«Корекційна освіта» icon

«Корекційна освіта»
Скачати 80.56 Kb.
Назва«Корекційна освіта»
Дата24.06.2012
Розмір80.56 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічний коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка
Методичні рекомендації
до самостійної роботи студентів
напрям підготовки 6.010105 «Корекційна освіта»

з навчальної дисципліни «Основи психокорекції та психоконсультування осіб із тяжкими порушеннями мовлення»
Викладач: Сивик Г.Є.


Схвалено на засiданнi циклової комісії

викладачів фахових дисциплін корекційної освіти

Протокол № ____ вiд ____________2011 р.

Голова циклової комісії _________ Королюк Т.Львів - 2011

Курс «Основи психокорекції та психоконсультування осіб із ТПМ» має широке прикладне значення. В цьому контексті важливою складовою даного курсу є самостійна робота студента – майбутнього спеціаліста, яка спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, їх поглиблення, набуття і удосконалення практичних навичок та умінь щодо відповідної спеціальності. Мета самостійної роботи студентів: набуття додаткових знань, перевірка отриманих знань на практиці, вироблення фахових та дослідницьких вмінь та навичок. Індивідуальна робота студентів забезпечується всіма навчально-методичними засобами, необхідними для вивчення навчальної дисципліни: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій, інтернет-ресурсом тощо. Студентам також рекомендується для самостійного опрацювання відповідна наукова література та періодичні видання.


^ Тематика самостійних робіт

1. Нормативно-правова база у роботі практичного психолога (2 години).

Теоретичні питання: визначити ідеологічні засади соціальної політики держави у підтримці дітей із порушеннями розвитку.

Практичні завдання: ознайомлення з законодавчими, урядовими та відомчими актами, що регулюють діяльність практичного психолога.

Форма контролю: обговорення на практичних заняттях.

2. Психологічна допомога дітям з порушеннями розвитку (2 години).

Теоретичні питання: визначити складові, їх направленість, принципи.

Практичні завдання: встановити відмінність між ключовими поняттями: консультування, психокорекція, психодіагностика.

Форма контролю: обговорення на практичних заняттях.

3. Робота психолога із соціально і педагогічно занедбаними дітьми (2 години).

Теоретичні питання: визначення ключових понять, аналіз причин виникнення, характерних проявів педагогічної занедбаності.

Практичні завдання: розробити програму напрямків роботи з педагогічно занедбаними дітьми.

Форма контролю: конспект літературних джерел.

4. Дитячі неврози та шляхи і способи психологічної допомоги для їх подолання (2 години).

Теоретичні питання: визначити причини і провідні прояви дитини з неврозом.

Практичні завдання: скласти психолого-педагогічну характеристику дитини з неврозом.

Форма контролю: розробити план пропедевтичних заходів щодо дитини з логоневрозом.

5. Дитина з гіпердинамічним синдромом у школі (2 години).

Теоретичні питання: труднощі розвитку дитини з гіпердинамічним синдромом.

Практичні завдання: скласти порівняльну таблицю поведінкових характеристик дітей з нормальною жвавістю і з гіпердинамічним синдромом.

Форма контролю: розробити план індивідуального підходу до дитини з гіпердинамічним синдромом.

6. Проблема дитячої агресивності та шляхи її подолання (2 години).

Теоретичні питання: агресивність – як передумова соціальної дезадаптації.

Практичні завдання: розробити таблицю за схемою: форма агресивності, причина, прояви, наслідки, напрямки подолання.

Форма контролю: обговорення на практичному занятті.

7. Тривожність у дітей: наслідки, діагностика, корекція (2 години).

Теоретичні питання: тривожність – передумова хронічної неуспішності.

Практичні завдання: визначити прояви тривожності у малюнкових тестах.

Форма контролю: провести обстеження дитини молодшого шкільного віку за малюнковими тестами і визначити рівень тривожності.

8. Діагностика порушень спілкування та стимуляція його розвитку у ранньому віці (2 години).

Теоретичні питання: домовні передумови нормального формування мовленнєвої функції

Форма контролю: написання реферативної роботи: основні етапи формування мовлення в домовному періоді.

9. Психологічна готовність до навчання у школі з шестилітнього віку (2 години).

Теоретичні питання: поняття про готовність до навчання у школі, її компоненти.

Практичні завдання: визначити ознаки неготовності до навчання у школі, стратегія педагогічної роботи.

Форма контролю: обговорення на практичному заняття.

10. Методи психокорекції дітей із ТПМ (2 години).

Теоретичні питання: технології психокорекційної роботи.

Практичні завдання: скласти таблицю за схемою: назва методу, мета, обладнання, хід, етапи.

Форма контролю: перевірка конспектів.

11. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій в учнівської молоді (2 години).

Теоретичні питання: поняття про суїцид, причини суїцидальної поведінки.

Практичні завдання: визначення несприятливих передумов суїцидальних настроїв.

Форма контролю: перевірка конспектів лекцій.

12. Попередження дискримінації і стигматизації ВІЛ-позитивних учнів (2 години).

Теоретичні питання: ВІЛ/СНІД – проблема сучасного суспільства.

Практичні завдання: ознайомлення з розробкою уроку на тему: «Жити в світі, де є ВІЛ».

Форма контролю: обговорення на практичному занятті.

13. Формування навичок здорового способу життя дітей і підлітків (2 години).

Теоретичні питання: проблема психологічної залежності, її форми.

Практичні завдання: ознайомлення з посібником «Що я можу зробити, щоб допомогти моїм дітям жити без наркотиків»

Форма контролю: реферат.

14. Психолого-педагогічні аспекти профілактики алкоголізму серед учнів (2 години).

Теоретичні питання: адитивна поведінка у дітей і підлітків.

Практичні завдання: проаналізувати несприятливі фактори, що обумовлюють формування залежності від алкоголю.

Форма контролю: обговорення на практичних заняттях.

15. Поняття про психокорекцію, її принципи (2 години).

Теоретичні питання: визначити ключові поняття, структурні компоненти.

Практичні завдання: охарактеризувати принципи психокорекції та визначити їх значення для продуктивності психологічної допомоги.

Форма контролю: розробити модель індивідуальної корекційної програми.

Рекомендована література:

 1. Абрамова Г.С. Практическая психология: учебник для студентов вузов / Г.С.Абрамова. – Изд.8-е., перераб. и доп. – М.: Академический Проект; Трикста, 2005. – 496 с.

 2. Анастази А. Урбина С. Психологическое тестирование. ? 7-е узд. ? СПб.: Питер, 2005. ? 688 с.

 3. Барабанщиков В.А. Восприятие выражений лица  Когито-Центр // 2009, 448 с.

 4. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе / М.Р.Битянова. – М.: Совершенство, 1998. – 298 с.

 5. Бітянова М.Р. Психолог у школі: зміст діяльності і технології / М.Р. Бітянова. – К.: Главник, 2007. – 160 с.

 6. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности. – К., Здоровье, 1980. – 165с.

 7. Бурлачук Л.Ф. Словарь – справочник по психологической диагностике. – Спб.: Питер, 2000. – 589с.

 8. Дружинин В.Н. Психология способностей.  Когито-Центр // 2007, 541 с.

 9. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / упоряд. В.Г. Панок, І.І. Цушко, А.Г. Обухівська. – К.: Ніка-Центр, 2005. – 436 с.

 10. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / упоряд. В.Г. Панок, І.І. Цушко, А.Г. Обухівська. – К.: Шкільний світ, 2008. – 256 с.

 11. Караванова О.А. Игра в коррекции психологического развития / О.А.Караванова. – М.: Российское педагогическое агенство, 1997. – 192с.

 12. Карвасарский Б, Ледер С. Групповая психотерапия / под. ред. Б.Карвасарского, С.Ледера. – М.: Владос, 1990. – 364 с.

 13. Коробко С.Л. Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник / С.Л. Коробко, О.І. Коробко. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с.

 14. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 400с.

 15. Крупник Е.П.. Психологическое воздействие искусства на личность  Когито-Центр // 1999, 240 с.

 16. Левченко И.Ю. Патопсихология: Теория и практика. – М.: Академия, 2000. – 232с.

 17. Марилов В.В. Общая психопатология: Учеб. пособие. – М.: “Академия”, 2002. – 224с.

 18. Максимова Н.Ю., Мілютіна К.Л., Піскун В.М. Основи дитячої патопсихології: Навч. посібн – К.: Перун, 1996. – 464с.

 19. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология: Практическое руководство. – М.: МЕДпресс, 2001. – 592с.

 20. Митькин А.А. Пути психологического поиска: Претензии и возможности. Когито-Центр  // 2009, 240 с.

 21. Ожиганова Г.В. Метод пролонгированной диагностики и формирования креативности у детей младшего школьного возраста.  Когито-Центр // 2005, 135 с.

 22. Осипова А.А. Общая психокоррекция: учебное пособие для студентов вузов / А.А. Осипова. – М.: ТЦ СФЕРА, 2005. – 512 с.

 23. Панок В. Основи практичної психології : підручник / В.Панок, Т.Титаренко, Н.Чепелєва та ін. – Вид. 2-ге, стереотип. – К.: Либідь, 2001. – 536 с.

 24. Петровская Л.А. Компетентность в общении: социально-психологический тренинг / Л.А. Петровская. – М.: Класс, 1989. – 134 с.

 25. Пролкс Л. "Арт-терапия – новые горизонты". Под ред. А.И. Копытина. Когито-Центр  // 2009, 240 с.

 26. Прохоров А.О. Психология неравновесных состояний  Когито-Центр // 1998, 152 с.

 27. Прохоров А.О. Смысловая регуляция психических состояний  Когито-Центр // 2009, 352 с.

 28. Психологические тести /Под.ред. А.А.Карелина: В 2т. – М.: ВЛАДОС, 2003

 29. Психологический инструментарий http://cogito-centre.com/list.php?c=meth

 30. Розумові здібності дитини // Психологічний інструментарій. – К.: 2004

 31. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: учеб. пособие. В 2 кн. / Е.И. Рогов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Кн. 2: Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 480 с.

 32. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в клинике. – М.: Апрель-Пресс, изд-во Института психотерапии, 2004. – 224с.

 33. Рудестам Н.М. Групповая психотерапия. Психокорекционные группы: теория и практика / Н.М. Рудестам. – М.: ООО «Издательство АСТ», 1990. – 235 с.

 34. Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Диагностика, коррекция и практические рекомендации родителям и педагогам / А.Л. Сиротюк. – М.: ТЦ Сфера, 2002. – 128 с.

 35. Спиваковская А.С. Профилактика детских неврозов (комплексная психологическая коррекция) / А.С. Спиваковская. – М.: ТЦ Сфера, 1988. – 368 с.

 36. Социальный и эмоциональный интеллект: От процессов к измерениям / Под ред. Д. В. Люсина, Д.В.Ушакова Когито-Центр // 2009, 351 с.

 37. Тарабрина Н.В. Психология посттравматического стресса  Когито-Центр // 2009, 304 с.

 38. Технологія розробки навчальної програми: методичні рекомендації // Бібліотека педагога-новатора. Випуск 1 / укладач Л.В. Кабан. – Біла Церква: КОІПОПК, 2008. – 48 с.

 39. Холодная М.А. Когнитивные стили как проявление своеобразия индивидуального интеллекта. – К.: УМКВО: КГУ. – 1990. – 73с.

 40. Чернышев А.С. и др. Аппаратурные методики психологической диагностики группы в совместной деятельности. Когито-Центр  // 2005, 190 с.

 41. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Н.И. Шевандрин. – 2-е изд. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 512 с.

 42. Яценко Т. Социально-психологическое обучение в подготовке будущих учителей / Т. Яценко. – К.: Ника-Центр, 1987. – 227 с.

Схожі:

«Корекційна освіта» icon8. 01010501 Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка, 01010501 Корекційна освіта. Логопедія, 03010201 Психологія
А. В. Уманець, завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов
«Корекційна освіта» icon8. 01010501 Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка, 01010501 Корекційна освіта. Логопедія, 03010201 Психологія
А. В. Уманець, завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов, Р. В. Кульбанська,...
«Корекційна освіта» icon«Анатомія, фізіологія дітей та підлітків з основами валеології» для студентів 1 курсу інституту фізичної культурі та реабілітації спеціальність – 010105 «Корекційна освіта»
...
«Корекційна освіта» icon8. 01010501 Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка, 01010501 Корекційна освіта. Логопедія, 03010201 Психологія
А. В. Уманець, завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов, Л. А. Онуфрієва,...
«Корекційна освіта» iconСтруктурно-логічна схема підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності: 01010101 Дошкільна освіта спеціалізації: Корекційна освіта Практична психологія

«Корекційна освіта» iconКорекційна освіта

«Корекційна освіта» icon6. 010101 «дошкільна освіта», 010105 «корекційна освіта», Викладач – М. Проц Львів – 2011
Значна роль у цьому процесі належить самостійній роботі студентів. Вона, відповідно до нових державних освітніх стандартів, має становити...
«Корекційна освіта» iconМіністерство освіти І науки україни головне управління освіти І науки виконавчого органу київради (кмда) київський університет імені бориса грінченка рада молодих учених інформаційний лист
Педагогічна освіта (дошкільна, початкова, корекційна, професійна освіта, соціальна педагогіка)
«Корекційна освіта» iconМетодичні рекомендації до організації
Напрям підготовки 010105 „Корекційна освіта (логопедія, спеціальна (практична) психологія)”
«Корекційна освіта» iconМетодичні рекомендації до організації
Напрям підготовки 010105 „Корекційна освіта (логопедія, спеціальна (практична) психологія)”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи