумарного коефіцієнту плідності, брутто - і нетто - коефіцієнтів відтворення.

 50. Оцінка показників природного руху за народжуваністю і смертністю населення.

 51. Поняття “первинна захворюваність”, “загальна захворюваність” та “патологічна ураженість”. Використання цих показників в аналізі роботи лікаря.

 52. Методи вивчення загальної захворюваності населення, джерела даних.

 53. Міжнародна класифікація хвороб, травм та причин смерті (10-го перегляду). Принципи побудови. Теоретичне та практичне значення класифікації.

 54. Найважливіші неепідемічні захворювання населення, особливості реєстрації, обліку та диспансерного нагляду.

 55. Термінове повідомлення (ф.058/о), правила його заповнення. Перелік захворю­вань, на які заповнюється ф.058/о, їх реєстрація.

 56. Методика вивчення госпітальної захворюваності, джерела, основні показники.

 57. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності: порядок обліку та аналізу за ф.23-тн. Основні показники.

 58. Порядок видачі та продовження листків непрацездатності в поліклініці при захворюваннях.

 59. Порядок видачі листків непрацездатності по догляду за хворим дорослим та дитиною.

 60. Порядок видачі та продовження листків непрацездатності в поліклініці при травмах, вагітності та пологах, аборті та ін.

 61. Порядок видачі лікарняних листків непрацездатності працюючим інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та потерпілим від Чорнобильської катастрофи.

 62. Міська лікарня. Структура. Основні показники.

 63. Основні якісні показники оцінки роботи поліклініки та стаціонару.

 64. Дільничний принцип в організації медичної допомоги міському населенню.

 65. Дільничний лікар-терапевт в організації амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню. Елементи роботи дільничного лікаря.

 66. Диспансеризація хворих на лікарській дільниці (облік, документація, показники роботи).

 67. Поняття про первинну, вторинну та третинну медичну допомогу населенню.

 68. Сімейний лікар як вища форма організації амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню. Зміст та форми діяльності.

 69. ЛКК та її завдання. Роль ЛКК в експертизі непрацездатності.

 70. Порядок направлення хворих на санаторно-курортне лікування. Роль дільнич­ного лікаря та ЛКК.

 71. Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Завдання, організація роботи, основна документація.

 72. Порядок направлення хворих на МСЕК. Документація. Роль дільничного лікаря та ЛКК.

 73. Диспансерний метод в роботі лікувально-профілактичних закладів. Зміст, контингенти.

 74. Види спеціальних диспансерів. Принципи організації їх роботи та обліку хворих.

 75. Організація спеціалізованої медичної допомоги міському населенню.

 76. Пологовий будинок. Структура, завдання. Основні показники роботи стаціонару пологового будинку.

 77. Дитяча поліклініка. Структура, основні показники діяльності. Активний патронаж в роботі дитячої поліклініки.

 78. Організація медичного обслуговування дітей в дитячих дошкільних закладах та школах.

 79. Основні організаційні форми медичного обслуговування робітників промис­лових підприємств (цехова служба територіальної поліклініки, медико-санітарна частина).

 80. Медико-санітарна частина, завдання, структура, показники роботи. Особливості фінансування медико-санітарних частин на сучасному етапі.

 81. Цеховий дільничний принцип медичного обслуговування робітників промислових підприємств. Основні розділи роботи цехового лікаря.

 82. Диспансерний метод в роботі цехового лікаря. Види профоглядів на підприємствах.

 83. Порядок реєстрації листків непрацездатності в лікувальних закладах та на підприємстві.

 84. Комплексний план оздоровчих заходів на підприємстві, основні розділи. Роль цехового лікаря в підготовці та виконанні комплексного плану.

 85. Особливості організації медичної допомоги сільському населенню.

 86. Сільська лікарська дільниця. Структура. Основні показники роботи сільських лікарських амбулаторій.

 87. Центральна районна лікарня. Структура. Місце ЦРЛ в наданні медичної допомоги сільському населенню.

 88. Обласна лікарня. Структура. Роль оргметодвідділу в управлінні службами охорони здоров’я.

 89. Територіально-медичні об’єднання (ТМО), їх форми і джерела фінансування.

 90. Поняття про клініко-статистичні групи. Їх використання в економічній діяльності стаціонарів.

 91. Санітарно-епідеміологічна станція, структура, форми санітарного нагляду. Основні показники діяльності СЕС.

 92. Основні напрями взаємодії СЕС з діяльністю практичних лікарів. Порядок проведення медичних оглядів працівників за наказом МОЗ України №45 від 31.03.1994 р.

 93. Організація протиепідемічної роботи на міській та сільській лікарських дільницях. Режимні накази.

 94. Обласні центри здоров’я. Методи та засоби санітарно-освітньої роботи.

 95. Сімейна медицина (завдання, принципи, моделі).

 96. Лікар загальної практики (сімейний лікар). Загальні та професійні вимоги до нього.

 97. Клінічна фармація. Основні завдання, принципи, об’єкт вивчення.

 98. Клінічний провізор. Основні напрямки роботи. Загальні та професійні вимоги.

 99. Основні напрями взаємодії клінічного провізора з діяльністю практичних лікарів.

 100. Принципи забезпечення лікувально-профілактичних закладів лікарськими засобами.СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ
^

до іспиту з основ організації охорони здоров’я та страхової медицини

для студентів V курсу, фармацевтичного факультету

по спеціальності „клінічна фармація


на 2005 – 2006 н.р.


Задача 1.

Необхідно оцінити динаміку народжуваності населення в Н-му районі. Які необхідні для цього дані? Як їх одержати? Які показники необхідно вирахувати? Як зареєструвати народження дитини?

Задача 2.

Необхідно оцінити динаміку смертності немовлят в Н-му районі. Які дані і з яких документів для цього будуть використані? По якій методиці проводяться необхідні розрахунки? Як оцінити одержані результати? Чи можна їх відобразити графічно?

Задача 3.

Необхідно оцінити динаміку смертності в Н-му районі від провідних причин. Які дані та з яких облікових документів треба використати? Які показники необхідно вирахувати? Як реєструється смертність?

Задача 4.

Сьогодні для оцінки відтворення населення використовуються показники природнього приросту. З яких документів їх одержати? Як відобразити ці показники графічно? Як оцінити відтворення населення за показниками природного приросту?

Задача 5.

В I та II хірургічних відділеннях лікарні летальність була 1,6 та 1,9, відповідно. Як вирахувані ці показники? Які потрібні для цього дані та документи? Чи можна рахувати, що ІІ відділення працює гірше, ніж перше?

Задача 6.

Серед населення склалося враження, що частота інфарктів міокарду після Чорнобильської катастрофи збільшилася. Як виявити, чи дійсно збільшилася частота інфарктів міокарду? Які дані будуть потрібні та які показники необхідно обчислити?

Задача 7.

В інфекційне відділення направлений хворий з підозрою на дизентерію. Які документи треба оформити? На підставі яких документів (як, де і коли) аналізується інфекційна захворюваність населення?


Задача 8.

Лікар запідозрив у пацієнта злоякісну пухлину. Де і ким проводиться спостереження за хворим? Де і як проводиться аналіз онкозахворюваності? Які документи будуть при цьому заповнюватися?


Задача 9.

Лікар виявив у себе на дільниці 6 хворих ревматизмом. Як будуть вони реєструватися лікарем, де буде проводитися їх подальше обстеження? Як оцінити ефективність спостереження за ними?


Задача 10.

Групі лікарів доручено вивчити захворюваність студентів. Які дані для цього потрібні та які показники необхідно вирахувати? Яка документація буде використана? Дати перелік та формули показників.

Задача 11.

У Кіцманському районі Чернівецької області вже на протязі ряду років спостерігається від’ємний природній приріст. Які показники необхідно обчислити, щоб зробити вірне заключення щодо відповідності відтворення населення у даному районі і які дані при цьому будуть використані?

Задача 12.

Для порівняння роботи двох лікувально-профілактичних закладів групі лікарів доручено вивчити загальну смертність у районі діяльності цих лікарень. Які дані для цих цілей будуть потрібні, їх джерела? Які показники необхідно обчислити?

Задача 13.

Групі студентів доручено вивчити і порівняти смертність немовлят у двох сільських районах. Які дані для цієї цілі будуть потрібні, їх джерела та які показники необхідно обчислити?

Задача 14.

Групі лікарів доручено вивчити та порівняти народжуваність у двох сільських районах. Які дані будуть використані, їх джерела та які показники необхідно обчислити?

Задача 15.

Лікарю доручено провести поглиблений аналіз захворюваності з тимчасовою непрацездатністю на промисловому підприємстві. Які дані для цього будуть використані, їх джерела та які показники треба вирахувати?

Задача 16.

Студентам доручили вивчити захворюваність з тимчасовою втратою працездатності за формою 23-тн. Які дані будуть використані та які показники необхідно вирахувати?


Задача 17.

В групі хворих вивчався рівень цукру у крові з паралельним вимірюванням артеріального тиску. Мета дослідження - встановити чи існує зв’язок між вмістом цукру у крові та артеріальним тиском. Які дані для цього потрібні та які показники необхідно вирахувати? Дати перелік та формули показників. Як визначити силу та напрямок зв’язку?

Задача 18.

Під час комплексного медичного огляду 20 тис. населення виявлено 12600 захворювань. Які показники у даному випадку можна вирахувати? Які використовуються для цього документи? Як оцінити результат?

Задача 19.

На підприємстві 2200 робітників. За 2000 рік зареєстровано 1760 випадків втрати працездатності. Які показники можна обчислити за цими даними? З яких документів можна одержати ці дані? Як оцінити отримані результати?


Задача 20.

На промисловому підприємстві 1800 робітників. У 2000 році зареєстровано 1260 захворювань, в зв’язку з чим втрачено 1080 робочих днів. Вказати, які показники можна визначити за цими даними, в який розділ вивчення захворюваності входить цей вид захворюваності та з яких документів можна одержати необхідні дані? Як оцінити результати?

Задача 21.

В місті Н., де чисельнисть населення складає 200 тис. чоловік. Серед них у віці 60 років та старше 68 тис. чоловік. Всього за рік померло 1500 чоловік, в т.ч. у віці 60 років та старше - 900. Які показники тут можна вирахувати? Які документи видаються на померлих осіб? Чи можна визначити захворюваність населення за даними смертності?

Задача 22.

У лікарні на 100 ліжок у 2000 р. лікувалось 2000 хворих, якими було зайнято 34000 ліжко-днів. Які показники тут можна визначити? В аналізі якого розділу звіту лікувально-профілактичного закладу вони використовуються?

Задача 23.

В поліклініці за рік зараєстровано 60000 відвідувань до дільничних терапевтів, в тому числі із своїх дільниць - 6000, на дому - 2400, із них на своїх дільницях - 2300. Які показники можна визначити за наявності цих даних? В який розділ звіту лікувально-профілактичного закладу вони можуть бути включені? Які ще показ­ники можуть бути включені в даний розділ звіту та як їх оцінити?

Задача 24.

В лікарні на 200 ліжок було проведено хворими 65000 ліжко-днів. Які показники тут можна обчислити та до якого розділу звіту лікувально-профілактичного закладу вони відносяться? Дати їм оцінку.

Задача 25.

У місті Н. 150 тис. населення. В 2000 р. було вперше виявлено 210 випадків злоякісних пухлин. Який показник на підставі цих даних можна обчислити та як його оцінити? У якому розділі звіту лікувально-профілактичного закладу дається характеристика цього показника? До якого розділу захворюваності він відноситься? Який документ заповнюється дільничним лікарем на вперше виявлених хворих?

Задача 26.

В місті Н. 200 тис. чоловік В 2000 році вперше зареєстровано 220 випадків туберкульозу. Який показник можна визначити при наявності цих даних та до яких величин він відноситься? В якому додатку до звіта лікувально-профілактичного закладу дається характеристика цього показника? До якого розділу обліку захворюваності він належить? Який документ заповнюється дільничним лікарем на вперше виявлених хворих? Синоніми інтенсивного показника?

Задача 27.

Визначити результати лікування хворих в стаціонарі за наявності наступних даних:

- виписано з одужанням - 800 осіб

- виписано з покращанням - 400 осіб

- виписано без змін - 80 осіб

- померло - 30 осіб

Всього лікувалось - 1310 хворих

Назвіть синоніми екстенсивного показника, а також до яких показників оцінки діяльності стаціонару вони відносяться?


Задача 28.

В місті Н. 20 тис. чоловік. Визначити число штатних лікарських посад терапевтів необхідних для забезпечення амбулаторно-поліклінічною допомогою. Перерахувати основні функціональні обов’язки дільничного терапевта.

Задача 29.

У сільських дільничних лікарнях Н-го району в 2000 р. були наступні показники летальності:

- лікарня А - 1,5 % лікувалося 200

- лікарня Б - 2,0 % лікувалося 500

- лікарня В - 2,5 % лікувалося 600

Визначити середній рівень лікарняної летальності по всіх дільничних лікарнях разом взятих. Чим відрізняються показники летальності від показників смертності?

Задача 30.

На комплексному медичному огляді 20 тис. чоловік виявлено 12600 захворювань. Визначити коефіцієнт патологічної ураженості оглянутого населення. В чому відмінність цього показника від показників власно захворюваності та хворобливості населення?

Задача 31.

При вивченні фізичного розвитку призовників одержані наступні дані:

Вага Число випадків

60-62 кг. 10

63-65 кг. 15

66-68 кг. 25

69-71 кг. 2

72-75 кг. 8

Визначити середню вагу призовників даної групи. Де використовуються одержані показники? Які ще показники важливі для оцінки здоров’я призовників?


Задача 32.

У сільських районах Н-ої області у 2000 році були слідуючі показники народжуваності:

- район А - 1,4 %, населення 15000

- район Б - 16%, населення 20000

- район В - 19%, населення 16000

- район Г - 22%, населення 22000

- район Д - 27%, населення 23000

Визначити середній рівень народжуваності по п’яти районах разом взятих. Які документи будуть використані для одержання цих даних? Як реєструється народжуваність в сільській місцевості?

Задача 33.

В лікарні на 200 кошторисних ліжках в 2000 році було проведено хворими 65000 ліжко-днів. Визначити середню тривалість роботи ліжка за рік. Як оцінити визначений показник? З яких документів можна отримати наведені дані?

Задача 34.

У поліклініці за рік зареєстровано 60 тис. відвідувань до дільничного лікаря-терапевта. В тому числі зі своїх дільниць - 50 тис., на дому - 24 тис., в тому числі на своїх дільницях - 22 тис. Визначити показник дільничності по обслуговуванню хворих на дому та у поліклініці.


Задача 35.

Сільський житель Н. знаходився у стаціонарі ЦРЛ в зв’язку з загостренням виразкової хвороби з 15.04 по 10.05. Виписався з покращанням, але за станом здоров’я ще непрацездатний, потребує амбулаторного лікування за місцем проживання. Як оформити непрацездатність у даному випадку? На який максимальний строк при виписці зі стаціонару йому можна продовжити листок непрацездатності?

Задача 36.

Робітниці М. зроблено аборт 30.08. В зв’язку з ускладненням вона знаходилась у гінекологічному відділенні до 17.09. У цей час вдома залишилася 2-х річна дитина, яку доглядав батько. Як оформити непрацездатність робітниці та організацію догляду за дитиною?

Задача 37

Робітниця С. знаходилась три дні у відпустці без збереження коштів, хворіла ангіною на протязі 5 днів. Чи має вона право на одержання листка непрацездатності та на який строк?

Задача 38.

Робітник Н. увечері 15.10.98 р. відчув себе погано: з’явилися болі в області серця. Звернувся до лікаря швидкої допомоги, який звільнив його від роботи у нічну зміну і запропонував зранку прийти в поліклініку. Проте, робітник звернувся лише 18.10.92. Лікар визнав його працездатним. Як буде оформлятись у цьому випадку непрацездатність?

Задача 39.

На який максимальний термін видається листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною у поліклініці та стаціонарі? Особливості видачі листків непрацездатності одиноким матерям.

Задача 40.

У дільничного лікаря-терапевта за рік було зареєстровано 8726 відвідувань. Дати оцінку навантаженню лікаря з урахуванням функції лікарської посади. Де реєструються відвідування? Чи можна цей показник використовувати для оцінки “трудової участі” лікаря при бригадній формі роботи?


Схожі:

Білетні питання до іспиту iconБілетні питання до іспиту з соціальної медицини та організації охорони здоров’я для
Соціальна медицина та ооз як наука. Цілі, задачі, методи. Історія розвитку соціальної медицини в Україні
Білетні питання до іспиту iconВимоги до вступного іспиту з іноземної мови при надходженні в аспірантуру Зміст іспиту: 1 питання
Форма перевірки: читання англійською мовою частини тексту вголос, підготовчого перекладу
Білетні питання до іспиту iconПитання теоретичної частини для іспиту з дисципліни
Організація проведення загальних зборів. Основні питання що вирішують установчі збори
Білетні питання до іспиту iconВимоги до складання іспиту з іноземної мови
Книгу, журнал або статтю з проблеми Вашого дослідження на мові оригіналу (наприклад ангійській). Перше питання іспиту – читання та...
Білетні питання до іспиту iconВимоги до складання іспиту з іноземної мови
Книгу, журнал або статтю з проблеми Вашого дослідження на мові оригіналу (наприклад ангійській). Перше питання іспиту – читання та...
Білетні питання до іспиту iconМетодика проведення перевідного іспиту з госпітальної терапії
При отриманні незадовільної оцінки студенту надається можливість повторно дати відповідь на питання І клінічні задачі в дні відробіток...
Білетні питання до іспиту iconМетодика проведення перевідного іспиту з фармакотерапії у студентів 5-го курсу передбачає 3 етапи
При отриманні незадовільної оцінки студенту надається можливість повторно дати відповідь на питання І клінічні задачі в дні відробіток...
Білетні питання до іспиту iconПитання до державного іспиту

Білетні питання до іспиту iconПитання до іспиту зі спеціальності 03. 00. 13

Білетні питання до іспиту iconПитання до іспиту
move to 0-16380957
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи