Методичні рекомендації до організації icon

Методичні рекомендації до організації
Скачати 105.37 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до організації
Дата24.06.2012
Розмір105.37 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ


Методичні рекомендації до організації

самостійної роботи з історії України


Напрям підготовки 6.010101 „Дошкільна освіта”

Напрям підготовки 6.010102 „Початкова освіта”

Напрям підготовки 6.010105 „Корекційна освіта (логопедія, спеціальна (практична) психологія)”

Напрям підготовки 6.010106 „Соціальна педагогіка”


Уклала: Сурмач О.І.

Галюк Т.П.


Львів-2010


Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з

історії України

Основне завдання навчального процесу у навчальному закладі - навчити студентів працювати і поповнювати свої знання самостійно. Студенти повинні не тільки засвоїти відповідну навчальну програму, а й набути навички самостійної роботи.

Завдання самостійної роботи - навчити студентів: творчо і самостійно працювати; планувати особисту стратегію навчання; раціонально організовувати свій час; працювати з комп'ютером; опрацьовувати літературні джерела; виконувати дослідницьку роботу, аналізувати та інтерпретувати результати наукових досліджень тощо.

Метою самостійної роботи з історії України є вироблення навичок опрацювання нормативно-правових актів, спеціальної літератури та інших матеріалів, необхідних для належного засвоєння предмета дослідження, а також для розвитку сталих умінь до самостійного вивчення і викладання одержаної інформації.

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час вільний від обов'язкових занять, без участі викладача. Лише у ході самостійної роботи студент має можливість розвинути пізнавальні та виконавчі здібності, пам'ять, самостійне мислення, наполегливість і головне , виробити вміння самостійного здобуття знань.

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, необхідних для вивчення історії України чи окремої теми: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій викладача тощо. Серед них значне місце посідає саме методичні матеріали, завдання та вказівки викладача, а також рекомендована спеціальна література та нормативно-правові акти.

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці, навчальному кабінеті, а також у домашніх умовах.

Головне в правильній організації самостійної роботи - її планування, яке, в принципі, вже задане робочою програмою навчальної дисципліни. Частка самостійної роботи підвищується від перших до старших курсів. Щодня потрібно витрачати на самостійну роботу 3-4 години. Хоча здатності і можливості студентів до самостійної роботи різні, загальні вимоги до організації такої роботи однакові для всіх: регулярність і систематичність, виділення головного в будь-якому матеріалі, розуміння його, а не заучування; завзятість і сталість вольових зусиль. Розрізняють такі види самостійної роботи:

 • аудиторна (лекції, семінари);

 • поза аудиторна: навчально-дослідницька (підготовка до семінару тощо);

 • науково — дослідницька.

При роботі з джерелами інформації з історії України можна використовувати два типи дії: з веденням записів у зошит та без ведення записів. Робота з веденням записів розмежовується в розрізі трьох груп:

 1. первинна група записів помітки, коментарі, зауваження тощо;

 2. основна група записів тези, виписки, цитати, графічні записи, анотації;

 3. вища група записів — конспект, реферат, рецензія, доповідь, звіт і т.д.

Самостійна навчальна діяльність передбачає реальне виконання комплексу робіт різного змісту та форм, більшість з яких регламентуються викладачем і спрямовують студентів на кінцевий результат. Основними формами завдань для самостійної роботи студентів є:

 1. завдання-дії: вправи, питання, задачі;

 2. завдання-продукти: конспект, реферат, доповідь, звіт тощо.

Результати навчання переважно не залежать від форми завдання. Кількісна його характеристика визначається насамперед кількістю виконаних дій, а якісна -їх вичерпністю, вмотивованістю та обґрунтованістю.

Основний вид самостійної роботи студентів - робота з науковою книгою. Вимоги до роботи з книгою:

 • систематичність;

 • свідоме засвоєння матеріалу;

 • розуміння прочитаного (порозуміння змісту, понять, термінів,положень)

 • розуміння написаного;

 • критичне ставлення до написаного.

Прийоми роботи з науковою книгою:

 • перегляд літератури (титульного аркушу, змісту);

 • складання плану книги, виокремлення переліку тих питань які у ній розглядаються;

 • складання тез;

 • конспектування;

 • виписування на картки.

Одним з видів самостійної роботи студентів з історії України підготовка реферату. Реферат покликаний показати знання основного матеріалу, відповідних публікацій. При оцінці реферату особливе значення буде надаватися самостійності мислення, новим прикладам, проробленню книг і публікацій, що не входять до рекомендованого списку літератури.

При роботі з першоджерелами варто уникати прямого конспектування тексту, а зосередити увагу на коментуванні, тобто на викладенні власних поглядів щодо розглянутого матеріалу. Однак цитування також може використовуватися для аргументації чи формулювання думки автора.

Реферат повинен мати чітку структуру. Слід пам'ятати, що через оформлення реферату, його зовнішній вигляд, викладач формує першу думку про зміст матеріалу. Тому кожному студенту необхідно опанувати техніку й етику оформлення та дотримуватися стандартних вимог, які висуваються щодо рефератів. Починається робота з титульного листка, після чого на другій сторінці подається план, що складається з розділів і підрозділів, які відповідають заголовкам і підзаголовкам у тексті. За змістом (планом) йде вступ: постановка мети, задач, визначення меж дослідження теми. Основна частина за етапами розкриває тему реферату. Наприкінці оформляються висновки. Завершується реферат списком використаних джерел. Оформлення списку використаної літератури є важливою складовою написання реферату. Його слід умовно розділити на дві частини: нормативно-правові акти і спеціальна література. Список літератури в загальний обсяг реферату не включається, але нумерація сторінок продовжується.

Під час роботи над рефератом передбачається консультування викладача: обговорення напряму наукового пошуку, узгодження плану (змісту) та ін. Реферат, прорецензований викладачем, виноситься до захисту і обговорення в аудиторії. Загальний обсяг реферату не повинен перебільшувати 24 друкованих сторінок. Тема реферату вибирається (за бажанням) із пропонованої тематики за узгодженням з викладачем можливе самостійне формулювання теми.

За однією і тією ж темою реферату може бути закріплено декілька студентів, а на самому занятті доповідає один з них, інші можуть виступати з доповненнями, уточненнями. Визнається доцільним, щоб доповідь за рефератом робилась в усній формі, без прив'язаності до підготовленого тексту, бо лише у цьому випадку можна набути навичок успішного викладання матеріалу. Разом з тим, доповідачу необхідно користуватися планом, зачитувати окремі положення, які потребують точної передачі, наприклад цитат, визначень і т.ін. Після доповіді за рефератом (зазвичай не більше 20 хв.) проходить обговорення. У ході одговорення можуть ставитися запитання доповідачу, заслуховуються виступи.

Реферат — це результат великої самостійної роботи, і цінність його зростатиме, якщо в ході виступу з ним доповідач використає дошку, схеми чи інший наочний матеріал.

Критерії оцінювання реферату:

- глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція - 7 балів; обгрунтоване - розкриття проблеми - 5 балів;

- розкритий лише окремий аспект - 1 бал;

- реферат не зарахований - 0 балів.


Підготовка доповіді - важлива форма самостійної роботи студентів.


Самостійна робота носить індивідуальний характер, однак можливе й колективне осмислення та вивчення навчального матеріалу. Однією з таких форм є проведення самостійної роботи студентів під керівництвом викладача, яке проводиться відповідно до розкладу навчальних занять, з метою підвищення рівня підготовки студентів.


^ Завдання до виконання самостійної роботи з історії України

(в позааудиторний час)


Тема 1. Предмет, структура та основні методологічні принципи історії України. Найдавніші часи. Початки людськох цивілізації на території України.

1. Ознайомитися з різними підручниками та навчальними посібниками з історії України та порівняти їх структуру.

2. Опрацювати питання „Формування державотворчих традицій” з підручника „Історія України” Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. – К.: 2001. – С.15-25.


Тема 2. Боротьба Русі – України з монголо-татарською навалою

 1. Перші завойовницькі походи монголо-татар. Битва на р. Калці.

 2. Навала Батия та завоювання монголо-татарами українських земель. Героїчний опір Русі-України.

Література:

Бойко О. Історія України. - К., 2010.

Грушевський М. Ілюстрована історія України. - К.,1990.

Гончарук П.С. Історія України. 2-ге видання. Навч. посібник. –К., 2009.

Гудзь В.В. Історія України. Підручник. – К., 2008.

Дещинський Л.Є. Історія України і її державності. Навч. посібник. – К., 2009.


Тема 3. ЗБРОЙНА БОРОТЬБА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПРОТИ ІНОЗЕМНОГО ПОНЕВОЛЕННЯ (друга половина XVI - середина XVII століття)

 1. Українське козацтво в боротьбі з турецько-татарською експансією. П.Сагайдачний.

 2. Народні виступи проти Речі Посполитої під проводом К.Косинського та С. Наливайка.

Література:

Андрусяк М., Маланюк Є. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч. - К., 1991.

Борщак І. Мазепа. Орлик. Войнаровський. Історичні есе.-Львів, 1991.

Борщак І., Мартель Р. Іван Мазепа: життя й пориви великого гетьмана. - К., 1991.

Вечєрський В.В. Гетьманські столиці України . – К., 2009.


Тема 4. УСТРІЙ, СВІТОГЛЯД ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ (друга половина XVII—XVIII століття)

 1. Політичний лад України.

 2. Світогляд українського громадянства.

Література:

Андрусяк М., Маланюк Є. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч. - К., 1991.

Борщак І. Мазепа. Орлик. Войнаровський. Історичні есе.-Львів, 1991.

Вечєрський В.В. Гетьманські столиці України . – К., 2009.

Грушевський М. Ілюстрована історія України. -К. - 1990.

Голубовський В. Запорізька Січ в останні часи свого існування. 1734-1775. - К.1994.

Гончарук П.С. Історія України. 2-ге видання. Навч. посібник. – К., 2009.


Тема 5. СКАСУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОНОМІЇ

^ В СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

 1. Активізація наступу російського царизму на автономні права України. І.Скоропадський та П.Полуботок.

 2. Запорізька Січ у XVIII ст.

Література:

Вечєрський В.В. Гетьманські столиці України . – К., 2009.

Грушевський М. Ілюстрована історія України. -К. - 1990.

Голубовський В. Запорізька Січ в останні часи свого існування. 1734-1775. - К.1994.

Гончарук П.С. Історія України. 2-ге видання. Навч. посібник. – К., 2009.

Гусєв В.І. Історія України. 2-ге видання. Навч. посібник. – К., 2008.


Тема 6. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В XIX СТОЛІТТІ

 1. Розвиток освіти, науки, літератури. Культурно-освітні установи.

 2. Становлення професійного українського театру. Музичне життя.

Література:

Бойко О. Історія України. - К., 2010.

Багацький В.В. Історія України Підручник. - К., 2010.

Грушевський М. Ілюстрована історія України. - К., 1990.

Грицак Я. Нарис Історії України: формування модерної української нації XIX-ХХ ст.-К., 1996.


Тема 7. УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

(кінець XIX - перша третина XX століття)

 1. Зародження українських партій іа їхній вплив яа піднесення суспільно-політичного руху в Україні в кін. XIX - на поч. XX ст.

 2. Політичні партії в українських національно-визвольних змаганнях 1917-1921 рр.

Література:

Бойко О. Історія України. - К., 2010.

Великий українець: Матерали з життя та діяльності М.С. Грушевського. - К.,1992.

Великий терор в Україні. „Куркульська операція” 1917-1938 рр. У 2-х частинах. К., 2010

Гамрецький Ю. До вивчення національно-визвольн. Руху на Україні 1917 р. // Укр. іст. журн. - 1990. - №12.

Греченко В.С. Історія України. - К., 2009.


Тема 8. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ 1917-1920

1. Формування української державності. І та II Універсали Центральної Ради.

 1. Агресія більшовицької Росії проти України. Бій під Крутами.

Література:

Бойко О. Історія України. - К., 2010.

Великий українець: Матерали з життя та діяльності М.С. Грушевського. - К.,1992.

Великий терор в Україні. „Куркульська операція” 1917-1938 рр. У 2-х частинах. К., 2010


Тема 9. УКРАЇНА У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

 1. Боротьба українців у складі Червоної армії

 2. Українська повстанська армія: змагання на два фронти.

Література:

Багацький В.В. Історія України: Підручник. – К.2010.

Бойко І. Історія України. - К., 2010.

Бонь О.І., Іванюк П. Історія України: Навчальний посібник. – К.2008.

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953 рр. у 2 кн. Кн.1. - К., 1994.

Дещинський Л.Є. Історія України та її державності. Курс лекцій. К., 2009.


Тема 10. Повоєнна відбудова і розвиток України в 1945 - 1964 рр.

 1. Повоєнні адміністративно-територіальні зміни

 2. Зовнішньополітична діяльність УРСР

 3. Радянізація західних областей України

 4. Боротьба ОУН-УПА з радянською репресивною машиною

 5. Масові репресії радянського режиму проти населення Західної України. Операція «Вісла».

Література:

Багацький В.В. Історія України: Підручник. – К.2010.

Бойко І. Історія України. - К., 2010.

Бонь О.І., Іванюк П. Історія України: Навчальний посібник. – К.2008.


Тема 11. Україна на порозі кризи: наростання застійних явиш (1965-1985 рр.)

 1. Соціально-економічний розвиток УРСР

 2. Суспільно-політичне життя: «стабілізація» і закритість

 3. Дисидентський рух

Література:

Багацький В.В. Історія України: Підручник. – К.2010.

Бойко І. Історія України. - К., 2010.

Бонь О.І., Іванюк П. Історія України: Навчальний посібник. – К.2008.

Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація. - К, 1994.


Тема 12. УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО УТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

1. Декларація про державний суверенітет України.

 1. Акт проголошення незалежності України та його підтвердження на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 р.

 2. Конституція України - основний закон незалежної держави.


Література:

Багацький В.В. Історія України: Підручник. – К.2010.

Бойко І. Історія України. - К., 2010.

Бонь О.І., Іванюк П. Історія України: Навчальний посібник. – К.2008.

Грицак Я. Нарис Історії України: формування модерної української нації XIX-ХХст.-К., 1996.

Зайцев Ю. Дисиденти. Сторінки історії України. XX ст. - К., 1993.

Зайцев О. Історія України. Львів: Світ, 2003.

Схожі:

Методичні рекомендації до організації iconЛ. А. Биченко мотивація персоналу методичні рекомендації
Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять І організації самостійної роботи
Методичні рекомендації до організації iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з курсу
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з курсу "Радіоелектроніка" (для студентів 2 курсу денної та заочної...
Методичні рекомендації до організації iconМетодичні рекомендації до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу " Основи зовнішньоекономічних зв’язків "
Методичні рекомендації до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу “Основи зовнішньоекономічних зв’язків” (для...
Методичні рекомендації до організації iconМ. О. Слободенюк та ін. Наскрізна програма та методичні рекомендації
Л.І. Соломенко, М. О. Слободенюк та ін. Наскрізна програма та методичні рекомендації з організації практичної підготовки фахівців...
Методичні рекомендації до організації iconМетодичні рекомендації до семінарських занять > Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів
Робоча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації до організації iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації до організації iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації до організації iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації до організації iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації до організації iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації до організації iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи