Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з історії педагогіки для студентів напряму підготовки icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з історії педагогіки для студентів напряму підготовки
Скачати 128.39 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з історії педагогіки для студентів напряму підготовки
Дата02.06.2012
Розмір128.39 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ


для студентів напряму підготовки

6.010106 «СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА»


Викладач – Н. Кубінська


Львів – 2009

Розвиток суспільства і зміни у відносинах між людьми завжди знаходили своє відображення в практиці освіти, навчання і виховання підростаючих поколінь, у меті та завданнях школи, в педагогічних теоріях і системах.

Освіта, навчання і виховання – процеси соціальні, історично зумовлені, в яких завжди відображаються цілі та інтереси суспільства.

Щоб правильно зрозуміти закономірності цих процесів, необхідно знати історію розвитку освіти, виховання, школи та педагогічних теорій від найдавніших часів до сучасності.

Мета та завдання курсу "Історія педагогіки" – допомогти студентам повніше та глибше осмислити історію розвитку виховання, шкільництва та педагогічних теорій; з’ясувати основні етапи розвитку та становлення зарубіжної школи і педагогіки; розкрити особливості перебігу основних етапів становлення української національної педагогіки в контексті загальноєвропейської педагогічної науки; допомогти студентам оволодіти методами порівняльного аналізу історико-педагогічних явищ, залучати і стимулювати їх до творчого дослідництва; розкрити студентам процес становлення освіти й виховання як складних соціальних явищ з притаманними їм суперечностями, динамізмом, послідовністю, наступністю й тенденціями розвитку; здійснювати професійне виховання студентів; сприяти формуванню педагогічної свідомості.


Програма курсу "Історія педагогіки" є складовою частиною навчального плану напряму "Соціальна педагогіка".


Курс "Історія педагогіки" інтегративний, тому висвітлення окремих питань курсу включає актуалізацію знань студентів з історії, вітчизняної та зарубіжної літератури, культурології, філософії, історії соціально-педагогічної роботи, соціології.


Передбачені навчальним планом години розподілені на лекційні, семінарські та практичні заняття, консультації та самостійну роботу.

^ Основні вимоги до знань та умінь студента


Після закінчення курсу студент повинен знати:

- основні категорії історії педагогіки;

- провідні принципи побудови історії педагогіки;

- загальну характеристику розвитку педагогіки впродовж історичних епох;

- основні етапи розвитку зарубіжної та української школи і педагогіки;

- історію розвитку і становлення основних педагогічних теорій, ідей,концепцій;

- особливості вітчизняних та зарубіжних педагогічних систем;

- специфіку педагогічної діяльності зарубіжних та українських педагогів, котрі зробили великий внесок у розвиток, як школи і педагогіки свого часу, так і сьогодення в першу чергу з проблем соціальної педагогіки;

- педагогічну спадщину провідних педагогів всіх основних етапів розвитку української та зарубіжної школи і педагогіки;

- сучасні тенденції вітчизняної і світової педагогічної науки.


Студент повинен уміти:

- здійснювати порівняльний аналіз різних педагогічних систем, теорій, ідей, концепцій;

- критично переосмислювати внесок зарубіжних та українських педагогів в розвиток і становлення школи та педагогіки різних історичних етапів;

- вивчати та узагальнювати досвід роботи педагогів, зокрема з питань соціальної педагогіки;

- застосовувати здобуті знання у безпосередній педагогічній діяльності;

- творчо використовувати передовий педагогічний досвід минулого;

- виявляти та формулювати педагогічні проблеми сучасної школи, шукати педагогічно виправдані шляхи та способи їх подолання.

Тема. ^ Підходи світової науки до виникнення виховання як суспільного явища

(самостійна робота)


Скласти конспект до теми.


Література:


1. Історія педагогіки/ За ред. Гриценка М.С. – К.: Вища школа, 1973. – 448 с.

2. Історія педагогіки/ За ред. М.В.Левківського, О.А.Дубасенюк/. – Житомир, 1999.

3. Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. Навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. – Тернопіль, 1996. – С. 5-25.

4. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – Київ, Центр навчальної літератури, 2003. – С. 8-14.


Тема. Школа і педагогічна думка в епоху Відродження

(самостійна робота)


Скласти конспект до семінару за планом:

1. Гуманізм епохи Відродження.

2. Поєднання навчання з продуктивною працею Томаса Мора й Томмазо Кампанелли.

3. Гуманістичні ідеї освіти й виховання Ф.Рабле, Е.Роттердамського, В.Фальтре.


Література:


1. Історія педагогіки/ За ред. Гриценка М.С. – К.: Вища школа, 1973. – С 22-25.

2. Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. Навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. – Тернопіль, 1996. – С. 99-111.

3. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – Київ, Центр навчальної літератури, 2003. – С. 33-37.

4. Зейлигер-Рубинштейн Е.И. Очерки по истоии воспитания и педагогической мысли. – Л., 1978.

3. Кампанелла Т. Город Солнца. Хрестоматия по истории зарубежной педагогике.– М., 1971. – С. 66-71.

2. Мор Т. Утопия. Хрестоматия по истории зарубежной педагогике. – М., 1971.– С. 59-64.

5. Пискунов А.И. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики: Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов. – М. Просвещение, 1981.

4. Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. Хрестоматия по истории зарубежной педагогике. – М., 1971. – С. 72-79

Тема. Я.А.Коменський – основоположник педагогіки Нового часу

(самостійна робота)


Опрацювати декілька розділів (за власним вибором студента) відомого твору Я.А.Коменського "Великої дидактики" і написати на цій основі доповіді, реферати.


Література:


1. Історія педагогіки/ За ред. Гриценка М.С. – К.: Вища школа, 1973. – С. 27-34.

2. Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. Навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. – Тернопіль, 1996. – С. 122-178.

3. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – Київ, Центр навчальної літератури, 2003. – С. 40-48.

4. Мітюров В.Н. Педагогічні ідеї Коменського на Україні. – К., 1971.

5. Коменський Я.А. Материнська школа. В кн. "Избранные педагогические сочинения в 2-х томах". – М., 1982. – Т. 1. – С. 201-241.

6. Коменський Я.А. Велика дидактика. В кн. "Избранные педагогические сочинения в 2-х томах".– М., 1982. – Т. 1. – С. 242-476.

7. Коменський Я.А. Пансофічна школа. В кн. "Избранные педагогические сочинения в 2-х томах". – М., 1982. – Т. 2. – С. 44-98.

8. Коменський Я.А. Закони добре організованої школи. В кн. "Избранные педагогические сочинения в 2-х томах". – М., 1982. – Т. 2. – С. 133-163.

9. Коменський Я.А. Видимий світ у малюнках. В кн. "Избранные педагогические сочинения в 2-х томах". – М., 1982. – Т. 2. – С. 234-284.


Тема. Західноєвропейська педагогіка епохи Просвітництва

(самостійна робота)


Скласти конспект до семінару за планом:

1. Педагогічні ідеї Д.Локка.

2. Ідея вільного виховання Ж.-Ж.Руссо.

3. Педагогічні погляди французьких філософів: К.Гельвецій, Д.Дідро.


Література:


1. Історія педагогіки/ За ред. Гриценка М.С. – К.: Вища школа, 1973. – С. 35-47

2. Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. Навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. – Тернопіль, 1996. – С. 179-258.

3. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – Київ, Центр навчальної літератури, 2003. – С. 48-57.

4. Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. В кн.: Хрестоматия по истории зарубежной педагогіки. – М., 1971. – С.255-265.

5. Пискунов А.И. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики: Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов. – М. Просвещение, 1981.

6. Руссо Ж.Ж. Еміль, або Про виховання. В кн.: Хрестоматия по истории зарубежной педагогіки.– М., 1971. – С.47-55.

7. Сбруєва А.А., Рисіна М.В. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: Навчальний посібник.– Суми: СумДПУ, 2000.


Тема. Сучасна освіта у найрозвиненіших країнах світу

(самостійна робота)


Скласти конспект за планом:

1. Система освіти у США.

2. Освітня система у Великобританії.

3. Характеристика освітньої системи у Німеччині.

4. Система освіти у Франції.

5. Характеристика освітньої системи в Японії.


Література:


1. Абашкіна Н.В. Нові концепції навчання і виховання у сучасній німецькій педагогіці: Методико-інформаційний матеріал. – К., 1995.

2. Василюк А., Корсак К., Яковець Н. Нариси з порівняльної педагогіки: Навчальний посібник. – Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2002. – 119 с.

3. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – Київ, Центр навчальної літератури, 2003. – С. 98-116.

4. Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка: Навчальний посібник. – Суми: Редакційно-видавничий відділ СДПУ, 1999. – 300 с.

5. Вульфсон Б.Л., Малькова З.А. Сравнительная педагогіка. – М. Издательство "Институт пратической психологии", Воронеж: НПО "МОДЭК", 1996. – 256 с.


Тема. Школа та педагогіка Київської Русі (ІХ – ХІV століття)

(самостійна робота)


Скласти конспект до семінару за планом:

1. Традиційні засади виховання дітей у Київській Русі.

2. Виникнення перших шкіл у Київській Русі.

3. Зміст та організація навчання у Київській Русі.

4. Перші педагогічні пам’ятки Київської Русі.


Література:


1. Історія педагогіки/ За ред. Гриценка М.С. – К.: ВО Вища школа, 1973. – С. 119-123.

2. Історія педагогіки/ За ред. М.В.Левківського, О.А.Дубасенюк/. – Житомир, 1999.

3. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки. – Тернопіль, 1994. – С.4-25.

4. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – Київ, Центр навчальної літератури, 2003. – С.138-148.

5. Любар О.О. Історія української педагогіки/ За ред. М.Г.Стельмаховича. – К.: ІЗМН, 2000.

6. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні./ За ред. М.Д.Ярмаченка. – К., 1991.


Тема. Педагогічна система К.Д.Ушинського

(самостійна робота)


Скласти конспект за планом (або підготувати ґрунтовну доповідь, реферат):

1. Життя і педагогічна діяльність К.Ушинського.

2. Значення праці у вихованні людини.

3. Ідея національного виховання К.Ушинського.

4. Особливості організації навчально-виховного процесу за К.Ушинським.


Орієнтовний перелік тем доповідей, рефератів:


1. К.Ушинський про народність виховання.

2. К.Ушинський про гармонійний розвиток людини.

3. Система морального виховання К.Ушинського.

4. Дидактика і методика початкового навчання К.Ушинського.

5. Ідея гармонійного розвитку людини К.Ушинського.

6. Ушинський про підготовку вчителя.


Література:


1. Історія педагогіки/ За ред. Гриценка М.С. – К.: ВО Вища школа, 1973. – С. 208-219.

2. Історія педагогіки/ За ред. М.В.Левківського, О.А.Дубасенюк/. – Житомир, 1999.

3. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки: Курс лекцій. – Тернопіль, 1994.

4. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – Київ, Центр навчальної літератури, 2003. – С. 214-226.

5. Любар О.О. Історія української педагогіки/ За ред. М.Г.Стельмаховича. – К.: ІЗМН, 2000.

6. Сбруєва А.А., Рисіна М.В. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: Навчальний посібник.– Суми: СумДПУ, 2000.

7. Ушинський К.Д. Про народність у громадському вихованні. –Т.2. – С. 69-167.

8. Ушинський К.Д. Прац в її психічному і виховному значенні. –Т.2. – С. 333-362.

9. Ушинський К.Д. Рідне слово. – Т.2. – С. 554-575.


Тема. Педагогічна система А.С.Макаренка

(самостійна робота)


Скласти конспект за планом (або підготувати ґрунтовну доповідь, реферат):

1. Життя і педагогічна діяльність А.Макаренка.

2. Теорія і практика колективу А.Макаренка.

3. Ідея поєднання навчання з продуктивною працею А.Макаренка ("Педагогічна поема", "Прапори на баштах").

4. Проблема сімейного виховання ("Книга для батьків", "Лекції про виховання дітей").


Орієнтовний перелік тем доповідей, рефератів:


1. Ідея формування колективу А.Макаренка: критичний аналіз.

2. Трудове виховання А.Макаренка і сучасність.

3. Вчитель-вихователь А.Макаренка і сучасні педагогічні технології.

4. Сімейне виховання А.Макаренка і сучасність.

5. Рольовий принцип педагогічної системи А.Макаренка.


Література:


1. Історія педагогіки/ За ред. Гриценка М.С. – К.: ВО Вища школа, 1973. – С. 372-386.

2. Історія педагогіки/ За ред. М.В.Левківського, О.А.Дубасенюк/. – Житомир, 1999.

3. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки: Курс лекцій. – Тернопіль, 1994.

4. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – Київ, Центр навчальної літератури, 2003. – С. 273-287.

5. Любар О.О. Історія української педагогіки/ За ред. М.Г.Стельмаховича. – К.: ІЗМН, 2000.

6. Макаренко В.С. Мій брат Антон Семенович // Рад. школа, 1991. – № 6.

7. Нежинский Н.П. А.С.Макаренко и педагогика школы. – К., 1976.

8. Павлова М.П. Педагогическая система А.С.Макаренка. – М., 1963.


Тема. Педагогічна система В.О.Сухомлинського

(самостійна робота)


Скласти конспект за планом (або підготувати ґрунтовну доповідь, реферат):

1. Життя і педагогічна діяльність В.Сухомлинського.

2. Навчання й виховання дітей 6-річного віку.

3. Морально-трудове виховання школярів.

4. В.Сухомлинський про формування гуманної особистості.


Орієнтовний перелік тем доповідей, рефератів:


1. Етнічні засади родинного виховання.

2. Ідеї становлення вчителя-вихователя.

3. Дослідництво як основа становлення творчої особистості.

4. Духовність особистості школярів (за В.Сухомлинським).

5. Система морально-трудового виховання В.Сухомлинського.


Література:


1. Історія педагогіки/ За ред. М.В.Левківського, О.А.Дубасенюк/. – Житомир, 1999.

2. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки: Курс лекцій. – Тернопіль, 1994.

3. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – Київ, Центр навчальної літератури, 2003. – С. 303-314.

4. Левківський М.В. Методичні рекомендації з використання творчої спадщини В.О.Сухомлинського. – Житомир, 1980.

5. Любар О.О. Історія української педагогіки/ За ред. М.Г.Стельмаховича. – К.: ІЗМН, 2000.

6. Сухомлинський В.О. Вибр. тв.: В 5-ти т. – Тт. 1-5. – К.: Рад.шк. – 1976.

Тема. Утвердження освіти в Україні на сучасному етапі духовного і національного відродження

(самостійна робота)


Скласти конспект до семінару за планом:

1. Утвердження демократичних державно-громадських засад освіти й виховання молоді.

2. Реформування освіти на сучасному етапі розвитку українського суспільства.

3. Утвердження шляхів та засобів національного виховання дітей та молоді.

4. Особливості реформування професійної, вищої й педагогічної освіти.


Література:


1. Державна національна програма "Освіта" ("Україна ХХІ століття") //Освіта. – 1993. – № 44, 45, 46.

2. Закон України "Про освіту" // Голос України. – 1996. – 25 квітня.

3. Концепція середньої загальноосвітньої школи України. // Інформаційний збірник Міністерства освіти. №№ 1-2, 1992.

4. Концепція національного виховання //Освіта. – 1996. – 7 серпня.

5. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – Київ, Центр навчальної літератури, 2003. – С. 315-324.

6. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. – К., 2001.

7. Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад// Освіта.– 1993 – 3 вересня.

8. Положення про дошкільний виховний заклад України //Освіта. – 1993. – 10 вересня.

9. Положення про професійний навчально-виховний заклад України //Освіта. – 1993. – 17 вересня.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з історії педагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з соціальної педагогіки для студентів напряму підготовки
Курс передбачає оволодіння студентами – майбутніми соціальними педагогами базовими знаннями, уміннями та способами діяльності в області...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з історії педагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з етнопедагогіки для студентів напряму підготовки
Відтак на сучасному етапі розвитку української держави особливого значення набрало науково обґрунтоване вирішення виховних та навчальних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з історії педагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка завдання для самостійної роботи з педагогіки для студентів напряму підготовки
Проаналізуйте визначення понять: “педагогіка”, “виховання”, “освіта”, які дані в різних навчальних посібниках з педагогіки. Виберіть...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з історії педагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з предмету
«Початкова освіта» для студентів іy–х курсів у yіі семестрі (із врахуванням годин та семестру визначеними навчальним планом). Курс...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з історії педагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка методичні вказівки та матеріали до самостійної роботи з курсу «Сучасна українська літературна мова»
Ознайомтесь із текстом статей 10, 11, 12 Конституції України. Поділіться своїми спостереженнями щодо втілення в життя положень цього...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з історії педагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка основи профорієнтаційної роботи
Тема Професійна орієнтація дітей І молоді як одна з складових діяльності соціального педагога
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з історії педагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка
Днз та школі (наповнення кабінетів логопеда та психолога, формування груп для занять, документація спеціалістів та її види)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з історії педагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка
Теорія І методика соціально – педагогічної роботи як науки та практичної діяльності
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з історії педагогіки для студентів напряму підготовки iconПереклад з польської мови на українську мову
Божени Солтисек) та Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка (в особі проректора з науково-педагогічної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з історії педагогіки для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Педагогічний коледж
Самостійна робота студентів. При розробці цього розділу робочої навчальної програми дисципліни слід керуватись «Положенням про організацію...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи