Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» icon

Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Скачати 119.7 Kb.
НазваБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Дата24.06.2012
Розмір119.7 Kb.
ТипДокументи


БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра гігієни та екології


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на методичній нараді кафедри

гігієни та екології

«____»__________ 2006 року

Протокол №_____


Завідувач кафедри

д.мед.н., професор Л.І.Власик


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для організації самостійної роботи студентів

Тема: «Комбінований вплив шкідливих чинників навколишнього середовища»

(6 годин)


Навчальний предмет:

Гігієна у фармації з основами екології2 курс фармацевтичного факультету,

спеціальність - фармація,

ОКР - бакалавр,

кваліфікація - фармацевт-бакалавр, заочна форма навчанняМетодичну розробку склала

старший викладач Грачова Т.І.ЧЕРНІВЦІ-2006 1. ^ Актуальність теми.

У середовище, що оточує людину, щорічно надходять все нові й нові хімічні агенти, загальна кількість яких сьогодні перевищує 5 млн. Це призводить до безперервної зміни хімічних чинників середовища проживання людини. Крім того, на людину впливають й інші шкідливі чинники навколишнього середовища фізичної (шум, вібрація, іонізуюче випромінювання, несприятливий мікроклімат тощо), біологічної (використання продуктів і препаратів біотехнології, мікробіологічних процесів) та психофізіологічної природи. Тому для студентів є актуальним вивчення теми щодо комбінованого впливу шкідливих факторів навколишнього середовища та методів його дослідження.


 1. Навчальна мета:

 1. Студент повинен знати:

 1. Класифікацію шкідливих факторів навколишнього середовища

 2. Види дії факторів навколишнього середовища на організм людини.
 1. Студент повинен вміти:

 • провести оцінку здоров’я населення за якісними та кількісними змінами навколишнього середовища;

 • розрахувати і дати гігієнічну оцінку комбінованої дії забруднення атмосферного повітря.


3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи.

 1. Базові знання, вміння, навички,необхідні для вивчення теми.

^ Міжпредметна інтеграція:

Назва дисципліни та відповідної кафедри

Знати

Вміти

Медична хімія


Фармакологія


Патфізіологія (кафедра пато­логічної фізіології та біоло­гічної фізики)

 • Будова хімічних речовин.

 • Метаболізм хімічних речо­вин;
 • Види дії речовин на орга­нізм.

 • Кумуляція хімічних речовин в організмі, її види
 • Фізіологічні реакції орга­ніз­му при дії шкідливих фак­торів на організм.

 1. ^ Зміст теми.

Біологічний ефект від комбінованої дії кількох чинників одного походження може дорівнювати сумі ефектів, що спостерігаються при роздільному впливі кожного з них, бути більшим або меншим від цієї суми.

Існує багато термінів для визначення характеру комбінованої дії шкідливих чинників навколишнього середовища, яким нерідко властиві невизначеність чи суперечливість. Проте найбільш великого поширення у науковій роботі та практичній діяльності набула термінологія, рекомендована у 1981 р. Комітетом експертів ВООЗ. Згідно з цими рекомендаціями, як основні визначені такі типи комбінованої дії:

 • адитивна дія (підсумовування) - тип комбінованої дії хімічних речовин, при якому їх сумісний ефект дорівнює сумі ефектів кожної з речовин при ізольованому впливі на організм;

 • більше, ніж адитивна дія (синергізм, або потенціювання), - це тип комбінованої дії, при якому сумісний її ефект перевищує суму ефектів кожної речовини, що входить у комбінацію, при їх ізольованій дії на організм;

 • менше, ніж адитивна дія (антагонізм), такий тип комбінованої дії, при якому сумісний ефект менший від суми ефектів кожної з речовин, що входять у комбінацію, при їх ізольованій дії на організм.

Наведена класифікація надає можливість здійснювати не тільки якісну, а й кількісну оцінку комбінованого ефекту. Показником типу і ступеня комбінованої дії у даному випадку є співвідношення спостережуваного ефекту до ефекту, що теоретично очікується в разі адитивного типу комбінованої дії. Виявлення ефекту комбінованої дії, для якого співвідношення більше 1, свідчить про потенціювання. При співвідношенні, меншому від 1, йдеться про антагонізм.

Установлено, що у більшості випадків виробничі отрути у поєднанні діють за типом підсумування. Це відноситься насамперед до сумішей вуглеводнів, які мають наркотичну дію, подразних речовин, гемолітичних отрут, тобто сполук, які мають загальні точки прикладення і однотипний характер дії.

Адитивний ефект зареєстрований при дії бензолу й ізопропілбензолу, пропілену, етилену і бутилену, стиролу і нікелю, ацетону і фенолу, циклогексану і бензолу, фенолу й ацетофенолу.

Найбільш вірогідною причиною потенціюючого ефекту є блокування або пригнічення однією речовиною процесів біотрансформації іншої речовини, наприклад ферменту, що здійснює її детоксикацію. Так, потенціююча дія суміші хлорофосу та карбофосу, хлорофосу і метафосу, карбофосу й тіофосу пояснюється пригніченням холінестерази одним з препаратів і гальмуванням внаслідок цього детоксикації іншого.

Антагоністичний ефект відомий для поєднання великої кількості промислових отрут: оксидів азоту й сірчаного ангідриду; суміші ДДТ і гексахлорану із синтоксом, екатином, паратіоном; тощо. Механізм цього ефекту може бути обумовлений або взаємодією компонентів газової суміші з утворенням менш токсичних сполук (сірчаний ангідрид і хлор, аміак і вуглекислий газ, аміак і сірчистий газ), або протилежно спрямованою дією на одні й ті ж фізіологічні системи і рецептори (за аналогією з дією симпатоміметичних, симпатолітичних, снотворних гіпер- і антигіпертензивних засобів, стимуляторів ЦНС).

Дослідження механізмів, які лежать в основі антагоністичного ефекту, має велике значення для розробки засобів антидотної терапії інтоксикацій.

Особливої актуальності тепер набуває проблема комбінованої дії екзогенних хімічних речовин і алкоголю, екзогенних хімічних речовин і куріння, а також впливу на токсигенність хімічних сполук якості і кількості харчування.

^ Алкоголь і хімічні речовини. Вживання алкогольних напоїв є основною причиною нещасних випадків на робочому місці, у побуті, на вулиці, а також визнаним чинником, який сприяє виникненню цирозу печінки та раку стравоходу.

Добре вивченими є питання, пов’язані з комбінованим впливом алкоголю й фармакологічних засобів на фізіологічну та психологічну діяльність людини. Відомо, наприклад, що алкоголь пригнічує метаболічне перетворення вдихуваного трихлоретилену у трихлоретанол і трихлороцтову кислоту, тому у робітників, які зазнають дії трихлоретилену, може спостерігатись підвищена чутливість до алкоголю.

Вживання навіть невеликих кількостей алкоголю (0,5 мл/кг маси тіла) призводить до почервоніння, тобто до тимчасового розширення судин шкіри у осіб, які зазнавали дії парів трихлоретилену (20-200 г/м3) тривалістю кілька годин на добу протягом 3 тижнів. Проте короткочасний вплив трихлоретилену у поєднанні з алкоголем не завжди спричинював подібну реакцію.

Непереносність етанолу також спостерігалась у робітників, які зазнавали дії інших хімічних речовин, наприклад тетраметилтиурамдисульфіду, ціанаміду кальцію та диметилформаміду.

Sellers і співавт. (1972) дослідили взаємодію етанолу з хлор гідратом на п’ятьох добровольцях. Вони показали, зокрема, що біотрансформація хлор гідрату подібна до біотрансформації метил хлороформу та трихлоретилену. Вживання етаному через півгодини після хлор гідрату обумовлювало, з одного боку, тривале підвищення в плазмі крові вмісту трихлоретанолу та зниження концентрації три хлороцтової кислоти і трихлоретанолглюкуроніду в сечі. З другого боку, хлор гідрат збільшував концентрацію алкоголю в крові та зменшував вміст ацетальдегіду. Дослідження на лабораторних тваринах показали, що це обумовлено конкуруючим пригніченням дегідрогенази алкоголю трихлоретанолом. Етанол стимулює утворення редукованого нікотинамідаденіндинуклеотіду (НАДН) та прискорює редукцію хлоргідрату в трихлоретанол дегідрогеназою печінки.

Є дані про комбіновану дію алкоголю й пестицидів, в основному ДДТ. Так, A.Zsinka і співат. (1972) після введення етаному і ДДТ у шлунок мишей через 10 тижнів виявили, що ушкодження печінки у тварин, які зазнавали впливу обох хімічних речовин, було сильнішим порівняно з ушкодженням, яке викликала одна з досліджуваних речовин.


Для оцінки якості НС використовують кількісні показники, в основу яких покладено їх порівняння з ГДК. Наприклад: кратність перевищення ГДК

від­но­­шення фактичної концентрації до її ГДК. При комбінованій дії для оцінки застосовується ККД  коефіцієнт комбінованої дії, який складає при сумації:


при сумації:


при потенціюванні: < 1


при антагонізмі:  1

Додаток 2

^ Орiєнтовна оцiнка здоров'я населення по iнтенсивностi забруднення атмосферного повiтря

Кратнiсть перевищення ГДК

атмосферних забруднень

Очiкуваний стан здоров'я населення

1

Змiни в станi здоров'я вiдсутнi

2-3

Порушення деяких функцiональних по­каз­никiв

4-7

Вираженi фiзiологiчнi змiни

8-10

Рiст специфiчної та неспецифiчної захво­рюваностi

100

Гострi отруєння

500

Смертельнi отруєння


Додаток 3

^ Орієнтовна оціночна шкала небезпечності вмісту ЕХР

(І та ІІ класів небезпечності) у грунті для здоровя населення
пп

Показники небезпечності ЕХР для здоровя населення

Рівні вмісту ЕХР у грунті, переважаючі ГДК (раз)

Рівні вмісту ЕХР у дерново-підзо­лис­то­му грунті, перева­жаючі БЗК (раз)

1.

Мінімальні фізіологічні зрушення

4

8

2.

Виражені фізіологічні зрушення

4 - 10

8 - 20

3.

Збільшення частоти захворюваності по окремим нозологічним формам і групам захворювань


20 - 12040 - 240

4.

Хронінчні отруєння

120 - 200

240 - 400

5.

Гострі отруєння

200 - 1000

400 - 2000

6.

Смертельні отруєння

1000

2000

 • ЕХР - екзогенні хімічні речовини

 • БЗК - безпечна залишкова кількістьДодаток 4

Орієнтовний перелік забрудників атмосферного повітря у звязку

з їх можливим впливом на рівень розповсюдженості деяких груп хвороб

Патологія

Фактори

Хвороби системи кровообігу

Оксиди сірки, вуглецю і азоту, фенол, бензол, аміак, сірко­водень, етилен, пропілен, бутилен, жирні кислоти, ртуть

Хвороби нервової системи

Оксиди сірки, вуглецю і азоту, хром, сірководень, диоксид кремнію, формальдегід, ртуть

Хвороби органів дихання

Пил, оксиди сірки, вуглецю і азоту, сірчистий ангідрид, фенол, аміак, вуглеводні, диоксид кремнію,хлор, акролеїн, фотооксиданти, ртуть

Хвороби органів травлення

Сірковуглець, сірководень, пил, оксиди азоту, хлор, фенол, фтор, диоксид кремнію

Хвороби крові

Оксиди сірки, вуглецю і азоту, вуглеводні, азотистоводнева кислота, етилен, пропілен, амілен, сірководень

Хвороби сечови­діль­­­­­­­ної системи

Сірковуглець, оксид и диоксид вуглецю, вуглеводні, сірководень, етилен, оксид бури, бутилен, амілен, свинець, кадмій, ртуть

Злоякісні ново­утво­рення

Канцерогени, акролеїн, фотооксиданти (оксиди азоту, озон, поверхнево-активні речовини, формальдегід, вільні ради­кали, органічні перекиси), сірковуглець, СО, СО2, сірко­водень, етилен, бутилен, амілен, оксиди сірки


^ 3.3. Рекомендована література:

Основна:

 1. Габович Р.Д., Познанский С.С., Шахбазян Г.Х. Гигиена. - Вища школа, 1983. - 318 с.

 2. Даценко І.І. Гігієна і екологія людини. Навчальний посібник.- Львів: Афіша, 2000. - 247 с.

 3. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. - Київ.: Здоров’я, 1999. - 599 с.

 4. Даценко І.І., Габович Р.Д. - Основи загальної і тропічної гігієни. - К.: Здоров’я, 1995. - 424 с.

 5. Загальна гігієна з основами екології: Підручник / Кондратюк В.А., Сергета В.М., Бойчук Б.Р. та ін. / За ред. В.А.Кондратюка. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. - 592 с.

 6. Загальна гігієна: Посібник для практичних занять / За загальною ред. Даценко І.І. - Львів: Світ, 2001. - 472 с.

 7. Загальна гігієна. Пропедевтика гігієни /За ред. Є.Г.Гончарука/. - К.: Вища школа, 1995 с.- 552 с.

 8. Нікберг І.І., Сергета І.В., Цималюк Л.І. Гігієна з основами екології. - К.: Здоровя, 2001. - 504 с.

 9. Румянцев Г.И., Вишневская Е.П., Козлова Т.А. Общая гигиена. - М.: Медицина, 1985. - 432 с.


Додаткова:

 1. Гігієна праці. Підручник /За ред. А.М.Шевченка/. - К.: Вища школа. 1993.

 2. Общая гигиена. Пропедевтика гигиены /Под ред. Е.Г.Гончарука.- К.: Вища школа, 1991. - 384 с.

 3. Покровский В.А. Гигиена. - М.: Медицина, 1979. - 496 с.

 4. Руководство к лабораторным занятиям по коммунальной гигиене /Под ред. Е.И.Гончарука. - М.: Медицина, 1982. - 182 с.


^ 3.4. Матеріали для самоконтролю:

А. Питання для самоконтролю:

 1. Комбінована дія та її види.

 2. Алкоголь і хімічні речовини.

 3. Куріння та хімічні речовини.

 4. Вплив харчування на токсичність сполук.

 5. Гігієнічне нормування


Б. Тести для самоконтролю:

 • Вид комбінованої дії виробничих отрут, при якому токсичний ефекти різко зростає ?

А - Сумація

Б - Антагонізм

С - Потенціювання

Д - Регресія


 • Вид комбінованої дії кількох виробничих отрут, при якому токсичний ефект зменшується

А - Сумація

Б - Антагонізм

С - Потенціювання

Д - Регресія


^ В. Задачі для самоконтролю:

 1. Дати гiгiєнiчну характеристику забруднення атмосферного повiтря, в якому середньодобовi концентрацiї хiмiчних речовин складають: SO2 - 0,02 мг/м3, СО - 1 мг/м3, NO2 - 0,06 мг/м3, фенол - 0,004 мг/м3. ГДК вказаних речовин вiдповiдно: 0,05; 3; 0,04 i 0,003 мг/м3. При одночаснiй присутностi цi речовини виявляють комбiновану дiю по типу сумацiї.

Провести орієнтовну оцінку стану здоровя населення, яке проживає в даних умовах.

 1. Дати гiгiєнiчну характеристику забруднення атмосферного повiтря, в якому середньодобовi концентрацiї хiмiчних речовин складають: бутилакрилат 0,005 мг/м3 i метилакрилат 0,007 мг/м3. ГДК вказаних речовин вiдповiдно: 0,0075 i 0,01 мг/м3. При одночаснiй присутностi цi речовини виявляють комбiновану дiю по типу потенцiювання з коефiцiєнтом 0,8.

Провести орієнтовну оцінку стану здоровя населення, яке проживає в даних умовах.


5. Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи. Тематика НДРС.

5.1.Написання наукових рефератів.


Схожі:

Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Перспективи екологічної конверсії промислового та сільськогосподарського виробництв»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Безпека життєдіяльності в умовах повсякденного життя, у побуті та на виробництві»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Техніка безпеки при виробництві синтетичних хіміко-фармацевтичних препаратів»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Вплив навколишнього середовища на здоров населення. Наслідки аварій на аес.»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Охорона праці І техніка безпеки у виробництві синтетичних хіміко-фармацевтичних препаратів»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Правові основи щодо захисту населення І територій від надзвичайних ситуацій»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Теоретичні основи та методика гігієнічного нормування вмісту шкідливих речовин у ґрунті»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Вплив наслідків аварії на Чорнобильській аес на стан здоров’я населення в Україні»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Медико-соціальні проблеми, значення та засоби профілактики шкідливих звичок І наркоманій»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Гігієнічна характеристика засобів індивідуального захисту від шкідливих факторів виробничого середовища»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Охорона праці І техніка безпеки при роботі з отруйними лікарськими речовинами в аптечних закладах»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи