Міністерство освіти І науки icon

Міністерство освіти І науки
НазваМіністерство освіти І науки
Сторінка1/3
Дата24.06.2012
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3


Міністерство освіти і науки

Харківська національна академія міського господарства


Методичні вказівки

до виконання практичних завдань

з курсу „СТАТИСТИКА”

(для студентів 2 курсу напряму підготовки

0501 -„Економіка і підприємництво”)


Харків ХНАМГ 2007

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу „Статистика” (для студентів 2 курсу напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво”). Укл. Колесник Т. М. – Харків  ХНАМГ, 2007. – 32 с.


Укладач Т.М. Колесник

Рецензент Є.В. Кайлюк


Рекомендовано кафедрою менеджменту і маркетингу

в міському господарстві, протокол № 7 від 29.01.2007р.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Статистика- соціально-економічна наука, що накопичила великий досвід у вивченні суспільних явищ. Статистика є найважливішим знаряддям планування і керування, надійним засобом контролю, незамінним джерелом інформації. Все більшого значення набувають статистичні методи, що дозволяють кількісно оцінити різні господарські явища, розкрити наявні резерви, поставити їх на службу держави.

Майбутній економіст повинен добре знати статистику, оскільки його робота буде постійно пов'язана з одержанням, обробкою та аналізом статистичних даних, з використанням їх у керуванні й плануванні. Разом з тим підвищення самостійності підприємств і організацій, наявність зростаючих потоків інформації, старіння отриманих знань - все це вимагає придбання навичок у творчій роботі майбутнього фахівця.

При вивченні курсу «Статистика» передбачені наступні види самостійної роботи:

  1. вивчення законів і програм України з питань статистики;

  2. вивчення підручників із статистики, що рекомендовано Міністерством освіти і науки України;

  3. самостійне вирішення проблемних ситуацій та індивідуальна підготовка за даним курсом;

4) написання самостійної науково-дослідної роботи за обраною темою.


^

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Методичні засади статистики


1.1. Предмет статистики. Класифікація статистичних дисциплін. Статистичні показники як модель реально існуючих явищ. Статистичні показники і предмет статистики. Системи статистичних показників. Закон великих чисел та його використання у статистиці. Види обліку – оперативний, бухгалтерський, статистичний.

1.2. Історія статистики.

1.3. Методи загальної теорії статистики. Системи статистичних моделей. “Комплексні системи” як метод загальної теорії статистики.

1.4. Організація державної, відомчої, регіональної, муніципальної та біржової статистики в Україні. Основні джерела статистичної інформації в Україні- періодичні видання, статистична звітність, статистичний моніторинг і т. н. Завдання статистики в умовах економічної реформи в Україні.
^

Тема 2. Статистичне спостереження


2.1. Статистичне спостереження - його суть і завдання. Види спостережень – залежність від обсягу одиниць сукупності, форми організації, часу проведення, засобу збирання даних. План і програма спостережень. “Критичний момент” спостереження.

2.2. Помилки спостереження – випадкові й систематичні. Заходи проти помилок спостереження. Запобігання помилок і виправлення. Логічний і арифметичний контроль. Статистична звітність як форма спостереження.

Тема 3. Зведення і групування статистичних даних

3.1. Цілі й завдання статистичного зведення. Групування – перший етап статистичного зведення. Групові ознаки – якісні (атрибутивні) й кількісні. Вибір інтервалів при кількісних ознаках. Комбінаційне групування. Вторинні групування – інтервальні й часткові. Основні групування у будівництві й промисловості.


Тема 4. Узагальнюючі статистичні показники

4.1. Поняття статистичного показника. Значення і функції статистичного

показника. Статистичний показник – кількісна характеристика соціально - економічних явищ і процесів у єдності із якісним визначенням.

4.2. Класифікація показників. Показники об’ємних і якісних ознак.

Показники індивідуальні й загальні. Інтервальні й моментні.

4.3. Форми вираження статистичних показників. Абсолютні й відносні величини. Абсолютні величини як вихідна форма статистичних показників, види абсолютних величин, їх значення та способи отримання. Відносні величини, їх види, способи розвитку й форми вираження, база відносних величин.

4.4. Призначення і основні особливості середніх величин. Варіант і вага. Основні види середніх величин. Основна, вихідна формула середніх величин.

4.5. Середнє арифметичне. Спрощені способи вираховування середньої арифметичної зваженої величини – зменшення варіантів (способів умовних моментів) і спосіб скорочення ваг.

4.6. Середня гармонійна – проста і зважена.

4.7. Середня геометрична - проста і зважена. Мода і медіана.

Тема 5. Статистичні методи вимірювання взаємозв ’язків

5.1. Загальний зв’язок явищ. Види і форми зв’язку. Кореляційний і регресійний методи аналізу. Рівняння зв’язку і його вибір.

5.2. Визначення параметрів кореляційного рівняння. Помилки параметрів кореляційного рівняння. Показники тісноти зв’язку.

5.3. Лінійний коефіцієнт кореляції, кореляційне відношення (індекс кореляції), коефіцієнт кореляції рангів.

Тема 6. Аналіз інтенсивності динаміки

6.1. Поняття і основні особливості рядів динаміки.

6.2. Види рядів – інтервальні й моментні.

6.3. Середній рівень інтервального і моментного ряду. Середня хронологічна.

6.4. Показники рядів динаміки. Рівні, відхилення (приріст) й темпи. Зростання 1% відхилення (приросту). Середній темп зміни (росту) ряду динаміки.


Тема 7. Аналіз тенденцій розвитку та коливань

7.1. Визначення загальної тенденції ряду динаміки.

7.2. Загладжування рядів динаміки за допомогою збільшення інтервалів та ковзної середньої.

7.3. Аналітичне вирівнювання і вивчення сезонних коливань.

7.4. Інтерполяція і екстраполяція рядів динаміки.

Тема 8. Індексний метод

8.1. Поняття. Значення і історія індексного методу. Класифікація індексів. Основні напрями використання індексного методу.

8.2. Основні форми індексів. Особливості агрегатних і арифметичних індексів. Агрегатна і арифметична формули індексу об’єму продукції.

8.3. Побудова загальних індексів. Агрегатна і арифметична формули індексів цін. Взаємозв'язок індексів. Індексні системи. Загальні (основні) формули для побудови індексів порівняння рівнів показників і індексів впливу факторів.

8.4. Індекси ланцюгові й базисні.

8.5. Використання індексів у економічно – статистичному аналізі.

8.6. Індекси – індикатори. Індекси у прогнозуванні.

Тема 9. Вибірковий метод

9.1. Статистична вибірка. Її переваги й недоліки в порівнянні з повним (цілковитим) спостереженням. Способи відбору, що забезпечують репрезентативність вибірки.

9.2. Повторна й безповторна вибірка. Залежність помилок вибірки від варіації і обсягу вибірки.

9.3. Середня і гранична помилки повторної та безповторної вибірки.

9.4. Мала вибірка.

9.5. Оптимальна чисельність вибірки.


Тема 10. Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти

10.1. Таблиці – перелікові, групові й комбінаційні. Побудова таблиць. Автоматизована обробка статистичної інформації. Абсолютні й відносні величини у статистичному зведенні.

10.2. Призначення і основні особливості статистичних графіків. Основні види графіків. Стовпчикові й колові графіки – об’ємні, об’ємно - структурні й структурні. Криві динаміки, залежності й розподілу.

10.3.Спеціальні графіки : картограма, картодіаграма, точковий графік, фігурний, фігурно – стрічковий, графік Варзара, квадратний графік, радіальний, стрічково- векторний, графік відхилень, графік Ганту.


^ 3. ЗАДАЧІ З ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Україна. Міністерство освіти І науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки iconМ. С. Барчій // Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2009. № С. 102-110
Україна. Міністерство освіти і науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Міністерство освіти І науки iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи