Мiського господарства методичнi вказiвки для самостійного вивчення курсу icon

Мiського господарства методичнi вказiвки для самостійного вивчення курсу
НазваМiського господарства методичнi вказiвки для самостійного вивчення курсу
Сторінка1/4
Дата24.06.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКIВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМIЯ

МIСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

"ЕКОНОМІЧНИЙ РИЗИК

ТА МЕТОДИ ЙОГО ВИМIРЮВАННЯ"

(ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ)


(для студентiв усiх форм навчання

економiчних спецiальностей)ХАРКІВ – ХДАМГ - 2002Методичнi вказiвки для самостійного вивчення курсу "Економічний ризик та методи його вимiрювання" / для студентiв усiх форм навчання економiчних спецiальностей /. Укл. Т. I. Свiтлична. - Харкiв: ХДАМГ, 2002. - 45 с.


Укладач: Т.І.Світлична


Рецензент: В.О.Пасічний


Рекомендовано кафедрою економіки будівельного підприємства, протокол № 1 від 23.09.2002 р.


ВСТУП


Дiяльнiсть пiдприємств в умовах ринкових вiдносин нерозривно зв'язана з економічним ризиком, а звідси, виникає неяснiсть в одержаннi очiкуваного кiнцевого результату, небезпека невдачi, непередбачених втрат.

Подiбна обстановка складна i незвична для нашого господарника.

Ринок - це передусiм економiчна свобода. Над пiдприємствами можуть пiдноситися тiльки закон i обмеження, що встановлюються ним. За економiчну свободу треба платити. Адже свободу одного господарника водночас супроводжує i свобода iнших, які вiльнi купувати або не купувати його продукцiю, пропонувати за неї свої цiни, продавати йому за певними цiнами, диктувати свої умови угод.

Отже, господарську дiяльнiсть необхідно здiйснювати в умовах невизначеностi, пiдвищеного ризику. Завдання господарника нового типу полягає не в тому, щоб шукати справу із заздалегідь передбаченим результатом, справу без ризику. При такому пiдходi в ринковiй економiцi взагалi можна виявитися поза справою i без неї. Треба не уникати неминучого ризику, а вмiти його рoзпiзнавати, оцiнювати його ступiнь i не переступати за допустимi межi.

Теорiя господарського ризику тільки частково склалася в нашiй економiцi. Вивчення курсу "Економічний ризик та методи його вимiрювання" спрямоване на оволодiння студентами термiнологiєю теорiї ризикiв, засобiв оцiнки ризикiв i захисту вiд них. Курс "Економічний ризик та методи його вимiрювання" пов'язаний з такими дисциплiнами, як математика, статистика, теорiя імовiрностей, економiка пiдприємства, планування, аналiз господарської дiяльностi, фiнансовий менеджмент та iн. Предметом вивчення курсу є господарська дiяльнiсть пiдприємств в умовах причин i факторiв, що викликають ризик.

^ РОБОЧА ПРОГРАМА


ТЕМА 1. Неминучість ризику в господарській діяльності підприємств в умовах ринкових відносин


Витоки появи економічного ризику. Підприємництво і ризик. Людина і ризик. Управлінська діяльність в умовах економічного ризику.

Предмет і завдання курсу. Термінологічна база теорії ризиків. Зв’язок курсу з іншими дисциплінами. Міжнародні дослідження з проблем економічного ризику.


ТЕМА 2. Сутність і класифікація економічних ризиків


Зміст поняття “економічний ризик“. Зв’язок понять “економічний ризик”, “господарський ризик” та “підприємницький ризик” Види втрат від ризику; абсолютний і відносний виміри втрат.

Показники ризику: зони ризику, крива розподілу імовірностей втрат. Функції економічного ризику. Фактори, що впливають на рівень економічного ризику.

Класифікаційні ознаки. Класифікація економічних ризиків.


ТЕМА 3. Ризики у виробничій діяльності


Природа виробничих ризиків. Класифікація виробничих ризиків. Ризики незатребуваності виробленої продукції. Ризики невиконання господарських контрактів. Ризики підсилення конкуренції. Ризики виникнення непередбачених затрат і зниження доходів. Ризики втрати майна.


ТЕМА 4. Фінансові ризики


Природа фінансових ризиків. Класифікація фінансових ризиків. Фінансові ризики, пов’язані з купівельною спроможністю грошей. Інвестиційні ризики.


ТЕМА 5. Банківські ризики


Природа банківських ризиків. Внутрішні банківські ризики. Зовнішні банківські ризики.


ТЕМА 6. Оцінка економічних ризиків


Управлiння економічними ризиками: етапи, змiст. Кiлькiсна оцiнка як етап управлiння ризиками. Методи кiлькiсної оцiнки ризикiв. Вiдносна оцiнка ризику на основi аналiзу фiнансового стану. Статистичний метод оцiнки ризикiв. Методи експертної оцiнки ризикiв.


ТЕМА 7. Ризик-менеджмент – частина фінансового ризику


Сутнiсть i змiст ризик-менеджменту. Органiзацiя ризик-менеджменту. Стратегiя ризик-менеджменту. Прийоми управлiння економічними ризиками.


^ КОРОТКИЙ ВИКЛАД КУРСУ

ТЕМА 1. Неминучiсть ризику в господарськiй дiяльностi пiдприємств в умовах ринкових вiдносин


ВИВЧИВШИ ЦЮ ТЕМУ, ВИ ЗРОЗУМIЄТЕ:

  • на якому етапi розвитку економiчних вiдносин в дiяльностi пiдприємств виникає економічний ризик;

  • як пов'язанi мiж собою поняття "пiдприємництво" i "ризик";

  • хто такий "ризик-тейкер" i якi його головнi риси;

  • який зв'язок мiж ризиком i невизначеністю в господарській дiяльностi пiдприємства;

  • яке значення мають знання з теорiї економічних ризикiв в управлiнськiй дiяльностi;

  • на якому етапi становлення знаходиться теорiя економічних ризикiв;

  • хто i в яких країнах займається проблемами цiєї теорiї;

  • що вивчає теорiя економічних ризикiв i з якими науками вона зв'язана;

  • що входить до термiнологiчної бази теорiї ризикiв;

  • якi завдання ставляться при вивченнi курсу "Економічний ризик та методи його вимiрювання".


Ключовi поняття:

відносна економiчна свобода; принципи державного регулювання ринкових вiдносин; фактори виробництва; пiдприємництво; ризик-тейкер.


Поняття ризику в господарськiй дiяльностi iснує давно i пов'язане з невпевненiстю щодо результату тiєї чи iншої дiї або рiшення.

Першi спроби облiку ризикiв вживалися ще в II в. до н.e. в Індії при видачi позичок на торговельнi операцiї.
  1   2   3   4

Схожі:

Мiського господарства методичнi вказiвки для самостійного вивчення курсу iconМетодичнi вказiвки для самостійного вивчення курсу
Дiяльнiсть пiдприємств в умовах ринкових вiдносин нерозривно зв'язана з економічним ризиком, а звідси, виникає неяснiсть в одержаннi...
Мiського господарства методичнi вказiвки для самостійного вивчення курсу iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу І практичних занять з дисципліни «Особливостi планування діяльності підприємств...
Мiського господарства методичнi вказiвки для самостійного вивчення курсу iconМетодичнi вказiвки до виконаня лабораторних робiт з навчальної дисципліни «мікробіологія»
Методичнi вказiвки до виконаня лабораторних робiт з навчальної дисципліни "Мiкробiологiя" для студентiв 4, 5 курсів заочної форми...
Мiського господарства методичнi вказiвки для самостійного вивчення курсу iconЯ. О. Сєріков методичнi вказiвки до роздiлу "охорона працi" в диплом
Методичнi вказiвки до роздiлу «Охорона праці» в дипломних проектах (для студентiв-дипломникiв спец. 090603 – «Електротехнічні системи...
Мiського господарства методичнi вказiвки для самостійного вивчення курсу iconМетодичнi вказiвки до курсового проекту з дисципліни: «Моделювання та прогнозування стану довкілля»
Методичнi вказiвки до курсового проекту з дисципліни «Моделювання та прогнозування стану довкілля» (для студентiв спецiальностi 0708...
Мiського господарства методичнi вказiвки для самостійного вивчення курсу iconМетодичнi вказiвки
Гордієнко С. М., Чепурна С. М. Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання курсового проекту з дисципліни «Міський транспорт»...
Мiського господарства методичнi вказiвки для самостійного вивчення курсу iconМіністерство освіти І науки украіни харківська національна академія міського господарства в. Ю. Світлична методичні вказівки для самостійного вивчення курсу «фінанси»
Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу «Фінанси» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 030601...
Мiського господарства методичнi вказiвки для самостійного вивчення курсу iconХарківська національна академія міського господарства с. С. Родченко методичні вказівки до самостійного вивчення курсу
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Система національних рахунків» (для студентів заочної форми навчання за напрямом...
Мiського господарства методичнi вказiвки для самостійного вивчення курсу iconГосподарства поспєлов О. В. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисціплини „організація виробництва”
До самостійного вивчення дисціплини „організація виробництва” (для студентів 4 курсу (бакалавр) заочної форми навчання
Мiського господарства методичнi вказiвки для самостійного вивчення курсу iconМетодичнi вказiвки
Гордієнко С. М., Чепурна С. М. Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахунково-графічної роботи та практичних завдань...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи