Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка завдання для самостійної роботи з педагогіки для студентів напряму підготовки icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка завдання для самостійної роботи з педагогіки для студентів напряму підготовки
Скачати 154.84 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка завдання для самостійної роботи з педагогіки для студентів напряму підготовки
Дата02.06.2012
Розмір154.84 Kb.
ТипЗакон

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З ПЕДАГОГІКИ


для студентів напряму підготовки

6.010105 «КОРЕКЦІЙНА ОСВІТА»


Укладач – М.Проц


Львів – 2011

1 семестр


Самостійна робота №1

Тема. Педагог – професія та особистість

Опрацювати поради В.О.Сухомлинського з книги «Сто порад учителеві»

(за вибором)

^ Творче завдання: Скласти розповідь на теми

«Учителі, які вплинули на мою долю»,

«Учитель ХХІ століття. Яким йому бути?»


Самостійна робота №2

Тема. Педагогіка як наука про виховання людини

^ Творчі завдання:

1. Проаналізуйте визначення понять: “педагогіка”, “виховання”, “освіта”, які дані в різних навчальних посібниках з педагогіки. Виберіть ті, які, на Вашу думку, найбільш повно відображають суть цих понять. Обґрунтуйте свою точку зору.

2. Знайдіть у збірниках прислів’їв та приказок ті, що мають виховне значення. Порівняйте близькі за змістом прислів’я та приказки різних народів.

3. Побудуйте графічну модель, яка відображає співвідношення понять: “виховання”, “освіта”, “навчання”. Обґрунтуйте свою позицію.


Самостійна робота №3

Тема. Система освіти і виховання в Україні

Опрацювати положення законів України «Про освіту»,

«Про загальну середню освіту»

Закон України «Про освіту» // Законодавство України про освіту. Збірник законів. – К.: Парламентське вид-во. 2002. – 159 с. – (Б-ка офіційних видань).

Закон України «Про загальну середню освіту» // Законодавство України про освіту. Збірник законів. – К.: Парламентське вид-во. 2002. – 159 с. – (Б-ка офіційних видань).


Самостійна робота №4

Тема. Методи науково-педагогічного дослідження

Опрацювати математичні методи дослідження, метод соціометрії та педагогічний консиліум

Волкова Н.П. Педагогіка: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 20-34.

Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 27-36.


Самостійна робота №5

Тема. Мета і завдання виховання в педагогіці

Опрацювати праці Г.Ващенка «Виховний ідеал»

Ващенко Г. Виховний ідеал. - Полтава, 1992. - 234 с.


Самостійна робота №6

Тема. Розвиток і формування особистості. Загальні закономірності розвитку

Опрацювати діяльність як фактор розвитку і діагностику розвитку особистості

Зайченко І.В. Педагогіка: Навч. посібник для студентів ВНЗ. – К.: Освіта України, КНТ, 2008. – С.53-55.


Самостійна робота №7

Тема. Вікові та індивідуальні особливості розвитку особистості

Індивідуальні завдання

Підготувати доповідь чи реферат на тему:

 1. Народна педагогіка про особистість, її розвиток, виховання і формування

 2. Активність особистості у власному розвитку, виховання та формуванні

 3. Сенс знання вчителем вікових особливостей дітей

 4. Формування особистості молодшого школяраСамостійна робота №8

Тема. Дидактика як галузь педагогіки

Проаналізувати етапи становлення дидактики як науки та внесок у її розвиток положень окремими педагогами: Я.А. Коменський, Й.Г.Песталоцці, А.Дістервег, Ж.Ж.Руссо, Г.Спенсер, К.Д.Ушинський, В.О.Сухомлинський.

Скласти таблицю:

Видатні дидакти

Внесок у дидактику

Основні дидактичні праціВолкова Н.П. Педагогіка: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С.238-240

Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб., доп. – К.: Академвидав, 2005. – С.78-80


Самостійна робота №9

Тема. Навчання як складова педагогічного процесу

Творчі завдання:

1.Кожний учитель мріє проте, щоб учіння під час його уроків було цікавим для учнів. Як зробити урок цікавим? Охарактеризуйте основні шляхи формування в учнів інтересу до знань.

2. Обґрунтуйте положення про те, що процес навчання є процесом триєдиним.

3. Побудуйте модель проблемної ситуації та опишіть її на матеріалі з предмета (за фахом).

4. Доведіть, що процес навчання є системою. Яке практичне значення має уявлення вчителя про процес навчання як систему, що функціонує під час уроку?


^ Самостійна робота №10

Тема. Види навчання: історія і сучасність

Проаналізувати періодичні видання щодо розвитку сучасних видів навчання


^ Самостійна робота №11

Тема. Зміст освіти в його науково-педагогічній основі. Аналіз навчальних програм, планів, підручників та посібників для початкової школи

Опрацювати вимоги до підручників для загальноосвітньої школи

Максимюк С. Педагогіка: Навч. побібник. – К.: Кондор, 2005. – С. 140-143.

Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 108-109.


Самостійна робота №12

Тема. Закономірності навчання

Законспектувати тему «Засоби навчання»

Волкова Н.П. Педагогіка: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 365-373.

Чайка В. Основи дидактики: Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2011. – С.133-135.


Самостійна робота №13

Тема. Принципи та правила навчання

Визначити правила та шляхи реалізації принципів навчання

Максимюк С. Педагогіка: Навч. побібник. – К.: Кондор, 2005. – С.110-123.

Чайка В. Основи дидактики: Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2011. – С.61-71


2 семестр


Самостійна робота №14

Тема. Методи навчання: Основні класифікації, сутність та зміст

Опрацювати інтерактивні методи навчання

Комар О. Навчання школярів за інтенсивними методами // Рідна школа. – 2006. - №5. – С.57-60.

Комар О. Інтерактивні методи як інноваційна діяльність сучасного вчителя початкової школи // Початкова школа. – 2010. - №7. – С.47-49.

Максимова Н., Порох Л. Інтерактивні методи навчання: крок у майбутнє // Рідна школа. – 2008. - №12. – С.35-38.


Самостійна робота №15

Тема. Форми організації навчальної діяльності учнів. Тенденції розвитку форм навчання

Опрацювати тенденції розвитку форм навчання

Волкова Н.П. Педагогіка: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С.374-377

Мойсеюк Н. Педагогіка: Навч. посібник. – К., 2007. – С. 300-305


^ Самостійна робота №16

Тема. Класно-урочна система навчання, її розвиток і шляхи удосконалення. Нетрадиційні форми організації навчання

До кожного з основних типів уроків написати структуру. Визначити спільне та відмінне у структурах різних типів уроків.

Волкова Н.П. Педагогіка: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 381-385.

Чайка В. Основи дидактики: Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2011. – С.145-156.


Самостійна робота №17

Тема. Підготовка вчителя до уроку. Самоаналіз уроку

Опрацювати 2-3 структури аналізу уроку

Мойсеюк Н. Педагогіка: Навч. посібник. – К., 2007. – С.324-327.

Чайка В. Основи дидактики: Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2011. – С.156-162.

Самостійна робота №18

Тема. Допоміжні форми організації навчального процесу

Опрацювати домашню навчальну самостійну роботу

Волкова Н.П. Педагогіка: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С.404-405.

Мойсеюк Н. Педагогіка: Навч. посібник. – К., 2007. – С.327-329.


Самостійна робота №19

Тема. Контроль – складова навчально-виховного процесу в школі

Запитання та завдання

 1. Проаналізуйте функції контролю:

  • освітню;

  • діагностичну;

  • виховну;

  • розвиваючу;

  • управляючу;

  • оцінюючу.

 1. Обґрунтуйте сутність видів контролю:

  • попереднього;

  • поточного;

  • періодичного;

  • підсумкового.

 1. Розкрийте основні вимоги до перевірки і оцінки успішності.

 2. Визначте критерії оцінки.

 3. Охарактеризуйте рівні знань школярів:

  • репродуктивний;

  • реконструктивний;

  • творчий

 1. Чи можна на Вашу думку, здійснювати контроль без оцінки знань, умінь та навичок? Проведіть аргументи за і проти цього.

 2. Яким є Ваше ставлення до пропозиції про виключення “2” із системи оцінок? Яку систему оцінок запропонували б Ви?

 3. Чи вважаєте ви, що ставлення до оцінок у невстигаючих і відмінників є однаковим? Обґрунтуйте відповідь.

Творчі завдання

1.      Порівняйте основні види контролю, їх дидактичні функції.

2.      Порівняйте критерії оцінювання знань і критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

3.      Охарактеризуйте пошуки передових учителів в галузі контролю і перевірки знань учнів.

4.      Які вади має п’ятибальна система оцінювання знань?

5.      Ваше ставлення до 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів. Аргументуйте свою відповідь.

6.      Чому В. Сухомлинський не радить учителеві ставити оцінку учневі за погану відповідь, доповнення, письмову роботу тощо?

Законспектуйте:

Закон України “Про загальну середню освіту”. Стаття 34.

Індивідуальні завдання для студентів:

 1. Роль оцінки у навчанні молодшого школяра

 2. Вдосконалення методів контролю та оцінювання знань, умінь та навичок у працях Ш.О. Амонашвілі

 3. Вдосконалення методів контролю та оцінювання знань, умінь та навичок у працях В.О. Сухомлинського

Основна література:

 1. Волкова Н. П.Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2007. – С.406-414.

 2. Зайченко І.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Освіта України, 2008. - С.236-253.

 3. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посібник. – К., 2007. – С. 359-376.

 4. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С.216-226.

 5. Чайка В. Основи дидактики: Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2011. – С.171-182.


Самостійна робота №20

Тема. Навчання обдарованих дітей

Опрацювати основні проблеми відставання учнів у навчанні

Волкова Н.П. Педагогіка: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С.422-426.

Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С.232-236.


Самостійна робота №21

Тема. Процес виховання. Зміст процесу виховання

Охарактеризувати основні напрямки змісту виховання (розумове, моральне, трудове, естетичне, екологічне виховання)

Омеляненко В., Кузьмінський А. Теорія і методика виховання: Навч. посібник. – К.: Знання, 2008. - 415 с.

Творчі завдання

1. На основі аналізу наукових праць сучасних педагогів вкажіть на відмінності у трактуванні суті процесу виховання.

2. Охарактеризуйте внутрішні та зовнішні суперечності процесу виховання.

3. Проаналізуйте та визначіть особливості кожного з етапів процесу виховання.

4. Розкрийте суть та зміст етапів процесу перевиховання.

5. Доведіть, що процеси виховання, самовиховання і перевиховання тісно взаємозв’язані між собою.

6. Оцініть рівень вихованості студентів Вашої групи.


^ Самостійна робота №22

Тема. Закономірності процесу виховання

Опрацювати принципи виховання із концепцій національного та громадянського виховання.

Концепція національного виховання // Рідна школа. – 1995. - №6. – С.1-26

Концепція громадянського виховання (Проект) // Освіта України. – 2000. – 9 серпня. - №32 (96)


Самостійна робота №23

Тема. Методи організації виховної діяльності школярів

Опрацювати методи виховання в народній педагогіці

Омеляненко В., Кузьмінський А. Теорія і методика виховання: Навч. посібник. – К.: Знання, 2008. - 415 с.


^ Самостійна робота №24

Тема. Організаційні форми виховної роботи

Охарактеризувати сутність та етапи самовиховання та перевиховання

Максимюк С. Педагогіка: Навч. побібник. – К.: Кондор, 2005. – С.224-229

Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 244-252


^ Самостійна робота №25

Тема. Виховна функція колективу. Педагогічна технологія А.С.Макаренка про колектив

Законспектувати педагогічна погляди А.С.Макаренка про колектив

Максимюк С. Педагогіка: Навч. побібник. – К.: Кондор, 2005. – С.425-436.

Левківський В. Історія педагогіки: Навч. посібник. – Х.: ОВС, 2002. – С.202-204.


Самостійна робота №26

Тема. Виховна робота класного керівника

Законспектувати тему «Діагностика вихованості»

Мойсеюк Н. Педагогіка: Навч. посібник. – К., 2007. – С. 514-523.


Самостійна робота №27

Тема. Форми і методи роботи вчителя з батьками учнів

Охарактеризувати чинники ефективності взаємодії вчителя з батьками учнів

Волкова Н.П. Педагогіка: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С. 231.

Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб., доп. – К.: Академвидав, 2007. – С.399-402.


Самостійна робота №28

Тема. Робота класовода в організації та проведенні позакласної виховної роботи

 1. Випишіть із творів А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського яскраві висловлювання про роль вихователя, класного керівника у формуванні особистості.

 2. Випишіть 3-4 методики вивчення учнів і класного колективу.

 3. Випишіть тематику етичних бесід для учнів початкових класів.

 4. Підготуйте методичну розробку етичної бесіди для учнів початкових класів згідно правил проведення класним керівником етичної бесіди.

 5. Випишіть тематику 5-6 диспутів із системою питань.

 6. Підготуйте методичну розробку диспуту згідно правил його проведення.

 7. Випишіть тематику проведення класних годин у початковій школі.

 8. Підготуйте методичну розробку класної години для учнів початкових класів.

Література

1. Кузьмінський А., Омеляненко В. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2003. – 418 с.

2. Кузьмінський А., Вовк Л., Омеляненко В. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум. – К.: Знання-Прес, 2003. – 429 с.

3. Кузьмінський А., Омеляненко В. Теорія і методика виховання: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2008. – 415 с.

4. Карпенчук С. Теорія і методика виховання: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2005. – 343 с.

5. Созонов В. Організація виховної роботи в класі. – Х.: Основа, 2007. – 160с.

6. Народна педагогіка: світовий досвід / Уклад.: КузьмінськийА., ОмеляненкоВ. - К.: Знання-Прес, 2003. – 134 с.


Самостійна робота №29

Тема. Виховна робота з педагогічно-занедбаними дітьми

Розкрити загальнопедагогічні чинники процесу перевиховання важких дітей

Зайченко І.В. Педагогіка: Навч. посібник для студентів ВНЗ. – К.: Освіта України, КНТ, 2008. – С.415-421.


^ Самостійна робота №30

Тема. Виховання дітей у сім’ї. Сімейне виховання в народній педагогіці та етнопедагогіці

Підготувати доповідь або реферат на теми: «Сімейне виховання у працях О.Вишневського», «Сімейне виховання у працях В.Сухомлинського»


^ Самостійна робота №31

Тема. Взаємодія школи та сім’ї у вихованні дітей та молоді

Законспектувати тему «Виховний вплив релігії і церкви у справі формування підростаючого покоління»

Зайченко І.В. Педагогіка: Навч. посібник для студентів ВНЗ. – К.: Освіта України, КНТ, 2008. – С.383-385


^ Самостійна робота №32

Тема. Наукові основи управління загальноосвітнім навчальним закладом

Проаналізувати структуру органів управління освітою

Онишків З.М. Основи школознавства: Навч. посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – С.16-20


^ Самостійна робота №33

Тема. Внутрішкільне керівництво

Опрацювати і коротко законспектувати працю В.О.Сухомлинського «Розмова з молодим директором»

Педагогіка: Хрестоматія / Уклад. А.Кузьмінський, В.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 686-700.

Сухомлинський В. Вибрані твори в п’яти томах. – Т. 4. – К.: Радянська школа, 1976. – С. 394-626.


Самостійна робота №34

Тема. Методична робота в школі

Опрацювати особливості методичної роботи в гімназіях і ліцеях, з учителями початкових класів малокомплектних шкіл

Онишків З.М. Основи школознавства: Навч. посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – С.53-59


^ Самостійна робота №35

Тема. Внутрішкільний контроль

Опрацювати передовий педагогічний досвід. Підготуватися до семінару

Максимюк С. Педагогіка: Навч. побібник. – К.: Кондор, 2005. – С.550-570


Тести з педагогіки

1. Вперше зародки освіти з’явились у:

а. Стародавній Греції;

б. Стародавньому Римі;

в. країнах Стародавнього Сходу


2. Що називають педагогікою? Із запропонованих відповідей оберіть правильну:

а. Педагогіка — це наука про мистецтво впливу вихователя на поведінку вихованців.

б. Педагогіка вивчає закономірності розвитку дитини і визначає програму цього розвитку.

в. Педагогіка — це наука про освіту і виховання людини відповідно до потреб суспільного розвитку.

г. Педагогіка займається організацією спільної діяльності вихователя і вихованця.


3. Спеціальною педагогікою називають:

а. Вікову педагогіку;

б. Дефектологію;

в. Соціальну педагогіку.


4. Визначте структуру системи освіти в Україні із запропонованих відповідей:

а. Дошкільне виховання; загальна середня освіта; позашкільна освіта; професійно-технічна освіта; вища освіта.

б. Дошкільні заклади; загальноосвітня середня школа; професійно-технічні училища; інститути; університети; інститути підвищення кваліфікації; аспірантура; докторантура; позашкільні заклади.

в. Дошкільна освіта; загальна середня освіта; позашкільна освіта; професійно-технічна освіта; вища освіта; післядипломна освіта, аспірантура; докторантура; самоосвіта.

г. Дошкільна освіта; загальна середня освіта; позашкільна освіта; професійно-технічна освіта; середня спеціальна освіта; вища освіта; післядипломна освіта, аспірантура; докторантура; самоосвіта.


5. Із запропонованих понять виберіть те, яке відповідає такому визначенню:

...спрямована на розвиток здібностей, талантів дітей, учнівської та студентської молоді, задоволення їхніх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.

а. Початкова освіта.

б. Базова загальна середня освіта.

в. Позашкільна освіта.

г. Повна загальна середня освіта.


6. Які вищі навчальні заклади мають перший рівень акредитації?

а. Технікум, училище.

в. Коледж.

б. Технікум, училище, коледж.

г. Інститут.


7. В якому з рядків перераховано тільки моральні якості людини:

а. немає вірного варіанту.

б. здивування, гуманізм, колективізм;

в. відповідальність, дисциплінованість, людяність, порядність;

г. патріотизм, дружба, любов, сором;


8. Що таке виховання (у вузькому розумінні)?

а. спеціально організований педагогічний процес, у ході якого здійснюється

цілеспрямований вплив на особистість із метою формування певних якостей;

б. соціально і педагогічно організований процес формування людини як особистості;

в. одна з головних суспільних функцій, через яку передається та засвоюється соціально цінний досвід поколінь.


9. Виховний процес, спрямований на подолання негативних якостей особистості, що формувалися впливом несприятливих умов виховання — це:

а. важковиховувані діти;

б. самовиховання;

в. перевиховання.


10. До системи виховної роботи належать:

а. мета та завдання виховання, принципи та методи виховання, форми та засоби виховної діяльності, оцінка та контроль результатів виховання;

б. соціалізація особистості, завдання виховання, розвиток індивідуальних здібностей та таланту;

в. немає вірного варіанту.

г. принципи та правила виховання, загальнолюдські гуманістичні цінності, діагностика виховання;


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка завдання для самостійної роботи з педагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з соціальної педагогіки для студентів напряму підготовки
Курс передбачає оволодіння студентами – майбутніми соціальними педагогами базовими знаннями, уміннями та способами діяльності в області...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка завдання для самостійної роботи з педагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з етнопедагогіки для студентів напряму підготовки
Відтак на сучасному етапі розвитку української держави особливого значення набрало науково обґрунтоване вирішення виховних та навчальних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка завдання для самостійної роботи з педагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з історії педагогіки для студентів напряму підготовки
Розвиток суспільства І зміни у відносинах між людьми завжди знаходили своє відображення в практиці освіти, навчання І виховання підростаючих...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка завдання для самостійної роботи з педагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з предмету
«Початкова освіта» для студентів іy–х курсів у yіі семестрі (із врахуванням годин та семестру визначеними навчальним планом). Курс...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка завдання для самостійної роботи з педагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка основи профорієнтаційної роботи
Тема Професійна орієнтація дітей І молоді як одна з складових діяльності соціального педагога
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка завдання для самостійної роботи з педагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка
Днз та школі (наповнення кабінетів логопеда та психолога, формування груп для занять, документація спеціалістів та її види)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка завдання для самостійної роботи з педагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка методичні вказівки та матеріали до самостійної роботи з курсу «Сучасна українська літературна мова»
Ознайомтесь із текстом статей 10, 11, 12 Конституції України. Поділіться своїми спостереженнями щодо втілення в життя положень цього...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка завдання для самостійної роботи з педагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка
Теорія І методика соціально – педагогічної роботи як науки та практичної діяльності
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка завдання для самостійної роботи з педагогіки для студентів напряму підготовки iconПереклад з польської мови на українську мову
Божени Солтисек) та Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка (в особі проректора з науково-педагогічної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка завдання для самостійної роботи з педагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Правові форми використання земель в Україні. Завдання для проведення практичних занять. – Львів: юридичний факультет Львівського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи