Львівський національний університет імені Івана Франка icon

Львівський національний університет імені Івана Франка
Скачати 340.24 Kb.
НазваЛьвівський національний університет імені Івана Франка
Дата02.06.2012
Розмір340.24 Kb.
ТипДокументи

Львівський національний університет імені Івана Франка

Педагогічний коледж

ПОЛІТОЛОГІЯ


Завдання для самостійної роботи


Підготувала:

Христосенко Олена Юріївна


Львів-2012

ВСТУП


Завдання навчальної дисципліни політології полягає в тому, щоб дати студентові теоретичні основи політичної науки, розкрити зміст основних категорій і понять навчити його правильно орієнтуватися в політичній обстановці, підготувати до активної участі в політичному житті. Дуже важливо, щоб кожен хто вивчає політологію, умів застосовувати отримані знання у житті, політичній практиці, підвищував політичну культуру.

Серед усіх видів навчальної роботи важливе місце належить самостійній підготовці студентів. Вона включає в себе пошуки і підбір літератури, працю над обраною літературою, написання рефератів, доповідей, повідомлень, наукових статей, складання схем, таблиць, аналіз джерел.

Зазначені моменти враховувались при підготовці даної методичної розробки, яку укладено відповідно до вимог сучасної програми нормативної дисципліни «Політологія».

При підготовці даної методичної розробки широко використано політологічні традиції вітчизняної й західної політології та новітні напрацювання українських і зарубіжних вчених-політологів зокрема, «завдання для самостійної роботи з політології», що були розроблені кафедрою політології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.^ Тематичний планТема

Самост.

1

Політологія як система знань про політику

2

2

Еволюція світової політичної думки

4

3

Становлення і розвиток української політичної думки

2

4

Політична влада

2

5

Політична система суспільства

2

6

Держава в політичній системі суспільства

2

7

Політичні режими та їх характеристики

2

8

Політичні партії і партійні системи

2

9

Політичний процес і рішення

2


10

Етнонаціональна політика

2

11

Політична еліта і політичне лідерство

2

12

Політична свідомість і політична культура

2

13

Основні сучасні ідейно-політичні доктрини

2

14

Вибори та виборчі системи

2

15

Політичні конфлікти

2

16

Прикладна політологія і політичний аналіз

2

17

Світова політика і міжнародні відносини

2

^ Всього годин

36


Тема 1. Політологія як система знань про політику.

Завдання для самостійної роботи:


 1. Складіть схему: Політологія як наука і як навчальна дисципліна.

 2. Які з функцій політології є найбільш важливими для сучасного українського суспільства і чому?

 3. Виберіть та проаналізуйте різноманітні визначення політики та політології. Яке з них, на ваш погляд, найбільш вдале. Аргументуйте свій вибір.

Література:


 1. Вебер М. Политика как призвание и профессия. Избр. произв. – М., 1990.

 2. Коваленко А. Українська політологія: проблеми та труднощі періоду становлення // Сучасність. – 1994. – № 1.

 3. Лазоренко С.В., Лазоренко О.О. Теорія політології. – К., 1996. – С. 8-24.

 4. Основи політології: Навч. посіб. / Кер. авт. кол. Ф.М. Кирилюк. – К., 1995. – С. 5-13, 14-20.

 5. Політологічний енциклопедичний словник. 2-е вид. – К., 2004.

 6. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. – К., 2004.

 7. Політологія у запитаннях та відповідях: Навч. посіб. / За заг. ред. К.М. Лемківського. – К., 2003. – С. 7-14.

 8. Політологія. Підручник / За заг. ред. І.С. Дзюбка, К.М. Левківського. 2-е вид. – К., 2001. – С. 8-36.

 9. Політологія. Підручник / За заг. ред. проф. Кремень В.Г., проф. Горлача М.Т. – Харків, 2001. – С. 9-26.

 10. Політологія. Підручник / За наук. ред. А. Колодій. 2-е вид., перероб. та доп. – К., 2003.

 11. Потульницький В.А. Теорія української політології. – К., 1993. – С. 17-20, 56-60, 82-85.

 12. Рябов С.Г., Томенко В.М. Основи теорії політики. – К., 1996. – Розд. І, ІІ.

 13. Швидак О.М. Політологія. Практикум: Навч. посібник. – К., 2001. – С. 8-23.

 14. Шляхтун П.П. Політологія (Теорія та історія політичної науки): Підручник. – К., 2002 – С. 8-32.

Тема 2. Еволюція світової політичної думки. Ч.1

Завдання для самостійної роботи:


 1. Проаналізуйте політичну думку у Стародавній Індії,Китаї та Єгипті.

 2. Складіть схему: вчення Аристотеля про „правильні” і „неправильні” форми держави і дайте характеристику кожної з них.

 3. Складіть порівняльну таблицю поглядів мислителів доби Середньовіччя:Боеція,Аврелія Августина,Томи Аквінського.

Література:


 1. Аристотель. Политика. Соч. в 4-х т. Т. 4. Кн. 4-6. – М., 1983.

 2. Бергер А.К. Политическая мысль древнегреческой демократии. – М., 1966.

 3. Доватур А.И. Политика и полития Аристотеля. – М., 1965.

 4. Мадісон В.В. та ін. Історія розвитку політичної думки. Курс лекцій: Навч. посібник. – К., 1996. – С. 5-18.

 5. Нерсесянц В.С. Политические учения древней Греции. – М., 1979.

 6. Основи політології: Навч. посібник / Кер. авт. кол. Ф.М. Кирилюк. – К., 1995. – С. 25-40.

 7. Політологія у запитаннях і відповідях: Навч. посіб. / За заг. ред. К.М. Лемківського. – К., 2003. – С. 15-17.

 8. Політологія. Підручник / За заг. ред. проф. Кремень В.Г., проф. Горлача М.І. – Харків, 2001. – С. 27-37.

 9. Семененко И.И. Афоризмы Конфуция. – М., 1987.

 10. СкибаВ.,ГорбатенкоВ.,ТуренкоВ.Вступ до політології.-К.,1996.

 11. Швидак О.М. Політологія. Практикум: Навч. посібник. – К., 2001. – С. 24-35.

 12. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – К., 2002. – С. 33-44.

 1. Тема 3. Еволюція світової політичної думки. Ч.2

Завдання для самостійної роботи:


 1. Ознаймтесь із розділами 3,13,15,18,19,21 праці Ніколло Макіавеллі «Державець» проаналізуйте та випишіть, на вашу думку, основні ідеї.

 2. Складіть схеми основних напрямків розвитку доктрин лібералізму у 17-19ст. та консерватизму у 16-19ст. та їх представників у Європейській політичній думці.

 3. Проаналізуйте сутність політичних доктрин 20ст.


Література:


 1. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980. – Гл. V, XII.

 2. Зайченко Г.А. Джон Локк. – М., 1973. – Гл. VIII.

 3. История политических и правовых учений. – М., 1988. – Гл. VIII, IX.

 4. Мадіссон В.Й. та ін. Історія розвитку політичної думки. Курс лекцій: Навч. посібник. – К., 1996. – С. 19-55.

 5. Основи політології: Навч. посібник / Кер. авт. кол. Ф.М. Кирилюк. – К., 1995. – С. 25-41.

 6. Політологія. Підручник / За заг. ред. проф. Кремень В.Г., проф. Горлача М.І. – Харків, 2001. – С. 44-64.

 7. Субботин А.Л. Ф. Бэкон. – М., 1974. – Гл. XI, XII.

 8. Швидак О.М. Політологія. Практикум. Навч. посібник. – К., 2001. – С. 35-44.

 9. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. К., 2002. – С. 48-66.

Тема 4. Становлення і розвиток політичної думки в Україні (ІХ – ХХ ст.)

Завдання для самостійної роботи:


 1. Розкрийте зміст трактату Станіслава Оріховського «Напутчення польському королю Сігізмунду Августу».

 2. Охарактеризуйте основні політичні доктрини в Україні 19ст.-20ст.

Література:


 1. Основи політології / Кер. авт. кол. Ф.М. Кирилюк. – К., 1995. – С. 42-74.

 2. Політологія у запитаннях і відповідях. – К., 2003. – С. 7-15.

 3. Політологія. Підручник / За заг. ред. І.С. Дзюбка, К.М. Левківського. – К., 2001. – С. 39-56.

 4. Політологія. Підручник / За заг. ред. проф. Кремень В.Г., проф. Горлача М.І. – Харків, 2001. – С. 91-124.

 5. Потульницький В.А. Теорія української політології. Курс лекцій. – К., 1993. – С. 56-72.

 6. Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький: Соціально-політичний портрет. – К., 1993. – С. 151-200.

 7. Швидак О.М. Політологія. Практикум. – К., 2001. – С. 58-97.

 8. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної думки): Підручник. – К., 2002. – С. 93-145.

Тема 5. Політична влада

Завдання для самостійної роботи:


 1. Спираючись на наукові публікації та Конституцію України, проаналізуйте систему та сучасний стан політичної влади в Україні.

 2. Поясніть ваше розуміння механізмів функціонування політичної влади у суспільстві.

Література:


 1. Амелин В.Н. Власть как общественное явление // Социал.-полит. науки. – 1991. – № 2.

 2. Бердяев И.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М., 1990. – Гл. 2, 3.

 3. Бурлацкий Ф.М. Вожди и советник: О Хрущове, Андропове и не только о них. – М., 1990.

 4. Власть. – М., 1989.

 5. Пушкарева Г.В. Власть как социальный институт // Социально-политический журнал. – 1996. – № 2.

 6. Швидак О.М. Політологія. Практикум. – К., 2001. – С. 119-124.

 7. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної думки): Підручник. – К., 2002. – С. 171-197, 377-394.

Тема 6. Держава в політичній системі суспільства

Завдання для самостійної роботи:
 1. На основі Конституції України складіть схему державного устрою нашої держави.

 2. Назвіть і дайте коротку характеристику форм державного устрою різних країн.

 3. За яких причин держава може втратити свій суверенітет?

 4. Розкрийте зміст понять правова і соціальна держава.


Література:


 1. Акт проголошення незалежності України. Прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 р. – К., 1991.

 2. Декларація про державний суверенітет. – К, 1990.

 3. Конституція України. – К, 1996. – Розд. 1.

 4. Білоус В.С. Проблема становлення і розвитку правової держави і громадянського суспільства // Політол. вісник, – 1993. – Ч. 3. – С. 10-24.

 5. Винар Л., Михайло Грушевський. Українська Центральна Рада і відродження державності України // Розбудова держави. – 1992. – № 3.

 6. Воронов І. Громадянське суспільство і влада // Людина і політика. – 2003. – № 1.

 7. Голубева Г.А. Понятие правового государства: социально-философский аспект // Филос. науки. – 1989.

 8. Ильин М.В., Коваль Б.И. Две стороны одной медали: гражданское общество и государство // Полис. – 1992. –№ 1-2.

 9. Касьян Б. Суверенітет: від бажаного до дійсного // Віче. – Лютий. – 1994.

 10. Кремень Т. Державний суверенітет у добу глобалізації // Політика і час. – 2003. – № 10.

 11. Лола В. Проблеми формування громадянина України // Політика і час. – 2003. – № 4.

 12. Основи політології: Навч. посібник / Кер. авт. кол. Ф.М. Кирилюк. – К, 1995. – С. 152-162.

 13. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку. – К, 1998. – С. 77-142.

 14. Політологія: Підручник / За заг. ред. І.С. Дзюбка, К.М. Левківського. – К, 1998. – С. 51-61.

 15. Політологія: Підручник / За заг. ред. проф. Кремень В.Г., проф. Горлача М.Г. – Харків: Друкарський центр „Єдинорог”, 2001. – С. 366-395.

 16. Разова Т., Барков В. Ідеальне та реальне в уявленні про громадянське суспільство // Політика і час. – 2003. – № 6.

 17. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. – К., 1996.

 18. Рябов С.Г., Томенко М.В. Основи теорії політики. – К, 1996. – С. 98-108.

 19. Швидак О.М. Політологія. Практикум: Навч. посібник. – К., 2001. – С. 104-112.

 20. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – К.: Либідь, 2002. – С. 246-324.

Тема 7. Політична система суспільства

Завдання для самостійної роботи:


 1. Складіть схему політичної системи, окресліть її структуру та механізми функціонування.

 2. Визначте особливості реформування політичної системи України в умовах самостійної держави.

 3. Здійсніть порівняльний аналіз політичної системи за проектом Конституції П. Орлика та Української Народної Республіки.


Література:


 1. Декларація про державний суверенітет України. – К, 1991.

 2. Каменская Г.В., Радионов А.Н. Политические системы современности: Учеб. пособие. – М., 1994.

 3. Конституція України. – К, 1996.

 4. Кремень В.Г., Табачник Д.В., Ткаченко В.М. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду). – К, 1996. – Розд. VII, VIII.

 5. Кучма Л.Д. Україна – не Росія. – К., 2003.

 6. Марченко М.Н. Очерки теории политической системы современного буржуазного общества. – М., 1985.

 7. Основи політології: Навч. посібник / Кер. авт. кол. Ф.М. Кирилюк. – К., 1995. – С. 126-137.

 8. Основы теории политической системы / Г.Н. Манков, М.Н. Марченко, В.В. Мшвернадзе и др.; Отв. ред. Ю.А. Тихомиров, В.Е. Чиркин. – М., 1985.

 9. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвиток / Редкол. Ф.М. Рудич (голова) та ін. – К, 1998. – С. 7-49.

 10. Політологія / За ред. О.І. Семківа. – 2-ге вид. – Львів, 1994. – С. 253-26.

 11. Політологія. Посібник для студентів вузів / За ред. О.В. Бабкіної, В.Л. Горбатенка. – К, 1998. – С. 146-155.

 12. Політологія: Підручник / За заг. ред. І.С. Дзюбка, К.М. Левківського. – К., 1998. – С. 51-61.

 13. Політологія: Підручник / За заг. ред. проф. Кремень В.Г., проф. Горлача М.І. – Харків: Друкарський центр „Єдинорог”, 2001. – С. 155-188.

 14. Швидак О.М. Політологія. Практикум: Навч. посібник. – К., 2001. – С. 98-103.

 15. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – К.: Либідь, 2002. – С. 220-244.

Тема 8. Політичні режими (2 год.)

Завдання для самостійної роботи:

 1. Перелічіть фактори та передумови, які впливають на тип політичного режиму.

 2. Порівняйте сталінізм і фашизм як різновиди тоталітаризму.

 3. Проаналізуйте різновиди демократичних політичних режимів.

Література:


 1. Декларація про державний суверенітет України. – К, 1991.

 2. Каменская Г.В., Радионов А.Н. Политические системы современности: Учеб. пособие. – М., 1994.

 3. Конституція України. – К, 1996.

 4. Кремень В.Г., Табачник Д.В., Ткаченко В.М. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду). – К, 1996. – Розд. VII, VIII.

 5. Кучма Л.Д. Україна – не Росія. – К., 2003.

 6. Марченко М.Н. Очерки теории политической системы современного буржуазного общества. – М., 1985.

 7. Основи політології: Навч. посібник / Кер. авт. кол. Ф.М. Кирилюк. – К., 1995. – С. 126-137.

 8. Основы теории политической системы / Г.Н. Манков, М.Н. Марченко, В.В. Мшвернадзе и др.; Отв. ред. Ю.А. Тихомиров, В.Е. Чиркин. – М., 1985.

 9. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвиток / Редкол. Ф.М. Рудич (голова) та ін. – К, 1998. – С. 7-49.

 10. Політологія / За ред. О.І. Семківа. – 2-ге вид. – Львів, 1994. – С. 253-26.

 11. Політологія. Посібник для студентів вузів / За ред. О.В. Бабкіної, В.Л. Горбатенка. – К, 1998. – С. 146-155.

 12. Політологія: Підручник / За заг. ред. І.С. Дзюбка, К.М. Левківського. – К., 1998. – С. 51-61.

 13. Політологія: Підручник / За заг. ред. проф. Кремень В.Г., проф. Горлача М.І. – Харків: Друкарський центр „Єдинорог”, 2001. – С. 155-188.

 14. Романюк А.С. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір. Львів: Тріада плюс. 2004

 15. Швидак О.М. Політологія. Практикум: Навч. посібник. – К., 2001. – С. 98-103.

 16. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – К.: Либідь, 2002. – С. 220-244.

Тема 9. Політичні партії і партійні системиЗавдання для самостійної роботи:
 1. Визначте правові основи створення і діяльності політичних партій в Україні. Закон України „Про політичні партії в Україні”.

 2. У чому полягає відмінність суспільно-політичного руху від політичної партії.

 3. Складіть схему: типологія партійних систем.


Література:


 1. Базовкін Е. Шляхи становлення, форми прояву багатопартійності // Політика і час. – 1991. – № 10.

 2. Бенназир-Юзбашев Т.Е. Партии в буржуазних политико-правовых ученнях. – М., 1988.

 3. Білоус А.О. Політичні об’єднання України. – К., 1993.

 4. Выдрин В.И. Многопартийность: „за” и „против” // Социал.-полит. науки. – 1990. – № 9.

 5. Гарань О.В. Убити дракона (З історії Руху та нових партій України). – К., 1993.

 6. Голишев В. Коаліції партій у парламентах // Політика і час. – 2003. – № 5.

 7. Литвин В. Ліві, праві і центр // Політика і час. – 1992. – № 4.

 8. Литвин В. Молодіжні громадсько-політичні організації // Політика і час. – 1991. – № 3.

 9. Народний Рух України: державність, демократія, реформи. – К, 1994.

 10. Основи політології: Навч. посібник / Кер. авт. кол. Ф.М. Кирилюк. – К. – С. 168-184.

 11. Политические партии: Справочник. – М, 1986.

 12. Політологія: Підручник // За заг. ред. Проф. Кремень В.Г., проф. Горлача М.Г. – Харків: Друкарський центр „Єдинорог”, 2001. – С. 252-274.

 13. Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. – Львів: ЦПД - „Астролябія”, 2005. – 348 с.

 14. Рудич Ф. Становлення нових політичних структур // Політика і час. – 1992. – № 7, 8.

 15. Україна багатопартійна. Програмні документи нових партій. – К., 1991

 16. Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем. Навчальний посібник. Львів. : Тріада плюс. 2004.

 17. Швидак О.М. Політологія. Практикум: Навч. посібник – К., 2001. – С. 112-119.

 18. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – К.: Либідь, 2002. – С. 325-358.


Тема 10. Політичний процес

Завдання для самостійної роботи:


 1. Складіть схему: класифікація типів людей щодо участі в політиці за М. Вебером, Дж. Алмондом, А. Боднаром.

Література:


 1. Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика. – К., 2001. – С. 153-158.

 2. Гальчинський А. Кінець тоталітарного соціалізму. Що далі? – К., 1996.

 3. Горбатенко В. Стратегія модернізації суспільства. Україна і світ на зламі тисячоліть. – К., 1999.

 4. Кресіна І.О. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси (етнополітологічний аналіз). – К., 1998.

 5. Основи політології: Навч. посібник / Кер. авт. кол. Ф.М. Кирилюк. – К., 1995. – С. 137-152, 228-231.

 6. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвиток / Редкол. Ф.М. Рудич (голова) та ін. – К, 1998. – Розд. 3.

 7. Політичні структури та процеси в сучасній Україні / За ред. Ф.М. Рудича. – К., 1995.

 8. Політологія: наука про політику. За заг. ред. Кремень В.І., Горлача М.І. – Київ-Харків, 2001. – С. 189-215, 217-232.

 9. Політологія: Посібник для студентів вузів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К., 1998. – С. 105-116.

 10. Салмін А.М. Політичний процес і демократія // Полис. – 1993. – № 3.

 11. Шаповал Ю.І. У ці трагічні роки: Сталінізм на Україні. – К., 1990.

 12. Швидак О.М. Політологія. Практикум: Навч. посібник. – К., 2001. – С. 119-126, 142-148.

 13. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – К.: Либідь, 2002. – С. 171-197.

 14. Шморгун О. Чим авторитарна влада відрізняється від диктаторської // Політ., читання. – 1994. – № 1.


Тема 11. Етнонаціональна політика

Завдання для самостійної роботи:


 1. Назвіть і коротко охарактеризуйте підходи до визначення нації.

 2. На яких підвалинах базується культура міжнаціонального спілкування? Назвіть їх.

 3. Дайте визначення поняття „державна мова”.

 4. Дайте визначення понять „національна свідомість” і „національна самосвідомість”.

 5. Як взаємодіє між собою нація і держава?

 6. Яка різниця між поняттями „патріотизм” і „націоналізм”?

 7. У Конституції України (ст. 11) вжито поняття „корінні народи” та „національні меншини”. Визначте зміст цих понять.

 8. Що означає національне самовизначення народів?

Література:


 1. Акт проголошення незалежності України. – К., 1991.

 2. Антонюк О. Формування етнополітики Української держави: історичні та теоретико-методологічні засади. Монографія. – К., 1999.

 3. Бойко Ю. Шлях націй. – Париж-Київ-Львів, 1992.

 4. Варзар І. Етнічна спільність (етноісторична спільність, етнос) // Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К., 1996.

 5. Винниченко В.К. Відродження нації. У 3 ч. – К., 1990.

 6. Вівчарик М., Панченко П., Жмихова В. Українська нація: шлях до самовизначення. – К., 2001.

 7. Геллнер Е. Націоналізм та ідеологія // Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К., 1996.

 8. Грабовський С., Ставоряні С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. – К., 1995.

 9. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть? – К., 1993.

 10. Декларація прав національностей України // Інформаційний бюлетень Міністерства України у справах національностей, міграцій та культів. – 1995.

 11. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. – К., 1991.

 12. Етнонаціональний розвиток України. Досвід, проблеми, перспективи. – К., 1997.

 13. Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії /За ред. Ю.І. Римаренка, І.Ф. Кураса. – К., 1993.

 14. Етносоціологія: терміни та поняття. Навч. посібник. – К., 2003.

 15. Касьянов Г.В. Теорії нації та націоналізму. Монографія. – К., 1999.

 16. Картунов О.В. Етноси, нації та етнонаціональна політика // В підруч. Політологія / За ред. Ю.І. Кулагіна, В.І. Полуріза. – К., 2002.

 17. Колодій А.І. Нація як суб'єкт політики. – Львів, 1997.

 18. Конституція України. – К., 1996.

 19. Мала енциклопедія етнодержавознавства / За ред. Ю. І. Римаренка. – К.,1996.

 20. Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри. Понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика. Енциклопедія / За ред. Ю. Римаренка. – К., 1998.

 21. Нельма О.В. Теорія етносу. Навч. посібник. – К., 1997.

 22. Обушний М.І. Етнос і нація: проблеми ідентичності. – К., 1998.

 23. Ребкало В., Обушний М., Майборода О. Етнонаціональні процеси в сучасній Україні. – К., 1996.

 24. Римаренко Ю.І. Національний розвій України. – К., 1995.

 25. Сміт Е. Національна ідентичність: Пер. з англ. – К., 1996.

 26. Українська ідея: перші речники. – К., 1994.

 27. Українська політична нація: генеза, стан, перспективи / За ред. В.С. Крисаченка. – К.: НІСД, 2003.

Тема 12. Політична еліта і політичне лідерство

Завдання для самостійної роботи:


 1. Здійсніть політологічну і соціологічну інтерпретацію понять: „еліта”, „елітизм”, „політична еліта”.

 2. Проаналізуйте історико-соціальну ретроспективу української еліти, її становлення і руйнування.

 3. Д. Донцов, В. Липинський, М. Драгоманов про роль еліти в українському державотворенні.

Література:


 1. Абашкина К, Косолапова Ю. О теориях лидерства в современной политической психологии // США: экономика, политика, идеология. – 1993. – № 4.

 2. Алифанов С. Основные направления анализа лидеров // Вопросы психологии. – 1991. – № 3.

 3. Ашин Г.К. Формы рекрутирования политических элит // Общественные науки и современность. – 1998. – № 3.

 4. Ашин Г.К. Элитизм и демократия // Общественные науки и современность. – 1996. – № 5.

 5. Ашин Г.К. Политическое лидерство: оптимальный стиль // Общественные науки и современность. – 1993. – № 2.

 6. Бебик В.М. Як стати популярним, перемогти на виборах та утриматись на політичному Олімпі. – К., 1993.

 7. Головатий М.Ф. Професія – політик. – К.: Парламентське видавництво, 2000. – С. 18-28.

 8. Дубов И., Пантелеев С. Восприятие личности политического лидера // Психологический журнал. – 1992. – № 6.

 9. Журавський В.С. та ін. Політична еліта України: теорія і практика трансформації. – К., 1999.

 10. Литвин В.М. Політична арена України. Дійові особи та виконавці. – К., 1994.

 11. Минк К., Шурек Ж.Ш. Стратегия адаптации бывших коммунистических элит // Политическая мысль. – 1994. – № 4.

 12. Макеев С., Маначинский А., Лисицын Э. Есть ли в Украине военная элита // Политическая мысль. – 1995. – № 1 (5).

 13. Політична еліта: Формальна? Справжня // Віче. – 1997. – № 6.

 14. Політичний процес і політична еліта // Політична думка. – 1993. – № 1.

 15. Політологія: Наука про політику / За заг. ред. проф. В.Г. Кремень, проф. М.І. Горлача. – Київ-Харків, 2001. – С.275-290.

 16. Політологія посткомунізму. – К, 1995.

 17. Сенченко М. Національна еліта в умовах глобалізації // Персонал. –2003. – № 10. – С. 42-46.

 18. Україна: лідерство, еліта, влада // Політична думка. – 1994. – № 1.

 19. Україна у XXI столітті: виклики для політичної еліти // Дзеркало тижня. – 2003. – 15 листопада. – С. 8-15.

 20. Шмиттер Ф. Неокорпоративизм // Полис. – 1997. – № 2.

 21. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – К.: Либідь, 2002. – С. 430-476.

Тема 13. Політична свідомість та політична культура

Завдання для самостійної роботи:


 1. Яку роль відіграє суспільна думка в політичній свідомості різних верств населення?

 2. Назвіть типи політичної свідомості та засоби реалізації політичної культури.

 3. Опишіть зміст і характер формування політичної свідомості в сучасному українському суспільстві.

 4. З`ясуйте політичні традиції і сучасні політичні цінності українського суспільства.

Література:


 1. Баталов Е.Я. Политическая культура современного американского общества. – М., 1990.

 2. Бебик В.М., Головатий М.Ф., Ребкало В.А. Політична культура сучасної молоді. – К., 1996.

 3. Винокурова С. Масова свідомість у ситуації соціальної кризи: пошук еквівалента втрачених ілюзій // Філос. і соціол. думка. – 1993. – № 1.

 4. Власенко В. Третій шлях. Передумова національного відродження України // Політика і час. – 1991. – № 12.

 5. Головаха Е. Особливості політичної свідомості // Політол. читання. – 1992. – № 1.

 6. Даниленко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.В. Сталінізм на Україні: 20-30 роки. – К., 1991.

 7. Довідкові матеріали про становлення молоді та хід реалізації молодіжної політики в Україні. – К., 1997.

 8. Лісовий В. Поняття політичної культури. Політична культура українців. – К., 1996.

 9. Лясота А. Політичні традиції: еволюція інтерпретації у контексті функціонування політичної системи // Політика і час. – 2003. – № 5.

 10. Основи політології: Навч. посібник / Кер. авт. кол. Ф.М. Кирилюк. – К., 1995.

 11. Політологія: Підручник / За заг. ред. проф. Кремень В.Г., проф. Горлача М.Г. – Харків: Друкарський центр „Єдинорог”, 2001. – С. 291-312.

 12. Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна. – К., 1997. – С. 267.

 13. Сас М.І. Українська політична культура ХVII – ХVIII ст. – К., 1999.

 14. Цимбалистий Б. Тавро бездержавності. Політична культура українців. – К., 1994.

 15. Швидак О.М. Політологія. Практикум: Навч. посібник. – К., 2001. – С. 148-163.

 16. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник – К: Либідь, 2002. – С. 477-501.

Тема 14. Основні сучасні ідейно-політичні доктрини

Завдання для самостійної роботи:

 1. З’ясуйте причини появи доктрин. Які чинники впливають на формування певної доктрини в межах конкретної країни?

 2. Що нового з’явилося в ідеологічній політиці світу з появою неоконсерватизму та неолібералізму?

Література:

1. Волков О. М. Політична ідеологія: ретроспективний аналіз та принципи функціонування в сучасній Україні. – К., 1998.

2. Воронкова В. Консерватизм // Політологічні читання. – 1992. - №2.

3. Воронква В. Лібералізм // Політологічні читання. – 1992. - №2

4. Гарбузов В. Н. Консерватизм: понятия и типология. (Историоргафический обзор) // Политические исследования. – 1995. - №4.

5. Мигул І. Політичні ідеології: порівняльний аналіз. – К.: Українська перспектива, 1997.

6. Основи політичної науки. Курс лекцій / За ред. Б. Кухти. Частина 2. – Львів, 1997.

7. Плахотнюк С. С. Основи політичної доктрини сучасності: Навч. посіб. – Вінниця, 2003.

8. Політологія / За ред. О. І. Семківа. – Львів, 1994.

9. Політологія: У 2-х книгах / За ред. Колодій А. – К, 2003.

10. Політологія: історія та методологія / За ред. Ф. М. Кирилюка. – К., 2000.

11. Політологія / За ред. Бабкіної О. В., Горбатенко В. П. – 2-е вид, перероб. і доп. – К., 2001.

12. Холод В. В. Лекції з політології: Навч. посіб. – К., 2003.

13. Шапиро И. Введение в типологию либерализма // Политические исследования. – 1994. - №3.

Тема 16. Вибори та виборчі системи

Завдання для самостійної роботи:


 1. Розкрийте зміст понять „вибори”, „політичні вибори”, „виборча кампанія”.

 2. Здійсніть класифікацію політичних виборів залежно від предмета обрання та з огляду на причини їх проведення.

 3. З'ясуйте зміст понять „виборче право”, „активне виборче право”, „пасивне виборче право”.

 4. Схарактеризуйте принципи виборчого права та виборчі цензи.

 5. Перерахуйте та розкрийте зміст юридичних процедур проведення політичних виборів.

 6. Назвіть та зробіть порівняльну характеристику виборчих систем. З'ясуйте основні недоліки кожної з них.

Література:


 1. Бебик В. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному Олімпі. – К., 1993.

 2. Жмыриков А. Н. Как победить на выборах. – Обнинск, 1995.

 3. Кіс Т. Виборчі системи та їхні політичні наслідки // Нова політика. 1996 р. № 2. Стр.22-33; №4. Стр.11-31.

 4. Конституція України. – К., 1997.

 5. Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. – Львів: ЦПД - „Астролябія”, 2005. – 348 с.

 6. Уоллерстайм М. Избирательные системы. Партии и политическая стабильность // Полис. – 1992. – № 5-6.

 7. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. – К., 1997.

 8. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – К.: Либідь, 2002. – С. 343-358.

Тема 17. Політичні конфлікти

Завдання для самостійної роботи:

 1. Співставте основні підходи до поняття „конфлікт” і запропонуйте власне його визначення.

 2. Визначте основні типи політичних конфліктів, наявних в Україні з 1990 року.

 3. Проаналізуйте сучасні технології врегулювання конфліктів та управління можливими чи наявними конфліктними ситуаціями в Україні.


Література:


1. Бекешкіна І. Е. Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні.

2. Дмитриев А. В., Кудрявцев В. Н., Кудрявцев С. В. Введение в общую теорию конфликтов. – М., 1993.

3. Коляденко В. Технології регулювання конфліктів // Нова політика. – 1997. - №5.

4. Пірен М. І. Основи конфліктології. – К., 1997.

5. Політологія / За ред. О. І. Семківа. – Львів, 1994.

6. Політологія: У 2-х книгах / За ред. Колодій А. – К, 2003.

7. Політологія: історія та методологія / За ред. Ф. М. Кирилюка. – К., 2000.

8. Політологія / За ред. Бабкіної О. В., Горбатенко В. П. – 2-е вид, перероб. і доп. – К., 2008.

9. Холод В. В. Лекції з політології: Навч. посіб. – К., 2003.


10. Райнет П. Теория конфликта // ПОЛИС. – 1991. - №6

11. Степанов Е. И. Конфликтология переходного периода: методологические, теоретические, технологические проблемы. – М., 1996.


Тема 18. Прикладна політологія і політичний аналіз

Завдання для самостійної роботи:


 1. Надайте порівняльну характеристику виборчих технологій, що були використані на початку 90-х рр. XX ст. і під час виборів 2002 року. Чим, на ваш погляд, зумовлені особливості та загальні риси цих технологій?

 2. Розкрийте технології проведення електоральних компаній.

 3. Проаналізуйте схему прийняття політичного рішення.

 4. Визначте межі допустимих дій у створенні негативного іміджу суперника під час виборчої компанії.

 5. Визначте, якими рисами Ви охарактеризували б сучасного політика.

Література:


 1. Бебик В.М. Політичний менеджмент і політичний маркетинг. – К., 1998.

 2. Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: [Монографія]. – К.: МАУП, 2000. – С. 281-368.

 3. Выдрин Е. Очерки практической политологии. – К., 1991.

 4. Виборчі технології. Збірник матеріалів / Упор. В. Ціон. – К., 1998.

 5. Головатий М.Ф. Професія – політик. – К.: Парламентське видавництво, 2000. – С. 47-80.

 6. Ковлер А.И. Избирательные технологии: российский и зарубежный опыт. – М., 1995.

 7. Ковлер А.И. Избирательные технологии: российский и зарубежный опыт. – М., 1995.

 8. Ковлер А.И. Основы политического маркетинга. – М., 1993.

 9. Костенко Н. Мас-медіа у виборах: ціннісні орієнтації політичної сфери // Політична думка. – 1999. – № 17.

 10. Ляпіна Т.В. Політична реклама. – К., 2000.

 11. Морозова Е.Г. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, технологии. – М., 1999.

 12. Оніщенко І.Г. Маркетинг сучасної виборчої компанії // Збірник наукових праць. – ЗДІА, 2000.

 13. Політична аналітика, прогнозування та політичні консультації: Курс лекцій (С.О. Телешун, А.С. Бородін). – К., 2001.

 14. Почепцов Г. Имиджмейкер. – К., 1995.

 15. Рябов С. Політичні вибори: Навч. посібник. – К., 1998.

 16. Технологии политической власти: Зарубежный опыт. – К.: Вища школа, 1994. – С. 27-44.

 17. Томенко М. Політичні технології у виборчій компанії Президента України // Політична думка. – 1999. – № 16.

 18. Хмелин В.Н., Устименко С.В. Технология избирательной компании. – М., 1993

Тема 19. Світова політика і міжнародні відносини

Завдання для самостійної роботи:


 1. Складіть схему: традиційне мислення і нове політичне мислення.

 2. Що таке дипломатія, її завдання.

 3. Назвіть головні принципи сучасної міжнародної політики.

 4. Які основні компоненти включають національні інтереси України?


Література:


 1. Декларація про державний суверенітет України. – К., 1990.

 2. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією // Урядовий кур’єр. – 1997. – 3 червня.

 3. Кириченко В. Національні інтереси: баланс компромісів, синтез доцільності // Віче. – 1992. – № 6.

 4. Коппель О.А., Пархомчук О.С. Міжнародні відносини XX століття. – К., 1999.

 5. Лещенко Л. Національні інтереси України та її зовнішньополітична стратегія // Політика і час. – 1993. – № 7.

 6. Литвин В.М. Політична арена України. Дійові особи та виконавці. – К., 1994.

 7. Маркусь В. Атрибут самостійної держави. Зовнішня політика сучасної України // Політика і час. – 1993. – № 2.

 8. Основи політології / Кер. авт. кол. Ф.М. Кирилюк. – К., 1995. – С. 271-296.

 9. Політологія: наука про політику / Заг. ред. проф. Кремень В.Г. проф. Горлача М.І. – Київ-Харків, 2001.

 10. Про основні напрямки зовнішньої політики України // Політика і час. – 1993. – № 7.

 11. Решетняк Б.К., Глобальні проблеми сучасності і шляхи їх вирішення. – К., 1988.

 12. Швидак О.М. Політологія. Практикум: Навч. посібник. – К., 2001. – С. 163-169.

 13. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник – К: Либідь, 2002. – С. 502-539.

 14. Удовенко Г.К. Дипломатія України: прагматизм і збалансованість // Урядовий кур’єр. – 1996. – 10 серпня.

 15. Україна на міжнародній арені: Зб. документів і матеріалів 1986 – 1990 рр. – К., 1993.^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ


Методичні рекомендації до організації

самостійної роботи з історії України


Уклала: Сурмач О.І.

Галюк Т.П.


Львів-2010


Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з

історії України

Основне завдання навчального процесу у навчальному закладі - навчити студентів працювати і поповнювати свої знання самостійно. Студенти повинні не тільки засвоїти відповідну навчальну програму, а й набути навички самостійної роботи.

Завдання самостійної роботи - навчити студентів: творчо і самостійно працювати; планувати особисту стратегію навчання; раціонально організовувати свій час; працювати з комп'ютером; опрацьовувати літературні джерела; виконувати дослідницьку роботу, аналізувати та інтерпретувати результати наукових досліджень тощо.

Метою самостійної роботи з історії України є вироблення навичок опрацювання нормативно-правових актів, спеціальної літератури та інших матеріалів, необхідних для належного засвоєння предмета дослідження, а також для розвитку сталих умінь до самостійного вивчення і викладання одержаної інформації.

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час вільний від обов'язкових занять, без участі викладача. Лише у ході самостійної роботи студент має можливість розвинути пізнавальні та виконавчі здібності, пам'ять, самостійне мислення, наполегливість і головне , виробити вміння самостійного здобуття знань.

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, необхідних для вивчення історії України чи окремої теми: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій викладача тощо. Серед них значне місце посідає саме методичні матеріали, завдання та вказівки викладача, а також рекомендована спеціальна література та нормативно-правові акти.

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці, навчальному кабінеті, а також у домашніх умовах.

Головне в правильній організації самостійної роботи - її планування, яке, в принципі, вже задане робочою програмою навчальної дисципліни. Частка самостійної роботи підвищується від перших до старших курсів. Щодня потрібно витрачати на самостійну роботу 3-4 години. Хоча здатності і можливості студентів до самостійної роботи різні, загальні вимоги до організації такої роботи однакові для всіх: регулярність і систематичність, виділення головного в будь-якому матеріалі, розуміння його, а не заучування; завзятість і сталість вольових зусиль. Розрізняють такі види самостійної роботи:

 • аудиторна (лекції, семінари);

 • поза аудиторна: навчально-дослідницька (підготовка до семінару тощо);

 • науково — дослідницька.

При роботі з джерелами інформації з історії України можна використовувати два типи дії: з веденням записів у зошит та без ведення записів. Робота з веденням записів розмежовується в розрізі трьох груп:

 1. первинна група записів помітки, коментарі, зауваження тощо;

 2. основна група записів тези, виписки, цитати, графічні записи, анотації;

 3. вища група записів — конспект, реферат, рецензія, доповідь, звіт і т.д.

Самостійна навчальна діяльність передбачає реальне виконання комплексу робіт різного змісту та форм, більшість з яких регламентуються викладачем і спрямовують студентів на кінцевий результат. Основними формами завдань для самостійної роботи студентів є:

 1. завдання-дії: вправи, питання, задачі;

 2. завдання-продукти: конспект, реферат, доповідь, звіт тощо.

Результати навчання переважно не залежать від форми завдання. Кількісна його характеристика визначається насамперед кількістю виконаних дій, а якісна -їх вичерпністю, вмотивованістю та обґрунтованістю.

Основний вид самостійної роботи студентів - робота з науковою книгою. Вимоги до роботи з книгою:

 • систематичність;

 • свідоме засвоєння матеріалу;

 • розуміння прочитаного (порозуміння змісту, понять, термінів,положень)

 • розуміння написаного;

 • критичне ставлення до написаного.

Прийоми роботи з науковою книгою:

 • перегляд літератури (титульного аркушу, змісту);

 • складання плану книги, виокремлення переліку тих питань які у ній розглядаються;

 • складання тез;

 • конспектування;

 • виписування на картки.

Одним з видів самостійної роботи студентів з історії України підготовка реферату. Реферат покликаний показати знання основного матеріалу, відповідних публікацій. При оцінці реферату особливе значення буде надаватися самостійності мислення, новим прикладам, проробленню книг і публікацій, що не входять до рекомендованого списку літератури.

При роботі з першоджерелами варто уникати прямого конспектування тексту, а зосередити увагу на коментуванні, тобто на викладенні власних поглядів щодо розглянутого матеріалу. Однак цитування також може використовуватися для аргументації чи формулювання думки автора.

Реферат повинен мати чітку структуру. Слід пам'ятати, що через оформлення реферату, його зовнішній вигляд, викладач формує першу думку про зміст матеріалу. Тому кожному студенту необхідно опанувати техніку й етику оформлення та дотримуватися стандартних вимог, які висуваються щодо рефератів. Починається робота з титульного листка, після чого на другій сторінці подається план, що складається з розділів і підрозділів, які відповідають заголовкам і підзаголовкам у тексті. За змістом (планом) йде вступ: постановка мети, задач, визначення меж дослідження теми. Основна частина за етапами розкриває тему реферату. Наприкінці оформляються висновки. Завершується реферат списком використаних джерел. Оформлення списку використаної літератури є важливою складовою написання реферату. Його слід умовно розділити на дві частини: нормативно-правові акти і спеціальна література. Список літератури в загальний обсяг реферату не включається, але нумерація сторінок продовжується.

Під час роботи над рефератом передбачається консультування викладача: обговорення напряму наукового пошуку, узгодження плану (змісту) та ін. Реферат, прорецензований викладачем, виноситься до захисту і обговорення в аудиторії. Загальний обсяг реферату не повинен перебільшувати 24 друкованих сторінок. Тема реферату вибирається (за бажанням) із пропонованої тематики за узгодженням з викладачем можливе самостійне формулювання теми.

За однією і тією ж темою реферату може бути закріплено декілька студентів, а на самому занятті доповідає один з них, інші можуть виступати з доповненнями, уточненнями. Визнається доцільним, щоб доповідь за рефератом робилась в усній формі, без прив'язаності до підготовленого тексту, бо лише у цьому випадку можна набути навичок успішного викладання матеріалу. Разом з тим, доповідачу необхідно користуватися планом, зачитувати окремі положення, які потребують точної передачі, наприклад цитат, визначень і т.ін. Після доповіді за рефератом (зазвичай не більше 20 хв.) проходить обговорення. У ході одговорення можуть ставитися запитання доповідачу, заслуховуються виступи.

Реферат — це результат великої самостійної роботи, і цінність його зростатиме, якщо в ході виступу з ним доповідач використає дошку, схеми чи інший наочний матеріал.

Критерії оцінювання реферату:

- глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція - 7 балів; обгрунтоване - розкриття проблеми - 5 балів;

- розкритий лише окремий аспект - 1 бал;

- реферат не зарахований - 0 балів.


Підготовка доповіді - важлива форма самостійної роботи студентів.


Самостійна робота носить індивідуальний характер, однак можливе й колективне осмислення та вивчення навчального матеріалу. Однією з таких форм є проведення самостійної роботи студентів під керівництвом викладача, яке проводиться відповідно до розкладу навчальних занять, з метою підвищення рівня підготовки студентів.


^ Завдання до виконання самостійної роботи з історії України

(в позааудиторний час)


Тема 1. Предмет, структура та основні методологічні принципи історії України. Найдавніші часи. Початки людськох цивілізації на території України.

1. Ознайомитися з різними підручниками та навчальними посібниками з історії України та порівняти їх структуру.

2. Опрацювати питання „Формування державотворчих традицій” з підручника „Історія України” Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. – К.: 2001. – С.15-25.


Тема 2. Боротьба Русі – України з монголо-татарською навалою

 1. Перші завойовницькі походи монголо-татар. Битва на р. Калці.

 2. Навала Батия та завоювання монголо-татарами українських земель. Героїчний опір Русі-України.

Література:

Бойко О. Історія України. - К., 2010.

Грушевський М. Ілюстрована історія України. - К.,1990.

Гончарук П.С. Історія України. 2-ге видання. Навч. посібник. –К., 2009.

Гудзь В.В. Історія України. Підручник. – К., 2008.

Дещинський Л.Є. Історія України і її державності. Навч. посібник. – К., 2009.


Тема 3. ЗБРОЙНА БОРОТЬБА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПРОТИ ІНОЗЕМНОГО ПОНЕВОЛЕННЯ (друга половина XVI - середина XVII століття)

 1. Українське козацтво в боротьбі з турецько-татарською експансією. П.Сагайдачний.

 2. Народні виступи проти Речі Посполитої під проводом К.Косинського та С. Наливайка.

Література:

Андрусяк М., Маланюк Є. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч. - К., 1991.

Борщак І. Мазепа. Орлик. Войнаровський. Історичні есе.-Львів, 1991.

Борщак І., Мартель Р. Іван Мазепа: життя й пориви великого гетьмана. - К., 1991.

Вечєрський В.В. Гетьманські столиці України . – К., 2009.


Тема 4. УСТРІЙ, СВІТОГЛЯД ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ (друга половина XVII—XVIII століття)

 1. Політичний лад України.

 2. Світогляд українського громадянства.

Література:

Андрусяк М., Маланюк Є. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч. - К., 1991.

Борщак І. Мазепа. Орлик. Войнаровський. Історичні есе.-Львів, 1991.

Вечєрський В.В. Гетьманські столиці України . – К., 2009.

Грушевський М. Ілюстрована історія України. -К. - 1990.

Голубовський В. Запорізька Січ в останні часи свого існування. 1734-1775. - К.1994.

Гончарук П.С. Історія України. 2-ге видання. Навч. посібник. – К., 2009.


Тема 5. СКАСУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОНОМІЇ

^ В СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

 1. Активізація наступу російського царизму на автономні права України. І.Скоропадський та П.Полуботок.

 2. Запорізька Січ у XVIII ст.

Література:

Вечєрський В.В. Гетьманські столиці України . – К., 2009.

Грушевський М. Ілюстрована історія України. -К. - 1990.

Голубовський В. Запорізька Січ в останні часи свого існування. 1734-1775. - К.1994.

Гончарук П.С. Історія України. 2-ге видання. Навч. посібник. – К., 2009.

Гусєв В.І. Історія України. 2-ге видання. Навч. посібник. – К., 2008.


Тема 6. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В XIX СТОЛІТТІ

 1. Розвиток освіти, науки, літератури. Культурно-освітні установи.

 2. Становлення професійного українського театру. Музичне життя.

Література:

Бойко О. Історія України. - К., 2010.

Багацький В.В. Історія України Підручник. - К., 2010.

Грушевський М. Ілюстрована історія України. - К., 1990.

Грицак Я. Нарис Історії України: формування модерної української нації XIX-ХХ ст.-К., 1996.


Тема 7. УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

(кінець XIX - перша третина XX століття)

 1. Зародження українських партій іа їхній вплив яа піднесення суспільно-політичного руху в Україні в кін. XIX - на поч. XX ст.

 2. Політичні партії в українських національно-визвольних змаганнях 1917-1921 рр.

Література:

Бойко О. Історія України. - К., 2010.

Великий українець: Матерали з життя та діяльності М.С. Грушевського. - К.,1992.

Великий терор в Україні. „Куркульська операція” 1917-1938 рр. У 2-х частинах. К., 2010

Гамрецький Ю. До вивчення національно-визвольн. Руху на Україні 1917 р. // Укр. іст. журн. - 1990. - №12.

Греченко В.С. Історія України. - К., 2009.


Тема 8. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ 1917-1920

1. Формування української державності. І та II Універсали Центральної Ради.

 1. Агресія більшовицької Росії проти України. Бій під Крутами.

Література:

Бойко О. Історія України. - К., 2010.

Великий українець: Матерали з життя та діяльності М.С. Грушевського. - К.,1992.

Великий терор в Україні. „Куркульська операція” 1917-1938 рр. У 2-х частинах. К., 2010


Тема 9. УКРАЇНА У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

 1. Боротьба українців у складі Червоної армії

 2. Українська повстанська армія: змагання на два фронти.

Література:

Багацький В.В. Історія України: Підручник. – К.2010.

Бойко І. Історія України. - К., 2010.

Бонь О.І., Іванюк П. Історія України: Навчальний посібник. – К.2008.

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953 рр. у 2 кн. Кн.1. - К., 1994.

Дещинський Л.Є. Історія України та її державності. Курс лекцій. К., 2009.


Тема 10. Повоєнна відбудова і розвиток України в 1945 - 1964 рр.

 1. Повоєнні адміністративно-територіальні зміни

 2. Зовнішньополітична діяльність УРСР

 3. Радянізація західних областей України

 4. Боротьба ОУН-УПА з радянською репресивною машиною

 5. Масові репресії радянського режиму проти населення Західної України. Операція «Вісла».

Література:

Багацький В.В. Історія України: Підручник. – К.2010.

Бойко І. Історія України. - К., 2010.

Бонь О.І., Іванюк П. Історія України: Навчальний посібник. – К.2008.


Тема 11. Україна на порозі кризи: наростання застійних явиш (1965-1985 рр.)

 1. Соціально-економічний розвиток УРСР

 2. Суспільно-політичне життя: «стабілізація» і закритість

 3. Дисидентський рух

Література:

Багацький В.В. Історія України: Підручник. – К.2010.

Бойко І. Історія України. - К., 2010.

Бонь О.І., Іванюк П. Історія України: Навчальний посібник. – К.2008.

Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація. - К, 1994.


Тема 12. УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО УТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

1. Декларація про державний суверенітет України.

 1. Акт проголошення незалежності України та його підтвердження на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 р.

 2. Конституція України - основний закон незалежної держави.

Література:

Багацький В.В. Історія України: Підручник. – К.2010.

Бойко І. Історія України. - К., 2010.

Бонь О.І., Іванюк П. Історія України: Навчальний посібник. – К.2008.

Грицак Я. Нарис Історії України: формування модерної української нації XIX-ХХст.-К., 1996.

Зайцев Ю. Дисиденти. Сторінки історії України. XX ст. - К., 1993.

Зайцев О. Історія України. Львів: Світ, 2003.

Схожі:

Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка програма розвитку Університету «львівський національний університет імені івана франка – сучасний європейський університет»
Реформа діяльності Університету, підпорядкована головній меті: перетворенню нашого Університету в сучасний європейський університет...
Львівський національний університет імені Івана Франка iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Вінницький національний аграрний університет Жешувський університет Інформаційний лист Вельмишановні колеги,
На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами
Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет
Микола Поліщук, кандидат філософських наук, доцент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconЛьвівський національний університет імені івана франка ivan franko LVIV national university
Кафедра історичної геології та палеонтології геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconЛьвівський національний універтистет Студентське Братство імені Івана Франка Львівського національного універтистету імені Івана Франка Філологічний факультет
Львівському національному університеті імені Івана Франка відбудеться ІІІ всеукраїнська наукова конференція молодих учених-філологів...
Львівський національний університет імені Івана Франка iconДоговір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та
Львівський національний університет імені Івана Франка в особі першого проректора В. С. Височанського, що діє на підставі Статуту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи