В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему icon

В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Скачати 64.55 Kb.
НазваВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Дата08.06.2012
Розмір64.55 Kb.
ТипДокументи

СХВАЛЕНО”

на методичній нараді

кафедри соціальної медицини,

ООЗ та суспільних наук


“___”_____________ 2001 р.


Протокол № ____


Зав.кафедрою В.Е. Кардаш


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

практичного заняття із студентами 6 курсу

на тему:

Аналіз роботи лікувально-профілактичних закладів по даним

річних звітів. Прийняття управлінських рішень”


ІІ частина


(Тривалість - 5 годин)


Методичну розробку

підготували:

доцент В.Е.Кардаш

асистент В.А.Михайлик


Чернівці, 2001 р.

І. Тема: Аналіз роботи лікувально-профілактичних закладів по даним річних звітів. Прийняття управлінських рішень.


ІІ. Тривалість заняття: 5 годин.


ІІІ. Мета заняття: Визначення ступеня та глибини опанування знань і практичних навичок в умовах переходу на нові економічні методи управління охороною здоров’я, вміння застосовувати набуті знання та навички у зацікавленості медичних працівників у досягнені високих кінцевих резуль-татів діяльності в умовах ефективного використання ресурсів і підготовки на їх основі управлінських рішень.


ІV. Навчальна мета:


Студент повинен знати:

 • Групи показників, які використовуються для розробки моделі кінцевих результатів (МКР).

 • Використання стандартів якості та МКР в оцінці якості надання медичної допомоги.

 • Критерії оцінки діяльності лікувально-профілактичних закладів.

 • Розробка та прийняття управлінських рішень в охороні здоров’я на основі сучасної інформаційної системи.

 • Форми управління.

 • Форми рішень та їх контроль.


Студент повинен вміти:

 • Проводити оцінку якості медичної допомоги по МКР.

 • Визначити зміст МКР за завданням викладача.

 • Розв’язувати задачі на основі шкали оцінки умовних показників.

 • Підготувати одне із управлінських рішень по завданню викладача.


Студент повинен опанувати практичні навички:

 • Методику складання МКР і визначення коефіцієнта досягнутого результату (КДР).

 • Принципи і методику побудови шкали оцінки показників.

 • Систему контролю якості кінцевого результату.

 • Розробити на основі індивідуального завдання управлінське рішення і план його реалізації.

 • Розробка управлінських рішень спрямованих на поліпшення організації та якості медичної допомоги різним групам населення.


V. Виховна мета:

 • Формувати у студентів розуміння необхідності підвищення ефективності та якості надання медичної допомоги.

 • Виховувати у студентів зацікавленість у досягненні високих кінцевих результатів праці на всіх етапах надання медичної допомоги.

 • Формувати у студентів розуміння необхідності залучення населення до управління власним здоров’ям, враховуючи сучасні умови, в яких здійснюється реформування медичної галузі.


VІ. Міжпредметна інтеграція:


Дисципліна

Знати

Вміти

Всі клінічні профільні кафедри


Кафедра загальної гігієни та екології

Кафедра суспільних наук

Зв’язок стану здоров’я насе-лення з якістю діагностики та лікування на всіх етапах надання медичної допомо-ги, а також групи показ-ників, які використовуються для розробки МКР. Використання стандартів якості в оцінці надання медичної допомоги. Критерії оцінки діяльності ЛПЗ, форми управління, форми рішень, та їх контроль.

Зв’язок показників санітар-ного стану ЛПЗ з кінцевими результатами діяльності


Зв’язок результативності діяльності закладів охорони здоров’я з соціальними і економічними чинниками.

Провести оцінку якості медичної допомоги по МКР, розв’язувати задачі, визна-чити зміст МКР і КДР, підготувати одне з управ-лінських рішень.


Розраховувати показники діяльності і проводити на їх основі аналіз.


Проводити зв’язок МКР з соціальними і економічними чинниками.^ VІ. План та організаційна структура заняття:


Основні етапи заняття та їх зміст

Учбова мета в рівнях засвоєння

^ Методика контролю та навчально-методичне забезпечення

Час

1

2

3

4

1.^ Підготовчий етап:

- організація заняття;

- визначення навчальної

мети та мотивація;

- контроль вихідного рівня знань.

ІІ - ІІІ
10-15 хв

2.^ Основний етап:

Формування професій-них вмінь:


1. Визначення показників результативності і дефектів, їх розрахунки.

ІІ - ІІІ

Практичний тренінг. Вирішення клінічних ситуаційних завдань по визначенню КДР і оцінки надання медичної допомоги хворому. Провести зв’язок КДР з КТУ. Підготувати рішення. Перевірка отриманих індивідуальних завдань, їх корекція.

170 хв.

^ 3. Заключний етап:

- контроль та корекція професійного вміння та навичок;

- підведення загальних підсумків;

- домашнє завдання.


ІІ-ІІІ

Перевірка виконання індивідуальних завдань в протокольних зошитах. Контроль кінцевого рівня знань і засвоєння навчального матеріалу здійснюється шляхом опитування 4-6 студентів.


15-20 хв.


^ VІІ. Поради студенту:

“Методика аналізу роботи лікувально-профілактичного закладу та оцінки рівня якості надання медичної допомоги населенню окремими спеціалістами”.- Чернівці, 1993 р.- С.31.


^ VIІI. Контрольні питання до теми заняття:

1. Використання стандартів якості та моделі кінцевих результатів (МКР) в оцінці якості надання медичної допомоги:

- оцінка якості роботи лікаря (відділення) по стандартах якості (шкалам);

- оцінка досягнення кінцевого результату по моделі кінцевого результату.

2. Розробка та прийняття управлінських рішень в охороні здоров”я на основі сучасної інформаційної системи.

- Критерії оцінки діяльності лікувально-профілактичних закладів.

- Регулювання “по відхиленнях”.

- Форми рішень та їх контроль.


^ VIII. Література.

Основна.

 1. Ясинський Ц.В. Методика аналізу роботи лікувально-профілактичного закладу та оцінки рівня якості надання медичної допомоги населенню окремими спеціалістами.- Чернівці, 1993.

 2. Серенко А.Ф. Социальная гигиена и организация здравоохранения.- М.:Медицина, 1984 (див. підрозділи).

 3. Сборник нормативно-методических документов по переводу на новыє условия хозяйствования учреждений и организаций здравоохранения.- М.:Медицина, 1989.- С. 177-195.

 4. Лисицин Ю.П. Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения.- М.:Медицина, 1987.- С. 439-451.

 5. Крыштопа Б.П., Андреєва И.М. Менеджер в здравоохранении.- Киев, 1995.- 179 с.


Додаткова:

1. Шиган Е.Н. Системный подход в здравоохранении. - (Руководство по социальной гигиене и организации здравоохрания.- ІІ т.- М.:Медицина, 1987 - с. 41-65.

2. Рапопорт В.С., Дулькин М.З. Организация системы управления (учебное пособие).- М: УОЛН УВ, 1988.- 134 с.

Схожі:

В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами VI курсу на тему
Тема: Основні кількісні та якісні показники роботи лікувально-профілактичних закладів
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Основна облікова та звітна медична документація лікувально-профілактичного закладу та сімейного лікаря
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Основна облікова та звітна медична документація лікувально-профілактичного закладу та сімейного лікаря
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
...
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Правила заповнення відпо-відних статистичних доку-ментів. Міжнародну класифі-кацію хвороб, травм І при-чин смерті Х перегляду та...
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconМетодична розробка cемінарського заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Основні напрями реформування амбулаторно-поліклінічної допомоги в умовах переходу до страхової медицини
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconПротокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconПротокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconМетодична розробка cемінарського заняття зі студентами 6 курсу на тему
Тема: “Основні напрями реформування амбулаторно-поліклінічної допомоги в умовах переходу до страхової медицини” (1 частина)
В. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему iconМетодична розробка проведення практичного заняття по курсу соціальної психології зі студентами ІІ курсу стоматологічного факультету Тема 5: психологія спілкування: стосунки та інтеракція
Це вже не просто спілкування, а спільна діяльність, спрямована на реалізацію спільних для групи цілей, це і взаємний вплив одна на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи