Імені івана франка основи інклюзивного навчання icon

Імені івана франка основи інклюзивного навчання
Скачати 91.22 Kb.
НазваІмені івана франка основи інклюзивного навчання
Дата24.06.2012
Розмір91.22 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


ОСНОВИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Укладач – Ленів З.П.,

канд. пед. наук


ЛЬВІВ - 2011


Актуальність курсу. Система вищої педагогічної освіти в Україні спрямована на поєднання фундаментальної, загальнонаукової, практичної та спеціальної підготовки майбутніх фахівців у галузі педагогіки.

Необхідність підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів на сучасному етапі реформування та модернізації системи освіти в Україні обумовлена новою стратегією розвитку спеціальної педагогіки, яка базується на ідеях зміни суспільного соціально-психологічного та соціально-економічного ставлення до осіб з особливими освітніми потребами (з особливостями психофізичного розвитку).

За остання роки на міжнародному рівні тривають дискусії на актуальні проблеми виховання та навчання дітей з особливими освітніми потребами. Для всіх країн першочерговими є завдання підвищення якості психолого-педагогічної допомоги означеній категорії дітей, забезпечення інклюзивної освіти, організація і підготовка спеціалістів, які будуть працювати в нових умовах і в новій системі цінностей. Отже, даний курс є особливо актуальним на даному етапі розвитку суспільства та науки.

^ Мета курсу – ознайомити студентів з основами інклюзивної освіти, сформувати теоретичні та практичні знання, вміння та навички майбутнього педагога по впровадженню та реалізації інклюзивного навчання в загальноосвітній школі.

Тому основними завданнями курсу є:

 • підготувати майбутнього педагога до активної діяльності в інклюзивному середовищі;

 • навчити застосовувати спеціальні теоретичні та практичні знання та вміння у педагогічному процесі;

 • формувати системне бачення цілісного інклюзивного процесу;

 • розвивати новий стиль професійного мислення та творчу рефлексію;

 • виховувати професійний, інноваційний та відповідальний підхід до обраної спеціальності.

На лекційні та семінарські заняття винесені основні теоретичні питання інклюзивної освіти, що стосуються методів, напрямків, принципів та технологій.

На практичних заняттях закріплюються та апробуються теоретичні знання отримані на лекціях, підбираються корекційні методики з урахуванням індивідуалізації та диференціації навчального процесу в інклюзивних умовах. На даних заняттях застосовуються такі новітні технології як „синектика” – модель групового вирішення проблеми на основі метафоричного мислення, що базується на методі генерації ідей по типу „мозкова атака”, ”мозковий штурм”, з використанням здогадок, сміливих гіпотез, інтуїтивних рішень, „божевільних ідей”;”техніка акваріума” – розподіл ролей („ведучий”, ”аналітик”, ”протоколіст”, „спостерігач”; дискусії у формі „круглого столу”, ”дебатів”, ”форуму”, ”симпозіуму”; рольові ігри.

Лабораторні заняття проводяться безпосередньо на базі загальноосвітніх навчальних закладів де експериментально здійснюється апробація інклюзивного навчання за участю провідних спеціалістів-практиків.

Самостійно студенти опрацьовують додаткові літературні та інтернет-джерела, готують доповіді, реферати, презентації, займаються творчо-пошуковою роботою.

^ Підсумковий контроль знань – залік.


Розподіл годин і тематика занять:

ІІІ курс, 6 семестр, 18 ауд.год. (з них: 8 г. – лекційні, 2 г. – семнар., 4 г. – практ., 4 г. – лабор.), 9 год. с.р., 1 год. конс. Разом – 0,5 кредита.


^ МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНКЛЮЗІЇ


Тема 1. Основні положення інклюзивної освіти. Історія становлення інклюзії.

Самостійно опрацювати тему: «Досвід організації інклюзивного навчання у різних країнах»

 1. Практика інклюзії у країнах Європи.

 2. Практика інклюзії у США.

 3. Практика інклюзії у Канаді.

 4. Практика інклюзії у країнах ближнього зарубіжжя (Росії, Білорусії, Молдові, Литві тощо).


Література:


 1. Вульфсон Б.Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге XXI века. – М.: УРАО, 1998.

 2. Малофеев Н.Н. Западная Европа: эволюция отношения общества и государства к лицам с отклонениями в развитии. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 256 с.

 3. Loreman, T., Deppeler, J.M. & Harvey, D.H.P. (2005). Inclusive education: A practical guide to supporting diversity in the classroom. (Лорман Т., Деппелер Дж.М., Харві Д. Х. Р. (2005) Інклюзивна освіта. Підтримка відмінності на уроці: практичний посібник) Sydney: Allen & Unwin. Chapters 1 & 2.

 4. Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади: Монографія. – К.: Педагогічна думка, 2007. – с. 17-48.

 5. Сучасні тенденції розвитку спеціальної освіти. Українсько-Канадський досвід // Матеріали Міжнародної конференції, Київ 25-26 травня 2004 р./ За ред.: В.І. Бондаря, Р. Петришина – К.: Наук. Світ, 2004.

 6. Джуді Лупарт, Чарльз Веббер. «Шкільна реформа у Канаді: перехід від роздільних систем освіти до інклюзивних шкіл».Lupart, J., & Webber, C.F. (2002). Canadian schools in transition: Moving from dual education systems to inclusive schools. Exceptionality Education Canada, 12(2), 7-52.


Тема 3. Міжнародне та українське законодавство і політика в галузі спеціальної та інклюзивної освіти.

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання:

 1. Загальна характеристика системи спеціальної освіти в Україні.

 2. Міжнародні законодавчі акти, що сприяють впровадженню інклюзивної освіти (Саламанська декларація, конвенції ООН, документи ЮНЕСКО).

 3. Українська законодавча база. Проблеми та перспективи.

 4. Аналіз законів та проектів України „Про спеціальну освіту”.

 5. Розгляд проблеми значення політики і законодавчої бази у реалізації інклюзивного навчання у формі „круглого столу” (для практичного заняття).


Література основна:


 1. Національна доктрина розвитку освіти в Україні у 21 столітті // Програма підтримки вироблення стратегії реформування освіти. Міжн. Фонд „Відродження”, Київ, 2001.

 2. Закон України „Про загальну середню освіту” // Відомості Верховної Ради, 1999. – № 28. – С. 230-235.

 3. Закон України „Про освіту” // Відомості Верховної Ради, 1991, № 34, – С. 45-48.

 4. Закон України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” // Відомості Верховної Ради, 1991. – № 2. – С. 252-258.

 5. Закон України „Про охорону дитинства” // Відомості Верховної Ради, 2001, № 30, С.142-150.

 6. Закон України „Про реабілітацію інвалідів в Україні” // Відомості Верховної Ради, 2006, № 2-3, – С. 36-42.

 7. Закон України „Про спеціальну освіту” (проект) // Міністерство освіти і науки України //www.mon gov.ua

 8. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття.) – К.: Райдуга, 1994. – 61 с.

 9. Довідник гарантій соціального захисту інвалідів / Перелік пільг, передбачених для інвалідів. – К., 1999 – 68 с.

 10. Засенко В?ячеслав, Таранченко Оксана. Державний стандарт спеціальної освіти: коментар фахівця //Дефектологія. – 2004. - №2. – с.2-5.

 11. Саламанская декларация. Рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями, принятые Всемирной конференцией по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество. Саламанка. Испания, 7-10 июня 1994г. – К., 2000. – 21Література додаткова:


 1. Засенко В.В., Вавіна Л.С., Колупаєва А.А. Положення про організацію інтегрованого навчання дітей з особливими потребами в з/о (дошкільних) навчальних закладах. – К.,2004.

 2. Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади: Монографія. – К.: Педагогічна думка, 2007. – с. 48-63.

 3. Синьов Віктор, Шевцов Андрій. Нова стратегія розвитку корекційної педагогіки в Україні //Дефектологія. – 2004. - №2. – с.6-10.

 4. Шеремет М.К. Актуальні проблеми спеціальної освіти // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: Зб. наукових праць. – Випуск 7. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. ? с.79-81.


Тема 5. Сучасні дослідження у галузі інклюзивної освіти.


Самостійно. Робота в Інтернеті. Опрацювати перекладені статті на сайті Канадсько-української мережі досліджень (КУМД). „Ластівка» www.canada-ukraine.org


^ МОДУЛЬ ІІ. ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ІНКЛЮЗІЇ


Тема 7. Навчально-методичне забезпечення інклюзивної освіти.

Самостійно підготувати творчо-пошукові доповіді на теми:

1.„Методичні рекомендації вчителям загальноосвітніх шкіл, щодо переходу до інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами”;

2.„Адаптація дітей з особливими освітніми потребами до інклюзивного середовища”;

3.„Адаптація фахівців та середовища до особливих дітей в інклюзивному просторі”.

4. «Формування соціально сприятливого середовища для особливої дитини в умовах інклюзії».


Література:


 1. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи. Монографія. – К.: САММІТ-книга, 2008. – 268 с.

 2. Efimova, S., & Sofiy, N. (2006). Inclusive education: The Step-by-Step program influencing children, teachers, parents, and state policy in Ukraine. (Єфімова С., Софій Н. (2006) Інклюзивна освіта: результати реалізації програм Фонду „Крок за кроком” для дітей, вчителів, батьків та наслідки для державної політики в Україні) In R. Stake (Ed.). Multiple case study analysis. New York: The Guilford Press. pp. 119-192.

 3. www.isp-2006.narod.ru


Тема 9. Організація діяльності мультидисциплінарної команди спеціалістів в інклюзивній школі. Практичне заняття 2 год.

Самостійно підготувати повідомлення на теми:

 1. Діяльність спеціалістів медичного блоку, фізичної реабілітації тощо.

 2. Психологічний супровід інклюзивного навчання. Роль психолога в інклюзивному просторі.

 3. Асистування в класі з інклюзивною формою навчання.


Література:


 1. Гриценок Л.І., Обухівська А.Г., Панок В.Г. та ін. Психологічна служба та психолого-медико-педагогічні консультації системи освіти України (показники розвитку за підсумками 2004-2005 навчального року) / – К.: „Ніка –Центр”, 2005. – 30 c.

 2. Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади: Монографія. – К.: Педагогічна думка, 2007. – с. 17-48.

 3. Сучасні тенденції розвитку спеціальної освіти. Українсько-Канадський досвід // Матеріали Міжнародної конференції, Київ 25-26 травня 2004 р./ За ред.: В.І. Бондаря, Р. Петришина – К.: Наук. Світ, 2004.Тема 12. Спеціальні педагогічні технології та методики в інклюзивному середовищі. Лабораторне заняття 2 год.

1. Інтерактивні технології.

2. Комп’ютерні технології.

3. Альтернативні технології.

4. Кондуктивна педагогіка.

5. Монтесорі-педагогіка.


Самостійна робота: Інноваційні арт-терапевтичні технології в інклюзії.

Самостійно проаналізувати статтю.


Література:


Ленів З. П. Арт-терапія в інклюзивній освіті // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 19. Корекційна педагогіка та психологія. – Випуск 11. : збірник наукових праць. ? К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 96?98.


Тема 14. Диференційоване викладання в інклюзивному середовищі. Сучасні методики диференційованого викладання.


Самостійно підготувати запитання для лабораторного заняття:

«Ставлення українських педагогів і батьків до перспективи інклюзивної освіти в Україні»;

«Залучення учнів та батьків до диференційованого викладання».

Проведення бесід, інтерв’ю, анкетування на базі пілотних шкіл.


Література:


 1. Вавіна Л., Засенко В., Колупаєва А., Сак Т., Софій Н., Таранченко О. Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі: початкова ланка. 2004. – 152 с.

 2. Дятленко Н.,Софій Н.,Кавун Ю. Оцінка впливу інклюзивної моделі освіти на учасників проекту.- К.: Всеукраїнський фонд „Крок за кроком”, 2005. – 11 с.

 3. Джуді Лупарт, Джессіка Уітлі, Джанні Оділо. Активно будуємо здатність до розмаїття. Початкова школа Джанет Джонстоун. Альберта, 2004.


Тема 16. Індивідуальне та стандартизоване оцінювання в інклюзивному класі.


Самостійна робота:

1.складання таблиці «Завдання індивідуального та стандартизованого оцінювання учнів»;

2. складання портфоліо;

3.Написання письмового есе на тему: „Які фактори є важливими та необхідними для успішної реалізації інклюзивної освіти в Україні”.


Література:


 1. Шнайдер В.І., Кулик О.О., Фінько Г.М. Організація індивідуального навчання (Методичні рекомендації на допомогу педагогам ЗОШ та спеціальних закладів, реабілітаційних центрів, фахівцям психолого-медико-педагогічних консультацій, педагогам, психологам, батькам). – Кам'янець-Подільський: «Абетка-Нова», 2007. – 148с.

Схожі:

Імені івана франка основи інклюзивного навчання iconПоложення про наукову премію імені Івана Франка для студентів та аспірантів Наукову премію імені Івана Франка присуджує Вчена рада Львівського національного університету імені Івана Франка далі
Відзначення лауреатів наукової премії імені Івана Франка відбувається на урочистому засіданні Вченої Ради Університету
Імені івана франка основи інклюзивного навчання iconЛьвівський національний універтистет Студентське Братство імені Івана Франка Львівського національного універтистету імені Івана Франка Філологічний факультет
Львівському національному університеті імені Івана Франка відбудеться ІІІ всеукраїнська наукова конференція молодих учених-філологів...
Імені івана франка основи інклюзивного навчання iconЛьвівський національний універтистет Студентське Братство імені Івана Франка Львівського національного універтистету імені Івана Франка Філологічний факультет
move to 0-3602140
Імені івана франка основи інклюзивного навчання iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка
Основи психології. Програма навчального курсу для студентів природничих дисциплін університету. Лну ім. І. Франка, 2008. – 24 с
Імені івана франка основи інклюзивного навчання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Імені івана франка основи інклюзивного навчання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Імені івана франка основи інклюзивного навчання iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет
Микола Поліщук, кандидат філософських наук, доцент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка
Імені івана франка основи інклюзивного навчання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Імені івана франка основи інклюзивного навчання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Імені івана франка основи інклюзивного навчання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи