Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» icon

Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Скачати 96.86 Kb.
НазваБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Дата08.06.2012
Розмір96.86 Kb.
ТипДокументи

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра гігієни та екології


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на методичній нараді кафедри

гігієни та екології

«____»__________ 2006 року

Протокол №_____


Завідувач кафедри

професор Л.І.Власик


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для організації самостійної роботи студентів

Тема: «Наслідки аварій на АЕС»


Навчальний предмет:

безпека життєдіяльності2 курс фармацевтичного факультету №4

(спеціальність - фармація, освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, кваліфікація – фармацевт-бакалавр, заочна форма навчання)Методичну розробку склав

доц.. Прунчак І.Ф.ЧЕРНІВЦІ-2006 1. ^ Актуальність теми.

Найбільша атомна катастрофа, що сталася на ЧЕАС 26 квітня 1986 року, значно змінила радіаційну ситуацію в країні. У викидах було понад 20 радіоактивних речовин. Серед них атомне паливо і радіоактивні продукти розпаду. Загальна активність викидів становила до 140 млн. Кюрі і більше. Радіоактивне забруднення поширювалося з великою швидкістю і на великій відстані.

Сьогодні вже відомо, що впливу радіаційного випромінювання зазнало понад 400 тис. осіб, які були евакуйовані, знешкоджували наслідки аварії та мешкають у забруднених зонах. У цих зонах значно знизилась народжуваність, підвищилась мертвонароджуваність та майже удвічі збільшилась захворюваність дітей. Вивчення даної теми є актуальною і необхідною для медичних працівників будь-якого профілю.

 1. Навчальна мета:

 • систематизувати знання студентів про природні джерела іонізуючого випромінювання та гігієнічні аспекти антропогенного забруднення довкілля.

 1. Студент повинен знати:

 • медичні та гігієнічні аспекти Чорнобильської катастрофи;

 • основні принципи норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97).

 1. Студент повинен вміти:

 • користуватися нормативними документами, щодо радіоактивного захисту населення.

 1. Матеріали доаудиторної самостійної роботи.

 1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми.

^ Міжпредметна інтеграція:

Назва дисципліни та відповідної кафедри

Знати

Вміти

Попередні дисципліни

Фізика


Основи екології (кафедра гігієни та екології) • фізичні характеристики стронцію - 90, цезію - 137, йоду - 131

 • радіоактивне забруднення навко-лишнього середовища

 • екологічні катастрофи


 1. Зміст теми.

Природні джерела іонізуючого випромінювання поділяються на зовнішні і внутрішні. Зовнішнє випромінювання може бути космічного і земного походження. Космічне випромінювання буває первинне і вторинне. Первинне /в основному це протони високих енергій, іони гелію, частки/ діє на людину за межами земної атмосфери /космонавти/.

Потрапляючи в атмосферу, первинне космічне випромінювання взаємодіє з атомами хімічних речовин, що знаходяться в повітрі. При цьому утворяться нейтрони, протони, мезони, що у свою чергу взаємодіють з азотом і киснем і утворяться нові іони. Усі ці елементи діють на біологічні об'єкти Землі.

Земні природні джерела випромінювання знаходяться в гірських породах, ґрунті, воді, атмосферному повітрі /радій-226, калій-40, рубідій-87, лютецій-176, радон-219, 220, 222 і ін./ Найбільша частка земного випромінювання припадає на радон /40%/. Підвищений зміст радіоактивних елементів останнім часом виявлено в будівельних матеріалах.

Внутрішнє природне іонізуюче опромінення відбувається за рахунок тих же природних радіонуклідів. Вони надходять в організм із повітрям, водою, їжею.

^ Антропогенне радіоактивне забруднення навколишнього середовища в зв'язку з розвитком атомної енергетики і ядерних вибухів.

Розвиток атомної енергетики привело до збільшення видобутку урану. При цьому із шахт в атмосферне повітря попадає радон і продукти його розпаду. На заводах, де переробляються уранові руди, можливе попадання у воду, що використовується в технологічному процесі, радію-226.

На самих атомних станціях найбільшу небезпеку представляють операції по витягу і збереженню радіоактивних відходів. До складу цих відходів входить тритій, вуглець-14, йод-129, цезій-137, плутоній-239.

Проведені до 70-х років ядерні вибухи привели до забруднення навколишнього середовища йодом-131 і продуктами ядерного вибуху. Визначену частку в загальну дозу опромінення населення Землі вносить медичне обстеження. При цьому найбільше значення мають рентгенівські обстеження, як найбільш масові /збільшується популяційна доза/.

^ Основні дозоутворюючі радіонукліди і їхня характеристика /стронцій, цезій, йод/. Шляхи надходження в організм і виведення. Радіонукліди можуть надходити в організм різними шляхами: 1.через легені у виді радіоактивного пилу 2. через травний канал /з водою і їжею/ 3. через шкіру /частково йод-131, тритій/.

Основні дозоутворюючі радіонукліди.

Стронцій-90. Період напіврозпаду 28,8 року. У навколишнім середовищі накопичується в злакових. Через корми - в організмі тварин і, наприклад, з молоком тварин попадає в організм людини. Також стронцій, потрапляючи у водойми, накопичується в організмі риб і потім надходить в організм людини.

В організмі стронцій-90 вибірково накопичується в кістах, особливо в зростаючому організмі. Інкорпорований у кістах стронцій важко виводиться з організму. Період напіввиведення - 150-500 доби.

^ Радіоактивний цезій-137. Період напіврозпаду - 30 років. На відміну від стронцію він більш-менш рівномірно розподіляється в тканинах організму. Найбільша концентрація цезію відзначається в м'язах. Внутрішньому опроміненню піддаються кістковий мозок і статеві залози.

Цезій відносно легко виводиться з організму нирками. Період напіввиведення - 65-120 доби.

^ Радіоактивний йод-131. Період напіврозпаду - 8,1 доби. Надходить в організм респіраторним шляхом, аліментарним, частково через шкіру. Вибірково накопичується в щитовидній залозі, випромінюючи гама- і бета-проміння. З огляду на короткий період напіврозпаду, йод швидко виводиться з організму.

Доза зазначених радіонуклідів залежить від їхньої концентрації, здатності до кумуляції, періоду напіврозпаду і періоду напіввиведення з організму.

^ Категорії зон радіоактивного зараження територій у результаті аварії на ЧАЕС.

У перші дні після аварії на ЧАЕС найбільшу небезпеку для людей представляв радіоактивний пил. У її склад входили радіоактивний стронцій, цезій, плутоній і інші радіонукліди. Більше всього до складу пилу входило радіоактивного йоду-131.

Потім радіоактивний пил разом з опадами і самостійно випадав на землю. У результаті виникли радіоактивні провінції з перевагою по цезії, стронцієві і трансурановим елементам. У зв'язку з коротким періодом напіврозпаду йоду-131 /8,1 доба/ через 3 місяці після аварії його практично не залишилося в навколишнім середовищі.

У залежності від змісту в ґрунті цезію, стронцію, плутонію визначені категорії зон таких територій.

1. З о н а в і д ч у ж е н н я - 30 км, територія, з якої евакуйоване населення в 1986 р.

2. З о н а обов'язкового відселення - територія, де забруднення ґрунту по цезії 15,0 Ки/км2 і вище, по стронції 3,0 Ки/км2 і вище, по плутонії 0,1 Ки/км2 і вище.

3. З о н а гарантованого добровільного відселення - територія з забрудненням цезію від 5,0 до 15,0 Ки/км2, по стронції від 0,15 до 3,0 Ки/км2, по плутонії від 0,01 до 0,1 Ки/км2.

4. З о н а посилено радіоекологічного контролю - забруднення цезієм від 1,0 до 5,0 Ки/км2, стронцієм від 0,005 до 0,01 Ки/км2.

Особливості проживання населення на цих територіях регламентуються двома документами:

1. Концепція проживання населення на території з підвищеним рівнем радіоактивного забруднення. Ціль її - зменшити негативний вплив радіоактивного випромінювання на здоров'я населення. Головний принцип - неперевищення доаварийного рівня опромінення більш ніж на 0,1 бер за рік /7 берів за все життя/.

2. Закон про правовий режим територій - забрудненими вважаються такі території, де можливо стійке забруднення об'єктів навколишнього середовища, що вимагає спеціальної обробки для зменшення дози опромінення і забезпечення нормальної життєдіяльності населення.

^ Сучасна концепція /1999/ радіоактивного захисту населення.

З доручення Верховної Ради національна комісія радіаційного захисту населення розробила проект нової концепції захисту громадян України в зв'язку з Чорнобильською катастрофою.

Ціль нової концепції - визначення основних науково обґрунтованих принципів і шляхів практичної реалізації дій, спрямованих на створення системи всебічного захисту населення: радіоекологічного, медичного, психологічного, екологічного і правового. Визначення категорій осіб з підвищеним ризиком втрати здоров'я і їхнього права на адекватне лікування.

Відповідно до цієї концепції, прийнята в 1991 році середньорічна ефективна доза опромінення в 1 мзв, залишається діючої і відповідає міжнародним вимогам. А зміст радіонуклідів у ґрунті, продуктах харчування й в об'єктах навколишнього середовища розглядається тільки як спосіб контролю ефективності впровадження заходів, спрямованих на зниження дози.

Змінено підходи до зонування забруднених територій. Передбачається виділення таких зон:

1. З о н а пільгового режиму господарювання - сумарна середньорічна ефективна доза опромінення людини може перевищувати 1 мзв, але не більш 5 мзв.

2. З о н а добровільного проживання - сумарна середньорічна ефективна доза опромінення може перевищувати 5 мзв.

3. З о н а відчуження й обов'язкового відселення - територія, де проведена евакуацію населення в 1986 р. і повне відселення населення на момент прийняття концепції.

4. Передбачається на територіях, де доза опромінення коливається в межах від 0,5 до 1 мЗв, проводити заходи посиленого радіоекологічного контролю, медичного й екологічного захисту населення.

^ Норми радіаційної безпеки України НРБУ-97/ і їхні основні положення.

В основу НРБУ-97 покладені: а/ рекомендації Міжнародної комісії з радіаційного захисту /МК-РЗ/, що базуються на концепції лінійної безпороговости залежності ефекту від сумарної ефективної дози;

б/ досвід вітчизняних і закордонних учених; у/ окремі положення НРБ 76/87.

НРБУ-97 базується на 3-х основних принципах радіаційної безпеки:

1. П р и н ц и п обґрунтованості опромінення - будь-яка робота, зв'язана з опроміненням не повинна проводитися, якщо вона не приносить користі для людей, що опромінюються, або суспільства в цілому, у порівнянні зі шкодою, що приносить дане опромінення. На використання джерел опромінення повинне бути дозвіл Державного санітарного нагляду.

2. П р и н ц и п оптимізації захисту - величина індивідуальних доз і кількість опромінених осіб повинні бути настільки малими, наскільки вони реально можуть бути досягнуті з обліком економічних і соціальних факторів.

3. П р и н ц и п неперевищення основних дозових лімітів - опромінення індивідуумів від комбінації всіх джерел випромінювання не повинне перевищувати розроблені основні дозові ліміти. Дозові ліміти встановлюються на рівнях, менше порога виникнення всіх можливих шкідливих ефектів опромінення.

НРБУ-97 визначають наступні категорії опромінення людей.

Категорія А - персонал, що працює з джерелами іонізуючого випромінювання. Річна доза опромінення для них складає 20 мзв/рік.

Категорія Б - особи, що не працюють безпосередньо з іонізуючим випромінюванням, але знаходяться в суміжних приміщеннях і можуть додатково опромінюватися. Припустима доза опромінення для них - 2 мзв/рік.

Категорія В - інше населення. Річна доза - 1 мЗв/рік.


4. Матеріали для самоконтролю:

А. Питання для самоконтролю:

3.4.1. Природні джерела іонізуючого випромінювання.

 1. Космічне випромінювання (первинне та вторинне).

 2. Джерела зовнішнього та внутрішнього опромінення земного походження.

 3. Радон - як джерело іонізуючого випромінювання.

 1. Антропогенне радіоактивне забруднення навколишнього середовища у звязку з розвитком атомної енергетики.

 2. Радіоактивне опромінення в результаті ядерних вибухів та при медичних обстеженнях.

 3. Основні дозоутворюючі радіонукліди та їх характеристика (стронцій, цезій, йод).

 4. Шляхи надходження радіонуклудів в організм, їх розподіл та виведення.

 5. Особливості Чорнобильської катастрофи, її гігієнічні та медичні аспекти.

 6. Категорії зон територій, що піддалися радіоактивному забрудненню та їх характеристика:

 1. Зона відчуження.

 2. Зона безумовного (обовязкового) відселення.

 3. Зона гарантованого добровільного відселення.

 4. Зона посиленого радіоекологічного контролю.

 1. Нова концепція радіаційного захисту населення (1999).

 2. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97) та їх основні принципи.

 1. Принцип обгрунтування опромінення.

 2. Принцип оптимізації захисту.

 3. Принцип неперевищення основних дозових лімітів.

Б. Тести для самоконтролю:

 • В зоні пільгового режиму господарювання сумарна середньорічна ефективна доза опромінення людини повинна не перевищувати

а) 5 мзв;

б) 10 мзв;

в) 15 мзв

 • Зона відчуження становить:

а) 30 км;

б) 25 км;

в) 35 км

Правильні відповіді під знаком а)

5. Рекомендована література:

Основна:

 1. Габович Р.Д., Познанский С.С., Шахбазян Г.Х. Гигиена.-К.: Вища школа,1983. с. 43-45

 2. Загальна гігієна (пропедевтика гігієни). Під ред. Є.Г.Гончарука. - К.: Вища школа, 1995.

с. 254-376.

Додаткова:

 1. Кариллов В.Ф., Черкасов Е.Ф. «Радиационная гигиена». М., 1982.

 2. НРБУ-97.

 3. Захарченко М.П., Гончарук Е.И. Кошелев Н.Ф. и др. Современные проблемы экогигиены. К., 1993.

Схожі:

Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Перспективи екологічної конверсії промислового та сільськогосподарського виробництв»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Безпека життєдіяльності в умовах повсякденного життя, у побуті та на виробництві»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Техніка безпеки при виробництві синтетичних хіміко-фармацевтичних препаратів»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Вплив навколишнього середовища на здоров населення. Наслідки аварій на аес.»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Охорона праці І техніка безпеки у виробництві синтетичних хіміко-фармацевтичних препаратів»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Правові основи щодо захисту населення І територій від надзвичайних ситуацій»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Теоретичні основи та методика гігієнічного нормування вмісту шкідливих речовин у ґрунті»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Вплив наслідків аварії на Чорнобильській аес на стан здоров’я населення в Україні»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Медико-соціальні проблеми, значення та засоби профілактики шкідливих звичок І наркоманій»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Гігієнічна характеристика засобів індивідуального захисту від шкідливих факторів виробничого середовища»
Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Тема: «Охорона праці І техніка безпеки при роботі з отруйними лікарськими речовинами в аптечних закладах»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи