Довідник для студента з вивчення дисципліни “догляд за хворими” (практика) icon

Довідник для студента з вивчення дисципліни “догляд за хворими” (практика)
Скачати 424.64 Kb.
НазваДовідник для студента з вивчення дисципліни “догляд за хворими” (практика)
Сторінка1/2
Дата24.06.2012
Розмір424.64 Kb.
ТипДокументи
  1   2

Міністерство охорони здоров’я України

Буковинський державний медичний університет

“ЗАТВЕРДЖУЮ” ПЕРШИЙ ПРОРЕКТОР


професор М.Ю. КОЛОМОЄЦЬ

“____” _________________ 200 р.


ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ” (ПРАКТИКА)


Робоча навчальна програма складена у відповідності до Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації – Київ, 2008. – 36 с.)


Схвалено на засіданні кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 12.05.2008 року (протокол №15).

Завідувач кафедри догляду за хворими та вищої

медсестринської освіти, доцент І.А. Плеш


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медсестринської справи та лабораторної діагностики 13.05.2008 року (протокол №5).

Голова предметної методичної комісії з медсестринської справи та

лабораторної діагностики, професор Т.В.Сорокман


Схвалено на засіданні організаційно-методичній комісії

з виробничої практики 11.06.2008 року (протокол № 6 )

Голова організаційно-методичної комісії з виробничої

практики, доцент В.І. Гребенюк


Чернівці - 2008
^

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА “Догляд за хворими”

Нормативна дисципліна


 1. Вступ.

Вивчення догляду за хворими полягає в теоретичному осмисленні його значення у лікувальному процесі і в практичному опануванні майбутніми лікарями прийомами й засобами медичного догляду, тобто оволодінні навичками, які входять до професійних обов’язків середнього і молодшого медичного персоналу. Доцільність такого напрямку фахової підготовки медика зумовлена сучасними потребами лікарської практики, яка вимагає від нього знань і навичок з різних аспектів медичного обслуговування хворого. Це сприятиме суттєвому зменшенню існуючої диспропорції між рівнем теоретичних знань і практичною оснащеністю випускника медичного вузу.

Опанування студентами-медиками прийомами і засобами медичного догляду за недужими хворими – важливий елемент фахової підготовки лікаря широкого профілю, зокрема, сімейного .

Засвоєння студентами програми загального і спеціального догляду - раціональний захід становлення громадських, етичних і деонтологічних якостей майбутнього лікаря, засіб формування його високих моральних і духовних професійних засад. Заняття з догляду за хворими – важливий етап підготовки студента до проходження виробничої практики в обсязі обов’язків молодшого і середнього медичного персоналу.

У свою чергу, практика з догляду за хворими формує засади подальшого вивчення студентом клінічних дисциплін – пропедевтики внутрішньої медицини, медичної психології, внутрішньої медицини, інфекційних хвороб, онкології, анестезіології та інтенсивної терапії, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами "по вертикалі" та формування умінь застосовувати знання з догляду за хворими в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності.

Практика з догляду за хворими проводиться у терапевтичному, хірургічному та педіатричному відділеннях стаціонару безпосередньо під час ІІІ-ІУ навчального семестру.


^ Кількість навчальних годин:Практичні заняття

Самостійна робота

Всього:

Кількість кредитів ECTS

1 модуль


- 80 акад. години

- 70 акад. годин

- 150 акад. годин

 • 5 кредитів

 • 3 змістовних модуля^

2. Структура дисципліни “Догляд за хворими” для студентів ІІ-го курсу медичного факультету №1.2,3 за спеціальністю “Лікувальна справа”, “Педіатрія” .^ Розподіл балів які присвоюються студентам:


Номер модуля кількість навчальних годин кількість кредитів ECTS

Кількість змістових модулів, їх номери

Кількість практичних занять

Конвертація у бали традиційних оцінок

Мінімальна кількість балів за поточну успішність

Традиційні оцінки

Бали за ви конання індивідуального завдання як виду СРС

"5"

"4"

"3"

"2"

Модуль 1

150/5,0

3

38 та 2 підсум-кових.

3

2,5

2

0

6

76


Оцінка з дисципліни "Догляд за хворими" виставляється лише студентам, яким зараховані усі змістовні модулі з дисциплін.

Модульний підсумковий контроль здійснюється по завершенню вивчення модуля.

Максимальна кількість балів модульного підсумкового контролю дорівнює 80, модуль вважається зарахованим у випадку, якщо студент набрав не менше 50 балів.

Кількість балів з дисципліни, яку набрав сту­дент на всіх практичних та підсумковому занятті конвертується у шкалу ЕСТS.


Примітка: аудиторне навантаження – 46%; СРС – 54%


3. Кінцеві цілі вивчення навчальної дисципліни:


Модуль 1. Догляд за хворими, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах стаціонару

Змістовий модуль 1. Структура та основні завдання догляду за хворими в загальній системі лікування хворих терапевтичного профілю

Конкретні цілі:

 • Демонструвати володіння основними принципами медичної деонтології

 • Визначати зміст догляду за хворими та його роль в структурі загально-терапевтичних заходів

 • Демонструвати володіння навичками дотримання лікувально–охоронного та забезпечення санітарно–гігієнічного режиму основних підрозділів терапевтичного стаціонару

 • Демонструвати володіння навичками проведення розпитування, огляду хворого і правилами визначення основних показників діяльності серцево–судинної та дихальної систем і надання першої допомоги хворим із порушеннями з боку цих систем.

 • Робити попередню оцінку стану температурного гомеостазу хворого за результатами визначення температури тіла та реєстрації температурних кривих, демонструвати володіння навичками догляду за хворими із гарячкою

 • Демонструвати володіння навичками забезпечення особистої гігієни хворих та догляду за важкохворими

 • Демонструвати володіння основними прийомами реанімаційних заходів

Змістовий модуль 2. Особливості догляду за хворими хірургічного профілю

Конкретні цілі:

 • Демонструвати володіння основними принципами медичної етики та деонтології в хірургії

 • Визначати основні функції та структуру хірургічного стаціонару

 • Демонструвати володіння навичками достримання санітарно-гігієнічного режиму хірургічного стаціонару та його структурних підрозділів

 • Засвоїти основи догляду за хірургічними хворими з інфекційною патологією

 • Засвоїти основні принципи дотримання асептики та антисептики в умовах хірургічного стаціонару

 • Демонструвати заходи догляду за хворими у післяопераційному періоді та методи профілактики можливих ускладнень


Змістовий модуль 3. Структура та основні завдання догляду за хворими дітьми в стаціонарі

Конкретні цілі:

 • Оволодіти особливостями медичної деонтології при роботі з хворими дітьми та їх родичами

 • Визначати особливості догляду за хворими дітьми різного віку

Демонструвати володіння навичками дотримання лікувально - охоронного та забезпеч­чення санітарно - гігієнічного режиму педіатричного відділення 1. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці.

 2. Демонструвати володіння навичками організації режиму і догляду за хворими з різними захворюваннями терапевтичного, хірургічного та педіатричного профілю, виконувати необхідні медичні маніпуляції.

^ Тематичний план практичних занять

 

Модуль 1. Догляд за хворими, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах стаціонару

 

 

^ Змістовий модуль 1. Структура та основні завдання догляду за хворими в загальній системі лікування хворих терапевтичного профілю

 

 

Тема 1. Поняття про загальний та спеціальний догляд за хворими терапевтичного профілю. Структура і функції терапевтичного стаціонару

 

 

Морально-етичні та деонтологічні засади формування медичного фахівця. Основні професійні обов’язки молодшого медичного персоналу в стаціонарних відділеннях лікарні. Санітарно-гігієнічний режим приймального відділення, санітарно-гігієнічна обробка хворого. Правила проведення антропометричних досліджень. Транспортування хворих у профільні відділення лікарні.

2

Основні відділення та допоміжні підрозділи терапевтичного стаціонару. Загальна характеристика терапевтичного відділення, його структура і функціональне призначення.

2

Поняття про лікувально-охоронний, санітарно-гігієнічний та лікарняний режими, особливості їх підтримання у терапевтичних відділеннях лікарні. Прийом та реєстрація хворих, заповнення медичної документації (журналу прийому хворих, історії хвороби, статистичної карти).

2

 

Тема 2. Оцінка стану хворого та основних параметрів його життєдіяльності

 

 

Роль розпитування хворого у діагностичному процесі. Правила проведення розпитування хворого та узагальнення отриманих даних. Послідовність проведення загального огляду хворого.

2

 

Температура тіла, правила її вимірювання та реєстрації. Термометри, їх будова, зберігання, дезинфекція. Методика вимірювання температури тіла ртутним термометром Догляд за хворими з підвищеною температурою тіла при гарячці та остуді.

2

 

Визначення основних показників гемодинаміки та дихання. Методика дослідження пульсу на променевих артеріях. Пульс, основні його властивості. Судини, доступні для пальпації. Перша долікарська допомога хворим при зниженні та підвищенні артеріального тиску. Визначення основних показників дихання. Основні правила визначення частоти, глибини, типу, ритму дихання. Перша допомога хворим при кашлі, задишці, ядусі.

2

 

Тема 3. Застосування основних видів лікарських засобів та найпростіші методи фізичної терапії

 

 

Класифікація медикаментозних засобів за шляхом уведення в організм хворого. Форми лікарських засобів. Правила роздавання таблетованих та рідких медикаментозних засобів для перорального прийому.

2

 

Основні способи парентерального застосування препаратів. Правила поводження із одноразовим інструментарієм після його застосування. Стерилізація медичного інструментарію для багаторазового використання. Внутрішньошкірні, підшкірні та внутрішньом"язеві ін"єкції.

2
Внутрішньовенні введення лікарських препаратів.

2
Крапельне введення лікарських препаратів.

2

 

Механізм дії на організм фізіотерапевтичних процедур. Застосування банок, гірчичників, компресів, грілки, пухиря із льодом. Основні покази та протипоказання до їх використання. Правила обробки банок, грілок, пухиря для льоду після використання.

2

 

Тема 4. Загальний і спеціальний догляд за тяжкохворими і агонуючими

 

 

Загальні правила догляду за хворими із постільним режимом, тяжкохворими і агонуючими. Забезпечення зручного положення у ліжку, профілактика пролежнів, особиста гігієна, переміна натільної і постільної білизни, забезпечення фізіологічних випорожнень (сечо-, каловипускання). Користування підкладним судном та сечоприймачем. Годування тяжкохворих пацієнтів із суворим постільним режимом. Парентеральний метод штучного введення в організм харчових продуктів. Харчування осіб похилого і старечого віку.

2
Застосування газовивідної трубки, клізм. Види клізм, методика і техніка їх застосування, методи дезінфекції і зберігання обладнання для клізми.

2

 

Поняття про реанімацію. Методика і техніка найпростіших реанімаційних заходів: штучне дихання методом "із рота в рот" і "із рота у ніс", непрямий масаж серця. Поняття про клінічну і біологічну смерть. Правила поводження з трупом.

2

 

Усього:

28

 

^ Змістовий модуль 2. Особливості догляду за хворими хірургічного профілю

 

 

Тема 5. Особливості організації догляду за хворими в умовах хірургічного стаціонару

 

 

Основні принципи медичної етики і деонтології в хірургічній клініці. Структура хірургічної клініки. Організація роботи приймального відділення хірургічного стаціонару. Особливості санітарної обробки хворих з хірургічною патологією в приймальному відділенні. Особливості проведення антропометрії та термометрії хворого з гострою хірургічною патологією. Вимоги до особистої гігієни та одягу медперсоналу в хірургічному стаціонарі, вимоги до білизни та одягу хворих хірургічного профілю. Транспортування хворого з гострою хірургічною патологією до відділення та операційної.

2

 

Основні принципи дотримання санітарно-гігієнічного режиму хірургічного відділення. Правила прибирання основних підрозділів хірургічного стаціонару. Особливості дотримання лікувально-охоронного режиму хірургічного відділення.

2

 

Тема 6. Асептика і антисептика

 

 

Поняття про хірургічну інфекцію. Чиста та гнійна перев’язочні. Організація роботи гнійної перев’язочної і особливості догляду за хворими з гнійною патологією. Утилізація перев’язувального матеріалу, забрудненого гнійними виділеннями. Організація догляду за хворими з анаеробною інфекцією.

4

 

Основні антисептичні засоби. Класифікація хімічних та біологічних засобів антисептики, механізм дії та методи застосування.

4

 

Будова операційного блоку і підтримання санітарно-гігієнічного режиму в операційній. Організація різних видів прибирання в операційній. Засоби і методи обробки рук хірурга та операційного поля.

2

 

Визначення і класифікація методів стерилізації ріжучих, оптичних та загально-хірургічних інструментів. Основні методи стерилізації шовного матеріалу. Будова, принцип і режим роботи автоклаву, правила безпеки при роботі з автоклавом.

2

 

Тема 7. Хірургічні маніпуляції, хірургічна операція, догляд за оперованими хворими

 

 

Поняття про хірургічну маніпуляцію та хірургічну операцію. Основні види оперативних втручань, поняття про етапи їх виконання. Основні етапи проведення плевральної пункції, абдоменоцентезу, діагностичної пункції та обов’язки молодшого медичного персоналу по підготовці хворих до цих маніпуляцій.

2
Види хірургічного інструментарію. Шовний матеріал. Поняття про основні види хірургічних швів.

2

 

Основні задачі передопераційного періоду. Поняття про передопераційну підготовку хворого. Підготовка до ургентного та планового втручання. Різновиди клізм та особливості їх застосування у хірургічних хворих. Психологічна підготовка хворого до операції та роль в ній молодшого медичного персоналу.

2

 

Основні принципи догляду за хворими у післяопераційному періоді і профілактика можливих ускладнень.

2

 

 Усього:

24

 

^ Змістовий модуль 3. Структура та основні завдання догляду за хворими дітьми в стаціонарі

 

 

Тема 8. Особливості деонтології в роботі медичних працівників з дітьми та їх родичами

 

 

Основи медичної деонтології при роботі в педіатричному стаціонарі. Моральна та правова відповідальність молодого фахівця перед суспільством. Основні функціональні обов’язки молодшого медичного персоналу в поліклінічних та стаціонарних відділеннях педіатричного профілю. Основні правила спілкування з хворою дитиною та її родичами. Особливості організації догляду за хворою дитиною та забезпечення її фізіологічних потреб в залежності від віку. Фізіологічні та психологічні особливості дітей різного віку. Вимоги до молодшого медичного персоналу при роботі з новонародженими.

2

 

Тема 9. Структура та функції педіатричного стаціонару та організація санітарно - гігієнічного та протиепідемічного режиму

 

 

Структура і функції педіатричного стаціонару. Поняття про особливості санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в педіатричному стаціонарі.

2

 

Функції приймального відділення дитячої лікарні. Госпіталізація, санітарна обробка та транспортування хворих дітей. Документація, що заповнюється в приймальному відділенні педіатричної клініки. Особливості розпитування хворої дитини, залежно від віку. Розпитування батьків хворої дитини. Особливості визначення пульсу, артеріального тиску та показників дихання у дитини.

2
Антропометричні дослідження дітей різного віку та особливості їх проведення.

2

 

Тема 10. Основні заходи догляду за хворими дітьми в стаціонарі дитячої лікарні

 

 

Організація харчування дітей першого року життя, та дітей раннього віку.

2

 

Особиста гігієна дітей залежно від статі та віку в стаціонарі дитячої лікарні. Особливості гігієни дівчаток. Гігієнічні та лікувальні ванни. Профілактика та лікування пролежнів у дітей різного віку. Догляд за дітьми з лихоманкою, переміна натільної та постільної білизни, забезпечення фізіологічних випорожнень у дітей.

4

 

Підготовка хворих та необхідного обладнання для взяття калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму. Правила взяття аналізу сечі для дослідження за методиками Зимницького, Нечипоренка, Аддіса–Каковського, їх діагностичне значення.

4

 

Основні види клізм, що застосовуються в педіатричній практиці, методика та правила їх застосування у дітей різного віку.

2

 

Правила користування кишеньковим та стаціонарним інгаляторами. Методика і техніка подавання зволоженого кисню та користування кисневою подушкою.

2

 

Особливості проведення найпростіших реанімаційних заходів у дітей.

2
Усього:

24
Підсумковий модульний контроль

4
Разом

80^ Види самостійної роботи


 

Модуль 1. Догляд за хворими, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах стаціонару

 
 

^ Змістовий модуль 1. Структура та основні завдання догляду за хворими в загальній системі лікування хворих терапевтичного профілю

 
 

Тема 1. Поняття про загальний та спеціальний догляд за хворими терапевтичного профілю. Структура і функції терапевтичного стаціонару

 
 

Роль і місце догляду за хворими в лікувально-діагностичному процесі. Принципи фахової субординації в системі лікар–медична сестра–молодший медичний персонал.

Функції приймального відділення лікарні у прийомі і направленні хворих до профільних відділень

Основні обов’язки молодшої медичної сестри. Організація відвідування хворих. Забезпечення санітарно-гігієнічного режиму відділення. Приготування та застосування дезінфікуючих розчинів. Особливості прибирання приміщень терапевтичного відділення.

6
 

Тема 2. Оцінка стану хворого та основних параметрів його життєдіяльності

 
 

Визначення загального стану хворого. Оцінка положення хворого у ліжку, його постави та ходи. Правила огляду шкіри та слизових оболонок.

Роль температурного гомеостазу в забезпеченні життєдіяльності організму. Методи вимірювання температури тіла. Сучасні термометри - електричні, на основі рідких кристалів. Види температурних кривих.

Основні правила зупинки кровотечі з артеріальних та венозних судин, накладання кровоспинного джгута. Перша допомога хворим при легеневій кровотечі.

7
 

Тема 3. Застосування основних видів лікарських засобів та найпростіші методи фізичної терапії

 
 

Роль і обов'язки медичного персоналу при забезпеченні хворих медикаментозними засобами.

Поняття про асептику і антисептику. Правила поводження із одноразовим інструментарієм після його застосування..

Найпростіші світлові і гідротерапевтичні процедури. Правила обробки ванн та іструментарію, який використовувався при процедурах. Особливості прибирання приміщень, в яких проводяться фізіотерапевтичні процедури. Особливості відпуску фізіотерапев­тичних процедур хворим похилого і старечого віку. Догляд за хворими під час прийому фізіотерапевтичних процедур і надання їм необхідної долікарської допомоги у випадках розвитку ускладнень.

7
 

Тема 4. Загальний і спеціальний догляд за тяжкохворими і агонуючими

 
 

Особливості догляду за хворими з патологією органів дихання, серцево-судинної системи , шлунково-кишкового тракту.

6
 

Усього: 

26
 

^ Змістовий модуль 2. Особливості догляду за хворими хірургічного профілю

 

 

Тема 5. Особливості організації догляду за хворими в умовах хірургічного стаціонару

 

 

Основні принципи медичної етики і деонтології в хірургічній клініці. Структура хірургічної клініки. Організація роботи приймального відділення хірургічного стаціонару. Особливості санітарної обробки хворих з хірургічною патологією в приймальному відділенні. Особливості проведення антропометрії та термометрії хворого з гострою хірургічною патологією. Вимоги до особистої гігієни та одягу медперсоналу в хірургічному стаціонарі, вимоги до білизни та одягу хворих хірургічного профілю. Транспортування хворого з гострою хірургічною патологією до відділення та операційної. Основні принципи дотримання санітарно-гігієнічного режиму хірургічного відділення. Правила прибирання основних підрозділів хірургічного стаціонару. Особливості дотримання лікувально-охоронного режиму хірургічного відділення.

6

 

Тема 6. Асептика і антисептика

 

 

Поняття про хірургічну інфекцію. Чиста та гнійна перев’язочні. Організація роботи гнійної перев’язочної і особливості догляду за хворими з гнійною патологією. Утилізація перев’язувального матеріалу, забрудненого гнійними виділеннями. Організація догляду за хворими з анаеробною інфекцією.

Основні антисептичні засоби. Класифікація хімічних та біологічних засобів антисептики, механізм дії та методи застосування.

Будова операційного блоку і підтримання санітарно-гігієнічного режиму в операційній. Організація різних видів прибирання в операційній. Засоби і методи обробки рук хірурга та операційного поля

Визначення і класифікація методів стерилізації ріжучих, оптичних та загально-хірургічних інструментів. Основні методи стерилізації шовного матеріалу. Будова, принцип і режим роботи автоклаву, правила безпеки при роботі з автоклавом.

6

 

Тема 7. Хірургічні маніпуляції, хірургічна операція, догляд за оперованими хворими

 

 

Поняття про хірургічну маніпуляцію та хірургічну операцію. Основні види оперативних втручань, поняття про етапи їх виконання. Основні етапи проведення плевральної пункції, абдоменоцентезу, діагностичної пункції та обов’язки молодшого медичного персоналу по підготовці хворих до цих маніпуляцій. Види хірургічного інструментарію. Поняття про основні види хірургічних швів.

Основні задачі передопераційного періоду. Поняття про передопераційну підготовку хворого. Підготовка до ургентного та планового втручання. Різновиди клізм та особливості їх застосування у хірургічних хворих. Психологічна підготовка хворого до операції та роль в ній молодшого медичного персоналу.

Основні принципи догляду за хворими у післяопераційному періоді і профілактика можливих ускладнень.

8

 

 

20

 

^ Змістовий модуль 3. Структура та основні завдання догляду за хворими дітьми в стаціонарі

 

 

Тема 8. Особливості деонтології в роботі медичних працівників з дітьми та їх родичами

 

 

Основи медичної деонтології при роботі в педіатричному стаціонарі. Моральна та правова відповідальність молодого фахівця перед суспільством.

2

 

Тема 9. Структура та функції педіатричного стаціонару та організація санітарно - гігієнічного та протиепідемічного режиму

 

 

Структура і функції педіатричного стаціонару. Поняття про особливості санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в педіатричному стаціонарі. Основні функціональні обов’язки молодшого медичного персоналу в поліклінічних та стаціонарних відділеннях педіатричного профілю.

Функції приймального відділення дитячої лікарні. Госпіталізація, санітарна обробка та транспортування хворих дітей. Документація, що заповнюється в приймальному відділенні педіатричної клініки. Антропометричні дослідження дітей різного віку та особливості їх проведення. Особливості розпитування хворої дитини, залежно від віку. Розпитування батьків хворої дитини. Особливості визначення пульсу, артеріального тиску та показників дихання у дитини.

8

 

Тема 10. Основні заходи догляду за хворими дітьми в стаціонарі дитячої лікарні

 

 

Організація харчування дітей першого року життя, та дітей раннього віку.

Особиста гігієна дітей залежно від статі та віку в стаціонарі дитячої лікарні. Гігієнічні та лікувальні ванни. Профілактика та лікування попрілостей та пролежнів у дітей різного віку. Переміна натільної та постільної білизни, забезпечення фізіологічних випорожнень у дітей.

Підготовка хворих та необхідного обладнання для взяття аналізів крові (загального аналізу, біохімічного аналізу крові), калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму. Правила взяття загального аналізу сечі, за Зимницьким, Нечипоренко.

Особливості проведення реанімаційних заходів у дітей різного віку.

10

 

Усього:

20
^ Модульний контроль

4
Разом

70

Перелік індивідуальних завдань


 1. Виступи на науковому студентському гуртку.

2. Участь у наукових конференціях.

3. Опублікування доповідей в журналах (тези, статті).

4. Виготовлення наочності згідно навчальних програм (таблиці, муляжі, графлогічні схеми практичних занять).

5. Виготовлення стендів

6. Організація сестринської конференції по місцю проходження практики.

7. Випуск санбюлетнів у відділеннях по місцю проходження практики.


^ ЗАСОБИ ТА ФОРМИ ПРВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ:


Форма контролю і система оцінювання здійснюється відповідно до вимог програми виробничої практики "Догляд за хворими" та Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2005) і включає три форми контролю рівня знань студента


^ 1. Початковий рівень визначається на першому практичному занятті і включає перевірку знань теоретичного та практичного матеріалу, який вивчали на попередніх курсах (анатомія, гістологія, основи психології, медична етика та деонтологія). Контроль проводять методом фронтального усного опитування..


^ 2.Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять у формі:

 • перевірка практичних навичок;

 • індивідуального усного опитування за теоретичними питаннями на основі рекомендованої літератури;

 • розв'язування ситуаційних задач за темою заняття на основі рекомендацій у методичних розробках, підбору задач, відповідних методичних матеріалів кафедри;

 • у формі тестових завдань з однією правильною відповіддю; виконання практичних навичок


^ 3. Підсумковий контроль:

Підсумковий контроль проводиться на останньому практичному занятті після завершення модуля.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які повністю відвідали аудиторні нав­чальні заняття з дисципліни, передбачені навчальною програмою та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Студенту, який не виконав всі види робіт, передбачені навчальною програмою, з поважної причини, вносяться корективи до індивідуального навчального плану і дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну.

Підсумковий контроль теоретичних знань, набутих практичних навичок та вмінь проводять в три етапи.
  1   2

Схожі:

Довідник для студента з вивчення дисципліни “догляд за хворими” (практика) iconДовідник для студента
Тематичний план лекцій з дисципліни “догляд за хворими терапевтичного профілю” для студентів 2-го курсу медичного факультету за спеціальністю...
Довідник для студента з вивчення дисципліни “догляд за хворими” (практика) iconДовідник для студента з вивчення дисципліни “Анестезіологія та інтенсивна терапія”
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни ” Анестезіологія та інтенсивна...
Довідник для студента з вивчення дисципліни “догляд за хворими” (практика) iconДовідник для студента з вивчення дисципліни “Анестезіологія та інтенсивна терапія”
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни ” Анестезіологія та інтенсивна...
Довідник для студента з вивчення дисципліни “догляд за хворими” (практика) icon7. Хірургічні маніпуляції, хірургічна операція, догляд за оперованими хворими Види хірургічного інструментарію. Поняття про основні види хірургічних швів
Догляд за хворими, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах стаціонару
Довідник для студента з вивчення дисципліни “догляд за хворими” (практика) iconМетодичні вказівки до проходження виробничої практики „ Догляд за хворими
Методичні вказівки до проходження виробничої практики „Догляд за хворими”з навчальної дисципліни „Пропедевтична педіатрія” (згідно...
Довідник для студента з вивчення дисципліни “догляд за хворими” (практика) iconДовідник для студента
Практичні навички з дисципліни “пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за хворими” для студентів ІІ курсу медичного факультету...
Довідник для студента з вивчення дисципліни “догляд за хворими” (практика) iconДовідник для студента IV v курсу зі спеціальності ”педіатрія”
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «акушерство та гінекологія»...
Довідник для студента з вивчення дисципліни “догляд за хворими” (практика) iconДовідник для студента IV vі курсу зі спеціальності ”лікувальна справа”
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «акушерство та гінекологія»...
Довідник для студента з вивчення дисципліни “догляд за хворими” (практика) iconДовідник для студента IV vi курсу зі спеціальностей “лікувальна справа”, ”педіатрія”
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «акушерство та гінекологія»...
Довідник для студента з вивчення дисципліни “догляд за хворими” (практика) iconДовідник для студента з вивчення дисципліни “Невідкладні стани”
Визначення дисципліни. Невідкладні стани як навчальна дисципліна є невід’ємною частиною клінічної медицини, тому вивчення основних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи