Сучасні технології вищої освіти icon

Сучасні технології вищої освіти
Скачати 210.19 Kb.
НазваСучасні технології вищої освіти
Дата24.06.2012
Розмір210.19 Kb.
ТипДокументи


016:74.58(4Укр)

С89

Харківська Національна Академія міського господарства


Бібліотека


Довідково-бібліографічний відділ


Сучасні технології вищої освіти


Рекомендаційний список літератури


(2001 – 2007)


Укладачі:

Бібліотекар

І категорії

Рибакова Н.О.

бібліотекар

Науменко О.Н.


Харків – 2007

Зміст


1. Вступ............................................................................................................3

2. Нормативні документи...............................................................................5

3. Загальні питання.........................................................................................5

4. Проблеми освіти.........................................................................................11

5. Модульне навчання у вищій школі...........................................................12

6. Інноваційні процеси вищої освіти.............................................................14

7. Вища освіта України...................................................................................18

8. Переглянуті джерела...................................................................................23

Вступ


У сучасному світі, який ввійшов у третє тисячоліття, згідно з вимогами Болонської декларації, визначальними тенденціями розвитку світової освітньої системи стають поглиблення її фундаменталізації, посилення гуманістичної спрямованості, духовної та загальнокультурної складової освіти, формування у студентів системного підходу до аналізу складних технічних і соціальних ситуацій, стратегічного мислення, виховання соціальної та професійної мобільності. Необхідність підтримання високої конкурентоспроможності на динамічному ринку праці вимагає прищеплення прагнення і навичок до самонавчання, самовиховання, самовдосконалення і самореалізації, яка не лише підвищує якість освітньої діяльності, але й розвиває творчі потенції студентів, їхнє прагнення до безперервного набуття нових знань протягом всього активного життя.

Структура вищої освіти України розбудована відповідно до структури освіти розвинених країн світу. Вища школа в Україні насамперед зорієнтована на задоволення освітніх потреб особистості, відновлення національних освітніх традицій, відтворення інтелектуального духовного потенціалу нації, забезпечення ринку праці висококваліфікованими фахівцями.

Модернізація вищої освіти в державі є об’єктивною необхідністю. На порозі ХХІ століття ми стали очевидцями зростання уваги до вищої освіти, розширення її ролі в суспільстві. Сьогодні вона розглядається у цивілізованому суспільстві не тільки як задоволення фахових потреб особистості, а як духовна потреба.

Основною метою подальшого розвитку вищої освіти є переростання кількісних показників у якісні. Аналіз стану вищої освіти в Україні показує, що її якість залежить від якості програм підготовки, інфраструктури внутрішнього і зовнішнього середовища.

Об’єктивне обґрунтування змістовно-структурного формування загальних вимог до системи вищої освіти базується на ринкових законах суспільного розподілу праці, змінах умов праці і конкуренції, що є передумовою економічного, політичного та інтелектуального розвитку суспільства.

Даний рекомендаційний список допоможе ознайомитися з сучасними проблемами та інноваціями вищої освіти взагалі, а також в Україні, надасть допомогу професорам, викладачам, студентам, співробітникам та всім тим, хто цікавиться даною темою.

Матеріал розташовано по розділах, а в середині – за абеткою. Тут подано 187 джерела, які розкривають дану тему. Використано книги, газетні та журнальні статті, а також нормативні документи, які регламентують вищу освіту України.

Нормативні документи

1. Питання державної реєстрації вищих навчальних закладів: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квіт. 2006 № 471// Уряд. кур’єр. – 2006. - №73-74. – 18 квітня. – С. 33-34. – Положення про Державний реєстр вищих навчальних закладів.

2. Про академічну стипендію ім. М.С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2006 № 257 // Уряд. кур’єр. – 2006. - № 61. – 31 березня. – С.12.

3. Про вищу освіту: Закон України від 19 жовт. 2006 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2006. – 64 с. – (Закони України).

4. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань стипендіального забезпечення: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2006 р. № 163 // Уряд. кур’єр. – 2006. - № 38. – 24 лютого. – С.13.


Загальні питання


5. Ашеров, А.Т. Выявление информативных факторов, влияющих на развитие познавательной самостоятельности студентов / А.Т. Ашеров,В.Г. Логвиненко // Теорія і практика упр. соц. системами: філос., психологія, педагогіка, соціол. – 2005. - № 1. – С.66-80.

6. Бабічев, О.І. Мистецтво та становлення особистості студента (естетичний аспект): Метод. посіб. / О.І. Бабічев, В.М. Швирка; Луган.нац. пед. ун-т ім. т. Шевченка. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – 124 с.

7. Базильчук, В.Б. Організація спортивно-оздоровчої діяльності студентів у вищому навчальному закладі: метод. рек. / В.Б. Базильчук, О.М. Данова; Хмельниц. Нац. ун-т. – Хмельницький: ХНУ, 2004. – 35 с.

8. Багіров, В. Висока якість університетської освіти – вимога часу / В. Багіров, З. Зиман, Ю. Холін // Вища освіта України. – 2005. - № 1. – С. 15 – 19.

9.Бессалова, Т.В. Роль высшего образования в формировании общества, основанного на знаниях / Т.В. Бессалова // Наука та наукознавство. – 2006. - № 2. – С. 69 – 72.

10. Бєлова, Л.О. Виховна система ВНЗ: питання теорії та практики / Л.О. Бєлова; Нар. укр. акад. – Х.: НУА, 2004. – 262 с.

11. Бідниченко, О. Організація навчально-виховного процесу в технічних вищих навчальних закладах / О. Бідниченко // Вища освіта України. – 2006. - № 2. – С. 38 – 44.

12. Білецька, С. Підвищення навчально-пізнавальної активності студентів: соціально-психологічний аспект / С. Білецька // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2004. – Вип.3/4. – С. 53 – 58.

13. Білик, Л. Формування соціально-психологічної культури студентської молоді у вищому навчальному закладі / Л. Білик, Т. Супрун // Вища освіта України. – 2004. -№ 3. – С. 105 – 109.

14. Биков, В.Ю. Практика використання дистанційного навчання в післядипломній освіті / В.Ю. Биков, Г.С. Молодих // Комп’ютер у школі та сім’ї . – 2006.– № 4. – С. 27 – 29.

15. Боголіб, Т. Організація ефективної діяльності вищих навчальних закладів / Т. Боголіб // Підприємство, госп-во. – 2006. - № 7. – С. 122-127.

16. Вербець, В.В. Діагностика формування та реалізації духовно-творчого потенціалу студентської молоді: Метод.посіб. / В.В. Вербець; Рівнен. держ. гуманіст. ун-т. – Рівне: РДГУ, 2004. – 147 с.

17. Верхоглядова, Н.І. Формування конкурентоспроможності вищого навчального закладу / Н.І. Верхоглядова // Економіка і право. – 2004. - № 3. – С. 64 – 68.

18. Волков О.І. Системи якості вищих навчальних закладів: теорія і практика / О.І. Волков, Л.М. Віткін; Київ. Нац. ун-т технології та дизайну. – К.: Наук. думка, 2006. – 301 с.

19. Воловник, В.Є. Логістичний підхід до організації управління і контроль якості навчального процесу у вищій школі / В.Є. Воловник // Наука і освіта. – 2005. - № 7/8. – С. 141 – 145.

20. Геворкян, Е.Н. Рынок образовательных ресурсов: аспекты модернизации: монография / Е.Н. Геворкян. – М.: Маркет ДС, 2005. – 360 с. – (Академическая серия).

21. Горелікова, Т. ВНЗ: теоретичні основи розвитку організаційної культури / Т. Горелікова // Освіта і управління. – 2004. – Т. 7, № 3/4. – С. 23 – 30.

22. Гронлунд, Н.Е. Оцінювання студентської успішності: Практ. посіб. / Н.Е. Гронлунд. – К.: Консорціум, 2005. – 311 с.

23. Дабагян, А.В. Некоторые проблемы реформирования системы образования / Под ред. Товажнянского Л.. – Х.: ФОРТ, 2001. – 320 с.

24. Дем’янюк, Т.Д. Виховний процес у вищому закладі освіти / Т.Д. Дем’янюк; Рівнен. Держ. гуманіст. ун-т. – 2-е вид., доповн. – К.: Рівнен. Держ. гуманіст. ун-т, 2003. – 227 с.

25. Долматова, М. Життєвий досвід студентів у контексті особистісно орієнтованої освіти / М. Долматова // Рід. шк. – 2005. - № 4. – С. 21 – 23.

26. Ефективність і нові форми діагностики рівня підготовки фахівців у ВНЗ: Матер. наук.-метод. конф. / Редкол.: С.В. Скибінський та ін. – Л.: Львів. комерц. акад., 2004. – 239 с.

27. Євтух, М. Пріоритетні напрями модернізації вищої освіти / М. Євтух // Пед. газета. – 2006. - № 3. – С.2.

28. Захистимо недержавні вищі навчальні заклади: звернення Представ. зборів недерж. вищ. закладів освіти України // Персонал Плюс. – 2005. - № 44. – 2-8 листоп. – С. 3.

29. Згуровський, М. Визначення університетських рейтингів – складова євро інтеграції в освітній сфері / М. Згуровський // Дзеркало тижня. – 2006. - № 28. – 22-28 лип. – С. 13.

30. Иванов, В.Л. Формула справедливости: тестирование знаний / В.Л. Иванов // Открытое образование. – 2004. - №1. – С.21.

31. Капацина, А. Виховання самосвідомості особистості студента як умова її розвитку і самореалізації / А. Капацина // Рід. шк. – 2004. - № 11. – С. 26 – 27.

32. Каськова, Н. Приватний вищий навчальний заклад – складова національного наукового й освітнього простору / Н. Каськова // Рід. шк. – 2004. - № 12. – 49 – 51.

33. Коломієць, А. Між предметні та надпредметні проекти як спосіб розвитку інформаційної культури студента / А. Коломієць // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2006. - № 2. – С. 24 – 32.

34. Комар, Ю.М. Основи навчання студента: В 4-х кн. / Ю.М. Комар,

О.С. Поважний; заг. ред. В.В. Дорофієнко. – Донецьк: Дон ДУУ. – 2004. – 260 с.

35. Комісії з вищої освіти науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України: Довідник / Уклад. В.П. Погрібняк, О.О. Свенцицька; Наук.-метод. центр вищої освіти. – К.: Знання, 2004. – 45 с.

36. Коханко, О.М. Основи науково-педагогічних досліджень: Навч. посіб. / О.М. Коханко. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 254 с.

37. Лігум, Ю.С.Підвищення ролі інформаційної та економічної складової підготовки фахівців технічних ВНЗ в контексті Болонського процесу / Ю.С. Лігум // Актуал. пробл. економіки. – 2004. - № 9. – С. 74 – 78.

38. Лисенко, В.П. Термінальні рішення для навчальних закладів / В.П. Лисенко, О.О. Опришко, Ю.В. Решетняк // Аграр. наука і освіта. – 2005. – Т.6, № 5/6. – С. 130 – 133.

39. Лосєва, Н.М. Самореалізація викладача: теоретичний аспект: Монографія / Н.М. Лосєва; Донец. нац.ун-т. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – 387 с. – (Освітні обрії).

40. Лохвицька, Л.В. Науково-дослідницька робота студентів: Метод. рек. для студентів пед. ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації / Л.В. Лохвицька; Переяслав-Хмельницьк держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – 2-е вид., доопрац., доповн. – Черкаси: Відлуння-Плюс, 2004. – 103 с.

41. Лузан, П.Г. Теорія і методика формування навчально-пізнавальної активності студентів: Монографія / П.Г. Лузан. – К.: Нац. аграр. ун-т, 2004. – 271 с.

42. Максимов, О. Системний підхід до вивчення дисциплін вищої школи / О. Максимов // Рід.шк. – 2006. - № 1. – С.17 – 19.

43. Марко, В. Від принципу – до системи проблемно-блокового викладання у вищих навчальних закладах / В. Марко, І. Добрянський // Рід.шк. – 2004. - № 12. – С. 51 – 54.

44. Матвієнко, О. Теоретико-методологічні підходи до розроблення концептуальних основ інформаційної освіти / О. Матвієнко // Вісн. кн. палати. – 2004.– № 7. – С. 33 – 37.

45. Мафтин, Л.В. Методика викладання теорії виховання у ВНЗ: Навч. посіб. / Л.В. Мафтин; Чернів. Нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці: Рута, 2003. – 71 с.

46. Мельниченко, Г.В. Умови розвитку здатності до взаємоуправління у студентів вищого педагогічного закладу / Г.В. Мельниченко // Наука і освіта. – 2006. - № 3/4. – С. 117 – 119.

47. Молоцька, І.В. Організація самостійної роботи студентів / І.В. Молоцька; М-во аграр. політики України, Дніпропетр. держ. аграр. ун-т, каф. філології. – Донецьк: Пороги, 2004. – 122 с.

48. Моренець, В.П. У прокрустовім ложі системи вищої освіти: Бесіда з віце-президентом Нац. ун-ту „Києво-Могилян. акад.” з навч. роботи Володимиром Пилиповичем Моренцем / Записав О. Артеменко // Дзеркало тижня. – 2006. - № 18. – 13-19 трав. – С. 13.

49. Мосенкіс, Ю. Аспірантура: стимули й гальма / Ю. Мосенкіс // Демокр. Україна. – 2006. - № 156. - 29 серпня. – С. 7.

50. Не дайте зруйнувати вищу освіту!: Звернення до Голови Верховної Ради України Олександра Мороза: щодо бюджет. політики на 2007 р. // Голос України. – 2006. - № 34. – 22 лип. – С. 3.

51. Ніколаєнко, С.М. Вища освіта – джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства / С.М. Ніколаєнко . – К.: Знання, 2005. – 319 с.

52. Організація навчальної роботи: поради першокурсникам / Уклад. В.Л. Яровий, В.А. Лагода; Нац. ун-т харч. технологій. – К.: НУХТ, 2005. – 62 с.

53. Основи професіоналізму викладача вищої школи: Програма курсу. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. – 12 с.

54. Особистісно орієнтована організація післядипломної освіти: Матеріали наук.-практ. конф., 19 трав. 2004 р. / Редкол.: Є.М. Хрипов, С.Я. Марченко. – Луганськ: Альма-матер, 2004. – 72 с.

55. Петрушов, С.М. Практичні основи організації самостійної роботи студентів у вищому навчальному закладі: Навч.-метод. посіб. / С.М. Петрушов, Л.В. Шевцов; Донбас. держ. техн. ун-т. – Алчевськ: Дон ДТУ, 2005. – 114 с.

56. Післядипломна освіта: друга вища освіта, прогр. МВА, аспірантура, курси: Довідник 2005-2006 / Уклад. О.П. Голікова, Є.В. Шаповалов. – К.: Хімджест, 2005. – 103 с.

57. Поліщук В. Дослідження нормативів та управління розрахунками навчального навантаження у вищому закладі освіти / В. Поліщук, Ю. Тесля // Вища шк. – 2006. - № 1. – С. 35 – 52.

58. Поляков, М.В. Класичний університет: еволюція, сучасний стан, перспективи / М.В. Поляков, В.С. Савчук. – К.: Генеза, 2004. – 414 с.

59. Рупняк, Д. Навчальна діяльність студентів в умовах особистісно орієнтованого навчання / Д. Рупняк // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2005. - № 5. –С. 15 – 24.

60. Святенко, Т.В. Вплив гуманітарного виховання на саморозвиток особистості студента / Т.В. Святенко // Мед. перспективи. – 2005. – Т.10, № 2. – С. 4 – 11.

61. Скнарь, В.К. Організація безперервної освіти бібліотечних працівників у контексті Болонського процесу / В.К. Скнарь // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. - № 2. – С. 7 – 16.

62. Таланчук, П.М. Дистанційна форма навчання добре вписується в Болонський процес: Бесіда з президентом ун-ту „Україна” Петром Михайловичем Таланчуком / Записав І. Чумак // Голос України. – 2006. - № 104. – 8 червня. – С.20.

63.Терентьєва, Н.О. Вища освіта: становлення і розвиток: навч.-метод. посіб. / Н.О. Терентьєва. – Черкаси: Б.в., 2005. – 191 с.

64. Тимошенко, З.І. Організація виховного процесу у вищих навчальних закладах: Навч.-практ. посіб. / З.І. Тимошенко, І.М. Драгомирова; Європ. ун-т . – К.: Європ. ун-т, 2004. – 86 с.

65. Удосконалення університетської освіти в контексті європейської освіти в контексті європейської інтеграції: Зб. наук.-метод. пр. / М-во аграр. політики України, Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Х.: Харк. Нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, 2006. – 223 с.

66. Шубін, О. Адаптація університету до Болонського процесу / О. Шубін // Вища шк. – 2005. - № 6. – С. 13 – 27.

67. Яресько, К.В. Культура управління навчальною діяльністю студентів / Н.В. Яресько; Харк. Держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Х.: ХНУРЕ, 2004. – 234 с.


Проблеми освіти


68. Бабкіна, О. Проблеми підвищення якості вищої освіти в Україні у контексті Болонських реформ / О. Бабкіна // Освіта і упр. – 2006. – Т.9, № 1. – С. 91 – 94.

69. Леонов, О. До проблеми покращення фізкультурно - оздоровчої і спортивно-масової роботи у ВНЗ / О Леонов // Освіта і упр. – 2004. – Т. 7, № 2. – С. 161 – 164.

70. Проблема наскрізної комп’ютерної підготовки у вищій школі: Всеукр. наук.-метод. конф. – Миколаїв: УДМТУ, 2003. – 215 с.

71. Проблеми освіти. Вип. 42: Наук.-метод. зб. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2005. – 233 с.

72. Путин, В.В. Образование – важнейший ресурс развития // Высшая школа ХХІ века. – 2006. - № 6. – С. 5.

73. Рябченко, В. Деякі концептуальні проблеми навчання і виховання студентів у сучасних вищих навчальних закладах України / В. Рябченко // Вища освіта України. – 2005. - № 3. – С. 40 – 44.

74. Сметанський, М. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів: проблеми, шляхи розв’язання / М. Сметанський // Вища школа – 2004. - № 4. – С. 63 – 68.

75. Співаковський, О. Будівля освіти: потрібен капітальний ремонт: Про моделі упр. якістю підгот. студ. / О. Співаковський // Дзеркало тижня. – 2005. - № 34. – 3 – 9 верес. – С. 15.

76. Співаковський, О.В. Проблеми управління вищим навчальним закладом у контексті використання інформаційних технологій / О.В. Співаковський // Комп’ютер у школі та сім’ї . – 2005. - № 4. – С. 3 – 10.

77. Терно, В.В. Ліцензування і акредитація у сфері вищої освіти: формування справ: Метод. посіб. / В.В. Терно; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К.: МАУП, 2006. – 197 с.

78. Филиппов, В.М. Обновлять образование на благо будущих поколений // Высшее образование сегодня. – 2004. - № 2. – С. 36.

79. Холод, Л.Б. Адаптация выпускников вузов к практической деятельности – важнейшая проблема системы высшего образования / Л. Б. Холод // Акад. огляд. – 2004. - № 2. – С. 11 – 14.

80. Черезова, І. Організація виховної роботи зі студентами / І. Березова // Рідна школа. – 2006. - № 6. – С. 75 – 77.

81. Щокін, Р. Що дає недержавна освіта державі й кому вона заважає / Р. Щокін // Персонал Плюс. – 2005. - № 40. – 5 – 11 жовт. – С. 11.

82. Яровий, В. Ліцензування й акредитація освітніх послуг як передумова зловживань у сфері вищої освіти / В. Яровий // Молодь України. – 2005. – 25 жовт. – С. 20 – 26.

Модульне навчання у вищій школі


83.Бахрушин, В.Є. Математична модель для визначення плати за навчання в університеті / В.Є. Бахрушин // Нові технології. – 2006. - № 3. – С. 45 – 50.

84. Боголіб, Т.М. Фінансове забезпечення розвитку вищої освіти і науки в трансформаційний період: Монографія / Т.М. Боголіб; М-во освіти і науки України. – К.: Міленіум, 2006. – 506 с.

85. Будущее высшего образования – за кредитами: взять образовательный кредит под 9 % годовых // Ректор ВУЗа. – 2006. - № 1. – С. 53.

86. Вареник, Н. Освіта для Рокфеллера: Про фін. витрати батьків на освіту дітей абітурієнтів ВУЗів: За матер. бесіди з голов. спеціалістом від. проф.-техн. освіти, науки та координації діяльн. вищ. навч. зал. України освіти Кіровогр. Облдержадмін. Т. Побережною / Н. Вареник // Дзеркало тижня. – 2005. - № 35. – 10-16 вересня. – С. 22.

87. Верхоглядова, Н.І. Особливості фінансово-економічної діяльності вищого навчального закладу комунальної форми власності / Н.І. Верхоглядова // Акад. огляд. – 2004. - № 2. – С. 40 – 42.

88. Дзяк Г.В. Організація учбового процесу в умовах переходу на кредитно-модульну систему навчання / Г.В. Дзяк, Г.Г. Кабак, І.В. Люлько // Мед. перспективи. – 2005. – Т. 10, № 1. – С. 7 – 16.

89. Кириленко, В. Система зовнішнього оцінювання викорінить корупцію у вищіх навчальних закладах: Бесіда з віце-прем’єром – міністром України В’ячеславом Кириленком / Записав В. Чухліб // Уряд. кур’єр. – 2005. - № 216. – 12 листоп. – С. 4.

90. Колісниченко, Н. Фінансування вищої освіти: шляхи прийняття рішень щодо розподілу та контролю за ресурсами / Н. Колісниченко // Актуал. проблеми держ. упр. – 2006. – Вип.1. – С. 80 -85.

91. Кратт, О.А. Ринок послуг вищої освіти: методологічні основи дослідження кон’юнктури: Монографія / О.А. Кратт; Донец. нац. техн. ун-т. – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток лтд”, 2003. – 359 с.

92. Кучерявий. О.Г. Модульно-розвивальне навчання у вищій школі: аспекти проектування: Монографія / О.Г. Кучерявий. – Донецьк: Дон НУ, 2006. – 303 с.

93. Організація наукової діяльності магістрів з фінансів: навч. посіб. / Ю.Ю. Верланів, А.Я. Казарєзов; Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили комплексу „Києво-Могилян. акад.”. – Миколаїв: МДГУ ім. П.Могили, 2006. –

114 с.

95. Пастернак, Н. Модульна технологія навчання у вищій школі / Н. Пастернак // Біологія і хімія в шк. – 2005. - № 4. – С. 43 – 45.

96. Шляхи реалізації кредитно-модульної системи організації навчального процесу і тестових форм контролю знань студентів: Матер. наук.-метод. семінару / Ред. рада О.М. Цабієва та ін. – Одеса: Наука і техніка, 2006. – 106 с.


Інноваційні процеси у вищій освіті


97. Бурлакова, Н.В. Изменение функций и роли преподавателя в условиях использования новых образовательных технологий // Инновации в образовании. – 2006. - № 3. – С. 33.

98. Гончаров, С.М. Інтерактивні технології навчання в кредитно-модульній системі організації навчального процесу / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування / С.М. Гончаров. – Рівне: НУВГП, 2006. – 172 с.

99. Грубіянко, В.В. Нова парадигма вищої освіти в контексті Болонського процесу / В.В. Грубіянко, І.І. Бабин // Мед. освіта. – 2004. - № ѕ. – С. 7 – 14.

100. Денисенко, В.А. Инновационное направление развития современной науки образования / В.А.Денисенко // Инновации в образовании. – 2006. - № 3. – С. 5.

101. Дзвінчук, Д. Засади управління і вибір цілей діяльності освітньої системи в контексті європейського виміру / Д. Дзінчук // Вища освіта України. – 2006. - № 2. – С. 20 – 26.

102. Дмитриченко Б.І. Вища освіта і Болонський процес: навч. посіб. / М.Ф. Дмитриченко, Б.І. Хорошун; Нац. транспорт. ун-т. – К.: Знання України, 2006. – 439 с.

103. Драйден, Гордон Революція в навчанні: Пер. з англ./ Гордон Драйден – Львів: Літопис, 2005. – 542 с.

104. Євтушевський, В. Становлення і розвиток інновацій у вищій школі / В. Євтушевський, Л. Шаповалова // Вища освіта України. – 2006. – № 2. – С. 62 – 66.

105. Завидівська, Н. Сучасні напрями формування навичок здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів / Н. Завидівська // Рід. шк. – 2005. - № 1. – С. 19 – 20.

106. Загумена, В.В. Сучасні тенденції розвитку професійної бібліотечно-інформаційної освіти / В.В. Загумена, І.П. Стефан // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. - № 1. – С. 21 – 23.

107. Зінченко, О.П. Використання системи швидкого тестування RTS: Метод. рек. для викл. вищ. навч. закладів / О.П. Зінченко, В.Л. Крюков. – Луцьк: Вежа, 2004. – 44 с.

108. Інновації у вищій освіті: За матер. регіон. нарад / Упоряд. А.В. Скрипиць, Ю.В. Сухаріков; Наук.-метод. центр вищ. освіти. – К.: Наук.-метод. центр вищ. освіти, 2003. – 70 с.

109. Інноваційні технології у теорії та практиці викладення іноземних мов: матер. регіон. наук. конф. / Упоряд. Ю.В. Бігай, Л.О. Гром – Донецьк: вид. Овсянніков Ю., 2004. – 158 с.

110. Кагерманьян, В.С. Современная система воспитания студентов вузов: концептуальные основы и программа развития / В.С. Кагерманьян. – М., 2006. – 68 с.

111. Карапетянц, И.В. Тенденция развития образования в контексте реформы / И.В. Карапетянц // Высшее образование сегодня. – 2005. - № 10. – С. 22.

112. Карпенко, М. Высшее образование ХХІ века – элитарность или массовость? / М. Карпенко // Ректор вуза. – 2006. - № 5. – С. 31.

113. Княжева, І.А. Системно-діяльнісний підхід до організації навчального процесу в умовах модернізації вищої освіти / І.А. Княжева // Наука і освіта. – 2005. - № 7/8. – С. 25 – 27.

114. Лобащев, В.Д. Структурный подход к моделированию ведущих элементов процесса обучения / В.Д. Лобащев // Инновация в образовании. – 2006. - № 3. – С. 99.

115. Масний, З.П. Нові підходи до читання лекцій – один із шляхів вдосконалення навчального процесу / З.П. Масний // Мед. освіта. – 2004. - № 3-4 – С. 15 – 17.

116. Методична конференція „Впровадження нових інформаційних технологій навчання”, 15-16 квіт. 2004 р.: Тези доп. – Х.: Нац. аерокосм. ун-т „ХАІ”. – 236 с.

117. Мірошниченко, Н.О. Формування інноваційної культури у вищому навчальному закладі / Н.О. Мірошниченко // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період регіон. суспіл. системи: ресурси і механізми ефект. упр. – 2006. – Вип.2. – С. 262 – 274.

118. Михайличенко, В.Е. Мировоззрение и роль вуза в формировании картины мира студента / В.Е. Михайличенко, А.М. Осетрова // Теорія і практика упр. соц. системами: філос., психологія, педагогіка, соціол. – 2004. - № 4. – С. 86 – 6.

119. Нікітчина, С. Теоретичні аспекти розроблення сучасної концепції підготовки менеджерів освіти у вищій школі / С. Нікітчина // Освіта і упр. – 2004. – Т. 7, № 1. – С. 148 – 153.

120. Ніколаєнко, С. Вища школа змінює підходи / С. Ніколаєнко // Уряд. кур’єр. – 2006. – 10 листоп. – № 212. – С. 8.

121. Нові технології навчання. Вип.45: Науково-методичний збірник. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2006. – 181 с.

122. Новікова, Л.М. Сучасні технології практичних знань в системі вищої економічної освіти / Л.М. Новікова. – Павлоград: ЗПЕУ; Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2005. – 75 с.

123. Нормативно правові документи з питань вищої освіти / Уклад. Т. Дудник та ін.; Ред. Я.Я. Болюбаш. – Б.м.: Б.в., 2004. – 304 с.

124. Овсянкіна, Л. Інноваційні процеси особистісно орієнтованого навчання у системі вищої освіти / Л. Овсянкіна // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2005. - № 5. – С. 7 – 14.

125. Освітні Інтернет ресурси: Інформаційний довідник / Уклад. М. Коломієць. – К.: Освіта України, 2005. – 202 с.

126. Остафиева, О. Высшее образование готовят к реформам / О. Остафиева // Экон. известия – 2006. – 21 дек. - № 222. – С. 13.

127. Петрова, Л.Г. Сучасні технології вищої бібліотечно-інформаційної освіти / Л.Г. Петрова; М-во культури і мистецтв України. – К.: НП України, 2005. – 67 с.

128. Платонова, Ю.Ю. Стратегия современного вуза / Ю.Ю. Платонова // Высшее образование сегодня. – 2005. - № 10. – С. 14.

129. Полозова, Т.А. Наукоемкое, проблемно-ориентированное образование – запрос ХХІ века / Т.А. Полозова // Мир образования – образование в мире. – 2006. - № 1. – С. 35.

130. Расіна Л.С. Проблеми інтеграції у сучасній професійній освіті: методологія, теорія, практика / Расіна Л.С., Вознюк О.М. – Л.: Сполом, 2004. – 234 с.

131. Руденко, В.Ф. На хвилі інноваційних технологій / В.Ф. Руденко, О.В. Громова // Залізн. транспорт України. – 2005. – С.25 – 27.

132. Рудь, Н.Т. Формування інноваційно-освітнього середовища у вищих навчальних закладах / Н.Т. Рудь // Соц.-екон. досліджень в перехід. період. регіон. суспіл. системи: ресурси і механізми ефект. упр. – 2006. – Вип.2. – С. 49 – 61.

133. Саксонова, Л.П. Культуросообразность – основа инновационных процессов в профессиональном образовании / Л.П. Саксонова // Инновации в образовании. – 2006. - № 3. – С. 12.

134. Сасімова, В. Сучасні тенденції розвитку вищої юридичної освіти України / В. Сасімова // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2004. - № 4. – С. 66 – 73.

135. Семенова, А.В. Педагогічні технології організації та управління самостійною роботою студентів як засіб підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців / А.В. Семенова // Наука і освіта. – 2004. - № 4/5. – С. 148 – 152.

136. Сивер, С.И. Духовные основы современного образования / С.И. Сивер // Прометей. – 2006. – 2006. - № 1. – С.230 – 232.

137. Синицина, Н. Досягнення якісно нового рівня підготовки фахівців з державного управління засобами стандартизації галузевої вищої освіти / Н. Синицина // Упр. сучас. містом. – 2004. - № 3/7-9. – С. 274 – 279.

138. Слав’янська, Н.Г. Впровадження концепції мережевий персональний комп’ютер в навчальному процесі / Н.Г. Слав’янська, С.М. Новак, Є.М. Терехов // Актуал. пробл. економіки. – 2005. - № 6. – С. 144-149.

139. Современные инновационные технологии в высшем образовании: Матер. межвуз. регион. науч.-метод. конф.,(г. Симферополь, 15-16 янв. 2004 г.) / З.И. Тимошенко. – К.: Европ. ун-т, 2004. – 214 с.

140. Сольвар, Л. Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації / Л. Сольвар // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2005. - № 2. – С. 42 – 52.

141. „Сучасні технології вищої освіти”: Міжнар. наук.-метод. конф. (3; 2004; Одеса). Тези доповідей , 27-30 вересня 2004 р. – Одеса: Б.в., 2004. – 91 с.

142. Таланчук, П.М. Супровід навчання студентів з особливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі / М.П. Таланчук, Н.О. Кальченко, Г.Ф. Нікуліна; ВНИЗ „Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини „Україна”. – К.: Соцінформ, 2004. – 126 с.

143. Тесля, Ю. Нові технології управління у вищих навчальних закладах / Ю. Тесля // Українознавство. – 2006. - № 1. – С. 114 – 115.

144. Тульпа, І.А. Стратегічне формування основ інноваційного менеджменту та маркетингу в студентів економічних спеціальностей / І.А. Тульпа // Актуал. пробл. економіки. – 2004. - № 9. – С. 150 – 156.

145. Успішність навчання за різними предметами як зовнішній критерій для здійснення професійного психофізіологічного відбору / А.І. Єна, В.В. Кальшин, Г.Д. Лях // Військова медицина України. – 2004. – Т.4, № Ѕ. – С. 122 – 128.

146. Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: Матер. І наук.-метод. конф., 5-6 черв. 2003 р. / Редкол. Н.І. Турчина та ін. – К.: НАУ, 2004. – 24 с.

147. Цимбалюк, С. Оцінювання якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів: сучасний стан і напрями вдосконалення / С. Цимбалюк // Україна: аспекти праці. – 2006. - № 3. – С. 46 – 51.

148. Шевченко В.П. Науково-практичні аспекти організації навчальної і методичної роботи в університеті: Монографія / В.П. Шевченко, В.В. Христіановський; Донец. нац. ун-т. – Донецьк: Юго-Восток, 2004. – 254 с.


Вища освіта України


149. Асоянц, П.Г. Формування у студентів умінь англомовного професійного писемного спілкування з використанням інформаційних технологій / П.Г. Асоянц // Інозем. мови. – 2004. - № 3. – С. 40-43.

150. Артемчик, Г.І. Вища школа України: реальність і тенденції розвитку / Г.І. Артемчик, В.В. Попович, Г.Г. Січкаренко. – К.: Ленвіт, 2004. – 176 с.

151. Вища освіта і державна політика України: Про Всеукр. наук.-практ. конф. „Вища освіта в контексті держ. політики України”, Київ // Персонал Плюс. – 2006. – 29 груд. - № 52. – С. 6.

152. Вища освіта в Україні: Навч. посіб. / В.Г. Кремень, С.М. Ніколаєнко, М.Ф. Степко та ін.; М-во освіти і науки України. – К.: Знання, 2005. – 327 с.

153. Вища освіта в Україні: нормативно-правове регулювання / За заг. ред. А.П. Зайця, В.С. Журавського. – К.: Форум, 2003. – 1020 с.

154. Вища освіта України у національному і глобальному контекстах: Зб. наук. пр. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Яготін. філ. МАУП. – Яготін: Б.в.; К.: МАУП, 2005. – 143 с.

155. Головатий, М. Українська освіта: гальма прогресу: З публ. стат. даних / М. Головатий // Персонал Плюс. – 2006. - № 27. – 6-12 лип. – С. 3.

156. Головко, М. Особливості реалізації основних положень Болонського процесу в системі вітчизняної освіти / М. Головко // Фізика та астрономія в шк. – 2005. - № 4. – С. 47 – 50.

157. Гончаров, С.М. Вища освіта України і Болонський процес: навч.-метод. посіб. / С.М. Гончаров; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне: НУВГП, 2005. – 141 с.

158. Горбань, Є.М. Науковий потенціал вищих навчальних закладів МОЗ України / Є.М. Горбань, П.Р. Петрашенко. Т.В. Єльчиць // Лікар. справа. – 2004. - № 3/4. – С. 3-15.

159. Гринькевич, О.С. Про деякі проблеми розвитку та якості вищої освіти в Україні в контексті формування суспільства знань / О.С. Гринькевич, М.М. Юнко, А.Є. Мачку // Соц. екон. досліджень в перехідний період. регіон. суспіль. системи: ресурси і механізми ефект. упр. – 2006. – Вип.2. – С. 238 – 248.

160. Гуржій, А. Методологічні засади оцінювання та прогнозування розвитку вищої освіти в Україні. // Вища освіта України.– 2006. - № 1. – С. 23 – 31.

161. Добрянський, І. Вища освіта України: європейський вимір (аспект доступності) / І. Добрянський // Рід. шк. – 2005. - № 9/10. – С. 12 – 16.

162. Добрянський, І.А.Приватна вища освіта в незалежній Україні / І.А. Добрянський. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2005. – 287 с.

163. Дубровка, О Особливості державного маркетингу у сфері вищої освіти / О.Дубровка // Упр. сучас. містом. – 2004. - № 3/7-9. – С. 190 – 198.

164. Європейський університет і модернізація освіти в Україні: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 17 трав. 2005 р. / Редкол. З.І. Тимошенко та ін. – Європ. университет, 2005. – 201 с.

165. Євтушевський, В. Маркетинг освітніх послуг у системі вищої освіти України / В. Євтушевський, Н. Бутенко // Вища освіта України. – 2004. - № 3. – С. 49 – 55.

166. Жук, Ю. До нових стандартів на основі позитивного українського досвіду: Пропозиції до реформув. вищ. шк. / Ю. Жук // Персонал Плюс. – 2005. - № 25-26. – 22 черв. – 5 лип. – С. 11.

167. Згуровський, М. Дипломована псевдоосвіта, або суперечності перехідного періоду у сфері вищої освіти України / М. Згуровський // Дзеркало тижня. – 2006. - № 6. – 18-24 лют. – С. 14.

168. Інтеграція вищої освіти України в Європейський освітній простір: досвід академічної мобільності між Україною та Європейським союзом: Метод. посіб. – К.: Ін-т електродинаміки НАН України, 2005. – 75 с.

169. Карпенко, М.М. Пріоритети розвитку вищої освіти в Україні в руслі загальноєвропейських тенденцій / М.М. Карпенко // Стратег. панорама. – 2004. - № 3. – С. 165 – 170.

170. Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2006 – 2010 годы // Ректоры ВУЗа. – 2006. - № 1. – С. 4.

171. Курбатов, С. Болонья в Украине: куда пошел процесс? / С. Курбатов // Экон. известия – 2006. – 6 окт. - № 168. – С. 9.

172. Модернізація освіти в Україні: Аналітичний огляд результатів всеукраїнського опитування керівників загальноосвіт. навч. закладів у 2004 р. / Під заг. ред. Овчарук О. – К.: „К.І.С.”, 2004. – 32 с.

173. Найдьонов, І. Вища освіта в Україні: європейський вибір, культурологічні парадигми / І. Найдьонов // Персонал. – 2005. - № 1. – С. 80-84.

174. Нечитайло, О. Орієнтир на європейські стандарти: Про Київ ун-т права НАН України: За матер. розповіді ректора ун-ту Юрія Бошицького / А. Нечитайло // Уряд. кур’єр. – 2006. – 16 серп. - № 152. – С. 14.

175. Ніколаєнко, С. Якість вищої освіти в Україні: погляд у майбутнє / С. Ніколаєнко // Вища школа – 2006. - № 2. – С. 3 – 22.

176. Огаренко, В. Критерії ефективності управління вищим навчальним закладом / В. Огаренко // Вісн. нац. акад.. держ. упр. при Президентові України. – 2004. - № 2. – С. 248 – 253.

177. Приходьмо, В. Про два типи сучасних систем вищої освіти і майбутнього України / В. Приходьмо, В. Вікторов // Вища освіта України. – 2006. - № 3. – С. 56 – 59.

178. Прозорість і корупція в системі вищої освіти України: Зб. матеріалів конф. (21-22 листоп. 2002 р., м. Львів). – К.: ТОВ „Таксон”, 2003. – 307 с. – (Вища освіта в сучасному світі).

179. Сидоренко, В. Фундаменталізація професійної підготовки як один із пріоритетних напрямів розвитку вищої освіти в Україні / В. Сидоренко, С. Білевич // Вища освіта України. – 2004. - № 3. – С. 35 – 41.

180. Слободяник, М.С. Інформаційне забезпечення процесу реформування вищої освіти в Україні / М.С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. - № 2. – С. 4 – 7.

181. Сондорович, Н. Дипломи європейського зразка: Про зміни в укр. вищ. шк. / Н. Сондорович // Сіл. вісті. – 2005. – 13 вересня

182. Сухарніков, Ю. Національні особливості впровадження додатка до диплома загальноєвропейського зразка у вищій освіті України / Ю. Сухарніков // Вища школа. – 2006. - № 2. – С. 76 – 88.

183. Товажнянський Л.Л. Нове покоління навчальних планів в умовах входження України до Болонського процесу: наук.-метод. матеріали / Л.Л. Товажнянський; Нац. техн. ун-т „Харк. політехн. Ін-т”. – Х.: НТУ „ХПІ”, 2006. – 63 с.

184. Україна – суб’єкт європейського освітнього простору: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. 24 – 25 травня 2005 р. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 314 с.

185. Чибісова, Н.Г. Вищий навчальний заклад як середовище формування цінностей студентської молоді в соціокультурних умовах сучасної України: Монографія / Н.Г. Чибісова; Нар. укр. акад. – Х.: НУА, 2004. – 254 с.

186. Щербань, П. Національна спрямованість – неодмінна умова підвищення ефективності вищої освіти / П. Щербань // Вища освіта України. – 2006. - № 2. – С. 107 – 110.

187. Яблонський, В. Вища освіта України: європейський вибір / В. Яблонський // Вет. медицина України. – 2004. - № 11. – С. 44 – 45.

Переглянуті джерела:


1. Систематичний каталог

2. Літопис газетних статей (2001 – 2007рр.)

3. Літопис журнальних статей (2001 – 2007рр.)

4.Літопис книг (2001 – 2007рр.)Схожі:

Сучасні технології вищої освіти iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Інновації в освіті Інформаційний список літератури за 3 квартал Суми
...
Сучасні технології вищої освіти iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 3 квартал Суми
...
Сучасні технології вищої освіти iconПрограма науково-методичного семінару «Сучасні інтерактивні технології при викладанні дисциплін музичного циклу в школах естетичного виховання»
Секція №1 «Інноваційні тенденції в галузі музичної освіти та інтерактивні технології у практиці діяльності викладачів музики»
Сучасні технології вищої освіти iconВ., Лобунець В.І. Про методику формування змісту вузівських стандартів вищої інженерно-педагогічної освіти постановка проблеми
Постановка проблеми. У системі вищої освіти України проводиться певна робота із вдосконалення змісту стандартів вищої освіти. Більш...
Сучасні технології вищої освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти
«сучасні технології організації образотворчої та трудової діяльності молодших школярів»
Сучасні технології вищої освіти icon«геоінформаційні технології» для слухачів другої вищої освіти фпо та зн спеціальності 06010101 «Промислове І цивільне будівництво»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Геоінформаційні технології» (для слухачів другої вищої освіти фпо та...
Сучасні технології вищої освіти iconСистема поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення магістрантів із дисципліни «Сучасні технології родинного виховання»
«Сучасні технології родинного виховання» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної...
Сучасні технології вищої освіти iconРобоча програма та методичні вказівки з дисципліни " Вступ до вищої освіти" для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
Навчальна дисципліна "Вступ до вищої освіти" є вибірковою (за вибором навчального закладу) І входить до циклу дисциплін професійно-практичної...
Сучасні технології вищої освіти iconМіністерство освіти І науки україни українська інженерно-педагогічна академія бібліотека технології навчання в системі професійної освіти науково-допоміжний бібліографічний покажчик Харків уіпа
Технології навчання в системі вищої професійної освіти [Текст] : наук допоміж бібліогр покажч. / Укр. інж пед акад.; уклад.: Н. Л....
Сучасні технології вищої освіти icon«геоінформаційні технології»
«Геоінформаційні технології» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти фпо та зн спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи