Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 404.63 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Сторінка1/3
Дата24.06.2012
Розмір404.63 Kb.
ТипДиплом
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


з організації дипломного проектування і виконання дипломних проектів (для студентів напряму підготовки 7.050400 - „Туризм” спеціальності „Готельне господарство”; напряму підготовки 7.140101 - „Готельно-ресторанна справа” галузі знань 1401 - „Сфера обслуговування”).


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки з організації дипломного проектування і виконання дипломних проектів (для студентів напряму підготовки 7.050400 - „Туризм” спеціальності „Готельне господарство”; напряму підготовки 7.140101 - „Готельно-ресторанна справа” галузі знань 1401 - „Сфера обслуговування”). Укл.: Писаревський І.М., Александрова С. А. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 36 с.


Укладачі: І.М. Писаревський,

С.А. Александрова


Рецензент: проф., к.екон.н. Н.В. Чебанова


Затверджено на засіданні кафедри туризму і готельного господарства, протокол № 4 від 29.11.2007р.

ЗМІСТ


ВСТУП…………………………………………………………………………..

4ЦІЛІ Й ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ………………………….

4ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ…………………………………………………….

6ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ, ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ І КРИТЕРІЇ ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ……………………………………………


9ОБСЯГ І СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ……………………….

14ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ….

20ДОДАТКИ……………………………………………………………………...

29ВСТУП


Дипломний проект, що виконується випускником освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки "спеціаліст", є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння ним теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціалізацією.

Методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти з підготовки фахівців рівня «спеціаліст» для студентів напряму підготовки 7.050400 – «Туризм” спеціальності „Готельне господарство”; напряму підготовки 7.140101 - „Готельно-ресторанна справа” галузі знань 1401 - „Сфера обслуговування” і мають на меті надання допомоги студентам у виконанні дипломного проекту, комплексне висвітлення сучасних вимог до його підготовки й захисту.

Загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення робіт розроблені відповідно до Державного стандарту України ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення", чинного від 1.01. 1996 р. і міжнародного стандарту 180 5966:1982. Для бібліографічного опису джерел використані діючі стандарти з бібліотечної та видавничої справи: ГОСТ 7.1 - 84 "Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления", ДСТУ 3582 - 97 "Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила."


^ ЦІЛІ Й ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ


Дипломний проект є кінцевим результатом самостійної індивідуальної навчальної діяльності студента, науковим дослідженням, яке підводить підсумки вивчення ним дисциплін, що передбачені навчальним планом підготовки за спеціалізацією, і проходження всіх видів практик.

Метою виконання дипломного дослідження є вирішення професійної проблеми, що ґрунтується на комплексному опануванні матеріалу і методів дослідження, послідовного викладання, а також практичного застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань з удосконалення ефективності діяльності організацій.

Студент-дипломник має підтвердити рівень загальнотеоретичної і спеціальної підготовки. Дипломний проект є випускною кваліфікаційною роботою, на підставі захисту якої та успішного складання комплексного іспиту зі спеціальності Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) вирішує питання про присвоєння її автору кваліфікації «спеціаліст» і видачу відповідного диплома.

У процесі виконання дипломного проекту студент у відповідності до кваліфікаційних вимог має проявити:

 • знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи й практичні питання туристської індустрії;

 • вміння відбирати, систематизувати й обробляти інформацію у відповідності до цілей дослідження;

 • вміння розробляти наукові висновки й конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління реальним досліджуваним об'єктом;

 • вміння визначати й використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі.

Кваліфікаційний дипломний проект випускника – фахівця з туризму рівня "спеціаліст" повинен мати логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати таким вимогам:

 • містити глибокий самостійний аналіз досліджуваної теми;

 • вносити реальні пропозиції щодо вдосконалення діяльності на досліджуваному об'єкті;

 • бути належно оформленою, мати всі необхідні супровідні документи.

Дипломний проект, який не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написаний без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження теми на реальному підприємстві, обґрунтованих пропозицій, а також не має відзиву з об'єкта дослідження та зовнішньої рецензії, до захисту не допускається.


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Дипломний проект виконують на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань туристської індустрії, спеціальної вітчизняної і зарубіжної літератури, передового досвіду з проблеми, яка вивчається, а також результатів проведених студентом власних досліджень реального об'єкта.


Основні етапи виконання дипломного проекту:


 1. Вибір теми і об'єкта дослідження, узгодження теми з науковим керівником, подання заяви на кафедру з метою затвердження теми (Додаток А).

 2. Розробка завдання на дипломну проект, складання календарного плану виконання.

 3. Опрацювання літературних джерел і складання плану дипломного проекту.

 4. Збирання фактичного матеріалу під час переддипломної практики на об'єкті дослідження.

 5. Обробка фактичного матеріалу із застосуванням ПЕОМ.

 6. Написання першого варіанта тексту, подання його на ознайомлення науковому керівникові.

 7. Усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту, оформлення дипломного проекту.

 8. Подання завершеного дипломного проекту на рецензування науковому керівникові.

 9. Подання роботи на кафедру туризму й готельного господарства для внутрішнього рецензування.

 10. Подання проекту на ознайомлення керівництву об’єкта дослідження, отримання відзиву.

 11. Проходження нормоконтролю на кафедрі туризму й готельного господарства.

 12. Попередній захист дипломного проекту на кафедрі туризму й готельного господарства.

 13. Захист дипломного проекту в ДЕК.


Для досягнення вказаних цілей при виконанні роботи студенту необхідно:

 • обґрунтувати актуальність і значущість обраної теми роботи в теорії та стосовно умов об'єкта дослідження;

 • визначити мету і конкретні завдання дослідження;

 • визначити об'єкт і предмет дослідження;

 • провести огляд опублікованих за темою дослідження літературних джерел та узагальнити зібраний матеріал;

 • проаналізувати особливості функціонування предмета дослідження, виявити їх закономірності;

 • дати техніко-економічну характеристику об'єкта дослідження;

 • вибрати метод (методику) проведення дослідження;

 • проаналізувати виробничо-господарську діяльність об'єкта дослідження;

 • обґрунтувати принципово нові або пристосувати існуючі економічні рішення до об'єкта дослідження;

 • виконати економічне обґрунтування запропонованих рішень і сформулювати висновки;

 • логічно викласти матеріали й одержані результати дослідження;

 • належним чином оформити текстову і графічну частини дипломного проекту для подання матеріалу на кафедру, рецензенту і Державній екзаменаційній комісії для її публічного (відкритого) захисту.

Кожному студенту кафедра призначає наукового керівника, який надає науково-методичну допомогу студенту в його самостійній роботі над дипломним проектом. Науковий керівник надає студенту науково-методичну допомогу у самостійній роботі над дипломним проектом:

 • проводить індивідуальне консультування студента,

 • допомагає скласти план дипломного проекту,

 • дає індивідуальне завдання до переддипломної практики,

 • контролює дотримання графіку виконання,

 • рецензує частини роботи і завершений рукопис,

 • готує студента до захисту.

Науковими керівниками призначаються провідні викладачі й науковці кафедри туризму і готельного господарства.

Тематика дипломних проектів розробляється і затверджується випусковою кафедрою туризму й готельного господарства, щорічно переглядається та поновлюється. Студент за погодженням із керівником та завідувачем кафедри може запропонувати свій варіант теми.

Разом з вибором теми визначається об'єкт, за матеріалами якого буде виконуватися проект (будь-яке підприємство сфери туристської індустрії). Це має бути підприємство будь-якої форми власності, яке є юридичною особою і має самостійну звітність. Діяльність цього підприємства повинна створювати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми.


^ ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ, ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ ТА КРИТЕРІЇ ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ


Термін написання дипломного проекту – 12 тижнів.

При виконанні дипломного проекту студент має дотримуватися затвердженого календарного плану і завдання. При розробці індивідуального календарного графіка роботи слід дотримуватись такого розподілу загального обсягу робіт:

 • вступ – 3%,

 • теоретична частина – 15%,

 • аналітична частина – 25%,

 • рекомендаційна частина – 25%

 • оцінка ефективності пропозицій, висновки – 10%,

 • консультації, нормоконтроль – 5%,

 • оформлення роботи і графічного матеріалу – 17%.

На період виконання дипломних проектів на кафедрі складається графік консультацій наукових керівників, згідно з яким забезпечується систематична співпраця студента і наукового керівника над дипломним проектом.

Відповідно до календарних етапів студент має подавати роботу частинами на перегляд, а у встановлений графіком кінцевий термін подати завершений дипломний проект та наочні матеріали (5-6 сторінок з найважливішими ілюстративними матеріалами, оформленими у вигляді плакатів на аркушах формату А-1 або у вигляді роздавального матеріалу (близько 25 аркушів з відображенням слайдів) для кожного члена комісії (5 екземплярів), а також диску СD-R з презентацією) на рецензування науковому керівнику, за результатами якого останній складає відзив. При наявності позитивного відзиву на дипломний проект наукового керівника і з підприємства – об’єкта дослідження, дипломний проект направляється на внутрішнє рецензування, після чого підлягає нормоконтролю та попередньому захисту.

Попередній захист роботи приймає завідувач кафедри. До цієї процедури має бути повністю готова й оформлена робота - переплетена, на титульному аркуші мають бути підписи виконавця, керівника, консультантів, нормоконтролера й наочний матеріал. Документи (відгук від керівника, рецензія) мають бути складені в конверти, останні наклеєні до внутрішньої сторони твердої обкладинки. Після підписання роботи завідувачем кафедри робота (проект), графічний матеріал і всі документи залишаються у студента.

На підставі успішного проходження перелічених етапів кафедра приймає рішення про допуск студента до захисту.

У разі значного порушення графіку виконання дипломного проекту за рішенням кафедри туризму й готельного господарства студент може бути недопущений до захисту випускної кваліфікаційної роботи.

Захист дипломних проектів проводиться на відкритому засіданні Державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії за участю не менше половини її складу при обов'язковій присутності голови комісії.

Випускник подає на захист дипломний проект з усіма підписами, рецензіями, відгуком й залікову книжку. Остання заповнюється студентом перед початком захистів за допомогою пояснень секретаря ДЕКу.

Підготовка до захисту дипломного проекту має бути ґрунтовною і серйозною. Важливо не тільки написати високоякісну роботу, але й вміти кваліфіковано її захистити. Доповідь повинна займати не більше 5-7 хвилин, бути читкою, логічною, динамічною, висвітлювати основні положення роботи, особистий вклад та висновки. Більш конкретно зміст доповіді визначається випускником разом з науковим керівником.

По закінченні доповіді випускнику задають запитання голова і члени комісії. По доповіді й відповідях на запитання члени ДЕКу роблять висновки про широту кругозору випускника, його ерудицію, кваліфікованість, вміння привселюдно виступати й аргументовано відстоювати свою точку зору.

Після відповідей випускника на запитання зачитується відгук наукового керівника, в якому викладаються особливості роботи, ставлення студента до своїх обов'язків, відзначаються позитивні й негативні сторони роботи, а також оголошується зовнішня рецензія. Потім надається заключне слово випускнику.

Оцінюється проект за п’ятибальною системою („відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”).

Критерії оцінювання дипломного проекту

За шкалою ECTS

За шкалою ВНЗ

За раціональною шкалою

Коментар

А

90-100 %

відмінно

Побудова докладу на захисті грамотна, логічна, чітка й динамічна, у ході докладу студент проявив фундаментальні знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін; вміння відбирати, систематизувати й обробляти інформацію відповідно до цілей дослідження; вміння розробляти наукові висновки й конкретні пропозиції щодо удосконалення управління реальним досліджуваним об'єктом; вміння визначати й використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі.


Кваліфіковано відповів на всі запитання ДЕКу. Дипломний проект містити глибокий самостійний аналіз досліджуваної теми; студент вносить реальні пропозиції з удосконалення діяльності на досліджуваному об'єкті; належно оформлений і має всі необхідні супровідні документи.

В

80-90 %

дуже добре

Побудова доповіді на захисті грамотна, логічна, чітка й динамічна, у ході доповіді студент проявив фундаментальні знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, на рівні вище середнього; вміння відбирати, систематизувати й обробляти інформацію відповідно до цілей дослідження; вміння розробляти наукові висновки і конкретні пропозиції з удосконалення управління реальним досліджуваним об'єктом; вміння визначати й використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі.


Кваліфіковано відповів на всі запитання ДЕКу. Дипломний проект містить глибокий самостійний аналіз досліджуваної теми; студент вносить реальні пропозиції з удосконалення діяльності на досліджуваному об'єкті; належно оформлений, має всі необхідні супровідні документи.

С

70-80 %

добре

Побудова доповіді на захисті грамотна, логічна, але були допущені деякі неточності. У ході доповіді студент проявив фундаментальні знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, на середньому рівні; вміння відбирати, систематизувати й обробляти інформацію відповідно до цілей дослідження; вміння розробляти наукові висновки й конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління реальним досліджуваним об'єктом; вміння визначати й використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі.


Відповів на всі запитання ДЕКу, але допустив низку помітних помилок. Дипломний проект містить самостійний аналіз досліджуваної теми; студент вносить реальні пропозиції з удосконалення діяльності на досліджуваному об'єкті; належно оформлений, має всі необхідні супровідні документи.

D

60-70 %

задовільно

Побудова доповіді на захисті грамотна, логічна, але були допущені значні неточності. У ході доповіді студент проявив знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, в обсязі, необхідному для подальшої майбутньої професійної діяльності; вміння розробляти конкретні пропозиції з удосконалення управління реальним досліджуваним об'єктом; вміння визначати й використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі.


Відповів на всі запитання ДЕКу, але допустив значну кількість помилок або недоліків у відповідях, принципові з яких може усунути самостійно. Дипломний проект належно оформлений, має всі необхідні супровідні документи.

E

50-60 %

достатньо

У ході доповіді студент проявив знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи й практичні питання менеджменту в обсязі, достатньому для подальшої майбутньої професійної діяльності; вміння розробляти конкретні пропозиції з удосконалення управління реальним досліджуваним об'єктом; вміння визначати й використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі.


Відповів на всі запитання ДЕКу, але допустив помилки у відповідях на запитання і при виконанні завдань кваліфікаційної роботи, які може усунути тільки під керівництвом та за допомогою викладача. Дипломний проект оформлений з деякими недоліками, має всі необхідні супровідні документи.

FX

25-50 %

незадовільно

Студент виявив значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу дисциплін, передбачених навчальним планом спеціальності; допускав принципові помилки при відповідях на захисті, у тексті дипломного проекту. Дипломний проект не відповідає вимогам оформлення, структурно-логічній схемі побудови, не був підготовлений, або підготовлений неналежним чином наочний матеріал.

F

0-25 %

Рішення державної комісії про оцінку знань, виявлених при захисті проекту, а також про присвоєння студенту кваліфікації та видання випускнику диплому (загального зразка чи з відзнакою) приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні.

Після захисту всіх дипломних проектів, що були заплановані на поточну дату, випускникам оголошуються рішення ДЕКу про оцінки та присвоєння кваліфікації «спеціаліст».

Якщо студент отримав на захисті незадовільну оцінку, він відраховується з Академії, йому видається довідка встановленого зразка. За ним залишається право бути повторно допущеним до захисту дипломного проекту протягом наступних трьох років.

^ ОБСЯГ І СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ


Обсяг основного тексту дипломного проекту має становити 90-100 сторінок.

Структура кваліфікаційної роботи:

 • титульний аркуш;

 • завдання до дипломного проекту;

 • реферат;

 • зміст;

 • перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів;

 • вступ;

 • основна частина роботи;

 • висновки;

 • список використаних джерел;

 • додатки;

 • наочні матеріали для дипломного проекту.

Титульний аркуш і бланк завдання до дипломного проекту студент отримує на кафедрі й заповнює самостійно (Додатки Б, В).

Реферат призначений для ознайомлення з роботою. Він має бути стислим, інформативним і містити відомості, що дозволяють прийняти рішення про доцільність роботи. Реферат має містити відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно зі списком літератури; текст реферату, анотацію державною та іноземною мовами, що має відбивати подану в роботі інформацію; перелік ключових термінів.

^ Зміст містить найменування та номери всіх розділів і підрозділів дипломного проекту.

У вступі (обсягом близько 3 – 5 сторінок) слід обґрунтувати актуальність обраної теми, мету і зміст поставлених завдань, сформулювати об'єкт і предмет дослідження, вказати обраний метод (або методи) дослідження:

- актуальність - оцінку сучасного стану проблеми з точки зору своєчасності й соціальної значущості, відмічаючи практично розв'язані задачі, прогалини знань, що існують у даній галузі, провідні підприємства та провідних вчених і фахівців даної галузі;

 • світові тенденції розв'язання поставлених завдань;

 • об’єкт дослідження - підприємство або організація, обрані для вивчення і на базі даних яких виконується проект;

 • предмет дослідження - проблема (коло проблем), що досліджується в роботі на прикладі об'єкта дослідження;

 • мета роботи - формулюється відносно обраного предмета дослідження стосовно об'єкта дослідження;

 • завдання - формулюють відповідно до визначеної мети у формі перерахунку (вивчено..., описано..., встановлено..., проаналізовано..., виявлено..., виведено залежність... тощо). Формулювати завдання слід якомога ретельніше, оскільки описання їх вирішення становить зміст розділів роботи.

^ Основну частину роботи викладають, поділяючи матеріал на розділи. Останні можуть поділятися на пункти або на підрозділи й пункти. Основні розділи роботи: теоретичний, аналітико-дослідницький, проектно-рекомендаційний.


Перший розділ, теоретичний ( до 25 % обсягу проекту) містить декілька параграфів. Теоретичне обґрунтування має визначати роль і місце досліджуваних явищ та процесів у діяльності підприємства. У цьому розділі обґрунтовується теоретична база обраної проблеми, дається огляд літературних джерел, нових розробок, опублікованих статистичних даних з посиланням на джерела, іншої інформації, пов'язаної з темою. На основі вивчення наукової, навчально-методичної літератури (в тому числі іноземної) розкриваються підходи різних авторів до розв'язання проблеми, показується, в чому полягає подібність, а в чому - відмінність їх поглядів, а також обґрунтовуються власні погляди на проблему, подається оцінка діючих законів, постанов, указів та інших офіційно-розпорядчих документів, нормативної та довідкової бази за досліджуваною проблемою. Розкривається власне розуміння цієї бази, обґрунтовуються необхідність, доцільність окремих документів.

Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмету дослідження, методичні підходи повинні мати певні елементи наукової новизни, полемічності, ствердженої власної позиції щодо обраних методів дослідження, що дає змогу перейти в наступному розділі до конкретного аналітичного дослідження.


Другий розділ, аналітичний, забезпечуючи логічну послідовність дослідження, має стати перехідним до наступного третього розділу і поєднати набуті теоретичні знання та вміння використовувати обрані методи й певний методичний інструментарій.

Аналітичний розділ повинен містити:

 • опис, характеристику сучасного стану досліджуваної теми на об’єкті дослідження;

 • діагностування діяльності підприємства щодо обраного напрямку дослідження;

 • ґрунтовний аналіз з використанням накопиченого фактичного матеріалу та із залученням усіх теоретичних знань певного методичного інструментарію.

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися тлумаченням і висновками, які дозволяють визначити сутність управлінських процесів, що спостерігаються в організації, їх особливості, тенденції, створити базу для виявлення невикористаних резервів.

Якщо можливо, текст слід ілюструвати реальними документами (що наводяться у додатках), які обов'язково супроводжувати стислим коментарем.

Для виконання другого розділу студент має зібрати фактичні дані під час переддипломної практики. Джерелом інформації є планові й фактичні показники господарської діяльності, статистична й бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати спостережень, опитувань і обстежень та інших методів збирання первинної інформації, які використовує студент під час переддипломної практики.

Особливе значення має правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групування та обробка даних, на основі яких проводиться кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції.

З метою підтримки набутих навичок роботи на ПЕОМ і умінь з алгоритмізації та складання програм кожен студент у дипломному проекті повинен використати певні комп'ютерні програми.

Не можна обмежитися використанням стандартної програми для аналізу динаміки основних економічних та фінансових показників під час стислої характеристики об'єкта дослідження або використати тільки програму-редактор для друку і оформлення тексту та ілюстрацій. Потрібне використання адаптованої автором стандартної програми або розробка власної програми для спрощення трудомістких розрахунків у аналітичному чи у проектно-рекомендаційному розділі.

Під час опису цього етапу роботи слід зазначити:

 • поставлене завдання;

 • програму, за якою воно буде вирішуватися;

 • базу даних (бажано у додатку навести реальні документи, які є джерелами первинної інформації - баланс, інші форми звітності);

 • формули розрахунку;

 • блок-схему алгоритму розв'язання завдання;

 • результат - у формі підсумкової таблиці, діаграм, графіків тощо;

 • аналітичний опис результату.

Обсяг другого розділу - в межах 30-35% загального обсягу дипломного проекту.

Завданням третього, рекомендаційного розділу є розробка конкретних рекомендацій і пропозицій з організаційно-технологічного проектування розвитку та діяльності підприємства на базі основних теоретичних положень, методичних підходів, методичного інструментарію, що викладені в першому розділі, а також висновків другого розділу.

У цій частині студент повинен сформувати системний погляд на проект, як на керовану зміну початкового стану будь-якої системи, пов’язану з витратами часу й коштів. Він пропонує ефективний інструмент розв’язання проблемної ситуації на підприємстві у формі інноваційного проекту, розглядаючи й аналізуючи ключові категорії проекту: цілі; кінцеві продукти; суттєві параметри і характер впливу оточуючого середовища; необхідні ресурси; критерії позитивності результатів, ефективності їх досягнення й оцінки; можливі механізми й інструменти діяльності й управління, дає обґрунтування заходів щодо поліпшення діяльності об'єкта. Система заходів логічно випливає з теоретичної та аналітичної частин і спрямована на подолання суперечностей між реальним і бажаним станами об'єкта з урахуванням індивідуальних завдань, тобто конкретні заходи (пропозиції, рекомендації тощо) студента-випускника повинні спрямовуватися на забезпечення показників економічного зростання.

Детальні пропозиції з удосконалення діяльності об’єкта мають відповідати напрямку дослідження: кожна з розгорнутим обґрунтуванням, у зв'язку і як наслідок висновків з аналізу, який проведено в другому розділі, відштовхуючись від виявлених відхилень, проблем і недоліків. Запропоновані удосконалення та інновації мають містити розрахунково-кількісне обґрунтування.

Пропозиції студента щодо науково-практичного вирішення досліджуваної теми повинні відповідати критеріям оптимальності, цільової ефективності й практичної втіленості.

У розрахунках для обґрунтування пропозицій є можливим використання ПЕОМ.

Обсяг третього розділу може становити до 30% загального обсягу дипломного проекту.


Четвертий розділ присвячений розгляду питань з охорони праці. Для його написання студент має отримати завдання і консультуватися у викладача кафедри безпеки життєдіяльності, який призначений консультантом.

  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи