Методичні вказівки до самостійного вивчення з курсу «економіка І організація інноваційної діяльності» icon

Методичні вказівки до самостійного вивчення з курсу «економіка І організація інноваційної діяльності»
НазваМетодичні вказівки до самостійного вивчення з курсу «економіка І організація інноваційної діяльності»
Сторінка1/7
Дата08.06.2012
Розмір0.94 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до самостійного вивчення


з курсу

«ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»


(для студентів 4 курсу заочної форми навчання ФПО і ЗН

спец. 6.050100 «Економіка підприємства»)


Харків – ХНАМГ – 2008


Методичні вказівки до самостійного вивчення з курсу «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання спец. 6.050100 «Економіка підприємства») /

Укл. Кондрашов О. М., Богдан Н. М. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 63 с.


Укладачі: кандидат економічних наук Кондрашов О.М.,

Богдан Н.М.


Рецензент: кандидат економічних наук, доцент кафедри ЕУБ і МГ

Склярук Н. І.


Рекомендовано кафедрою економіки і управління будівництвом і міським господарством, протокол № 1 от 27.08.2007 р.


ЗМІСТ:


Стор.

^ ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ………………………………..……………… 4


1. ПРОГРАМА КУРСУ…………………………………………..…… 6

.

  1. СТИСЛИЙ ЗМІСТ КУРСУ……………………………….………. 7
  1. ^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ КУРСУ…... 11


Тема 1.…………………………………………………………….……… 11


Тема 2.…………………………………………………………….…….. 14


Тема 3.…………………………………………………………….…….. 16


Тема 4.…………………………………………………………….…….. 18


Тема 5.…………………………………………………………….…….. 20


Тема 6.…………………………………………………………….…….. 22


Тема 7.…………………………………………………………….…….. 26


Тема 8.…………………………………………………………….…….. 33


Тема 9.…………………………………………………………….…….. 37


Тема 10.…………………………………………………………….….... 40


Тема 11.…………………………………………………………….….... 44


Тема 12.…………………………………………………………….….... 46


Тема 13.…………………………………………………………….…… 54


4. ^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ…………………………………….……. 62


ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ


Ринкові умови господарювання створюють для біль­шості ринкових суб'єктів середовище високої конкуренції, яке вимагає від них здатності формувати конкурентні переваги як у сфері виробництва товарів, так і в сфері їх просування на ринок. Конкурентні переваги досягаються завдяки впровадженню новацій — суттєво нових методів і засобів здійснення виробничої та комерційної діяльності.

Підприємницька діяльність ґрунтується на новій ідеї задоволення споживчого попиту в певних товарах чи пос­лугах. Пошук цієї ідеї є реакцією підприємців на зменшен­ня доходу від своєї діяльності, обумовлене насиченням пев­ного сегмента ринку відповідними товарами. Можли­вість створення та використання новації суб'єктами господарювання залежить від загального рівня науково-технічного розвитку країни і ресурсних можливостей. Чим радикальнішою (наукоємнішою) є ідея, взята за осно­ву інновації, тим довшим буде її життєвий цикл і біль­шим ефект від її комерціалізації.

Аналіз сучасної економічної практики свідчить, що ви­соких результатів підприємства можуть досягати лише за систематичного і цілеспрямованого новаторства, націленого на пошук можливостей, які відкриває середовище госпо­дарювання щодо виготовлення і впровадження нових видів товарів, нових виробничих і транспортних засобів, освоєння нових ринків і форм організації виробництва. Це передбачає особливий, новаторський, антибюрократичний стиль госпо­дарювання, в основі якого — орієнтація на нововведення, систематична і цілеспрямована інноваційна діяльність.

Тому для сучасної економіки є найважливішим завданням оволодіти знаннями та навичками у сфері інноваційної діяльності. На це і спрямована програма курсу «Економіка і організація інноваційної діяльності».

Мета вивчення курсу - формування системи знань з управління інноваційною діяльністю, визначення стратегії і тактики інноваційного забезпечення суб'єктів господарювання.

Завдання вивчення курсу - допомогти студентам глибоко засвоїти теорію і практику управління інноваціями на підприємстві, опанувати стратегію і тактику інноваційного забезпечення підприємства, знаходження оптимальних інноваційних рішень.

Предмет вивчення у дисципліні - процес, в ході якого наукова ідея доводиться до стадії практичного використання і починає давати економічний ефект, тобто набуває економічного змісту, а його результат (нововведення) доведений до стадії комерційного використання і одержання ознак ринку.

Вивчення курсу передбачає, що студенти опанували знаннями з таких дисциплін, як: «Вища математика», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Економічний аналіз» тощо.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати сутність і методологічні основи інноваційного менеджменту принципи управління ризиками при управлінні інноваціями, прибутком, інвестиціями і активами,

вміти застосовувати інструменти антикризового управління грошовими потоками, що спрямовані на інноваційну діяльність, володіти методикою вивчення вартості капіталу та опанування способів оптимізації структури інновацій. Для цього у процесі вивчення курсу треба опанувати теоретичними засадами здійснення інноваційної діяльності, розглянути чинне законодавство, що регламентує її, виявити та вивчити практичні особливості управління інноваційними процесами та підвищення їх ефективності. Методичні вказівки містять стислий зміст курсу, найважливіші теоретичні положення, контрольні запитання для самоконтролю знань і практичні завдання, що дадуть змогу перевірити на практиці отриманні знання з курсу.


^ 1. ПРОГРАМА КУРСУ


Змістовний модуль 1.

Основні поняття та етапи інноваційного процесу


  1. Сутність і характеристика інноваційних процесів та інноваційної діяльності.

  2. Еволюція теорій інновацій і сучасні тенденції розвитку інноваційних теорій.

  3. Особливості створення інновацій і формування попиту на них.

  4. Інноваційна політика підприємства .

  5. Інноваційний потенціал підприємства.Змістовний модуль 2.

Порядок підготовки інноваційних процесів на підприємстві


6. Комплексна підготовка виробництва.

7. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства.

8. Управління інноваційними процесами.

9. Інфраструктура інноваційної діяльності.


Змістовний модуль 3.

Оцінювання результатів інноваційної діяльності


10. Завдання й джерела фінансування інноваційних процесів.

11. Моніторинг інновацій.

12. Економічне оцінювання інноваційних проектів.

13. Державне регулювання інноваційної діяльності.


^ 2. СТИСЛИЙ ЗМІСТ КУРСУ


  1. Сутність і характеристика інноваційних процесів

та інноваційної діяльності

Сутність інноваційної діяльності.

Об’єкти та суб’єкти інноваційної діяльності.

Значення інноваційних процесів для ефективної господарської діяльності.

Поняття «новація», «інновація», «інноваційна діяльність». Поняття об’єктів та суб’єктів інноваційної діяльності.

Сутність та основні етапи інноваційного процесу. Трансфер як складова інноваційного процесу. Інноваційний лаг.

Класифікація інновацій.

Стадії життєвого циклу інноваційного продукту. Особливості етапів життєвого циклу інноваційного продукту.


^ 2. Еволюція теорій інновацій і сучасні тенденції

розвитку інноваційних теорій

Теорія циклічних криз як вихідна для інноваційного вчення. Класична теорія інноваційного розвитку Й. Шумпетера та її значення для розвитку інноваційної теорії.

Поняття про кластер інновацій. Основні кластери в інноваційній теорії.

Теорії постіндустріального суспільства та детермінізму. Теорія інтелектуальної технології.

Поняття «парадигма» та «синергізм». Типи розвитку економіки.


^ 3. Особливості створення інновацій і формування попиту на них

Маркетинговий підхід до інноваційної діяльності.

Умови виникнення попиту на інновації. Стимулювання підприємств на залучення інновацій.

Види попиту: прихований попит, негативний попит, надмірний попит, повноцінний попит, нерегулярний попит, нераціональний попит, відсутність попиту, потенційний попит.

Чинники, які найбільшою мірою стимулюють залучення інновацій. Конкурентні переваги.

Товар-новація. Оригінальний продукт.


^ 4. Інноваційна політика підприємства

Поняття інноваційної політики підприємства.

Сутність і види інноваційної стратегії підприємства. Принципи формування інноваційної політики підприємства.

Складові елементи інноваційної політики підприємства.

Інноваційний потенціал підприємства як спосіб реалізації інноваційної політики та методи його оцінювання.

Інноваційна стратегія підприємства. Види стратегій: наступальна, стабільна, захисна, залежна, імітуюча.

Принципи формування інноваційної політики підприємства. Складові інноваційної політики, їх взаємозв’язок та значення.


^ 5. Інноваційний потенціал підприємства

Сутність інноваційного потенціалу підприємства. Сутність принципу динамічної рівноваги.

Складові інноваційного потенціалу: виробничо-технічний потенціал, децентралізація управління, гнучкість організаційної структури, техніко-технологічний рівень розвитку підприємства тощо.

Структура та рівень інноваційного потенціалу.

Способи оцінки інноваційного потенціалу. SWOT - аналіз.


^ 6. Комплексна підготовка виробництва

Сутність та значення комплексної підготовки виробництва для здійснення інноваційної діяльності.

Етапи комплексної підготовки виробництва: науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи, технологічна підготовка, технічна підготовка, документальні підготовка, організаційна підготовка, виробнича підготовка.

Необхідні елементи комплексної підготовки, їх значення для розвитку інноваційних процесів.


^ 7. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства

Сутність науково-технічного прогресу та його вплив на техніко технологічний розвиток підприємства.

Види технічного розвитку підприємства.

Поняття та види технологій. Напрямки підтримки технічного рівня підприємства. Розвиток технології та її вплив на рівень технічного розвитку підприємства.

Відтворення і вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства. Основні показники оцінювання технічного рівня підприємства.


^ 8. Управління інноваційними процесами

Види інноваційних процесів та особливості управління ними. Різниця між стабільним і інноваційним процесами. Сутність управління інноваційними процесами.

Інноваційний менеджмент.

Стратегічне управління. Сутність стратегічного планування інноваційних процесів.

Оперативне управління інноваційними процесами. Інноваційна стратегія.

Планування, організація та контроль інноваційної діяльності. Організаційні структури управління інноваційної діяльності, їх особливості, переваги та недоліки.


^ 9. Інфраструктура інноваційної діяльності

Поняття про сферу інноваційної діяльності.

Особливості ринку новацій. Поняття про інноваційну інфраструктуру.

Види підприємств-суб’єктів інноваційної діяльності: експлеренти, пацієнти, комутанти, віоленти. Організаційні структури підтримки інноваційного бізнесу. Особливості венчурного бізнесу. Особливості фірм - бутлегерів.

Організаційні структури підтримання інноваційного підприємництва: бізнес-інкубатори, регіональні центри підтримки, регіональні науково-технічні центри, технополіси, технопарки, консорціуми, науково-технічні альянси тощо.


^ 10. Завдання й джерела фінансування інноваційних процесів

Завдання держави щодо фінансування інноваційних процесів.

Принципи, за якими будується система фінансування інноваційних процесів.

Сутність і види інвестицій.

Джерела фінансування інноваційної діяльності.

Внутрішні та зовнішні, власні, залучені та позичені фінансові ресурси (інвестиції).

Механізми фінансування (інвестування) інноваційної діяльності. Особливості фінансування інноваційних процесів венчурним капіталом, а також особливості лізингу, франчайзингу і форфейтінгу.

Лізингове фінансування. Інноваційні проекти та особливості їх фінансування.

Сутність і структура бізнес-плану. Бюджет інноваційного проекту.


^ 11. Моніторинг інновацій

Планування інноваційних програм. Необхідність моніторингу ринку інновацій.

Необхідність систематичного і цілеспрямованого новаторства. Джерела інноваційних можливостей.

Сутність і значення патентного пошуку. Види патентного пошуку. Види і джерела інноваційної інформації. Технічна та патентна інформація.


^ 12. Економічне оцінювання інноваційних проектів

Поняття про ефективність інновацій. Види ефектів від інноваційної діяльності.

Сутність і значення економічного ефекту від впровадження інновацій. Основні показники оцінювання ефективної інноваційної діяльності.

Дисконтування вартості грошей у часі у процесі визначення економічного ефекту.

Визначення точки беззбитковості та строку окупності інноваційного проекту.

Визначення економічного ефекту від впровадження інновацій, спрямованих на зниження собівартості продукції.

Визначення ефективності продажу та придбання ліцензій.


^ 13. Державне регулювання інноваційної діяльності

Сутність державної інноваційної політики. Типи інноваційної політики держави в залежності від економічної ситуації в країні.

Сутність Закону України «Про інноваційну діяльність».

Методи державного регулювання інноваційної діяльності. Державна фінансова підтримка інноваційних процесів. Методи та інструменти державної інновацій­ної політики, особливості їх застосування. В чому полягає відмінність між прямими та непрямими методами.

Важелі і інструменти стимулювання інноваційної діяльності.

Створювання системи патентного права (авторського права) та її значення для розвитку інноваційних процесів. Авторське право, інтелектуальна власність, промислова власність, торгова марка, комерційне найменування.

Сутність і значення ліцензування інноваційних продуктів. Франчайзинг як спосіб трансферу інновацій.  1. ^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ КУРСУ1. Сутність і характеристика інноваційних процесів

та інноваційної діяльності

У роботі над темою основну увагу слід приділити зрозумінню сутності інноваційних процесів, різниці між поняттями «новація» та «інновація», опанувати основами здійснення інноваційної діяльності, приділити увагу сутності та етапам інноваційного процесу, його структурі.


Аналіз сучасної економічної практики свідчить, що високих результатів підприємства можуть досягти лише за умови систематичного і цілеспрямованого новаторства, націленого на пошук можливостей, які відкриває середовище господарювання щодо виготовлення і впровадження нових видів товарів, нових виробничих і транспортних засобів, освоєння нових ринків і форм організації виробництва. Це передбачає особливий, новаторський, антибюрократичний стиль господарювання, в основі якого – орієнтація на нововведення, систематична і цілеспрямована інноваційна діяльність.

Інноваційна діяльність ( англ. – нововведення ) – діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг.

Об’єктом інноваційної діяльності є інновація. Слід розрізняти терміни «новація» та «інновація».

Новація ( лат. – оновлення, зміна ) – продукт інтелектуальної діяльності людей, оформлений результат фундаментальних, прикладних та експериментальних досліджень у будь-якій сфері людської діяльності, спрямований на підвищення ефективності виконання робіт.

Інновація – кінцевий результат інноваційної діяльності, що отримав втілення у вигляді виведеного на ринок нового чи вдосконаленого продукту, технологічного процесу, що використовується у практичній діяльності.

Об’єктами інноваційної діяльності є:

- інноваційні програми і проекти;

- нові знання та інтелектуальні продукти;

- виробниче обладнання та процеси;

- інфраструктура виробництва і підприємництва;

- організаційно - технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру і якість виробництва і соціальної сфери;

- сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки;

- товарна продукція;

- механізм формування споживчого ринку і збуту товарної продукції.

Суб’єкти інноваційної діяльності – фізичні або юридичні особи, які провадять інноваційну діяльність і залучають майнові та інтелектуальні цінності вкладають власні чи позичені кошти в реалізацію інноваційних проектів.

Інноватор – особа, яка ініціює процес впровадження інновації і бере на себе відповідальність за його реалізацію.

Інноваційний процес – процес перетворення наукового знання в інновацію, яка задовольняє нові суспільні потреби; послідовний ланцюг дій, що охоплює всі стадії створення новинки та її практичного використання. Спрощено модель інноваційного процесу можна подати як кілька послідовних етапів: наука – техніка – виробництво.

Наука . На цьому етапі розробляють теоретичні основи проблеми.

^ 1. Фундаментальні дослідження. Їх результатом є відкриття.

Відкриття – це науковий результат, що вносить радикальні зміни в існуючі знання, розкриває досі невідомі закономірності, властивості та явища матеріального світу, істотно впливає на НТП і розвиток цивілізації, служить джерелом винаходів.

Винахід – це результат науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт ( НДДКР ), що відображає принципово новий механізм, який може стати основою появи значної частини процесів і суттєво вплинути на розвиток НТП.

^ 2. Прикладні дослідження. Визначають напрям прикладного застосування знань, здобутих у процесі фундаментальних досліджень. Їх результатом є нові технології, матеріали, системи.

Техніка. На цьому етапі втілюють теоретичні конструкції явищ і процесів у матеріальну оболонку. Охоплює стадії НДДКР, які спрямовані на розроблення, проектування, виготовлення та опробування дослідних зразків нової техніки, технології чи продукту. Визначають технічну характеристику нової продукції, розробляють інженерно-технічну документацію на неї, створюють дослідні зразки, розпочинають експериментальне виробництво.

Виробництво. Комерціалізація нововведення. Впровадження у виробництво нового продукту. Цей етап охоплює декілька стадій: дослідження ринку; конструювання; ринкове планування; дослідне виробництво; ринкове випробування; комерційне виробництво. Це – завершальний етап.

^ Дифузія нововведення – процес його поширення для використання у нових місцях, сферах чи умовах.

Отже, завершальною ланкою інноваційного процесу є створення конкурентоспроможного продукту.

^ Класифікація інновацій по Й. Шумпетеру:

- Виробництво нового продукту або продукту з якісно новими властивостями;

- Впровадження нового засобу виробництва, в основу якого покладено нове відкриття або новий підхід щодо комерційного використання продукції;

- Освоєння нового ринку збуту певною галуззю;

- Залучення нових джерел сировини та напівфабрикатів;

- Впровадження нових організаційних форм.

^ Життєвий цикл інновацій – період від зародження ідеї, створення новинки та її практичного використання до моменту зняття з виробництва.

За своїм характером життєвий цикл інновації відповідає типовому життєвому циклу товару і проходить етапи розроблення, просування на ринок, зростання, зрілості та занепаду, які характеризуються різним співвідношенням витрат, пов’язаних з розробленням та виведенням новинки на ринок, і доходів від її продажу.

Як правило, такі стадії проходить технічно складна інновація, створення якої вимагає попередніх досліджень ефективності технічного рішення, взятого за її основу, конструкторського розроблення дослідного зразка, його апробації, вдосконалення, розроблення технології виготовлення.

^ Тривалість життєвого циклу інновації залежить від внутрішніх чинників, що обумовлюють здатність фірми-інноватора прискорити процес перетворення ідеї на матеріалізований продукт, придатний до комерційного впровадження, і зовнішніх, які формуються співвідношенням попиту і пропозиції і впливають на тривалість комерційного використання.

На рис. 1.1 зображено різні криві життєвого циклу інновацій.1. Традиційний 2. Бум 3. Провал
4. Піковий (захоплення, фетиш) 5. Тривале захоплення
6. Повторний цикл (відновлення, ностальгія) 7. Гребінчиковий (сезонність чи мода)


Рис. 1.1 - Види кривої життєвого циклу товару

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки до самостійного вивчення з курсу «економіка І організація інноваційної діяльності» iconДо самостійного виконання контрольної роботи з курсу «Економіка І організація інноваційної діяльності»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економіка І організація інноваційної діяльності» (для студентів 4 курсу...
Методичні вказівки до самостійного вивчення з курсу «економіка І організація інноваційної діяльності» iconЕкономіка І організація інноваційної діяльності
Методичні вказівки до самостійного вивчення, виконання контрольної роботи та виконання практичних завдань з дисципліни
Методичні вказівки до самостійного вивчення з курсу «економіка І організація інноваційної діяльності» iconДо виконання контрольної роботи з курсу «Економіка І організація інноваційної діяльності»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економіка І організація інноваційної діяльності» (для студентів 5 курсу...
Методичні вказівки до самостійного вивчення з курсу «економіка І організація інноваційної діяльності» iconН. М. Богдан Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «економіка І організація інноваційної діяльності»
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «економіка І організація інноваційної діяльності» (для студентів...
Методичні вказівки до самостійного вивчення з курсу «економіка І організація інноваційної діяльності» iconГ. Ф. Скала, М. П. Пан, В. М. Тимошенко, І. А. Ачкасов Конспект лекцій з вивчення курсу «Економіка й організація інноваційної діяльності»
Економіка й організація інноваційної діяльності: конспект лекцій для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання спеціальності...
Методичні вказівки до самостійного вивчення з курсу «економіка І організація інноваційної діяльності» iconГ. Ф. Скала, М. П. Пан, В. М. Тимошенко, І. А. Ачкасов Конспект лекцій з вивчення курсу «Економіка й організація інноваційної діяльності»
Економіка й організація інноваційної діяльності в будівництві: конспект лекцій для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання...
Методичні вказівки до самостійного вивчення з курсу «економіка І організація інноваційної діяльності» iconГ. Ф. Скала, М. П. Пан, В. М. Тимошенко, І. А. Ачкасов Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни «Економіка й організація інноваційної діяльності»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни „ Економіка й організація інноваційної...
Методичні вказівки до самостійного вивчення з курсу «економіка І організація інноваційної діяльності» iconЕкономіка та організація інноваційної діяльності” для студентів заочної форми навчання фпо І зо
Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу “Економіка та організація інноваційної діяльності” (для студентів заочної...
Методичні вказівки до самостійного вивчення з курсу «економіка І організація інноваційної діяльності» iconН. М. «Економіка І організація інноваційної діяльності»
Навчальний посібник з дисципліни «Економіка І організація інноваційної діяльності» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання...
Методичні вказівки до самостійного вивчення з курсу «економіка І організація інноваційної діяльності» iconКонспект лекцій з курсу "економіка та організація інноваційної діяльності"
Конспект лекцій з курсу “Економіка та організація інноваційної діяльності “ (для студентів заочної форми навчання фпо І зо спец....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи