До виконання самостійної роботи «Основи психолого-педагогічної діагностики та консультування» icon

До виконання самостійної роботи «Основи психолого-педагогічної діагностики та консультування»
Скачати 214.53 Kb.
НазваДо виконання самостійної роботи «Основи психолого-педагогічної діагностики та консультування»
Дата24.06.2012
Розмір214.53 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

«Основи психолого-педагогічної діагностики та консультування»


для студентів напряму підготовки

6.010106 «Соціальна педагогіка»


Укладач: А.Богданова

викладач психології


Львів – 2011

Пояснювальна записка

Даний курс передбачено навчальним планом напряму підготовки «Соціальна педагогіка» для студентів IV курсу. Вивчається протягом 7-8 семестрів.

Метою предмету є ознайомлення студентів з основами діагностичної та консультативної діяльності практичного психолога в закладі освіти, виробити вміння практично застосовувати діагностичні методики, проводити та інтерпретувати їх в педагогічному аспекті, ефективно поєднуючи з консультативною діяльністю, а також уточнити та розширити основні поняття, що вивчаються в інших дисциплінах психолого-педагогічного циклу.

Курс «Основи психолого-педагогічної діагностики та консультування» є необхідним у підготовці студентів даної спеціальності, оскільки проблема діагностики та її ефективне поєднання з консультативним процесом є особливо актуальною проблемою на даному етапі розвитку психологічної науки. Впровадження діагностування дає змогу своєчасно виявити причини дизадаптації учня до шкільного навчання, відхилення у розвитку психічних процесів, а консультування дозволяє виявити можливі напрямки усунення цієї проблеми. Прерогативою діагностики є також виявлення дітей з особливостями психофізичного розвитку, які потребують спеціального навчання. Вирішення цих питань знаходиться в компетенції практичного психолога та соціального педагога.

Також дисципліна має завдання сформувати у майбутніх фахівців уявлення про сучасні проблеми психолого-педагогічної діагностики як науки, інноваційні технології в галузі діагностики та консультування й особливості їх застосування на практиці.

На лекційні заняття винесені основні теоретичні питання психолого-педагогічної діагностики та консультування, що стосуються методів, напрямків, підходів, шляхів та правил проведення діагностичного обстеження та консультативного процесу в закладах освіти.

На практичних заняттях закріплюються та апробовуються теоретичні знання, отримані на лекціях: підбираються діагностичні методики для визначення відповідних психічних явищ для різних категорій дітей, дані методики впроваджуються з використанням психологічного інструментарію, студенти вчаться аналізувати та інтерпретувати отриману інформацію, досліджують та аналізують психоконсультативні кейси, роблять консультативні заключення.

На заняттях застосовуються такі новітні технології як «техніка акваріуму» - розподіл ролей («ведучий», «аналітик», «протоколіст», «спостерігач»); дискусії у формі «круглого столу», «дебатів», «форуму», «симпозіуму»; рольової гри.

Самостійно студенти опрацьовують додаткові літературні джерела, фахові періодичні видання, займаються творчо-пошуковою роботою.

^ Критерії та норми оцінок:

 • характер засвоєння знань, умінь та навичок (обсяг, правильність, точність знань, їх міцність);

 • якість відповіді студента (рівень осмислення, аргументації, аналізу, послідовність, самостійність творчого застосування)

 • якість виконання роботи (збереження науковості, системи, повнота та правильність, самостійність судження, грамотність викладу)

 • рівень вихованості (старанність, гуманізм, добрі справи, активність, отримання норм поведінки, моральне здоров’я, ціннісні орієнтири, світогляд).Оцінка «відмінно»:

 • правильне та повне засвоєння програмного матеріалу;

 • аргументоване висвітлення теми, правильне та доцільне використання наукової термінології;

 • логічний послідовний виклад матеріалу, підтвердження теоретичного матеріалу прикладами, фактами з різних сфер;

 • вміння аналізувати поняття, твердження, явища, закономірності;

 • самостійне, творче застосування знань, розкриття причин та взаємозв’язку, взаємозумовленості;

 • виразність, багатогранність мови, вміння формулювати висновки та власні судження.

Оцінка «добре»:

 • свідоме, повне засвоєння матеріалу програми, але з деякими неточностями та прогалинами у другорядному матеріалі (1-2 незначні помилки);

 • аргументована відповідь, наявність висновків та власних суджень;

 • самостійне, творче застосування, інколи з допомогою викладача;

 • незначне порушення послідовності викладу;

 • недостатня виразність мови, наявність неточностей у висновках.

Оцінка «задовільно»:

 • неповне засвоєння матеріалу програми, виклад матеріалу з кількома (3-5) незначними помилками, які студент може виправити за допомогою викладача;

 • самостійне репродуктивне застосування знань за вказівкою викладача;

 • незначне порушення логічності та послідовності викладу, недостатнє розкриття суті явищ та понять;

 • недостатнє самостійне мислення, відсутність причинно-наслідковості, взаємозв’язку;

 • бідність мови, відсутність або неконкретність висновків.

Оцінка «незадовільно»:

 • відсутність знань умінь та навичок;

 • знання матеріалу за обсягом менше половини;

 • несвідоме, механічне використання лише фрагментарних знань;

 • виклад матеріалу з великими помилками, без системи та належної аргументації;

 • відсутність логіки та мислительної діяльності, не зроблені висновки, узагальнення;

 • допущено більше 5 грубих помилок у використанні наукових понять і термінології.Модуль 1.

ТЕМА 1. Становлення психолого-педагогічної діагностики

(2 год.)Самостійна робота.

 1. Опрацювати наукову літературу, законспектувати важливі факти з історії розвитку психолого-педагогічної діагностики.

 2. Виявити відмінності професійних та аматорських тестів у психодіагностиці. Підготувати відповідні зразки тестів. Пояснити відмінність між ними.

Форма контролю – письмовий звіт.

Терміни: психолого-педагогічна діагностика, прогнозування, психологічний діагноз, педагогічна діагностика, психологічна діагностика.

Літ-ра:

 1. Скребець В.О. Основи психодіагностики. - К.: Видавничий дім "Слово", 2007. - С. 8-20.

 2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. - СПб.: Питер, 2007. - С.99 -108.

 3. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. - 2-е изд., - СПб.: Питер, 2004. - С. 266-271.

 4. Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. - К.: Видавничий дім "Слово", 2009. - С. 14-35.

 5. Акимова М.К., Гуревич К.М. Психологическая диагностика. - СПб.: Питер, 2003. - С. 18-20, 47-49, 81-104.

 6. Терлецька Л.Г. Основи психодіагностики. - К.: Главник, 2006. - С. 33-53.ТЕМА 2. Методи психолого-педагогічної діагностики та їх практичне застосування.

(2 год.) Самостійна робота.

Законспектувати категоризації методів психолого-педагогічної діагностики по Б.Ананьєву у формі таблиці. Форма контролю – семінар.

Терміни: метод, методика, надійність, валідність, достовірність.

Літ-ра:

Основна:

 1. Скребець В.О. Основи психодіагностики. - К.: Видавничий дім "Слово", 2007. - С. 8-50.

 2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. - СПб.: Питер, 2007. - С. 108-112.

 3. Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. - К.: Видавничий дім "Слово", 2009. - С.45-46, 58-69, 78.

Додаткова:

 1. Поліщук С.А. Методичний довідник з психодіагностики. - Суми: ВТД"Університетська книга", 2009. - С.12-41.

 2. Галян І.М. Психодіагностика. - К.: Академвидав, 2009. - С.27-30.ТЕМА 4. Параметри психолого-педагогічної діагностики школяра

(2 год.) Самостійна робота.

Опрацювати наукову літературу, підібрати психологічні методики спрямовані на дослідження основних параметрів психолого-педагогічного статусу молодшого та старшого школяра. Результати оформити у таблиці. Форма контролю – семінар.^ Критерії оцінки:

Параметрів психолого-педагогічного статусу

Психологічні методики

Молодший школярСтарший школяр

Терміни: психолого-педагогічний статус школяра, молодший шкільний вік, старший шкільний вік.

Літ-ра:

Основна:

 1. Галян І.М. Психодіагностика. - К.: Академвидав, 2009. - С.330-336, 345-445.

 2. Терлецька Л.Г. Основи психодіагностики. - К.: Главник, 2006. - С. 75-87

 3. Поліщук С.А. Методичний довідник з психодіагностики. - Суми: ВТД"Університетська книга", 2009. - С.42-437.

 4. Панок В., Титаренко Т., Чепелева Н. Основи практичної психології. - К.: Либідь, 2003. - С.417-446.

Додаткова:

 1. Кравченко О.Д. , Моргун В.Ф. Психодіагностика особистості підлітка. - К.: Видавничий Дім "Слово", 2009. - С.14-106.

 2. Корольчук М.С., Крайнюк В.М., Марченко В.М. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики.-К.: Ельга, Ніка-Центр, 2010.- С.224-290.

 3. Терлецька Л.Г. Психодіагностика розвитку від року до десяти. - Главник, 2008. - С.56-63.ТЕМА 5. Етичні вимоги до психодіагностичної роботи практичного психолога та соціального педагога у закладі освіти.

(2 год.) Самостійна робота. Зробити конспект лекції:

 1. Морально-етичні принципи діяльності шкільного психолога. Етичний кодекс психолога. Потреба та необхідність дотримання етичних принципів практикуючими психологами.

 2. Основні професійно-етичні вимоги до використання психодіагностичних методик.

 3. Посадова інструкція та обов’язки шкільного психолога, їх зміст у психодіагностичній та консультатативній практиці.

Форма контролю – семінар.

Терміни: етика психодіагностичного обстеження, професійно-етичні норми у психодіагностиці, етичний кодекс психолога,посадова інструкція практичного психолога.

Літ-ра:

Основна:

 1. Галян І.М. Психодіагностика. - К.: Академвидав, 2009. - С.58-60

 2. Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. - К.: Видавничий дім "Слово", 2009. - С. 54-58.

 3. Панок В., Титаренко Т., Чепелева Н. Основи практичної психології. - К.: Либідь, 2003. - С.393-400, 504-509.

Додаткова:

 1. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. - СПб.: Питер, 2007. - С. 147-148.

 2. Кравченко О.Д. , Моргун В.Ф. Психодіагностика особистості підлітка. - К.: Видавничий Дім "Слово", 2009. - С.128-131.^ ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ

Модуль №1

(Зразок)


Прочитайте питання, оберіть єдину правильну відповідь.

1.Першу в світі експериментальну лабораторію психологічних досліджень відкрив:

А. А.Біне;

Б. Дж.Кеттел;

В. В.Вундт.


^ 2.Надійність тесту – це:

А. Стійкість процедури щодо об’єктів дослідження;

Б. Однозначність досліджуваних властивостей та якостей психіки;

В. Істинність тестової інформації.


Модуль 2.

ТЕМА 6. Комплексне психолого-педагогічне вивчення особистості учня.

(2 год.) Самостійна робота.

Використовуючи схему дослідження, на основі результатів усного опитування скласти психолого-педагогічну характеристику школяра як суб’єкта навчально-виховної діяльності. Результати оформити у таблиці:

^ Параметри психолого-педагогічної характеристики школяра

Опис отриманих результатів опитування

Загальні відомості про учня
Загальний рівень психологічного розвитку учня
Навчальна діяльність учня
Громадська активність учня
Форма контролю – письмовий звіт.

Терміни: психологічний портрет, психічне новоутворення, особистість учня.

Літ-ра:

Основна:

 1. Туріщева Л.В., Гончарова О.В. Вивчення особистості школяра і педагога. - Х.: Вид.група "Основа", 2008. - С.31-40

 2. Неровня О.В., Штепа О.С. Програма психологічного вивчення учня та класного колективу. Рекомендовано до друку кафедрою психології. Протокол №17 від 18.05.2001. - С.5-25.

Додаткова:

 1. Райгородський. Д.Я. Практическая психодиагностика. - Самара: "БАХРАХ-М", 2002. - 672с.ТЕМА 7. Діагностика вихованості школярів та відхилень у їх поведінці.

(2 год.) Самостійна робота.

Скласти анкети для батьків школярів, з метою виявлення: 1) рівня вихованості учня; 2) ознак девіантної поведінки дитини-підлітка.

Терміни: вихованість, важковихованість, неслухняність, дитячий негативізм, упертість, примхи, вередування, свавілля, недисциплінованість, правопорушення, девіантна поведінка.

Літ-ра:

 1. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К., 2005 – С. 65-73.

 2. Панок В., Титаренко Т., Чепелева Н. Основи практичної психології. - К.: Либідь, 2003. - С. 469-476.

 3. Райгородський. Д.Я. Практическая психодиагностика. - Самара: "БАХРАХ-М", 2002. - С.78-62, 274-281.ТЕМА 8. Психолого-педагогічне вивчення учнівського колективу.

(2 год.) Самостійна робота. На основі отриманих емпіричних даних за допомогою «Програми психологічного вивчення учня та класного колективу» у письмовій формі скласти психолого-педагогічну характеристику учнівського колективу.

Терміни: колектив, соціометрія,соціограма, лідер, аутсайдер, актив класу.


Літ-ра:

Основна:

 1. Панок В., Титаренко Т., Чепелева Н. Основи практичної психології. - К.: Либідь, 2003. - С.462-468.

 2. Неровня О.В., Штепа О.С. Програма психологічного вивчення учня та класного колективу. Рекомендовано до друку кафедрою психології. Протокол №17 від 18.05.2001. - С.28-34.

Додаткова:

 1. Туріщева Л.В., Гончарова О.В. Вивчення особистості школяра і педагога. - Х.: Вид.група "Основа", 2008. - С.46-51.

 2. Райгородський. Д.Я. Практическая психодиагностика. - Самара: "БАХРАХ-М", 2002. - С. 465-486.ТЕМА 9. Психолого-педагогічне вивчення особистості та діяльності педагога.

(2 год.) Самостійна робота. У письмовій формі підготувати повідомлення на тему «Емоційне вигорання соціальних педагогів в сучасному українському суспільстві».

Терміни: особистість педагога, загальні педагогічні здібності, спеціальні педагогічні здібності, емоційне вигорання, стиль педагогічної діяльності.

Літ-ра:

 1. Туріщева Л.В., Гончарова О.В. Вивчення особистості школяра і педагога. - Х.: Вид.група "Основа", 2008. - С.69-80.

 2. Дербеньова А.Г. Адміністратору школи. Тренінги розвитку комунікативності вчителів. - Х.: Вид.група "Основа", 2009. - С. 155-162, 171-173.

 3. Райгородський. Д.Я. Практическая психодиагностика. - Самара: "БАХРАХ-М",2002. - С. 544-569.ТЕМА 10. Психолого-педагогічне вивчення родини школяра.

(2 год.) Самостійна робота.

Дослідити стилі батьківського виховання за допомогою методик: Рене-Жиля, методика PARI Е.Шеффер і Р.Белла, методики діагностики батьківського ставлення А.Я.Варга і В.В. Століна. Результати дослідження оформити у письмових звітах.

Терміни: сім’я, соціалізація, педагогічна культура, інтелектуальні зв’язки,емоційні зв’язки, стиль батьківського виховання.

Літ-ра:

Основна:

 1. Панок В., Титаренко Т., Чепелева Н. Основи практичної психології. - К.: Либідь, 2003. - С.478-482.

 2. Поліщук С.А. Методичний довідник з психодіагностики. - Суми: ВТД"Університетська книга", 2009. - С.410-436.

Додаткова:

 1. Райгородський. Д.Я. Практическая психодиагностика. - Самара: "БАХРАХ-М", 2002. - С.418-457

 2. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. – К. Центр навчальної літератури, 2003. – С.58-67.^ ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ

Модуль №2

(Зразок)

Прочитайте питання, оберіть єдину правильну відповідь.

 1. Методика, що містить 115 питань, спрямована на вивчення ставлення матері до різних сторін сімейного життя:

А.Методика Т. Лірі;

Б.Методика Рене Жиля;

В.Методика PARI Е. Шеффер і Р. Белла. 1. ^ Сукупність протиправних вчинків та злочинів підлітків, які не відповідають формально зафіксованим соціальним та юридичним нормам – це:

А. Адиктивний вид девіантної поведінки;

Б. Делінквентний вид девіантної поведінки;

В. Патохарактерологічний вид девіантної поведінки.


Модуль 3.

ТЕМА 11. Вступ до психологічного консультування.

(2 год.) Самостійна робота.

 1. Скласти порівняльну характеристику теорій особистості та специфіки консультативного контакту за цими теоріями, використовуючи схему: теоретичний напрямок консультування, основні теоретичні принципи, позиція консультанта. Оформити у вигляді таблиці.

 2. Письмово зазначити спільне та відмінне у методах психологічного впливу на особистість: психологічне консультування та психотерапія.

Форма контролю – письмовий звіт.

Терміни: психологічне консультування, директивна модель консультування, не директивна модель консультування.

Літ-ра:

Основна:

 1. Васьківська С.В. Основи психологічного консультування. - К.: Ніка-Центр, 2011. - С.7-10, 23-25.

 2. Кочюнас Р. Психологическое консультирование и груповая психотерапия. - М.: Академический проект, - 2008. - С. 9-22.

 3. Осадько О. Технології психологічного консультування. - К.: "Шкільний світ", 2005. - С. 35-42.

 4. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. - К.: "Видавничий дім "Професіонал", 2009. - С.13-62.

Додаткова:

 1. Лютова-Робертс Е.К. Техники психологического консультирования в повседневной жизни. - СПб.: Речь, 2010. - С.19.

 2. Панок В., Титаренко Т., Чепелева Н. Основи практичної психології. - К.: Либідь, 2003. - С. 267-283.ТЕМА 12. Професійні вимоги до особистості та діяльності консультанта

(2 год.) Самостійна робота.

 1. Ознайомитись з етичним кодексом українських психологів. Дати письмову відповідь на питання: Які ще нормативні документи, на вашу думку, повинні регламентувати роботу психологів-консультантів? За що несе відповідальність психолог-консультант?

 2. Проведіть спостереження за собою у взаємодії іншими людьми в різних ситуаціях: До якого типу можна віднести Вашу позицію в спілкуванні?

 3. Зазначте відомі Вам види консультативної позиції. Визначте доцільність кожної консультативної позиції для ефективного спілкування в різних ситуаціях, з клієнтами різного віку.

Форма контролю – письмовий звіт.

Терміни: професійна позиція консультанта, конфіденційність, емпатійне слухання, автентичність, толерантність до невизначеності.

Літ-ра:

Основна:

 1. Васьківська С.В. Основи психологічного консультування. - К.: Ніка-Центр, 2011. - С. 25-34.

 2. Кочюнас Р. Психологическое консультирование и груповая психотерапия. - М.: Академический проект, - 2008. - С.24-45, 228-234.

 3. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. - К.: "Видавничий дім "Професіонал", 2009. - С. 64-91.Додаткова:

 1. Лютова-Робертс Е.К. Техники психологического консультирования в повседневной жизни. - СПб.: Речь, 2010. - С.37-40.

 2. Панок В., Титаренко Т., Чепелева Н. Основи практичної психології. - К.: Либідь, 2003. - С. 216-255, 385-401.

 3. Туркова Д.М. Емпатія як «спосіб буття» професійного психолога.//Практична психологія і соціальна робота. – 2010.-№7. – С.69-76.

ТЕМА 13. Організація процесу психологічного консультування.

(2 год.) Самостійна робота.

 1. Складіть короткий план першої консультативної зустрічі психолога з клієнтом. У плані зазначте що повинен повідомити консультанту клієнтові щодо змісту психологічної допомоги та етичних норм їх взаємодії. Зазначте фрази, що спонукають до розподілу відповідальності між консультантом та клієнтом у їх взаємодії.

 2. Напишіть есе на тему «Мої майбутні успіхи в консультуванні» використовуючи матеріал з книги Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции. – М.: Изд.центр «Академия», 2001. – 208с.

Форма контролю – письмовий звіт.

Терміни: терапевтичний контракт, скарга, самодіагноз, проблема, запит, тема, ефективність консультування.

Літ-ра:

Основна:

 1. Кочюнас Р. Психологическое консультирование и груповая психотерапия. - М.: Академический проект, - 2008. - С.82-104.

 2. Васьківська С.В. Основи психологічного консультування. - К.: Ніка-Центр, 2011. - С. 48-96.

 3. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. - К.: "Видавничий дім "Професіонал", 2009. - С.115-126.

Додаткова:

 1. Панок В., Титаренко Т., Чепелева Н. Основи практичної психології. - К.: Либідь, 2003. - С. 216-255.

 2. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции. – М.: Изд.центр «Академия», 2001. – 208с.

ТЕМА 14. Методи психологічного консультування.

(2 год.) Самостійна робота.

Оформити результати практичної роботи в таблиці.

^ Тематика проблеми

Труднощі

Досягнення (результати)

КлієнтКонсультант

Терміни: психоконсультативна бесіда,психодіагностичне інтерв’ю, рефлексивне слухання, емпатійна відповідь, фокусування переживань

Літ-ра:

Основна:

 1. Васьківська С.В. Основи психологічного консультування. - К.: Ніка-Центр, 2011. - С.19-22, 116-156.

 2. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. - К.: "Видавничий дім "Професіонал", 2009. - С. 129-173.

Додаткова:

 1. Тюптя О.В. Етапи вирішення проблемної ситуації.//Практична психологія і соціальна робота. – 2010.-№4. – С.4-11.^ ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ

Модуль №3

(Зразок)

Прочитайте питання, оберіть єдину правильну відповідь.

 1. Мотивоване звернення до психолога з проханням надати конкретну форму психологічної допомоги:

А. Проблема;

Б. Скарга;

В.Запит.

^ 2. Теоретичний напрямок психологічного консультування, у якому психолог займає директивну модель:

А.Клієнт-центрована терапія;

Б. Гештальт –терапія;

В. Психоаналітична терапія.


Модуль 4.

ТЕМА 15. Психолого-педагогічне консультування осіб, що перебувають у кризовому стані.

(2 год.) Самостійна робота. Опрацювавши наукову літературу, напишіть твір-роздум на тему: «Особистісна загроза психологічного консультування для спеціаліста».

Терміни: горе, кризовий стан, депресія, модель Kubler-Ross,заперечення.

Літ-ра:

 1. Кочюнас Р. Психологическое консультирование и груповая психотерапия. - М.: Академический проект, - 2008. - С.195-212.

 2. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. - К.: "Видавничий дім "Професіонал", 2009. - С.206-226.ТЕМА 16. Особливості психолого-педагогічного консультування осіб з неадекватною поведінкою.

(2 год.) Самостійна робота.

У письмовій формі скласти план психологічної допомоги у вигляді листа-звернення до такого клієнта: «Матері хлопчика 10-ти років. Дитина, якої, втрачає свідомість в школі на уроках. Хлопчик живе з мамою, старшим на 10 років братом і батьком». Форма контролю – письмовий звіт.

Терміни: тривога, страх, фобія, шкільні страхи,агресія, ворожість, гіперактивність, немотивованість клієнта.

Літ-ра:

 1. Кочюнас Р. Психологическое консультирование и груповая психотерапия. - М.: Академический проект, - 2008. - С.145-164.

 2. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. - К.: "Видавничий дім "Професіонал", 2009. - С.227-245.

 3. Осадько О. Технології психологічного консультування. - К.: "Шкільний світ", 2005. - С.43-81, 97-105.Тема 17. Особливості сімейного консультування.

(2 год.) Самостійна робота.

Опрацюйте літературу до теми. Обміркуйте та порівняйте за допомогою таблиці особливості психологічного консультування подружньої пари та лише однієї особи з пари на основі зазначених критеріїв. Оформіть письмовий протокол роботи у формі таблиці:

^ Критерії порівняння:

Одна особа з подружжя

Подружня пара

ТруднощіПеревагиМетоди консультуванняМожливі негативні наслідки

Терміни: сімейне консультування, подружня пара, реорганізація стосунків

Літ-ра:

 1. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. - К.: "Видавничий дім "Професіонал", 2009. - С.250-299.

 2. Панок В., Титаренко Т., Чепелева Н. Основи практичної психології. - К.: Либідь, 2003. - С. 478-482.^ ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ

Модуль №4

(Зразок)

Прочитайте питання, оберіть єдину правильну відповідь.

 1. Психолог, що пропонує оцінювати замість вірогідності самогубства величину життєвого потенціалу клієнта , з’ясовувати зміст життя для нього:

А. З.Фройд;

Б. В.Франкл;

В. Ф. Перлз. 1. Четвертою стадією переживання горя за моделлю Kubler-Ross є:

А. Заперечення;

Б. Агресія;

В. Депресія.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Акимова М.К., Гуревич К.М. Психологическая диагностика. - СПб.: Питер, 2003. – 652с.

 2. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. – К. Центр навчальної літератури, 2003. – 134с.

 3. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. - СПб.: Питер, 2007. – 352с.

 4. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. - 2-е изд., - СПб.: Питер, 2004. – 520с.

 5. Васьківська С.В. Основи психологічного консультування. - К.: Ніка-Центр, 2011. – 424с.

 6. Галян І.М. Психодіагностика. - К.: Академвидав, 2009. – 464с.

 7. Дербеньова А.Г. Адміністратору школи. Тренінги розвитку комунікативності вчителів. - Х.: Вид.група "Основа", 2009. – 191с.

 8. Лютова-Робертс Е.К. Техники психологического консультирования в повседневной жизни. - СПб.: Речь, 2010. – 176с.

 9. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К., 2005 – 128с.

 10. Кравченко О.Д., Моргун В.Ф. Психодіагностика особистості підлітка. - К.: Видавничий Дім "Слово", 2009. – 136с.

 11. Корольчук М.С., Крайнюк В.М., Марченко В.М. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики.-К.: Ельга, Ніка-Центр, 2010.- 320с.

 12. Кочюнас Р. Психологическое консультирование и груповая психотерапия. - М.: Академический проект, - 2008. – 464с.

 13. Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. - К.: Видавничий дім "Слово", 2009. – 464с.

 14. Неровня О.В., Штепа О.С. Програма психологічного вивчення учня та класного колективу. Рекомендовано до друку кафедрою психології. Протокол №17 від 18.05.2001.

 15. Осадько О. Технології психологічного консультування. - К.: "Шкільний світ", 2005. – 127с.

 16. Панок В., Титаренко Т., Чепелева Н. Основи практичної психології. - К.: Либідь, 2003. – 536с.

 17. Поліщук С.А. Методичний довідник з психодіагностики. - Суми: ВТД"Університетська книга", 2009. – 442с.

 18. Райгородський. Д.Я. Практическая психодиагностика. - Самара: "БАХРАХ-М", 2002. - 672с.

 19. Скребець В.О. Основи психодіагностики. - К.: Видавничий дім "Слово", 2007. – 192с.

 20. Терлецька Л.Г. Психодіагностика розвитку від року до десяти. - Главник, 2008. – 190с.

 21. Терлецька Л.Г. Основи психодіагностики. - К.: Главник, 2006. – 144с.

 22. Туркова Д.М. Емпатія як «спосіб буття» професійного психолога.//Практична психологія і соціальна робота. – 2010.-№7. – С.69-76.

 23. Туріщева Л.В. Словник шкільного психолога. - Х.: Вид. група "Основа", 2009. – 107с.

 24. Туріщева Л.В., Гончарова О.В. Вивчення особистості школяра і педагога. - Х.: Вид.група "Основа", 2008. – 144с.

 25. Тюптя О.В. Етапи вирішення проблемної ситуації.//Практична психологія і соціальна робота. – 2010.-№4. – С.4-11.

 26. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции. – М.: Изд.центр «Академия», 2001. – 208с.

 27. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. - К.: "Видавничий дім "Професіонал", 2009. – 544с.Схожі:

До виконання самостійної роботи «Основи психолого-педагогічної діагностики та консультування» iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з методики телефонного консультування в системі соціально-педагогічної роботи для студентів напряму підготовки
Предмет «Методика телефонного консультування в системі соціально-педагогічної роботи» охоплює основні напрями І прийоми телефонного...
До виконання самостійної роботи «Основи психолого-педагогічної діагностики та консультування» iconЗавдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Психолого-педагогічні основи розвитку мовленнєвої діяльності тема Психолого-педагогічні основи розвитку мовлення першокласників ( діалогічного І монологічного) (8 год.)
Тема Психолого-педагогічні основи розвитку мовлення першокласників ( діалогічного і монологічного) (8 год.)
До виконання самостійної роботи «Основи психолого-педагогічної діагностики та консультування» iconОснови психолого-управлінського консультування: Навч посіб. / Л. М. Карамушка, Н. Л. Коломінський, М. В. Войтович та ін.; За наук ред. Л. М. Карамушки. К.: Мауп, 2002. 136с.: іл
Основи психолого-управлінського консультування: Навч посіб. / Л. М. Карамушка, Н. Л. Коломінський, М. В. Войтович та ін.; За наук...
До виконання самостійної роботи «Основи психолого-педагогічної діагностики та консультування» iconТематичний план самостійної роботи студентів 5 курсу медичного факультету №2 на 2012-2013 н р. Модуль 2 «Основи внутрішньої медицини»
Змістовий модуль 1: «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб системи кровообігу»
До виконання самостійної роботи «Основи психолого-педагогічної діагностики та консультування» iconПсихолого – педагогічна діагностика в роботі з батьками Основне завдання педагогічної діагностики- визначити рівень розвитку особистості
Чи дозволяєте Ви собі в присутності дитини критикувати її вихователів І вчителів?
До виконання самостійної роботи «Основи психолого-педагогічної діагностики та консультування» iconХарактеристика психолого-педагогічної сутності самостійної навчальної діяльності студентів у процесі вивчення мистецьких дисциплін
У статті теоретично узагальнено психолого-педагогічну сутність самостійної навчальної діяльності студентів у процесі вивчення мистецьких...
До виконання самостійної роботи «Основи психолого-педагогічної діагностики та консультування» iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб системи кровообігу
До виконання самостійної роботи «Основи психолого-педагогічної діагностики та консультування» iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни основи ландшафтної екології
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить
До виконання самостійної роботи «Основи психолого-педагогічної діагностики та консультування» iconФормування змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців фармації постановка проблеми
У зв’язку з вищенаведеним стає актуальною проблема формування змісту психолого-педагогічної підготовки як невід’ємної складової професійної...
До виконання самостійної роботи «Основи психолого-педагогічної діагностики та консультування» iconМ. В. Федоров, О. М. Хренов
До виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни “основи системного аналізу”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи