Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Методичні вказівки icon

Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Методичні вказівки
Скачати 422.11 Kb.
НазваХарківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Методичні вказівки
Сторінка1/2
Дата08.06.2012
Розмір422.11 Kb.
ТипДокументи
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Л.А. Нохріна, О.М. Кравець


Методичні вказівки

з дидактичним забезпеченням для самостійної роботи

з дисципліни „Вступ до гостинності”

(для студ. І курсу денної форми навчання

напряму підготовки 0502 „Менеджмент”)


Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до самостійної роботи з дисципліни „Вступ до гостинності” (для студ. І курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 „Менеджмент”)­. /Укл.: Нохріна Л.А., Кравець О.М. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 31 с.Укладачі

Л.А. Нохріна,

О.М. Кравець


Рецензент:

доц. кафедри туризму і готельного господарства ХНАМГ, канд. геогр. наук Поколодна М.М.^ Рекомендовано кафедрою туризму

і готельного господарства,

протокол № 3 від «25» жовтня 2007 р.

ЗМІСТ


ВСТУП ....................................................………………………………......

1. Тематичний план НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни .................

^ 2 ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ .....................................................................

3. Система поточного та підсумкового контролю

знань студентів ................................................................................

4. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ ........................................................................

5. СПИСОК РекомендованОЇ літературИ .................................

Додаток а ................................................................................................

Додаток Б ................................................................................................

Додаток В ................................................................................................

4

5


7


18

23

25

28

29

30


ВСТУП


Методичні вказівки до самостійної роботи студентів розроблені відповідно до програми і робочої програми дисципліни і призначені для студентів напряму підготовки 0502 „Менеджмент” професійного спрямування 6.050200 „Менеджмент організацій” (варіативна компонента „Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу”) освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”.

Вивчення дисципліни „Вступ до гостинності” передбачає засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час у формі самостійної навчальної роботи, призначеної формувати практичні навички роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань та глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем індустрії туризму і гостинності для підвищення якості професійної підготовки управлінських кадрів.

Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни може виконуватися в бібліотеці, навчальних кабінетах та лабораторіях, в домашніх умовах. Згідно з навчальним планом дисципліни „Вступ до гостинності” на самостійну роботу студентів відведено 54 години. Раціональна організація самостійної роботи вимагає від студента умілого розподілу свого часу між аудиторною та позааудиторною роботою. Виконання завдань із самостійної роботи є обов'язковим для кожного студента.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів включають: тематичний план навчальної дисципліни; загальні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни; систему поточного та підсумкового контролю знань студентів; список рекомендованої літератури.

Заключною формою самостійної роботи є підготовка до заліку. Вона базується на систематичному вивченні лекційного матеріалу, питань, розглянутих на індивідуальних заняттях, а також проблемних питань, досліджених самостійно та вмінні логічно викладати їх сутність.

^ 1. Тематичний план НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни


При вивченні дисципліни „Вступ до гостинності” студент має ознайомитися з програмою навчальної дисципліни, з її структурою, формами та методами навчання, видами та методами контролю знань.

Тематичний план дисципліни „Вступ до гостинності” складається з трьох змістових модулів, кожен з яких об’єднує в собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, який логічно пов’язує кілька укрупнених навчальних елементів дисципліни.

Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекційні, практичні заняття, індивідуальна і самостійна робота студента. Тематичний план дисципліни наведений в табл. 1.

Таблиця 1 – Тематичний план дисципліни „Вступ до гостинності”

Тема

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Індивідуальна

робота (КР)

Самостійна

робота

Модуль 1. Вступ до гостинності


Змістовий модуль (ЗМ) 1.1. Готельний та ресторанний бізнес

1

2

3

4

5

Тема 1. Поняття, структура та еволюція гостинності.

2

2

2

2

Тема 2. Готельний бізнес: розвиток, класифікація, інтеграція. Організація та управлінська структура готелю.

2

2

4

3

Тема 3. Ресторанний бізнес: розвиток, концепція, класифікація.

2

2

4

2

^ Разом годин за ЗМ 1.1

6

6

10

7
Продовження таблиці 1

1

2

3

4

5

Змістовий модуль (ЗМ) 1.2. Туристська діяльність

Тема 4. Туристська діяльність: поняття, розвиток, мотивація, вплив туризму.

2

2

5

2

Тема 5. Нормативно-правові засади туристської діяльності.

2

2

5

3

Разом годин за ЗМ 1.2

4

4

10

5


Змістовий модуль (ЗМ) 1.3. Основи менеджменту та маркетингу в індустрії гостинності

Тема 6. Вступ до менеджменту гостинності.

2

2

3

5

Тема 7. Загальні поняття, сутність, роль менеджменту в туристській індустрії.

2

2

2

4

Тема 8. Основи маркетингу в індустрії туризму і гостинності.

2

2

1

4

Тема 9. Кар’єрний ріст в індустрії гостинності.

2

2

1

2

^ Разом годин за ЗМ 1.3

8

8

7

15

Всього годин

18

18

27

27

54

  1. ^ ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ


Методика самостійного вивчення дисципліни „Вступ до гостинності” базується на:

 • опрацюванні лекційного матеріалу;

 • підготовці до практичних занять;

 • здійсненні обов’язкових навчальних екскурсій;

 • укладанні глосарію із загальних понять з туризму, менеджменту готельного, курортного та ресторанного бізнесу (загальні вимоги до оформлення глосарію наведені у Додатках А та Б);

 • роботі над індивідуальним завданням у вигляді контрольної роботи;

 • контрольній перевірці кожним студентом-слухачем якості особистих знань за питаннями, що відповідно до робочої програми віднесено на самостійне опрацювання та самоконтроль;

 • підготовці до проміжного та підсумкового контролю знань.

^ Опрацювання лекційного матеріалу. У системі різних форм навчально-виховної роботи у вищих навчальних закладах особливе місце належить лекції, де викладач надає студентові основну інформацію, навчає розмірковувати, аналізувати, допомагає опанувати ключові знання, а також спрямовує самостійну роботу студента.

Зв'язок лекції і самостійної роботи студента розглядається в таких напрямах:

 • лекція як головна початкова ланка, що визначає зміст та обсяг самостійної роботи студента;

 • методичні прийоми читання лекцій, що активізують самостійну роботу студентів;

 • самостійна робота, яка сприяє поглибленому засвоєнню теми на базі прослуханої лекції.

Перший етап самостійної роботи починається з процесу слухання і записування лекції. Правильно складений конспект лекції – найефективніший засіб стимулювання подальшої самостійної роботи студентів. Студент повинен чітко усвідомити, що конспект – це короткий тезисний запис головних положень навчального матеріалу. Складання та вивчення конспекту – перший етап самостійної роботи студента над вивченням теми чи розділу. Конспект допомагає в раціональній підготовці до практичних занять, заліку, у визначенні напряму і обсягу подальшої роботи з літературними джерелами.

Під час підготовки до лекції студент повинен опрацювати матеріал попередньої лекції за допомогою підручників та інших джерел літератури. На лекціях висвітлюються лише основні теоретичні положення та найбільш актуальні проблеми, тому більшість питань виноситься на самостійне опрацювання.

^ Підготовка до практичних занять. Підготовка до практичних занять розпочинається з опрацювання лекційного матеріалу. Студент повинен самостійно ознайомитися з відповідним розділом робочої програми, підготувати відповіді на контрольні питання, які подані в програмі у визначеній послідовності згідно з логікою засвоєння навчального матеріалу.

Практичні заняття збагачують і закріплюють теоретичні знання студентів, розвиваючи їх творчу активність, допомагають у набутті практичних навичок роботи за предметом навчальної дисципліни.

У процесі підготовки до практичних занять самостійна робота студентів – обов'язкова частина навчальної роботи, без якої успішне і якісне засвоєння навчального матеріалу неможливе. Це свідчить про необхідність керування самостійною роботою студентів з боку викладача завдяки проведенню цілеспря­мованих організаційних і контрольних заходів.

Відповідно до навчального плану з кожної теми курсу проводяться практичні заняття. Щороку викладачі уточнюють тематичний план проведення семінарських і практичних занять та ознайомлюють з ним студентів на першому занятті.

Викладач у вступній лекції рекомендує студентам основну і додаткову літературу, а також методичні рекомендації до самостійної роботи та до організації практичних занять з дисципліни. У методичних вказівках з кожної теми наведено перелік питань для теоретичної підготовки до заняття.

У випадку, коли студент не може самостійно розібратися в якомусь питанні, він може отримати консультацію у викладача (згідно з графіком проведення консультацій викладачами кафедри туризму і готельного господарства). Добре організовані консультації дозволяють спрямувати самостійну роботу в потрібному напрямі, зробити раціональною та підвищити її ефективність.

Робочою програмою дисципліни передбачене здійснення обов’язкових навчальних екскурсій. Перелік обов’язкових навчальних екскурсій, тематика та тривалість їх здійснення наведені в табл. 2.


Таблиця 2 – Перелік обов’язкових навчальних екскурсій


Тематика

навчальної екскурсії

Тривалість

(в годинах)

1

2

Харківська національна академія міського господарства

1

Навчально-тренінговий центр готельного господарства ХНАМГ „Готель „Освіта”

1

АТЗТ „Готель „Мир”

2

Оглядова екскурсія по м. Харкову

3

^ Загальна тривалість

7


Робота над індивідуальним завданням. Виконання інди­відуального завдання винесено на індивідуальне самос­тійне опрацювання студентами. В межах дисципліни „Вступ до гостинності” в якості інди­відуального завдання виконується підсумкова контрольна робота, мета якої – закріплення та поглиблення знань студентів, пошук та обробка літературних джерел, набуття навичок „мережного серфінгу”, ознайомлення з туристським потенціалом та готельною базою країн світу, формування сучасного мислення та професійності майбутніх спеціалістів.

Вимоги до оформлення контрольної роботи наведені в Методичних вказівках до вивчення дисципліни „Вступ до гостинності” та виконання контрольної роботи (для студ. І курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 „Менеджмент”).

^ Перелік питань для самостійного опрацювання за змістовими модулями та темами, контрольні запитання для самодіагностики та перелік рекомендованої літератури наведені в табл. 3.


Таблиця 3 – Перелік питань для самостійного опрацювання

Назва теми

Питання для самостійного опрацювання

(за ЗМ та темами)

Контрольні запитання для самодіагностики

Рекомендована

література

Модуль 1. Вступ до гостинності

ЗМ 1.1. Готельний та ресторанний бізнес

1

2

3

4

Тема 1. Поняття, структура та еволюція гостинності

1.Еволюція індустрії гостинності.

2


.Видатні персоналії в індустрії гостинності і туризму.

 1. Поясніть походження англійського терміна hospіtalіty.

 2. Охарактеризуйте розвиток індустрії гостинності в часи Давнього Риму.

 3. Охарактеризуйте розвиток індустрії гостинності в Новий час.

 4. Охарактеризуйте вплив Французької революції на розвиток ресторанної справи.

 5. Охарактеризуйте розвиток індустрії гостинності в ХІХ столітті.

 6. Охарактеризуйте розвиток індустрії гостинності в ХХ столітті і на сучасному етапі.

 7. Які цінності, визначені індустрією гостинності ще в Середні віки, цінуються і сьогодні?

основна [1, 14-16; 18]; додаткова [24; 32-33]

Продовження таблиці 3

1

2

3

4 1. Поясніть, наскільки змінився соціальний статус господаря готелю (ресторану) з часів Давнього Рима і як це пов'язано з еволюцією індустрії гостинності.

 2. У чому полягає сутність сучасної гостинності?Тема 2. Готельний бізнес: розвиток, класифікація, інтеграція. Організація та управлінська структура готелю


1. Легендарні міжнародні готельні ланцюги.

2. Організаційна структура готельного підприємства.

3. Допоміжні та додаткові служби в структурі готельного комплексу.

4. Автоматизовані системи управління в роботі провідних готельних підприємств.

5. Напрямки роботи програмного забезпечення АСУ в індустрії гостинності.

6. Тенденції у розвитку готельного бізнесу.
 1. Охарактеризуйте розвиток готельного бізнесу.

 2. Що таке „франчайзинг”?

 3. Назвіть провідні готельні ланцюги світу.

 4. Які існують основні системи класифікації засобів розміщення?

 5. Перелічіть основні служби готелю.

 6. Назвіть переваги використання в готельному бізнесі АСУ (автоматизованих систем управління).

 7. Назвіть міжнародні системи резервування.
основна [5-6; 14-18]; додаткова [21; 25; 27; 32-33; 45]Продовження таблиці 3

1

2

3

4

Тема 3. Ресторанний бізнес: розвиток, концепція, класифікація

1. Філософія ресторанного бізнесу.

2. Загальні вимоги до складання меню.

3. Види діяльності ресторанів: фронт-хаус та бек-хаус.

4. Управління барами: організація і контроль.

5. Ресторани м. Харкова.

6. Кафе та кав’ярні м. Харкова.

7. Нічні клуби м. Харкова.


 1. Що мається на увазі під терміном „район обслуговування” стосовно до ресторанного бізнесу і чому для ресторану так важливо бути орієнтованим на зазначений ринок?

 2. Поясніть, чому для ресторану важливо, щоб його концепція відповідала місцю його розташування?

 3. Які критерії необхідно враховувати при виборі місцерозташування ресторану?

 4. Які існують типи меню?

 5. Чому, на вашу думку, немає єдиної системи класифікації ресторанів? Дайте приклади найбільш розповсюджених класифікацій.

 6. Які умови харчування звичайно передбачаються при організації обслуговування в ресторанах (кафе) готельних комплексів?

 7. Назвіть основні системи обслуговування в залежності від того, чи входить вартість харчування з розміщенням у готельний тариф.

 8. Поясніть значення поняття „коди харчування”.

 9. Які розрізняють види сніданків?

основна [14-18]; додаткова [25-27; 32-33; 38]Продовження таблиці 3

1

2

3

4 1. Назвіть основні методи обслуговування в ресторанах.

 2. Поясніть призначення суггестивних рекомендацій при обслуговуванні. Які навички суггестивного сервісу характерні для гарного офіціанта?

 3. У чому виявляється розходження між діяльністю фронт-хауса і бек-хауса?

 4. Перелічіть види барів.

 5. Назвіть основні тенденції розвитку ресторанного бізнесу.ЗМ 1.2. Туристська діяльність

Тема 4. Туристська діяльність: поняття, розвиток, мотивація, вплив туризму

1. Загальна характеристика туризму на сучасному етапі розвитку суспільства.

2. Перші мореплавці (Крит, Давній Єгипет, Фінікія).

3.Значення завойовних походів в розвитку туризму.

4.Подорожі в епоху античності.

5.Розвиток подорожей на Давньому Сході.

6. Зародження туризму на теренах України.


 1. Дайте визначення терміну „туризму”.

 2. За якими факторами класифікують поняття „туризм”?

 3. Назвіть міжнародні туристські організації.

 4. Назвіть державні органи, що регулюють діяльність туристських організацій в Україні.

 5. Які етапи можна виділити в становленні туризму?

 6. Охарактеризуйте передіндустріальний період в становленні туризму?
основна [1-3; 14-18]; додаткова [20; 23-24; 26; 32-33]

Продовження таблиці 3

1

2

2

4
7.Особливості розвитку туризму в Середньовіччі.

8.Паломництво як основний вид подорожей.

9.Особливості подорожей у Київській Русі.

10. Подорожі в період монголо-татарського ярма.

11.Епоха великих географічних відкриттів.

12. Формування транспортної інфраструктури.

13. Міжнародні туристські організації.

14. Соціально-економічний вплив туризму.

 1. Охарактеризуйте століття залізниць в становленні туризму.

 2. Охарактеризуйте автомобільні подорожі.

 3. Охарактеризуйте повітряні подорожі.

 4. Охарактеризуйте круїзні подорожі.

 5. У чому полягає економічний вплив туризму?

 6. Що таке „ефект мультиплікатора”?

 7. Що спонукує людей подорожувати? Назвіть причини.Тема 5. Нормативно-правові засади туристської діяльності

1. Нормативно-правове регулювання туристської діяльності в світі.

2.Гаагська декларація з туризму.

3.Манільська декларація з світового туризму.

4. Манільська декларація з соціального впливу туризму.

5. Загальна декларація з прав людини.

6


. Статут ВТО.

 1. Назвіть основні нормативно-правові документи, що регулюють туристську діяльність на міжнародному рівні.

 2. Назвіть державні органи, що регулюють діяльність туристських організацій в Україні.

 3. Назвіть основні нормативно-правові документи, що регулюють туристську діяльність в Україні.
основна [1-13; 14; 17]; додаткова [28; 33]

Продовження таблиці 3

1

2

3

4
7. Кодекс туриста.

8. Хартія туризму.

9. Глобальний етичний кодекс туризму.

10. Нормативно-правове регулювання туристської діяльності в Україні.

11.Закон України „Про туризм”.

12. Державна програма розвитку туризму на 2002 – 2010 рр.

13. Національні стандарти України в галузі туристської діяльності.

 1. У чому полягає основна мета Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 рр.?

 2. Назвіть основні задачі Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 рр.

 3. Які основні напрямки розвитку туризму виділяє Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 рр.?
основна [1-13; 14; 17]; додаткова [28; 33]

ЗМ 1.3. Основи менеджменту та маркетингу в індустрії гостинності

Тема 6. Вступ до менеджменту гостинності

1. Історія розвитку менеджменту як науки та специфічної сфери людської діяльності.

2. Вклад у розвиток управлінської науки зарубіжних та вітчизняних вчених.

3. Менеджери – ключові фігури ринкової економіки.

4


. Особливості формування сучасної моделі менеджменту гостинності.

 1. Надайте визначення поняттю „менеджмент”.

 2. Назвіть основні задачі менеджменту.

 3. У чому полягає головна мета менеджменту?

 4. Що таке „управління”?

 5. Надайте визначення поняттю „бізнес”.

 6. Які існують рівні менеджерів?

 7. Хто такий менеджер?

 8. Хто такі супервайзери?

 9. Хто такі топ-менеджери?

 10. Назвіть ролі, що може виконувати менеджер в туристській організації.

основна [14-18]; додаткова [20; 22-23; 25; 27; 33-34]

Продовження таблиці 3

1

2

3

4

Тема 7. Загальні поняття, сутність, роль та принципи менеджменту в туристській індустрії

1. Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети туристської організації.

2. Сутність функцій менеджменту гостинності.

3.Сутність управлінських рішень, підходи до прийняття управлінських рішень у туристській індустрії.

4. Управлінські процедури: цілевизначення, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір оптимального варіанту дій, реалізація рішення, зворотний зв'язок.

 1. Дайте визначення поняттю „принципи управління”.

 2. Ким були розроблені перші спроби сформулювати принципи управління?

 3. Хто вперше ввів термін „принципи управління”?

 4. На які види поділяються принципи менеджменту?

 5. Які основні групи функцій управління виділяють у менеджменті гостинності?

 6. Функції менеджменту взаємозалежні між собою?

 7. У чому полягає суть функції планування?

 8. У чому полягає суть функції організації?

 9. У чому полягає суть функції мотивації?

 10. У чому полягає суть функції контролю?

 11. Назвіть основні стадії процесу прийняття рішень.

 12. Дайте визначення поняттю „управлінське рішення”.

 13. Назвіть основні види управлінських рішень.
основна [14-18]; додаткова [20; 22-23; 25; 27; 33-34]

Тема 8. Основи маркетингу в індустрії туризму і гостинності

1. Маркетинг в індустрії гостинності.

2


. Система „4 Р” в маркетингу гостинності.

 1. Дайте визначення поняттю „маркетинг”.

 2. У чому полягає основна мета бізнесу?

 3. У чому полягає головна мета маркетингу в індустрії гостинності?

основна [14-18]; додаткова [20-21; 23; 25-26; 33]

Продовження таблиці 3

1

2

3

4
3. Чотири „точки контакту” в індустрії гостинності.

3. Позиціонування на ринку послуг.

4.Маркетинг-мікс в індустрії гостинності.

5. Етапи планування рекламної діяльності туристського підприємства.

 1. Що таке „маркетинг-мікс”?

 2. Назвіть основні категорії маркетингу в індустрії гостинності.

 3. Назвіть основні категорії рекламної діяльності в індустрії туризму і гостинності.

 4. Дайте визначення поняттю „реклама”.

 5. Назвіть основні види туристської реклами.

 6. Які етапи виділяють у плануванні рекламної діяльності турпідприємства?Тема 9. Кар’єрний ріст в індустрії гостинності


1. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада.

2. Значення людського фактору в управлінні організацією.

3.Поняття мотивування в туристській індустрії.

4.Основи здійснення підготовки та проведення ділових переговорів, нарад, конференцій та виставок.


 1. Хто такий менеджер?

 2. Які параметри включає модель „менеджера”?

 3. Якими якостями повинен володіти менеджер в індустрії гостинності?

 4. Дайте визначення поняття „лідерство”.

 5. Назвіть ознаки, що характеризують менеджера-лідера.

 6. У чому полягає розходження між менеджером і лідером?

 7. Які рекомендації можете надати майбутньому лідерові в індустрії гостинності?

основна [14-18]; додаткова [20-22; 26-27; 33-34]


^ 3. Система поточного та підсумкового контролю знань студентів


Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів передбачає виставлення оцінок за всіма формами проведення занять.

Перевірка та оцінювання знань студентів може проводитись в наступних формах:

 • оцінювання роботи студента під час практичних занять;

 • написання та захист глосарію;

 • оцінювання виконання та презентації індивідуального завдання (контрольної роботи);

 • складання проміжного контролю знань за змістовими модулями (тестування);

 • складання заліку.

Структура засобів контролю з дисципліни „Вступ до гостинності” наведена в табл. 4.

Таблиця 4 – Структура засобів контролю з навчальної дисципліни

Види та засоби контролю

Розподіл балів, %


МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів

ЗМ 1.1. Готельний та ресторанний бізнес.

Тестування

20

ЗМ 1.2. Туристська діяльність.

Тестування

20

ЗМ 1.3. Основи менеджменту та маркетингу в індустрії гостинності.

Тестування

20

^ Участь у навчальних екскурсіях

10

Написання та презентація контрольної роботи

20

^ Складання глосарію

10

Всього за Модулем 1

100


Поточне оцінювання знань студентів здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Об'єктами поточного контролю є:

 1. активність та результативність роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни; відвідування занять;

 2. складання глосарію;

 3. виконання індивідуальної контрольної роботи;

 4. складання проміжного контролю зі змістових модулів.

Оцінювання проводиться за 4-бальною шкалою за такими критеріями:

 1. розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються;

 2. ступінь засвоєння матеріалу дисципліни;

 3. ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з питань, що розглядаються;

 4. уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих ситуацій, розв'язанні задач, проведенні розрахунків при виконанні завдань, винесених для самостійного опрацювання, та завдань, винесених на розгляд в аудиторії;

 5. логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити висновки.

Оцінка „відмінно” ставиться за умови відповідності виконаного завдання студента або його усної відповіді до усіх п'яти зазначених критеріїв.

Написання та захист глосарію має за мету ознайомлення студента із професійною туристською термінологією. Критеріями оцінювання виступають:

 1. оформлення глосарію за змістовими модулями;

 2. опрацювання нормативних документів, що регулюють туристську діяльність;

 3. рівень засвоєння та оперування термінологічним апаратом.


Оцінювання виконання та презентації індивідуального завдання (контрольної роботи) оцінюється за такими критеріями:

 1. самостійність виконання;

 2. логічність та послідовність викладення матеріалу;

 3. повнота розкриття теми (проблемної ситуації, аналітичної частини);

 4. обґрунтованість висновків;

 5. використання статистичної інформації, додаткових літературних джерел, ресурсів мережі Internet;

 6. наявність конкретних пропозицій;

 7. якість оформлення;

 8. презентація контрольної роботи.

При оцінюванні практичних завдань увага приділяється також їх якості та самостійності, своєчасності подання виконаних завдань викладачу (згідно з графіком навчального процесу).


Проміжний модульний контроль рівня знань передбачає виявлення опанування студентом матеріалу лекційного змістового модуля та вміння застосовувати його для вирішення практичної ситуації і проводиться у вигляді тестування.

У відповідності до програми навчальної дисципліни „Вступ до гостинності” на тестування проводиться на останньому практичному занятті з кожного змістового модулю. Загальна тривалість тестів з Модулю 1 „Вступ до гостинності” – 1,5 години (по 0,5 години на виконання одного тесту з одного змістового модуля). Поточне тестування з кожного змістового модуля складається з 20 тестів. Одна вірна відповідь на кожен з тестів дорівнює 1 балу. Бланк для проведення тестування з дисципліни „Вступ до гостинності” наведено у Додатку В. Тестове завдання містить запитання одиничного і множинного вибору різного рівня складності. Для оцінювання рівня відповідей студентів на тестові завдання використовуються наступні критерії оцінювання (табл. 5).

Таблиця 5 – Шкала перерахунку оцінок результатів поточного тестування зі змістових модулів

Оцінка за національною шкалою

Визначення назви за шкалою ECTS

ECTS оцінка

Кількість набраних балів

1

2

3

4

ВІДМІННО

Відмінновідмінне виконання лише з незначними помилками

А

19 – 20

ДОБРЕ

Дуже добревище середнього рівня з кількома помилками

В

17 – 18

Добрев загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

С

15 – 16

ЗАДОВІЛЬНО

Задовільнонепогано, але зі значною кількістю недоліків

D

13 – 14

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

Е

9 – 12

НЕЗАДОВІЛЬНО

Незадовільно* – потрібно попрацювати перед тим, як перездати тест

FX

6 – 8

Незадовільнонеобхідна серйозна подальша робота з повторним вивченням змістового модуля

F

0 – 5


Тести для проміжного контролю обираються із загального переліку тестів за відповідними змістовими модулями.


Підсумковий контрольу формі заліку. Загальна тривалість заліку – 1 година. До складання заліку допускаються студенти, що мають задовільну кількість балів зі складених тестів з основних навчальних елементів змістових модулів, участі в навчальних екскурсіях, передбачених програмою дисципліни, написання та презентації контрольної роботи, складання глосарію.

У відповідності з набраними студентом балами за Модулем 1 оцінка знання матеріалу проводиться за 4-бальною системою та перераховується в систему оцінювання за шкалою ECTS згідно з Методикою переведення показників успішності знань студентів (табл. 6).

Таблиця 6 – Шкала перерахунку оцінок результатів навчання в різних системах оцінювання


^ Система оцінювання

Шкала оцінювання

Внутрішній вузівський рейтинг, %

100-91

90-71

70-51

50-0

1

2

3

4

5

^ Національна 4-бальна і в системі ECTS

5

відмінно

A


4

добре

B, C

3

задовільно

D, E

2

незадовільно

FX, F

Внутрішній вузівський рейтинг у системі ECTS, %

100-91

90-81

80-71

70-61

60-51

50-26

25-0

Національна 7-бальна і в системі ECTS

відмінно


A

дуже добре


B

добре


C

задовільно


D

достатньо


E

незадовільно*


FX*

незадовільно


F**

ECTS, % студентів

A

10

B

25

C

30

D

25

E

10


FX*

F**не враховується

* з можливістю повторного складання.

** з обов’язковим повторним курсом

^ 4. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ


 1. Поняття, предмет, об’єкт гостинності.

 2. Еволюція індустрії гостинності. Давній світ: Греція й Рим.

 3. Еволюція індустрії гостинності. ХVІІІ століття: Новий світ.

 4. Еволюція індустрії гостинності: Французька революція.

 5. Еволюція індустрії гостинності: ХІХ століття.

 6. Еволюція індустрії гостинності: ХХ століття.

 7. П’ять епох туризму.

 8. Поняття „туризм” і „турист”.

 9. Поняття „турагент” і „туроператор”.

 10. Поняття „турпродукт”.

 11. Основні міжнародні нормативно-правові акти в галузі туризму.

 12. Основні державні нормативно-правові акти в галузі туризму.

 13. Види віз і запрошень.

 14. Соціальний та культурний вплив туризму.

 15. Ключові фігури туристської діяльності.

 16. Класифікація засобів розміщення в Україні.

 17. Загальні вимоги до засобів розміщення різних категорій.

 18. Організація та управлінська структура готелю.

 19. Основні функції та служби готелю.

 20. Види діяльності ресторанів: фронт-хаус і бек-хаус.

 21. Основні показники, що характеризують роботу готелю.

 22. Класифікація підприємств ресторанного господарства.

 23. Типи ресторанного обслуговування.

 24. Класифікація барів.

 25. Економічний вплив туризму.

 26. Загальна характеристика сучасного менеджера туристської індустрії.

 27. Сутність категорій „управління” й „менеджмент”.

 28. Спільне й відмінне між менеджером і підприємцем.

 29. Основні принципи менеджменту гостинності.

 30. Основні функції менеджменту гостинності.

 31. Особливості процесу управління в туристській індустрії: безперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, мінливість, стійкість.

 32. Поняття „маркетинг” в індустрії туризму й гостинності.

 33. Характерні особливості послуг в індустрії гостинності.

 34. Класифікація видів туристської реклами.

 35. Спільне й відмінне між менеджером і лідером.

^ 5. СПИСОК РекомендованОЇ літературИ


Нормативно-правові акти

 1. Закон України „Про внесення змін в Закон України „Про туризм” від 18 листопада 2003 р. № 1282 – ІV.

 2. Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 рр. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. № 583.

 3. Основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 р. Схвалено Указом Президента України від 10 серпня 1999 р. № 973/99.

 4. Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57.

 5. ДСТУ 4268:2003. Національний стандарт України „Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги”.

 6. ДСТУ 4269:2004. Національний стандарт України „Послуги туристичні. Класифікація готелів”.

 7. Гаагская декларация по туризму. Гаага, 14 апреля 1989 года.

 8. Глобальный этический кодекс туризма. Сант-Яго (Чили),1сентября 1999г.

 9. Кодекс туриста.

 10. Манильская декларация по мировому туризму. Принята Всемирной Конференцией по туризму, проходившей в Маниле (Филиппины) с 27 сентября по 10 октября 1980 года.

 11. Манильская декларация по социальному воздействию туризма. Принята 22 мая 1997 года в г. Маниле (Филиппины).

 12. Устав Всемирной туристской организации (ВТО).Мехико, 27 сентября 1970 года.

 13. Хартия туризма.


Основна література

 1. Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Уч. пособие / Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 607 с.

 2. Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристский бизнес / Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 352 с.

 3. Биржаков М.Б. Введение в туризм. – СПб.: Герда, 2004. - 448 с.

 4. Организация туризма: Уч. пособие / А.П. Дурович, Н.И. Кабушкин, Т.М. Сергеева и др.; Под общ. ред. Н.И. Кабушкина и др. - Мн.: Новое знание, 2003. – 632 с.

 5. Чудновский А.Д. Туризм, гостеприимство, сервис. – М.: Тандем, ЭКСМОС 2000. – 400 с.

 6. Методичні вказівки до вивчення дисципліни „Вступ до гостинності” та виконання контрольної роботи (для студентів І курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 „Менеджмент”)­. Укл. Нохріна Л.А., Кравець О.М. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 36 с.


Додаткова література

 1. Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: Навч. посібник. – К.: АЛЬТЕРПРЕС, 2004. – 288 с.

 2. Байлик С.И. Вступление в анимацию гостеприимства: Уч. пособие. – Х.: Прапор, 2006. – 160 с.

 3. Егоршин А.П. Управление персоналом: Учебник для вузов. – 5-е изд., доп. и перераб. – Н. Новгород: НИМБ, 2005. – 720 с.

 4. Жолдак В.И. Основы менеджмента в спорте и туризме. Т.2 :Социально-педагогические основы: Учебник. – М.: Советский спорт, 2002. – 184 с.

 5. История туризма: Уч. пособие // Абрамов В.В., Тонкошкур М.В. – Харьков: ХНАГХ, 2005. – 312 с.

 6. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учеб пособие. – 3-е изд., перер. и доп. - Мн.: Новое знание, 2002.- 368с.

 7. Котлер Ф, Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 1063 с.

 8. Нєчаюк Л.І., Нечаюк Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 348 с.

 9. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових актів / Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка; Київ, ун-т туризму, економіки і права. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 640 с.

 10. Романов А.А. Зарубежное туристское страноведение: Уч. пособие. – М.: Советский спорт, 2001. – 288 с.

 11. Сапожникова Е.Н. Страноведение. Теория и методика туристского изучения стран. - М.: ИЦ „Академия”, 2005. – 240 с.

 12. Страны мира: Энцикл. справ./ Под ред. С.А. Семеницкого. – Мн.: Миринда; Родиола-плюс, 2000. – 624с.

 13. Туризм, гостеприимство, сервис: словарь-справочник / Под ред. Воронковой Л. - М.: Аспект Пресс, 2002. – 367 с.

 14. Уокер Дж. Р. Управление гостеприимством. Вводный курс: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 061122 «Гостиничный менеджмент» и специальностям сервиса 230000 / Джон Р. Уокер; Пер. с англ. В.Н. Егорова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 880 с. – (Серия «Зарубежный учебник»).

 15. Шегда А.В. Основы менеджмента. – К.: Товариство «Знання», 2004. – 311с.


Ресурси мережі Internet

 1. http://www.rada.gov.ua – Сервер Верховної Ради України.

 2. http://www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України.

 3. http://www.tourism.gov.ua / - сайт Державної туристичної Адміністрації.

 4. http://www.restcon.ru/ - сайт з питань ресторанного бізнесу .

 5. http://www.tourism.ru – сайт з інформацією про країнознавство.

 6. http://www.karliki.ru/ - сайт про карликові країни Європи і світу.

 7. http://www.strani.ru/ - сайт про міста та країни світу.

 8. http://worlds.ru/countries/ – сайт з інформацією про країнознавство.

 9. http://kapitan.ru/strany/ – сайт про міста та країни світу.

 10. http://travel.mail.ru/place/ – сайт з інформацією про країнознавство.

 11. http://www.top-hotels.ru/ – сайт з інформацією про кращі готелі світу.

 12. http://www.world-v-tourism.com – віртуальний турист – довідки про всі країни світу (карти, історія, культура, природні умови).


Додаток А


Приклад оформлення титульного аркушу

глосарію


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


Кафедра туризму і готельного господарства


ГЛОСАРІЙ

з дисципліни „Вступ до гостинності”


Виконав(ла): студент(ка) 1 курсу

ФМ

гр. МГКТС

_______________

(номер залікової книжки)

_______________

(П.І.Б.)


Перевірив: _______________

(П.І.Б.)


Харків – 2007

Додаток Б

Приклад заповнення першої сторінки глосарію
з/п

Термін

Значення


ЗМ 1.1. ^ Готельний та ресторанний бізнес

1

Готель

підприємство будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, складається з номерів, надає готельні послуги, які не обмежуються щоденним заправлянням ліжок, прибиранням кімнат і санвузлів


2

Аналогічні засоби розміщення

підприємства будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, що складаються з номерів і надають обмежені готельні послуги, включно з щоденним заправлянням ліжок, прибиранням кімнат і санвузлів


3

Споживач

фізична особа, яка......ЗМ 1.2. ^ Туристська діяльністьТурист

особа, яка здійснює подорож Україною або до іншої країни з не забороненою законом країни перебування метою терміном від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності і з зобов'язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін
Туристичний продукт

попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, що ....
  1   2

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Методичні вказівки
Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять з дисципліни „Вступ до гостинності” (для студ. І курсу денної...
Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Методичні вказівки
Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять з дисципліни „Вступ до гостинності” (для студ. І курсу денної...
Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до вивчення дисципліни „Вступ до гостинності” та виконання контрольної роботи (для студентів І курсу денної форми...
Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни „Ефективні комунікації” з дидактичним забезпеченням...
Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Вступ до гостинності” (для студ. І курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Вступ до фаху” з дидактичним забезпеченням (для студентів 1 курсу всіх форм...
Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Вступ до фаху” з дидактичним забезпеченням (для студентів 1 курсу всіх форм...
Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. О. Погасій, Л. А. Нохріна, Н. М. Матвєєва Методичні вказівки
Економіка І ціноутворення на підприємствах туристської індустрії” для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства о. М. Кравець Методичні вказівки
Організація анімаційних послуг в туризмі” для студ. І курсу заочної форми навчання напряму підготовки 020107 „Туризм”. /Укл.: Кравець...
Харківська національна академія міського господарства л. А. Нохріна, О. М. Кравець Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства о. М. Кравець Методичні вказівки
Вступ до фаху” (для студентів. І курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 020107 „Туризм”, 030601 „Менеджмент організацій”)....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи