Буковинський державний медичний університет Кафедра пропедевтики дитячих хвороб icon

Буковинський державний медичний університет Кафедра пропедевтики дитячих хвороб
Скачати 219.5 Kb.
НазваБуковинський державний медичний університет Кафедра пропедевтики дитячих хвороб
Дата24.06.2012
Розмір219.5 Kb.
ТипДокументи


Буковинський державний медичний університет

Кафедра пропедевтики дитячих хвороб„ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

„__” ______________ 20 р.

протокол № _______

Зав. кафедри, професор

____________ Ю.М. Нечитайло


Методична вказівка для організації самостійної роботи студентів

„ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ.

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ.

ПРОПОРЦІЙНІСТЬ ТА ГАРМОНІЙНІСТЬ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ.

^ СЕМІОТИКА ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ РІЗНОГО ВІКУ


Навчальний предмет:

„Дитячі хвороби

з дитячими інфекційними хворобами”

Курс 6

Факультет медичний № 2

Спеціальність „Лікувальна справа”

Кількість навчальних годин – 5

Методичну вказівку склав

доцент кафедри, к.мед.н. Безрук В.В.Чернівці 2008

^ 1. Актуальність теми. Рівень фізичного розвитку дитини у певному віці є одним із найбільш об'єктивних та чутливих показників стану здоров'я. Антропометрія дозволяє дати кількісну характеристику та оцінку фізичного розвитку. Вона дуже широко застосовується в медицині. Одна з перших процедур, що відбувається після народження нової людини - це її антропометричне дослідження. Найбільш серйозні захворювання часто діагностуються саме після встановлення негативних антропометричних змін, чим обумовлюється увага до антропометрії медичних працівників різних спеціальностей.

^ 2. Навчальна мета заняття. Ознайомитись з сучасними процесами росту та розвитку дітей (?=1). Розвинути уявлення про вплив біологічних, екологічних, соціально-економічних факторів на фізичний розвиток дітей (?=1). Знати антропометричний та стоматоскопічний методи обстеження в педіатрії (?=2). Знати сучасні методи оцінки фізичного розвитку (?=2). Оволодіти методиками антропометричних вимірювань (?=3). Вміти порівняти антропометричні показники дитини із віко-статевими стандартами (?=3). Вміти визначити варіант фізичного розвитку дитини з врахуванням причин його відхилення (?=3).

^ Вимоги до засвоєння матеріалу:

Студент повинен знати: загальні підходи до оцінки стану здоров'я дітей; групи здоров'я: сутність валеологічного підходу при оцінці здоров'я дітей; особливості огляду дітей різних вікових груп; послідовність загального огляду та показники, що визначаються.

Студент повинен вміти: оцінити загальний стан здоров'я дитини, визначити групу здоров'я, провести загальний огляд дітей в залежності від віку.

^ 3. Матеріали до аудиторної самостійної роботи:

3.1. Базові знання, вміння, навички (міждисциплінарна інтеграція)

Дисципліна

Знати

Вміти

1. Попередні дисципліни (нормальна фізіологія, фізична культура, пропедевтика внутрішніх хвороб, загальна гігієна, факультетська педітрія, госпітальна педіатрія)

Основні фізіометричні, соматоскопічні та антропометричні показники, методики їх оцінки та їх значення при визначенні функціонального стану організму. Фактори, які впливають на фізичний розвиток. Варіабельність фізичного розвитку та методи його оцінки. Принцип побудови перцентильних таблиць і номограм

Визначати соматоскопічні, фізіометричні, антропометричні показники за відповідними методиками. Провести антропометричні вимірювання у дитини за відповідними методиками. Користуватися перцентильними таблицями і, номограмами для оцінки рівня фізичного розвитку.

2. Внутрішньопредметна інтеграція


Критерії оцінки фізичного розвитку (соматоскопічні, фізіометричні показники). Оцінити показники фізичного розвитку, визначити його варіації.

Провести атропометричні вимірювання. Оцінити антропометричні показників за сучасними антропометричними стандартами

^ 3.2. Зміст заняття:

Адекватний фізичний розвиток є найбільш об'єктивним та позитивним показником здоров'я. Це підтверджується тим, що більш високим показникам здоров'я відповідають більш високі його показники. Маючи відомості про рівень фізичного розвитку окремих груп. стає можливим судити про стан здоров'я населення взагалі (в тому числі і дитячого). Це питання стає особливо актуальним, коли мова йдеться про збереження репродуктивного здоров'я дівчаток пубертатного віку. В процесі спостереження за здоровою і хворою дитиною для педіатра важливо перш за все правильно оцінити показники його фізичної о розвитку. Більшість даних про фізичний розвиток можна отримати за допомогою антропометричних вимірювань.

Зміни у популяційних показниках зросту відображають довготривалі багаторічні процеси пов'язані із генетичними змінами у популяції. Одним із таких процесів є акселерація (багаторічний тренд). Інший за напрямком процес - децелерація. пов'язаний із погіршенням соціальних та демографічних умов розвитку дітей. Порушення фізичного розвитку можуть виникнути у любий період розвитку дитини і для їх визначення існує ряд клінічних назв, які використовуються поряд із оцінкою за антропометричними нормативами. Недостатній зріст визначають як низькорослість. У випадку тривалої, та синхронної із зменшенням маси тіла, затримки росту у немовлят використовують термін "гіпостатура". у старших вікових груп - "гіпоплазія". Дефіцит маси визначають терміном "гіпогрофія", надлишок - "парагрофія"' чи "ожиріння". В залежності від величини відхилень виділяють їх З ступеня: І - від 10 до 20%, II - від 20 до 30% та III - більше 30%.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

1) Антропометричні показники (довжина тіла. зріст, маса тіла, обводи голови, грудної клітки. живота, кінцівок).

2) Соматоскопічні показники (форма грудної клітки, конституційний тип, ступінь розвитку мускулатури, ступінь розвитку підшкірно-жирової клітковини).

3) Соматометричні показники (діаметр кісток, товщина підшкірно-жирової складки).

4) Фізіометричні показники (артеріальний тиск, пульс, м'язова сила. станова сила).

Оцінка рівня фізичного розвитку дітей проводиться у декілька етапів. Цей процес включає в себе три складових:

- вимірювання антропометричних показників за певними методиками,

- оцінка отриманих даних шляхом порівняння із референсними даними,

- формування висновків-заключень.

Отримані антропометричні результати порівнюються з популяційними або біологічними віковими показниками. В практиці застосовують два основних методи порівняння - орієнтовних розрахунків та антропометричних стандартів. Крім того, результати вимірів можуть піддаватися математичній обробці з вирахуванням антропометричних індексів, стандартизацією показників тощо.

^ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА МЕТОДИКИ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

Всі антропометричні обміри дітей повинні проводитися стандартними інструментами в ранковий час, натще або через 1,5-2 години після легкого сніданку. Перед обстеженням дитина повинна оглядатися. При наявності ознак гострої інфекції, підвищеній температурі тіла обстеження слід перенести на інший час. Дитину роздягають повністю або залишають мінімум стандартного (спортивного) одягу, без взуття у тонких бавовняних шкарпетках або босоніж. У школярів вимірювання не повинні проводитися після уроків з фізичним навантаженням (фізкультура, праця).

Перш за все. важливим є адекватне обчислення віку дитини (А). При обстеженні дітей слід записувати дату народження та дату обстеження. При порівнянні з табличними даними. що мають дискретний характер, і де наведені показники для окремих місяців чи років, вік дітей заокруглюють до повного місяця чи року. До відповідної вікової групи включаються діти з коливаннями віку на 0,5 роки у кожну сторону. Наприклад: до вікової категорії 10 років включаються діти з віком від 9.6 року до 10,5 року. При використанні референтних даних у вигляді номограм потреба у заокругленні віку відпадає, оскільки вікова вісь має безперервний характер. Вік дітей для цього вираховується у десятинній формі відніманням дати народження від дати обстеження з точністю до 1 знаку після коми.

Типові антропометричні вимірювання включають довжину дітей лежачи або зріст дітей стоячи, масу тіла дітей, обвід грудної клітки, обвід голови. Розрізняють поняття зріст дитини та довжина тіла. Довжина тіла вимірюється лежачи і цей показник визначають у дітей перших 3 років. У старших дітей вимірюється зріст вертикально.

^ Довжина тіла у дітей до одного року вимірюється горизонтальним ростоміром у вигляді широкої дошки довжиною до 100 см і шириною 40 см. Зверху дошки є нерухома поперечна планка, внизу- рухома, яка легко рухається по сантиметровій шкалі, нанесеній з лівої сторони дошки ростоміру. Для вимірювання довжини тіла дитину кладуть на спину. щоб вирхівка голови торкалась до нерухомої поперечної планки. При цьому голова фіксується так, щоб верхній край вушної раковини і нижний край очної орбіти знаходились в одній вертикальній площині. Ноги дитини повинні бути випрямлені і притиснуті до дошки ростоміру. До стоп. зігнутих під прямим кутом, підводять рухому планку ростоміру. Відстань між планками і буде довжиною тіла.

Зріст у дітей старшого віку вимірюється станковим ростоміром. Дитина стає на площадку ростоміру і торкається вертикальної її дошки, яка має дві шкали поділок в сантиметрах (для росту сидячи - справа і для росту стоячи - зліва). Дитина повинна стояти прямо, опустивши руки по швах, п'яти разом, торкаючись п'ятами, сідницями і міжлопаточною ділянкою дошки з поділками. Голова встановлюється так. що нижній край очної орбіти та верхній край вушної раковини знаходились в одній горизонтальній площині. Руками планка ростоміру опускається без натиску до голови. Зріст відраховується від нижнього краю планки. Зріст у дітей у віці від 1 до 3 років можна також вимірювати станковим ростоміром, використовуючи замість нижньої площадки відкидну лавочку ростоміра. Положення тіла таке ж, як і при вимірюванні зросту дітей старшого віку. Відрахунок росту ведеться від нижнього краю рухомої планки ростоміра, але по шкалі для зросту сидячи.

Маса тіла у дітей до 2-х років вимірюється на вазі для зважування грудних дітей /поточна вага/. Для цього вагу встановлюють горизонтально і врівноважують. орієнтуючись на покажчик рівноваги. Потім зважують пелюшку, яку кладуть на лоток ваги. Роздіту дитину головкою і плечевим поясом кладуть на широку частину лотка, а ногами -на вузьку. У дітей раннього віку, які можуть сидіти, масу тіла можна вимірювати сидячи. При цьому дитину садять на широку частину лотка. Перед зважуванням встановлюють можливу масу дитини. Для визначення маси тіла з показів ваги вираховують масу пелюшки і розпашонки, якщо дитина була у ній.

Маса тіла у дітей старших 3 років вимірюється на медичній вазі типу "Фербенкс". Дитина повинна ставати на площадку ваги і сходити з неї при нерухомому коромислі. Маса тіла більш стабільний показник, який відображає ступінь розвитку кісткової і м'язевої систем, внутрішніх органів, підшкірної жирової клітковини. При оцінці маси тіла у дітей першого року життя необхідно пам'ятати, що збільшення довжини тіла на 1 см відповідає збільшенню маси тіла на 280-300 г.

^ Окружність грудної клітки вимірюють в 3 положеннях: в стані спокою, вдоху і видиху, а у маленьких дітей лише в стані спокою. При вимірюванні сантиметрову стрічку накладають ззаду під кутом лопаток, а спереду - по нижньому краю біля соскових кружків. У дівчаток з розвинутими грудними залозами спереду проводять на рівні верхнього краю IV ребра над молочними залозами. Руки дитини повинні бути опущеними вздовж тіла. Необхідно слідкувати, щоб дитина не піднімала плечі, не відводила руки вперед або в бік. При вимірюванні слід натягнути стрічку, дещо притиснувши м'які тканини. У новонародженого окружність грудної клітки 32-34 см. У дітей першого року життя вона збільшується щомісячно на 1,25-1.3 см, складаючи до року 48+-3.5 см.

Для вимірювання окружності голови сантиметрову стрічку накладають горизонтально через потиличний пагорб позаду та на чолі над бровами. Окружність голови у новонародженого 34-35 см. У дітей першого року життя вона збільшується щомісячно на 1 см і в рік становить 46-47 +- 2.5 см.

^ Окружність плеча вимірюють в його верхній третині при вільно опущеній руці. Сантиметрову стрічку накладають горизонтально в місці найбільшого розвитку біцепса.

При вимірюванні окружності живота сантиметрову стрічку переважно накладають горизонтально на рівні пупка.

Для вимірювання окружності гомілки стрічку накладають горизонтально на рівні найбільшого розміру гомілкових м'язів. ^ Ширина плечей вимірюється тазоміром на рівні найбільшої ширини плечей. Ширина тазу вимірюється тазоміром. Визначають міжвертельну дистанцію, при цьому обидва кінця циркуля здавлюють підшкірну жирову клітковину.

^ Діаметр кісток плеча і стегна вимірюють штангенциркулем, який накладають в дистальній частині плеча або стегна між кістками. М'язні тканини здавлюють браншами. При вимірюванні м’язової сили кисті використовують ручний динамометр (на ЗО кг для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку і 90 кг - старшого шкільного віку). Рука. сила якої вимірюється, повинна бути витягнута в сторону і піднята до рівня плечей, а шкала і стрілка динамометра обернута до поверхні долоні. Вимірювання повторюють 2-3 рази і записують найбільший показник.

Для визначення станової сили використовують становий динамометр. При вимірюванні дитина повинна стати на опорну площадку так. щоб гачок знаходився між двома ступнями на середині їх довжини, а ручка динамометра - на рівні підколінної ямки. Ноги випрямлені. Дитина згинається, береться за ручку і з максимальної силою повільно випрямляється. Дослідження повторюють 2-3 р і записують кращий результат.

^ Поверхня тіла - вираховується по номограмі з урахуванням довжини і маси тіла. Відомо, що поверхня тіла дитини, яка припадає на 1 кг маси тіла, у новонародженого в 3. а в 1 рік - в 2 рази більше, чим у дорослого.

Поверхня тіла новонародженого складає 0,06 кв. м на 1 кг (0.2-0,3 кв. м). Для порівняння - у дорослого цей показник становить 0,02 кв. м на 1 кг ваги (1.5-2 кв. м). Поверхня тіла дитини в 1 рік становить 0,43 кв. м, на кожний послідуючий рік додається 0.06 кв м. Для її вирахування використовується наступна формула:


4m+7

m-90

S (кв.м.) =


де S- поверхня тіла. m - маса тіла.

Д
n-1

10
ля дітей від 10 до 17 років користуються формулою:


S /кв. м / =


де S- поверхня тіла, n - вік в роках

^ Ступінь розвитку підшкірної жирової клітковини можна визначити вимірюванням шкірно-жирових складок каліпером. Вимірюють товщину 4 -х шкірно-жирових складок:

над 3-х головим м'язом, під нижнім кутом лопатки, над гребенем клубової кістки і в підколінній ямці. Використовують каліпер Беста. Бранші каліпера повинні мати тиск 10 г/мм в кв. Напрямок шкірно-жирової складки в кожному місці строго визначений. Так при вимірюванні складки під нижнім кутом лопатки, вона захоплюється дещо косо від кута лопатки назовні. Товщина її вимірюється перпендикулярно до напрямку складки. Над 3-х головим м'язом і в підколінній ямці складки захоплюють вертикально, а вимірюють горизонтально.

^ Ступінь розвитку мускулатури можна визначити соматоскопічно. по результатах вимірювання м'язевої сили кисті і станової сили. а також по ІАМ. Соматоскопічно розвиток мускулатури оцінюють за 3- бальною системою. При слабкому розвитку мускулатури (1 бал) рельєф м'язів виражений слабко, при сильному (3 бали) - сильно, при середньому (2 бали)- середньо.

^ Оцінка розвитку кісткової системи. Важливим показником біологічної зрілості організму дитини і підлітка служить ступінь розвитку скелета. Хоч строки появи ядер окостініння окремих частин скелету різні, але для кожної кістки вони коливаються в певних межах. Відповідність ступеня окостініння окремих кісток тому чи іншому віку. тісний взаємозв'язок між процесами оссифікації є проявами функціональної активності залоз внутрішньої секреції і дозволяють говорити про кістковий вік, що є показником біологічного віку. Про відповідність кісткового віку календарному можна судити по рентгенограмі кисті. Але її рекомендується проводити лише дітям із значними відхиленнями в рівні біологічного розвитку.

Також важливо знати час і послідовність прорізування зубів. Для визначення кількості молочних зубів у дітей у віці 6-24 міс. необхідно відмітити, що до зубів, які прорізались, відносяться постійні зуби різних стадій прорізування від чіткого виступання ріжучого краю коронки над десною до зуба. що повністю з'явився.

^ МЕТОДИ ОЦІНКИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ.

1. Метод орієнтовних розрахунків.

Цей метод базується на використанні емпіричних формул. У формулах не диференціюється стать дитини та генетичні чи інші особливості розвитку. Тому формули дають тільки приблизну уяву про дійсний розвиток дитини, але вони зручні у практичній роботі лікарів-педіатрів. За формулами отримується одна цифра, межами коливання показника слід вважати відхилення у різні боки на 7-10%. Тобто, якщо антропометричний показник відхиляється від отриманого за формулами не більше ніж на ±7-10%, то його вважають задовільним. Слід зазначити, що результати розрахунків за різними формулами суттєво відрізняються. І те, що за однією формулою може свідчити про нормальний розвиток, за іншою вказує на відхилення. Можна порадити постійне користування однією з формул. Це дає змогу вивчити її недоліки та особливості і враховувати їх в подальшому користуванні. (Формули для розрахунків наведені в розділі "Основні показники фізичного розвитку").

^ 2. Метод антропометричних референс-стандартів.

Метод антропометричних референс-стандартів широко використовується як науковцями. так і клініцистами. Він має значно більшу інформаційну цінність, ніж орієнтовні розрахунки. Його перевагами є врахування вікових та статевих особливостей окремої дитини, етнічних та

регіональних особливостей дитячої популяції. Розрізняють параметричні та непараметричні стандарти.

^ Параметричні сигмальні стандарти. У попередні роки домінувало вживання параметричних таблиць і сигмальної оцінки фізичного розвитку дітей, яке включало визначення середньої арифметиної величини (М) та середнього квадратичного відхилення (сигма) відповідного антропометричного показника і порівняння його з середніми фізичними показниками для дітей певного віку та статі та їх стандартним відхиленням. Показники, які виходять за межі М -+ 2 сигми стандарта для здорових дітей, свідчать про патологію.

^ Шкали регресії бувають двох- та трьохмірні. Вони вказують на прибавку у масі (обводі грудної клітки) при зміні зросту на 1 см. ІІри двохмірних враховується тільки прибавка у масі тіла. при трьохмірних - у масі та обводі грудної клітки. Таким чином шкали регресії мають вигляд об'ємних таблиць, складених окремо для кожної статі та віку дітей.

На сучасному етапі найчастіше користуються ненараметричними таблицями та їх графічними еквівалентами - номограмами.

^ Непараметричні стандарти - перцентильні (процентні або центильні) референс-стандарти. При їх використанні показники розвитку дитини формулюють у вигляді пернентильних величин і стандартизують їх по віку та статі. Якщо зріст 10-річного хлопчика 132 см. а 8-річної дівчинки - 125 см. то неможливо порівняти ці показники без їх відповідної стандартизації. У формалізованому виді вони виглядатимуть так: зріст обох дітей знаходиться на 25 перцентилі. Таким чином, стандартизований показник виражається вже в перцентильній величині, а не в см. Перцентильні таблиці складені з діапазоном від 5-го до 95-го перцентильних коридорів. Номер центиля означає ту межу ознаки, нижче якої показники зустрічаються у 3.10,25 або відповідно вище - у 97. 90. 75 відсотків здорових дітей. Отримані результати фізичного розвитку дітей співставляють з таблицями.

При дискретній стандартизації вводиться поняття "коридору" - показників стандарту. обмежених величинами певних перцентилей. За нульовий коридор приймаються показники у межах між 25 та 75 перцентилями. Коридорами із знаком мінус є межі: між 10% та 25% (-1). між 5% та 10% (-2) та нижче 5% (-3). Коридори з позитивним знаком знаходяться: між 75% і 90% (+1), між 90% і 95% (-2) та вище 95° о (-3).

Таким чином антропометричний вимір дитини буде поданий у відносному вигляді із знаком " - " для величин менших за середню арифметичну, із знаком "+" - для величин більших за середню арифметичну.

СЕРЕДНІМИ вважаються показники фізичного розвитку дітей, які потрапляють у 25-75 центильні коридори. НИЖЧЕ СЕРЕДНЬОГО вважаються показники фізичного розвитку.які попадають у проміжки від 25 до 10 центилей. ВИЩЕ СЕРЕДНЬОГО вважаються показники фізичного розвитку, які попадають у проміжки від 75 до 90 центилей і є тенденцією до відхилення у показнику. Межі від 10 до 5 % та від 90-95 % коридорів свідчать про можливу наявність відхилення у розвитку дитини. В цьому випадку говорять про НИЗЬКІ та ВИСОКІ показники. Сьогодні широко застосовується комплексна схема оцінки фізичного розвитку дітей. В ній враховується як біологічний рівень зрілості, так і морфофункціональний стан організму. Слід підкреслити, що в різні вікові періоди окремі показники біологічного розвитку дітей можуть бути ведучими і допоміжними. Так для дітей молодшого віку ведучими є число постійних зубів, скелетна зрілість, довжина тіла. В той же час для дітей середнього і старшого шкільного віку більше значення мають вираженість вторинних статевих ознак, оссифікація кісток і менше - довжина тіла і розвиток зубної системи.

Спочатку визначають відповідність календарного віку. рівню біологічного розвитку дитини. Якщо показники біологічного розвитку відстають від календарного віку, або випереджують його, це свідчить про затримку (ретардація) або прискорення (акселерація) темпів біологічного розвитку; і співпадає, коли більшість показників біологічною розвитку знаходяться в середньо вікових межах. Потім оцінюють антропометричні і функціональні показники. Виділення в групу дітей з відхиленнями в фізичному розвитку обумовлено тим. що в них часто є порушення з боку серцево-судинної, ендокринної. нервової системи і ін. і вони підлягають спеціальному обстеженню.

^ 3.3. Рекомендована література

Навчальна:

Основна:

 1. Дитячі хвороби / За ред. В.М. Сидельникова, В.В. Бережного. — К.: Здоров'я, 1999.—734с.

 2. Майданник В.Г. Педиатрия (2-е изд.). — X.: Фолио, 2002. — 1125 с.

 3. Сміян І.С. Педіатрія (Цикл лекцій). — Тернопіль: Ук-рмедкнига, 1999. — 712 с.

 4. Шабалов Н.П. Детские болезни: Учебник (5-е изд.). — СПб.: Питер, 2002. — Т.1-832 с.;Т.2.-736с.

 5. Педиатрия/ Под ред. Дж. Грефе.- М.: Практика, 1997.- 912с.

 6. Шабалов Н.П. Неонатология.- СПб.: Специальная литература, 1996.- Т.Г- 494 с.;Т.2.-505с.

 7. Возианов А.Ф., Майданник В.Г., Бидный В.Г., Багдасарова Й.В. Основы нефрологии десткого возраста.- К.: Книга плюс. 2002.- 348 с.

 8. Белоусов Ю.В. Гастроэнтерология детского возраста.- X.: Консум, 2000.- 528 с.

Додаткова:

 1. Наказ № 149 від 20.03.2008 «Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років».

 2. Бочков Н.П. Клиническая генетика.- М.: Гэотар-мед, 2001.- 447 с.

^ 3.5. Матеріали для самоконтролю:

Питання для самоконтролю:

 1. Фізичний розвиток - як показник здоров'я дитини та його закономірності.

 2. Критерії оцінки фізичного розвитку.

 3. Принципи оцінки рівня фізичного розвитку.

 4. Як з віком змінюється довжина і зріст дітей?

 5. Як відбувається збільшення маси тіла?

 6. Які методи розрахунку довжини і зросту дитини ви знаєте?

 7. Як вимірюється довжина і зрост дитини?

 8. Які методи розрахунку маси тіла ви знаєте?

 9. Як проводити зважування дітей різного віку?

 10. Як проводити вимірювання обводу голови та тулубу у дітей?

 11. Що являють собою перцентильні таблиці та номограми?

 12. Правила користування перцентильними таблицями та номограмами.

Тести для самоконтролю (І рівень);

1) До фізіометричних показників відноситься:

1. окружність грудної клітки 3. вага тіла

2. м'язова сила 4. поверхня тіла

2) До антропометричних показників відноситься:

1. форма грудної клітки 3. окружність голови

2. м'язова сила 4.ступінь розвитку підшкірно-жирової клітковини

3) Товщину підшкірно-жирової складки вимірюють:

1. сантиметровою стрічкою 3. штангенциркулем

2. каліпером 4. динамометром

4) Важливим показником біологічної зрілості дитини є:

1. ступінь розвитку м'язової системи 3. діаметр кісток

2. ступінь окостініння окремих кісток 4. окружність голови

5) Перше прискорення росту спостерігається у хлопчиків в:

1. 4 роки 3. після 6 років

2. 4-4,5 роки 4. 7-8 років

6) Маса тіла доношеного новонародженого в середньому становить:

1. 2000-2500 г 3.2700-3500

2. 2500-2700 г 4. 3500-4500

7) Формула для розрахунку поверхні тіла у дитини включає:

1. зріст та вік дитини 3. Масу тіла

2. окружність грудної клітки 4. Зріст тіла

8) Допустимим відхиленням антропометричного показника від отриманого за формулою є:

1.3-5% 2.7-10%

3.10-15% 4.15-20%

9) Середній антропометричний показник відповідає перцентильному коридору:

1.5-10 2.10-25

3.25-75 4.90-95

10) Низький антропометричний показник відповідає перцентильному коридору:

1.5-10% 2.10-25%

3.25-50% 4.50-75%

11) Високий антропометричний показник відповідає перцентильному коридору:

1.25-50% 2. 50-75%

3.75-90% 4. 90-95%

12) Методом оцінки фізичного розвитку, в якому не диференціюється стать дитини, є:

1. антропометричний метод

2. метод параметричних сигмальних стандартів

3. метод орієнтовних розрахунків

4. перцентильний метод

13) Найбільш сучасним методом оцінки фізичного розвитку є:

1. антропометричний метод

2. метод параметричних сигмальних стандартів

3. метод орієнтовних розрахунків

4. перцентильний метод

14) Дисгармонійний фізичний розвиток з надлишком маси тіла відповідає перцентильним коридорам:

1.10-25 2.25-75

3.75-90 4.90-95

Задачі для самоконтролю - типові (II рівень)

1. Дівчинка О., 7 років, маса тіла 18,5 кг (перцентильний коридор 10-25), довжина тіла— 118 см (коридор 10-25), обвід грудей 55 см (коридор 10-25) за регіональним стандартом. Оцініть варіант фізичного розвитку.

2. Хлопчик 10 років, зріст-150 см (перцентильний коридор вище 95% за регіональним стандартом,, маса тіла (34 кг), обвід голови (54 см) та грудей (67 см) знаходяться у нульовому (25-75%) перцентильному коридорі за регіональним стандартом. Оцініть фізичний розвиток дитини, якщо відомо, що мати та батько високої статури.

3. Дівчинка 14 років, зріст 160 см (50-75% коридор), маса тіла 64 кг (вище 95%), окружність грудної клітки 86 см (90-95%). Оцініть гармонійність фізичного розвитку.

4. Хлопчик 14 років звернувся до лікаря зі скаргами на погіршання самопочуття, підвищену втомлюваність, подразливість, зниження уваги, біль в ділянці серця, суглобах після фізичного навантаження. За останній рік зріст збільшився на 12 см. При об'єктивному обстеженні патології не виявлено. Зріст 176 см (вище 95%), маса тіла 45 кг (25-50%), окружність грудної клітки 74 см (25-50%). Дайте пояснення фізичним змінам організму дитини та оцініть фізичний розвиток.

5. Дівчинка В., 10 днів від народження, народилась з масою тіла 3000 г, довжиною 52 см. Протягом перших 6 днів втратила 150 г. Об-но: маса тіла 3050 г, довжина тіла, обвід голови та грудей знаходяться у нульовому (25-75%) перцентильному коридорі за регіональним стандартом. Оцініть фізичний розвиток дитини та визначте характер втрати дитиною ваги тіла.

^ 4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи

4.1. Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати на практичному занятті:

І етап. Вимірювання антропометричних показників (вимірювання довжини і росту дитини, зважування дітей різного віку, вимірювання обводу голови, грудної клітки, живота у дітей).

II етап. Оцінити дані антропометричних показників за сучасними антропометричними стандартами.

III етап. Зробити висновок про гармонійність фізичного розвитку. Вказати можливу причину відхилення, виходячи з анамнестичних даних та даних об'єктивного обстеження дитини.

^ 4.2. Професійні алгоритми

Алгоритм обстеження хворої дитини в стаціонарі з оцінкою фізичного розвитку за методом перцентильних стандартів

Обстеження дитини

^ СУБ'ЄКТИВНЕ ОБСТЕЖЕННЯ:

Опитування:

Паспортна частина -

Ім'я

Стать

Вік в роках і місяцях визначення децимального віку в роках

Скарги, анамнез хвороби, анамнез життя

^ Перенесені хвороби Наявність хронічного захворювання у дитини

Статура батьків Наявність хронічних захворювань у батьків

Соціально-економічний статус сім'ї

Екологічні особливості місцевості проживання

Характер харчування

Фізична активність

Психогенні стресорні фактори

Шкідливі звички батьків

Прийом медикаментозних засобів

^ ОБ'ЄКТИВНЕ ОБСТЕЖЕННЯ

Огляд

Загальний огляд

Загальний стан свідомість активність положення в ліжку колір шкіри соматоскопія

Стан живлення тип тілобудови постава форма черепа

Розвиток м'зів за 3-х бальною системою

Антропометрія

Зріст (см) Маса тіла (кг) Обвід грудної клітки (см) Обвід голови (см)

Каліперометрія Товщина підшкірно-жирової складки

Оцінка фізичних параметрів за перцентильним методом

Порівняння антропометричних даних дитини із віко-статевими стандартами:

Таблична форма порівняння Графічна форма порівняння

Визначення перцентильних коридорів для кожного антропометричного показника

Визначення рівня показників фізичного розвитку відносно середнього

Формулювання загального висновка-заключеня

4.3. Навчальні задачі, тест III рівня.

Тестові завдання (III рівень)

1. Відмітити варіанти змін антропометричних показників при наступних станах у дітей раннього віку:

^ Стан живлення

Ознака

Гіпотрофія

Паратрофія

Гіпостатура

Дистрофія

Дефіцит маси тіла

+

-

+

-

Надлишок маси тіла

-

+

-

+

Дефіцит довжини тіла

-

-

+

-

Надлишок довжини тіла

-

-

-

-

Нерівномірність розвитку

підшкірно-жирвої клітковини

-

-

-

+


^ Нетипові клінічні задачі (III рівень)

1. Зріст 13-річного хлопчика потрапляє в 5 перцентильний коридор при оцінці за непараметричним методом (для порівняння - 50-та перцентиль для 9-річних дітей). Кістковий вік хлопчика відповідає 9 рокам. Народився з масою тіла 3200 г, зростом - 52 см. У батьків та найближчих родичів зріст в межах норми. Оцініть варіант фізичного розвитку.

2. Хлопчик 14 років за останній рік виріс на 14 см, маса тіла збільшилась на 2 кг. Останнім часом скаржиться на швидку втомлюваність, емоційну неврівноваженість, неприємні відчуття в ділянці серця, періодичні незначні болі в колінних суглобах, запаморочення. Об'єктивно: загальний стан задовільний, астенічної конституції, патологічних змін з боку систем органів не виявлено. Антропометричне обстеження виявило відповідність рівням - зріст вкрай високий (вище 95%), маса тіла - нижче середнього (коридор 10-25%), окружність грудей - нижче середнього (коридор 10-25%), обвід голови - середній (коридор 50-75%). Визначте причину, варіант і характер відхилення у фізичному розвитку.

3. Дівчинка К., 2 тижні, народилась з масою тіла 3100, довжиною 54 см. Вагітність перебігала без ускладнень, пологи 38 тижнів, нормальні. Закричала одразу, до грудей приклали у пологовому залі, через ЗО хв. після народження, протягом перших 10 днів втратила 300 г. Об-но: маса тіла 3200 г, довжина тіла, обвід голови та грудей знаходяться у нульовому (25-75%) перцентильному коридорі за регіональним стандартом. Ваш висновок:

4. Хлопчик 1 рік, народився з масою тіла 3100, довжиною 54 см. Довжина тіла 79 см (перцентильний коридор 90-95% за регіональним стандартом), маса тіла 10 кг, обвід голови (48 см) та грудей (60 см) знаходяться у нульовому (25-75%) перцентильному коридорі за регіональним стандартом. Клінічно дитина розвинута пропорційно. Оцініть фізичний розвиток дитини, якщо відомо, що мати та батько високої статури.

5. Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи – додаються.


Підготував методичну вказівку

доцент, к.мед.н. Безрук В.В.


Рецензія позитивна

доцент, к.мед.н. Шкробанець І.Д.Схожі:

Буковинський державний медичний університет Кафедра пропедевтики дитячих хвороб iconМiнiстерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб
Державний випускний іспит з дитячих хвороб з дитячими інфекційними хворобами – XII семестр
Буковинський державний медичний університет Кафедра пропедевтики дитячих хвороб iconБуковинський державний медичний університет Кафедра пропедевтики дитячих хвороб
Неревматичні ураження серцево-судинної системи у дітей. Діагностика. Диференційна діагностика. Використання інструментальних методів...
Буковинський державний медичний університет Кафедра пропедевтики дитячих хвороб iconБуковинський державний медичний університет Кафедра пропедевтики дитячих хвороб
Поняття про здоровя дітей. Критерії його оцінки, групи здоровя. Диспансеризація дітей разного віку. Методологія побудови діагнозу...
Буковинський державний медичний університет Кафедра пропедевтики дитячих хвороб iconБуковинський державний медичний університет Кафедра пропедевтики дитячих хвороб
Цнс, кишкових інфекціях. Захворюваність пневмонії підвищується в період епідемії грипу в холодну пору року, спостерігаються також...
Буковинський державний медичний університет Кафедра пропедевтики дитячих хвороб iconБуковинський державний медичний університет Кафедра пропедевтики дитячих хвороб
Захворювання шлунково-кишкового тракту у дітей неінфекційного ґенезу. Диференційна діагностика органічних та функціональних захворювань....
Буковинський державний медичний університет Кафедра пропедевтики дитячих хвороб iconБуковинський державний медичний університет Кафедра пропедевтики дитячих хвороб
Одна з перших процедур, що відбувається після народження нової людини це оцінка її неврологічного статусу І, відповідно, стану нервової...
Буковинський державний медичний університет Кафедра пропедевтики дитячих хвороб iconБуковинський державний медичний університет Кафедра пропедевтики дитячих хвороб
У 10-20% хворих на інфекцію свш локалізувати рівень ураження не вдається. При рецидивах гострої сечової інфекції та хронічному перебігу...
Буковинський державний медичний університет Кафедра пропедевтики дитячих хвороб iconБуковинський державний медичний університет Кафедра пропедевтики дитячих хвороб
Порушення діяльності ендокринних залоз призводить нерідко до різких змін в обміні речовин, що в свою чергу є причиною серйозних захворювань...
Буковинський державний медичний університет Кафедра пропедевтики дитячих хвороб iconБуковинський державний медичний університет Кафедра пропедевтики дитячих хвороб
Особливо це необхідно для дитячого організму. Харчування дітей це процес позаутробного дозрівання дитини І процес виховання. Враховуючи...
Буковинський державний медичний університет Кафедра пропедевтики дитячих хвороб iconБуковинський державний медичний університет Кафедра пропедевтики дитячих хвороб
Особливо це необхідно для дитячого організму. Харчування дітей це процес позаутробного дозрівання дитини І процес виховання. Враховуючи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи