Методична розробка cемінарського заняття зі студентами 6 курсу на тему icon

Методична розробка cемінарського заняття зі студентами 6 курсу на тему
Скачати 71.73 Kb.
НазваМетодична розробка cемінарського заняття зі студентами 6 курсу на тему
Дата08.06.2012
Розмір71.73 Kb.
ТипДокументи

СХВАЛЕНО”

на методичній нараді

кафедри соціальної медицини,

ООЗ та суспільних наук


“___”_____________ 2001 р.


Протокол № ____


Зав.кафедрою В.Е. Кардаш


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

cемінарського заняття зі студентами 6 курсу

на тему:

“Основні напрями реформування амбулаторно-поліклінічної


допомоги в умовах переходу до страхової медицини”


1 частина


(Тривалість - 5 годин)


Методичну розробку

підготували:

доцент В.Е.Кардаш

асистент В.А.Михайлик


Чернівці, 2001 р.

І. Тема: “Основні напрями реформування амбулаторно-поліклінічної допомоги в умовах переходу до страхової медицини” (1 частина).


ІІ. Тривалість заняття: 5 годин.


ІІІ. Мета заняття: Визначення ступеню та глибини опанування практичних навичок, об’єму теоретичних знань з реформування амбулаторно-поліклінічної допомоги населення при переході до страхової медицини.


ІІІ. Навчальні цілі:

Студент повинен знати:

- сучасне визначення понять про первинну, вторинну та третинну медико-санітарну допомогу населенню;

- історію виникнення дільничного принципу в організації амбулаторно-поліклінічної допомоги;

- недоліки дільничної служби;

- переваги сімейної медицини в організації амбулаторно-поліклінічної допомоги;

- основні якісні показники оцінки стану охорони здоров’я населення області, міста, району, сільської лікарської дільниці.

- призначення та правила ведення основної облікової та звітної медичної документації поліклініки та стаціонару, особливо талону амбулаторного пацієнта (ф. 025-6/о, ф. 025-7/о)


Студент повинен вміти:

- застосовувати отримані знання з даної теми в практику охорони здоров’я населення;

- аналізувати основні якісні показники оцінки стану охорони здоров’я населення області, міста, району, сільської лікарської дільниці.


Студент повинен опанувати практичні навички:

- методики розрахунку якісних показників роботи ЛПЗ;

- методи оцінки стану медичного обслуговування населення та роботи окремих спеціалістів за якісними показниками;

- обгрунтувати доцільність переходу до сімейної медицини, як шлях впровадження нової форми диспансеризації в первинній профілактиці хронічних захворювань;

- обгрунтувати переваги сімейної медицини в організації амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню.

- обчислювати та проводити оцінку демографічних показників та показників захворюваності.


^ IV. Виховна мета:

 • Формувати у студентів вміння клінічно мислити при виділенні основних напрямів реформування амбулаторно-поліклінічної допомоги в умовах переходу до страхової медицини;

 • Виховувати у студентів почуття відповідальності за впровадження сучасних принципів охорони здоров’я і своєчасне надання якісної медичної допомоги;

 • Вимагати у студетів дотримання принципів лікарської деонтології в процесі спілкування з колегами;


^ V. Міжпредметна інтеграція.


Дисципліна

Знати

Вміти

Всі базові клінічні кафедри БДМА


Визначення понять “первинна”, “вторинна” і “третинна” медико-санітарна допомога та її впро-вадження на базових кафедрах різного профілю.

Основні якісні показники сімей-ного лікаря, призначення та пра-вила ведення основної облікової та звітної медичної документації поліклініки та стаціонару.

Розраховувати якісні показ-ники, їх аналізувати і засто-совувати в практиці охорони здоров’я.^ VІ. План та організаційна структура заняття:


Основні етапи заняття та їх зміст

Учбова мета в рівнях засвоє-ння

^ Методика контролю та навчально-методичне забезпечення

Час

1

2

3

4

1.Підготовчий етап:

 • організація заняття;

 • визначення навчальної

 • мети та мотивація;

 • контроль вихідного рівня знань.

ІІ - ІІІ

Фронтальне опитування, таблиці, тестові завдання.

10-15 хв

2.Основний етап

 • -формування професійних вмінь та навичок:

 • заслуховування реферативних доповідей.


ІІІ

Заслуховування реферативних доповідей. Після заслуховування доповідей викладач у формі співбесіди розширює і поглиблює знання студентів у наступних напрямках:

 • сімейна медицина, як шлях під-вищення ефективності та якос-ті надання медичної допомоги;

 • переваги сімейної медицини в організації амбулаторно-полі-клінічної допомоги населенню;

 • робота сімейних лікарів за кордоном (на Кубі, Великобри-танії, Канаді, Швеції).

170 хв.

3. Заключний етап:

 • контроль та корекція професійного вміння та навичок;

 • підведення загальних підсумків;

 • домашнє завдання.


ІІ-ІІІ

Індивідуальний контроль практичних навичок по вирі-

шенню ситуаційних завдань.

Оцінка реферативних доповідей.

15-20 хв.


^ VІІІ. Поради студенту:


Теми запропонованих реферативних доповідей до семінарського заняття:


 • Закон України “Про обов’язкове медичне страхування”.

 • Проблеми визначення та типологізація медичного страхування.

 • Нариси історії медичного страхування і страхової медицини на Півдні України.

 • Сутність ринкової конкуренції в медицині.

 • Медичне страхування в Україні, проблеми та шляхи впровадження.

 • Медичне страхування за кордоном, ступінь розвитку системи часткового добровільного страхування.

 • Перспективи щодо впровадження страхової медицини в Україні.

 • Реформування охорони здоров’я, проблеми додаткових витрат на впровадження страхової медицини.


ІХ. Контрольні питання до теми заняття:

1. Організація амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню в сучасних умовах:

 • поняття про первинну, вторинну та третинну медико-санітарну допомогу населенню;

 • дільничний принцип в організації амбулаторно-поліклінічної допомоги, історія виникнення;

 • спеціалізація дільничної служби та її недоліки.

2. Сімейна медицина, як шлях підвищення ефективності та якості надання медичної допомоги населенню:

 • переваги сімейної медицини в організації амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню; історія виникнення;

 • Кубинська модель сімейної медицини;

 • сімейна медицина як шлях впровадження нової форми диспансеризації в первинній профілактиці хронічних захворювань;

 • сімейна медицина і диспансеризація здорових;

 • сімейна медицина і диспансеризація у вторинній профілактиці хронічних захворювань.


Х. Список рекомендованої літератури.

Основна:

 1. Сборник нормативно-методических документов по переводу на новые условия хозяйствования учреждений и организаций здравоохранения.- Москва, 1989.

 2. Методические материалы по переводу учреждений здравоохранения на экономические методы управления в условиях перехода отрасли на принципы медицинского страхования.-Москва, т.1-5., 1991.

 3. Гаврилишин О. Основні елементи теорії ринкової системи.- Київ, Наукова думка, 1992, 125 с.

 4. Хара О. Чи страшна страхова медицина.// Медична газета України, 1995.- січень.

 5. Голяченко О.М., Голяченко А.О. Економіка української здоровоохорони.- Вінниця,1996.

 6. Програмні тестові питання з соціальної медицини та охорони здоров”я.-Київ, 1997.

 7. Голяченко О.М., Сердюк А.М., Приходський О.О. Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров”я.-Тернопіль-Київ-Вінниця-1997.


Додаткова:

 1. Закирова С.А. К сущности рыночной конкуренции в медицине // Здравоохранение Российской Федерации.- №2,1996.- С.11-16.

 2. Ермилов В. Очерк истории медицинского страхования и страховой медиины на Юге Украины // Агапит.- №3,1996.- С. 24-30.

 3. Кутузов І.М. Проблеми визначення та типологізація медичного страхування // Медичні перспективи.- №3,1997.- С. 112-114.

 4. Закон України “Про обов’язкове медичне страхування”// Україна-бізнес.- №26.- С. 1-3.

 5. Закон України від 7 березня 1996 року “Про страхування”// Голос України.- №68,1996.- С. 8-11.

Схожі:

Методична розробка cемінарського заняття зі студентами 6 курсу на тему iconМетодична розробка cемінарського заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Основні напрями реформування амбулаторно-поліклінічної допомоги в умовах переходу до страхової медицини
Методична розробка cемінарського заняття зі студентами 6 курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами VI курсу на тему
Тема: Основні кількісні та якісні показники роботи лікувально-профілактичних закладів
Методична розробка cемінарського заняття зі студентами 6 курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Основна облікова та звітна медична документація лікувально-профілактичного закладу та сімейного лікаря
Методична розробка cемінарського заняття зі студентами 6 курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Основна облікова та звітна медична документація лікувально-профілактичного закладу та сімейного лікаря
Методична розробка cемінарського заняття зі студентами 6 курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Аналіз роботи лікувально-профілактичних закладів по даним річних звітів. Прийняття управлінських рішень
Методична розробка cемінарського заняття зі студентами 6 курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
...
Методична розробка cемінарського заняття зі студентами 6 курсу на тему iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Правила заповнення відпо-відних статистичних доку-ментів. Міжнародну класифі-кацію хвороб, травм І при-чин смерті Х перегляду та...
Методична розробка cемінарського заняття зі студентами 6 курсу на тему iconПротокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка cемінарського заняття зі студентами 6 курсу на тему iconПротокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка cемінарського заняття зі студентами 6 курсу на тему iconМетодична розробка проведення практичного заняття по курсу соціальної психології зі студентами ІІ курсу стоматологічного факультету Тема 5: психологія спілкування: стосунки та інтеракція
Це вже не просто спілкування, а спільна діяльність, спрямована на реалізацію спільних для групи цілей, це і взаємний вплив одна на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи