6. 010101 «дошкільна освіта», 010105 «корекційна освіта», Викладач – М. Проц Львів – 2011 icon

6. 010101 «дошкільна освіта», 010105 «корекційна освіта», Викладач – М. Проц Львів – 2011
Скачати 68.27 Kb.
Назва6. 010101 «дошкільна освіта», 010105 «корекційна освіта», Викладач – М. Проц Львів – 2011
Дата24.06.2012
Розмір68.27 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ


для студентів напряму підготовки

6.010101 «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»,

6.010105 «КОРЕКЦІЙНА ОСВІТА»,


Викладач – М.Проц


Львів – 2011

Підготовка кваліфікованого фахівця у системі вищої освіти постійно вдосконалюється і трансформується під впливом об’єктивних і суб’єктивних чинників. Значна роль у цьому процесі належить самостійній роботі студентів. Вона, відповідно до нових державних освітніх стандартів, має становити не менш 50% часу, передбаченого для виконання основної освітньої програми.

З кожної навчальної дисципліни викладачем розробляються методичні рекомендації з самостійної роботи студентів із урахуванням специфіки та цілей навчальної дисципліни, а також рекомендації щодо використання інформаційних технологій.

Мета та завдання курсу "Історія педагогіки" - допомогти студентам повніше та глибше осмислити історію розвитку виховання, шкільництва та педагогічних теорій; з'ясувати основні етапи розвитку та становлення зарубіжної школи і педагогіки; розкрити особливості перебігу основних етапів становлення української національної педагогіки в контексті загальноєвропейської педагогічної науки; допомогти студентам оволодіти методами порівняльного аналізу історико-педагогічних явищ, залучати і стимулювати їх до творчого дослідництва; розкрити студентам процес становлення освіти й виховання як складних соціальних явищ з притаманними їм суперечностями, динамізмом, послідовністю, наступністю й тенденціями розвитку; здійснювати професійне виховання студентів; сприяти формуванню педагогічної свідомості.

Курс "Історія педагогіки" інтегративний, тому висвітлення окремих питань курсу включає актуалізацію знань студентів з історії, вітчизняної та зарубіжної літератури, культурології, філософії.

Передбачені навчальним планом години розподілені на лекційні, семінарські та практичні заняття, консультації та самостійну роботу.


Після закінчення курсу студент повинен знати.

 • основні категорії історії педагогіки;

 • провідні принципи побудови історії педагогіки;

 • загальну характеристику розвитку педагогіки впродовж історичних епох;

 • основні етапи розвитку зарубіжної та української школи і педагогіки;

 • історію розвитку і становлення основних педагогічних теорій, ідей,концепцій;

 • особливості вітчизняних та зарубіжних педагогічних систем;

 • специфіку педагогічної діяльності зарубіжних та українських педагогів, котрі зробили великий внесок у розвиток, як школи і педагогіки свого часу, так і сьогодення в першу чергу з проблем соціальної педагогіки;

 • педагогічну спадщину провідних педагогів всіх основних етапів розвитку української та зарубіжної школи і педагогіки;

- сучасні тенденції вітчизняної і світової педагогічної науки.


Студент повинен уміти:

 • здійснювати порівняльний аналіз різних педагогічних систем, теорій, ідей, концепцій;

 • критично переосмислювати внесок зарубіжних та українських педагогів в розвиток і становлення школи та педагогіки різних історичних етапів;

 • вивчати та узагальнювати досвід роботи педагогів, зокрема з питань соціальної педагогіки;

 • застосовувати здобуті знання у безпосередній педагогічній діяльності;

 • творчо використовувати передовий педагогічний досвід минулого;

- виявляти та формулювати педагогічні проблеми сучасної школи, шукати педагогічно виправдані шляхи та способи їх подолання.


Самостійна робота №1

Тема. Виховання, школа і зародження педагогічної думки в державах Стародавнього Світу, Стародавньої Греції

Опрацювати педагогічні погляди давньогрецьких філософів про формування людської особистості (Арістотеля, Сакрата, Платона, Демокрита).

Левківський М. Історія педагогіки: Навч.-метод. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 16-18

Зайченко І. Історія педагогіки. У двох книгах. Книга 1. Історія зарубіжної педагогіки: Навч. посібник. – К.: Слово, 2010. – С.117-134


Самостійна робота №2

Тема. Шкільництво та педагогічна думка країн Європи у 17-18 ст.

Опрацювати педагогічну спадщину Ж.-Ж. Руссо

Левківський М. Історія педагогіки: Навч.-метод. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 34-36

Зайченко І. Історія педагогіки. У двох книгах. Книга 1. Історія зарубіжної педагогіки: Навч. посібник. – К.: Слово, 2010. – С. 358-370


Самостійна робота №3

Тема. Розвиток школи й педагогіки у країнах Західної Європи 19ст.

Розглянути педагогічну систему А.Дістервега

Левківський М. Історія педагогіки: Навч.-метод. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 45-46

Зайченко І. Історія педагогіки. У двох книгах. Книга 1. Історія зарубіжної педагогіки: Навч. посібник. – К.: Слово, 2010. – С.444-458


Самостійна робота №4

Тема. Реформаторська педагогіка зарубіжних країн у кінці 19-20ст.

Описати виховні ідеї М.Монтессорі

Левківський М. Історія педагогіки: Навч.-метод. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 55-57

Зайченко І. Історія педагогіки. У двох книгах. Книга 1. Історія зарубіжної педагогіки: Навч. посібник. – К.: Слово, 2010. – С. 491-493

Самостійна робота №5

Тема. Виховання, школа і педагогічна думка Київської Русі.

Опрацювати педагогічну думку Київської Русі.


Левківський М. Історія педагогіки: Навч.-метод. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – С.74-76

Історія української школи і педагогіки: Навч. посібник. / За ред. О.Любара. – К.: Знання, 2003. – С.106-109


Самостійна робота №6

Тема. Розвиток української педагогіки і шкільництва у другій половині 18-19 ст., доповіді

Розглянути педагогічну систему К.Д.Ушинського

Левківський М. Історія педагогіки: Навч.-метод. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – С.115-120

Історія української школи і педагогіки: Навч. посібник. / За ред. О.Любара. – К.: Знання, 2003. – С.202-217

Самостійна робота №7

Тема. Розвиток української педагогіки і шкільництва в Україні у 19 - на початку 20 ст.

Опрацювати освітньо-педагогічні ідеї І.Франка

Левківський М. Історія педагогіки: Навч.-метод. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 138-140

Історія української школи і педагогіки: Навч. посібник. / За ред. О.Любара. – К.: Знання, 2003. – С.249-264

Самостійна робота №8

Тема. Розвиток української педагогічної науки у 20 ст.

Опрацювати педагогічну спадщину В.О.Сухомлинського

Виписати із праць В.Сухомлинського цитати, що характеризують його вчення про колектив. Порівняйте його позиції з підходами А.Макаренка. чому вони співпадають, в чому розходяться?


Левківський М. Історія педагогіки: Навч.-метод. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 170-177

Історія української школи і педагогіки: Навч. посібник. / За ред. О.Любара. – К.: Знання, 2003. – С. 385-398


Тести з історії педагогіки

1. Розставте історичні періоди виникнення виховання в хронологічному порядку:

а) етап патріархату

б) етап пізнього матріархату

в) етап раннього матріархату

г) дородовий період


2. Найдревнішою у світовій цивілізації вважається школа:

а) Древнього Вавилону

б) Древнього Єгипту

в) піктографічна школа Майя


3. Хто із цих філософів запропонував свою вікову періодизацію для дітей:

а) Платон

б) Арістотель

в) Демокрит

г)Сократ


4. «Внутрішніми школами» у Середньовіччі називали:

а) монастирські школи

б) єпископські школи

в)церковно-приходські школи


5. Автор «Будинку радості» епохи Відродження:

а) Т. Мор

б) Р. Оукен

в) Т. Кампанелла

г) В. да Фельтре


6. Проілюстрована дитяча енциклопедія Коменського має назву:

а) «Відкриті двері до мов і всіх наук»

б) «Видимий світ у малюнках»

в) «Дитяча енциклопедія в малюнках»


6. У братських школах України і Білорусії було започатковано форму навчання:

а) взаємного навчання;

б) класно-урочну;

в) індивідуально-групову


8. Києво-Могилянська академія мала таку систему організації:

а) поділялася на факультети;

б)мала подія на старших і молодших студентів;

в) мала вісім класів


9. У 1652 році Б.Хмельницький видав універсал про створення:

а) січових шкіл;

б) полкових шкіл;

в) кобзарських шкіл;


10. Яка якість має домінувати, на думку Г.Сковороди, у вчительській професії:

а) сродность;

б) терплячість;

в) безкорисливість


11. Острозька академія належала до типу шкіл:

а) слов’яно-греко-латинських;

б) єзуїтських;

в) протестантських


12. Що у перекладі означає слово «дяк»:

а) «дитиноучитель»;

б) «вихователь»;

в) «класовод»

Схожі:

6. 010101 «дошкільна освіта», 010105 «корекційна освіта», Викладач – М. Проц Львів – 2011 iconХерсонський державний університет Кафедра природничо-математичних дисциплін та логопедії
Робоча програма “Логопедія з історією логопедії” для студентів за напрямом підготовки 010102. Початкова освіта, 010101. Дошкільна...
6. 010101 «дошкільна освіта», 010105 «корекційна освіта», Викладач – М. Проц Львів – 2011 icon«Корекційна освіта»
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів напрям підготовки 010105 «Корекційна освіта»
6. 010101 «дошкільна освіта», 010105 «корекційна освіта», Викладач – М. Проц Львів – 2011 iconДля вступу на навчання для здобуття окр "бакалавр" на базі окр "молодший спеціаліст" за напрямом «Дошкільна освіта»
Педагогічна освіта спеціальності 010101 Дошкільна освіта, навчальних програмах дисциплін
6. 010101 «дошкільна освіта», 010105 «корекційна освіта», Викладач – М. Проц Львів – 2011 iconПравила прийому до Приватного вищого навчального закладу
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту серія ад №041434 від 13. 07. 2012 р., термін дії ліцензії до 01. 07. 2017 р. Прийом...
6. 010101 «дошкільна освіта», 010105 «корекційна освіта», Викладач – М. Проц Львів – 2011 iconСтруктурно-логічна схема підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності: 01010101 Дошкільна освіта спеціалізації: Корекційна освіта Практична психологія

6. 010101 «дошкільна освіта», 010105 «корекційна освіта», Викладач – М. Проц Львів – 2011 icon«Анатомія, фізіологія дітей та підлітків з основами валеології» для студентів 1 курсу інституту фізичної культурі та реабілітації спеціальність – 010105 «Корекційна освіта»
...
6. 010101 «дошкільна освіта», 010105 «корекційна освіта», Викладач – М. Проц Львів – 2011 iconМетодичні рекомендації до організації
Напрям підготовки 010105 „Корекційна освіта (логопедія, спеціальна (практична) психологія)”
6. 010101 «дошкільна освіта», 010105 «корекційна освіта», Викладач – М. Проц Львів – 2011 iconМетодичні рекомендації до організації
Напрям підготовки 010105 „Корекційна освіта (логопедія, спеціальна (практична) психологія)”
6. 010101 «дошкільна освіта», 010105 «корекційна освіта», Викладач – М. Проц Львів – 2011 icon8. 01010501 Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка, 01010501 Корекційна освіта. Логопедія, 03010201 Психологія
А. В. Уманець, завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов, Р. В. Кульбанська,...
6. 010101 «дошкільна освіта», 010105 «корекційна освіта», Викладач – М. Проц Львів – 2011 iconПрограма «Основи педагогічної мйстерності» для студентів за напрямом підготовки 010101 Дошкільна освіта „5 вересня, 2012 року с. Розробники: Резнік Н. О., старший викладач
Тема Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу як вищий рівень його професійної діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи