Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 468.51 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/3
Дата08.06.2012
Розмір468.51 Kb.
ТипКонспект
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИХАРКІВСЬКА НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

«Економіка і організація інноваційної діяльності»(для студентів 4 курсу спеціальності 6.050100 - „Економіка підприємства”)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007


Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для студентів 4 курсу спеціальності 6.050100 - "Економіка підприємства") Укл. Бубенко П.Т., Покуца І.В. – Харків: ХНАМГ, 2007 – 40 с.


Укладачі: П.Т. Бубенко, І.В. Покуца


Рецензент: В.О. Костюк


Рекомендовано кафедрою міської і регіональної економіки,

протокол № 8 від 23.01.2007р.


ЗМIСТ

Загальні положення......................................................................................

4

Критерії оцінки для визначення якості засвоєння дисципліни...............

6

Тема 1. Сутнісна характеристика інновацій і інноваційних процесів...................................................................


7

Тема 2. Особливості створення інновацій і формування попиту на них........................................................


13

Тема 3. Інноваційна політика підприємства (організації)............................................................................................


18

ТЕМА 4. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС - ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ..................................................................


24

ТЕМА 5. Управління ІННОВАЦІЯМИ - НОВИЙ НАПРЯМОК

У МЕНЕДЖМЕНТІ ....................................................................................


27

ТЕМА 6. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ...............................................................................


31

^ ТЕМА 7. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ І ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ

НОВОВВЕДЕНЬ.........................................................................................


35

Список літератури......................................................................................

39^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Центром економічної діяльності в умовах ринкових економічних відносин є основна ланка економіки – підприємства - незалежно від їх підпорядкування і форм власності, оскільки на цьому рівні створюється необхідна для суспільства продукція, виконуються необхідні послуги.

На підприємствах зосереджені висококваліфіковані кадри, вирішуються питання економного витрачання матеріально-сировинних ресурсів, використання високопродуктивної техніки та технології, розробляється бізнес-план, застосовується маркетинг, здійснюється ефективне управління -менеджмент, забезпечується випуск конкурентноздатної продукції. Від діяльності підприємств залежать екологічний стан довкілля і регіональний соціально-економічний розвиток.

Все це вимагає глибоких економічних знань і ефективної організації інноваційної діяльності в умовах підприємства. Ці питання і висвітлюються в дисципліні - «Економіка і організація інноваційної діяльності».

^ Завдання дисципліни — вивчення економічної теорії і практики інноваційної сфери діяльності підприємств та організацій різних форм власності для досягнення ними технологічного і товарного лідерства; вивчення основних засад інноваційної політики і стратегії фірми, організації управління інноваційною діяльністю; визначення найефективніших напрямків оновлення техніко-технологічної бази підприємства та її продукції, з'ясування особливостей організаційних форм забезпечення і методів впровадження результатів інноваційної діяльності; висвітлення систем регулювання і стимулювання інноваційних процесів, обґрунтування організаційно-економічного механізму та оцінка соціально-економічної ефективності результатів наукових досліджень.

Вивчення курсу допоможе студентам орієнтуватися в питаннях інноваційної діяльності підприємств у ринкових економічних умовах, розуміти роль інноваційної політики як засобу підвищення ефективності підприємницької діяльності і виробництва конкурентноздатної продукції; вміти виявляти найефективніші напрямки оновлення техніко-технологічної бази підприємства та її продукції, розробляти інноваційні заходи і управляти інноваційними процесами на своєму підприємстві, в галузі, країні.

Методологія вивчення курсу включає певну сукупність конкретних методів, а саме: історичний, макроекономічний та мікроекономічний підхід до оцінки процесів і явищ, що припускають об’єктивну можливість розробки інноваційного проекту; застосування сучасного наукового інструментарію прийняття управлінських рішень та оцінки ефективності інноваційного проекту, аналіз, узагальнення та визначення можливих сфер застосування ефективного інноваційного вітчизняного і зарубіжного досвіду.

Під час вивчення дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» студент повинен знати:

 • основні концепції, поняття, методи і підходи, що використовуються в світовій практиці з організації інноваційної діяльності;

 • основи напрямки інноваційної діяльності підприємств, специфічні методи та інструменти інноваційного менеджменту;

 • найважливіші проблеми, пов’язані з економікою та організацією інноваційної діяльності

 • основні функції управління інноваційними проектами – організація, мотивація, планування та контроль;

 • методи оцінки ефективності інновацій, способи і засоби залучення ресурсів для їх реалізації та механізм управління інноваційними проектами;

Вміти :

 • економічно обґрунтовувати технічні та організаційні інноваційні рішення;

 • виконувати економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємств ЖКГ, виявляти резерви підвищення ефективності та використання трудових, матеріально-технічних та фінансових ресурсів з метою розробки реальних інвестиційних проектів в ЖКГ та оцінки їх ефективності.

 • орієнтуватися в питаннях інноваційної діяльності підприємств у ринкових економічних умовах;

 • розуміти роль інноваційної політики як засобу підвищення ефективності підприємницької діяльності і виробництва конкурентноздатної продукції;

 • вміти виявляти найефективніші напрямки оновлення техніко-технологічної бази підприємства та її продукції;

 • розробляти інноваційні заходи і управляти інноваційними процесами на своєму підприємстві, в галузі, країні.

критерії оцінки для визначення якості засвоєння дисципліни


«Відмінно» - виставляється за наступних умов:

 1. Творчий підхід до засвоювання матеріалу, повнота і правильність виконання завдання.

 2. Вміння застосовувати різні принципи і методи в конкретних ситуаціях.

 3. Глибокий аналіз фактів та подій, спроможність прогнозування результатів від прийнятих рішень.

 4. Чітке, послідовне викладання відповіді на папері.

 5. Вміння пов’язати теорію і практику.

«Добре» - виставляється за наступних умов:

 1. Мають місце деякі непринципові помилки несуттєвого характеру у викладанні відповідей при повному знанні програмного матеріалу.

 2. Переважання логічних підходів перед творчими у відповідях на питання.

 3. Не завжди правильне прогнозування подій від прийнятих рішень.

 4. Вміння пов’язати теорію з практикою.

«Задовільно» - виставляється за наступних умов:

1. Репродуктивний підхід до засвоювання та викладання матеріалу.

2. Недостатня повнота викладання матеріалу, але при обов’язковому виконанні (можливо з несуттєвими помилками) тих завдань, що пов’язані з розв’язанням практичних задач (третє питання).

 1. Неглибокі знання основного матеріалу, наявність великої кількості неточностей у викладанні матеріалу.

 2. Нечітке викладання матеріалу на папері, порушення логічної послідовності при викладанні матеріалу.

 3. Утруднення при практичному втіленні прийнятих рішень.

«Незадовільно» - виставляється за наступних умов:

 1. Відсутність знань з більшої частини матеріалу, погане засвоєння принципових положень курсу.

 2. Наявність грубих, принципових помилок при практичному виконанні отриманих завдань.

 3. Невиконання або виконання з великими помилками тих завдань, що пов’язані з розв’язанням практичних задач (третє питання).

 4. Неграмотне і неправильне викладання відповідей на папері.

ТЕма 1. Сутнісна характеристика інновацій і інноваційних процесів


1.1. Сутність, об'єкти і суб'єкти інноваційної діяльності.

1.2. Етапи, стадії і моделі інноваційного процесу.

1.3. Класифікація інновацій.

1.4. Життєвий цикл інновацій.


1.1. Сутність, об'єкти і суб'єкти інноваційної діяльності


У центрі економічної діяльності, в умовах ринкових економічних відносин підприємства є основною ланкою економіки - незалежно від їхнього підпорядкування і форм власності. На підприємстві (організації) зосереджені висококваліфіковані кадри, вирішуються питання економічного витрачання матеріальних ресурсів, використання високопродуктивної техніки і технології, розробляються бізнес-плани, здійснюється ефективне керування - менеджмент, застосовується маркетинг, забезпечується випуск конкурентноздатної продукції. Усе це вимагає глибоких економічних знань і ефективної організації інноваційної діяльності в умовах підприємства.

^ Мета дисципліни „Економіка і організація інноваційної діяльності” - вивчення економічної теорії і практики інноваційної сфери діяльності організацій різних форм власності для досягнення ними технологічного і товарного лідерства, вивчення основних напрямків інноваційної політики і стратегії фірми; організація управління інноваційною діяльністю, розробка найбільш ефективних напрямків відновлення техніко-технологічної бази організації і її продукції; визначення особливостей організаційних форм і методів впровадження результатів інноваційної діяльності, системи стимулювання інноваційних проектів, фінансування інноваційних проектів, комплексної оцінки ефективності інноваційної діяльності.

Інноваційна діяльність – діяльність, направлена на використання та комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок, випуск на ринок нових товарів і послуг.

Інноваційна діяльність є невід'ємною складовою виробничо-господарської діяльності організації, орієнтована на відновлення удосконалення її продуктивних сил і організаційно-економічних відносин.

Об'єктом інноваційної діяльності є інновація.

Інновація (нововведення) - кінцевий результат інноваційної діяльності, втілений у вигляді нового чи удосконаленого продукту виведеного на ринок, нового чи удосконаленого технологічного процесу, що застосовується в практичній діяльності; нового підходу до соціальних послуг.

Слід відрізняти терміни "інновація" і "новація".

Новація - продукт інтелектуальної діяльності людей, оформлений результат фундаментальних, прикладних чи експериментальних досліджень у будь-якій сфері людської діяльності, спрямований на підвищення ефективності виконання робіт.

Новаціями є: відкриття, винахід, нові й удосконалені процеси, методики, стандарти, результати маркетингових досліджень.


^ 1.2. Етапи, стадії і моделі інноваційного процесу


Прикладні дослідження вимагають значних інвестицій і є ризикованими, виконуються на конкурсній основі галузевими науково-дослідними інститутами чи ВУЗами за замовленням держави або великих промислових компаній і акціонерних товариств, інвестиційних фондів.

^ Техніка (науково-технічна діяльність) охоплює стадії дослідно-конструкторських і проектно-конструкторських робіт, спрямованих на розробку, проектування, виготовлення і випробовування дослідних зразків, нової техніки, технології, нового продукту. Визначаються технічні характеристики нової продукції, розробляється інженерно-технічна документація. Створюються дослідні зразки, починається експериментальне виробництво. Ці роботи можна виконувати силами самих організацій (за умови наявності лабораторій, конструкторських бюро) або за їх замовленням у ВУЗах і спеціальних конструкторських бюро.

Виробництво (комерціалізація нововведення) є етапом впровадження у виробництво нового продукту, розробка програми маркетингу і впровадження нововведення на ринок. Інвестиції на цьому етапі також ризиковані, але їх повністю бере на себе суб'єкт господарювання, акумулюючи для цього фінанси у спеціальних фондах і використовуючи банківський кредит.

Цей етап включає кілька стадій:

 • дослідження ринку: вивчають готовність ринку для прийняття інновації, визначають форми впровадження інновації на ринок;

 • конструювання: формують дизайн з урахуванням функціональних, естетичних вимог і вимог споживачів обраного сегмента ринку;

 • ринкове планування: визначають обсяг попиту на новий товар, оцінюють

 • витрати на виготовлення і прогнозують майбутні доходи від продажу;

 • дослідницьке виробництво: налагодження і відпрацьовування технологічного процесу і визначення кошторису витрат;

 • ринкове випробування: здійснюють рекламну компанію до появи товару на ринку, визначають прогнозну ціну, оцінюють попит;

 • комерційне виробництво: формують портфель замовлень на виготовлення партії товару;

 • складають договір з постачальниками, проектують системи керування виробництвом;

 • виготовляють і реалізують продукцію в запланованих обсягах, удосконалюють політику ціноутворення і методи стимулювання та ін.

Виготовлення нового продукту можуть здійснювати також інші підприємства, отримавши на це ліцензію.

Відбувається дифузія нововведення - процес його розширення для використання в нових місцях, сферах чи умовах. Здійснюється широке використання дифузії в технологічних нововведеннях, оскільки їм притаманна найбільша інваріантість.

Інваріантість нововведення – здатність нововведення зберігати незмінними якісні й кількісні характеристики, що дає можливість використовувати продукцію тривалий час у різних сферах. (Приклад. Штучне волокно - нейлон, отримане фірмою „Du pont” використовують для парашутів, а також для виготовлення сорочок, плащів, курток, і корту для автомобільних шин.)

Однак, не всі підприємства мають належну базу для створення наукомістких продуктів.

Інноваційна діяльність таких підприємств ґрунтується на удосконаленні і модифікації існуючих товарів, пошуку іншої сфери їхнього застосування, поширенні їх на інші сегменти ринку.

Основними етапами інноваційного процесу на підприємстві є:

- генерація ідеї для задоволення суспільних потреб;

- розробка задуму і попередня оцінка ринкової привабливості;

- аналіз умов реалізації задуму і необхідних витрат, порівняння з фінансовими можливостями;

- конструкторська і технологічна розробка нового товару;

- спробний маркетинг - прогнозування попиту й оцінка доходу;

- комерційна реалізація нововведення.

Дифузія і удосконалювання нововведення є складовими інноваційного процесу. Дифузія технологічних нововведень здійснюється шляхом трансферу.

^ Трансфер технологій - це передача суб'єктам, які не є авторами новацій, права на їхнє використання через продаж ліцензій і здійснення інжинірингових послуг.

Модель інвестиційного процесу в окремо взятій фірмі відрізняється від загальної і включає шість етапів:

1. Виявлення потреб в нововведенні.

2. Збір інформації про наявність нововведення, що забезпечить вирішення проблеми.

3. Оцінка інвестиційного проекту за критеріям економічної доцільності.

4. Ухвалення рішення про впровадження інновації.

5. Впровадження нововведення.

6. Інституциалізація нововведення (модифікація, дифузія).

^ 1.3. Класифікація інновацій


Перша класифікація стала класичною і належить австрійському економісту Йозефу Шумпетеру (1883-1950). Він виділив п’ять типів інновацій:

- виробництво нових видів продукції (товарна інновація)

- розробка нового методу виробництва (технологічна інновація)

- освоєння нового ринку збуту товарів і послуг (ринкова інновація)

- залучення нових джерел сировини і напівфабрикатів (маркетингова інновація)

- упровадження нових організаційних форм.

На сучасному етапі інновації класифікують за різними ознаками:

а) За сферою діяльності підприємства:

- інновації на вході в підприємство як систему (зміни у використанні

матеріалів, устаткування, сировини, інформації),

- інновації на виході з підприємства (вироби, послуги, технології),

- інновації структури підприємства (зміни у виробничих процесах )

б) За змістом діяльності:

- технологічні,

- виробничі (розширення потужності і диверсифікованість),

- економічні (зміна методів і способів планування, зниження виробничих витрат),

- торгові (застосування нових методів цінової політики),

- соціальні (поліпшення умов і характеру праці),

- управлінські (удосконалення оргструктури, стилю і методів ухвалення рішення, нові способи обробки інформації).


^ 1.4. Життєвий цикл інновацій


Це період від зародження ідеї, створення нововведення і його практичного використання до моменту зняття з виробництва.

За своїм характером життєвий цикл інновацій відповідає життєвому циклу товару і проходить етапи розробки, просування на ринок, росту, зрілості й спаду, що характеризуються різними співвідношеннями витрат, зв'язаних з розробкою і виходом нововведення на ринок, і доходів від його продаж.

а) ^ Етап розробки включає стадії зародження ідеї, проведення НДР і ОКР задля перетворення ідеї в необхідний для промислового виготовлення продукт, розробки технології його виробництва.

б) ^ Етап виведення на ринок. На цьому етапі здійснюються налагодження технологічного процесу, випуск спробної партії і її ринкова апробація, формування стратегії і каналів збуту. На цьому етапі прибуток відсутній, оскільки витрати перевищують доходи від продажів.

в) ^ Етап росту - період швидкого прийняття нового товару ринком і швидке зростання прибутку.

г) Етап зрілості характеризується зниженням темпів збуту. Товар не стає нововведенням. Прибуток стабілізується чи знижується у зв'язку з ростом витрат на захист від конкурентів. Цим етапом життєвий цикл інновації припиняється.

д) ^ Етап спаду - різке падіння збуту і зниження прибутку. Товар знімається з виробництва. Величина стабільного доходу організації забезпечується правильним розподілом зусиль між заміщуючими один одного продуктами. Досягнення такого розподілу і є метою формування і здійснення інноваційної політики, де визначальними є ті обставини, що засоби у розвиток і освоєння продукту необхідно вкладати значно раніше, ніж буде отриманий реальний ефект.


Контрольні запитання

1. Охарактеризувати суть і завдання інноваційної діяльності в організації.

2. Як ви розумієте поняття "новація " і "інновація"?

3. У чому суть інноваційної діяльності?

4. Охарактеризуйте етапи інноваційного процесу.

5. У чому суть дифузійних процесів?

6. Що таке життєвий цикл інновацій? Охарактеризуйте його стадії.

ТЕМА 2. Особливості створення інновацій і формування попиту на них


2.1. Умови виникнення попиту на інновації.

2.2. Планування і організація створення нового товару.

2.3. Види попиту на інновацію і причини, що впливають на нього.

^ 2.1. Умови виникнення попиту на інновації


Успіх нового продукту значною мірою залежить від глибокого і всебічного аналізу стану попиту на відповідному сегменті ринку, виявлення його тенденцій і факторів, що впливають на нього.

Конкурентна боротьба між суб'єктами господарювання примушує їх до поліпшення своєї діяльності, що можливо тільки за умови систематичних нововведень як у виробничий процес з метою удосконалення способу виготовлення продукції, так і в саму продукцію, з метою її модифікації, поліпшення дизайну, додання нових властивостей, експлуатаційних характеристик. Усі ці нововведення можуть забезпечити підприємству переваги над конкурентами.

Конкурентні переваги утримуються тільки за умови ефективної інноваційної політики і належної організації інноваційної діяльності.

Інноваційна діяльність - це складний і багатоаспектний процес, який можна поділити на три складові:

- інноваційна ініціатива (поява нової ідеї на основі нових знань і з урахуванням можливості їхнього перетворення в комерційний привабливий продукт;

- визначення потреб ринку;

- налагодження й організація виробництва нового продукту для задоволення попиту па ринку.

Попит - обсяг продукції чи послуг, які споживач хоче і може придбати на конкретному ринку за певну ціну протягом визначеного часу.

Вивчення попиту на товари, що існують на ринку, дає змогу зрозуміти, який новий товар чекають споживачі на конкретному ринковому сегменті й установити обсяги його продажу у разі впровадження у виробництво. Вивчення попиту здійснюється за наступними аспектах:

- обсяг попиту;

- наявність потенційних покупців;

- потреба в товарі;

- можливість придбання товару;

- ціна товару;

- час виведення товару на ринок і його реалізація;

- ринок збуту продукції.

Залежність попиту від цінових характеристик визначається законом попиту та пропозиції, сутність якого полягає у зниженні попиту на продукт зі збільшенням його ціни.

Інструментами попереднього ( поточного) і оперативного аналізу попиту є його табличне і графічне зображення.

^ Табличне зображення попиту - це розставлені в порядку збільшення чи зменшення значення ціни продукції, яким відповідають значення кількості одиниць товару, на який існує попит.

^ Графічне зображення попиту - це крива, що характеризує зміну попиту на продукцію в залежності від зміни ціни на неї.

Аналіз кривих попиту на існуючу продукцію дозволяє установити час завершення її життєвого циклу і завчасно підготуватися до виведення на ринок нового товару.


^ 2.2. Планування і організація створення нового товару


Нова продукція, що виводиться на ринок, може бути трьох видів:

- та, котра раніше не існувала (компакт- диски)

- та, котру раніше виготовляли, але конструкція була істотно змінена (ноутбук замість стаціонарного ПК)

-та, яка має лише новий дизайн (ліки у вигляді аерозоля).

Інноваційний товар (товар - новація) - продукт науково-технічної й інноваційної діяльності, що пропонує новий спосіб виробництва товарів чи послуг (технологія) і відкриває споживачеві сферу задоволення своїх потреб.

^ Оригінальний продукт - принципово новий продукт, конструктивне виконання і склад споживчих якостей якого не були відомі раніше.

Процес створення нового продукту передбачає здійснення інноваційної діяльності в кілька етапів:

- генерування ідеї;

- оцінка і вибір перспективних ідей;

- розробка концепції товару;

- розробка і створення досвідченого зразка;

- пробний маркетинг.

^ Генерування ідеї:

а) Метод інверсії (передбачає застосування протилежного існуючому погляду) (охолодження замість нагрівання).

б) Метод ключових питань (на якому сегменті ринку потрібно концентрувати зусилля),

в) Синектика (мозкова атака дослідження проблеми спеціальними групами фахівців, інженерів, експертів).

^ Оцінка і вибір перспективних ідей передбачає оцінку ідей по новому товару з точки зору сприйняття їх споживачем.

Здійснюється на основі детального вивчення ринкових потреб:

- уточнюють, хто готовий платити гроші за задоволення нової потреби;

- вивчають перспективу потреб і альтернативи їхнього задоволення;

- вивчають готовність ринку до ідеї нового товару;

- вивчають відповідність ідеї товару загальним галузевим тенденціям.

Для добору нових ідей використовують традиційний набір принципів:

 • переваги віддають ідеям, що мають альтернативні варіанти;

 • особливо цінними є ідеї з перспективою багаторазового використання;

- першочергове значення мають ідеї, що містять досить інформації для вибору раціонального варіанта рішення;

- перевагу мають ідеї, де трудомісткість, термін виконання, вартість матеріалів не перевищує встановлених обмежень.

^ Розробка концепції нових товарів.

Розробка концепції нового товару базується на комплексній оцінці таких питань:

- сфери можливого застосування товару, коло його потенційних споживачів;

- відповідність якісних параметрів товару вимогам ринкового сегменту;

- головні переваги нового товару над товарами-конкурентами;

- можливість сполучення нового товару або технології з товарами, освоєними виробництвом;

- зміни у виробництві і збуті, зв'язані з переходом на випуск нових товарів, і відповідні витрати;

- прогнозовані ціни, доход і прибуток;

- можливість ризиків.

^ Розробка і створення промислового зразку.

На цьому етапі здійснюють проектування товару, його параметрів, дизайн, виготовляють промисловий зразок, вирішують питання технічного рівня виробу, можливості якісного виготовлення, ефективного використання в майбутньому.

У процесі проектування виробу важливо забезпечити оптимальне співвідношення між значущістю для споживача окремих його функцій і витрат на їхнє здійснення.

З цією метою можна застосувати метод функціонально - вартісного аналізу (ФВА).

^ Метод ФВА - метод комплексного техніко-економічного дослідження об'єкта з метою розвитку його корисних функцій при оптимальному співвідношень їхньої значущості для споживача і витрат на їхнє здійснення.

^ Пробний маркетинг здійснюється перед початком повномасштабного виробництва і реалізації продукції.

Має за мету - вивчити реакцію споживачів на новий товар. Для цього виготовляється пробна партія товару, тестування якої в умовах ринку дає змогу виявити особливості нового товару в процесі споживання й оцінити перспективи його випуску.

^ 2.3. Види попиту на інновації


По відношенню споживачів до товару попит буває: схований, нерегулярний, надмірний, повноцінний, негативний .

Оцінка попиту на різних стадіях життєвого циклу розділяється на такі види:

1. ^ Попит на стадії розробки ідеї (потенційний попит).

Від його правильного визначення залежить ефективність комерціалізації.

Потенційний попит – попит, що відображає можливості потенційних споживачів продукції купити новий товар за встановленою ціною протягом життєвого циклу товару.

2. ^ Попит, що формується на етапі виходу продукції на ринок. Залежить від попередньої підготовки ринку до прийняття нового товару.

3.Попит на етапі затвердження нового товару на ринку. Повинен бути достатнім для залучення нових груп споживачів.

  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи