Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 432.35 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка2/2
Дата01.06.2012
Розмір432.35 Kb.
ТипДокументи
1   2
^

Зразок оформлення плану контрольної роботи (варіант №48)План роботи

стор.

1. Теоретична частина. “Чистий” капіталізм та його характерні риси

ВСТУП………………………………………………………………..…...3

1.1. Сутність «чистого» капіталізму………………………......................4

1.2. Характерні риси чистого капіталізму................................................8

^ 2. Практична частина………....................................................................…..10

2.1. Задача № 48……….... .............................................................…........10

ВИСНОВКИ. .........................................................................................……….11

ЛІТЕРАТУРА. ....................................................................................................12


Додаток 3
^

Зразок оформлення списку літератури, що використовується

ЛІТЕРАТУРА


 1. Бутук А.И. Экономическая теория: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп.-К.:Викар, 2003.- 668с.

 2. Гальчинський А.С., Єщенко П.С. Економічна теорія: Підручник.-К.: Вища школа, 2007. - 540с.

 3. Економічна енциклопедія.( У трьох томах. Т.1, Т. 2, Т.3.) /Редколегія: С.В.Мочерний (відп. ред.) та інші. – К.: Видавничий центр „Академія”, - 2000, 2001, 2002.- 864с., 848с., 952с.


Додаток 4 а
^

Зразок оформлення посилань


Неокласична школа першорядне значення додає визначенню попиту, виходячи з твердження про те, що “головною вимогою людини є задоволення його потреб, спочатку - життєво необхідних, потім - інших, менш настійних. Отже, на перше місце висувається попит, який є не що інше, як зовнішній вияв більш глибоких потреб людини”.1)


1)Пезенти А. Очерки политической экономии.-Т.2. - М.: Прогресс, 1976.- С. 340.

Додаток 4 б
^

Зразок оформлення посилань


“Багато які економісти вважають, що такий структурний доказ, як міра концентрації або індекс Герфіндаля, недостатній для визначення міри конкурентності ринку. Більш того, вони затверджують, що треба передусім звернути увагу на саму ринкову поведінку фірм” [3, 214].

Додаток 5 а

Зразок оформлення таблиці

Таблиця 1.2

Використання компаніями США різних методів амортизації 1)

Методи

Роки
2006

2007

2008

2009

Прямолінійні

562

566

562

564

Прискорені:

Інші

69

68

69

74


1)Финансовые и инвестиционные показатели деятельности фирмы. - М.: Финансы и статистика, 1991. - С. 27.

Додаток 5 б
^

Зразок оформлення графіків
Рис. 1.2. Графік межі виробничих можливостей


Завдання для ІНДИВІДУАЛЬНОЇ (контрольної) роботи


^ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА:


 1. Зародження і основні етапи розвитку економічної теорії.

 2. Предмет і функції економічної теорії.

 3. Економічні категорії і економічні закони.

 4. Методи економічних теорій.

 5. Економічна теорія і економічна політика.

 6. Виробництво і його роль в житті суспільства.

 7. Фактори виробництва.

 8. Ресурси виробництва.

 9. Продуктивні сили і їх структура.

 10. Виробничі відносини і їх структура.

 11. Основні економічні проблеми та вибір в економіці.

 12. Суспільний продукт і його структура.

 13. Соціально-економічний прогрес: сутність та основні показники.

 14. Виробництво, розподіл, обмін і споживання: загальне і особливе.

 15. Особливості сучасного економічного розвитку України.

 16. Сутність, типи і форми власності.

 17. Суб’єкти і об’єкти власності.

 18. Економічні інтереси та їх система.

 19. Інноваційні ресурси економічної системи.

 20. Інвестиції та інновації, як фактор сучасного економічного зростання.

 21. Підприємство: сутність та форми підприємницької діяльності.

 22. Дрібний і середній бізнес: роль в розвитку сучасної економіки.

 23. Приватизація і роздержавлення: сутність, цілі. Приватизація в Україні.

 24. Земельна реформа та її етапи в Україні.

 25. Докапіталістичні способи виробництва і еволюція власності.

 26. Товарне виробництво: умови виникнення і основні риси.

 27. Товар і його властивості.

 28. Вартість: сутність та способи вимірювання.

 29. Продуктивність і інтенсивність праці і їх вплив на величину вартості товару.

 30. Вартість і ціна.

 31. Суперечності товарного виробництва.

 32. Теорія трудової вартості і теорія граничної корисності.

 33. Гроші. Історичний процес виникнення, сутність і функції.

 34. Закони грошового обігу.

 35. Теорія грошей К.Марса.

 36. Теорія інфляції та її соціально-економічні наслідки.

 37. Закон вартості і його функції та роль в розвитку суспільства.

 38. Натуральне господарство.

 39. Товарне виробництво.

 40. Ринок: сутність, суб’єкти, функції.

 41. Біржі: сутність та види.

 42. Структура та інфраструктура ринку.

 43. Ринковий механізм.

 44. Сутність та фактори попиту.

 45. Сутність та фактори пропозиції.

 46. Конкуренція та її роль в розвитку ринку.

 47. Економічні основи докапіталістичних засобів виробництва.

 48. “Чистий” капіталізм та його характерні риси.

 49. Перетворення грошей на капітал.

 50. Робоча сила як товар.

 51. Процес праці та процес створення вартості.

 52. Сутність капіталу: альтернативні концепції сутності капіталу.

 53. Накопичення капіталу: джерела і особливості в постсоціалістичних країнах.

 54. Витрати виробництва.

 55. Прибуток: альтернативні трактовки сутності прибутку.

 56. Норма накопичення капіталу та фактори, які її обумовлюють.

 57. Технічна, вартісна та органічна будова капіталу.

 58. Кругообіг капіталу.

 59. Функціональні форми капіталу і його кругообіг.

 60. Заробітна плата: сутність та її основні форми.

 61. Еволюція форм заробітної плати та її динаміка.

 62. Особливості накопичення капіталу в Україні в сучасних умовах.

 63. Монополістичний капіталізм, сутність та його різні трактовки.

 64. Монополія: сутність, причини та етапи виникнення.

 65. Транснаціональні корпорації та методи їх панування.

 66. Державно-монополістичний капіталізм (ДМК): Сутність та причини виникнення.

 67. ДМК та форми його прояву.

 68. Світова економічна криза 1929-1933рр.: причини виникнення та наслідки.

 69. Економічна роль та функції держави.

 70. Необхідність та сутність антимонопольного законодавства.

 71. Сучасна змішана економіка.

 72. Маркетинг: сутність, цілі, функції та методи.

 73. Економіка тоталітарно-бюрократичного устрою: зміст та проблеми трансформації.

 74. Перехід до соціально-орієнтованої ринкової економіки: зміст та основні проблеми.

 75. Національна економіка: цілі та ефективність.

 76. Цільова функція національної економіки.

 77. Підприємства (фірми) як основна ланка економіки.

 78. Форми та види підприємств.

 79. Ефективність національної економіки: сутність, показники.

 80. Суспільне відтворення: сутність та його складові.

 81. Суспільний продукт та його відтворення.

 82. Валовий внутрішній продукт (ВВП): сутність та методи розрахунку.

 83. Людина і відтворення робочої сили.

 84. Відтворення виробництва та його типи.

 85. Умови реалізації суспільного продукту К.Маркса.

 86. Міжгалузевий баланс. Модель “витрати-випуск” В.Леонтьєва.

 87. Економічна система та проблеми її відтворення.

 88. Цикли економічного розвитку, їх види та матеріальна основа.

 89. Економічні кризи, причини виникнення та фактори, які впливають на їх розвиток.

 90. Довгострокові цикли (довгі хвилі) в економіці.

 91. Середньостроковий економічний цикл та його фази.

 92. Антициклічне регулювання: ціль, методи, наслідки.

 93. Типи економічного зростання та її особливості.

 94. Неокласична та кейнсианська моделі економічного зростання.

 95. Господарський механізм: структура, сутність, функції та моделі.

 96. Сутність та функції фінансів.

 97. Фінансова система: структура, суб’єкти та об’єкти.

 98. Фінансова політика.

 99. Бюджетна система.

 100. Бюджетний дефіцит та державний борг: причини винекнення, наслідки та шляхи подолання.

 101. Держбюджет (на прикладі бюджету України поточного року).

 102. Система оподаткування в Україні.

 103. Податкова політика держави.

 104. Грошовий обіг. Грошові агрегати та їх взаємозв’язок.

 105. Кредит: сутність, функції. Принципи та форми.

 106. Кредитна система та її структура.

 107. Банк та банківська система.

 108. Національний банк та його роль в економіці.

 109. Інструменти грошової політики.

 110. Антиінфляційна політика держави: сутність та основні напрямки.

 111. Світове господарство: сутність, об’єктивні засади та етапи формування.

 112. Основні форми міжнародних економічних відносин.

 113. Національна економіка України у світовому господарстві.

 114. Світова економіка та глобальні проблеми сучасності.

 115. Головні світові економічні проблеми: причини, форми виявлення, шляхи вирішення.

 116. Міжнародна торгівля. Торговий та платіжний баланс.

 117. Міжнародна фінансова система та валютний курс.

 118. Глобалізація економіки та її наслідки для України.

 119. Інтернаціоналізація виробництва.

 120. Інноваційний розвиток економіки: сутність та механізми.


^ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Задача 1

Четверо гончарів роблять глечики: перший за робочий день виробляє 10 глечиків, другий – 7, третій – 8, а четвертий – 5. Всі працюють по 10 годин на день – цілий тиждень, а в неділю продають глечики на базарі. Вартість матеріалів умовно приймаємо за нуль. Визначте, скільки коштує один глечик в годинах робочого часу. Які наслідки матиме торгівля для кожного з гончарів?

Задача 2

Протягом дня найманий робітник виробляє товар вартістю у 120 грн. Затрати на сировину – 70 грн. Знос обладнання – 20 грн. Денна вартість робочої сили – 15 грн. Визначте норму додаткової вартості, а також величину необхідного робочого часу при 8-годинному робочому дні. Що таке додатковий робочий час?

Задача 3

За 8 годин рибалка виловив 16 кг риби. Припустимо, що 1 година суспільно-необхідного робочого часу втілює вартість 10 г золота. Вартість знарядь лову умовно не враховуємо. Визначте, скільки коштує весь улов, а також 1 кг риби в грамах золота. Якими стануть обсяг продукції, його вартість та вартість 1 кг риби, виловлені за той самий час, якщо інтенсивність праці зросте в 2 рази? Що таке інтенсивність праці і як вона впливає на вартість товару?

Задача 4

Авансований капітал – 100 грн. Його органічна будова 4:1. Норма додаткової вартості становить 200%. Додаткова вартість поділяється на капітал і доход в пропорції 1:3.Визначте, якою буде величина авансованого капіталу на початок другого року. Що таке нагромадження?

Задача 5

За 8 годин гончар виробляє 20 глечиків. Нехай 1 год. суспільно-необхідного робочого часу втілює вартість 10 грн. Вартість засобів виробництва не враховуємо. Визначте вартість всього випуску глечиків за робочий день і одного глечика. Як зміниться обсяг випуску, вартість всієї продукції, виробленої протягом робочого дня, а також вартість 1 глечика, якщо продуктивність та інтенсивність праці одночасно зростуть у в 2 рази?

Задача 6

Денна вартість робочої сили 8 грн. За 1 год. робітник створює вартість у 3 грн., переробляє за день засобів виробництва на 30 грн. Робочий день триває 8 год. Визначте вартість продукту, виготовленого робітником протягом робочого дня, та норму додаткової вартості. Що таке необхідний робочий час?

Задача 7

За певний час виробляється 100 м дроту загальною вартістю 100 грн. З них 90 грн. складають матеріальні витрати. Визначте, як зміниться обсяг продукції за той самий час, а також вартість всього обсягу і 1-го метру дроту, якщо: а) інтенсивність праці зросте в 1,5 рази;б) продуктивність праці зросте в 2 рази. Що таке продуктивність та інтенсивність праці?

Задача 8

На підприємстві виробляється продукція вартістю 100 грн. На сировину, матеріали, напівфабрикати було витрачено 55 тис. грн. Вартість зношених за цей час знарядь праці становить 15 тис.грн. Робітникам у вигляді зарплати виплачено 10 тис. грн. Визначте величину додаткової вартості. Чим визначається величина вартості товару?

Задача 9

Протягом робочого дня кооператив шиє 50 пар рукавичок загальною вартістю 200 грн. Нова вартість складає 50 грн. Визначте вартість всієї партії рукавичок, виробленої протягом робочого дня, а також вартість 1 пари, якщо продуктивність праці зросла в 2 рази. Що таке продуктивність праці?

Задача 10

Костюм коштує 40 грн. На нього пішло 3 м тканини по 5 грн. за метр. Вартість підкладки і ґудзиків 9 грн. Знос швацької машини складає 1 грн. Визначте величину нової вартості, створеної робітниками при виготовлені костюму, якщо норма додаткової вартості становить 200%. Визначте масу додаткової вартості. Що таке нова вартість?

Задача 11

За 10 год. виробляється 200 т паперу. Перенесена з засобів виробництва вартість дорівнює 100 грн. 1 год. суспільно-необхідної праці створює вартість, яка оцінюється в 10 грн. Визначте вартість всієї партії паперу, виготовленого за той самий час, а також вартість 1 тони, якщо одночасно зросли: продуктивність праці в 2 рази, інтенсивність – в 1,5 рази. Як визначає величину вартості товару теорія трудової вартості?

Задача 12

На один автомобіль корпорації “Дженерал моторз” витрачалось матеріалів і комплектуючих виробів на суму 950 дол. Зношеність засобів виробництва складала 550 дол., а заробітна плата – 460 дол. Норма додаткової вартості – 200%. Визначте, скільки коштує автомобіль? З яких елементів складається вартість товару, створеного на підприємстві?

Задача 13

Число зайнятих виробництвом товару зросло в 3 рази, продуктивність праці збільшилася в 1,8 рази, а інтенсивність – в 1,5 рази. Визначте, як змінилась нова вартість всього продукту, виготовленого за той самий час. Які чинники впливають на величину вартості товару?

Задача 14

На виробництво авансовано 900 тис. грн., в т.ч. на засоби виробництва - 780 тис. грн. У виробництві зайнято 400 робітників. Визначте масу нової вартості, створеної одним робітником, якщо норма додаткової вартості становить 200%.

Що таке експлуатація?

Задача 15

Ціна сукні – 50 грн. Визначте, як зміниться ціна, якщо суспільно-необхідні витрати робочого часу на виробництво сукні скоротяться в 1,2 рази, а масштаб цін зменшиться в 2,4 рази.

Дайте визначення ціни.

Задача 16

Приватний підприємець придбав річний запас сировини на суму 1000 грн.; машину вартістю у 3000 грн., яка працює 6 років, і найняв робітників, річна вартість яких становить 2000 грн. За рік робітники виготовили 100 виробів. Норма додаткової вартості складає 150%. Визначте, скільки коштує 1 виріб та якою буде маса додаткової вартості, одержана капіталістом за рік. Дайте визначення постійного капіталу.

Задача 17

Золотий вміст грошової одиниці зменшився в 1,5 рази, а вартість золота виросла в 1,5 рази. Визначте, як при цьому зміняться ціни товарів.

Які чинники впливають на рівень цін?

Задача 18

Денна вартість робочої сили складає 5 гривень. Всього за день працівник створює нової вартості на 10 гривень і споживає засобів виробництва на 25 гривень. Визначте вартість виготовленої продукції і норму додаткової вартості.

Дайте визначення змінного капіталу.

Задача 19

Сума цін товарів, які реалізуються, складає 300 млн. грн. Сума платежів, що взаємно погашаються – 44 млн. грн., сума цін товарів, проданих в кредит – 60 млн. грн. Платежі, термін оплати яких наступив – 34 млн. грн. Грошова одиниця обертається два рази на рік. Визначте, що відбудеться з грошима, якщо їх знаходиться в обігу 230 млн. грн. Який зв’язок показує закон грошового обігу?

Задача 20

Банк одержав від клієнтів депозити (вклади) на суму 100 млн.грн. і сплачує 8% річних. Він надає кредити на суму 95 млн.грн. і бере 12% за кредит. Визначте величину банківського прибутку.

Яку роль відіграє позичковий капітал в розвитку економіки?

Задача 21

В кредит продано товарів на суму 90 млн. грн.; платежі, термін оплати яких наступив, складають 60 млн. грн.; взаємно зараховано підприємствами 50 млн. грн., а грошова одиниця обертається 4 рази на рік.

Визначте, яка маса грошей може забезпечити товарообіг на суму 2200 млн. грн.

Який зв’язок показує закон грошового обігу?

Задача 22

Нова вартість становить 100 тис. грн. Норма додаткової вартості становить 100%. В результаті зростання продуктивності праці вартість робочої сили знизилась на 20%. Визначте, як змінився ступінь експлуатації?

Як визначається вартість робочої сили?

Задача 23

Ціна однієї пари взуття – 100 грн. Золотий вміст грошової одиниці знизився в 1,5 рази, а вартість золота зросла в 2 рази. Визначте нову ціну взуття, якщо попит на нього перевищив пропозицію в 1,2 рази.

Які функції виконують паперові гроші?

Задача 24

Протягом дня найманий робітник створює нової вартості на 30 грн. Денна вартість робочої сили – 30 грн. Визначте вартість всієї продукції, якщо органічна будова капіталу 6:1.

Що показує органічна будова капіталу?

Задача 25

Авансований капітал складає 200С + 100V. Його розміри в ході нагромадження збільшились втроє. Органічна будова зросла до 4:1. Порівняйте темпи зростання попиту на робочу силу з темпами збільшення авансованого і постійного капіталу.

Які наслідки це викликає?

Задача 26

Інтенсивність праці при виготовленні 1 пари взуття зросла вдвічі, продуктивність праці – в 1,5 рази. В той же час попит на взуття перевищив пропонування в 1,3 рази. Визначте, якою буде нова ціна, якщо початкова ціна 1 пари становила 60 грн., а перенесена вартість – 30 грн.

Що таке інтенсивність праці і як вона впливає на вартість всієї продукції, виробленої за той самий час та вартість одиниці продукції?

Задача 27

На виробництво товару затрачено капітал в 100 тис. грн., його органічна будова 4:1. Норма додаткової вартості дорівнює 100%. Визначте розміри капіталу на початок другого року при розширеному відтворенні, якщо капіталізується половина додаткової вартості.

Що таке нагромадження?

Задача 28

На ринку продається товар. Інтенсивність праці зросла в 2 рази, продуктивність праці – в 1,5 рази за незмінної тривалості робочого дня. В той же час попит перевищив пропонування в 3 рази. Визначте, як зміниться вартість і ціна одиниці товару. Що таке ринкова ціна?

Задача 29

Припустимо, що 1 г золота втілює 2 години суспільно-необхідного робочого часу, а машина – 500 годин. В золотодобувній і машинобудівній промисловості продуктивність праці підвищилась в 2 рази. Визначте, яка ціна на машину в золоті встановиться після цих змін? Що таке мінова вартість і вартість? У чому полягає відмінність між цими поняттями?

Задача 30

На виробництво товару витрачено капітал в 200 тис.грн. Його органічна будова 4:1, норма додаткової вартості дорівнює 100%. Визначте розміри капіталу на початок другого року при простому відтворенні. Поясність, чи змінюється органічна будова капіталу і які наслідки це має.

Задача 31

На виробництво товару витрачено капітал в 500 тис.грн. Його органічна будова 4:1, норма додаткової вартості дорівнює 100%. Визначте розміри капіталу на початок другого року при розширеному відтворенні, якщо на зростання виробництва йде половина додаткової вартості.

Поясність, чому зростає органічна будова капіталу і які наслідки має це зростання.

Задача 32

Ціна 1 виробу дорівнює 4 гривні. Робочий день – 10 годин. Як зміниться денна виручка товаровиробника, якщо індивідуальні витрати праці на виготовлення одиниці продукту зменшаться з 2,5 до 2 годин?

Задача 33

На заводі працює 10 тис. робітників. Кожні 3 хвилини з конвеєра сходить автомобіль. Денна вартість робочої сили всіх робітників становить 80 тис. грн. За 1 годину кожен робітник створює нову вартість у 3 грн. Робочий день 8 год. Машина коштує 2 тис. грн. Визначте масу додаткової вартості, створеної усіма робітниками, і величину постійного капіталу. З яких елементів складається вартість товару, створеного на капіталістичному підприємстві?

Задача 34

На один автомобіль корпорації “BMW” витрачалось матеріалів і комплектуючих виробів на суму 950 дол. Знос засобів виробництва складає 550 дол., а заробітна плата – 460 дол. Норма додаткової вартості – 150%. Визначте, скільки коштує автомобіль? Визначте величину нової вартості в загальній вартості автомобіля. На які частини вона поділяється?

Задача 35

Денна вартість робочої сили складає 5 гривень. Всього за день працівник створює нової вартості на 10 гривень і споживає засобів виробництва на 25 гривень. Визначте вартість виготовленої продукції і норму додаткової вартості. Дайте визначення змінного капіталу.

Задача 36

На виробництво товару витрачено капітал у 100 тис. грн., його органічна будова 4:1. Норма додаткової вартості дорівнює 100%.

Визначте розміри капіталу на початок другого року при розширеному відтворенні, якщо капіталізується половина додаткової вартості.

Що таке нагромадження?

Задача 37

Найманий працівник своєю працею створив вартість у 300 грн. Норма додаткової вартості дорівнює 200%. Визначте вартість всієї продукції, якщо органічна будова капіталу 6:1.

З яких елементів складається вартість товару створеного на підприємстві?

Задача 38

Капітал, авансований на виробництво, становить 100 грн. Його органічна будова 4:1. Норма додаткової вартості дорівнює 200%. Для розширення виробництва використовується половина додаткової вартості. Визначте розміри капіталу на наступний рік.

Чим відрізняється просте відтворення від розширеного?

Задача 39

На підприємстві виробляється продукція вартістю 100 грн.

На сировину, матеріали, напівфабрикати було витрачено 55 тис. грн. Вартість зношених за цей час знарядь праці становить 15 тис. грн. Робітникам у вигляді зарплати виплачено 10 тис. грн.

Визначте норму додаткової вартості.

Дайте визначення заробітної плати.

Задача 40

Золотий вміст грошової одиниці зменшився в 1,5 рази, а вартість золота виросла в 1,5 рази. Визначте, як при цьому зміняться ціни товарів.

Які фактори впливають на рівень ринкових цін?

Задача 41

Найманий робітник створює вартість у 300 грн. Органічна будова функціонуючого капіталу 6:1. Норма додаткової вартості 200%. Визначте вартість створеного продукту.

На які частини поділяється нова вартість, створена живою працею найманого робітника?

Задача 42

В першому підрозділі суспільного виробництва вартість спожитих засобів виробництва – 2000; вартісна будова капіталу – 4:1; норма додаткової вартості – 100%. Визначте величину постійного капіталу другого підрозділу в умовах простого відтворення.

Що таке постійний капітал?

Задача 43

Вартісна будова капіталу в першому підрозділі становить 4:1, а норма додаткової вартості – 200%. В другому підрозділі вартість спожитих засобів виробництва – 1800. Обчисліть величину продукту першого підрозділу.

Яка продукція виготовляється в першому підрозділі?

Задача 44

Вартість спожитого постійного капіталу в першому підрозділі суспільного виробництва становить 2400, а в другому – 1200. Норма додаткової вартості в першому підрозділі – 200%. Визначте величину витрат виробництва в першому підрозділі в умовах простого відтворення.

Що таке відтворення?

Задача 45

В перший рік суспільне виробництво мало наступну структуру:

І підрозділ 4000с+1000v+1000m=6000, ІІ підрозділ 1500с+750v+750m=3000

Норма нагромадження в першому підрозділі – 50%. Обчисліть темпи зростання першого і другого підрозділу на третій рік розширеного відтворення.

Що таке нагромадження?

Задача 46

Фермер взяв у позику 2 млн. грн. з розрахунку 10% річних. Він очікує одержати 20% прибутку. Визначте чистий доход фермера після розрахунку з банком. До якої величини ставки проценту фермеру вигідно взяти кредит?

Задача 47

Власний капітал банку складає 10 млн. дол., залучений капітал – 20 млн. дол. Ставка банківського проценту (за вклади) = 20%. Ставка позичкового проценту (який береться за позику) дорівнює 25%. Визначте норму і масу банківського прибутку, якщо в позику віддається лише залучений капітал.

Яку роль відіграє позичковий капітал в розвитку економіки?


^ вАРІАНТИ ЗАВДАНЬ

№ варіан-ту

Теоре-тичні

питан-ня

^ Практич-ні завдання

№ варіан-ту

Теоре-тичні

питан-ня

Практич-ні завдання

№ варіан-ту

Теоре-тичні

питан-ня

Практич-ні завдання

01

1

1

34

34

34

67

67

1

02

2

2

35

35

35

68

68

2

03

3

3

36

36

36

69

69

3

04

4

4

37

37

37

70

70

4

05

5

5

38

38

38

71

71

5

06

6

6

39

39

39

72

72

6

07

7

7

40

40

40

73

73

7

08

8

8

41

41

41

74

74

8

09

9

9

42

42

42

75

75

9

10

10

10

43

43

43

76

76

10

11

11

11

44

44

44

77

77

11

12

12

12

45

45

45

78

78

12

13

13

13

46

46

46

79

79

13

14

14

14

47

47

47

80

80

14

15

15

15

48

48

1

81

81

15

16

16

16

49

49

2

82

82

30

17

17

17

50

50

3

83

83

31

18

18

18

51

51

4

84

84

32

19

19

19

52

52

5

85

85

33

20

20

20

53

53

6

86

86

46

21

21

21

54

54

7

87

87

47

22

22

22

55

55

8

88

88

1

23

23

23

56

56

9

89

89

2

24

24

24

57

57

10

90

90

3

25

25

25

58

58

11

91

91

4

26

26

26

59

59

12

92

92

5

27

27

27

60

60

13

93

93

6

28

28

28

61

61

14

94

94

7

29

29

29

62

62

15

95

95

8

30

30

30

63

63

30

96

96

9

31

31

31

64

64

31

97

97

10

32

32

32

65

65

32

98

98

11

33

33

33

66

66

33

99, 00

99

121   2

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи