«персоналізація І розвиток креативності школяра» icon

«персоналізація І розвиток креативності школяра»
Скачати 114.22 Kb.
Назва«персоналізація І розвиток креативності школяра»
Дата28.07.2012
Розмір114.22 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

з навчального курсу

«ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ І РОЗВИТОК

КРЕАТИВНОСТІ ШКОЛЯРА»

для студентів напряму підготовки

6.010106 «Соціальна педагогіка»


Укладач:

А.Богданова

викладач психології


ЛЬВІВ-2011


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма курсу "Персоналізація і розвиток креативності школяра" є складовою частиною навчального плану напряму "Соціальна педагогіка".

Курс "Персоналізація і розвиток креативності школяра" інтегративний, тому висвітлення окремих питань курсу включає актуалізацію знань студентів із загальної, вікової та соціальної психології, психології особистості, психології творчості, конфліктології, педагогіки, вікової фізіології та дефектології.

Вивчення курсу дає можливість студентам навчитись спостерігати та впливати на формування розвитку особистості школяра, починаючи від початкових класів та закінчуючи старшими, діагностувати та долати основні перешкоди на шляху до розвитку здорової особистості, спрямовувати цей розвиток у найбільш бажане русло виходячи з індивідуальних потреб даної особистості, сприяти соціальній адаптації школяра, виявляти та запобігати виникненню конфліктних ситуацій, депресивних станів та суїцидальних спроб.

Передбачені навчальним планом години розподілені на лекційні, семінарські та практичні заняття, консультації та самостійну роботу.

Усі види занять дають можливість не лише ознайомитися з теоретичним матеріалом, а й поглибити знання теорії за допомогою семінарських занять; допомагають сформувати в студентів навички самостійної науково-пошукової роботи. Практичні заняття сприяють оволодінню практичними навичками і вміннями.

Програма орієнтує викладача на творчу побудову навчального процесу, використання кредитно-модульної системи навчання та лекційно-семінарського методу викладання, а також організацію самостійної роботи студентів і проведення практичних та консультативних занять.


^ Основні вимоги до знань та умінь студента


Після закінчення курсу студент повинен знати:

- основні форми, методи та прийоми роботи з персоналізації та розвитку особистості школяра;

- основні форми та методи розвитку креативності школяра;

- основні методи, що використовуються у розвитку креативності школяра;

- основні методики, які використовуються у діагностиці рівня розвитку особистості школяра;

- специфіку вікових особливостей молодшого, середнього та старшого шкільного віку, закономірності розвитку психіки та особистості в різні вікові періоди;

- основи конфліктології;

- цілі, завдання та методи роботи соціального педагога з розвитку особистості школяра;

- умови результативної психологічної роботи з школярем;

- умови та методи роботи з батьками та вчителями;

- форму організації та проведення дослідження особистості школяра;

- специфіку проведення психологічного консультування школярів.


Студент повинен уміти:


- організовувати підготовку і проведення психологічного консультування зі школярем;

- самостійно і ефективно проводити роботу з особистістю школяра;

- використовувати основні методи, які застосовуються у роботі з школярами на сучасному етапі розвитку науки та суспільства;

- своєчасно діагностувати, попереджати та розв’язувати конфліктні та кризові ситуації;

- діагностувати та коректувати індивідуальні особливості особистості школяра;

- оцінювати та інтерпретувати результати психодіагностики та психологічного консультування в роботі зі школярами;

- моделювати ситуації, прогнозувати їх розвиток та наслідки;

- працювати з обдарованими дітьми, забезпечувати підтримку та розвиток їх творчих здібностей;

- діагностувати та долати причини навчальної неуспішності;

- діагностувати та коректувати розлади в спілкуванні школяра з дорослими і однолітками.


^ Критерії та норми оцінювання успішності студентів


Основні критерії:

- правильність, повнота та обсяг знань, їх точність;

- якість відповіді студента (обгрунтованість та грамотність викладу);

- ступінь орієнтування у матеріалі;

- навички практичної експлуатації теоретичних знань та вмінь;

- наявність самостійного та творчого мислення.


^ Орієнтовні норми оцінювання відповідей студента:


Оцінка "відмінно"відповідь повна, самостійна, правильна, викладена літературною мовою у логічній послідовності. Студент вільно орієнтується у теоретичному матеріалі та вміє пов’язати його з практичними уміннями. Проявляє ознаки творчого підходу до вирішення типових завдань.


Оцінка "добре"відповідь задовольняє вищевказані вимоги, але містить окремі смислові неточності у викладі матеріалу. Недоліки легко виправляються при відповіді на додаткові запитання викладача.

Оцінка "задовільно" – відповідь правильна, але допущені суттєві неточності. Студент виявляє розуміння навчального матеріалу при недостатній повноті засвоєння понять або непослідовному викладі матеріалу, слабо орієнтується у матеріалі; при певній мірі засвоєння конкретних тем не може відповісти на додаткові запитання з інших. Слабке володіння практичними навичками. Творче мислення не застосовується або застосовується недостатньо.


Оцінка "незадовільно" – відповідь неправильна, засвоєно матеріалу менше половини, студент виявляє незнання основних понять предмету, не володіє практичними навичками, не проявляє здатність до творчого пошуку.


Модуль І.

Тема 2. Формування особистості у молодшого школяра.

(2год.) Самостійна робота: Опрацювати літературні джерела, законспектувати поняття кризи семи років, особливостей формування особистості молодшого школяра. Форма контролю – семінар.

^ Терміни: молодший шкільний вік, криза, емоційна сфера, вольова сфера, когнітивна сфера, довільність психічних процесів.

Література:

Основна:

 1. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К., 2005.

 2. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. – К., 2006

 3. Сергеенкова О.П., Столярчук О.А. Вікова психологія. – К., 2012.

Додаткова:

 1. Саранулов Є.Т. Психолого-педагогічні основи навчально-виховної діяльності гувернера. - К., 2003.

 2. Смольська Л. Психолого-дидактичні умови формування творчого мислення молодших школярів. // Практична психологія та соціальна робота". – 1999. - №1.


Тема 3. Розвиток особистості підлітка.

(2 год.) Самостійна робота: Опрацювати літературні джерела, законспектувати зміст поняття про підлітковий вік та кризу підліткового віку, особиливості переживання кризи батьками підлітка. Надати ефективні рекомендації батькам. Форма контролю – семінар.

^ Терміни: підлітковий вік, криза підліткового віку, фрустрація, акцентуація характеру, стиль виховання, релаксація.

Література:

Основна:

 1. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К., 2005.

 2. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. – К., 2006

 3. Сергеенкова О.П., Столярчук О.А. Вікова психологія. – К., 2012.

Додаткова:

 1. Василькевич Х.М., Козій М.В. Урок психологічного розвантаження в школі. Методичний посібник. – Л., 1999.

 2. Кон И.С. Психология ранней юности. – М., 1995.

 3. Кулагина И.Ю. Доминирующая мотивація школьников: возрастные тенденции и условия развития.//Практична психологія та соціальна робота. – 2010. - №10. – С. 47-50.

 4. Лишин О.В. Тенденции личностного самоопределения в подростковом и юношеском возрастах.//Практична психологія та соціальна робота. – 2010. - №12. – С. 23-29.


Тема 4. Психологічні особливості особистості юнацького віку.

(2 год.) Самостійна робота:

 1. Студентам необхідно провести урок психологічногго розвантаження в школі з дітьми будь-якої вікової категорїї. Методики обираються самостійно із запропонованого переліку (за матеріалами методичного посібника Василькевич Х.М., Козій М.В. "Урок психологічного розвантаження в школі. Методичний посібник". Л., 1999). Результати представляються у письмовому вигляді та обговорюються.

 2. Скласти порівняльну характеристику підліткової та юнацької кризи за такими критеріями: причини, наслідки, методи подолання.

Терміни: юнацький вік, вищі почуття, самоідентифікація, его-ідентичність, роль.

Література:

Основна:

 1. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К., 2005.

 2. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. – К., 2006

 3. Сергеенкова О.П., Столярчук О.А. Вікова психологія. – К., 2012.

Додаткова:

 1. Завгородня О.В. Особистысть: шляхи досягнення зрілості.// практична психологія та соціальна робота. – 2010. - № 12. – С.11-17.

 2. Немов Р.С. Психология. В 3 тт. Том 2. – М., 2001.

 3. Штриголь Д.В. Шлюбно-рольові настанови у юнацькому віці.//Практична психологія та соціальна робота. – 2010. - №5. – С. 35-44.^ ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ

Модуль №1

(Зразок)


Прочитайте питання, оберіть єдину правильну відповідь.


1. Основне психічне новоутворення юнацького віку – це:

А. Почуття дорослості;

Б. Спрямованість на майбутнє;

В. Самовизначення;

Г . Почуття власної індивідуальності.


2. ^ Вперше кризу підліткового віку обґрунтував:

А. З. Фройд;

Б. І. Кон;

В. І. Лангмайер;

Г. К. Левін.


Модуль ІІ.

Тема 6. Психологічні особливості обдарованої дитини

(2 год.) Самостійна робота: Опрацювати запропоновані літературні джерела, законспектувати зміст понять: обдарованість, індивідуальні особливості особистості обдарованої дитини, види обдарованості у школярів. Форма контролю – семінар.

Терміни: здібності, нахили, літературна обдарованість, математична обдарованість, технічна обдарованість.

Література:

Основна:

  1. Роменець В.А. Психологія творчості. - К., 2002.

  2. Коваль С.Л., Зверева И. Соціально-педагогічна підтримка обдарованої дитини. // "Обдарована дитина". – 1998. - №5

Додаткова:

1. Гільбух Ю.З. Розумово обдарована дитина. – К., 1993.

2. Зазико О.В. Основні теоретичні підходи до визначення обдарованості. // "Обдарована дитина". – 1998. - №8.

3. Партико Т. Б. Загальна психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Б. Партико. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008.


Тема 7. Організація навчання та розвитку обдарованої дитини.

(2 год.) Самостійна робота: Опрацювати запропоновані літературні джерела, законспектувати поняття про диференційоване навчання, теоретичні погляди на цю проблеми та шлях її практичної реалізації. Форма контролю – семінар.

^ Терміни: диференціація навчання, прискорене навчання, збагачене навчання, проблемне навчання, інноваційні технології навчання.


Література:

Основна:

1. Гільбух Ю.З. Розумово обдарована дитина. – К., 1993.

2. Гнатко М.Н. Структура обдарованості та засадничі принципи роботи з обдарованою дитиною. // "Обдарована дитина". – 1998. - №4.

3. Красноголов В.О. Концептуальні моделі навчання обдарованої дитини.// "Обдарована дитина". – 1999. - №1.

Додаткова:

1. Зазико О.В. Основні теоретичні підходи до визначення обдарованості.// "Обдарована дитина". – 1998. - №8.

2. Коваль С.Л., Зверева И. Соціально-педагогічна підтримка обдарованої дитини. // "Обдарована дитина". – 1998. - №5-6.


^ ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ

Модуль №2

(Зразок)


Прочитайте питання, оберіть єдину правильну відповідь. 1. Найвищий ступінь творчих проявів особистості, визнаний суспільством - це:

А. Обдарованість;

Б. Талант;

В. Геніальність. 1. Вчений, що вважав творчість соціальною потребою особистості:

А. Ф. Перлз;

Б. К. Роджерс;

В. А. Маслоу.


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. – К. Центр навчальної літератури, 2003.

 2. Винославська О.В. Психологія. – К. Фірма ІНКОС, 2009.

 3. Василькевич Х.М., Козій М.В. Урок психологічного розвантаження в школі. Методичний посібник. – Л., 1999.

 1. Гільбух Ю.З. Розумово обдарована дитина. – К., 1993.

 2. Гнатко М.Н. Структура обдарованості та засадничі принципи роботи з обдарованою дитиною. // "Обдарована дитина". – 1998. - №4.

 3. Завгородня О.В. Особистість: шляхи досягнення зрілості.// практична психологія та соціальна робота. – 2010. - № 12.

 4. Зазико О.В. Основні теоретичні підходи до визначення обдарованості. // "Обдарована дитина". – 1998. - №8.

 5. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности. - СПб.: Питер, 2009.

 6. Канюк С.С. Психологія мотивації. - К., 2003.

 7. Коваль С.Л., Зверева И. Соціально-педагогічна підтримка обдарованої дитини. //"Обдарована дитина". – 1998. - №5-6.

 1. Красноголов В.О. Концептуальні моделі навчання обдарованої дитини. // "Обдарована дитина". – 1999. - №1.

 2. Кулагина И.Ю. Доминирующая мотивація школьников: возрастные тенденции и условия развития.//Практична психологія та соціальна робота. – 2010. - №10.

 3. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К., 2005.

 4. Лишин О.В. Тенденции личностного самоопределения в подростковом и юношеском возрастах.//Практична психологія та соціальна робота. – 2010. - №12.

 5. Максимова Н.Ю., Мілютіна К.Л., Піскун В.М. Основи дитячої патопсихології: Навч.посібник.-К.:Перун,1996.

 6. Мілютіна К.У. Теорія та практика психологічного тренінгу. - К,. 2004.

 7. Немов Р.С. Психология. В 3 тт. Том 2. – М., 2001.

 8. Партико Т. Б. Загальна психологія. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008.

 9. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. – Самара, 1999.

 10. Роменець В.А. Психологія творчості. - К., 2002.

 11. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. – К., 2006

 12. Саранулов Є.Т. Психолого-педагогічні основи навчально-виховної діяльності гувернера. - К., 2003.

 13. Сергеенкова О.П., Столярчук О.А. Вікова психологія. – К., 2012.

 14. Смольська Л. Психолого-дидактичні умови формування творчого мислення молодших школярів. // Практична психологія та соціальна робота". – 1999. - №1.

 15. Супрун Д.М. Інтелектуальний компонент становлення особистості.//Практична психологія та соціальна робота. – 2010. - №10.

 16. Туриніна О. Л. Психологія творчості : Навч. посіб. – К. : МАУП, 2007.

 17. Штриголь Д.В. Шлюбно-рольові настанови у юнацькому віці.//Практична психологія та соціальна робота. – 2010. - №5.

Схожі:

«персоналізація І розвиток креативності школяра» iconМіністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка
Діагностика креативності” належить до тих дисциплін, які започаткували тему інтегративної сутності креативності та розкриття внутрішнього...
«персоналізація І розвиток креативності школяра» iconЛевус надія Ігорівна
Левус надія Ігорівна (15. VIII. 1976, Броди Львів обл.) – психолог, канд психолог наук (Розвиток креативності у молодших школярів...
«персоналізація І розвиток креативності школяра» iconД. Д. Романовська Корекційно-розвивальна програма
Робота з корекції пізнавальної сфери молодшого школяра проводиться з метою вдосконалення психічних процесів, що забезпечують успішність...
«персоналізація І розвиток креативності школяра» icon«Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору»
Мета конференції розвиток творчої активності спеціалістів гуманітарної сфери, психолого-педагогічний розвиток особистості студента,...
«персоналізація І розвиток креативності школяра» iconС. В. Іванов " 28 " лютого 2014 р
Становлення та розвиток мікробіології. Морфологічний та еколого-фізіологічний період розвитку мікробіології. Відкриття Луї Пастера...
«персоналізація І розвиток креативності школяра» iconС. В. Іванов «28» лютого 2014 р
Становлення та розвиток мікробіології. Морфологічний та еколого-фізіологічний період розвитку мікробіології. Відкриття Луї Пастера...
«персоналізація І розвиток креативності школяра» iconТест тривожності
Обладнання: експериментальний матеріал – 14 малюнків, кожний з яких відображає певну типову для життя молодшого школяра ситуацію
«персоналізація І розвиток креативності школяра» iconРозвиток підсистеми управління як складової частини виробничої системи
Слід розрізняти серед них головні І другорядні, прогресивні (ті які сприяють розвитку) І консервативні (які стримують розвиток),...
«персоналізація І розвиток креативності школяра» iconФормирование потребности в обучении и саморазвитии младших школьников [Текст] / Н. Н. Баркова // Начальная школа. 2008. №3. С. 24-26
Допоможіть, будь ласка, знайти літературу за темою: "Мистецтво як засіб самореалізації особистості молодшого школяра"
«персоналізація І розвиток креативності школяра» iconП.І. Білоусенко мовознавче дослідження школяра удк: 808. 3 (07) ббк: Ш141. 4-921 м 741 Білоусенко П.І
Для учнів середніх шкіл, учителів української мови, студентів філологічних факультетів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи