Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни




Скачати 325.15 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата01.06.2012
Розмір325.15 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ




“Затверджую”


Перший проректор НМетАУ

_____________проф. Іващенко В.П.

“____” __________ 2009 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни “Біологія”

для студентів напряму 6.040106 - екологія,

охорона навколишнього середовища та

збалансоване природокористування





^

Дніпропетровськ НМетАУ 2009


УДК 37.015.2.(07)


Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Біологія» для студентів напряму 6.070800 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Укл.: В.П. Бобилєв, Т.М. Пустоварова – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 22 с.


Викладено мету та завдання вивчення дисципліни, її зміст, перелік теоретичних питань та типових тестів для самопідготовки до підсумкового контролю, критерії оцінювання знань студента. Наведено варіанти індивідуальних завдань, перелік рекомендованої літератури, методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань.

Призначена для студентів напряму 6.040106 - екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування заочної форми навчання.


Укладачі: В.П. Бобилєв, канд. техн. наук, проф.

Т.М. Пустоварова, канд. біол. наук, доц.


Відповідальний за випуск В.П. Бобилєв, канд. техн. наук, проф.


Рецензент


Підписано до друку 15.05.09. Формат 60Ч84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. ___. Умов. друк. арк. ___. Тираж 75 пр. Замовлення №


Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

1.Загальні положення

^

Робоча програма складена на підставі типової програми для вищих навчальних закладів.

З дисципліни “Біологія” студентам читаються настановні та оглядові лекції. Студенти одержують індивідуальні та групові консультації, виконують практичні та лабораторні завдання. Основна форма навчальної роботи студентів – самостійне вивчення матеріалу дисципліни за підручниками і учбовими посібниками у послідовності, наведеній у робочій програмі. Практичних навичок з біології студент - еколог набуває в процесі роботи за спеціальністю.


При вивченні матеріалу рекомендується вести конспект для систематизації і закріплення знань. Конспект є універсальною формою запису накопичених знань, він сприяє їх розумінню та засвоєнню, допомагає випрацювати навички змістовного викладення найважливіших питань з різних джерел, умінню лаконічно й чітко викласти зміст власними словами та швидко відновити зміст опрацьованого раніше матеріалу. Конспект може утримувати як вже відомі пояснення із різних джерел, так і власні думки щодо розглянутих питань. Він не повинен бути об’ємним, але повинен бути змістовним; конспектування – це не тиражування джерел, а їх творче осмислення.

Згідно з навчальним планом дисципліни передбачається виконання індивідуального завдання, практичних занять та іспит. Після захисту індивідуальних завдань і практичних робіт студент складає письмово іспит з дисципліни. Кожен екзаменаційний білет має 3 теоретичні питання у відповідності з робочою програмою та 10 тестів (додаток А). Студент отримує до 1 бала за відповідь на кожне теоретичне питання (в залежності від повноти та точності відповіді) і 0,2 бала за правильну відповідь на кожне тестове питання. Оцінка визначається округленням до найближчого цілого, наприклад, «4,5» ? «5»; «3,2» ? «3». При цьому для отримання позитивної оцінки вичерпна відповідь принаймні на одне з теоретичних питань є обов’язковою.

^ 2. Робоча програма дисципліни


2.1. Мета та завдання


Навчальна дисципліна «Біологія» є базовою дисципліною, яка обіймає загальні розділи «Рослинна та тваринна клітина», «Генетика», «Біосинтез білка», «Клонування та розв’язання геному людини», розділи – ботаніки та зоології.

^ Мета вивчення дисципліни біології - засвоєння отриманих знань та придбання навичок, необхідних для успішного засвоєння наступних екологічних дисциплін і їх широкому призначенні.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: сучасні дослідження біології в області:

- генетики;

- біосинтезу білка;

- основи цитології;

- дарвінізм.

Вміти: використовувати на лабораторних заняттях мікроскоп, Біоган-13, дослідити найпростіші клітини в водних об'єктах, розв'язати самостійно задачі (згідно з завданням), проявивши теоретичні навички на практичних заняттях.

Критерієм успішності є отримання позитивної оцінки при складанні іспиту у тестовій формі, а засобом діагностики успішності навчання є комплект тестових завдань щодо складання іспиту, а також захист домашніх завдань.

^ Зв'язок з іншими дисциплінами. Дисципліна «Біологія» - загальне головне зв'язуюче змістовне в багатьох екологічних науках («Загальна екологія», «Моніторинг – розділ біоіндикації», «Гідрологія», «Екологія людини».)


^ 2.2. Розподіл навчальних годин





Усього

Семестри

Усього годин за навчальним планом

108

108

У тому числі:

Аудиторні заняття


12


12

- лекції

4

4

- практичні заняття

4

4

- лабораторні заняття

4

4

Самостійна робота

96

96

У тому числі при:

- опрацюванні лекційного матеріалу


4


4

- підготовці до практичних занять

4

4

- підготовці до лабораторних занять

4

4

- виконанні індивідуальних завдань

12

12

- опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях

72

72

Підсумковий контроль

іспит

іспит



2.3 Зміст


^ 2.3.1. ВИНИКНЕННЯ ТА ПОЧАТКОВІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ


Тема 1. Вступ


Біологія як наука про життя. Різноманітність живого світу. Основні властивості живих організмів. Рівні організації живої матерії. Властивості живих систем. Виникнення життя на Землі. Передумови виникнення життя на Землі. Сучасні представлення про виникнення життя. Початкові етапи розвитку життя. Сучасні теорії виникнення життя на Землі.


^ Тема 2. Основи цитології


Хімічна будова клітини. Фотосинтез. Обмін речовини енергії в клітині. Будова та функції клітин. Клітинне ділення. Особливості будови рослинної та тваринної клітини. Клітинна теорія будови організмів. Біосинтез білка. Клонування. Розв’язання геному людини. Неклітинні форми життя – віруси.


^ Тема 3. Розмноження та індивідуальний розвиток організму


Розмноження живих організмів. Безстатеве розмноження. Статеве розмноження. Індивідуальний розвиток організмів(онтогенез). Стислі історичні відомості. Овогенез. Сперматогенез. Ембріональний період розвитку. Постембріональний період розвитку. Зародкова схожість та ембріональна дивергенція ознак. Біогенетичний закон. Розвиток організмів та навколишнє середовище.


^ 2.3.2. ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ


Тема 4. Загальні поняття генетики


Закономірності успадкування ознак. Гібридологічний метод вивчення успадкування ознак Г. Менделя. Зчеплене успадкування генів. Генетика статі. Успадкування ознак, зчеплених зі статтю. Закони Г. Менделя (І-ІІ-ІІІ). Закономірності мінливості. Спадкова (генотипна) мінливість. Залежність проявлення генів від умов навколишнього середовища (фенотипна мінливість).


^ Тема 5. Селекція


Селекція тварин, рослин та мікроорганізмів. Центри різноманітності та виникнення культурних рослин. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості М.І. Вавілова. Методи селекції рослин і тварин. Селекція мікроорганізмів. Досягнення і основні напрями сучасної селекції.


^ 2.3.3. ЕВОЛЮЦІЙНЕ ВЧЕННЯ


Тема 6. Дарвінізм


Теорія Ч. Дарвіна про походження видів шляхом природного відбору. Наукові і соціально-економічні передумови теорії Ч. Дарвіна. Вчення Ч. Дарвіна про природний відбір. Форми природного відбору. Поняття «адаптація». Турбота про нащадків. Фізіологічні адаптації. Вид, його критерії та структура.


^ Тема 7. Еволюція


Мікроеволюція. Еволюційна роль мутацій. Генетичні процеси у популяціях. Біологічні наслідки придбання пристосовувань. Макроеволюція. Шляхи досягнення біологічного процесу (головні напрямки еволюції). Загальні закономірності біологічної еволюції. Розвиток життя на Землі. Виникнення людини. Становище людини в системі тваринного світу. Еволюція приматів. Стадії еволюції людини. В.І. Вернадський «вчення про природу».


^ 2.3.4. БІОСИНТЕЗ БІЛКА


Тема 8. Біосинтез білка


Клонування. Розв’язання геному людини. Характеристика білків, їх структури. Т-РНК, і-РНК, ДНК – їх роль у синтезі білка. Сучасний погляд на синтез білка.
^

2.4. Лабораторні заняття



2.4.1. Тваринні та рослинні тканини. 2.4.2. Розмноження: овогенез та сперматогенез. 2.4.3. Індивідуальний розвиток організму. 2.4.4. Закони еволюції.


^ 2.5. Практичні заняття


2.5.1. Правила роботи збільшувальними приладами. 2.5.2. Ембріогенез, гаметогенез, онтогенез. 2.5.3. Синтез білка та його етапи. 2.5.4. Закони Менделя, Моргана.


^ 3. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ


 1. Основні положення теорії Дарвіна.

 2. Структурні компоненти клітини. Їх роль і функції.

 3. Овогенез.

 4. Структурна організація живого.

 5. Загальна характеристика класу кільчастих черв’яків. Різноманітність видів. Особливості будови і процеси життєдіяльності, обумовлені паразитичним способом життя.

 6. Тваринні тканини – їх призначення.

 7. Рослинна клітина.

 8. Ген і його роль в біосинтезі. Значення генотипу і умов зовнішнього середовища у формуванні фенотипу.

 9. Ембріональний і постембріональний період розвитку.

 10. Рослинні тканини.

 11. Найдавніша, стародавня і сучасна людина.

 12. Розвиток зародка (на прикладі тварин). Постембріональний розвиток.

 13. Клітина: органічні і неорганічні речовини клітини.

 14. Походження плазунів. Загальна характеристика класу. Особливості будови, розмноження у зв’язку з життям на суходолі. Різноманітність, практичне значення і охорона.

 15. Цитологічні основи одноманітності першого покоління та розщеплення ознак в другому поколінні. Гіпотеза чистоти гамет (Мендель).

 16. Мітоз і його значення.

 17. Неорганічні речовини клітини.

 18. Теорія зародження життя (Опаріна та ін.).

 19. Закон незалежного успадкування і його цитологічні основи. Статистичний характер явищ розмноження.

 20. Загальна характеристика клітини.

 21. Клас птахів (на прикладі голуба).

 22. Спорідненість людини з тваринами. Положення людини у системі тваринного світу. Найдавніші, давні і люди сучасного типу.

 23. Загальна характеристика класу земноводні. Особливості будови, розмноження і розвиток. Різноманітність земноводних.

 24. Основні положення клітинної теорії.

 25. Обмін речовин. Значення для організму білків, жирів, вуглеводів, води та мінеральних солей. Вітаміни.

 26. Модифікаційна мінливість. Норма реакції. Статистичні закономірності модифікаційної мінливості.

 27. Характеристика класу амфібій (жаба).

 28. Будова клітини. Її органоїди.

 29. Генетика. Гени. Фенотип. Генотип.

 30. Види схрещувань (моно-, ди-, полігібриди). Приклади.

 31. Етапи розвитку життя на Землі. Становлення людини.

 32. Основні поняття генетики (ген, фенотип, зиготи – стадії розвитку).

 33. Інфузорія і амеба (найпростіші).

 34. Запліднення і внутрішньоутробний розвиток (онтогенез).

 35. Пластичний і енергетичний обмін в клітині. Роль АТФ.

 36. Розмноження. Поняття, види.

 37. Людина і оточуюче середовище. Ноосфера. Раціональне використання видів, збереження їх різноманітності.

 38. Закони Менделя (1, 2, 3).

 39. Походження ссавців. Першозвірі. Сумчасті. Ряди плацентарних. Роль ссавців у природі і житті людини.

 40. Обмін речовин і енергії. Роль АТФ. Хемосинтез, фотосинтез (Темнова і світлова фази).

 41. Відмінність рослинної клітини від тваринної.

 42. Запліднення (зовнішнє, внутрішнє; біологічне значення).

 43. Головні напрямки еволюції. Співвідношення різних направлень еволюції (макро- і мікроеволюції).

 44. Органічні речовини клітини.

 45. Характеристика і походження класу риби. Різноманітність риб. Пристосування риб до середовища існування.

 46. Зчеплене успадкування. Порушення зчеплення. Перехрест хромосом. Хромосомна теорія спадковості.

 47. Тип найпростіших (інфузорії, губки).

 48. Ускладнення будови і життєдіяльності тварин у процесі історичного розвитку тваринного світу. Прогрес і еволюція тварин.

 49. Ядро. Будова і функції хромосом. Гаплоїдний і диплоїдний набір хромосом. Сталість їх числа і форми.

 50. Характеристика типу кільчасті черви. Риси пристосування до середовища існування.

 51. Закон Моргана.

 52. Мутації, їх причини. Забруднення природного середовища мутагенами і його наслідки.

 53. Овогенез. Сперматогенез.

 54. Губки, медузи – їх характеристика.

 55. Метоз, його основні етапи.

 56. Тваринні тканини.

 57. Відмінність рослинної клітини від тваринної.

 58. РНК і ДНК. Структура. Роль в біосинтезі білка.

 59. Характеристика рослинної клітини. Відмінність від тваринної.

 60. Еволюція кровоносної системи ссавців.


^ 4. ТИПОВІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ


 1. Мономірами т-РНК є: а) пентоза; б) гексоза; в) фосфат; г) азотиста основа; д) нуклеотид.

 2. До моносахаридів відносять: а) глюкозу; б) рибозу; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 3. Під час мітозу клітина мстить диплоїдний Haбip хромосом у: а) профазі; б) метафазі; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 4. Алельні гени: а) розміщені в гомологічних хромосомах; б) займають однакові локуси; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 5. Вкажіть тригібрид: а) Аа; б)Вb; в)АаВb; г) АаВВСС; д) АаВbСс.

 6. Згідно з хромосомною теорією Т.Моргана: а) ознаки успадковуються незалежно одна від одної; б) ген займає визначений локус в хромосомі; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 7. Полісахаридами є: а) клітковина; б) глюкоза; в) крохмаль; г) фруктоза.

 8. Хромосоми складаються із: а) ДНК; б) РНК; в) гістонових білків; г) негістонових білків.

 9. Мітоз є основою: а) безстатевого розмноження одноклітинних організмів; б) регенерації; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 10. Під час овогенезу перетворення диплоїдного набору хромосом в гаплоїдний відбувається: а) в зоні формування; б) в зоні розмноження; в) в зоні дозрівання; г) в зоні росту; д) до народження в первинній статевій залозі.

 11. При схрещуванні гомозиготних організмів, що відрізняються за однією парою альтернативних ознак, в потомстві має місце: а) розщеплення за фенотипом у співвідношенні 3:1; б) гомозиготність у 100% особин; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 12. Видатними біологами додарвінівського періоду розвитку біології були: а) К. Лінней; б) Ж. Бюффон; в) К. Рульє; г) Г. Мендель.

 13. Шляхом дивергенції виникли: а) різні види ссавців; б) гомологічні органи; в) різні види дводольних рослин; г) аналогічні органи.

 14. В стані анабіозу можуть знаходитися: а) бактерії; б) найпростіші; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 15. Вакуолі найпростіших можуть виконувати функції: а) видільну; б) травну; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 16. Пристосуванням птахів до польоту є: а) зрощення кісток черепа; б) пневматичні кістки; в) подвійне дихання; г) перетворення передніх кінцівок на крила.

 17. До вуглеводів відносять: а) крохмаль; б) целюлозу; в) глюкозу; г) лактозу.

 18. Субодиниці рибосом формуються в: а) цитоплазмі; б) ендоплазматичній сітці; в) Апараті Гольджі; г) ядерці.

 19. У процесі фотосинтезу беруть участь: а) ферменти; б) НАДФ*Н; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 20. Виділіть генотип гомозиготного організму: а) АаВb; б) Аа; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 21. До хімічних мутагенів відносять: а) солі важких металів; б) іонізуюче опромінення; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 22. Елементарною одиницею еволюції є: а) вид; б) підвид; в) популяція; г) клас; д) ряд.

 23. В період хімічної еволюції утворилися: а) органічні речовини; б) живі істоти; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 24. Вегетативне ядро інфузорії туфельки: а) містить хромосоми; б) бере участь у кон’югації; в) регулює обмін речовин; г) бере участь у копуляції.

 25. До ракоподібних належать: а) річковий рак; б) дафнія; в) краб; г) циклоп.

 26. Біологічні мембрани: а) мають білково-ліпідну структуру; б) забезпечують сталість внутрішнього середовища клітини; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 27. Синтез білка може відбуватися в: а) рибосомах; б) лізосомах; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 28. При вегетативному розмноженні новий організм: а) утворюється із групи клітин материнського організму; б) практично повністю копіює батьківський організм; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 29. Які причини призводять до генетичної різноманітності популяцій: а) порушення ізоляції; б) мутаційний процес; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 30. Які елементарні еволюційні фактори сприяють утворенню нових видів: а) мутаційний процес; б) ізоляція; в) природній добір; г) популяційні хвилі.

 31. Суть законів Ж.Б.Ламарка полягає в наступному: а) тренування органів призводить до їх розвитку, а не тренування – до їх зникнення; б) набуті в процесі тренування або не тренування органів зміни не успадковуються; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 32. У членистоногих: а) поперечносмугасті м’язи, прикріплені до хітинового покриву; б) серце розміщене на черевній стороні тіла; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 33. Що характерне для вищих хребетних: а) замкнена кровоносна система; б) два кола кровообігу; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 34. Які рівні живого виділяє сучасна наука: а) молекулярний; б) біогеоценотичний; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 35. В реакціях «темнової фази» фотосинтезу беруть участь: а) АТФ; б) кисень; в) диоксид вуглецю; г) світло.

 36. Продуктивність фотосинтезу визначається: а) температурою навколишнього середовища; б) Вмістом вуглекислого газу в повітрі; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 37. Із ектодерми розвиваються: а) рецептори органів відчуття; б) епітелій шкіри; в) нервова система; г) легені.

 38. Які методи однаковою мірою використовуються як в селекції рослин, так і в селекції тварин: а) експериментальний мутагенез; б) методичний добір; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 39. У яких організмів чоловіча стать визначається ХХ-хромосомами, а жіноча – ХУ: а) людини; б) птахів; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 40. Велике коло кровообігу ссавців включає в себе: а) сонні артерії; б) легеневі артерії; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 41. Фосфор входить до складу: а) АДФ; б) РНК; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 42. Бактерії мають: а) оболонку; б) ендоплазматичну сітку; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 43. У тварин зустрічаються формі статевого розмноження: а) партеногенез; б) оогамія; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 44. До статевого розмноження відносять: а) ізогамію; б) копуляцію; в) оогамію; г) гетерогамію.

 45. Вкажіть форми природного добору: а) рушійний; б) методичний; в) стабілізуючий; г) несвідомий.

 46. Штучний і природний добір подібні між собою тим, що: а) діють на користь виду; б) матеріалом для добору є індивідуальні відміни; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 47. Плацента є у: а) сумчастих білок; б) їжаків; в) кенгуру; г) вовків.

 48. В лізосомах: а) розщеплюються білки; б) синтезуються вуглеводи; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 49. Із ектодерми розвиваються: а) м’язи; б) емаль зубів; в) дерма; г) епідерміс шкіри.

 50. Спіралізація хромосом відбувається в: а) профазі; б) телофазі; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 51. У плоских червів є тканина: а) м’язова; б) сполучна; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 52. Венозна кров у птахів знаходиться у: а) правому передсерді; б) лівому шлуночку серця; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 53. До мікроелементів відносять: а) кисень; б) магній; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 54. Формами безстатевого розмноження є: а) спороутворення; б) кон’югація; в) вегетативне; г) партеногенез.

 55. Виберіть ознаки, які призвели до підвищення рівня організації ссавців: а) виникнення плаценти; б) теплокровність; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 56. В яких структурах клітини знаходяться рибосоми: а) на ендоплазматичній сітці; б) в мітохондріях; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 57. Мейоз відбувається в клітинах: а) тварин; б) рослин; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 58. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості: а) відкрив М.І.Вавилов; б) застосовується до рослинного і тваринного світу; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 59. Вкажіть форми мінливості за Ч.Дарвіном: а) корелятивна; б) невизначена; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 60. Причиною доцільності в природі за К.Ліннеєм є: а) спадковість; б) внутрішнє прагнення до вдосконалення; в) добір; г) воля Творця.

 61. Які частини тіла характерні для комах: а) черевце; б) головогруди; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 62. Вуглекислий газ: а) виділяється під час дихання; б) використовується у фотосинтезі; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 63. Клітинний центр: а) бере участь в утворенні веретена поділу; б) складається із мікро трубочок; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 64. Зменшення числа хромосом відбувається при: а) мітозі; б) мейозі; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 65. Яка форма мінливості не зачіпає генотип: а) мутаційна; б) модифікаційна; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 66. Виберіть приклади симбіозу: а) бактерії в рубці шлунка жуйних ссавців; б) бульбашкові бактерії і бобові рослини; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 67. Що сприяє дії природного добору: а) чисельність особень; б) ізоляція; в) частота спадкової мінливості; г) інтенсивність розмноження.

 68. Центріолі входять до складу: а) рибосом; б) пластид; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 69. Гомологічні хромосоми мають: а) однакову форму; б) різні розміри; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 70. Прояв якої мінливості успадковується: а) мутаційної; б) модифікаційної; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 71. Які методи застосовував Т.Морган в своїх дослідах: а) дигібрид не схрещування; б) генної інженерії; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 72. Для плазунів характерне: а) двокамерне серце; б) трахея і бронхи; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 73. До складу простих білків входить: а) водень; б) вуглець; г) кисень; д) фосфор.

 74. Синтез ДНК відбувається в: а) ядрі; б) мітохондріях; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 75. Ентодермальне походження має: а) печінка; б) легені; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 76. Плоскі черви ведуть спосіб життя: а) вільний; б) паразитичний; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 77. Виділіть загальні ознаки плазунів і птахів: а) суха шкіра; б) відсутність зубів; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 78. До органічних речовин клітини належать: а) білки; б) АТФ; в) жири; г) вода.

 79. До прокаріотів відносять: а) амебу; б) дизентерійну паличку; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 80. Вкажіть тварину, у якої серце трикамерне, шлуночок має неповну перегородку: а) короп; б) ящірка; в) жаба; г) малий ставковик; д) лебідь.



^ 5. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ИНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ


5.1.Загальні вимоги


Індивідуальне завдання має два питання з різних розділів дисципліни, що підлягають проробці, i виконується у формі реферату.

Варіант індивідуального завдання вибирають за останніми двома цифрами залікової книжки, які визначають учбовий шифр студента.

До структури індивідуального завдання входить титульний аркуш та зміст, приклади оформлення яких наведені у додатках Б i В, змістовні відповіді на питання, перелік використаної літератури, інших джерел інформації. На титульному аркуші слід обов'язково вказати учбовий шифр виконавця; у разі його відсутності завдання повертається рецензентом без перевірки.

Рекомендований обсяг висвітлення кожного питання 8 – 12 сторінок при загальному обсязі виконаного індивідуального завдання 20 – 24 сторінки. При цьому якісною слід вважати проробку кожного питання на основі аналізу не менше, ніж 4 – 6 джерел.

Індивідуальне завдання виконують, як правило, у друкованому вигляді на аркушах формату А-4, пронумерованих i скріплених належним чином. Можливо також виконання завдання чорнилом, чітким i розбірливим почерком в учнівському зошиті або на аркушах формату А-4. На кожній сторінці залишають поля для зауважень рецензента.

Відповіді на питання повинні бути чіткими, повними, з посиланням на джерела інформації, за необхідності пояснюватися рисунками, схемами, ескізами, графіками.

В кінці індивідуального завдання, після переліку використаної літератури, слід поставити дату виконання і підпис.

Зараховане індивідуальне завдання подається викладачеві під час складання іспиту.


^ 5.2. Варіанти індивідуальних завдань



№ вар.

№№ питань

1

2

01

Теорії виникнення протобіополімерів

Селекція рослин та тварин. Штучний мутагенез

02

Еволюція протобіонтів

Селекція мікроорганізмів

03

Початкові етапи біологічної еволюції

Досягнення та основні направлення сучасної селекції

04

Неорганічні речовини, що входять до складу клітини

Античні та середньовічні представлення про сутність та розвиток життя

05

Гібридологічний метод вивчення спадкування ознак Г.Менделя

Система органічної природи К. Ліннея

06

Перший закон Менделя – закон одноманітності гібридів першого покоління

Розвиток еволюційних ідей. Еволюційна теорія Ж.-Б. Ламарка

07

Другий закон Менделя (закон розщеплення)

Передумови теорії Ч. Дарвіна

08

Закон чистоти гамет

Вчення Ч.Дарвіна про штучний добір

09

Дигібридне та полігібридне схрещування. Третій закон Менделя – закон незалежного комбінування

Вчення Ч.Дарвіна про природний добір

10

Хромосомна теорія спадкування

Вид. Критерії та структура

11

Генетика статі

Еволюційна роль мутацій

12

Генотип як цілісна система

Генетичні процеси у популяціях

13

Взаємодія алельних генів

Форми природного добору

14

Взаємодія неалельних генів

Пристосованість організмів до умов зовнішнього середовища як результат дії природного добору

15

Спадкоємна (генотипічна) мінливість

Видоутворення як результат мікроеволюції

16

Залежність проявлення генів від умов зовнішнього середовища (фенотипічна мінливість)

Арогенез

17

Різноманітність та продуктивність культурних рослин

Алогенез

18

Центри різноманіття та виникнення культурних рослин

Катагенез

19

Закон гомологічних рядів у спадковій мінливості

Закономірності еволюційного процесу

20

Селекція рослин та тварин. Добір та гібридизація

Правила еволюції

21

Селекція рослин та тварин. Штучний мутагенез

Розвиток життя в мезозойській ері

22

Селекція мікроорганізмів

Розвиток життя в кайнозойській ері

23

Досягнення та основні направлення сучасної селекції

Біотичні фактори середовища

24

Античні та середньовічні представлення про сутність та розвиток життя

Біогеоценози

25

Система органічної природи К. Ліннея

Зміна біоценозів

26

Розвиток еволюційних ідей. Еволюційна теорія Ж.-Б. Ламарка

Позитивні відносини – симбіоз

27

Передумови теорії Ч. Дарвіна

Антибіотичні відносини

28

Вчення Ч.Дарвіна про штучний добір

Нейтралізм

29

Вчення Ч.Дарвіна про природний добір

Структура і основні методи досліджень. Наукові поняття біології

30

Вид. Критерії та структура

Хімічний склад живих організмів

31

Еволюційна роль мутацій

Клітина – структурно-функціональна одиниця живих організмів.

32

Генетичні процеси у популяціях

Обмін речовин і перетворення енергії в організмі

33

Форми природного добору

Віруси

34

Пристосованість організмів до умов зовнішнього середовища як результат дії природного добору

Організм як цілісна саморегульована біологічна система

35

Видоутворення як результат мікроеволюції

Розмноження та індивідуальний розвиток організмів

36

Арогенез

Спадковість і мінливість організмів

37

Алогенез

Генетика людини

38

Катагенез

Будова клітини рослин

39

Закономірності еволюційного процесу

Корінь, особливості його будови та функцій

40

Правила еволюції

Рослинні тканини

41

Розвиток життя в мезозойській ері

Пагін, особливості його будови та функцій

42

Розвиток життя в кайнозойській ері

Листок – бічна частина пагона

43

Біотичні фактори середовища

Квітка, плід, насінина

44

Біогеоценози

Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

45

Зміна біоценозів

Водорості. Загальні ознаки, різноманітність та особливості поширення

46

Позитивні відносини – симбіоз

Відділ Зелені водорості. Особливості будови, процесів життєдіяльності та поширення

47

Антибіотичні відносини

Відділ Діатомові водорості. Особливості будови, процесів життєдіяльності та поширення

48

Нейтралізм

Відділи Бурі та Червоні водорості. Особливості будови, процесів життєдіяльності та поширення

49

Структура і основні методи досліджень. Наукові поняття

біології

Роль водоростей у природі та житті людини

50

Хімічний склад живих організмів

Відділ Мохоподібні

51

Клітина – структурно-функціональна одиниця живих організмів.

Відділ Плауноподібні

52

Обмін речовин і перетворення енергії в організмі

Відділ Хвощеподібні

53

Віруси

Відділ Папоротеподібні

54

Організм як цілісна саморегульована біологічна система

Відділ Голонасінні

55

Розмноження та індивідуальний розвиток організмів

Гриби

56

Спадковість і мінливість організмів

Відділ Покритонасінні. Клас Односім’ядольні

57

Генетика людини

Відділ Покритонасінні. Клас Двосім’ядольні

58

Будова клітини рослин

Лишайники

59

Рослинні тканини

Підцарство Одноклітинні тварини

60

Корінь, особливості його будови та функцій

Підцарство Багатоклітинні тварини

61

Пагін, особливості його будови та функцій

Тип Кишковопорожнинні

62

Листок – бічна частина пагона

Тип Плоскі черви. Клас Сисуни

63

Квітка, плід, насінина

Тип Плоскі черви. Клас Стьожкові черви

64

Вегетативне розмноження рослин

у природі та господарстві людини

Тип Первиннопорожнинні, або Круглі черви

65

Водорості. Загальні ознаки, різноманітність та особливості поширення

Тип Кільчасті черви

66

Відділ Зелені водорості. Особливості будови, процесів життєдіяльності та поширення

Тип Молюски. Клас Черевоногі

67

Відділ Діатомові водорості. Особливості будови, процесів життєдіяльності та поширення

Тип Молюски. Клас Двостулкові

68

Відділи Бурі та Червоні водорості. Особливості будови, процесів життєдіяльності та поширення

Тип Молюски. Клас Головоногі

69

Роль водоростей у природі та житті людини

Тип Хордові. Надклас Риби

70

Відділ Мохоподібні

Тип Членистоногі. Клас Павукоподібні

71

Відділ Плауноподібні

Тип Членистоногі. Клас Комахи

72

Відділ Хвощеподібні

Тип Хордові. Клас Ланцетники

73

Відділ Папоротеподібні

Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні

74

Відділ Голонасінні

Тип Хордові. Клас Земноводні

75

Відділ Покритонасінні. Клас Двосім’ядольні

Тип Хордові. Клас Плазуни

76

Відділ Покритонасінні. Клас Односім’ядольні

Тип Хордові. Клас Птахи

77

Гриби

Тип Хордові. Клас Ссавці

78

Лишайники

Внутрішнє середовище організму: кров, тканинна рідина, лімфа

79

Підцарство Одноклітинні тварини

Роль ендокринної системи в забезпеченні життєдіяльності людини

80

Підцарство Багатоклітинні тварини

Людина розумна – біологічний вид

81

Тип Кишковопорожнинні

Теорії виникнення протобіополімерів

82

Тип Плоскі черви. Клас Сисуни

Еволюція протобіонтів

83

Тип Плоскі черви. Клас Стьожкові черви

Початкові етапи біологічної еволюції

84

Тип Первиннопорожнинні, або Круглі черви

Неорганічні речовини, що входять до складу клітини

85

Тип Кільчасті черви

Гібридологічний метод вивчення спадкування ознак Г.Менделя

86

Тип Молюски. Клас Черевоногі

Перший закон Менделя – закон одноманітності гібридів першого покоління

87

Тип Молюски. Клас Двостулкові

Другий закон Менделя (закон розщеплення)

88

Тип Молюски. Клас Головоногі

Закон чистоти гамет

89

Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні

Дигібридне та полігібридне схрещування. Третій закон Менделя – закон незалежного комбінування

90

Тип Членистоногі. Клас Павукоподібні

Хромосомна теорія спадкування

91

Тип Членистоногі. Клас Комахи

Генетика статі

92

Тип Хордові. Клас Ланцетники

Генотип як цілісна система

93

Тип Хордові. Надклас Риби

Взаємодія алельних генів

94

Тип Хордові. Клас Земноводні

Взаємодія неалельних генів

95

Тип Хордові. Клас Плазуни

Спадкоємна (генотипічна) мінливість

96

Тип Хордові. Клас Птахи

Залежність проявлення генів від умов зовнішнього середовища (фенотипічна мінливість)

97

Тип Хордові. Клас Ссавці

Різноманітність та продуктивність культурних рослин

98

Внутрішнє середовище організму: кров, тканинна рідина, лімфа

Центри різноманіття та виникнення культурних рослин

99

Роль ендокринної системи в забезпеченні життєдіяльності людини

Закон гомологічних рядів у спадковій мінливості

00

Людина розумна – біологічний вид

Селекція росли та тварин. Добір та гібридизація



Рекомендована література


1. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. Общая биология. –М.: Высшая школа, 1996.

2. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. Т. 1-3. –М.: Мир, 1990.

3. Айла Ф., Кайзер Дж. Современная генетика. Т. 1-3. –М: Мир, 1987.

4. Козлов М.А. Биология. Животные. –М.: Просвещение, 1990.

5. Вилли К., Датье В. Биология. -М.: Мир,1975.

6. Заостровцева Н.А. Конспекты по биологии. –С.-Петербург: Питер, 1998.

7. Беляева Л.Т., Васильева З.И., Никишов А.И. –M.: Просвещение, 1975.

8. Брехман И.И. Человек и биологически активные вещества. –М.: Наука, 1976.

9. Лисеев И.К. Теория и эксперимент в биологии. –М.: Наука, 1984.

10. Карпинская Р.С. Биология в познании человека: Сборник. –М.: Наука, 1989.

ДОДАТКИ
^

Додаток А

Приклад екзаменаційного білету з дисципліни «Біологія»




HАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ




Напрям 6.040106 - екологія. Семестр _.




Дисципліна Біологія




^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5


Теоретичні питання

1. Клітина: органічні і неорганічні речовини клітини.

2. Походження плазунів. Загальна характеристика класу. Особливості будови, розмноження у зв’язку з життям на суходолі. Різноманітність, практичне значення і охорона.

3. Цитологічні основи одноманітності першого покоління та розщеплення ознак в другому поколінні. Гіпотеза чистоти гамет (Мендель).

Тести

 1. Причиною доцільності в природі за К.Ліннеєм є: а) спадковість; б) внутрішнє прагнення до вдосконалення; г) добір; д) воля Творця.

 2. Які частини тіла характерні для комах: а) черевце; б) головогруди; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 3. Вуглекислий газ: а) виділяється під час дихання; б) використовується у фотосинтезі; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 4. Клітинний центр: а) бере участь в утворенні веретена поділу; б) складається із мікротрубочок; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 5. Зменшення числа хромосом відбувається при: а) мітозі; б) мейозі; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 6. Яка форма мінливості не зачіпає генотип: а) мутаційна; б) модифікаційна; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 7. Виберіть приклади симбіозу: а) бактерії в рубці шлунка жуйних ссавців; б) бульбашкові бактерії і бобові рослини; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 8. Що сприяє дії природного добору: а) чисельність особень; б) ізоляція; в) частота спадкової мінливості; г) інтенсивність розмноження.

 9. Центріолі входять до складу: а) гібосом; б) пластид; в) а i б вірно; г) а i б невірно.

 10. Гомологічні хромосоми мають: а) однакову форму; б) різні розміри; в) а i б вірно; г) а i б невірно.


Затверджено на засіданні кафедри інженерної екології та охорони праці

^

Протокол № від « » 2009 р.



Зав. кафедрою проф. Бобилєв В.П. Екзаменатор доц. Пустоварова Т.М.

Додаток Б




Приклад оформлення титульного аркуша індивідуального завдання



^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


Кафедра Інженерної екології та охорони праці


ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ


з дисципліни «Біологія»


Питання №1


Закон чистоти гамет


Питання №2


Вчення Ч.Дарвіна про штучний добір


Виконав студент групи ЕКМ – 08з

заочного факультету (шифр 89)

ПЕТРОВ А. В. «___»______ _____р. __________

Дата Підпис


Перевірив доцент кафедри ІЕ та ОП

Пустоварова Т.М. «___»______ ___ р. __________

Дата Підпис


Оцінка роботи _________________


Дніпропетровськ НМетАУ 2009

^

Додаток В




Приклад оформлення змісту індивідуального завдання



ЗМІСТ


Питання № 1


 1. Дати визначення закону «чистоти гамет».

 2. Показати на схемі доказ закону Менделя.


Питання № 2


 1. Основні положення теорії Дарвіна та місце штучного добору.

 2. Селекція по виведенню нових порід тварин і сортів культурних рослин.

 3. Яке місце у штучному доборі відводиться мутаціям?

 4. Види мутацій.

 5. Дати визначення формам штучного добору:

а) свідомого або методичного;

б) несвідомого.

 1. Методичний відбір.

 2. Несвідомий відбір.

Перелік посилань






Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи