Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «технологія будівельного виробництва» icon

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «технологія будівельного виробництва»
НазваМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «технологія будівельного виробництва»
Сторінка1/4
Дата09.06.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсового проекту з курсу


«ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА»


(для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом

підготовки 6.092100 «Міське будівництво і господарство»)


Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Технологія будівельного виробництва» (для студентів 3 курсу за напрямом підготовки 6.092100 - «Міське будівництво і господарство») / Укл.: М.Г.Костюк, Г.Г. Осташевська, І.І. Кобзар. – Харків: ХНАМГ, 2008. – с. 28.


Укладачі: М.І. Костюк,

Г.Г. Осташевська,

І.І. Кобзар.


Рецензент: канд. техн. наук, доц. Панченко В.О.


Рекомендовано кафедрою технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів. Протокол № 5 від 27.12.2007р.


З М І С Т


Загальні положення…………………………………………..………………4


1. Методика виконання розділів проекту…………...…………………..…..5

1.1. Характеристика об’єкту ………………...…………..........……...5

1.2. Вибір стропуючих пристроїв………………...……….............….7

1.3. Вибір методів монтажу конструкцій [2, 3, 4, 5, 9]……..……….7

1.4. Вибір монтажного крана……………………………………….....8

1.5. Вибір оптимального варіанта монтажу збірних конструкцій...12

1.6. Розрахунок калькуляції трудових витрат і розробка

календарного графіка виконання робіт …………………….…..15

1.7. Вибір транспортних засобів………..…………………….….…..17


Список літератури…………………………………………..……………………...21

Додатки………………………………..…………………….………………………22


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


У цих методичних вказівках подані рекомендації з розробки технології зведення одноповерхових промислових будівель.

Мета курсового проекту: закріпити і поглибити знання студентів з теоретичного матеріалу, а також набути навички самостійно приймати технологічні й організаційні рішення у питаннях монтажу збірних залізобетонних конструкцій, проектуванні технології та комплексної механізації монтажних процесів.

Проект включає: розрахунково-пояснювальну записку на 25-35 стор. і технологічну карту на аркуші формату А-1.

Основою виконання курсового проекту є завдання, яке містить:

 • розміри будівлі у плані;

 • характеристики збірних конструкцій;

 • умови доставки збірних елементів на об’єкт.

Розрахунково-пояснювальна записка включає наступні розділи:

 1. Вступ.

 2. Характеристика об’єкта, що будується.

 3. Визначення обсягів монтажних робіт.

 4. Вибір методів монтажу.

 5. Вибір монтажних кранів.

 6. Складання калькуляції трудових затрат і заробітної плати.

 7. Складання календарного плану виконання монтажних робіт.

 8. Вибір транспортних засобів.

 9. Визначення техніко-економічних показників проекту.

 10. Розробка заходів техніки безпеки.

Графічна частина містить:

 1. Схему технологічних маршрутів монтажних комплектів з вказівкою стоянок кранів (М 1:100; 1:200; 1:400) (рис. 1).

 2. Схеми монтажу основних збірних елементів з вказівкою послідовності монтажу, вильоту стріли, висоти підйому, розмірів, прив’язки монтажного крану (М 1:50; 1:100)

 3. Календарний графік проведення монтажних робіт.

 4. Схеми основних захватних пристроїв і пристроїв для тимчасового кріплення елементів.

 5. Техніко-економічні показники проекту.

 6. Вказівки щодо виконання робіт з вимогами до їхньої якості.

 7. Заходи техніки безпеки.Рис. 1 - Схема технологічних маршрутів монтажних комплектів

, – технологічні маршрути кранів;

, – технологічні маршрути ланок робітників;

– напрям руху автотранспорту.


 1. ^ МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РОЗДІЛІВ ПРОЕКТУ

  1. Характеристика об’єкта

Стисло викладають призначення об’єкта, будівельну характеристику, розробляють компоновочну схему об’єкта (рис. 2).

До таблиці 1 вносять основні характеристики збірних елементів. Кількість елементів визначають за компоновочною схемою. Вагові характеристики збірних елементів обчислюють за довідковими даними (додаток 4) [14].

Таблиця 1

№ п/п

Елемент

Марка елементу

Ескіз

Кількість

Маса, т

одного

усіхОб’єм робіт з урахуванням допоміжних процесів, пов’язаних з зведенням конструкцій, заносять до табл. 2.

Таблиця 2

№ п/п

Процес

Одиниця виміру ЄНіР

Формула розрахунку

Об’єм робітРис. 2 - Компоновочна схема об’єкта

КН, КВ – колони наружні та внутрішні;

ПБН, ПБВ – підкранові балки наружного та внутрішнього прогонів;

ПФ, СФ – підкрокв’яні і крокв’яні ферми;

ПП. – плити покриття.

Виконуючи монтаж збірних залізобетонних конструкцій, згідно з ЄНіР [11] до складу робіт включають:

 • монтаж елементів, шт.;

 • зварювання стиків, метрів погонної довжини. Приймати стик однієї ферми з колонами 1,2 – 1,3 м шва; стик однієї підкранової балки з колонами – 1,0 – 1,2 м шву; стики плити покриття з фермами – 0,6 – 1,0 м шву;

 • стики колон з фундаментами (шт);

 • стики підкранових балок з колонами.

  1. Вибір стропуючих пристроїв

Відповідно до довідкових даних обирають стропуючі пристрої з урахуванням їхнього призначення та вантажопід’ємності.

Ескізи пристосувань заносять до табл. 3.

Таблиця 3

Наймену-вання

Призна-чення

Ескіз

Вантажо-під’ємність

Маса, т

Висота, т


  1. Вибір методів монтажу конструкцій [2, 3, 4, 5, 9]

Залежно від конструктивних та об’ємнопланувальних рішень технологія спорудження промислових будинків має свої особливості.

Розрізняють зведення одноповерхових будинків легкого, середнього і важкого типів.

Монтаж конструкцій одноповерхових промислових будинків можливо виконувати різними методами (роздільним, комплексним, комбінованим).

За роздільним методом конструкції певного типу монтують окремим потоком. Наприклад, спочатку – колони, потім – підкранові балки і т. п. Для виконання робіт ланки робітників працюють з оптимально підібраним краном.

Комплексний метод монтажу передбачає установку, вивірку і закріплення всіх конструкцій одного осередку будинку.

Комбінований метод – це поєднання роздільного і комплексного методів. Наприклад, під час монтажу конструкцій одноповерхового будинку, спочатку встановлюють колони (як при роздільному методі), а потім усі інші конструкції (як при комплексному методі). Метод ефективний за наявності на будівельному майданчику кількох типів монтажних механізмів.

Будинки в плані поділяють на кілька дільниць для можливого суміщення робочих будівельних процесів і організації будівельного потоку.

Дільниці визначають залежно від майбутньої технології виробництва, кількості прогонів. Дільниці можуть розміщуватися в прогонах уздовж будинку, впоперек, або формуватися з типових секцій. Залежно від розмірів та маси конструкцій використовують різноманітні схеми руху монтажних кранів. Слід зазначити, що використання кранів з великою вантажопід’ємністю дозволяє з однієї стоянки крана монтувати більше конструкцій, але в цьому випадку збільшується вартість експлуатації кранів. Легкий кран під’їжджає на кожну наступну стоянку для монтажу чергових конструкцій, що ускладнює процес, проте витрати на його експлуатацію будуть мінімальними.

Під час монтажу колон рух крану посередині вважають раціональним у прогонах 12,18 м; у прогонах 24,30 м кран рухається вздовж боків. Під час монтажу покриття, коли ферми розміщують кроком 6 м, кран рухається посередині вздовж прогону. Якщо ферми розміщують з кроком 12 м, то для монтажу покриття застосовують схему, за якою кран може рухатись впоперек прогону.

У цьому розділі записки наводять аналіз існуючих методів монтажу одноповерхових промислових будинків (послідовність установки конструкцій та схеми руху кранів). Для кожного комплекту додають накреслені схеми установки конструкцій у одному прогоні, на схеми наносять місця стоянок, а також напрями руху автотранспорту.

Як правило, монтаж конструкцій проводять без проміжного їхнього розвантаження, а з транспорту, який під’їжджає до монтажного крану з того боку, з якого конструкції ще не змонтовані.

  1. Вибір монтажного крана

Монтаж конструкцій одноповерхових промислових будинків виконують, як правило, мобільними кранами. Монтаж конструкцій – це комплексний процес, який включає підготовчі роботи (доставку елементів, складування) і основні (установку та закріплення). Проектування комплексного процесу складається з вибору механізмів для кожного монтажного комплекту. Крани обирають у відповідній послідовності.

На першій стадії виконують розрахунки відповідно до прийнятої схеми роботи крана (рис. 3, 4). Крани обирають за технічними характеристиками.Рис. 3 - Схеми визначення монтажних характеристик збірних елементів

, , , , , - монтажні виліти гака крану для колон, підкранових балок, підкрокв'яних ферм, крокв'яних ферм, плит покриття;

, , - висота підйому гака для колон, крокв'яних ферм, плит покриття.

 1. Висота підйому монтажного гака

, (1)

де – рівень монтажної відмітки, на яку монтується елемент, м;

– висота монтажного елементу, м;

– запас за висотою, що вимагається за умовами безпеки монтажу, м;

= 0,5···1м;

– висота стропування, тобто відстань від верха монтованого елемента до гака крана [5, 2];

– висота поліспаста (мінімальна відстань від гака крана до стріли крана),

? 1,5 ? 2м;

 1. Необхідний виліт гака крана визначають відповідно до прийнятої схеми руху крана графічним методом, як відстань від осі обертання крана до центру ваги елемента. (рис. 3).

Виліт гака крана при монтажі ферм та плит покриття визначають або графічним методом (рис. 4), або за формулою. Визначаючи виліт гака крана треба пам’ятати, що відстань між будівлею і стрілою крана не повинна бути меншою ніж 1м.

, (2)

де – виліт гака, м;

а – половина монтуємого елемента, м;

d – відстань між будівлею і стрілою крана, 1м;

– висота підйому гака, м;

– висота стропування, м;

– висота поліспаста, м.
Рис. 4 - Схеми визначення монтажних характеристик збірних елементів:

а – стріла, б – стріла

– виліт гака крана при монтажі плит покриття;

– довжина стріли крана;

– довжина гуська;

– монтажна висота плити покриття.

 1. Монтажну масу визначають як суму маси елемента та монтажних пристроїв, які підіймають разом з елементом під час монтажу: стропуючі пристрої, траверси, підкоси, елементи риштувань і пр. (т).

, (3)

де – маса елемента, т;

– маса стропуючих пристроїв і пристосувань, встановлених на монтуємому елементі до підйому, т. [5, 12]

Отримані значення монтажних характеристик збірних елементів зводять у табл. 4.

Таблиця 4

№ п/п

Найменування елемента

Маса елемента, Ре , т

Маса стропуючих пристроїв, ?Рстр

Монтажна маса,

Рм , т

Висота підйому гака,

Hг , м

Варіант 1

Варіант 2

Виліт гака,

Lкр , м

Вантажопідйомність крана ддя даного виліта стріли

Марка крана

Виліт гака,

Lкр , м

Вантажопідйомність крана ддя даного виліта гака

Марка крана


1.5. Вибір оптимального варіанта монтажу збірних конструкцій


Вибір виконують порівнянням техніко-економічних показників [6].

 1. тривалість установки конструкцій, зм.;

 2. трудомісткість монтажу 1т конструкцій, люд.зм.

За умови спільної роботи кранів, які включаються послідовно, тривалість установки конструкцій Tj визначається залежно від кількості кранів, послідовності й сполучення їхньої роботи. (рис. 5, 6).
Рис. 5 - Тривалість монтажу Рис. 6 - Тривалість монтажу

при Ткр1 < Ткр2 при Ткр1 < Ткр2

Послідовність розрахунку наступна:

 1. Визначають тривалість монтажу конструкцій для кожного комплекту (зм), кожним краном.

 2. Визначають розміри дільниць для можливого суміщення робочих будівельних процесів.

 3. Розраховують тривалість монтажу по варіанту.

Тривалість установки конструкцій кожним краном визначають за формулою

(4)

де – тривалість монтажу і-го комплекту, зм.;

і – номер комплекту у варіанті;

k – кількість різновидів конструкцій в і-м комплекті;

– тривалість циклу робіт крана при установці конструкцій певного виду, хв.;

– обсяг робіт, які монтуються краном конструкцій, шт.;

1,2 – коефіцієнт перевиконання норм;

– тривалість зміни, год., за умови п’ятиденного робочого тижня – 8,2;

– коефіцієнт використання робочого часу крана в зміну (приймається для самохідних кранів – 0,85);

Тривалість циклу роботи крана при установці одного елементу, хв.:

, (5)

де – висота підйому гака при монтажі кожного з видів конструкцій, м;

V1, V2, V3 – відповідно швидкість підйому, опускання гака, пересування крана, м/хв;

– середній кут повороту стріли крана при монтажі кожного типу конструкцій, град.;

– швидкість повороту стріли, об/хв.;

– час на зміну вильоту гака крана, хв.;

– середня відстань переміщення крана, що припадає на 1 елемент, м;

– коефіцієнт, що враховує сполучення робочих рухів крана (приймають 0,8);

– тривалість виконання ручних операцій, хв;

Значення V1, V2, V3, знаходять у додатку 3. Значення ручних операцій у додатку 2.

Розміри дільниць у одноповерхових промислових будинках визначають, пам’ятаючи, що дільниця – це частина будинку, на котрій у даний час виконують роботи тільки одного виду. За розмір дільниці можливо прийняти половину прогону.

Для визначення тривалості монтажу будинку у кожному варіанті необхідно побудувати графік виконання робіт (рис. 5, 6).

Тут можуть бути два випадки:

1. тривалість роботи другого крана більше або дорівнює тривалості першого. Тобто Ткр1 ? Ткр2 . У цьому випадку тривалість монтажу конструкцій за варіантом

, (6)

де тривалість установки конструкцій 1м краном на першій ділянці, зм;

j – номер варіанту.

2. у випадку, коли перший кран зайнятий на монтажі конструкцій більше ніж другий, тривалість монтажу конструкцій у цьому випадку визичається за формулою

, (7)

де – тривалість установки конструкцій другого комплекту на останній дільниці, зм;

2. трудомісткість монтажу 1т конструкцій у люд.зм. згідно з варіантом визначають за формулою:

(8)

де IF – кількість монтажних комплектів у варіанті;

M – маса конструкцій, які монтують, у варіанті, т;

– трудомісткість монтажу конструкцій і-го комплекту, люд.зм.;

, (9)

де – трудомісткість установки конструкцій, люд.зм.;

– трудомісткість монтажу крана, демонтажу, люд.зм.;

Значення , знаходять у додатку 3.

– трудомісткість технічного обслуговування крана, пробного пуску, люд.зм.;

, (10)

де IRM – кількість монтажників (по ЄНіР)

Показники ТОП зводять у табл. 5.

Таблиця 5

Варіант

Тривалість монтажу, зм.

Трудомісткість монтажу 1т конструкції, люд.зм./т  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «технологія будівельного виробництва» iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Холодильні машини" для студентів напряму підготовки
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Холодильні машини”/ укладач Ю. М. Вертепов. Суми: Сумський державний університет,...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «технологія будівельного виробництва» iconМетодичні вказівки
Ключові слова: дипломний проект (ДП), склад дп, правила оформлння дп, будівля, архітектура, конструкція, фундамент, технологія будівельного...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «технологія будівельного виробництва» iconПустовойтова О. М. Сіроменко А. М. методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Конструкції будівель та споруд” (для студентів 3 курсу денної форми...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «технологія будівельного виробництва» iconЗ дисципліни «технологія будівельного та ремонтно – будівельного виробництва»
«Технологія будівельного та ремонтно будівельного виробництва» (для студентів 3 4 курсів денної форми навчання напряму підготовки...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «технологія будівельного виробництва» iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Опалення" (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання із спец. 092108...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «технологія будівельного виробництва» iconЛ. Д. Гуракова методичні вказівки для виконання курсового проекту
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Джерела світла " (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «технологія будівельного виробництва» iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту «Розрахунок люмінесцентних ламп»
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Розрахунок люмінесцентних ламп». «Газорозрядні джерела світла» (для студентів...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «технологія будівельного виробництва» iconМіського господарства методичні вказівки до виконання курсового проекту з релейного захисту та автоматики кабельних ліній 6-35 кВ
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з релейного захисту та автоматики кабельних ліній 6-35 кВ (для студентів 4 курсу...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «технологія будівельного виробництва» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “ електротехнологічні установки та пристрої. Вакуумна техніка”
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Електротехнологічні установки та пристрої. Вакуумна техніка” ( для студентів...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «технологія будівельного виробництва» iconХарківська національна академія міського господарства г. В. Висоцька методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни „Менеджмент організацій” для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи