Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Педагогічний коледж icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Педагогічний коледж
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Педагогічний коледж
Сторінка1/9
Дата24.06.2012
Розмір1.7 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Педагогічний коледж


ЗАТВЕРДЖУЮ


Заступник директора з навчальної роботи ________________ І.І.Нестер

«____» _____________2011 р.


Теми та завдання для самостійної роботи

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ


для студентів напряму підготовки

6.010106 «Соціальна педагогіка»


Укладач: І.Б.Брийовська


Схвалено на засіданні циклової комісії

викладачів психології

Протокол № __ від «30» серпня 2011 р.

Голова ____________ І.Р.Субашкевич


Львів – 2011


АНОТАЦІЯ


Самостійна робота студентів. При розробці цього розділу робочої навчальної програми дисципліни слід керуватись «Положенням про організацію самостійної роботи студентів», затвердженого науково-методич­ною радою університету, протокол № 2 від 12.02.2007 р.

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і є невід’ємною складовою процесу вивчення конкретної дисципліни. Її зміст визначається робочою навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Самостійна робота студента забезпечу­ється системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни, а саме: підручниками, навчальними та ме­тодичними посібниками, конспектами лекцій, практикумами, методичними вказівками тощо. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів по­винні передбачати можливість проведення самоконтролю з боку студентів. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсум­ковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних занять.

Зміст самостійної роботи студента з конкретної дисципліни може складатися з таких видів роботи:

 • підготовка до аудиторних занять (лекцій, практичних, семінарсь­ких, лабораторних тощо);

 • виконання практичних завдань протягом семестру;

 • самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни згід­но з навчально-тематичним планом;

 • переклад іноземних текстів встановлених обсягів;

 • виконання контрольних робіт студентами заочної і дистанційної форм навчання;

 • підготовка і виконання завдань, передбачених програмою прак­тичної підготовки, в тому числі курсового проектування, тощо;

 • підготовка до усіх видів контролю, в тому числі до курсових, мо­дульних і комплексних контрольних робіт та підсумкової державної атестації (державних іспитів, виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра чи спеціаліста/магістра);

 • інші види діяльності, що ініціюються університетом, факультетом, кафедрою й органами студентського самоврядування.

При складанні плану самостійної роботи студента необхідно виходи­ти з загального обсягу годин, що відводиться на самостійну роботу з дисцип­ліни, видів самостійної роботи, що плануються для виконання студентом, загального тижневого бюджету часу студента, фізіо­логічно обґрунтованих норм навчального навантаження тощо.

Нереальність виконання домашніх завдань через великі обсяги, не­достатнє методичне забезпечення дисципліни призводять до зниження якості навчання, перешкоджають виконанню завдань з інших дисциплін, що вивча­ються у семестрі.


Вміння студентів організувати самостійну роботу в навчанні є основною умовою глибинного засвоєння знань з навчальної дисципліни та вміння їх творчого застосовування на практиці.

Навчальні завдання для самостійної роботи повинні бути чітко сплановані на весь період навчання. Систематичне виконання навчальних завдань відповідно плану, подолання труднощів, які можуть виникнути при цьому, є необхідною умовою успішної роботи студента.

Важливу роль при цьому відіграє культура розумової праці студента, його дисциплінованість та організованість, працьовитість та точність виконання завдань, передбачених навчальною програмою.

Навчання буде ефективним тільки тоді, коли студент засвоює знання усвідомлено, а не переписує чужі конспекти та списує навчальні завдання, що виконані іншими студентами.

Робота студента під час вивчення курсу психології складається зі слухання лекцій та самостійної роботи в міжсесійний період, що спрямована на підготовку до семінарських занять та іспитів.


Ефективність слухання курсу лекцій значною мірою залежить від активності та самостійності студента, які повинні проявлятися не тільки в тому, щоб конспектувати зміст лекцій, а головне, у тому, щоб усвідомити систему психологічних наук, що є основною умовою правильного сприйняття та засвоєння знань з психології.

Активність і самостійність на лекції забезпечуються відповідною підготовкою студента, яка заклечається в повторенні змісту попередньої лекції, відновленні в пам’яті того, що безпосередньо стосується змісту нової лекції.

План лекції та основні положення необхідно записувати. Конспектувати треба тільки провідні думки, визначення, поняття, терміни та розкриття їхньої сутності, кількісні показники та інший фактичний матеріал.

Деякі питання, терміни, положення, які розглядаються на лекції, студент може не зрозуміти. Цей матеріал треба спеціально помітити, щоб спитати про нього у лектора чи вияснити самому за допомогою підручника або словників та енциклопедій.

Опрацювання рекомендованої літератури з теми є основним видом підготовки студентів до семінарських занять та іспитів. Конспект курсу лекцій не може замінити підручник, оскільки в лекціях немає можливості викладати весь курс психології в повному обсязі.

Однак і добросовісне вивчення, й конспектування підручника не дають повного об’єму знань, відповідних навчальній програмі. Поряд із розгляданням зазначених джерел важливо усвідомлено опрацювати рекомендовану літературу.

Працюючи з підручником та рекомендованою літературою, студенту важливо користуватися вимогами програми курсу психології. Це дає можливість ясно усвідомити обсяг знань з кожної теми та уявити систему курсу психології, послідовність розділів та тем.

Вивчаючи тему за книгою, важливо піклуватися про усвідомлене засвоєння змісту.

Щоб зрозуміти матеріал, перше сприйняття розділу чи параграфу повинно бути спрямовано на виділення в ньому провідної, центральної думки. Важливо прослідкувати, як вона розвивається та обґрунтовується. Після цього учбовий матеріал розбивається на закінчені за смислом частини й кожна частина поділяється на глави (виділяється головна частина думки). Назви частин тексту у своїй сукупності складають план розділу чи параграфу, що вивчається, який може послужити основою для складання конспекту. Конспектувати необхідно тільки після того, коли матеріал до кінця усвідомлений, зрозумілий. Конспект має бути скороченим. Записувати рекомендується основну думку, а також невідомі студентові способи обґрунтування, визначення, розкриття термінології та понять. В окремих випадках конспект може являти собою тільки план та скорочені тези опрацьованого матеріалу. Стислий конспект, в якому фіксуються тільки найсуттєвіші з тем, є результатом напруженої розумової роботи студента над змістом книги. Законспектований таким чином навчальний матеріал засвоюється найбільш повно та міцно. Конспектувати посібник та рекомендовану літературу доцільно у тому ж зошиті, в якому записані лекції. Це дозволяє спів ставити матеріали лекцій та додаткової літератури, взаємно їх доповнити та систематизувати.

В процесі засвоєння навчального матеріалу з психології важлива роль надається самоперевірці та самоконтролю. З цією метою у кожній темі роботи подається низка запитань, завдань чи задач. Повнота відтворення матеріалу за цими запитаннями та успішність рішення завдань та задач будуть свідчити про якість та усвідомленість засвоєння теоретичного матеріалу, а також про ступінь сформованості необхідних вмінь та навичок.

Самопідготовка студентів може бути за темою наступної лекції, що є елементом поширеної методики випереджаючого навчання. Це дозволяє студентам приймати участь в її обговоренні під час лекції. Така методика вважається ефективною в сучасних умовах професійної підготовки.


Глибоке засвоєння психолого-педагогічних знань потребує від студента постійної самостійної роботи над літературними джерелами, виконання індивідуальних практичних завдань, написання рефератів, проведення власних досліджень психічного життя людини за допомогою спостережень та самоспостережень, інтерв’ю, анкетування, тестування тощо.


Отже, основними завданнями до самостійної роботи можна вважати:

 • опрацювання науково-методичної та наукової літератури (підручники, словники, фундаментальні праці, психологічна періодика) з теми; складання конспекту першоджерел; підготовка до усних і письмових відповідей на основі питань семінарського заняття; визначення теми доповіді, проблемних для себе питань для обговорення на занятті; складання опорних схем;

 • актуалізація теоретичних знань та суб’єктивного досвіду з проблеми, осмислення змісту даної теми в контексті наукових знань про природу функціонування психіки та життєвого досвіду; добір прикладів (робота з емпіричними даними наукових досліджень, художньою літературою, періодикою, рефлексія власного внутрішнього світу й життєвого досвіду, інтерпретація фактів спостереження за поведінкою та діяльністю інших людей тощо), що розкривають сутність даного психологічного явища; аналіз психологічних задач та відповіді на питання програмованого контролю; ознайомлення з базою методичних процедур дослідження психологічних явищ.


Вимоги до самостійної роботи можна підсумувати так:

 1. підготовка до семінарських занять,

 2. опрацювання та інтерпретація результатів практичних робіт,

 3. підготовка до змістових модулів,

 4. реферування наукової літератури (див. теми лекційних, семінарських і практичних занять),

підготовка до іспиту.


Слід також зазначити, що кількість завдань з кожного практичного заняття може перевищувати час, передбачений навчальним планом, і викладач (або й сам студент) може, в залежності від умов і ситуації, вибрати необхідний варіант для обговорення чи дослідження.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


для студентів спеціальності: 6.010106 «соціальна педагогіка» напряму 0101 педагогічна освіта (за вимогами кредитно-модульної системи)


^ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Педагогічний коледж iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Педагогічний коледж iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Педагогічний коледж iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Педагогічний коледж iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Педагогічний коледж iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Педагогічний коледж iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Педагогічний коледж iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
«Магістр» на природничих факультетах Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Педагогічний коледж iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет журналістики Шановні колеги!
move to 0-3566242
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Педагогічний коледж iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка основи профорієнтаційної роботи
Тема Професійна орієнтація дітей І молоді як одна з складових діяльності соціального педагога
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Педагогічний коледж iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Правові форми використання земель в Україні. Завдання для проведення практичних занять. – Львів: юридичний факультет Львівського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи