Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі ” icon

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі ”
Скачати 80.75 Kb.
НазваЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі ”
Дата24.06.2012
Розмір80.75 Kb.
ТипДокументи

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни

Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі ”
НЕ

Назва модуля (М) або навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Види заняття

Види діяльності та поточного контролю

Кількість балів за вид роботи

ІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ


Л


С

1

2

3

4

5


6

7

8

9

10

^ Модуль 1. Методика викладання лекцій та семінарських занять з юридичних дисциплін


НЕ 1.1

Методика викладання юридичних дисциплін як наука і навчальний курс

Стан вищої юридичної освіти в Україні. Поняття стандарту вищої юридичної освіти. Освітньо-професійна програма вузівської підготовки юристів. Освітньо-кваліфікаційна характеристика. Нормативна частина змісту вищої юридичної освіти. Структурно-логічна схема вузівської підготовки юристів. Поняття навчального плану. Індивідуальний навчальний план.

Болонська декларація 19 червня 1999 р. Цілі Болонського процесу. Юридична освіта в Україні і Болонський процес.

Методика викладання юридичних дисциплін як наука, її функції. Принципи методики викладання юридичних дисциплін. Методи викладання юридичних дисциплін. Методичні прийоми викладання юридичних дисциплін. Організаційні форми методичної роботи викладачів, кафедр, факультетів і вузів.

Література:

Андрейцев В. Сучасна правнича наука та освіта: на шляху до Болонського процесу // Вища школа. – 2005. – № 3. – С.36-54.

Нормативні документи з питань організації навчання у вищих навчальних закладах України. – К.: Мін-во освіти України, 1997. – 39 с.

Вища освіта України і Болонський процес: Навч. посібник / За ред. В.Г.Кременя. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2004. – Р. V–VII.

Задорожний О. Юридична освіта в Україні, якою вона є на сьогодні? // Юридичний вісник України. – 2000. – 4-17 травня. – С.6.

Певцова Е.Н. Теория и методика обучения праву: Учеб. для высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – P. 1-2.

Шульженко Ф., Невмержицький Є. Юридична освіта в Україні в контексті Болонського процесу: соціальні аспекти // Юридична Україна. – 2004. – №12. – С. 75-81.

Яворська Г.Х. Педагогіка для правників: Навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – Р.6.

2
Реферативні доповіді

66


НЕ 1.2

Лекція як форма викладання юридичних дисциплін


Поняття лекції як форми вузівського навчання. Загальні дидактичні вимоги до лекції. Структура лекції. Підготовка лекції. Текст лекції. Види лекцій. Особливості лекцій на різних курсах. Лекція і підручник. Темп лекції. Мова лекції. Конспектування лекції.

Література:

Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. – К.: ВВП «КОМПАС», 1997. – 64 с.

Кузнецова Н.Ф. Методика чтения лекций по криминологии. – В кн.: Методика преподавания юридических дисциплин (сборник научных трудов). – М.: Изд-во Москов. ун-та, 1986. – С.24-37.

Чичко В. Про організацію уваги студентів-юристів на лекціях // Правничий часопис Донецького університету. – 2001. – №1. – С.65-70.

Яворська Г.Х. Педагогіка для правників: Навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – Р.2.

2

2

Повідомлення

66

НЕ 1.3

Семінарські заняття з юридичних дисциплін


Історія виникнення семінарів. Семінар як форма навчального процесу у вищій школі. Семінар і лекція. Завдання і функції семінарів. Типи семінарів. Форми семінарів. Планування семінарів. Методичні поради студентам до семінарів. Підготовка викладача до семінару. Підготовка студентів до семінару. Методика проведення семінару. Особливості семінарів з юридичних дисциплін на різних курсах.

Література:

Алексюк A.M. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. – К.: Либідь, 1998. – С 470-475.

Астахова Е.В. Методика организации и проведения семинарских занятий по предметам гуманитарного цикла. – Харьков: ХГИ-НУА, 2000. – 52 с.

Белокобыльская Т.Г., Голоднюк М.Н., Кузнецова Н.Ф. О методике проведения практических занятий по криминалистике // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. – 1985. –№2.

Качество юридического образования на уровень требований XXI века: Межрегиональная научно-методическая конференция, 24 октября 2000 года. -Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2001. – С.41-44, 63-64, 79-80, 81-83, 120-121, 138-139.

Ткачевский Ю.М. Размышления о методике проведения семинарских занятий по уголовному праву // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. – 2000. – №1. – С.65-72.

Яворська Г.Х. Педагогіка для правників: Навч. посібник. – Р.2.

1

2

Огляд літератури


1010

Всього за модулем 1

2
25

Модуль 2. Самостійна робота, практика та система оцінювання студентів-юристів

НЕ 2.1.

Самостійна робота студентів

з юридичних дисциплін

Поняття самостійної роботи студентів. Завдання самостійної роботи студентів. Класифікація видів самостійної роботи студентів. Організація самостійної роботи студентів. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів. Особливості самостійної роботи студентів на різних курсах. Особливості самостійної роботи студентів з різних юридичних дисциплін.

Література:

Самошина З.Г. Организация самостоятельной работы студентов в процессе изучение курса криминалистики. – В кн.: Методика преподавания юридических дисциплин (Сборник научных трудов). – М.: Изд-во Москов. ун-та, 1986. – С. 100-107.

Волков В.Д., Дешко Л.М. Конституційне право України: Навчальний посібник з організації та проведення самостійної роботи студентів. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – С. 4-8.

Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: “Академвидав”, 2006. – С. 148-159.

Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / За ред. З.Н.Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. – С. 155-164.

Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – С. 308-346.

1

2

Реферативні доповіді

912

НЕ 2.2

Організація і проведення практики студентів юристів


Місце і роль практики у навчальному процесі. Види і цілі практики. Зміст практики. Виробнича практика. Переддипломна практика. Новітні форми практики. База практики. Керівництво практикою. Робота студента в період практики. Документи звітностіпро підсумки практики. Захист практики.

Література:

Ней Н.С., Гетманцев О.В., Юрчишин В.М. Проходження практики студентами юридичного факультету: Методичні рекомендації. – Чернівці: Рута, 2007. – 43 с.

Бігун В.С. Юридична професія та освіта. Досвід США у порівняльній перспективі. – К.: Вид. організація “Юстініан2, 2006. – Р. 2.

Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / За ред. З.Н.Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. – С. 152-154.

Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2006. – С. 167-170.

Молібог С., Павленко Д., Браун Д. Юридична клініка. – К.: Центр комерційного права, 2002. – 104 с.

Шахрай С.М. Вопросы организации и проведения практики студентов // Методика преподавания юридических дисциплин (Сборник научных трудов). – М.: Изд-во Москов. ун-та, 1986. – С. 134-161.

1

2

Реферативні доповіді

811

НЕ 2.3.

Система оцінювання знань студентів з юридичних дисциплін


Методи і форми контролю знань студентів. Види контролю знань студентів (поточна перевірка, заліково-екзаменаційна сесія, державні екзамени). Принципи контролю і оцінки знань. Критерії і норми оцінки знань. Методика проведення контрольних робіт і колоквіумів. Методика проведення заліків та екзаменів. Методика проведення державних екзаменів.

Література:

Фарбер И.Е. Очерки вузовской педагогики. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1984. – С. 230-248.

Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. Метод. посіб. для студентів магістратури. – К.: Центр. навч. літератури, 2003. – С. 176-197.

Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – С. 415-441.

Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / За ред. З.Н.Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. – С. 146-152.

Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2006. – С. 213-231.

Гронлунд Норман Е. Оцінювання студентської успішності. Практ. посіб. – К.: Навч.-метод центр “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2005. – Р. 2, 9, 10.

1

2

Огляд літератури


8
12

Всього за модулем 2

35

Модуль підсумковий

40
Всього балів

100Схожі:

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі ”
Модуль Методика викладання лекцій та семінарських занять з юридичних дисциплін
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)»
move to 0-6209545
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі ” iconМетодика викладання світової літератури у вищій школі змістовий модуль І. Методологічні основи викладання світової літератури. Елементи дидактики вищої школи в методичному дискурсі. Тема Методологічні основи викладання світової літератури
Сучасні методологічні аспекти викладання світової літератури у вищій школі. Принципи методики викладання світової літератури у вищій...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ”
Знання, пізнання та його форми. Виникнення науки. Наука та практика. Наукове знання як система. Особливості та структура наукового...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ”
Знання, пізнання та його форми. Виникнення науки. Наука та практика. Наукове знання як система. Особливості та структура наукового...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі ” iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “ Методика викладання предмету у вищій школі ”
Робоча програма складена на основі Програми курсу «Методика викладання предмету у Вищій школі», затвердженої 30. 08. 2002 р
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)»
Предмет юридичної логіки. Історичні етапи розвитку логіки. Основні закони юридичного мислення
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права”
Формування філософської думки на українських землях в період зародження І розвитку феодальних відносин (іх-хш ст.)
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права”
Формування філософської думки на українських землях в період зародження І розвитку феодальних відносин (іх-хш ст.)
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Розуміти І знати об'єкт І предмет країнознавчих досліджень, історію та функції країнознавства, методи країнознавчих досліджень
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи