Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
Скачати 168.48 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
Дата08.06.2012
Розмір168.48 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Затверджую


Голова приймальної комісії ОНЕУ

_____________ М.І.Звєряков


« _____» лютого 2012 р.


ПРОГРАМА


вступного випробування з іноземної мови


на освітньо-кваліфікаційний рівень


«бакалавр»


Голова предметної екзаменаційної комісії

Зав. кафедри іноземних мов

Керекеша Ольга Владиславівна


Одеса 2012


ПРОГРАМИ З ІНОЗЕМНИХ МОВ


Програма з іноземних мов для абітурієнтів повністю відповідає програмам загальноосвітньої середньої школи, тому під час підготовки до тестування можна цілком орієнтуватися на вимоги шкільної програми за усіма аспектами вивчення іноземної мови: аудіювання, говоріння, читання та писемного мовлення.

Вимоги щодо практичного володіння видами мовленнєвої діяльності.

а) аудіювання. Абітурієнт повинен розуміти іноземну мову в обсязі тематики, визначеної програмою середньої загальноосвітньої школи, сприймати мовлення іншої особи при безпосередньому спілкуванні, а також у грамзапису, усвідомлюючи як зміст аудитивного матеріалу, так і його функціонально-стилістичні особливості. Продемонструвати вміння розуміти основну інформацію, причинно-наслідкові зв'язки, вилучити головну думку і деталі, зробити висновки тощо.

Тривалість звучання аудитивного матеріалу - до 2 хвилин. Аудитивні тексти повинні складатися на базі мовного матеріалу, визначеного програмою, і містити в собі до 5% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. Розуміння прослуханого перевіряється за допомогою тестових завдань.

б) говоріння. Абітурієнт повинен адекватно реагувати на почуте під час спілкування, брати участь у бесіді та вести діалог у межах програмної тематики, реалізуючи необхідні комунікативні функції. Бесіда-діалог повинна носити характер мовленнєвої взаємодії в межах заданої ситуації. Абітурієнт повинен вміти як реагувати на репліки співрозмовника, так і стимулювати його до продовження розмови. Діалог-обмін інформацією повинен складатись із запитань і відповідей, реплік-реакцій і реплік-спонукань, загальна кількість яких не менша 5, окремі з реплік (1 - 2) - не менш як з 2 - 3 фраз.

Вступник повинен уміти логічно і послідовно викласти свої думки іноземною мовою відповідно до запропонованої ситуації в межах передбаченої програмою тематики.

Монологічне висловлювання повинно включати різноманітні мовленнєві структури, відповідати темі і мовним нормам, бути логічним і послідовним та складатися з лексико-граматичного матеріалу в межах тематики, визначеної програмою середньої школи. Обсяг висловлювання - не менше 10 фраз.

в) читання і переклад. Абітурієнт повинен вміти читати мовчки з повним розумінням змісту текст суспільно-політичного, науково-популярного або загальнотехнічного характеру, що містить до 7% незнайомої лексики, про значення якої можна здогадатись або визначити за допомогою словника. Швидкість читання - до 1 700 друк, знаків за одну академічну годину. Розуміння прочитаного перевіряється шляхом письмового викладу повного змісту рідною мовою, а також шляхом відповіді на запитання до тексту.

Абітурієнт повинен вміти читати без словника мовчки з розумінням основного змісту адаптовані та скорочені тексти з художньої, науково-популярної або суспільно-політичної літератури, що містять до 9% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатись на основі знання словотворчих елементів, подібності між лексичними явищами у рідній та іноземній мовах, а також контексту. Швидкість читання - 500 друк, знаків за хвилину.

Розуміння прочитаного перевіряється за допомогою відповіді на запитання, що поставлені до основних фактів, а також письмового викладу основного змісту рідною мовою або усного переказу тексту іноземною мовою.

Абітурієнт повинен також вміти читати вголос адаптовані тексти художнього, науково-популярного і суспільно-політичного характеру при швидкості 250-300 друк, знаків за хвилину. Розуміння прочитаного перевіряється шляхом вибіркового усного перекладу.

г) писемне мовлення. Абітурієнт повинен уміти передавати інформацію та описувати події, людей, предмети, місця; вміти скласти лист, коротку об'яву чи записку з поясненням, підписувати конверт, листівку, заповнювати анкету тощо; вміти реагувати на інформацію, яка надається вербально чи візуально, продукуючи письмові висловлювання, знати основи граматики і сполучуваності слів іноземної мови.


^ МОВНИЙ МАТЕРІАЛ

Абітурієнт повинен мати такий рівень мовної компетенції:


АНГЛІЙСЬКА МОВА


Фонетика


Вимова і розпізнавання на слух усіх звуків англійської мови. Наголос. Фразовий наголос. Поділ речень на смислові групи. Інтонація простих, складних, розповідних (стверджувальних і заперечних), питальних та спонукальних речень.


Лексика


Володіти достатньою кількістю лексичних одиниць, що входять до тематики шкільної програми, у тому числі одиницями продуктивної лексики. Слова, утворені за допомогою афіксів: суфіксів іменників -er, -or, -ist, -dom, -ance, -ence, -ing, -ment, -, -ness, -ity, -tion (-sion); заперечних префіксів -un, -im, -ir, il, -dis; прикметників -less, -ful, -al, -ous, -ive, -able, -y; числівників -teen, -tу, -th; прислівників -ly; префіксів дієслів -re; прикметників un-, dis-, а також конверсії (work – to work, rain – to rain).


Граматика

А. Для усного мовлення

Синтаксис. Вживання простого (поширеного, непоширеного) речення з дієслівним, іменним і складеним присудком, простого розповідного (розповідного й заперечного), питального та спонукального, складносурядного із сполучниками аnd, but і т.д. і складнопідрядного із сполучниками when, іf, that, because і т.д.

Речення із зворотом Тhere іs (аrе).

Вживання безособових речень типу It is warm. It is late. It snows.

Складний додаток I told him to do.

Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині, присвійному відмінку.

Артикль. Основні випадки вживання неозначеного, означеного, нульового артиклів.

Прикметник. Вживання прикметників у вищому і найвищому ступенях, утворених за допомогою суфіксів і допоміжних слів.

Дієслово. Вживання дієслів to be, to have, а також модальних дієслів саn, mау, must (have to). Вживання Рresent Indefinite (Simple) для вираження звичайних дій, що відбуваються постійно, регулярно, а також для вираження дій, що відбуваються одна за одною. Вживання Рast Indefinite (Simple) для вираження дій, які відбувалися у закінчений період часу в минулому; Future Indefinite (Simр1е) - для вираження майбутніх дій; Рresent Continuous (Рrogressive) для вираження дій, що відбуваються у момент мовлення, та для вираження запланованих дій у майбутньому; Вживання Раst Соntinuous (Рrogressive) для вираження дій, ЩО відбувалися у конкретний момент або протягом періоду часу у минулому. Рresent Реrfect - для вираження дій, завершених у минулому, результат яких пов'язаний з теперішнім. Вживання Рresent Іndefinite - для позначення майбутньої дії у підрядних реченнях умови і часу після сполучників when, if. Вживання Рast Рerfect Соntinuous (Рrogressive) для вираження дій, що почалися у минулому та продовжуються до теперішнього часу. Вживання форм пасивного стану. Узгодження часів.

Прислівник. Вживання прислівників у вищому і найвищому ступенях порівняння, утворених за допомогою суфіксів і допоміжних слів.

Займенник.

Синтаксис. Вступники повинні розпізнавати і розуміти при читанні умовні речення, що виражають нереальні, неможливі дії.


^ НІМЕЦЬКА МОВА


Фонетика

Вимова і розпізнавання на слух усіх звуків німецької мови. Наголос. Фразовий наголос. Поділ речень на смислові групи. Інтонація різних типів речень.


Лексика

1000 л.о., у тому числі 850 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від окремих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -еr, -ler, -chen, -lein, -ung, -heit, -keit; прикметників -іg, -іsch, -los, -lich, -haft, -bar; порядкових числівників -te, -slе; префіксів прикметників un-, префіксів дієслів zuruk-, аuf-, mit-. Дієслова з невідокремлюваними префіксами be-, еr-, іменники, утворені шляхом словосполучення.


Граматика

А. Для усного мовлення

Синтаксис. Вживання стверджувальних речень, заперечних речень з nicht і kein, наказових (спонукальних), питальних речень з питальними словами та без них. Вживання речень з прямим і зворотним порядком слів. Вживання речень з присудком, вираженим зв'язкою з іменником чи прикметником у короткій формі (складний іменний присудок), з простим дієслівним присудком, з простим присудком, вираженим дієсловами з відокремлюваним префіксом у простих і складних часових формах (Реrfekt, Futurum І). Вживання речень із складним дієслівним присудком, вираженим модальним дієсловом з інфінітивом, дієсловом, дієсловом з zu. Вживання складнопідрядних речень з підрядним додатковим із сполучником dab, з підрядним часу із сполучником wenn, з підрядним причини із сполучниками weil, da, із сполучником аls для позначення одночасності дії в головному і підрядному реченнях. Вживання складносурядних речень із сполучниками und, аber, denn, deshalb. Вживання речень з підметом, вираженим займенниками man, es.

Морфологія. Відмінювання і вживання іменників у різних відмінках. Артикль. Вживання означеного артикля. Вживання неозначеного артикля. Вживання нульового артикля.

Дієслово. Утворення і вживання часових форм сильних та слабких дієслів у Рresens, Futurum, Реrfekt, Imperfekt. Вживання Рresens у значенні теперішнього і майбутнього часу. Вживання Реrfekt у бесіді і короткому повідомленні про те, що відбулося. Вживання Imperfekt у розповіді.

Прикметник. Вживання короткої форми прикметників. Утворення і вживання ступенів порівняння прикметників у різних відмінках.

Прислівник. Вживання прислівників у різних ступенях порівняння.

Займенник. Вживання особових займенників у називному, давальному і знахідному відмінках. Відмінювання і вживання вказівних займенників jener, dieser, присвійних займенників, займенників wer і was.

Прийменник. Вживання прийменників з подвійним керуванням, прийменників, що вимагають давального відмінка: aus, bei, nach, mit, von, zu; прийменників з родовим відмінком wahrend; із знахідним відмінком: fur, durch, ohne, um, gegen.

Б^ . Для читання

Вступники повинні розпізнавати та розуміти при читанні інфінітивні групи, основні випадки вживання інфінітива з часткою zu. Складнопідрядні речення з підрядним часу і сполучниками аls, nachdem, в яких попередня дія виражена дієсловом в Рlusquamperfekt а наступна - дієсловом в Imperfekt . Складнопідрядні речення з підрядним означальним, що вводиться сполучними словами der, die, das в усіх відмінках. Речення з пасивною конструкцією Рresens Imperfekt Рassiv. Речення з конструкцією haben або sein + zu + Infinitiv. Речення з конструкцією модальне дієслово + Infinitiv Раssiv, Раrtizip І, Раrtizip II у ролі означення. Поширене речення, виражене Раrtizip І, Раrtizip II.


^ ФРАНЦУЗЬКА МОВА


Фонетика

Вимова і розпізнавання на слух усіх звуків французької мови. Наголос. Поділ фраз на ритмічні групи з дотриманням liaison, enchainement. Інтонація різних типів речень.


Лексика

1000 л.о., у тому числі 850 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -ment, -еur (-еuse), -іеr (-іиrе), -tе, -іsmе, -tion, -еsse; суфіксів прикметників -еuх (-еusе), -аl, -аblе; префіксів дієслова rе-; суфіксів числівників -іиmе. Слова з префіксом in-.


Граматика

А. Для усного мовлення

Синтаксис. Вживання простого речення з дієсловом та іменним присудком.

Вживання дієслова кtrе як зв'язки (Nous sommes dans la cour). Вживання питального речення еst-се quе з питальними словами (Ощ vа-t-іl?). Вживання заперечної форми речення з nе.. .раs, nе.. .rіеn, nе...jаmаіs.

Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині.

Артикль. Вживання означеного і неозначеного артиклів у їх основному значенні. Вживання скороченої форми означеного артикля, злитих форм артиклів du, des, аu, аux. Вживання партитивного артикля з іменниками, які означають речовини та якість (du раіn, du соurage). Найбільш поширені випадки вживання нульового артикля. Вживання вказівних та присвійних займенникових прикметників з іменниками.

Прикметник. Вживання жіночого роду, вживання ступенів порівняння.

Дієслово. Вживання часових форм Рrйsent de l’Indicatif, Раssй composй , Futur simple, Futur іmmйdiat, Imparfait дієслів І, II та III груп, що вивчаються відповідно до потреб усного мовлення та читання. Вживання зворотних дієслів у пройдених часових формах. Вживання Іmpйratif (2 особа однини і множини та 1 особа множини).

Займенник. Вживання особових займенників у функції підмета і додатка (mе, tе, tе, lеs, lui, vous, leur), вживання неозначено-особового займенника оn, вживання займенника у.

Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників.

Б. ^ Для читання

Морфологія. Вступники повинні розпізнавати і розуміти при читанні 3-ю особу однини і множини Рlus-quе-раrfait, Formе раssive, Соnditionnel Рrйsent. Безособові форми дієслова.

Займенники та частки. Відносні займенники qui, quе; обмежувальна частка ne...quе.

Синтаксис. Вступники повинні розпізнавати і розуміти при читанні інфінітивний зворот з підсилювальними частками с'еst...quі, с'еst...quе; складнопідрядні речення, в тому числі з підрядними умови (Si j'аі / j'аvаіs lе temps, j'іrаі / іrаіs аu сіnйmа).


^ СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА


Тестові завдання складаються з трьох питань:


1 ПИТАННЯ – розуміння змісту тексту без словника, перевірка проводиться шляхом заповнення пропусків у тексті відповідними за змістом словами та словосполученнями (12 завдань, час виконання 25 хв.)


2 ПИТАННЯ – лексико-граматичний тест; перевіряється шляхом вибору відповіді із 4-х запропонованих (25 завдань, час виконання 35 хв.)


3 ПИТАННЯ – тест на володіння навичками перекладу (10 завдань, час виконання 20 хв.), перевіряється шляхом підбору вірного варіанту перекладу речення з української мови на англійську.


*** Бали нараховуються за кількість правильних відповідей відповідно до таблиці, яка додається нижче.


Критерії оцінювання відповіді абітурієнта

на вступному випробуванні (екзамені) у формі письмового тестування з іноземної мови в

Одеському національному економічному університеті

2012 рік


^ Кількість правильних тестів

Кількість балів за 200-бальною шкалою

Кількість правильних тестів

Кількість балів за 200-бальною шкалою

0

100

26

152

1

102

27

154

2

104

28

156

3

106

29

158

4

108

30

160

5

110

31

162

6

112

32

164

7

114

33

166

8

116

34

168

9

118

35

170

10

120

36

172

11

122

37

174

12

124

38

176

13

126

39

178

14

128

40

180

15

130

41

182

16

132

42

184

17

134

43

186

18

136

44

188

19

138

45

190

20

140

46

192

21

142

47

194

22

144

48

196

23

146

49

198

24

148

50

200

25

150

Голова предметної екзаменаційної комісії Керекеша О.В.


Рекомендована література


Англійська мова

1. А.Б.Коганов.Сучасна англ.мова: Розмовні теми (лексика,тексти,діалоги, вправи): Для школярів,абітурієнтів,студентів.- К:А.С.К.,2002.

2. В.А. Миловидов. 120 секретов англ. языка.: Выпускной и вступытельный экзамен.-2-е изд.-М.:Айрис-пресс, 2003- 256с.

3. R. Мurрhу. Еnglish Grammar іn Use,- Сambridge University Рress , 1994.-350р.

4. Jack с. Richards. New Іnterchange (Еnglis for Іnternational Соmmunication): Саmbridge University Рress, 2002 . - 146р.


Німецька мова

1. Renate Luscher. Ьbungsgrammatik Deutsch аls Fremdsprache fur Аnfanger. Мах Hueber Verlag.-Мunchen, 2004.

2. Renate Luscher. Grammatik fur Fortgeschrittene.- Мах Hueber Verlag: Regensburg, 2001.

З. Hartmut Aufderstrasse, Jutta Muller, Тhomas Storz. Delfin, Теіl 1. Мах Hueber Verlag: Donauworth, 2002.

4.Міchaela Реrlmann-Ваlme, Susanne Schwalb. Наuptkurs. Мах Hueber Verlag: Мunchen, 2003.


Французька мова

1.Воронцова И.Б. Французско-русский и русско-французский словарь основных экономических терминов. Словарь сокращений французского языка. М. : Аквариум ЛТД , 2001.

2. Мурадова Л.А. 60 устных тем по французскому языку. М. : Айрис – пресс , 2003.

З. Аnnіе Моnnerie-Goarin. Маrіе-Chantal-Кempf. Сhampion 1/2. Еvelyne Sirejois.

4. Меtode de fransasais. Livre de l’elve. Cahier d’ exercices. СLE Іnternational/Неr, 2001.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
Вступ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
move to 0-9283180
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
move to 0-9283133
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
move to 0-9283223
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни Одеський державний економічний університет

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» шалига тетяна сергіївна
Роботу виконано на кафедрі банківської справи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Максимова Алла Василівна
Робота виконана на кафедрі банківської справи Криворізького економічного інституту двнз «Криворізький національний університет» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» верба вероніка анатоліївна
Робота виконана на кафедрі стратегії підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бойко світлана василівна
Роботу виконано на кафедрі фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» юрса михайло якович
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи