«основи економічної теорії» для студентів напрямів підготовки 010102 «Початкова освіта» icon

«основи економічної теорії» для студентів напрямів підготовки 010102 «Початкова освіта»
Скачати 345.04 Kb.
Назва«основи економічної теорії» для студентів напрямів підготовки 010102 «Початкова освіта»
Дата24.06.2012
Розмір345.04 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічний коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка


Методичні рекомендації до самостійної роботи

з навчальної дисципліни

«ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ»

для студентів напрямів підготовки

6.010102 «Початкова освіта»

6.010105 «Корекційна освіта»

6.010106 «Соціальна педагогіка»

6.010101 «Дошкільна освіта»


Укладачі: Дяків Марія Степанівна

Сенич Галина Богданівна

Схвалено на засiданнi циклової комісії

викладачів суспільних дисциплін

Протокол № ____ вiд ____________2011 р.

Голова циклової комісії _________ ^ О. Сурмач


Львів – 2011

Програмою відводиться 1/3 – 2/3 годин на самостійне опрацювання матеріалу дисципліни. Самостійне опрацювання спрямоване на вивчення студентами питань, які не були детально розглянуті під час лекційних занять, на опрацювання літератури при підготовці до семінару, для закріплення пройденого матеріалу.

^ Організація самостійного опрацювання передбачає:

 • визначення основних понять, які студенти повинні засвоїти в процесі самостійного

опрацювання та визначення питань, які потребують особливої уваги;

 • складання переліку запитань і завдань, за якими студенти зможуть здійснювати

самоперевірку;

 • надання студентам необхідної допомоги під час консультацій з предмету;

 • розробка системи контролю за результатами самостійного опрацювання.

Система контролю за результатами самостійного опрацювання включає:

 • розгляд питань на семінарських заняттях;

 • включення матеріалу до тестових запитань з предмету;

 • написання творчо-пошукових робіт;

включення змісту самостійно опрацьованого матеріалу у перелік запитань для підсумкового контролю.


^ ПЛАН ВИКОНАННЯ СТУДЕНТАМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З КУРСУ
Тема самостійної роботи

Мета самостійної роботи

К-ть

год

Термін вик.

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

1.

Економічна теорія як наука

Закріплення вивченого матеріалу. Самоперевірка.

2
2

Проблеми організації національної економіки.

Закріплення вивченої теми.

2
3

Національні моделі економічних систем

Опрацювання нового матеріалу.

2
4

Теорія грошей. Грошові системи

Підготовка до семінарського заняття.

4
5

Ринок. Моделі ринкової економіки

Опрацювання нового матеріалу, самоперевірка знань.

2
6

Економічна роль держави в ринковій економіці

Підготовка до семінарського заняття.

2
7

Вступ до економічної теорії

Підготовка до підсумкового тестування.

2
^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ОСНОВИ МІКРОЕКОНОМІКИ

8

Витрати і прибуток

підприємства

Вироблення практичних навичок розв’язувань задач.

2
9

Форми управління

підприємством

Опрацювання нового матеріалу.

2
^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІКИ

10

Макроекономіка як наука. Основні макроекономічні

показники

Закріплення вивченого матеріалу, підготовка до письмового опитування.

2
11

Основи теорії відтворення. Безробіття і зайнятість трудових ресурсів

Підготовка до семінарського заняття.

2
12

Монетарна політика

Підготовка до практичного заняття

2
13

Фіскальна політика


Закріплення вивченого матеріалу, підготовка до практичного заняття

2
14

Економічні аспекти глобальних проблем

Опрацювання нового матеріалу, підготовка до семінарського заняття.

2
15

Основи економічної теорії

Підготовка до підсумкового заняття

2
Всього годин 32


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ТЕМА 1. Економічна теорія як наука.

Мета: закріплення вивченого матеріалу. Самоперевірка студентами знань.

Завдання: 1. Виконайте тестові завдання № 1.

2. Складіть термінологічний словник даної теми опираючись на такі основні поняття і терміни: господарка, економічна теорія, макроекономіка, мікроекономіка, метод наукової абстракції, індукція і дедукція, економічні закони і моделі, „помилка композиції”, припущення „за інших однакових умов”, позитивна і нормативна економіка, меркантилізм, класична школа, трудова теорія вартості, «невидима рука» ринку, марксистська економічна концепція, нова історична школа ,маржиналізм, кейнсіанство.

Контрольні запитання :

 1. Що є предметом економічної теорії ?

 2. Якими методами дослідження користується економічна теорія ?

 3. З якими „пастками” стикається дослідник – економіст?

 4. У чому суть позитивної та нормативної функції економічної теорії ?

 5. Для чого треба вивчати економічну теорію?

 6. Які особливості розвитку економічної науки в Україні ?

 7. Назвіть найвидатніших українських економістів, розкажіть про їх внесок у світову економічну думку.

Рекомендована література

Основна :

1. Вступ до економічної теорії / За ред. З.Ватаманюка.-Львів:Інтелект-Захід,2007. – 192с.

2. Мочерний С.В. Основи економічних знань.-К.: Академія,2002.-С.9-23.

3. Основи економічної теорії /За ред. Чухна А.А.-К.:Вища школа, 2001.- С.22-41.

Додаткова:

1. Злупко С.М.Основи історії економічної теорії .-Львів: Просвіта,2001.

2. Крупка М.І. ,Островерх П.І., Реверчук С.К.Основи економічної теорії.-К.:

Атіка,2002.

3. Політекономія /За ред . Ніколенка Ю.В.- К.: ЦУЛ,2003.

4.Устенко О.А., Мочерний С.В.Основи економічної теорії. -Тернопіль:Астон, 2001.

Тестові завдання:

1. Що вивчає мікроекономіка:

а) виробництво в масштабі всієї економіки;

б) кількість зайнятих у національній економіці;

в) загальний рівень цін;

г) виробництво цукру і динаміку його ціни;

д) рівень безробіття у національній економіці;


^ 2. Позитивна економічна наука вивчає:

а) «що є»;

б) «що має бути»;

в) позитивні тенденції в економічному розвиткові;

г) негативні тенденції в економічному розвиткові;

д) оцінкові міркування.

3. Використання припущень в економічному аналізі:

а) змінює внутрішню логіку теорії або моделі;

б) полегшує вирішення проблем;

в) збільшує кількість запитань, які потрібно проаналізувати;

г) робить модель реалістичною;

д) усі твердження неправильні.

4. Яке положення не стосується визначення предмета аналітичної економії:

а) ефективне використання ресурсів;

б) необмежені людські потреби;

в) матеріальні та духовні потреби;

г) необмежені виробничі ресурси;

д) обмеженість благ.

5. Якщо фірми збільшили закупівлі енергетичного устаткування і після цього ціни на нього знизилися, то висновок про те, що перше є причиною другого, є прикладом:

а) логічної помилки «post hoc»;

б) помилки композиції;

в) нечіткої термінології;

г) неправильного використання визначень;

д) усі твердження неправильні.

6. Що не є ресурсом:

а) земля;

б) праця;

в) капітал;

г) гроші;

д) підприємницький хист.

7. Яке положення стосується мікроекономіки:

а) вплив на інфляцію;

б) вплив науково-технічного прогресу на економічне зростання;

в) вплив дефіциту державного бюджету на заощадження;

г) вплив ціни нафти на виробництво автомобілів;

д) жодне не стосується.

^ 8. Яке із тверджень є нормативним;

а) з підвищенням заробітної плати люди працюють енергійніше;

б) додаткова емісія грошей спричиняє інфляцію;

в) дефіцит державного бюджету збільшує державний борг;

г) рівень безробіття треба знижувати;

д) збільшення використовуваного доходу розширює видатки на споживання.

^ 9. Яке твердження неправильне:

а) економічні закони належать до суспільних законів;

б) економічні закони історичні;

в) економічні закони за останні кілька сотень років досить суттєво змінювалися;

г) економічні закони діють через людей, які мають певну мету і певні матеріальні інтереси;

д) економічні закони вічні.

10. Виберіть найповніше визначення предмета економічної теорії:

а) вона вивчає діяльність, яка охоплює виробництво й обмін товарами;

б) вона вивчає загальний рівень виробництва, зайнятості, цін, доходів та інші сукупні величини;

в) вона вивчає те, як суспільство, використовуючи обмежені ресурси, забезпечує найповніше задоволення потреб;

г) вона вивчає окремі елементи економіки (поведінку фірм, ринки окремих товарів тощо);

д) вона вивчає функціонування банківської системи, гроші та капітал.

^ 11. Термін “економікс” (economics) набув загального визнання після того, як його вперше використав у назві своєї праці:

а) Карл Маркс;

б) Пол Семюелсон;

в) Джон Мейнард Кейнс;

г) Альфред Маршал;

д) Франсуа Кене.

12. Макроекономіка є частиною економічної території, яка вивчає:

а) глобальні тенденції економічного розвитку людства;

б) національну економіку як ціле;

в) роль держави в господарському житті;

г) виробничі відносини;

д) поведінку економічних суб’єктів на ринках ресурсів

13. Термін ”політична економія” було вперше використано у році:

а) 1615;

б) 1776;

в) 1867;

г) 1890;

д) 1936.

14. Яка економічна мета суспільства має точний кількісний вимір:

а) економічна захищеність;

б) економічна свобода;

в) справедливий розподіл доходів;

г) економічне зростання;

д) жодна не має.

15. Якої економічної мети прагне суспільство, якщо воно намагається мінімізувати витрати і максимізувати віддачу від обмежених виробничих ресурсів.

а) підтримання економічного зростання;

б) досягнення повної зайнятості;

в) досягнення економічної ефективності;

г) забезпечення справедливого розподілу доходів;

д) підтримання стабільного рівня цін.

^ 16. Якщо економічні узагальнення ґрунтуються на фактах, то такий метод дослідження є:

а) описовим;

б) дедуктивним;

в) індуктивним;

г) гіпотетичним;

д) інтуїтивним.

17. Роки життя якого з видатних економістів зазначено неправильно:

а) Адама Сміта (1723 – 1780 )

б) Карла Маркса (1818 – 1883)

в) Джона Мейнарда Кейнса (1883 – 1946)

г) Михайла Туган – Барановського (1865 – 1919)

д) Альфреда Маршала (1842 – 1924)

18. Економічна політика – це :

а) заходи, спрямовані на розв’язання економічних проблем;

б) конкуренція різних економічних ідей;

в) здатність керувати економічним процесом;

г) здатність ухвалювати ефективні господарські рішення;

д) сукупність правил поведінки економічних суб’єктів.

^ 19. Економічні закони відрізняються від законів природи тим, що:

а) вони об’єктивні ;

б) вони суб’єктивні;

в) вони діють тільки в людському суспільстві;

г) вони не можуть мати формалізованого вираження.

^ 20. Яке визначення точніше передає суть індуктивного методу дослідження:

а) це формулювання гіпотез і подальша їх перевірка на фактах;

б) це попереднє формулювання економічних законів та їх подальша перевірка на фактах;

в) це рух від фактів до загальних висновків;

г) це вимушене спрощення аналізованого об’єкта для глибшого вивчення його окремих сторін;

д) це проведення лабораторного експерименту, на підставі якого формулюють певну залежність між економічними явищами.


^ Тема 2. Проблеми організації національної економіки.

Мета: закріплення вивченої теми.

Завдання: Розв’яжіть задачі.

1. В уявній країні Еколандії виробляють лише полотно та вирощують пшеницю .

Пшениця, тис.

Тонн/рік

20

18

15

11

6

0

Полотно, тис.

М /рік .

0

1

2

3

4

5

На основі даних побудуйте криву виробничих можливостей Еколандії.

2. Уявіть кономіку з чотирма робітниками ,кожен з яких за день може зібрати два

кошики лісової малини а кошик лісових суниць. Накресліть криву виробничих

можливостей цієї економіки. Визначте альтернативну вартість одного кошика

лісової малини.

3. Після закінчення школи Іван отримав пропозиції працювати офісним менеджером на

фірмі з річною зарплатою 2400грн, або слюсарем у ЖЕК з річною зарплатою 1800грн.

Але подумав і вирішив піти вчитись у коледж з оплатою навчання 600 грн. за рік . Яка

альтернативна вартість рішення Івана піти вчитись ?

Контрольні запитання :

 1. Що таке економічні ресурси і чому вони обмежені, рідкісні?

 2. У чому полягає взаємозв’язок економічних потреб та інтересів?

 3. Який зв’язок існує між обмеженістю ресурсів та альтернативною вартістю?

 4. Поясніть твердження: «Добробут завтра потребує обмеження у споживанні сьогодні»?

Рекомендована література .

Основна :

1. Вступ до економічної теорії / За ред. З.Ватаманюка.-Львів:Інтелект-Захід,2007. – 192с.

2. Економічна теорія : макрос і мікроекономіка. - К.:Альтернативи ,2001.-С.32-40.

3. Крупка М.І.,Островерх П.І.,Реверчук С.К. Основи економічної теорії. – К. : Атіка,2002.-С.23-42.

Додаткова:

1. Мочерний С.В. Основи економічних знань.-К.: Академія,2002.

2. Макконелл К.,Брю С. Мікроекономіка. - Львів:Просвіта,1999.

3. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє .-К.: Наукова думка,1990.

4. Кулішов В.В.Економіка підприємства:теорія і практика. - К.:Ніка – Центр ,2002.


Тема 3. Національні моделі економічних систем.

Мета: опрацювання нового матеріалу.

План.

1.Національна економіка й економічна система.

2.Організація ринкової економіки:

а) американська модель;

б) японська модель;

в) шведська модель.

Завдання : Законспектуйте тему за поданим планом.

Останнє десятиліття XX століття увійшло в історію як період

переходу багатьох країн від командної до ринкової економіки. Ринкова економіка ґрунтується на приватній власності та ціновому механізмі розв’язання основних проблем економічної організації. Іншими важливими принципами є свобода підприємництва та вибору виду діяльності; особиста заінтересованість; конкуренція та обмежена роль уряду в господарському житті.

Для кожної країни характерна своя, національна модель ринкової економіки, бо нації відрізняються своїми цінностями, що відображають особливості їх менталітету, соціальними умовами, способами дійснення політичної влади, рівнем економічного розвитку ощо.

Сучасній системі ринкової економіки притаманні різні моделі, основні серед яких американська, японська, шведська.

Контрольні запитання:

 1. Що розуміють під національною економікою?

 2. Що спільного і відмінного моделях соціальної орієнтованої та змішаної економіки?

 3. Які найголовніші ознаки командної економіки?

 4. .Які особливості американської, шведської та японської моделей ринкової економіки?

 5. Які характерні риси перехідної економіки?

Рекомендована ітература .

Основна :

1. Пачишин С Макроекономіка . – К.: Либідь ,2002.- С.16-18.

2. Економічна теорія : макро- і мікроекономіка./За ред. Ватаманюка З. - К.:Альтернативи, 2001. – С.46-70.

Додаткова:

1. .Мочерний С.В. Основи економічних знань.-К.: Академія,2002

2.Устенко О. А., Мочерний С.В. Основи економічної теорії. - Тернопіль: Астон,2001.

3.Політекономія /За ред. Ніколенко Ю.В.-К.:ЦУЛ,2003.

4.Ястремський О., Грищенко О.Основи мікроекономіки .-К.: Знання,1996.


Тема 4. Теорія грошей. Грошові системи.

Мета: підготовка до семінарського заняття.

План:

1. Походження суть та функції грошей.

2. Суть , структура та види грошових систем.

3. Інфляція: суть, види, причини, наслідки. Вимірювання інфляції.

Завдання: 1. Складіть конспект теми за поданим планом, використайте такі терміни: гроші, міра вартості, засіб обігу, засіб платежу, засіб нагромадження, світові гроші, готівка, грошовий обіг, грошова система, монометалізм, біметалізм, золотомонетний стандарт, золото зливковий стандарт ,золотодоларовий стандарт, електронні гроші.

2.Індивідуальне завдання – виконання реферату.

Теми рефератів :

„Історичний досвід України у творенні національної грошової одиниці”;

„Історія української гривні”;

„Гроші незалежної України”;

„Історія Львівського монетного двору”.

Контрольні запитання :

 1. Які проблеми виникають під час бартерного обміну?

 2. Що розуміють під грішми ? Які функції вони виконують?

 3. Що з переліченого нижче не є функцією грошей:

а) міра вартості;

б) засіб обміну;

в) засіб праці;

г) валютний курс;

д) ознака державності.

 1. Які ознаки арактеризують сучасну грошову систему ?

 2. .Назвіть позитивні та негативні наслідки інфляції.

 3. Якщо минулого року ІСЦ становив 110% , а цього - 121% , то яким буде темп інфляції?

Рекомендована література

Основна :

1. Основи економічної теорії /За ред.Чухна А.А.- Київ:Вища школа,2001.-С.112-144.

2. Економічна теорія :макро - і мікроекономіка /За ред. Ватаманюка З. та Панчишина С.-К.:Альтернативи,2001.-С.75-85.

3. Основи економічної теорії /За ред. Ніколенко Ю. В.-К.:Либідь,1998.-С.102-130.

Додаткова:

1. Ковальчук В.М., Сарай М.І. Історія економічних вчень .-Тернопіль:ТАНГ-„Астон”,1999.

2. Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К.Основи економічної теорії.-К.:Атіка,2002.

3. Мочерний С.В.Основи економічних знань.К.:Академія,2002.

4. Політекономія /За ред. Ніколенко Ю.В.-К.:ЦУЛ,2003.

5. Ющенко В., Панченко В.Історія української гривні. -К.:Бібліотека українця,1999.


Тема 5. Ринок. Моделі ринкової економіки.

Мета: опрацювання нового матеріалу, самоперевірка знань.

Завдання:1. Назвіть моделі ринкової економіки, виділіть їх спільні та специфічні риси.

У розвиненому світі склалось кілька моделей ринкового господарювання. Попри певні відмінності як між моделями, так і в середині , їх можна згрупувати у три різновиди – вільний, соціально орієнтований і державно керований.

Зверніть увагу на держави , що є зразками при аналізі моделей. На яку з цих моделей орієнтується Україна?

2.Виконайте тестові завдання.

Контрольні запитання:

 1. Дайте визначення термінів: попит, пропозиція, механізм дії ринку, закон попиту , закон пропозиції, рівноважна ціна, ринок, інфраструктура ринку.

 2. Правильне чи помилкове твердження : „Крива попиту показує ,що зниження ціни супроводжуватиметься зростанням величини попиту” ?

 3. У разі підвищення ціни на каву що відбудеться із попитом на чай ? Як поведе себе крива попиту на чай ? Які продукти називають взаємо замінюваними?

 4. Якщо знижується ціна на відеомагнітофони, то як це вплине на пропозицію касет до них? У якому напрямі переміщуватиметься крива пропозиції касет у цьому випадку?

 5. Як зміниться попит населення на картоплю, масло, хліб, машини, сигарети, якщо доходи зросли ?

 6. Поясніть механізм дії ринку.

Рекомендована література :

Основна :

1. Основи економічної теорії /За ред . Чухна А.А.- К.: Вища школа,2001.-С.156 – 158.

2. Устенко О.А., Мочерний С.В. Основи економічної теорії –Тернопіль: Астон ,2001.-С.121-160.

3. Економічна теорія : макро- і мікроекономіка /За ред.Ватаманюка З. та Панчишина С. – К.:Альтернативи,2001.-С.86-101.

Додаткова :

1. Крупка М.І., Островерх П.І.,Реверчук С.К.Основи економічної теорії –К.:Атіка ,2002.

2. Макконелл К.,Брю С. Аналітична економія .Принципи, проблеми і політика.Ч.2.Мікроекономіка.- Львів:Просвіта ,1997.

3. Корнаї Я. Шлях до вільної економіки. К.: Наукова думка, 1991.

4 .Ястремський О., Гриценко О.Основи мікроекономіки .-К.:Знання,1998.

Тестові завдання:

1. Які два види ринків містить схема кругопотоку:

а) грошовий ринок і ринок капіталів;

б) ринок цінних паперів і ринок ресурсів;

в) ринок ресурсів і грошовий ринок;

г) ринок товарів і послуг та ринок ресурсів;

д) ринок товарів і послуг та ринок грошей.

2. Що не є умовою конкуренції:

а) свобода входження на ринок;

б) диверсифікація виробництва;

в) свобода виходу з ринку;

г) велика кількість покупців;

д) велика кількість продавців.

3. Що охоплює поняття "ринок капіталів":

а) акції;

б) облігації;

в) короткострокові позики;

г) довгострокові позики.

4. Що не охоплює поняття "ринок цінних паперів”

а) акції;

б) облігації;

в) казначейські білети;

г) майнові приватизаційні сертифікати.

5.Який напрям не стосується діяльності біржі праці:

а) реєстрація безробітних;

б) створення нових робочих місць шляхом інвестування капіталу;

в) виплата допомоги з безробіття;

г) реєстрація вакансій;

д) професійна орієнтація працівників.

^ 6. Яких осіб не можна зарахувати до учасників "тіньового ринку":

а) підпільного торгівця наркотиками;

б) кандидата наук, який за патентом продає на ринку імпортні товари;

в) викладача-репетитора;

г) приватного стоматолога, деякі послуги якого не зареєстровані;

д) пенсіонера, який у людних місцях перепро­дує цигарки.

7. Фондова біржа — це ринок, на якому:

а) продають і купують цінні папери;

б) торгують іноземною валютою;

в) укладають угоди за кредити;

г) продають і купують споживчі товари на гурт;

д) торгують товарами виробничого призначення.

8. Який компонент є найважливішим для ефек­тивного функціонування

ринкової економіки:

а) зважена поведінка підприємців;

б) сильні професійні спілки;

в) посилення державного регулювання еко­номіки;

г) посилення конкуренції на ринках;

д) раціональна поведінка споживачів.

^ 9. Яке твердження не розкриває суті принципу "свобода вибору ";

а) власники ресурсів і грошей використовують їх на свій розсуд;

б) споживачі на свій розсуд у межах грошових доходів вирішують, які товари й послуги ку­пувати;

в) працівники можуть займатися будь-яким ви­дом діяльності, до якого вони здатні;

г) уряд на свій розсуд може вибирати серед ви­робників тих, які у змозі

найповніше задо­вольнити потреби суспільства, і змушує їх діяти у певній сфері;

д) усі твердження розкривають суть даного принципу.

10, Що в економіці означає принцип "laissez faire":

а) поглиблення поділу праці;

б) надання ринкові максимальної свободи;

в) захист виробника від Іноземної конкуренції;

г) посилення державного втручання в еко­номіку;

д) захист прав споживачів.

11. Головною ознакою сучасної змішаної еко­номіки є:

а) наявність значного сектора, який ґрунтується на натуральній формі виробництва;

б) переважання ручної праці в аграрному сек­торі економіки;

в) поєднання державного і приватного секторів у національній економіці;

г) наявність на кожному ринку значної кількості незалежних продавців і покупців;

д) те, що розв'язанням соціальних завдань здебільшого займаються ділові одиниці.

^ 12. Яке твердження неправильне:

а) різниця між процентом за надані позики і процентом за вклади становить прибуток банку;

б) попит на ресурсних ринках є похідним від политу на товари і послуги;

в) А. Сміт уважав, що поведінка підприємців і споживачів визначена альтруїстичними мо­тивами;

г) К. Маркс у своїй праці "Капітал" наголосив на нестабільності ринкової економіки;

д) ринок землі в Україні є одним із найменш розвинутих ринків ресурсів.

^ 13. Що є глибинною причиною виникнення ринку:

а) суспільний поділ праці;

б) гроші;

в) розвиток торгівлі;

г) розвиток транспорту;

д) усі відповіді неправильні.

14. Олігополія — це така структура ринку, в якій:

а) є один великий виробник і продавець продукту;

б) існує велика кількість фірм-конкурентів, що виготовляють однорідний продукт;

в) декілька фірм-конкурентів виробляють знач­ну частку конкретного

продукту;

г) є лише один покупець;

д) велика кількість фірм-конкурентів виготов­ляє диференційований продукт.

^ 15. Який товарний ринок найбільше відповідає умовам досконалої конкуренції:

а) сталі;

б) послуг;

в) тракторів;

г) бензину;

д) цінних паперів.

16. Природна монополія є результатом:

а) наявності патентів;

б) контролю над природними ресурсами;

в) економії на масштабах виробництва;

г) наявності авторських прав;

д) усі відповіді неправильні.

^ 17. Яка ознака характеризує тільки досконалу конкуренцію:

а) фірма максимізує прибуток;

б) фірма привласнює економічний прибуток;

в) фірма не може впливати на ціну;

г) фірма застосовує нецінову конкуренцію;

д) усі відповіді неправильні.

18. Перший у світі антимонопольный закон було прийнято у році:

а) 1867;

б) 1776;

в) 1933;

г) 1913;

д) 1890.

ТЕМА 6. Економічна роль держави в ринковій економіці.

Мета: підготовка до семінарського заняття.

Завдання: законспектуйте дане питання, опираючись на такі пункти.

1. Розв’язання ринком основних проблем організації ринкової економіки. Переваги і слабини ринкового механізму.

2. Необхідність державного втручання в господарське життя.

3. Основні завдання і напрями економічної політики. Економічні функції держави. Роль держави в інтеграційних процесах.

Контрольні запитання та завдання:

1. Державне регулювання ринкової економіки є об’єктивною необхідністю?

2. Держава повинна втручатись у всі сфери економічного життя?

3. Держава має тільки права?

4. Якщо держава втручається у господарський механізм, то це не ринкова економіка?

5. Розкрийте сутність, цілі і методи державного регулювання економіки в сучасних умовах ?

6. Визначте суб’єкти і об’єкти державного регулювання економіки.

7. Назвіть форми і методи державного регулювання економіки

8. Чим обумовлено зростання регулюючої ролі держави в умовах сучасної змішаної економіки?

Література:

Основна

1. Економічна теорія : макро- і мікроекономіка / За ред. Ватаманюка З., Панчишина С. – К.: Альтернативи , 2001. – с. 110 - 113.

2. Крупка М.І. , Островерх П.І., Реверчук С. К. Основи економічної теорії . – К.: Атіка , 2002 . – С.74 – 87 .

3. Основи економічної теорії /За ред. Чухна А.А.- К.: Вища школа,2001.- С.190 – 211.

Додаткова :

1. Мочерний С.В. Основи економічних знань.-К.: Академія,2002. – 312 с.

2. Панчишин С. Макроекономіка . К.: Либідь ,2002. – 615 с.

3. Політекономія /За ред. Ніколенка Ю.В.- К.: ЦУЛ, 2003. – С.245 – 258.

4. Солонінко К.С. Макроекономіка . – К. : ЦУЛ , 2002. – С.127 – 143.

5. Устенко О.А.,Мочерний С.В.Основи економічної теорії. -Тернопіль:Астон,2001. – С.189 – 203.


Тема 8. Витрати і прибуток підприємства.

Мета: вироблення практичних навичок розв’язувань задач.

Завдання: розв’яжіть задачі використовуючи при розрахунках формули:

Ціна землі = рента/банк.відсоток ·100% ;

Рівень рентабельності = прибуток/собівартість ·100%.

1. Фермер вирішив продати свою земельну ділянку в 10га, на якій споруджено будівлю вартістю 10 тис. дол. Ділянка щороку приносить дохід у вигляді ренти в розмірі 1 тис. дол. Середня відсоткова ставка по банківських депозитах – 5 %.

Визначте : а) ціну землі, за яку фермер продасть свою ділянку;

б) загальну суму грошової виручки за землю й будівлю.

2. Господарство зібрало 20 тис. тон зерн, з яких використало для внутрігосподарських потреб 7 тис. т , ще 3 тис.т –для страхового фонду, решта було реалізовано на ринку за середньою ціною 200 грн. за 1 т.

Визначте :

а) величину товарної продукції в натурі і за вартістю ;

б) величину прибутку за товарну продукцію ;

в) рівень рентабельності зернового виробництва , якщо собівартість 1 т зерна становила 120 грн.

3. За даними таблиці визначте прибуток і рівень рентабельності виробництва продукції у фермерському господарстві . Які висновки можна зробити з Ваших розрахунків ?

Назва продукції

Собівартість 1 т

(грн.)

Ціна реалізації 1 т

( грн. )

Пшениця

150

250

Цукровий буряк

60

80

Картопля

210

220

Яловичина

3500

3200

^ Контрольні питання:

 1. За якими критеріями витрати поділяються на постійні та змінні? Як визначають альтернативні витрати, явні та неявні?

 2. .Як визначають норму прибутку? Який прибуток називають нормальним , а який – економічним?

 3. У чому полягає парадокс прибутку ?

Рекомендована література

Основна :

1. Основи економічної теорії / За ред. Чухна А.А. – К.: Вища школа , 2001. – С.318-334.

2. Устенко О.А., Мочерний С. В. Основи економічних знань .- Тернопіль : Астон , 2001. – С. 232-251.

3. Кулішов В.В. Економіка підприємства . – К.: Ніка – Центр , 2002. – С. 72-82.

Додаткова:

1. Горобчук Т.Т. Мікроекономіка . – К.: ЦНЛ,2004. – 272 с.

2. Гальчинський А.С.,Єщенко П.С.,Палкін Ю.І. Основи економічних знань . – К.,1999.

3. Лісовий А.В. Мікроекономіка . – К.: ЦНЛ,2003. – 192 с.

4. Протопопова В.О., Полонська А.Н. Економіка підприємства. – К.: ЦНЛ, 2002. – 220с.


Тема 9. Форми управління підприємством.

Мета: опрацювання нового матеріалу.

Завдання: законспектуйте дане питання, опираючись на такі пункти

 • лінійна структура управління, її позитивні та негативні риси;

 • Функціональна та лінійно – функціональна структури управління;

 • програмно – цільова, дивізіональна та матрична форми;

 • вибір підприємством форми управління.

За достатнього насичення ринку товарами широкого вжитку (у тому числі і тривалого використання ) у розвинутих країнах світу, а також за командно – адміністративної економіки та її трансформації в соціально орієнтовану ринкову економіку надзвичайно важливу роль в успішному розвитку підприємства відіграє наукова система управління.

Для зростання ефективності виробництва система управління підприємством

має більше значення, ніж впровадження нової техніки і технології.

Елементами організаційної структури управління є різні управлінські ланки, діяльність яких регламентується окремими положеннями. В сучасних умовах виділяють шість основних організаційних структур.

Контрольні питання :

 1. У чому полягає сутність управління підприємством ?

 2. Назвіть основні функції та принципи управління підприємством.

 3. Які організаційні форми управління передбачають певну автономію підрозділів підприємства та їх керівників?

 4. Спробуйте проаналізувати організаційну структуру свого навчального закладу

Рекомендована література .

Основна :

1. Основи економічної теорії / За ред. Чухна А.А. – К.: Вища школа , 2001. – С.292 - 318

2. Устенко О.А.,Мочерний С. В. Основи економічних знань .- Тернопіль : Астон , 2001. – С. 273 - 285.

3. Кулішов В.В. Економіка підприємства . – К.: Ніка – Центр , 2002. – С. 82 – 90.

Додаткова:

1. Горобчук Т.Т. Мікроекономіка . – К.: ЦНЛ,2004. – 272 с.

2. Гальчинський А.С.,Єщенко П.С.,Палкін Ю.І. Основи економічних знань . – К.,1999.

3. Лісовий А.В. Мікроекономіка . – К.: ЦНЛ,2003. – 192 с.


Тема 10. Макроекономіка як наука. Основні макроекономічні показники.

Мета: закріплення пройденого матеріалу , підготовка до письмового опитування.

Завдання: 1. Користуючись даними таблицями опрацюйте основні поняття та терміни з даної теми.

2. Розв’яжіть задачі, використовуючи формули для розрахунків подані у підручнику Панчишина С. Макроекономіка. - С. 58 – 62.

Задача 1.Нижче перелічено компоненти внутрішнього обсягу продукції та національного доходу за певний рік . Усі дані – в мільярдах гривень. Визначіть ВВП за видатковим і розподільним методами (результати мають збігатись), ЧВП , НД .

Особисті видатки на споживання – 35 Трансферні платежі – 7

Рента – 3 Відрахування на споживання капіталу – 8

Процент – 4 Доходи індивідуальних власників – 5

Чистий експорт – 1 Заробітна плата найманих працівників – 30

Непрямі податки на бізнес – 2 Прибутковий податок з громадян – 3

Прибутки корпорацій – 3 Державні закупівлі товарів і послуг – 8

Чисті внутрішні інвестиції – 3 Особисті заощадження – 5

Задача 2. У 1990р. Реальний ВВП Багатії становив 500 млн. грн. У 2001р. дефлятор ВВП дорівнював 2 стосовно 1990р. Реальний ВВП збільшився за 1990-2001 р. на 40 %. Обчисліть обсяг номінального ВВП у 2001р.

Задача 3. Якщо подушний ВВП у 2000р. становив 6070 грн. , а у 2001р. – 6520 грн , то темп приросту подушного ВВП за цей період становить (%) : а) 6,9; б) 7,4; в) 106,9 ; г) 107,4; д) 0,5.

Контрольні питання : 1. Що розуміють під національною економікою?

2. Що вивчає макроекономіка ?

3. Поясніть відмінність між мікроекономікою та макроекономікою . Як вони пов’язані між собою?

4. Які макроекономічні питання обговорюють в Україні останнім часом ?

5. Який найзагальніший показник обсягу національного виробництва? Що таке реальний та номінальний ВВП, ВВП – розрив ?

Рекомендована література .

Основна :

1. Панчишин С. Макроекономіка . К.: Либідь ,2002. – С.9 – 36 , 49 – 62.

2 .Економічна теорія : макро- і мікроекономіка / За ред. Ватаманюка З., Панчишина С. –

К .: Альтернативи , 2001. – С.118 – 140 .

Додаткова :

1. Кулішов В.В. Макроекономіка : основи теорії і практикум . – Львів : Магнолія плюс , 2004. – 256с.

2. Крупка М.І. , Островерх П.І., Реверчук С. К. Основи економічної теорії . – К.: Атіка , 2002 . – 344с.

3. Мельникова В.І. , Клімова Н.І. Макроекономіка . – К.: Професіонал ,2004 . – 394 с.

4. Солонінко К.С. Макроекономіка . – К. : ЦУЛ , 2002. – 320 с.


Тема 11. Основи теорії відтворення. Безробіття і зайнятість трудових ресурсів.

Мета: підготовка до семінарського заняття.

Завдання: Складіть конспект теми за даним планом. Для відповіді на 4 п. використайте матеріали періодичних видань .

1. Відтворення на рівні макроекономіки . Відтворення людських

ресурсів.

2. Зайнятість: суть ,види та форми.

3. Безробіття: суть види, причини, наслідки. Показники рівня зайнятості.

4. Формування ринку праці в Україні.

Зайнятість – суспільно корисна діяльність громадян працездатного віку , яка приносить їм дохід ,що здебільшого забезпечує розширене відтворення робочої сили. Хоча повна зайнятість відповідає соціальній природі людини, у розвинутих країнах світу переважає ефективна форма зайнятості, яка адекватна вимогам інтенсивного типу відтворення і передбачає „природну” – соціальну форму безробіття .

Безробіття – соціально – економічне явище, коли частина працездатного населення не може знайти роботи, стає відносно надлишковою. Економічні втрати від безробіття вимірюються як ВВП – розрив, тобто як кількість товарів і послуг , які суспільство не виробило внаслідок того, що не всі ресурси ули використані. Взаємозв’язок ВВП з рівнем безробіття показує закон Оукена.

Становлення національного ринку праці в Україні відбувається повільно, оскільки успадкована від радянських часів сфера зайнятості є однією з найбільш деформованих.

Попит на працю є недостатнім, а пропозиція робочої сили є дуже значною. В Україні існують величезні можливості для підвищення рівня зайнятості – розвиток приватного підприємництва, малого та середнього бізнесу, ринкової нфраструктури тощо .

Контрольні питання:

 1. Чим ідрізняється ефективна форма зайнятості від повної ?

 2. У чому полягає сутність безробіття ?

 3. Які основні та похідні причини безробіття ?

 4. Чому „ природний” тип безробіття називають соціальним?

 5. Охарактеризуйте основні форми вимушеного безробіття.

 6. Які, на вашу думку, основні причини проблем формування ринку праці в Україні?

Рекомендована література .

Основна :

1. Мочерний С. В. Основи економічних знань . – К.: Академія ,2002. – С. 228 – 240 .

2. Панчишин С. Макроекономіка. -К.: Либідь ,2002. – С.62 – 65 , 307 – 328 .

3. ОЕТ / За ред . Чухна А.А. – С. 495-500.

Додаткова :

1. Економічна теорія : макро- і мікроекономіка / За ред. Ватаманюка З., Панчишина С. – К.: Альтернативи, 2001. – 606с.

2. Кулішов В.В. Макроекономіка: основи теорії і практикум. – Львів : Магнолія плюс, 2004. – 256с.

3. Крупка М.І. , Островерх П.І., Реверчук С. К. Основи економічної теорії. – К.: Атіка , 2002 . – 344с.

4. Мельникова В.І. , Клімова Н.І. Макроекономіка. – К.: Професіонал ,2004 . – 394 с.

5. Солонінко К.С. Макроекономіка. – К. : ЦУЛ , 2002. – 320 с.


ТЕМА 12. Монетарна політика.

Мета: закріплення вивченого матеріалу, підготовка до практичного заняття.

Завдання: підготуйте відповіді на питання

1. Суть монетарної політики та її знаряддя .Цілі та види монетарної політики.

2. Інструментарій регулювання грошової політики.

3. Комерційні банки: суть та види.

4. Валюта і валютні курси.

5. Центральний банк та його місце у національній економіці.

6. Варіант завдання можуть запропонувати студенти.

Контрольні запитання:

1. Яким чином комерційні банки можуть створювати гроші у національній економіці?

2. Чому баланс завжди повинен урівноважуватися? Які основні активи та пасиви балансу комерційного банку?

3. Що розуміють над надлишковими резервами?

4. Які основні функції виконує центральний банк країни?

5. За допомогою яких трьох інструментів центральний банк може впливати на пропозицію грошей?

6. Чому центральний банк не в змозі одночасно стабілізувати процентні ставки і пропозицію грошей у національній економіці?

Література

Основна:

1. Економічна теорія : макро- і мікроекономіка / За ред. Ватаманюка З., Панчишина С. – С.306 – 327 .

2. Панчишин С. Макроекономіка . К.: Либідь ,2002. – С.366 – 401.

3. Основи економічної теорії /За ред. Чухна А.А.- К.: Вища школа,2001.- С. 422 – 448.

Додаткова:

1. Кулішов В.В. Макроекономіка : основи теорії і практикум . – С.146 – 153 .

2. Мельникова В.І. , Клімова Н.І. Макроекономіка . – К.: Професіонал ,2004 . – 394 с.

3. Мочерний С.В. Основи економічних знань.-К.: Академія,2002. – 312 с.

4. Солонінко К.С. Макроекономіка . – К. : ЦУЛ , 2002. – С. 157 – 174.

5. Устенко О.А.,Мочерний С.В.Основи економічної теорії. -Тернопіль:Астон,2001. – С.342 – 354.


ТЕМА 13. Фіскальна політика. Дефіцит бюджету і державний борг.

Мета: закріпити вивчений матеріал, підготовка до практичного заняття.

Завдання: підготуйте відповіді на питання

1. Суть фіскальної політики та її знаряддя.

2. Державний бюджет і його доходи.

3. Податкова система України. Крива Лафера.

4. Бюджет. Види бюджету. Державні доходи та видатки. Дефіцит бюджету .

5. Дискреційна фіскальна політика.

6. Недискреційна фіскальна політика.

7. Суть і види державного боргу.

8. Варіант завдання можуть запропонувати студенти.

Контрольні запитання:

1. Що розуміють під фіскальною політикою?

2. В чому полягає відмінність між прямими і непрямими податками?

3. Які знаряддя використовує фіскальна політика?Які види фіскальної політики визначають? Які цілі кожної з них?

4. Як формується бюджет держави? Які основні статті видатків?

5. Які основні причини та наслідки виникнення кризи зовнішньої заборгованості?

Література

Основна:

1. Економічна теорія : макро- і мікроекономіка / За ред. Ватаманюка З., Панчишина С. –

К. : Альтернативи , 2001. – С. 327 – 351.

2. Панчишин С. Макроекономіка . -К.: Либідь ,2002. – С.402 – 434.

3. Основи економічної теорії /За ред. Чухна А.А.- К.: Вища школа,2001.- С. 449 – 476.

Додаткова:

1. Кулішов В.В. Макроекономіка : основи теорії і практикум . – Львів : Магнолія плюс , 2004. – С.135 – 145.

2. Мельникова В.І. , Клімова Н.І. Макроекономіка . – К.: Професіонал ,2004 . – 394 с.

3. Мочерний С.В. Основи економічних знань.-К.: Академія,2002. – 312 с.

4. Солонінко К.С. Макроекономіка . – К. : ЦУЛ , 2002. – С.144 – 156 .

5.Устенко О.А.,Мочерний С.В.Основи економічної теорії. -Тернопіль:Астон,2001.


ТЕМА 14. Економічні аспекти глобальних проблем.

Мета: підготовка до семінарського заняття.

Завдання: складіть конспект теми за планом, використовуючи як матеріал підручників та посібників, так і дані теле-радіопередач, періодичних видань.

План 1. Економічна глобалізація світу.

2. Глобальні світові тенденції та їх вплив на Україну.

3. Шляхи розв’язання глобальних проблем сучасності.

Поняття „глобальні проблеми” походить від французького слова „global”, що означає „всезагальний”, той, що охоплює всю земну кулю”.

В останні десятиріччя у світі виникло чимало проблем, які безпосередньо стосуються долі людства, заторкують інтереси всіх народів і вийшли на загально планетарний рівень. Від їх своєчасного розв’язання залежить існування світової цивілізації. Цього можна досягти лише спільними зусиллями всіх країн , міжнародних організацій. До таких проблем належать відвернення світової ядерної війни, забезпечення стабільного миру, необхідність ефективної та комплексної охорони навколишнього середовища, ліквідація відсталості країн, що розвиваються, продовольча, сировинна, енергетична та демографічна проблеми, ліквідація хвороб, раціональне використання глибин Світового океану, мирне освоєння осмічного простору, проблема розвитку самої людини, перспективи забезпечення ї гідного майбутнього.

На початку XXI ст. глобальні процеси начно прискорились і впливають на економічний, соціальний і політичний розвиток усіх країн світу. Більшість аналітиків глобалізації не вважають глобалізацію новітнім процесом, визначають її як продовження інтеграції та інтернаціоналізації світового господарства упродовж кількох останніх століть.

Основними причинами загострення глобальних проблем вважають :

- Низький рівень впровадження ресурсно- та енергозберігаючих екологічно чистих технологій.

- Швидка урбанізація населення, зростання мегаполісів

- Варварське ставлення до природи.

Основними шляхами розв’язання цих проблем є:

-швидкий розвиток і використання основних видів відновлюваної енергії;

- структурні зміни у використанні існуючих не відновлюваних видів енергії;

- розробка і дотримання усіма країнами екологічних стандартів;

- співпраця держав у подоланні наслідків глобальних катаклізмів .

Контрольні питання :

 1. Які проблеми називають глобальними і в чому їх сутність ?

 2. Проаналізуйте головні причини загострення глобальних проблем ?

 3. Як Ви вважаєте , чи можна назвати процеси формування Європейського союзу

та Єдиного економічного простору результатами глобалізації економіки . Обґрунтуйте свою відповідь .

 1. Наведіть приклади глобальних проблем у світі та в Україні. Чи приймає світова громадськість участь у їх вирішенні?

Рекомендована література .

Основна :

1.Солонінко К.С. Макроекономіка . – С.305 – 319 .

2. Устенко О.А., Мочерний С.В. Основи економічної теорії . – С. 490 – 500 .

3.ОЕТ / За ред. Чухна А.А. – С. 572 – 597.

Додаткова:

1. Економічна теорія : макро- і мікроекономіка / За ред. Ватаманюка З., Панчишина С. – К.: Альтернативи , 2001. – 606с.

2. Кулішов В.В. Макроекономіка : основи теорії і практикум . – Львів : Магнолія плюс , 2004.

3. Крупка М.І. , Островерх П.І., Реверчук С. К. Основи економічної теорії . – К.: Атіка , 2002 .

4. Мельникова В.І. , Клімова Н.І. Макроекономіка . – К.: Професіонал ,2004 . – 394 с.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

Основна:

1. Вступ до економічної теорії/ За.ред. З.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-захід,2007р. -192с.

2. Економічна теорія : макро- і мікроекономіка / За ред. Ватаманюка З., Панчишина С. – К.: Альтернативи , 2001. – 605с.

3. Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С. К. Основи економічної теорії . – К.: Атіка , 2005 . – 344с.

4. Лісовицький В.М. Історія економічних вчень - К. : ЦУЛ, 2009. - 240 с.

5. Мочерний С.В. Основи економічних знань.-К.: Академія,2002. – 312 с.

6. Основи економічної теорії / За ред. Ніколенка Ю.В. – К.: Либідь ,1998. – у2 томах

7. Панчишин С. Макроекономіка . К.: Либідь ,2006. – 615 с.

Національна економіка : Навч. посіб. / За ред. В.М. Тарасевича. - К. : ЦУЛ, 2009. - 280 с.

8. Основи економічної теорії /За ред. Чухна А.А.- К.: Вища школа,2001.- 606с.

Додаткова :

1. Андрусь О.І. Економічна теорія: інтерактивні методи в модульному навчанні. -К.:КНТ, 2008.- 479с.

2. Горобчук Т.Т. Мікроекономіка . – К.: ЦНЛ,2004. – 272 с.

3. Економіка зарубіжних країн / За ред . Філіпенка А.С. – К.: Либідь , 1996. – 416с.

4. Ковальчук В.М.,Сарай М.І. Історія економічних вчень.-Тернопіль:ТАНГ-„Астон”,1999.

5. Комаринська З.М. Історія грошей . – Львів: Львівський банківський коледж, 1998. – 112с.

6. Національна економіка / За ред. П.В. Круша. - К. : Каравела, 2008. - 416 с.

7. Кулішов В.В. Економіка підприємства . – К.: Ніка – Центр , 2002. – 144 с.

8. Кулішов В.В. Мікроекономіка . – Львів: Магнолія , 2004. – 332с.

9. Кулішов В.В. Макроекономіка : основи теорії і практикум . – Львів : Магнолія плюс, 2004. – 256с.

10.Лісовий А.В. Мікроекономіка . – К.: ЦНЛ,2003. – 192 с.

11.Макконелл К.,Брю С. Мікроекономіка. - Львів:Просвіта,1999.

12. Мельникова В.І. , Клімова Н.І. Макроекономіка . – К.: Професіонал ,2006 . – 394с.

13.Передрій О.С. Міжнародні економічні відносини. - К. : Знання, 2008. - 264 с.

14. Політекономія /За ред. Ніколенка Ю.В.- К.: ЦУЛ,2003. – 310 с.

15. Протопопова В.О., Полонська А.Н. Економіка підприємства . – К.: ЦНЛ, 2002. – 220 с.

16. Семененко В.М.,Коваленко Д.І. Економічна ттеорія.- К:ЦУЛ,2011.-427с.

17.Солонінко К.С. Макроекономіка . – К. : ЦУЛ , 2005. – 320 с.

18. Романчиков В.І., Романченко І.О. Міжнародні економічні відносини. - К. : ЦУЛ, 2008. – 256с.

19. Устенко О.А.,Мочерний С.В.Основи економічної теорії. -Тернопіль:Астон,2004. – 507 с.

20. Черевко Г.В. Інтелектуальна власніст. - К. : Знання, 2008. - 412 с.

21. Економічна теорія/ За ред. Юрія С.І. – К.: Кондор,2009. – 600с.

22. Ющенко В.,Панченко В.Історія української гривні.-К.:Бібліотека українця,1999. – 110с.

Інтернет – сайти:

http://uk.wikipedia.org/wiki/Економіка

http://enbv.narod.ru/text/Econom/polit/index.html

http://www.lib.ua-ru.net/content/3229.html

http://chitalka.info/finansi.html

http://www.znannya.org/view=economics-basisAСхожі:

«основи економічної теорії» для студентів напрямів підготовки 010102 «Початкова освіта» iconХерсонський державний університет Кафедра природничо-математичних дисциплін та логопедії
Робоча програма “Логопедія з історією логопедії” для студентів за напрямом підготовки 010102. Початкова освіта, 010101. Дошкільна...
«основи економічної теорії» для студентів напрямів підготовки 010102 «Початкова освіта» iconРобоча програма "Основи дефектології " для студентів за напрямом підготовки
Робоча програма “Основи дефектології” для студентів за напрямом підготовки 010102 Початкова освіта 010101 Дошкільна освіта
«основи економічної теорії» для студентів напрямів підготовки 010102 «Початкова освіта» icon6. 010102 Початкова освіта 01010101 Початкова освіта
Професійна освіта (технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства)
«основи економічної теорії» для студентів напрямів підготовки 010102 «Початкова освіта» iconХерсонський державний університет Кафедра педагогіки початкової освіти
Робоча програма «Школознавство» для студентів за напрямом підготовки 010102 Початкова освіта „5” вересня, 2012 року 30 с
«основи економічної теорії» для студентів напрямів підготовки 010102 «Початкова освіта» iconРобоча програма "Невропатологія " для студентів за напрямом підготовки
Робоча програма “Невропатологія” для студентів за напрямом підготовки 010102. Початкова освіта, 010101. Дошкільна освіта
«основи економічної теорії» для студентів напрямів підготовки 010102 «Початкова освіта» iconРобоча програма "Психологія мовлення " для студентів за напрямом підготовки
Робоча програма “Психологія мовлення” для студентів за напрямом підготовки 010102. Початкова освіта, 010101. Дошкільна освіта
«основи економічної теорії» для студентів напрямів підготовки 010102 «Початкова освіта» iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
«основи економічної теорії» для студентів напрямів підготовки 010102 «Початкова освіта» iconНапрям підготовки 010102 Початкова освіта (за рахунок видатків державного бюджету) (на базі повної загальної середньої освіти)

«основи економічної теорії» для студентів напрямів підготовки 010102 «Початкова освіта» iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
«основи економічної теорії» для студентів напрямів підготовки 010102 «Початкова освіта» iconОснови економічної теорії”
Програма І робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 070800...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи