«вікова та педагогічна психологія» icon

«вікова та педагогічна психологія»
Скачати 213.96 Kb.
Назва«вікова та педагогічна психологія»
Дата24.06.2012
Розмір213.96 Kb.
ТипДокументиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

з навчального курсу

«ВІКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

для студентів напряму підготовки

6.010106 «Соціальна педагогіка»


Укладач:

А.Богданова

викладач психології


ЛЬВІВ-2011


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма курсу "Вікова та педагогічна психологія" є складовою частиною навчального плану напряму підготовки "Соціальна педагогіка".


Вивчення курсу "Вікова та педагогічна психологія" дає можливість студентам набути основних знать з вікової та педагогічної психології, психології особистості, основ психології спілкування, дасть уявлення про специфіку формування та розвитку психічних процесів на різних стадіях розвитку людини, індивідуальних особливостей особистості, взнати про основи психології навчання та виховання у немовлячому, ранньому та дошкільному віці, сформує ґрунтовний базис для подальшого поглибленого вивчення окремих аспектів загальної, вікової та педагогічної психології; допоможе студенту глибше розібратися в особливостях власної особистості, у своїх індивідуально-особистісних, пізнавальних та комунікативних рисах і якостях; сформує загальні орієнтири в педагогічній роботі з дітьми.


Передбачені навчальним планом години розподілені на лекційні, семінарські та практичні заняття, консультації та самостійну роботу.


Всі види занять дають можливість не лише ознайомитися з теоретичним матеріалом, а й поглибити знання теорії за допомогою семінарських занять; допомагають сформувати у студента навички самостійної науково-пошукової роботи. Практичні заняття сприяють оволодінню практичними навичками й вміннями.

Програма орієнтує викладача на творчу побудову навчального процесу, використання модульної рейтингової системи навчання та лекційно-семінарського методу викладання, а також організацію самостійної роботи студентів, проведення практичних та консультативних занять.


^ Основні вимоги до знань та умінь студента


Після закінчення курсу студент повинен знати:

- основні закономірності формування та розвитку психіки людини;

- етапи вікового розвитку особистості, їх характеристику і особливості;

- специфіку вікових криз при переході від одного етапу розвитку на інший та засоби пом’якшення їх протікання;

- сучасні погляди на природу та закономірності функціонування вікових змін психіки;

- напрямки цілеспрямованого розвитку можливостей людини та реалізації її особистісного потенціалу на кожному етапі розвитку

- психологічний погляд на навчання та виховання;

- шляхи ефективного навчання і виховання повноцінної розвиненої особистості на кожному етапі її психічного розвитку;

- психологічні вимоги до особистості педагога;

- сутність явища обдарованості та шляхи її всебічного розкриття у школярів в сучасних умовах;

- основи профорієнтаційної роботи в старшій школі.


Студент повинен уміти:

- володіти навичками діагностики вікових змін у особистості;

- встановлювати причини і наслідки внутрішніх та зовнішніх конфліктів особистості, які зумовлені віковими змінами;

- використовувати основні методи, які застосовуються у роботі з школярами на сучасному етапі розвитку науки і суспільства;

- діагностувати готовність дитини до школи;

- діагностувати рівень особистісного розвитку школяра;

- розробляти стратегії ефективного навчання для школяра з точки зору індивідуального підходу;

- моделювати ситуації, прогнозувати їх розвиток та наслідки;

- забезпечувати профорієнтаційне самовизначення школяра.

- діагностувати та коректувати розлади у спілкуванні школяра з дорослими і однолітками;

- формулювати рекомендації для педагога, що працює з дітьми різних вікових категорій з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

^ Критерії та норми оцінювання успішності студентів:

Основні критерії:

- правильність, повнота та обсяг знань, їх точність;

- якість відповіді студента (обґрунтованість та грамотність викладу);

- ступінь орієнтування у матеріалі;

- навички практичного використання теоретичних знань та вмінь;

- наявність самостійного та творчого мислення.


^ Орієнтовні норми оцінювання відповідей студента:

Оцінка "відмінно"відповідь повна, самостійна, правильна, викладена літературною мовою у логічній послідовності. Студент вільно орієнтується у теоретичному матеріалі та вміє пов’язати його з практичними уміннями. Проявляє ознаки творчого підходу до вирішення типових завдань.

Оцінка "добре"відповідь задовільняє вищевказані вимоги частково, містить певні смислові неточності у викладі матеріалу. Недоліки легко виправляються при відповіді на додаткові запитання викладача.

Оцінка "задовільно" – відповідь загалом правильна, але допущені суттєві неточності. Студент виявляє розуміння навчального матеріалу при недостатній повноті засвоєння понять або непослідовному викладі матеріалу, погано орієнтується у матеріалі або не орієнтується взагалі; при певній мірі засвоєння конкретних тем не може відповісти на додаткові запитання з інших. Слабке володіння практичними навичками. Творче мислення не застосовується або застосовується мінімально.

Оцінка "незадовільно" – відповідь неправильна, студент виявляє незнання основних понять предмету, не володіє практичними навичками, не проявляє здатність до творчого пошуку.


Модуль І. Вікові особливості розвитку людини.


Тема 2. Методи та проблеми вікової психології.

(2 год.) Самостійна робота:

1. Тест як особливий метод психологічного дослідження.

2. Визначення рівня самооцінки за допомогою тесту. Обробка, аналіз та інтерпретація отриманих результатів. Оформлення письмового протоколу дослідження.

Терміни: діагностика, корекція, консультація, психолого-педагогічний експеримент, тестування.

Література:

 1. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К., 2005.

 2. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. – К., 2006.

 3. Сергеенкова О.П., Столярчук О.А. Вікова психологія. – К., 2012.


Тема 3. Закономірності розвитку психіки людини.

(2 год.) Самостійна робота:

Розкрийте значення вікових криз для психічного розвитку людини, виявивши їх позитивний та негативний вплив. Чи обов’язковим є переживання особистістю усіх вікових криз. Вкажіть умови прискорення настання кризи та її відстрочення в часі.

Терміни: онтогенез, філогенез, когнітивний, психоаналіз, біхевіоризм, періодизація.

Література:

Основна:

 1. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К., 2005.

 2. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. – К., 2006.

 3. Сергеенкова О.П., Столярчук О.А. Вікова психологія. – К., 2012.

Додаткова:

Немов Р.С. Психология. В 3 т. Том 1, 2. – М., 2001.


Тема 4. Психологічні особливості новонародженого та немовляти.

(2 год.) Самостійна робота: Вказати вплив фізичного розвитку на психіку немовляти. З’ясуйте які соматичні досягнення є основою для формування новоутворень психіки, заповнивши таблицю:

Вік

Фізичне новоутворення

Надбання психіки дитини

2 міс.6-7 міс.10 міс.12 міс.
Терміни: натальна травма, пренатальний розвиток, інстинкт, умовний рефлекс, дитяча шпитальність, афективна реакція.

Література:

 1. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К., 2005.

 2. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. – К., 2006.

 3. Сергеенкова О.П., Столярчук О.А. Вікова психологія. – К., 2012.


Тема 5. Розвиток психіки в ранньому віці.

(2 год.) Самостійна робота:

Порівняти особливості протікання, причини та шляхи подолання кризи 1-го та 3-х років життя. Заповнити таблицю:Криза

прояви

причини

Шляхи подолання

1-го року


3-х роківТерміни: самооцінка, самосвідомість, довільність, егоцентричне мовлення, "ігри поряд".

Література:

Основна:

 1. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К., 2005.

 2. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. – К., 2006.

 3. Сергеенкова О.П., Столярчук О.А. Вікова психологія. – К., 2012.

Додаткова:

 1. Немов Р.С. Психология. В 3 тт. Том 1, 2. – М., 2001.

 2. Реал А.В. Социальная педагогическая психология. – М., 1992.


Тема 6. Психологічні особливості дітей дошкільного віку

(2 год.) Самостійна робота:

 1. Вкажіть психологічні наслідки відвідування дошкільням дитячого садка: переваги та недоліки. Оформіть таблицю:

Позитивні наслідки відвідування ДНЗ

Негативні наслідки відвідування ДНЗ
2. Готовність дитини до навчання в школі. З’ясувати доцільність початку шкільного навчання у шестирічному віці. Відповідь аргументувати, оформити письмовий протокол. Форма контролю – семінар.

^ Терміни: дитяче фантазування, самооцінка, емпатія, рольова гра, гра за правилами, довільність, сюжетно-рольова гра, готовність до навчання в школі.


Література:

Основна:

 1. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К., 2005.

 2. Сергеенкова О.П., Столярчук О.А. Вікова психологія. – К., 2012.

Додаткова:

Аникеева Н.П. Воспитание игрой: Книга для учителя. – М., 1993.


Тема 7. Особливості розвитку молодшого школяра.

(2 год.) Самостійна робота:

Психологічні особливості адаптації дитини до навчання в школі. Адаптація та дезадаптація дитини до навчання в школі. Форма контролю – семінар.

^ Терміни: молодший шкільний вік, адаптація, криза, емоційна сфера, вольова сфера, шкільна тривожність, шкільні страхи, внутрішня позиція школяра.

Література:

Основна:

 1. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К., 2005.

 2. Сергеенкова О.П., Столярчук О.А. Вікова психологія. – К., 2012.

Додаткова:

Немов Р.С. Психология. В 3 т. Том 1, 2. – М., 2001.


Тема 8. Психологічні особливості підлітка.

(2 год.) Самостійна робота:

Використовуючи додаткову літературу, теоретично дослідити особливості переживання підлітками кризи особистості. З’ясувати роль батьків у подоланні їх дітьми кризи підліткового віку.

^ Терміни: почуття дорослості, конфронтація, конформізм, підліткова емансипація, Я-концепція, акцентуація, суїцид, підліткова депресія.


Література:

Основна:

 1. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К., 2005.

 2. Столяренко Л. Основы психологии. – М., 1999.

 3. Сергеенкова О.П., Столярчук О.А. Вікова психологія. – К., 2012.

Додаткова:

 1. Изард К. Психология эмоций. – СПб., 1999.

 2. Кулагина И.Ю. Доминирующая мотивация школьников: возрастные тенденции и условия развития.//Практична психологія та соціальна робота. – 2010. - №10. – С. 47-50.

 3. Лановенко Ю.Типологія адаптаційного подолання кризи підліткового віку.//Соціальна психологія. – 2004.-№6. – С.137-144.

 4. Лишин О.В. Тенденции личностного самоопределения в подростковом и юношеском возрастах.//Практична психологія та соціальна робота. – 2010. - №12. – С. 23-29.


Тема 9. Особливості розвитку в юнацькому віці.

Терміни: юнацький вік, вищі почуття, самоідентифікація, его-ідентичність, гіперопіка, гіпоопіка, юнацьке кохання.

(2 год.) Самостійна робота: Особливості юнацького кохання. Види любові. Підготовка до сімейного життя. Роль батьків у формуванні спрямованості старшокласників на створення шлюбу та сім’ї.

Форма контролю – семінар.

^ Терміни: юнацький вік, вищі почуття, самоідентифікація, его-ідентичність, гіперопіка, гіпоопіка, юнацьке кохання.

Література:

Основна:

 1. Сергеенкова О.П., Столярчук О.А. Вікова психологія. – К., 2012.

 2. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. – К., 2006.

 3. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К., 2005.

Додаткова:

 1. Реал А.В. Социальная педагогическая психология. – М., 1992.

 2. Поснова Т. Формування ціннісно-мотиваційної сфери особистості студента//Соціальна психологія. – 2004.-№2. – С. 134-139.

 3. Штриголь Д.В. Шлюбно-рольові настанови у юнацькому віці.//Практична психологія та соціальна робота. – 2010. - №5. – С. 35-44.


Тема 10. Психологічна характеристика дорослості та людей похилого віку.

(2 год.) Самостійна робота:

Описати та оформити у вигляді таблиці розвиток людини на різних етапах дорослості (рання, середня, пізня дорослість) за наступними критеріями: когнітивні процеси (відчуття, сприймання, мислення, мовлення, пам’ять, уява, увага), емоційні процеси (емоції та почуття), вольові процеси (мотиви, цінності), індивідуальні особливості (темперамент, характер, здібності), соціальна взаємодія (батьківські та подружні ролі, взаємодія з соціальним оточенням). Для кожного вікового періоду виділити сензитивні сфери.

^ Терміни: акмеологія, статевий деформізм, криза середнього віку, батьківська роль, стиль виховання, сценарій сімейного життя, старіння, особистісна зрілість.

Література:

Основна:

 1. Сергеенкова О.П., Столярчук О.А. Вікова психологія. – К., 2012.

 2. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. – К., 2006.

Додаткова:

 1. Варфоломєєва О. Акмеологія як наука в інтерпретації російських дослідників. //Соціальна психологія. – 2007.-№4. – С.27 – 36.

 2. Завгородня О.В. Особистысть: шляхи досягнення зрілості.// практична психологія та соціальна робота. – 2010. - № 12. – С.11-17.

 3. Изард К. Психология эмоций. – СПб., 1999.

 4. Яцемирская Р.С., Беленькая И.Г. Социальная геронтология. - М., 2001.^ ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ

Модуль № 1.

(Зразок)


Прочитайте питання, оберіть єдину правильну відповідь.

1. Вчений, що вперше обґрунтував кризу підліткового віку:

А. З. Фройд

Б. І. Кон

В. І.Лангмайер

Г. К.Левін


^ 2. Основне новоутворення юнацького віку – це:

А. Почуття дорослості;

Б. Спрямованість у майбутнє;

В. Самовизначення;

Г. Почуття власної індивідуальності.


Модуль ІІ. Педагогічна психологія.


Тема 12. Педагогічна психологія як наука. Зв’язок педагогічної та вікової психології.

(2 год.) ^ Самостійна робота:

Скласти порівняльну характеристику понять навчання та виховання:

Хар-ка

Навчання

Виховання

МетаСфераМетодиСпрямованість
Терміни: навчання, виховання, учіння, педагогічна занедбаність, диференціація навчання, індивідуальний підхід, психологічне консультування, психотренінг, психотерапія.

Література:

Основна:

 1. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К., 2005

 2. Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А Педагогічна психологія. – К., - 2012

 3. Савчин М.В. Педагогічна психологія. – К., 2007.

Додаткова:

 1. Габай Т.Г. Педагогическая психология. – М., 1995.

 2. Реал А.В. Социальная педагогическая психология. – М., 1992.


Тема 13. Теорії навчання та виховання.

(2 год.) Самостійна робота:

Опишіть практичні методи активізації навчальної діяльності школярів у процесі здобуття знань. Форма контролю – семінар.

^ Терміни: научіння, оперантне научіння, реактивне научіння, когнітивне научіння, імпринтинг, інсайт, креативність, вікарне научіння, мотивація, навчальна діяльність.

Література:

Основна:

 1. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К., 2005.

 2. Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А. Педагогічна психологія. – К., - 2012.

Додаткова:

 1. Реал А.В. Социальная педагогическая психология. – М., 1992.

 2. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб., 2000.


Тема 14. Навчання і виховання у немовлячому та ранньому віці.

(2 год.) Самостійна робота:

Описати особливості методів впливу вихователів на процес розвитку дитини немовлячого віку та дитини раннього віку. Заповніть відповідну таблицю:

Вік

Метод (засіб) психічного розвитку

Напрямок психічного розвитку

НемовляРанній вік
^ Терміни: наочно-дійове мислення, наочно-образне мислення, дидактичні ігри, мотивація досягнення успіху, локус контролю, прив’язаність, бондінг .

Література:

Основна:

 1. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К., 2005.

 2. Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А. Педагогічна психологія. – К., - 2012.

Додаткова:

Немов Р.С. Психология. В 3 т. Том 1, 2. – М., 2001.


Тема 15. Психологічні основи навчання і виховання дошкільнят.

(2 год.) Самостійна робота:

1. Аргументуйте доцільність вивчення іноземних мов дитиною дошкільного віку. Письмово вкажіть аргументи «за» і «проти» такого підходу до психічного розвитку дошкільника.

2. Підібрати 2-3 приклади навчально-дидактичної розвиваючої гри для дитини дошкільного віку.

Форма контролю – семінар.

Терміни: сенсорний еталон, фонематичний слух, довільне запам’ятовування, мнемотехніка, здібності.

Література:

 1. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К., 2005.

 2. Савчин М.В. Педагогічна психологія. – К., 2007.

 3. Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А. Педагогічна психологія. – К., - 2012.


Тема 16. Виховання і навчання у молодшому шкільному віці.

(2 год.) Самостійна робота:

 1. За допомогою додаткової літератури скласти план-конспект теми (письмово).

 2. Описати типи мотивації навчальної діяльності школярів, зазначити їх сутність та можливі напрямки розвитку, заповнивши таблицю:

Тип мотивації навчальної діяльності

Опис

Розвиток

1.2.

Терміни: вольова сфера, гра, самовиховання, характер, моральні почуття, научуваність, пізнавальний інтерес.

Література:

Основна:

 1. Савчин М.В. Педагогічна психологія. – К., 2007.

 2. Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А. Педагогічна психологія. – К., - 2012.

Додаткова:

 1. Реал А.В. Социальная педагогическая психология. – М., 1992.

 2. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб., 2000.


Тема 17. Психологічні основи навчання і виховання підлітків та юнаків.

(2 год.) Самостійна робота:

Провести дослідження інтересів сучасних підлітків та юнаків щодо ЗМІ. З’ясувати роль ЗМІ у процесі виховання особистості: позитивний та негативний вплив.

Терміни: понятійне мислення, мовний інтелект, практичний інтелект, етика, самовиховання, моральні почуття.

Література:

 1. Савчин М.В. Педагогічна психологія. – К., 2007.

 2. Габай Т.Г. Педагогическая психология. – М., 1995.


Тема 18. Основи психологічної роботи з обдарованими дітьми.

(4 год.) Самостійна робота:

Розглянути проблему диференційованого навчання обдарованої дитини. Визначити аргументи «за» і «проти».

Терміни: навчальна неуспішність,обдарованість, талант, геніальність,прискорене навчання, збагачене навчання.


Література:

 1. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К., 2005.

 2. Савчин М.В. Педагогічна психологія. – К., 2007.

 3. Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А. Педагогічна психологія. – К., - 2012.


Тема 19. Теоретичні та практичні проблеми виховання. Виховання дітей у різні вікові періоди.

(2 год.) Самостійна робота.

Скласти порівняльну характеристику рівнів виховання особистості. Визначити вікові передумови формування рівнів вихованості.

Терміни:виховання, вихованість, честолюбність, рівень домагань, моральні почуття.

Література:

Основна:

1.Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К., 2005.

2.Савчин М.В. Педагогічна психологія. – К., 2007.

3.Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А. Педагогічна психологія. – К., - 2012.

Додаткова:

1.Максименко С. Технологія тренінгу.– К.:Главник, 2005. – 112 с.

2.Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. – Самара, 1999.


Тема 20. Особистість педагога.

(2 год.) Самостійна робота:

Методи розвитку та становлення ефективного педагогічного спілкування. Розвиток комунікативності, емпатійності та стресостійкості вчителя у процесі взаємодії вчителя з учнем.

^ Терміни: мотивація, педагогічні здібності, стиль педагогічної діяльності, емпатія, конгруентність, педагогічна майстерність, педагогічна спілкування.

Література:

Основна:

 1. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К., 2005.

 2. Савчин М.В. Педагогічна психологія. – К., 2007.

 3. Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А. Педагогічна психологія. – К., 2012.

Додаткова:

1.Габай Т.Г. Педагогическая психология. – М., 1995.

2.Немов Р.С. Психология. В 3 т. Том 1,2. – М., 2001.

3.Реал А.В. Социальная педагогическая психология. – М., 1992.

4.Стоунс Э. Психопедагогика. Психологическая теория и практика обучения. – М., 1994.


^ ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ

Модуль № 2.

(Зразок)


Прочитайте питання, оберіть єдину правильну відповідь.

1. Термін «научіння» в науковий обіг ввів вчений:

А. Е. Еріксон;

Б. Е. Торндайк;

В. С. Грофф.


^ 2. Вид научіння, коли індивід цілком засвоює форму поведінки іншої особи, включаючи розуміння наслідків цієї поведінки:

А.Наслідування;

Б. Вікарне научіння;

В. Латентне научіння.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой: Книга для учителя. – М., 1993.

 2. Варфоломєєва О. Акмеологія як наука в інтерпретації російських дослідників.//Соціальна психологія. – 2007.-№4.

 3. Габай Т.Г. Педагогическая психология. – М., 1995.

 4. Изард К. Психология эмоций. – СПб., 1999.

 5. Завгородня О.В. Особистість: шляхи досягнення зрілості.// Практична психологія та соціальна робота. – 2010. - № 12.

 6. Кулагина И.Ю. Доминирующая мотивация школьников: возрастные тенденции и условия развития.//Практична психологія та соціальна робота. – 2010. - №10.

 7. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К., 2005.

 8. Лановенко Ю.Типологія адаптаційного подолання кризи підліткового віку.//Соціальна психологія. – 2004.-№6.

 9. Лишин О.В. Тенденции личностного самоопределения в подростковом и юношеском возрастах.//Практична психологія та соціальна робота. – 2010. - №12.

 10. Немов Р.С. Психология. В 3 т. Том 1, 2. – М., 2001.

 11. Поснова Т. Формування ціннісно-мотиваційної сфери особистості студента//Соціальна психологія. – 2004.-№2.

 12. Реал А.В. Социальная педагогическая психология. – М., 1992.

 13. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. – К., 2006.

 14. Савчин М.В. Педагогічна психологія. – К., 2007.

 15. Сергеенкова О.П., Столярчук О.А. Вікова психологія. – К., 2012.

 16. Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А. Педагогічна психологія. – К., - 2012.

 17. Штриголь Д.В. Шлюбно-рольові настанови у юнацькому віці.//Практична психологія та соціальна робота. – 2010. - №5.

 18. Яцемирская Р.С., Беленькая И.Г. Социальная геронтология. - М., 2001.


Схожі:

«вікова та педагогічна психологія» iconПедагогічна та вікова психологія
Психологія дітей шестирічного віку; формування передумов готовності до навчання в школі
«вікова та педагогічна психологія» iconПедагогічна та вікова психологія
move to 1812-11306
«вікова та педагогічна психологія» iconПаспорт спеціальності 19. 00. 07 педагогічна та вікова психологія
move to 1812-11315
«вікова та педагогічна психологія» iconПаспорт спеціальності 19. 00. 07 педагогічна та вікова психологія
Вивчення джерел І рушійних сил та психологічних механізмів І закономірностей становлення І розвитку особистості в онтогенезі
«вікова та педагогічна психологія» iconПсихологія” спеціалізація – „ПЕДАГОГІЧНА психологія”
У підготовці майбутніх психологів велика роль належить виробничій практиці. Дана програма призначена для студентів, які спеціалізуються...
«вікова та педагогічна психологія» iconПсихологія” спеціалізація – „ПЕДАГОГІЧНА психологія”
Педагогічна психологія”, та їх керівників. Вона розроблена на основі Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів...
«вікова та педагогічна психологія» iconПрограма фахового вступного екзамену з педагогіки та психології для вступу на навчання для здобуття окр «Бакалавр» на базі окр «Молодшого спеціаліста» напрям підготовки «початкова освіта»
«Загальні основи педагогіки», «Дидактика», «Теорія виховання», «Історія педагогіки», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія»....
«вікова та педагогічна психологія» iconЗвіт про форми роботи, які розв'язують завдання морального, політичного, розумового, естетичного І фізичного виховання. При вивченні розділу "Робота з батьками" звернути увагу, на планування кожного аспекту виховної роботи з батьками
Студенти ІІ курсу поглиблюють знання, вдосконалюють уміння І навички, набуті ними під час навчання на І курсі. Поряд з цим, вони...
«вікова та педагогічна психологія» iconІнститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2010 рр.
Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид навч посіб. / Кутішенко В. П. – Київ : Центр учбової літератури,...
«вікова та педагогічна психологія» iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Вікова психологія", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
move to 0-3596299
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи