Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з соціальної педагогіки для студентів напряму підготовки icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з соціальної педагогіки для студентів напряму підготовки
Скачати 320.86 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з соціальної педагогіки для студентів напряму підготовки
Дата02.06.2012
Розмір320.86 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ


для студентів напряму підготовки

6.010106 «СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА»


Викладач – Н. Кубінська


Львів – 2012


Мета та завдання курсу “Соціальна педагогіка” – ознайомити студентів з становленням та досягненнями соціальної педагогіки, різноманітними напрямками сучасної соціально-педагогічної діяльності; розкрити суть основних понять соціальної педагогіки, факторів, інститутів соціалізації; націлити студентів на усвідомлення проблем соціально-педагогічної теорії та практики з позицій сучасної педагогічної науки та суспільних наук, що ґрунтується на кращих національних та світових педагогічних здобутках минулого і новітніх педагогічних ідеях та накопиченому досвіді практичної роботи; формувати систему знань про соціальне виховання, цілісний соціально-педагогічний процес, побудований на суб”єкт-суб”єктній взаємодії педагогів та вихованців, про цілі, завдання, принципи, методи, форми, зміст соціального виховання та соціально-педагогічної діяльності, аналізуючи їх з врахуванням змін, що відбуваються сьогодні у системі суспільних відносин та суспільній свідомості; виробляти початкові уміння науково-дослідницької діяльності у сфері соціальної педагогіки; здійснювати педагогічну професійну орієнтацію і професійне виховання студентів; формувати потребу у постійній самоосвіті і самовдосконаленні у професійній діяльності та в оволодінні її технологіями; сприяти формуванню педагогічної свідомості, допомогти студентам усвідомити велику відповідальність соціального педагога за долю майбутнього покоління, держави.


Курс передбачає оволодіння студентами – майбутніми соціальними педагогами базовими знаннями, уміннями та способами діяльності в області теорії та практики соціальної педагогіки.


^ ЗНАННЯ


 1. Базові соціально-педагогічні поняття, категорії : соціалізація, соціальна адаптація, соціальне виховання, фактори соціалізації, інститути соціалізації, соціально-педагогічна діяльність, об’єкт і суб’єкт соціалізації, норма та відхиленні від неї у соціальній педагогіці.
 1. ^ Філософські, методологічні і психолого-педагогічні основи соціального виховання: інститути соціалізації, методологія соціального виховання, гуманістична спрямованість соціального виховання, структурний підхід у соціально-педагогічній діяльності.
 1. ^ Соціально-педагогічні теорії та системи: історія розвитку соціально-педагогічної теорії і практики; діагностичний, функціональний і психоаналітичний підходи у сучасній соціально-педагогічній діяльності, традиційні та новітні підходи до виховання, соціального захисту різних категорій людей.
 1. ^ Педагогічний інструментарій: система соціального виховання; методика соціального виховання; соціально-педагогічна технологія, форми соціального виховання, індивідуальна допомога людині, кризова допомога людині, об’єкт соціального виховання.


^ УМІННЯ І СПОСОБИ ДІЯЛЬНОСТІ


 • здійснювати аналіз різних соціально-педагогічних впливів на процес соціалізації людини;

 • вивчати індивідуальні особливості дитини і специфіку її мікро середовища, виявляти інтереси і потреби, труднощі і проблеми, конфліктні ситуації, відхилення у поведінці;

 • критично переосмислювати цінності традиційного виховання;

 • створювати умови для розвитку розумових, фізичних, художніх здібностей дітей та підлітків;

 • планувати і здійснювати соціально-педагогічну діяльність, організовувати виховну роботу у школі, класі, групі, що спрямована на формування загальної культури особистості, адаптацію особистості до життя у суспільстві, формування громадянської позиції;

 • застосовувати знання і уміння при моделюванні заходів, в реальній соціально-педагогічній практиці;

 • відбирати найбільш ефективні форми, методи та засоби виховання для розвитку і формування особистості дитини;

 • будувати і перебудовувати свою діяльність у ході педагогічних ситуацій, гнучко організовувати соціально-педагогічну діяльність з врахуванням виникаючих ситуацій та індивідуальних особливостей дітей, особливостей їх мікросоціуму;

 • сприяти формуванню у членів соціуму відповідального ставлення до перетворення оточуючого середовища, розвитку культурної спадщини, збереження і поповнення духовних цінностей старшого покоління, традицій сімейно-сусідських спільнот, народної педагогіки;

 • підтримувати контакти з організаторами і керівниками дитячого та молодіжного руху, неформальними ми групами та об’єднаннями;

 • надавати посередницькі послуги дітям і батькам в отриманні соціальної допомоги;

 • взаємодіяти з вчителями, батьками або особами, що їх заміняють, спеціалістами служб зайнятості тощо, при наданні допомоги дітям, що потребують опіки і піклування, з обмеженими фізичними можливостями, потрапивши ми у надзвичайні ситуації;

 • виявляти витримку та впевненість у своїх діях в складних і конфліктних ситуаціях.

 • встановлювати контакт з дітьми та дорослими, керувати собою в ситуації соціально-педагогічної взаємодії;

 • підтримувати партнерські стосунки із сім”єю, спільно вирішувати проблеми виховання і розвитку особистості дитини, впливати на формування почуття відповідальності за власну сім’ю і виховання дітей; здійснювати соціально-педагогічну взаємодію з батьками дітей, громадськістю, колегами;

 • виступати з доповідями, проводити бесіду, дискусію.

 • здійснювати діагностику особливостей колективу дітей;

 • давати оцінку і самооцінку ефективності проведених занять та заходів;

 • діагностувати, контролювати і оцінювати внутрішні прирощування вихованців;

 • давати якісну характеристику діяльності дитини і всього колективу.

 • виявляти та формулювати соціально-педагогічні проблеми;

 • обирати та застосовувати методи соціально-педагогічного дослідження;

 • працювати з додатковою літературою;

 • проводити експериментальну роботу з виявленої проблеми;

 • оформляти результати досліджень у вигляді творчих, курсових та випускних робіт.Тема: Виникнення і становлення соціально-педагоічної роботи в Україні.


(самостійна робота)


Реферати, доповіді (виступ на семінарському занятті) 1. Роль церкви в розвитку благодійництва в Київській Русі.

 2. Роль діяльності українських братств у соціальній підтримці населення.ЛІТЕРАТУРА:

 1. Костецький В. Розвиток соціальної сфери в Україні // Соціальна політика та соціальна робота. – 1996. - № 1. – С. 56-58.

 2. Соціальна робота: Хрестоматія – К., 2001.

 3. Фирсов М.В. История социальной роботы в России. М., 1999.Тема: Соціальна адаптація молоді у сучасних умовах.


(самостійна робота)


ПЛАН:


 1. Поняття „адаптації”, різні підходи до нього.

 2. Дезадаптація та її показники.

 3. Становище молоді в основних сферах життєдіяльності.

 4. Найважливіші соціальні проблеми молоді в Україні..

 5. Основні напрями державної молодіжної політики в Україні.^ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:


(оформити у вигляді письмової роботи)


 1. Охарактеризуйте соціальний стан молоді України.

 2. Визначити суть основних соціальних проблем молоді.

 3. Виявити основні соціальні проблеми за місцем проживання.

 4. Проаналізувати особливості здійснення державної молодіжної політики:

 • у соціально-економічній сфері;

 • у соціально-політичній сфері;

 • у галузі освіти і культури;

 • у сімейно-побутовій сфері.

 1. Розробити орієнтовний перелік комплексних національних програм для молоді.


ЛІТЕРАТУРА:


 1. Головатий М.Ф. Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення / Укр.. НДІ проблем молоді. – К.: Наук. думка, 1993.

 2. Декларація „Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні” Закон України від 15 грудня 1992р.

 3. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка. – К.,1997.

 4. Соціальна педагогіка /За ред. Капської А.Й.. – К., 2003.

 5. Соціальна робота з молоддю в Україні: Збірник інформаційно-методичних матеріалів / За заг. ред. І.Д.Звєрєвої. – К.: АТ „Видавництво „Столиця”, 1997.Тема. Сім'я як основний інститут соціалізації особистості.


(самостійна робота) 1. Основні параметри та функції сучасної сім'ї.

 2. Типологія сімей.

 3. Характеристика батьківства.Скласти конспект за планом


ЛІТЕРАТУРА


 1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. – К.: ЦНЛ, 2003.

 2. Загвязинский В.И., Зайцев М.П., Кудашов Г.Н., Селиванова О.А., Строков Ю.П. Основы социальной педагогики / Под ред. П.И.Пидкасистого. – М., 2002.

 3. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка. – К.,1997.

 4. Мудрик А.В. Социальная педагогика. – М.: «Академия», 2002.

 5. Соціальна педагогіка /За ред. Капської А.Й.. – К., 2003.

 6. Социальная педагогика /Под общ. ред. Галагузовой М.А. – М.: ВЛАДОС, 2001.

 7. Словарь по социальной педагогике / Авт.-сост. Мардахаев Л.В. – М.: «Академия», 2002.Тема. Система центрів соціальних служб для молоді України.


(самостійна робота) 1. Поняття центрів соціальних служб для молоді.

 2. Структура системи центрів ССМ.

 3. Завдання центрів ССМ.

 4. Основні напрямки діяльності ЦССМ. Їх характеристика.Скласти конспект за планом


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: 1. Описати модель системи роботи центру ССМ ( на базі практики).ЛІТЕРАТУРА 1. Діяльність центрів соціальних служб для молоді України: сучасний стан і перспективи розвитку. – К.: ТОВ „Академпрес”, 1999.

 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 1998 р. №63 „Про подальший розвиток мережі центрів соціальних служб для молоді та підвищення ефективності їх діяльності”.

 3. Салабай Н.В., Задерико Н.В., Васьківська С.В. перспективні моделі та програми роботи обласних центрів соціальних служб для молоді // Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв’язання.

 4. Соціальна педагогіка / За ред. А.Й.Капської. – К.: Центр навчальної літератури, 2003.

 5. Словник-довідник для соціальних працівників та соціальних педагогів / За ред. А.Й. Капської, І.М. Пінчук, С.В. Толстоухової. – К.: Аспект, 2000.Тема. Типологія позашкільних освітньо-виховних закладів і специфіка їх діяльності.

(самостійна робота)

 1. Система позашкільних освітньо-виховних закладів в сучасній Україні, її характеристика.

 2. Умови ефективної діяльності позашкільного закладу.

 3. Сучасні тенденції розвитку позашкільних виховних закладів.^ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

(письмова робота)

 1. Розробити орієнтовну схему розташування позашкільних виховних закладів різного типу (за місцем проживання студента) та можливості розвитку на їх основі комплексу позашкільної освіти і виховання.

 2. Розкрити основні причини та закономірності розквіту та занепаду позашкільних закладів у сучасних умовах.^ ТЕМИ ДЛЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА РЕФЕРАТІВ:

 1. Кращий позашкільний виховний заклад мого міста, села.

 2. Отримання додаткової освіти в позашкільному виховному закладі (пропонуються варіанти з власного життєвого досвіду чи розробляються пропозиції).

 3. Коли б я був директором позашкільного виховного закладу.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Виховна робота в закладах освіти України. Збірник нормативних документів та методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи / МО України, ІСДО: Упоряд.: С.В. Кириленко, С.І. Кривонос. – К.: ІСДО, 1995.

 2. Вишневський О. Методи і чинники сучасного українського виховання. – Дрогобич: Рідна школа, 1996.

 3. Гнутель Я.В. Виховна робота в сучасних умовах: теорія й методика. – Тернопіль, 1998.

 4. Концепція позакласної виховної роботи загальноосвітньої школи // Рід. школа. – 1991. - №6. – С. 48-56.

 5. Про діяльність позашкільних закладів України в нових умовах. Методичний лист // МО України. – Інформац. збірник. – К., 1992. – Вип.. 17-18. – С. 25-27.

 6. Сег І.І. Оновлення змісту, форм і методів позашкільної роботи в умовах реалізації національної системи виховання. – Ужгород: УДУ, 1996.

 7. Соціальна педагогіка / За ред. А.Й.Капської. – К.: Центр навчальної літератури, 2003.

 8. Сущенко Т.І. Позашкільна педагогіка: Навчальний посібник. – К.: ІСДО, 1996.

Тема. Дитячі та юнацькі громадські організації.

(самостійна робота) 1. Поняття і завдання дитячих та юнацьких громадських організацій.

 2. Історичний досвід дитячих і молодіжних громадських організацій.

 3. Види і функції сучасних дитячих і молодіжних об’єднань.^ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ: 1. У чому полягає значення дитячого і молодіжного руху для держави, суспільства, дітей і молоді?

 2. Що заважає і що допомагає розвитку дитячого і юнацького руху сьогодні?

 3. Через які етапи пройшов дитячий і молодіжний рух у нашій державі? У чому особливість кожного?ЛІТЕРАТУРА 1. Виховна робота в закладах освіти України. Збірник нормативних документів та методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи / МО України, ІСДО: Упоряд.: С.В. Кириленко, С.І. Кривонос. – К.: ІСДО, 1995.

 2. Вишневський О. Методи і чинники сучасного українського виховання. – Дрогобич: Рідна школа, 1996.

 3. Гнутель Я.В. Виховна робота в сучасних умовах: теорія й методика. – Тернопіль, 1998.

 4. Концепція позакласної виховної роботи загальноосвітньої школи // Рід. школа. – 1991. - №6. – С. 48-56.

 5. Сег І.І. Оновлення змісту, форм і методів позашкільної роботи в умовах реалізації національної системи виховання. – Ужгород: УДУ, 1996.

 6. Соціальна педагогіка / За ред. А.Й.Капської. – К.: Центр навчальної літератури, 2003.

 7. Сущенко Т.І. Позашкільна педагогіка: Навчальний посібник. – К.: ІСДО, 1996.Тема. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, їх вплив на соціалізацію особистості.

(самостійна робота) 1. Стан дитячих закладів оздоровлення і відпочинку у сучасній Україні.

 2. Типи дитячих оздоровчих закладів, їх характеристика.

 3. Особливості діяльності дитячих таборів.

 4. Тенденції діяльності оздоровчо-виховних закладів в Україні.^ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: 1. Визначити загальні особливості діяльності дитячих таборів.

 2. Підготувати матеріали (оформити як повідомлення, есе) про кращий досвід діяльності дитячих таборів оздоровлення та відпочинку.

 3. Визначити відмінності між типами дитячих оздоровчих закладів ( скласти таблицю).^ ТЕМИ ДЛЯ ТВОРЧИХ РОБІТ: 1. „Мій найцікавіший день в таборі” (твір).

 2. Можливості використання навколишнього середовища в виховному процесі позаміського дитячого оздоровчого табору.ЛІТЕРАТУРА 1. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі / МО України, ІЗМН Укл. Є.І. Коваленко, І.М. Пінчук, В.М.Солова. – К.: ІЗМН, 1997.

 2. Мороз О.Г. Канікули з проблемами: Організація літнього відпочинку і оздоровлення дітей // Освіта. – 1992. - №5.

 3. Пальчевський С.С. Соціальна педагогіка. – К.: Кондор, 2005.

 4. Сорочинська В.Є. Організація роботи соціального педагога. К.: Кондор, 2005.

 5. Соціальна педагогіка /За ред. Капської А.Й.. – К., 2003.

 6. Технологія виховної роботи в умовах табірної зміни. – К.: 1998.Тема. Робота соціального педагога у школі та мікрорайоні.

(самостійна робота)

^ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

 1. Чому в сучасних умовах розширились соціальні функції школи?

 2. Скласти папку документів соціального педагога у школі.

 3. На базі практики скласти ( на вибір ):

 • соціальний паспорт класу;

 • соціально-педагогічну карту учня, що вимагає особливої уваги;

 • картку учня із багатодітної сім’ї;

 • діагностичну карту класу;

 • карту особистості учня;

 • картку індивідуального вивчення і обліку підлітка;

 • акт контрольного обстеження умов життя і виховання підопічного;

 • паспорт сім’ї;

 • паспорт неформальної підліткової групи;

 • приблизну характеристику мікрорайону школи;

 • карту обстеження життєвого простору дитини.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. – К.: ЦНЛ, 2003.

 2. Безпалько О.В. Зміст та напрями професійної діяльності соціального педагога в загальноосвітніх закладах // Проблеми педагогічних технологій. Випуск 2. – Луцьк, 2002.

 3. Березина В., Ермоленко Г. Социальный педагог в школе // Воспитание школьника. – 1994. – № 2.

 4. Бочарова В.Г., Плоткин М.М. Школьник в микрорайоне. – М., 1986.

 5. Василькова Ю.А. Методика и опыт работы социального педагога. – М.: «Академия», 2001.

 6. Вульфов Б.З. Социальный педагог в системе общественного воспитания // Педагогика. – 1992. - № 5, 6.

 7. Загвязинский В.И., Зайцев М.П., Кудашов Г.Н., Селиванова О.А., Строков Ю.П. Основы социальной педагогики / Под ред. П.И.Пидкасистого. – М., 2002.

 8. Закатова И.Н. Социальная педагогика в школе. – М., 1996.

 9. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка. – К.,1997.

 10. Методика и технология работы социального педагога / Под ред. В.А.Сластенина. – М.: «Академия», 2002.

 11. Рабочая книга социального педагога / Авторы-составители Е.А.Романова, А.Б.Малюшкин. – М.: ТЦ Сфера, 2002.

 12. Соціальна педагогіка /За ред. Капської А.Й.. – К., 2003.

 13. Социальная педагогика /Под общ. ред. Галагузовой М.А. – М.: ВЛАДОС, 2001.

 14. Словарь по социальной педагогике / Авт.-сост. Мардахаев Л.В. – М.: «Академия», 2002.Тема. Молодь як об’єкт соціально-педагогічної роботи.

(самостійна робота)


^ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ:

 1. Охарактеризувати молодь як особливу соціально-демографічну групу. Соціально-психологічний портрет сучасної молодої людини.

 2. Визначити провідні соціалізуючи чинники молоді.

 3. Яка роль груп однолітків у становленні молодої людини? Їх характеристика. Особливості молодіжної субкультури, її роль в соціалізації молоді.

 4. Визначити типові проблеми сучасної молоді. Виявити основні соціальні проблеми за місцем проживання.

 5. Охарактеризувати ціннісні орієнтації молодих людей.

 6. У чому проявляється зміна ціннісних орієнтацій молоді? Навести конкретні приклади по вибраному регіону.

 7. Проаналізувати негативних тенденцій у молодіжному середовищі.

 8. Сутність поняття „молодіжна політика”. Назвати провідні напрями державної молодіжної політики в Україні та шляхи її реалізації.

 9. Проаналізувати особливості здійснення державної молодіжної політики:

 • у соціально-економічній сфері;

 • у соціально-політичній сфері;

 • у галузі освіти і культури;

 • у сімейно-побутовій сфері. 1. Визначити основні завдання центрів ССМ.

 2. Які основні напрямки діяльності ЦССМ?

 3. Визначити основний зміст соціально-профілактичної роботи у молодіжному середовищі.

 4. Охарактеризувати основні форми профілактичної роботи.

 5. У чому полягає суть соціально-адаптивної і реабілітаційної діяльності ССМ.

 6. Розробити зміст однієї з організаційних форм профілактичної роботи у молодіжному середовищі ( старшокласники, учні ПТУ, студентська молодь, формальні і неформальні групи, об’єднання ).ЛІТЕРАТУРА

 1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. – К.: ЦНЛ, 2003.

 2. Безпалько О.В. Зміст та напрями професійної діяльності соціального педагога в загальноосвітніх закладах // Проблеми педагогічних технологій. Випуск 2. – Луцьк, 2002.

 3. Березина В., Ермоленко Г. Социальный педагог в школе // Воспитание школьника. – 1994. – № 2.

 4. Бочарова В.Г., Плоткин М.М. Школьник в микрорайоне. – М., 1986.

 5. Вульфов Б.З. Социальный педагог в системе общественного воспитания // Педагогика. – 1992. - № 5, 6.

 6. Діяльність центрів соціальних служб для молоді. – К., 1999.

 7. Загвязинский В.И., Зайцев М.П., Кудашов Г.Н., Селиванова О.А., Строков Ю.П. Основы социальной педагогики / Под ред. П.И.Пидкасистого. – М., 2002.

 8. Закатова И.Н. Социальная педагогика в школе. – М., 1996.

 9. Звєрєва І.Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні: теорія і практика. К., 1998.

 10. Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю. – К., 2001.

 11. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка. – К.,1997.

 12. Методика и технология работы социального педагога / Под ред. В.А.Сластенина. – М.: «Академия», 2002.

 13. Рабочая книга социального педагога / Авторы-составители Е.А.Романова, А.Б.Малюшкин. – М.: ТЦ Сфера, 2002.

 14. Роль засобів масової інформації та інших джерел у формуванні здорового способу життя молоді / О.Ярмаченко, О.Балакірєва, Н.Бутенко та ін. – К., 2000.

 15. Соціальна педагогіка /За ред. Капської А.Й.. – К., 2003.

 16. Словарь по социальной педагогике / Авт.-сост. Мардахаев Л.В. – М.: «Академия», 2002.

 17. Шакурова М. В. Методика и технология работы социального педагога.– М.: «Академия», 2002.Тема. Професійна соціально-педагогічна діяльність

у системі

соціальних інститутів корекційно-компенсаторного спрямування.


(самостійна робота)


Психолого-педагогічні особливості дітей з проблемами у розвитку.


^ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 1. Дайте змістову характеристику поняття „розумова відсталість”.

 2. Дайте характеристику дітей з порушенням мовлення.

 3. Охарактеризуйте дітей з затримкою психічного розвитку.

 4. Діти з порушеннями функцій опорно-рухового апарату, їх характеристика.

 5. Характеристика дітей з порушеннями емоційно-вольової сфери.

 6. Діти з порушеннями слуху, їх характеристика.

 7. Діти з порушеннями зору, їх характеристика.

 8. Характеристика дітей з комплексними порушеннями розвитку.

 9. Розкрити поняття „дефект”, „інвалідність”, „непрацездатність”, „діти-інваліди”.

 10. Охарактеризувати моделі соціальної підтримки неповносправних.

 11. Як ви розумієте процес „соціально-психологічної реабілітації”?ЛІТЕРАТУРА 1. Аксенова Л.И. Социальная педагогика в специальном образовании. – М.: «Академия», 2001.

 2. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании / Е.А.Медведева, И.Ю.Левченко, Л.Н.Левченко, Л.Н.Комисарова, Т.А.Добровольская. – М.: «Академия», 2001.

 3. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. – К.: ЦНЛ, 2003.

 4. Вернер Д. Реабилитация дитей - инвалидов. М., 1995.

 5. Вульфов Б.З. Социальный педагог в системе общественного воспитания // Педагогика. – 1992. - № 5, 6.

 6. Довідник матері особливої дитини: правова інформація. – К., 1999.

 7. Загвязинский В.И., Зайцев М.П., Кудашов Г.Н., Селиванова О.А., Строков Ю.П. Основы социальной педагогики / Под ред. П.И.Пидкасистого. – М., 2002.

 8. Звєрєва І.Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні: теорія і практика. К., 1998.

 9. Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю. – К., 2001.

 10. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка. – К.,1997.

 11. Кравченко Р.І. Соціальна робота з розумово відсталими людьми. – К., 2001.

 12. Методика и технология работы социального педагога / Под ред. В.А.Сластенина. – М.: «Академия», 2002.

 13. Рабочая книга социального педагога / Авторы-составители Е.А.Романова, А.Б.Малюшкин. – М.: ТЦ Сфера, 2002.

 14. Роль засобів масової інформації та інших джерел у формуванні здорового способу життя молоді / О.Ярмаченко, О.Балакірєва, Н.Бутенко та ін. – К., 2000.

 15. Соціальна педагогіка /За ред. Капської А.Й.. – К., 2003.

 16. Словарь по социальной педагогике / Авт.-сост. Мардахаев Л.В. – М.: «Академия», 2002.

 17. Шакурова М. В. Методика и технология работы социального педагога. – М.: «Академия», 2002.Тема. Історичний аналіз становлення і розвитку соціально –

педагогічної діяльності як системи підтримки осіб з відхиленнями у розвитку.


(самостійна робота)

^ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ:

 1. Назвіть і охарактеризуйте основоположні міжнародні юридичні документи, у яких закріплено права людей з особливими потребами.

 2. У чому полягає унікальність соціокультурного контексту становлення системи соціально-педагогічної допомоги в Україні і яким чином переносився західний досвід у цій сфері на український ґрунт?

 3. Які заклади утворюють основу організаційних форм надання соціально-педагогічної допомоги в сучасній Україні?

 4. Проаналізуйте сучасну ситуацію в Україні у сфері соціально-педагогічної допомоги особам з особливими потребами.ЛІТЕРАТУРА

1. Аксенова Л.И. Социальная педагогика в специальном образовании. – М.: «Академия», 2001.

2. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. – К.: ЦНЛ, 2003.

3. Вернер Д. Реабилитация дитей - инвалидов. М., 1995.

4. Вульфов Б.З. Социальный педагог в системе общественного воспитания // Педагогика. – 1992. - № 5, 6.

5. Довідник матері особливої дитини: правова інформація. – К., 1999.Загвязинский В.И., Зайцев М.П., Кудашов Г.Н., Селиванова О.А., Строков Ю.П.

6. Основы социальной педагогики / Под ред. П.И.Пидкасистого. – М., 2002.

7. Звєрєва І.Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні: теорія і практика. К., 1998.

8. Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю. – К., 2001.

9. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка. – К.,1997.

10. Кравченко Р.І. Соціальна робота з розумово відсталими людьми. – К., 2001.

11. Методика и технология работы социального педагога / Под ред. В.А.Сластенина. – М.: «Академия», 2002.

12. Рабочая книга социального педагога / Авторы-составители Е.А.Романова, А.Б.Малюшкин. – М.: ТЦ Сфера, 2002.

13. Роль засобів масової інформації та інших джерел у формуванні здорового способу життя молоді / О.Ярмаченко, О.Балакірєва, Н.Бутенко та ін. – К., 2000. 14. Соціальна педагогіка /За ред. Капської А.Й.. – К., 2003.

15. Словарь по социальной педагогике / Авт.-сост. Мардахаев Л.В. – М.: «Академия», 2002.

16. Шакурова М. В. Методика и технология работы социального педагога.– М.: «Академия», 2002.

Тема. Стратегія державної політики у сфері соціально-педагогічної

допомоги особам з обмеженими можливостями в сучасній Україні.


(самостійна робота)


 1. Основи формування сучасної соціальної політики.

 2. Правові основи державної соціальної політики у сфері спеціальної освіти і соціального захисту дітей з відхиленнями у розвитку.^ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ:

 1. Які ідеї лежать в основі формування сучасної соціальної політики України?

 2. Охарактеризуйте державні програмні документи України, зорієнтовані на допомогу дітям і дорослим з обмеженнями можливостями (з інвалідністю).

 3. Випишіть статі законів України, що безпосередньо стосуються захисту прав на освіту осіб з відхиленнями у розвитку (з інвалідністю).

 4. Обґрунтуйте актуальність соціального захисту дітей-інвалідів. Визначте його головні напрями. Наприклад: адаптація їх до життя у суспільстві, сім”ї, до навчання, праці; формування комунікативних умінь; психотерапія; забезпечення ліками тощо.


ЛІТЕРАТУРА

1. Аксенова Л.И. Социальная педагогика в специальном образовании. – М.: «Академия», 2001.

2. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. – К.: ЦНЛ, 2003.

3. Вернер Д. Реабилитация дитей - инвалидов. М., 1995.

4. Вульфов Б.З. Социальный педагог в системе общественного воспитания // Педагогика. – 1992. - № 5, 6.

5. Довідник матері особливої дитини: правова інформація. – К., 1999.Загвязинский В.И., Зайцев М.П., Кудашов Г.Н., Селиванова О.А., Строков Ю.П.

7. Звєрєва І.Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні: теорія і практика. К., 1998.

8. Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю. – К., 2001.

9. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка. – К.,1997.


Тема. Практична робота соціального педагога з різними категоріями дітей, що мають відхилення у розвитку.


(самостійна робота)


Мистецтво у роботі з дітьми, що мають проблеми у розвитку.


^ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ


 1. Підготувати анотацію на одне з літературних джерел (книгу, статтю) з даної проблеми для повідомлення на семінарському занятті.

 2. Охарактеризувати використання мистецтва у лікуванні у різні історичні періоди.

 3. Яке місце мистецтва у системі колекційної допомоги дітям з особливими потребами.

 4. Розкрийте сучасні підходи до застосування різних видів мистецтва в роботі з людьми, що мають проблеми у розвитку.Тема. Специфіка практичної роботи соціального педагога у корекційних освітніх установах.

(самостійна робота)

Соціально-педагогічна і соціально-психологічна допомога з немовлятам і дітям раннього віку; програма раннього втручання


^ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 1. Назвіть основні напрями раннього втручання.

 2. Розкрийте сутність соціально-педагогічної програми раннього втручання.

 3. Дайте характеристику психотерапевтичній програмі раннього втручання.

 4. У чому полягає підтримка батьків дітей з особливими потребами?

 5. Охарактеризуйте фактори, що впливають на розвиток дитини.ЛІТЕРАТУРА 1. Аксенова Л.И. Социальная педагогика в специальном образовании. – М.: «Академия», 2001.

2. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. – К.: ЦНЛ, 2003.

3. Вернер Д. Реабилитация дитей - инвалидов. М., 1995.

4. Дементьева Н.Ф., Багаева Г.Н., Исаева Т.Н. Социальная работа с семьей ребенка с ограниченными возможностями. – М., 1996.

5. Довідник матері особливої дитини: правова інформація. – К., 1999.Загвязинский В.И., Зайцев М.П., Кудашов Г.Н., Селиванова О.А., Строков Ю.П.

6. Звєрєва І.Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні: теорія і практика. К., 1998.

7. Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю. – К., 2001.

8. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка. – К.,1997.

9. Малер А.Р. Педагог и семья ребенка-инвалида // Дефектология. – 1995. - №5.

10. Психология социальной работы / О.Н.Александрова, О.Н. Боголюбова и др.; Под общей ред. М.А.Гулиной. – СПб.: Питер, 2002.

11. Социальная робота с семьей ребенка с ограниченными возможностями / Под ред. Н.Ф.Дементьевой. – М., 1996.

12. Основы региональной модели социального обслуживания семей, имеющих детей с наследственными и приобретенными дефектами / Под ред. Н.Ф.Дементьевой. – М.; Курск, 1999.

13. Шишковец Т.А. Справочник социального педагога. – М.: ВАКО, 2005.


Тема. Діти соціального ризику, їх характеристика.


(самостійна робота)


Причини порушення соціально-емоційного розвитку дітей, що потребують допомоги держави


^ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ:


 1. Причини порушення соціалізації дітей групи ризику.

 2. Причини шкільної дезадаптації.

 3. Причини порушення міжособистісних взаємин.

 4. Причини порушення морального розвитку.ЛІТЕРАТУРА 1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. – К.: ЦНЛ, 2003.

 2. Безпалько О.В. Зміст та напрями професійної діяльності соціального педагога в загальноосвітніх закладах // Проблеми педагогічних технологій. Випуск 2. – Луцьк, 2002.

 3. Березина В., Ермоленко Г. Социальный педагог в школе // Воспитание школьника. – 1994. – № 2.

 4. Бочарова В.Г., Плоткин М.М. Школьник в микрорайоне. – М., 1986.

 5. Василькова Ю.А. Методика и опыт работы социального педагога. – М.: «Академия», 2001.

 6. Вульфов Б.З. Социальный педагог в системе общественного воспитания // Педагогика. – 1992. - № 5, 6.

 7. Дети социального риска и их воспитание. / Под научн. ред. Л.М.Шипицыной. СПб., 2003.

 8. Загвязинский В.И., Зайцев М.П., Кудашов Г.Н., Селиванова О.А., Строков Ю.П. Основы социальной педагогики / Под ред. П.И.Пидкасистого. – М., 2002.

 9. Закатова И.Н. Социальная педагогика в школе. – М., 1996.

 10. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка. – К.,1997.

 11. Методика и технология работы социального педагога / Под ред. В.А.Сластенина. – М.: «Академия», 2002.

 12. Плоткин М.М. Социально-педагогическая помощь детям из неблагополучных семей // Педагогика, 2000, № 1, с. 47-51.

 13. Рабочая книга социального педагога / Авторы-составители Е.А.Романова, А.Б.Малюшкин. – М.: ТЦ Сфера, 2002.

 14. Соціальна педагогіка /За ред. Капської А.Й.. – К., 2003.

 15. Социальная педагогика /Под общ. ред. Галагузовой М.А. – М.: ВЛАДОС, 2001.

 16. Словарь по социальной педагогике / Авт.-сост. Мардахаев Л.В. – М.: «Академия», 2002.

 17. Шакурова М. В. Методика и технология работы социального педагога. – М.: «Академия», 2002.

 18. Шишковец Т.А. Справочник социального педагога. – М.: ВАКО, 2005.Тема. Форми сімейного виховання дітей-сиріт і дітей, що залишились без піклування батьків.


(самостійна робота)

Соціальна підтримка дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування.

^ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ


 1. Поняття сирітства. Дати характеристику соціальній групі – діти-сироти.

 2. Визначити категорії дітей-сиріт.

 3. Охарактеризувати основні форми соціальної допомоги дітям-сиротам.

 4. Які соціальні інститути опікуються дітьми-сиротами?Теми для творчих робіт і рефератів

 1. Соціальне сирітство в Україні.

 2. Проблеми усиновлення дітей в Україні.

 3. Особливості роботи соціального педагога в дитячому будинку.ЛІТЕРАТУРА

 1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. – К.: ЦНЛ, 2003.

 2. Волинець Л.С., Комарова Н.М. та ін. Соціальне сирітство в Україні. – К.: НВФ, „Студцентр”, 1998.

 3. Дети социального риска и их воспитание / Под научн. ред. Л.М.Шипицыной. СПб.: «Речь», 2003.

 4. Діти вулиці. Методичні рекомендації / Упорядник А.Г Зінченко. – К., 1999.

 5. Конвенція про права дитини // Притулки для неповнолітніх: статус та особливості роботи. – К.: НВФ, „Студцентр”, 1998.

 6. Капська А.Й., Безпалько О.В., Вайнола Р.Г. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи – К., 2002.

 7. Мороз О.Г. Захистити дитинство // Рідна школа. – 1994. - № 7.

 8. М”ясоїд Л.А. Психолого-педагогічний консиліум у закладах для дітей, позбавлених батьківської опіки // Педагогіка і психологія. – 1997. - № 1.

 9. Пєша І.В. Соціальний захист дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. – К.: Логос, 2000.

 10. Соціальна педагогіка / За ред. А.Й.Капської. – К.: ЦНЛ, 2003.

 11. Соціальне сирітство в Україні: експертна оцінка та аналіз існуючої в Україні системи утримання та виховання / Авт. кол. Л.С.Волинець, Н.М.Комарова та ін. – К., 1998.

 12. Социальная педагогика / Под общ. ред. М.А.Галагузовой. – М.: Владос, 2001.

Тема. Патронат – нова форма сімейного виховання дітей-сиріт і дітей, що залишились без піклування батьків.

(самостійна робота)


Розвиток системи патронатного виховання. 1. Етапи становлення патронату як форми піклування про дітей-сиріт.

 2. Розвиток системи патронатного виховання у сучасних умовах.ЛІТЕРАТУРА 1. Дети социального риска и их воспитание / Под. Ред. Л.М.Шипицыной. СПб.: «Речь», 2003.

 2. Инновационные процессы в региональной системе защиты детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей: опыт, проблемы, перспективы /Под ред. Гаврилина А.В. – Владимир: ИУУ, 2002.

 3. Ослон В.Н., Холмогорова А.Б. Замещающая профессиональная сем»я как одна из моделей решения сиротства в России // Вопросы психологии, 2001, № 4,Ю с.39 – 52.

 4. Патронатное воспитание в России на современном этапе / Сост.Иванова Н.П. – 2002.Тема. Нормативно-правові основи соціального захисту дітей, їх навчання та виховання.

(самостійна робота)

^ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 1. Права і гарантії дітей, що залишились без батьківського піклування.

 2. Нормативно-правові основи, що регламентують права, обов”язки і відповідальність батьків за навчання і виховання дітей.Укласти довідник основних документів про соціальний захист, опіку і підтримку дітей-сиріт.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Волинець Л.С., Комарова Н.М. та ін. Соціальне сирітство в Україні. – К.: НВФ, „Студцентр”, 1998.

 2. Дети социального риска и их воспитание / Под научн. ред. Л.М.Шипицыной. СПб.: «Речь», 2003.

 3. Діти вулиці. Методичні рекомендації / Упорядник А.Г Зінченко. – К., 1999.

 4. Закон України „Про освіту”.

 5. Закон України „Про загальну середню освіту”.

 6. Кабышев О.А. Права родителей и детей. – М., 1998.

 7. Конвенція про права дитини // Притулки для неповнолітніх: статус та особливості роботи. – К.: НВФ, „Студцентр”, 1998.

 8. Капська А.Й., Безпалько О.В., Вайнола Р.Г. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи – К., 2002.

 9. Мороз О.Г. Захистити дитинство // Рідна школа. – 1994. - № 7.

 10. М”ясоїд Л.А. Психолого-педагогічний консиліум у закладах для дітей, позбавлених батьківської опіки // Педагогіка і психологія. – 1997. - № 1.

 11. Пєша І.В. Соціальний захист дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. – К.: Логос, 2000.

 12. Соціальна педагогіка / За ред. А.Й.Капської. – К.: ЦНЛ, 2003.

 13. Соціальне сирітство в Україні: експертна оцінка та аналіз існуючої в Україні системи утримання та виховання / Авт. кол. Л.С.Волинець, Н.М.Комарова та ін. – К., 1998.

 14. Социальная педагогика / Под общ. ред. М.А.Галагузовой. – М.: Владос, 2001.

 15. Шакурова М.В. Методика и технорлогия работы социального педагога. – М.: «Академия», 2002.

 16. Шишковец Т.А. Справочник социального педагога. – М.: ВАКО, 2005.

 17. Якубова Ю.М., Антонова - Турченко О.Г. Проблемні сім”ї: діти і батьки. – К., 1998.Тема. Обдарованість як проблема соціальної педагогіки.

(самостійна робота)


^ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 1. Ознайомтесь з особистісними особливостями дітей, наділених різними типами обдарованості. У чому відмінність інтелектуальної і академічної обдарованості, творчої і художньої?

 2. Як Ви вважаєте, які труднощі можуть виникни ту у дітей з різними типами обдарованості у процесі спілкування з батьками, педагогами, однолітками? Якщо можете, наведіть конкретні приклади з власного життєвого досвіду, педагогічної практики, літературних творів, кінематографу.

 3. Познайомтесь з вітчизняними і зарубіжними підходами до проблеми виховання і навчання обдарованих дітей.ЛІТЕРАТУРА 1. Богоявленская Д.Б. Одаренность: предмет и метод // Магистр. – 1994. - № 6.

 2. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – М., 1995.

 3. Лейтес Н.С. Способности и одаренность в детские годы. – М., 1984.

 4. Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности / Вопросы психологии. – 1980. - № 6.

 5. Никитина Н.И. Методика и технология работы социального педагога – М.: ВЛАДОС, 2005.

 6. Одаренные дети: Пер. с анг. / Под общ.ред. Г.В.Бурменской и В.М.Слуцкого. – М., 1991.

 7. Психология одаренности детей и подростков / Под ред. Н.С.Лейтеса. – М., 1996.

 8. Савенков А.И. Одаренные дети в детском саду и школе – М.: «Академия», 2000.Тема. Ідентифікація обдарованих як соціально-педагогічна проблема.


(самостійна робота)


Розглянути методики діагностики обдарованості („ прогресивні матриці” Дж.Равена, тест Д.Векслера, методика Дж.Равена (конвергентне мислення), П.Торренса (дивергентне мислення) та ін.


ЛІТЕРАТУРА 1. Богоявленская Д.Б. Одаренность: предмет и метод // Магистр. – 1994. - № 6.

 2. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – М., 1995.

 3. Лейтес Н.С. Способности и одаренность в детские годы. – М., 1984.

 4. Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности / Вопросы психологии. – 1980. - № 6.

 5. Никитина Н.И. Методика и технология работы социального педагога – М.: ВЛАДОС, 2005.

 6. Одаренные дети: Пер. с анг. / Под общ.ред. Г.В.Бурменской и В.М.Слуцкого. – М., 1991.

 7. Психология одаренности детей и подростков / Под ред. Н.С.Лейтеса. – М., 1996.

 8. Савенков А.И. Одаренные дети в детском саду и школе – М.: «Академия», 2000.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з соціальної педагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з етнопедагогіки для студентів напряму підготовки
Відтак на сучасному етапі розвитку української держави особливого значення набрало науково обґрунтоване вирішення виховних та навчальних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з соціальної педагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з історії педагогіки для студентів напряму підготовки
Розвиток суспільства І зміни у відносинах між людьми завжди знаходили своє відображення в практиці освіти, навчання І виховання підростаючих...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з соціальної педагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка завдання для самостійної роботи з педагогіки для студентів напряму підготовки
Проаналізуйте визначення понять: “педагогіка”, “виховання”, “освіта”, які дані в різних навчальних посібниках з педагогіки. Виберіть...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з соціальної педагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з предмету
«Початкова освіта» для студентів іy–х курсів у yіі семестрі (із врахуванням годин та семестру визначеними навчальним планом). Курс...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з соціальної педагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка методичні вказівки та матеріали до самостійної роботи з курсу «Сучасна українська літературна мова»
Ознайомтесь із текстом статей 10, 11, 12 Конституції України. Поділіться своїми спостереженнями щодо втілення в життя положень цього...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з соціальної педагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка основи профорієнтаційної роботи
Тема Професійна орієнтація дітей І молоді як одна з складових діяльності соціального педагога
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з соціальної педагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка
Днз та школі (наповнення кабінетів логопеда та психолога, формування груп для занять, документація спеціалістів та її види)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з соціальної педагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка
Теорія І методика соціально – педагогічної роботи як науки та практичної діяльності
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з соціальної педагогіки для студентів напряму підготовки iconПереклад з польської мови на українську мову
Божени Солтисек) та Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка (в особі проректора з науково-педагогічної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з соціальної педагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Педагогічний коледж
Самостійна робота студентів. При розробці цього розділу робочої навчальної програми дисципліни слід керуватись «Положенням про організацію...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи