З навчальної дисципліни icon

З навчальної дисципліни
НазваЗ навчальної дисципліни
Сторінка1/6
Дата08.06.2012
Розмір0.87 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківська національна академія міського господарства


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАДАЧІ

з навчальної дисципліни

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ підприємством


(для студентів усіх форм навчання

спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства»)


Харків – ХНАМГ - 2007


Тестові завдання та задачі з навчальної дисципліни “Стратегічне управління підприємством ” (для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства») / Укл. Тищенко. О. М., Шумаков Ф.Т. – Харків: Вид. ХНАМГ, 2007 – 62 с. (Укр. мов.)


Затверджено на засіданні кафедри: Економіки будівництва.

Протокол № 2 від 2007 р.

^ ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ


Тестові завдання та задачі призначені для студентів спеціальності за фахами 7.050107 – Економіка підприємства що вивчають курс “Стратегічне управління підприємством”. Завдання курсу – сформувати в студентів уявлення про те, що стратегічне керування є інструментом побудови системи та реалізації економічної стратегії підприємства, апаратом стратегічного аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища, визначення загальної і конкурентоспроможної стратегії.

Мета даної роботи – допомогти студентам глибше засвоїти теоретичний матеріал, розв’язувати практичні задачі з досліджуваного курсу, сформувати навички вирішення практичних ситуацій у рамках стратегічного керування підприємством.

Робота містить ряд тестових завдань та задач з основних тем досліджуваного курсу. Наведені тестові завдання згруповані за темами курсу і можуть мати тільки однозначну відповідь.

При виконанні завдань необхідно переписати умову задачі, навести розрахункові формули, дати пояснення використовуваним умовним позначенням і символам, виконати докладні розрахунки, проставити одиниці вимірювання в одержаних відповідях, дати стислий аналіз результатів рішення.

Тестові завдання та задачі можуть бути застосовані як з метою контролю, так і для закріплення теоретичних знань та практичних навичок.

Задачі оформляють на окремих аркушах із полями і здають викладачеві.

^ ТЕМА 1. СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ, ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ


Тестові завдання


1. До головних проблем в стратегічному управлінні підприємства, що стоять перед менеджерами, не відносяться:

а) несприятливі умови зовнішнього середовища;

б) недоліки у внутрішньому середовищі підприємства;

в) відсутність перспективного бачення;

г) високі темпи інфляції в країні базування.

^ 2.Проблемою №1 для любого підприємства, що діє в умовах ринку, є:

а) знищення конкурентів;

б) виживання и забезпечення безперервного розвитку;

в) задоволення запитів споживачів;

г) робота на “межі фола “ у правовому полі.

^ 3. Відповідно до закону, сформованого Р. Ешбі, система управління повинна мати в своєму арсеналі:

а) більшу різноманітність реакцій, ніж можливу їх кількість і складність, що відбуваються в середовищі;

б) не меншу різноманітність реакцій, ніж можливу їх кількість і складність, що відбуваються в середовищі;

в) однакову кількість реакцій і їх кількість та складність, що відбуваються в середовищі;

^ 4. Таксономія – це наука про класифікації:

а) стратегій підприємства;

б) зовнішніх загроз;

в) об’єктів, явищ;

г) внутрішнього середовища підприємства;

д) результатів моніторингу.

^ 5. Стратегічне управління – це управління в соціально-економічних системах, в котрих виділяється три сторони:

а) модульна; елементна; процесна;

б) елементна; корпоративна; активна;

в) блочна; функціональна; процесна;

г) комплексна; процесна; модульна;

д) функціональна; процесна; елементна.

^ 6. Логічна модель механізму стратегічного управління, як правило, може бути представлена в вигляді моделі:

а) одновимірної;

б) двовимірної;

в) трьохвимірної;

г) чотирьохвимірної;

д) більш складної.

^ 7. Виділить характеристики, що відображаються на осях при побудуванні моделі механізму стратегічного управління:

а) аналіз ситуації і виявленні проблем; види стратегій, що функціонують на підприємстві; контроль і оцінка результатів;

б) елементи механізму управління; етапи процесу управління; види діяльності, що виконуються на підприємстві;

в) планування діяльності по досягненню цілей; види діяльності, що виконуються на підприємстві;

г) етапи процесу управління; аналіз ситуації і виявлення проблем.

д) контроль і оцінка досягнутих результатів;

е) види діяльності, що виконуються на підприємстві;

^ 8.Підприємство з точки зору стратегічного управління є системою:

а) закритою;

б) комплексною;

в) відкритою;

г) однопродуктовою;

д) багатоланковою;

е) взаємопов’язаною;

ж) детермінованою;

з) вірна відповідь в), г), ж).

^ 9. Виділіть групу домінантних понять, що визначають зв’язок основних понять стратегічного управління:

а) виживаємість; конкурентоспроможність; потенціал організації;

б) потенціал організації; конкурентоспроможність; стратегія;

в) адаптивність; стратегія; стійкість

г) стратегія; стійкість; конкурентні переваги.

д) конкурентоспроможність; рівновага;

^ 10. Стратегія являє собою :

а) здатність вести успішну конкурентну боротьбу;

б) систему управлінських рішень;

в) здатність визначення "слабкої ланки" в потенціалі підприємства.

^ 11. За змістом стратегія підприємства це:

а) наказ керівництва;

б) модель дій, направлена на досягнення цілей підприємства;

в) рішення, прийняті на зборах директорів або акціонерів;

г) інструмент для ведення конкурентної боротьби.

^ 12. Конкурентоспроможність підприємства поняття:

а) абсолютне;

б) відносне;

в) комплексне.

13. Що робить підприємство конкурентоспроможним?

а) зв’язки керівництва з керівниками регіону (країни), іншими корпораціями, зі ЗМІ;

б) вміння добиватися пільгових кредитів;

в) ресурси (потенціал), продуктивне їх використання;

г) завантаження потужностей підприємства на 100%.

^ 14. На етапах життєвого циклу товару (Ж Ц Т) слід вважати головним показником:

а) рентабельність;

б) час;

в) максимальну продуктивність.

^ 15. В епоху масового виробництва завершилась розробка дієвих форм соціальної організації:

а) незалежної держави;

б) самостійних релігійних конфесії;

в) дієвих профспілкових організацій;

г) ділового підприємства;

д) політичних партій.

^ 16. В світовій економіці період 1820 - 1900 рр. характеризувався як період:

а) економічного зростання;

б) стагфляції;

в) промислового перевороту;

г) гіперінфляції;

д) застою;

е) конкуренції

^ 17. Епоха масового збуту бере початок:

а) в кінці XIX ст.;

б) на початку XX ст.;

в) в 30 - х роках XX ст.;

г) в 50 - х роках XX ст..

18. Для епохи масового збуту характерні:

а) втручання держави в справи вільного підприємництва;

б) низька собівартість товарів та послуг;

в) вдосконалення механізму масового виробництва;

г) комплексна орієнтація маркетингу;

д) згортання наукових досліджень;

е) появлення великої кількості малих фірм-виробників.

^ 19. Постіндустріальна епоха берет початок:

а) на початку XX ст.;

б) в кінці XIX ст.;

в) в 30- х роках XX ст.;

г) в 50 - е роки XX ст.

20. Для економіки постіндустріальної епохи характерні:

а) інфантилізм;

б) конформізм;

в) консьюмеризм;

г) фетишизм.


^ ТЕМА 2. ВИЗНАЧЕННЯ МІСІЇ ТА ЦІЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА


Тестові завдання


1. Існує 8 ключових просторів для формування стратегічних цілей підприємства. Які з наведених визначень не відносяться до цих ключових просторів?

а) положення на ринку;

б) інновації;

в) забезпеченість ресурсами;

г) якість ресурсів;

д) прибутковість або дохідність;

е) управлінські аспекти;

ж) персонал;

з) продуктивність;

і) соціальна відповідальність.

^ 2. Загальними вимогами до формулювання стратегічних цілей підприємства є:

а) лаконічність цілей;

б) досяжність цілей;

в) на підприємстві має бути сформульовано 2-3 стратегічних цілі;

г) адаптивність цілей.

^ 3. Який з наведених елементів входить до складу місії?

а) джерела постачання сировини;

б) опис продукції (послуг), що пропонуються підприємством;

в) характеристика конкурентів;

д) методи розповсюдження товарів;

е) зовнішній образ;

ж) характеристика ринку (споживачів);

з) правильні відповіді б), е), ж);

і) правильні відповіді в), д), е).

^ 4. Які з цілей в галузі ціноутворення відносяться до стратегічних цілей, заснованих “на збуті”?

а) максимальний прибуток; частка ринку;

б) обсяги продажів; частка ринку;

в) створення сприятливого клімату; стабільність;

г) задовільний прибуток; обсяги продажів;

д) стабільність; швидке повернення коштів.

^ 5. Які з цілей в галузі ціноутворення відносяться до стратегічних цілей, заснованих “на існуючому стані”?

а) максимальний прибуток; частка ринку;

б) обсяги продажів; частка ринку;

в) створення сприятливого клімату; стабільність;

г) задовільний прибуток; обсяги продажів;

д) стабільність; швидке повернення коштів.

^ 6. Які з цілей в галузі ціноутворення відносяться до стратегічних цілей, заснованих “на прибутку”?

а) максимальний прибуток; частка ринку;

б) обсяги продажів; частка ринку;

в) створення сприятливого клімату; стабільність; обсяги продажів;

г) задовільний прибуток; максимальний прибуток; швидке повернення коштів;

д) стабільність; швидке повернення коштів.

^ 7. Простий підхід визначення цілей підприємства передбачає:

а) планування від досягнутого;

б) формування „дерева цілей”;

в) планування виходячи з орієнтації на показники конкурентів.

^ 8. Баланс інтересів різних соціальних інститутів і груп осіб, що зацікавлені в функціонуванні підприємства відображається у вигляді:

а) завдань захисної стратегії;

б) місії і цілей;

в) стратегічного плану;

г) бенчмаркінга.

^ 9. З точки розу системного підходу системне сполучення елементів системи з загальною системною метою функціонування є передумовою для досягнення:

а) максимально можливої прибутковості;

б) максимально можливої синергії;

в) мінімального ризику невизначеності.

^ 10. Під ідеалами підприємства розуміють:

а) орієнтири, котрі суб’єкт господарювання не розраховує досягти в найближчому майбутньому;

б) результати діяльності, досягнуті в поточному періоді;

в) результати діяльності підприємств-конкурентів.


^ ТЕМА 3. СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТЕКСТ ПІДПРИЄМСТВА


Тестові завдання


1. З точки зору економічної стратегії підприємство розглядається як система:

а) закрита; динамічна; адаптивна;

б) стохастична; комплексна; динамічна; детермінована;

в) відкрита; однопродуктова; детермінована;

г) стохастична; відкрита; динамічна; адаптивна.

^ 2. С позицій теорії систем, конкурентоспроможність підприємства може бути представлена у вигляді:

а) стійкості виробничо-господарської діяльності;

б) передумов загальної стійкості функціонування підприємства;

в) властивості виробничо-економічних систем змінювати траєкторію руху в процесі адаптації до впливу середовища;

г) результату синхронного регулювання соціально-економічних факторів зовнішнього середовища підприємства.

^ 3. Існують 4 етапи еволюції систем суспільного управління на основі:

а) планування; інтерполяції; апріорного аналізу; гнучких рішень;

б) контролю; екстраполяції; передбачення; гнучких рішень;

в) передбачення; мотивації; екстраполяції; конкурентного аналізу.

^ 4. До системи довгострокового планування не мають відношення:

а) цілі;

б) бюджети;

в) плани прибутків;

г) програми;

д) виконання підрозділами;

е) стратегічний контроль;

ж) оперативний контроль.

^ 5. До системи стратегічного планування не мають відношення:

а) цілі;

б) стратегія;

в) плани прибутків;

г) виконання за проектами;

д) виконання підрозділами;

е) стратегічний контроль;

ж) оперативний контроль;

з) завдання.

^ 6. В яких випадках застосовується “аналіз розриву”?

а) для оцінки порівняльних конкурентних позицій різних підприємств;

б) для визначення відхилення фактичної траєкторії розвитку підприємства від передбачуваного відповідною стратегією;

в) при аналізі ступеня виконання оперативних планів;

г) Для зіставлення наявної кількості ресурсів з необхідною.

^ 7. Розрив між цілями і результатами, що досягаються, може бути ліквідований за рахунок:

а) еволюційного розвитку;

б) якісного аналізу;

в) диверсифікації;

г) підвищення конкурентоспроможності;

д) стратегії зниження витрат.

^ 8. В чому полягає принципова різниця довгострокового і стратегічного планування?

а) в трактуванні майбутнього;

б) в виборі моделі розвитку;

в) стратегічне планування має більш віддалений плановий горизонт;

г) поняття використовуються як синоніми.

^ 9. До видів внутрішньофірмового планування, що класифіковані в залежності від часової орієнтації, не відноситься:

а) реактивне;

б) інактивне;

в) преактивне;

г) інтерактивне;

д) перспективне.

^ 10. Генетичний підхід характерний для наступної системи планування:

а) інактивної;

б) реактивної;

в) преактивної;

г) інтерактивної;

д) перспективної.

^ 11. Інтерактивне планування має наступну особливість:

а) використання принципу взаємодії;

б) повернення до минулого;

в) недопущення змін;

г) прогнозування економічних результатів діяльності.

^ 12. В залежності від горизонту планування внутрішньофірмове планування класифікується на:

а) довгострокове; середньострокове; короткострокове;

б) стратегічне; середньострокове; короткострокове;

в) стратегічне; тактичне; оперативне.

13. При аналізі розривів між цілями і досягнутими результатами в стратегічному управлінні перехід від існуючого потенціалу до цілей і задач підприємства можна здійснити за рахунок:

а) підвищення конкурентоспроможності;

б) в результаті аналізу діяльності;

в) еволюційного розвитку;

г) диверсифікації;

д) стратегії зниження витрат.

^ 14. “Крива досвіду” характеризує:

а) зменшення витрат на виробництво одиниці продукції в залежності від зростання масштабів виробництва за рахунок економії на умовно-постійних витратах;

б) зменшення витрат на виробництво одиниці продукції в залежності від зростання обсягів виробництва на конкретному підприємстві;

в) вплив стажу роботи персоналу підприємства на продуктивність праці;

г) зростання прибутковості діяльності підприємства в залежності від виробничої потужності і наявності основних засобів.

^ 15. „Ефект масштабу виробництва” характеризує:

а) зростання прибутковості діяльності підприємства в залежності від виробничої потужності і наявності основних засобів;

б) зменшення витрат на виробництво одиниці продукції в залежності від зростання масштабів виробництва за рахунок економії на умовно-постійних витратах;

в) зменшення витрат на виробництво одиниці продукції в залежності від зростання обсягів виробництва на конкретному підприємстві;

г) вплив стажу роботи персоналу підприємства на продуктивність праці.


^ ТЕМА 4. ОЦІНЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА


Тестові завдання


1. Конкурентні переваги класифікуються на переваги “вищого” і “нижчого” порядку в залежності від:

а) строку відтворення (копіювання) переваги конкурентами;

б) функціональної сфери діяльності підприємства, в якої реалізується конкурентна перевага (технологія, техніка, персонал, тощо);

в) обсягу потенційного прибутку, який може бути отриманий при застосуванні конкурентної переваги;

г) витрат підприємства – конкурента на відтворення конкурентної переваги.

^ 2. Модель “національного ромбу” М. Портера дозволяє систематизувати й досліджувати фактори:

а) конкурентоспроможності товару;

б) конкурентоспроможності підприємства;

в) галузевої конкурентоспроможності.

^ 3. Що розуміється під товаром-субститутом?

а) товар, ідентичний за своїми властивостями базовому товару;

б) товар, що задовольняє таку ж саму потребу споживача, що й базовий товар, але іншим способом;

в) товар-аналог, який відрізняється від базового за деякими якісними характеристиками;

г) товар, який має той же рівень показника “ціна/якість”, що й базовий товар.

^ 4. Що може бути суттєвою перешкодою для входження нових конкурентів в галузь?

а) наявність широко відомих торгових марок у фірм, що існують в галузі;

б) наявність в галузі значної кількості фірм, які контролюють невеликі частки ринку;

в) невеликі масштаби виробництва;

г) висока матеріаломісткість виробництва в галузі.

^ 5. Інтенсивність конкуренції висока, якщо в галузі існує:

а) велика кількість постачальників;

б) декілька монопольних угрупувань (олігополія);

в) різке зростання місткості ринку;

г) сильна протекціоністська політика держави.

д) високі вихідні бар’єри (витрати, пов’язані з виходом із галузі);

^ 6. Які з наведених варіантів поведінки підприємства можуть бути обрані для протидії товарам–субститутам?

а) зниження ціни;

б) заохочення постачальників сировини;

в) зниження управлінських витрат;

г) удосконалення упаковки товарів;

д) розробка новітніх технологій.

^ 7. В якій ситуації спостерігається велика інтенсивність конкуренції з боку постачальників?

а) велика кількість дрібних постачальників, що конкурують між собою;

б) відсутність рівноцінних замінювачів ресурсів, що постачаються;

в) митна політика держави, що знижує ефективність експорту ресурсів.

^ 8. Що не відноситься до механізму впливу сильних постачальників на конкурентні позиції підприємства?

а) нав’язування вимог до цінової складової продукції, що випускається підприємством;

б) підвищення цін на ресурси, що постачаються;

в) погіршення якості ресурсів;

г) низька надійність і ритмічність поставок.

^ 9. Вплив покупців на конкурентні позиції підприємства посилюється при:

а) підвищенні ступеня важливості продукції для споживачів і зниженні рівня інформованості покупців;

б) монополізації виробництва;

в) диверсифікації;

г) монопольному становищі споживача.

^ 10. Техніка формування баз даних про критичні точки середовища передбачає застосування методів:

а) сканування; експертних оцінок;

б) експертних оцінок;

в) Дельфі; моніторинг;

г) Моніторинг; сканування; прогнозування;

д) прогнозування;

е) опитування громадської думки; моніторинг; прогнозування.

^ 11. До елементів макросередовища підприємства не належить:

а) банківська установа, в якій відкритий поточний рахунок підприємства;

б) Національний банк України;

в) купівельна спроможність населення;

г) вимоги екологічного законодавства.

^ 12. Метод сканування зовнішнього середовища полягає в:

а) пошуку вже сформованої інформації, що вже існує в ретроспективі;

б) відстежування інформації, що з’являється вперше;

в) спроба створити інформацію про майбутній стан середовища.

^ 13. Метод моніторингу зовнішнього середовища полягає в:

а) пошуку вже сформованої інформації, що вже існує в ретроспективі;

б) відстежуванні інформації, що з’являється вперше;

в) спробі створити інформацію про майбутній стан середовища.

^ 14. Вартість “переключення” виробників товару-субституту, що викликає інтенсивний тиск конкурентних сил з боку замінників, не може бути обґрунтована:

а) високою ціною замінників;

б) високою якістю і зовнішнім виглядом товарів-субститутів;

в) темпом приросту продажу;

г) розширення потужностей і отриманим прибутком.

^ 15. До джерел бар’єрів для входу підприємства на ринок не відносяться:

а) схильність фірм проявляти агресивність або консервативність;

б) ефективний масштаб виробництва;

в) віддавання переваги і вірність споживачів;

г) державні міри и політика;

^ 16. Економічний потенціал постачальників залежить від певних факторів. Постачальники можуть бути сильними, коли:

а) постачальниками є декілька малих фірм, скутих інтенсивною конкуренцією;

б) споживачі є важливими клієнтами для фірм-постачальників;

в) постачальники конкурують з виробниками товарів-субститутів в інших галузях;

г) можуть зменшити прибуток споживачів через погіршання якості товарів і послуг.

^ 17. Сила впливу на виробників товару і спроможність вести торгівлю з боку споживачів сильніше, коли:

а) конкретні споживачі не мають значимості і їх багато;

б) обсяг споживання не займає значний відсоток від всього продажу в кластері;

в) кластер, що постачає товар на ринок, складається з невеликої кількості продавців;

г) товари, що пропонуються на продаж різними продавцями, значно стандартизовані, і споживачі легко можуть знайти альтернативній варіант покупки.

^ 18. Движучою силою, що володіє здатністю змінювати ринкові умови і інтенсивність дії сил конкуренції, виступає:

а) постійне рівномірно-монотонне зростання довгострокового попиту;

б) постійність у складі споживачів;

в) незмінність продукту;

г) зменшення невизначеності і ризику.

^ 19. Якої характеристики немає на шкалі нестабільності І. Ансоффа?

а) темп змін;

б) звичність подій;

в) можливість передбачити майбутнє;

г) стабільність.

^ 20. Які методи відносяться до методів прямого державного регулювання цін?

а) встановлення фіксованих цін;

б) застосування індикативних цін;

в) збільшення ставок податку на додану вартість;

г) встановлення “валютного коридору”;

д) ліцензування зовнішньоекономічної діяльності.

^ 21. До непрямих методів державного регулювання цін відносяться:

а) встановлення “валютного коридору”; ліцензування зовнішньоекономічної діяльності; застосування індикативних цін;

б) встановлення фіксованих цін; гарантування виробникові певного рівня цін;

в) встановлення фіксованих цін; застосування індикативних цін; встановлення “валютного коридору”.


  1   2   3   4   5   6

Схожі:

З навчальної дисципліни iconД. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 3 курсу денної форми...
З навчальної дисципліни iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу» для студентів 5 курсу денної форми навчання...
З навчальної дисципліни iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансування будівництва» для студентів 5 курсу денної форми...
З навчальної дисципліни iconЮ. О. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка інвестицій» для студентів 5 курсу денної І заочної...
З навчальної дисципліни iconЮ. А. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 6 курсу заочної форми...
З навчальної дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Хесін Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи типологічного аналізу в містобудуванні» (для студентів...
З навчальної дисципліни iconЛ. Г. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління капіталом» для студентів 6 курсу заочної форми...
З навчальної дисципліни iconМіського господарства ю. С. Калиниченко, О. В. Кульбашний програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спеціальні електричні машини” (для студентів 4 курсу заочної...
З навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Обробка та утилізація осаду” для студентів 5 курсу денної...
З навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спецкурс за напрямком магістрської роботи” для студентів...
З навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи