“затверджую” перший проректор icon

“затверджую” перший проректор
Скачати 459.59 Kb.
Назва“затверджую” перший проректор
Сторінка1/2
Дата28.07.2012
Розмір459.59 Kb.
ТипДокументи
  1   2

Міністерство охорони здоров’я України

Буковинський державний медичний університет

“ЗАТВЕРДЖУЮ” ПЕРШИЙ ПРОРЕКТОР


професор М.Ю. КОЛОМОЄЦЬ

“____” _________________ 200 р.

ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА


З ДИСЦИПЛІНИ “СЕСТРИНСЬКА ПРАКТИКА”

НА 2008-2009 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


Робоча навчальна програма складена у відповідності до Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації – Київ, 2008. – 40 с.)


Схвалено на засіданні кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 12.05.2008 року (протокол №15).

Завідувач кафедри догляду за хворими та вищої

медсестринської освіти, доцент І.А. Плеш


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медсестринської справи та лабораторної діагностики 13.05.2008 року (протокол №5).

Голова предметної методичної комісії з медсестринської справи та

лабораторної діагностики, професор Т.В.Сорокман


Схвалено на засіданні організаційно-методичній комісії

з виробничої практики 11.06.2008 року (протокол № 6 )

Голова організаційно-методичної комісії з виробничої

практики, доцент В.І. Гребенюк


^

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА СЕСТРИНСЬКА ПРАКТИКА

Нормативна дисципліна


 1. Вступ.


Мета проведення сестринської практики:


полягає у досягненні основних кінцевих цілей, визначених у освітньо-професійній програмі підготовки спеціаліста за спеціальностями 7.110101 "Лікувальна справа", 7.110104 “Педіатрія та передбачає:


 1. Набуття та удосконалення професійних навичок медичної сестри.

 2. Закріплення на практиці теоретичних знань з базових дисциплін.

 3. Поглиблення та систематизацію знань і умінь з догляду за хворими у відповідності до принципів медичної етики та деонтології.


^ Кількість навчальних годин:


Кількість модулів

Аудиторна підготовка

СРС

Заключний контроль

Всього:

Кількість кредитів ECTS

 • 3

- 80 годин

- 70 годин

- УІ-УІІ семестр

- 120 годин

- 4 кредити^

2 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ"СЕСТРИНСЬКОЇ ПРАКТИКИ" ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ-ГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №1.2,3 ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА”, “ПЕДІАТРІЯ” .

^ . РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЯКІ ПРИСВОЮЮТЬ СТУДЕНТАМ:

Бали, які присвоюють студенту за поточну навчальну діяльністьНомер модуля кількість навчальних годин кількість кредитів ECTS

Кількість змістових модулів, їх номери

Кількість практичних занят/год

Самостійна робота студентів занят/год

Конвертація у бали традиційних оцінок

Мінімальна кількість балів

"5"

"4"

"3"

"2"
Модуль 1


30/1,34

Змістов-них модулів 2

12/24


6/12

10

8

6

0

0

72


Модуль 2

30/1,33

Змістов-них модулів 3

12/24


5,5/11

10

8

6

0

0

72

Модуль 3

30/1,33

Змістов-них модулів 2

12/24

5,5/11

10

8

6

0

0

72

Підсумко-вий модульний контроль
4/8


3/6Усього:120/4,0
40/80

20/40

Примітка: максимальна кількість балів за вивчення модуля – 120 (12х10)

мінімальна кількість балів за вивчення модуля – 72 (12х6)

максимальна кількість балів за підсумковий модульний контроль - 80

мінімальна кількість балів за підсумковий модульний контроль - 50


^ 3. КІНЦЕВІ ЦІЛІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:


4.1.Конкретні цілі вивчення модуля


Модуль 1. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення

Змістовий модуль 1. Принципи діяльності та організація роботи медичної сестри терапевтичного стаціонару.

Конкретні цілі:

 • Визначати зміст та основні засади професійної діяльності медичної сестри

Демонструвати володіння навичками організації роботи медичної сестри приймального та загально-терапевтичного відділення


Змістовий модуль 2. Професійні дії медичної сестри по забезпеченню діагностичного та лікувального процесу у відділеннях терапевтичного стаціонару

Конкретні цілі:

 • Набути професійні навички роботи медичної сестри маніпуляційного, процедурного кабінетів та кабінету функціональної діагностики терапевтичного стаціонару

 • Удосконалити уміння з догляду за хворими терапевтичного профілю

 • Демонструвати володіння основними принципами медичної етики та деонтології


Модуль 2. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри хірургічного відділення.


Змістовий модуль 1. Гемостаз. Переливання крові. Реанімаційні заходи у хірургічних хворих.

Конкретні цілі:

 • Демонструвати методи остаточної зупинки кровотечі різними способами

 • Визначати види кровотеч та величину крововтрати

 • Набути навички визначення груп крові та резус–фактора, індивідуальної, резус та біологічної сумісності крові донора і реципієнта

 • Засвоїти процедуру виконання різних видів анестезії та наркозу

 • Демонструвати методику проведення реанімаційних заходів (непрямого масажу серця та штучної вентиляції легень)

Змістовий модуль 2. Травматизм та ушкодження. Десмургія.

Конкретні цілі:

 • Ідентифікувати пошкодження м’яких тканин, черепа, грудної клітки

 • Демонструвати хірургічну обробку ушкоджених ділянок та догляд за ними

 • Демонструвати техніку накладання різних видів по’язок та засобів транспортної іммобілізації

 • Організовувати заходи по наданню першої допомоги постраждалому з опіком

Змістовий модуль 3. Хірургічна інфекція. Змертвіння.

Конкретні цілі:

 • Засвоїти основні клінічні прояви гнійних захворювань м’яких тканин та заходи першої допомоги хворим

 • Демонструвати основні заходи по профілактиці правця, дифтерії, сибірки, газової гангрени

 • Демонструвати правила обробки інфікованих пошкоджень м’яких тканин

Модуль 3. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення

Змістовий модуль 1. Принципи та організація роботи медичної сестри педіатричного відділення.

Конкретні цілі:

 • Визначати функціональні обов’язки та основні законодавчі і нормативні акти, що регламентують роботу медсестри педіатричного відділення.

 • Демонструвати володіння навичками організації роботи медичної сестри педіатричного відділення.

 • Набути професійні навички роботи медичної сестри маніпуляційного, процедурного кабінетів педіатричного стаціонару.

Змістовий модуль 2. Організація догляду та вигодовування дітей різного віку.

Конкретні цілі:

 • Набути професійні навички роботи медичної сестри з вигодовування дітей різного віку.

Удосконалити уміння з догляду за хворими дітьми

^

4.Орієнтовна структура залікового кредиту МОДУЛЮ СЕСТРИНСЬКОЇ ВИРОБНИЧОЇ"ПРАКТИКИ"Модуль 1. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення

Змістовий модуль 1. Принципи діяльності та організація роботи медичної сестри терапевтичного стаціонару.

Тема 1. Морально–етичні та законодавчі засади медсестринства в Україні.

Етичні основи сестринської справи. Етичний Кодекс медичної сестри України. Кодекс міжнародної Ради медичних сестер. Клятва Флоренс Найтінгейл. Моральна та правова відповідальність медичної сестри перед суспільством. Гарантії та захист законних прав медичної сестри. Перелік наказів Міністерства охорони здоров’я України, які регламентують діяльність медичної сестри терапевтичного відділення.

Тема 2. Організація роботи та обов’язки медичної сестри основних структурних підрозділів терапевтичного стаціонару

Структура і функції терапевтичного стаціонару. Основні підрозділи терапевтичного стаціонару: приймальне відділення, відділення терапевтичного профілю, діагностичні відділення, клінічні лабораторії. Обов’язки медичної сестри основних підрозділів терапевтичного стаціонару. Перелік документації, що ведеться медичною сестрою в різних підрозділах терапевтичного стаціонару. Основні правила зберігання медикаментозних препаратів та інструментарію. Обов’язки медичної сестри по підтриманню лікувально–охоронного та санітарно-гігієнічного режимів терапевтичного відділення.

 • Змістовий модуль 2. Професійні дії медичної сестри по забезпеченню діагностичного та лікувального процесу у відділеннях терапевтичного

Тема 3. Обов’язки і дії постової та маніпуляційної медичної сестри терапевтичного відділення

Організація роботи поста медичної сестри. Документація, що заповнюється постовою сестрою, та правила її ведення. Реєстрація пацієнтів, що поступають у відділення. Термометрія, вимірювання артеріального тиску, дослідження пульсу із внесенням даних до температурного листка. Робота з листком призначень. Правила забезпечення пацієнтів таблетованими та розчинними лікарськими препаратами.

Організація роботи сестри маніпуляційного кабінету. Основна документація маніпуляційного кабінету. Правила зберігання та обліку медикаментозних засобів і медичного інструментарію у маніпуляційному кабінеті. Виписування, облік та зберігання сильнодіючих, наркотичних та отруйних речовин згідно з діючим наказом.

Методика і техніка взяття загального аналізу крові, аналізу крові на вміст цукру, на біохімічні та бактеріологічні дослідження. Підготовка маніпуляційного стола до роботи. Техніка виконання підшкірних, внутрішньом’язових, внутрішньовенних ін’єкцій. Розрахунок дози розчинного антибіотика. Правила заповнення систем для трансфузії та проведення внутрішньовенних вливань. Основні вимоги до проведення дезінфекції, передстерилізаційного очищення інструментарію. Контроль якості передстерилізаційного очищення інструментарію на наявність крові та миючих засобів. Стерилізація інструментарію для багаторазового використання.

Тема 4. Обов’язки медичної сестри по забезпеченню діагностичного процесу у терапевтичному стаціонарі

Основні правила підготовки хворого до проведення гастроскопії, ректороманоскопії, колоноскопії, ультразвукового дослідження органів черевної порожнини. Основні види клізм та правила їх застосування.

Підготовка хворих та необхідного обладнання для взяття калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму. Правила взяття аналізу сечі для дослідження за методиками Зимницького, Нечипоренка, Аддіса–Каковського, їх діагностичне значення.

Підготовка та проведення шлункового та дуоденального зондувань. Промивання шлунка, способи його виконання, взяття промивних вод на дослідження. Підготовка зондів, катетерів, наконечників до маніпуляцій.

Методика і техніка реєстрації електрокардіограми. Найпростіший аналіз її основних елементів.

Тема 5. Особливості роботи процедурного кабінету терапевтичного відділення та обов’язки медичної сестри щодо їх забезпечення

Організація роботи сестри процедурного кабінету. Правила зберігання медичного інструментарію в процедурному кабінеті. Основні види компресів. Правила накладання зігрівального, холодного, лікувального компресів. Техніка застосування банок, гірчичників, користування грілкою, пухирем з льодом. Обробка та дезінфекція засобів для багаторазового використання. Застосування лікарських п’явок, умови їх зберігання. Правила користування кишеньковим та стаціонарним інгаляторами. Методика і техніка подавання зволоженого кисню та користування кисневою подушкою. Ознайомлення із проведенням фізіотерапевтичних процедур (гідротерапевтичних, світлових, електромагнітних): методика їх відпускання, наглядання за хворими та надання першої долікарської допомоги у разі погіршення стану хворого при проведенні фізіотерапевтичних процедур (для відпрацювання практичних навичок кафедрою обирається перелік процедур з огляду та можливості клінічної бази виробничої практики).


Модуль 2. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри хірургічного відділення.

Змістовий модуль 1. Гемостаз. Переливання крові. Реанімаційні заходи у хірургічних хворих.

Тема 1. Кровотеча та крововтрата

Кровотеча: визначення, види кровотеч за даними обстежень. Методи визначення крововтрати. Методи тимчасової зупинки кровотечі; пальцеве притискання; методика і техніка накладання давлючої пов’язки, закрутки, джгута. Методи остаточної зупинки кровотечі: механічні, фізичні, біологічні. Особливості застосування різних методів зупинки кровотечі.

Тема 2. Переливання крові та кровозамінників.

Поняття про групи крові та резус–приналежність. Методи визначення групи крові та резус-фактора. Загальні правила переливання крові. Необхідний перелік досліджень, який слід провести перед переливанням крові. Метод визначення індивідуальної, резус та біологічної сумісності крові донора і реципієнта. Визначення макроскопічних якостей донорської крові. Методика виконання гемотрансфузії, здійснення спостереження за хворим під час гемострансфузії. Профілактика ускладнень при гемотрансфузії.

Тема 3. Реанімаційні заходи у хірургічних хворих.

Види анестезії, ознайомлення з методикою та технікою виконання інфільтраційної та провідникової анестезії. Перидуральна атестезія: ознайомлення з технікою та послідовністю виконання. Методи профілактики та лікування ускладнень при проведенні різних методів місцевої анестезії. Ознайомлення з технічними засобами для виконання інгаляційного наркозу. Методика проведення ендотрахеального наркозу. Дії медичної сестри по забезпеченню виконання різних видів анестезії та наркозу. Поняття про найпростіші реанімаційні заходи. Техніка виконання штучної вентиляції легенів та непрямого масажу серця.


Змістовий модуль 2. Травматизм та ушкодження. Десмургія.

Тема 4. Чисті та гнійні рани.

Види ран. Надання першої допомоги постраждалим з різаними та забитими ранами. Організація первинної хірургічної обробки рани. Види первинного шву в залежності від типу і локалізації рани. Роль медичної сестри в організації хірургічної обробки гнійної рани. Види вторинних швів.

Структура чистої і гнійної перев’язочних, організацію санітарно-гігієнічного режиму в них. Методика промивання дренажних трубок, заміну дренажів хворому з гнійною раною, накладання мазевих пов’язок. Антисептичні препарати для промивання гнійних ран. Техніка виконання перев’язки хворому з чистою (операційною) раною. Техніка промивання дренажів черевної порожнини.

Тема 5. Переломи та вивихи. Закриті пошкодження м’яких тканин, черепа, грудної клітки.

Поняття про ушкодження м’яких тканин, черепа, грудної клітки. Заходи першої медичної допомоги постраждалим із закритими пошкодженнями. Правила транспортування постраждалих із пошкодженнями м’яких тканин, черепа, грудної клітки. Профілактичні заходи щодо попередження розвитку травматичного шоку, пневмотораксу, внутрішньої кровотечі. Ознаки переломів кісток та надання першої допомоги при переломах. Застосування засобів транспортної іммобілізації. Ознаки вивихів, перша допомога хворим із різноманітними вивихами.

Тема 6. Опіки та відмороження.

Методи визначення площі ураження і важкості стану пацієнта з опіком. Організація заходів по наданню першої допомоги постраждалому з опіком. Обов’язки медичної сестри щодо забезпечення інфузійної терапії для пацієнта в стані опікового шоку. Перша допомога постраждалому з відмороженням. Обов’язки медичної сестри щодо забезпечення лікувальної програми постраждалому з відмороженням.


Змістовий модуль 3. Хірургічна інфекція. Змертвіння.

Тема 7. Гострі гнійні захворювання м’яких тканин та кисті

Поняття про гострі гнійні захворювання м’яких тканин, їх різновиди та основні клінічні ознаки. Дії медичної сестри при консервативному та оперативному лікуванні абсцесів, флегмони, фурункулів, карбункулів, гідраденіту, маститу, бешихи, лімфаденіту, лімфангоїту, парапроктиту. Основні клінічні прояви панарицію та флегмони кисті, обов’язки медичної сестри при проведенні діагностики і лікування панарицію та флегмони кисті.

Тема 8. Гостра специфічна хірургічна інфекція.

Поняття про гостру специфічну інфекцію. Роль медичної сестри в лікувальних програмах при газовій анаеробній гангрені, правцеві, дифтерії рани, сибірці. Способи профілактики правця, дифтерії, сибірки, газової гангрени. Дії медичної сестри при проведенні детоксикації хворому на гостру хірургічну інфекцію.

Тема 9. Некроз. Гангрена. Виразки. Нориці. Сторонні тіла.

Ознайомлення з основними клінічними ознаками некрозу, гангрени, виразки, стороннього тіла. Дії медичної сестри при наданні першої допомоги хворим із стороннім тілом. Роль медичної сестри в забезпеченні призначеного лікування хворих з різними видами некрозу, гангрени, виразок, нориць, стороннім тілом.

Модуль 3. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри Педіатричного відділення

Змістовий модуль 1. Принципи та організація роботи медичної сестри педіатричного відділення.

Тема 1. Організація роботи поста медичної сестри. Медична документація, порядок її ведення.

Особливості деонтології в роботі медсестри з дітьми та їх родичами. Законодавчі та нормативні акти, що регламентують роботу медсестри педіатричного відділення. Структура і функції педіатричного стаціонару. Основні обов’язки медичної сестри педіатричного відділення. Організація роботи поста медичної сестри. Документація, що заповнюється постовою сестрою, та правила її ведення. Правила передавання чергувань наступній зміні. Організація роботи сестри маніпуляційного кабінету. Основна документація маніпуляційного кабінету. Правила зберігання та обліку медикаментозних засобів і медичного інструментарію у маніпуляційному кабінеті та на посту. Виписування, облік та зберігання сильнодіючих, наркотичних та отруйних речовин згідно з діючим наказом. Організація роботи сестри процедурного кабінету. Правила зберігання медичного інструментарію в процедурному кабінеті.

Тема 2. Обов’язки та дії постової та маніпуляційної медичної сестри педіатричного відділення.

Реєстрація пацієнтів, що поступають у відділення. Заповнення історії хвороби. Термометрія, вимірювання артеріального тиску, дослідження пульсу із внесенням даних до температурного листка. Робота з листком призначень. Правила введення дітям лікарських засобів через рот. Підготовка маніпуляційного стола до роботи. Техніка виконання підшкірних, внутрішньом’язових, внутрішньовенних ін’єкцій. Розрахунок дози антибіотика. Правила заповнення систем для інфузії та проведення внутрішньовенних вливань. Основні вимоги до проведення дезінфекції, передстерилізаційного очищення інструментарію.

Тема 3. Забезпечення лікувального та діагностичного процесу у педіатрич­ному стаціонарі.

Основні види клізм, методика та правила їх постановки дітям різного віку.

Підготовка хворої дитини та необхідного обладнання для взяття калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму. Правила взяття у дітей аналізу сечі для дослідження за методиками Зимницького, Нечипоренка, Аддіса–Каковського, їх діагностичне значення. Техніка взяття мазків із зіва та носа. Правила накладання зігрівального компресу. Техніка застосування гірчичників, користування грілкою, пухирем з льодом. Правила користування кишеньковим та стаціонарним інгаляторами. Методика і техніка подавання дітям зволоженого кисню та користування кисневою подушкою. Промивання шлунка, способи його проведення, взяття промивних вод на дослідження. Підготовка зондів, катетерів, наконечників до маніпуляцій.

Змістовий модуль 2. Організація догляду та вигодовування дітей різного віку.

Тема 4. Обов’язки медсестри по забезпеченню особистої гігієни дітей різного віку та вигодовуванню дітей першого року життя.

Правила прикладання дітей до грудей при природному вигодовуванні. Техніка годування дитини із пляшечки при штучному вигодовуванні. Проведення гігієнічної ванни грудній дитині, підмивання дітей, особливості підмивання дівчаток. Техніка промивання очей, прочищення вух та носа, обробка пуповидного залишку новонародженої дитини, закапування крапель у носа, очі та вуха дитині.

Техніка антропометричних вимірювань (зросту, маси, обводів грудей та живота) дітей різного віку.


5. МОДУЛЬ 1.

^ Орієнтовна структура залікового кредиту – модулю 1

сестринської виробничої практики “ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРОФЕСІЙНІ ДІЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ”


Тема

Практичні заняття

Самостійна робота студентів

СРС

Індивідуальна робота

Змістовий модуль 1. Принципи діяльності та організація роботи медичної сестри терапевтичного стаціонару

1. Морально–етичні та законодавчі засади медсестринства в Україні

2

12. Організація роботи та обов’язки медичної сестри основних структурних підрозділів терапевтичного стаціонару

4

2Змістовий модуль 2. Професійні дії медичної сестри по забезпеченню діагностичного та лікувального процесу у відділеннях терапевтичного стаціонару.

3. Обов’язки і дії постової та маніпуляційної медичної сестри терапевтичного відділення

6

3

Робота у відділенні терапевтично­го профілю з подаль­шим звітом на прак­тичному занятті4. Обов’язки медичної сестри по забезпеченню діагностич­ного процесу у терапев­тичному стаціонарі

6

3

5. Особливості роботи проце­дурного кабінету терапев­тичного відділення та обов’язки медичної сестри щодо її забезпечення

6

3

Підсумковий контроль засвоєння модулю

4

2
Усього годин – 42

28

14
Кредитів ECTS – 1,3Аудиторна робота – 65%, самостійна робота студентів – 35%


^ Орієнтовна структура залікового кредиту – МОДУЛЮ 2 сестринської виробничої практики “ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРОФЕСІЙНІ ДІЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ ХІРУРГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ”


Тема

Практичні заняття

Самостійна робота студентів

СРС

Індивідуальна робота

Змістовий модуль 1. Гемостаз. Переливання крові. Реанімаційні заходи у хірургічних хворих.

1. Кровотеча та крововтрата

4

12. Переливання крові та кровозамінників.

4

23. Реанімаційні заходи у хірургічних хворих

2

1Змістовий модуль 2. Травматизм та ушкодження. Десмургія.

4. Чисті та гнійні рани.

2

1

Робота в хірургічній клініці

5. Переломи та вивихи. Закриті пошкодження м’яких тканин, черепа, грудної клітки

2

2

6. Опіки та відмороження

2

1

Змістовий модуль 3. Хірургічна інфекція. Змертвіння

7. Гострі гнійні захворювання м’яких тканин та кисті.

2

18. Гостра специфічна хірургічна інфекція.

4

19. Некроз. Гангрена. Виразки. Нориці. Сторонні тіла.

2

1Підсумковий контроль засвоєння модулю

2

2
Усього годин – 39

26

13
Кредитів ECTS – 1,3Аудиторна робота – 67 %, самостійна робота студентів – 33 %


^ Орієнтовна структура залікового кредиту – МОДУЛЮ 3

сестринської виробничої практики Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри ПЕДІАТРИЧНОГО відділення”


Тема

Практичні заняття

Самостійна робота студентів

СРС

Індивідуальна робота

Змістовий модуль 1. Принципи та організація роботи медичної сестри педіатричного відділення.

1. Організація роботи медич­ної сестри педіатричного відділення. Медична документація, порядок її ведення.

6

2Робота у педіатричному відділенні


2. Обов’язки та дії постової та маніпуляційної медичної сестри педіатричного відділення

2

3. Забезпечення лікувального та діагностичного процесу у педіатричному стаціонарі

2

3

Змістовий модуль 2. Організація догляду та вигодовування дітей різного віку.

4. Обов’язки медсестри по забезпеченню догляду за дітьми при захворюваннях, особистої гігієни дітей різного віку та вигодовуванню дітей першого року життя.

16

6
Індивідуальна робота
2
Підсумковий контроль

2Усього годин – 39

26

13
Кредитів ECTS – 1,3Аудиторна робота – 67 %, самостійна робота студентів – 36 %


^ 6. Тематичний план практичних занять


з/п

Тема

Кількість годин
^ Модуль 1. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення.
1.

Морально-етичні та законодавчі засади медсестринства в Україні

2

2.

Організація роботи медичної сестри основних структурних підрозділів терапевтичного стаціонару.

2

3.

Обов’язки і дії постової та маніпуляційної медичної сестри терапевтичного відділення

2

4.

Обов’язки медичної сестри по забезпеченню діагностичного процесу у терапевтичному стаціонарі

2

5

Особливості роботи процедурного кабінету терапев­тичного відділення та обов’язки медичної сестри щодо їх забезпечення

2

6

Заповнення медичної документації терапевтичного відділення

2

7

Проведення обліку медикаментозних засобів у різних підрозділах терапевтичного відділення

2

8

Виписування і облік сильнодіючих речовин

2

9

Визначення життєво важливих функцій організму хворого: вимірювання артеріального тиску, дослідження пульсу, термометрія, дослідження функції зовнішнього дихання

2

10

Забезпечення пацієнтів лікарськими засобами згідно з листком при значень

2

11

Виконання підшкірних і внутрішньом’язових ін’єкцій

2

12

Виконання внутрішньовенних ін’єкцій. Розрахунок дози розчинної форми препарату для ін’єкцій

2
Усього:

24

6

Підсумковий модульний контроль

4

Разом

28
^ Модуль 2. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри хірургічного відділення.


Гемостаз. Переливання крові. Реанімаційні заходи у хірургічних хворих

4Травматизм та ушкодження. Десмургія.

4Хірургічна інфекція. Змертвіння.

4
Усього:

24Підсумковий контроль

2
Разом

26
Модуль 3. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення.


Особливості деонтології в роботі медсестри з дітьми та їх родичами. Організація роботи медичної сестри педіатричного відділення.4Обов’язки та дії постової та маніпуляційної медичної сестри педіатричного відділення.

4Професійні дії медичної сестри по забезпеченню діагностичного та лікувального процесу у відділеннях педіатричного стаціонару

4Організація догляду та вигодовування дітей різного віку

12
Усього:

24
Підсумковий контроль

2

Разом

26

Усього:

80


7. План самостійної роботи студентів:


з/п

Зміст

Кількість годин

Вид контролю
^ Модуль 1 „Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення”

Ознайомлення з посадовими інструкціями та діючими наказами, що регламентують професійну діяльність медичної сестри

1

Підсумковий (модульний)Самостійне відпрацювання навичок та умінь, наведених у плані практичної підготовки

4

Поточний, підсумковий (модульний)Індивідуальна робота:

Вечірнє чергу­вання у відділенні терапевтично­го профілю з подаль­шим звітом на прак­тичному занятті

3

ПоточнийЗаповнення основної звітної документації – Щоденника виробничої практики та Підсумкового звіту

4

Поточний, підсумковий (модульний)Підготовка до підсумкового модульного контролю

2

Підсумковий

(модульний)
Разом

14^ Модуль 2 „ Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри хірургічного відділення”

Самостійне відпрацювання навичок та умінь, наведених у плані практичної підготовки

4

Поточний, підсумковий (модульний)Індивідуальна робота:

Участь в ургентному чергуванні хірургічної клініки

3

ПоточнийЗаповнення основної звітної документації – Щоденника виробничої практики та Підсумкового звіту

4

Поточний, підсумковий (модульний)

4.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

2

Підсумковий (модульний)
Разом

13^ Модуль 3 „Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення”1.

Ознайомлення з посадовими інструкціями та діючими наказами, що регламентують професійну діяльність медичної сестри педіатричного відділення

1

Підсумковий (модульний)

2

Самостійне відпрацювання навичок та умінь, наведених у плані практичної підготовки

5

Поточний, підсумковий (модульний)

3.

Заповнення звітної документації – Щоденника виробничої практики та Підсумкового звіту

1

Поточний, підсумковий (модульний)

4.

Індивідуальна робота:
Поточний, підсумковий (модульний)
Вечірнє чергування у педіатричному відділенні

2

Поточний
Вечірнє чергування у відділенні для дітей грудного віку

2

Поточний

5.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

2

Підсумковий (модульний)

Разом

13
Усього:

40


Перелік індивідуальних завдань

1. Виступи на науковому студентському гуртку.

 1. Участь у наукових конференціях.

 2. Опублікування доповідей в журналах (тези, статті).

 3. Виготовлення наочності згідно навчальних програм (таблиці, муляжі, графлогічні схеми практичних занять).

 4. Виготовлення стендів

 5. Організація сестринської конференції по місцю проходження практики.

 6. Випуск санбюлетнів у відділеннях по місцю проходження практики.

^ 8. ЗАСОБИ ТА ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ:

Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми сестринської практики та Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2005).

Оцінка з Сестринської практики є рейтинговою та визначається з урахуванням поточної навчальної діяльності студента та оцінок засвоєння ним передбачених програмою модулів і включає три форми контролю рівня знань студентів.

^ 1. Початковий рівень визначається на першому практичному занятті і включає перевірку знань теоретичного та практичного матеріалу, який вивчали на попередніх курсах (анатомія, гістологія, основи психології, медична етика та деонтологія). Контроль проводять методом фронтального усного опитування.

^ 2. Оцінювання поточної навчальної діяльності:

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на кожному практичному занятті. Для контролю рекомендується застосовувати наступні засоби діагностики рівня підготовки студентів: контроль практичних навичок, вирішення ситуаційних та тестових завдань.

Одним з видів діяльності студента та його контролю з боку викладача є ведення Щоденника виробничої практики (додаток 1), який заповнюється студентом після кожного дня проходження сестринської практики та підписується викладачем після завершення самостійної частини роботи студента у стаціонарі. По закінченні кожного модуля виробничої практики студентом заповнюється Підсумковий звіт про виконану роботу (додатки 2, 3, 4). Наявність заповненого та завіреного підписом викладача Щоденника і Підсумкового звіту є обов’язковою для допуску студента до підсумкового модульного контролю.

^ Підсумковий контроль:

Підсумковий контроль проводиться на останньому практичному занятті після завершення модуля 1.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які повністю відвідали аудиторні нав­чальні заняття з дисципліни, передбачені навчальною програмою та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Студенту, який не виконав всі види робіт, передбачені навчальною програмою, з поважної причини, вносяться корективи до індивідуального навчального плану і дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну.

Підсумковий контроль теоретичних знань, набутих практичних навичок та вмінь проводять в три етапи.

І етап – тестовий комп’ютерний контроль рівня теоретичної підготовки студентів. Кожному студенту пропонуються 30 тестів, які оцінюються в 1 бал за кожен тест.


ІІ етап - перевірка рівня засвоєння практичних вмінь і навичок у формі виконання стандарту маніпуляцій з догляду за пацієнтом.

ІІІ етап – розв"язування ситуаційних задач (2) або індивідуальна контрольна письмова робота, яка містить 10 контрольних запитань

Оцінка за сестринську виробничу практику виставляється студентам, яким зараховані усі модулі з дисципліни, та являє собою середнє арифметичне оцінок за модулі, на які структурована практика. Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за сестринську практику, складає 200.

^ 9. ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА З ДИСЦИПЛІНИ:


Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні практичних навичок відповідно до переліку, визначеного програмою практики .

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модулю (залікового кредиту) – 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів (60%) за результатами модульного підсумкового контролю – 80 балів (40%).

Поточний контроль здійснюються відповідно до конкретних цілей під час кожного з практичних занять та під час самостійної роботи у відділенні стаціонару. Для контролю застосовують наступні засоби діагностики рівня підготовки студентів: контроль виконання практичних навичок, розв’язування ситуаційних задач, тест-контроль теоретичної підготовки.

Поточне оцінювання студентів по відповідних темах проводять за традиційною 4-бальною системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) з подальшим перерахунком у багатобальну шкалу (дивись розділ 7).

Оцінку " відмінно " виставляють у випадку, коли студент знає програму в повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними прикладами; дає вичерпно точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал без помилок і неточностей; вільно вирішує задачі та виконує практичні завдання різного ступеню складності;

^ Оцінку "добре" виставляють за умови, коли студент знає всю програму і добре розуміє її, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та систематично, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання студент відповідає без помилок; вирішує всі задачі і виконує практичні завдання, відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках;

^ Оцінку "задовільно" виставляють студентові на основі його знань всього об'єму програми з предмету та задовільному рівні розуміння його. Студент спроможний вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; вирішує задачі та виконує практичні навички, відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний самостійно систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання відповідає правильно.

^ Оцінку "незадовільно" виставляють у випадках, коли знання і вміння студента не відповідають вимогам "задовільної оцінки.

Зважаючи на кількість практичних занять 12 перерахунок оцінок у багатобальну шкалу здійснюється наступним чином: оцінка "відмінно" – 10 балів, оцінка "добре" – 8 балів, оцінка "задовільно" – 6 балів, оцінка "незадовільно" - 0 балів (див.розділ 7).

^ Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність, дорівнює 120 балам. Вона вираховується шляхом складання кількості балів, що відповідають оцінці "відмінно" на кожному практичному занятті (12 х 10 = 120).

^ Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом укладання кількості балів, що відповідають оцінці "З" на кожному занятті:6х 12 =72.

Одним з видів діяльності студента та його контролю з боку викладача є ведення Щоденника виробничої практики (додаток 1), який заповнюється студентом кожного дня та підписується викладачем після завершення самостійної частини роботи студента у стаціонарі. По закінченні виробничої практики студентом заповнюється Підсумковий звіт про виконану роботу (додаток 2). Наявність заповненого та завіреного підписом викладача Щоденника і Підсумкового звіту є обов'язковою для допуску студента до підсумкового модульного контролю з виробничої практики.

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які виконали програму виробничої практики, мають належно оформлені звітні документи (Щоденник та Підсумковий звіт) та отримали за поточну діяльність не менше 72 балів.

^ Максимальна кількість балів, яку студент може отримати під час модульного контролю складає 80, причому максимальна кількість балів за демонстрацію виконання практичної навички складає 30 балів (практичну навичку виконано методично вірно - 30 балів, виконано з недоліком, виправленим студентом самостійно - 25 балів, виправлено студентом після зауваження викладача - 20 балів, не виконано - 0 балів), за вирішення ситуаційних задач - 20 (10 балів за кожну задачу), за відповідь на питання тест-контролю - 30 балів. Модульний контроль зараховується студентові, якщо за результатами тестування він набрав не менше 20 балів, вирішив не менше 1ситуаційної задачі (10 балів) та за виконання практичної навички отримав не менше 20 балів. Мінімальна сумарна оцінка за підсумковий модульний контроль - 50 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за виробничу медсестринську практику (поточна навчальна діяльність та підсумковий модульний контроль), становить 200 балів.


^ . Перелік теоретичних питань до підсумкового модульного контролю


Після проходження виробничої практики з "Сестринської практики " студент повинен знати


Модуль 1. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення

Змістовий модуль 1. Принципи та організація роботи медичної сестри терапев­тичного стаціонару

 1. Етичні основи сестринської справи.

 2. Основні накази Міністерства охорони здоров’я України, які регламентують діяльність медичної сестри терапевтичного відділення.

 3. Обов’язки медичної сестри основних підрозділів терапевтичного стаціонару.

 4. Перелік документації, що ведеться медичною сестрою в різних підрозділах терапевтичного стаціонару.

 5. Проведення обліку медикаментозних засобів в різних підрозділах терапевтичного відділення.

 6. Правила виписування і зберігання сильнодіючих та наркотичних засобів.

Змістовий модуль 2. Професійні дії медичної сестри по забезпеченню діагностич­ного та лікувального процесу у відділеннях терапевтичного стаціонару

 1. Проведення термометрії та правила заповнення температурного листа.

 2. Правила дослідження пульсу та вимірювання артеріального тиску.

 3. Робота з листком призначень. Правила забезпечення пацієнтів таблетованими та розчинними лікарськими препаратами

 4. Методика і техніка взяття загального аналізу крові, аналізу крові на вміст цукру, на біохімічні та бактеріологічні дослідження.

 5. Підготовка маніпуляційного стола до роботи.

 6. Методика виконання підшкірних, внутрішньом’язових та внутрішньовенних ін’єкцій.

 7. Розрахунок дози розчинного антибіотика та проведення проби на гіперчутливість.

 8. Правила заповнення систем для трансфузії та проведення внутрішньовенних вливань

 9. Основні вимоги до проведення дезінфекції, передстерилізаційного очищення інструментарію. Контроль якості передстерилізаційного очищення інструментарію на наявність крові та миючих засобів.

 10. Сучасні способи стерилізації інструментарію для багаторазового використання.

 11. Правила поводження з інструментарієм для одноразового використання після його застосування.

 12. Основні правила введення лікарських препаратів у носові ходи, вуха, очі. Методика взяття мазків з носа та зіва на дослідження.

 13. Основні правила підготовки хворого до проведення досліджень шлунково-кишкового тракту.

 14. Основні види клізм та правила їх застосування.

 15. Підготовка хворих та необхідного обладнання для взяття калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму.

 16. Правила взяття аналізу сечі для дослідження за методиками Зимницького, Нечипоренка, Аддіса–Каковського, їх діагностичне значення.

 17. Підготовка та проведення шлункового та дуоденального зондувань.

 18. Методика і техніка реєстрації електрокардіограми. Найпростіший аналіз її основних елементів.

 19. Основні види компресів. Правила їх накладання. Показання та протипоказання до їх застосування.

 20. Техніка застосування банок, гірчичників, користування грілкою, пухирем з льодом. Показання та протипоказання до їх застосування.

 21. Застосування лікарських п’явок, умови їх зберігання.

 22. Правила користування кишеньковим та стаціонарним інгаляторами.

 23. Методика і техніка подавання зволоженого кисню та користування кисневою подушкою.

 24. Основні види фізіотерапевтичних процедур – гідротерапевтичних, світлових, електромагнітних, обов’язки медичної сестри під час їх відпускання.
  1   2

Схожі:

“затверджую” перший проректор icon“затверджую” Перший проректор

“затверджую” перший проректор icon“затверджую” Перший проректор

“затверджую” перший проректор icon"затверджую" Перший проректор

“затверджую” перший проректор icon“затверджую” Перший проректор

“затверджую” перший проректор icon"затверджую" Перший проректор

“затверджую” перший проректор icon"затверджую" Перший проректор

“затверджую” перший проректор icon"затверджую" Перший проректор

“затверджую” перший проректор icon"затверджую" Перший проректор

“затверджую” перший проректор icon"затверджую" Перший проректор

“затверджую” перший проректор icon"затверджую" Перший проректор

“затверджую” перший проректор icon"затверджую" Перший проректор

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи